Industrie kind van rekening De raad van gisteren Raad is ten zeerste verontrust 99 Hlrunott- Raad stemt in met twee gasprijzen Burgemeester en wethouders: AGENDA NIET ALLEEN FINANCIERINGSPROBLEMEN DREIGEN VOOR GEMEENTE ROTTERDAM ^iP||Ii!!|ll|t!! Benoemingen Capelse redder gehuldigd Zondag inhaal programma prljzen-sl Wh Bioscopen >-",V prijzen-slag -filmiHHllI!! li Ü1 drie laden voor Onbekend J. Reehorst namens alle fracties 1 Voor heden Voor morgen Tentoonstelling van De Vogelvriend prijzen-slag Bedrijfsleven ec-pers Verdeelsleutel Burgerlijke Stand van Rotterdam „ZO GAUW MOGELIJK VAN VERSCHILLEN AFSTAPPEN" prifzeri I obligatielening Ned. Ver. Huisvrouwen hield geslaagde propagandadag prijzen - slag Pig. 4 - vrijdag 13 november 1964 É- voor (Van cru onzer verslaggevers) ROTTERDAM* vrijdag. Er blijkt wenig meer behoe ven te gebeuren of Rot terdam koint behalve in financiering*!-, ook in beta lingsmoeilijkheden te verke ren. Dat wai een van de belangrijk- at© zaken, die duidelijk werden na afloop van de gemeenteraadsver gadering, toen burgemeester mr G. E. van Walsum met het meren deel van de wethouders van het college een persconferentie hield Het onderwerp was: de door de overheid opgelegde investeringv beperking en de (mogelijke) con sequenties A'Jr&Tmiï mrd'"- m, V: Apotheken h?m_d5a_ïer*f.?eriniÊ W&Sh Morgen verkopen wij in* grote «wee^ersoom witte flanellen laken*» In oen «ara zware kwa liteit, IN x 290 cm. voor een prijs, die U beslist geen tweede keer kunt verwachten, voor Mej Zeelenberg verklaarde, dat hel lemngfonds voor Nederland aanvankelijk 1531 miljoen gulden groot was „I.ater weid dat 1834 miljoen en nu is het 2340 miljoen tgulden Zuid-Holland krijgt daar een deel van. Ik schat dat deel op 550 miljoen. Voor Rotterdam is 250 miljoen bestemd en, vermoedelijk, 80 miljoen voor Den Haag. Dat bedrag van 250 miljoen is te laag Dat vinden Gedeputeerde Staten ook, zesden ze Maar, zo verklaar- 1 den G S. er bjj het kan niet meer Het kan niet" Brillonten Ringen (Advertentie l.M SCHEEPSWERF ter meulen ZIT'EMIAD IN n ESThllNI v„ Mi/AEKSCHOOL Tricot EnUaion met poes garantie tqjl ter meulen V"% -Sh-Jt it Arena, dag 2 ik mi.u, msaï, i« 1 Cnuui, dag 3, 1. tS van Alaska 14 7. 9 30 uur Hoe bedriet uur De stropers aergsn Ook betalingsmoeilijkheden (Advertentie l M Bekijkt IJ dl tekening een» goed. geeft het niet d« Indruk vin een compleet ktuVsnrekf En toch H het niet meer dan Mn eet voorraad laden, die U nu koopt voor nog géén twee gulden. f tactische doorzichtige voor» rantfladoR (voor 1 kg aulker enx.) waarbij U met één oogop- •hg kunt zien hoe var de vooo raad «rekt. Oris van deze taden compleet met glijders, schroeven en «>-*£»Je... gemakkelijk aan een plank of keukenkast te be- vattlgen, koopt U morgen voor «en ongekend lage prijs. P -ï'-st mzsa Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze sets, be staande uit drie doorzichtige plastic taden, compleet met glijders en schroeven. Mr. Van Walsum en de wethouder voor de financiën, mej mr J Zeelen berg voerden om beunen het woord De burgcmeenter verklaarde „Als de regering wil doorzetten, dst Rotterdam het Investeringaplafortfi van 350 miljoen niet ie boven mag gaart (exclu#É«f de woningbouw 40 miljoen), dan moet rij ook «cceptersn dat een «Sak industria- Uaatte wordt afgesneden In Der» Haag I1E verklaring over de beatcdinga- bei>erklnK in de raad van ghterén onthulde ten fivervloede on viior Rot terdam bijzonder trieste zaak In de er op volgend» [M.rvonfi r< ntle na de ruarüvergadering werd het steeds dui delijker dat het gemeentebestuur meer of minder met de rug tegen de muur staat Het zal namelijk In hoofdzaak van de loegi vendtieid van twee mi nisters en natuurlijk van de regering afhangen of er enig soelaas zal wor- d< n geboden Ëlatac-BIJenkerf, cioorl voorst ex.: nlcitwa- revue-takenftim-kleiiianftt mNew York. aX Claeae-Bews, «ag 9X0, UXO. 1X0. 130.110, 7XO, Xt «ar Inspectear Hardesty F S I. 14 J Cinerama, itsg 2X0 en I IS uur Search for Pararite, aj Colo»»* om. dag 2, 7. 1 IS uur- Eddla slaat aliea, 14 J Corso, é&g 2, 7. 1X0 uur. CU ln het bloed. II J 0 raad dag 3 en 8 uur. Irma la Douce, U J Msmtoala, dug 2, 7, 2 IS uur Zorro bUjzt Zorro, 14 J Kritcrioa, dug 2 20. 7, 9 20 uur- O* butler, Le dirt, dag 2 IS, 7, ff 30 uur Do ver- leiderr van de Rivlèra, IIJ Mr.ro. (lag i. 7, 9 IS uur Opstand tn bet legerkamp, 14 j Passage, é»g 2 en S IS uur Het meisje, dat de Etlleltoren atal, a 1 Prinses, dag 2 15. 7, 8X0 uur Zddle slaat allea, 14 J Rex /lag 2 7. 9 15 uur De hel van de Soutn-Paclflc, 14 J studio '62, dag 2 13, 7, 8 30 uur Veel liefs uit Moskou IB J Thalia dag 2 fa 7 9 30 uur De man met de geheime forrnu'e 18 J 't Venster, dag 2 7 9 IS uur Mamma Ro- mn 18 j Victoria, 2 en i uur Een verrukkelijke Idiote 14 j R«tt«rd4msr Bebouwbar* 20 15 uur Ned Dans Theater-Recital voor cello en acht dansera I uxor 20 uur ABC -cabaret Curry Vonk en Wlrn Kan H Ph O Klvltre-hal 20 15 Promenade concert R Ph O I>e Lantaren» 20 15 uur De Nieuwe Ko medie-De aap/eindspel (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag „Wij zijn ten zeerste verontrust. Wfl Koll„dam,e 8rfcoil»h„f i0 uur NRT. kunnen vooralsnog niet aannemen, g»»t*n op het kasteel dat de maatregelen, zoals I thans zijn aangediend, gerealiseerd - het overleg was aan Gedeputeerde gevens IS ons wel duidelijk, das Refter Maasoever buliernian en De Groot Stü er overgelaten die Rotterdam got.d jjj een werkelijk onmogelijke Uemtiuizerstrnat 13 tel 243815 H Ger situatie komen, als niet alsnog door de regering rekening wordt gehou-j den met de zeer bijzondere oimtan- j digheden waarin Rotterdam zich bevindt." Dit zei gistermiddag de heer 3 Rie-, weet men w»arachijnli} niet een* van sommige problemen af. Neem bv de A]batroa Die gaat in het voorjaar van Céén Nis #f 9 thrift a (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, vrijdag Van 10 tot en wet 22 november wordt er ln d« s»al van de Rotterdamse Poatdui- y«n Vereniging Het Westen aan de Schletbunatraat een ter loonstelllng van De Vogelvriend gehouden De ex positie la 10 november van 20 tot S3 uur toegankelijk, 20 en 21 november van 10 tot 22 uur en 22 november van 10 tot 18 uur. 1983 uitbreiden. Oni ia gevraagd 13 me gawatt elektrische energie te leveren Het 1» niet onmogelijk dut die aanvrsag spoedig verdubbeld tal worden Die energie kan alleen woiden geleverd sla dis centrale Schiehaven En we kunnen (mogen) geen nieuwe objecten begin nen 7 Ala de produktieverhoglng van de centrale Schlehnven niet wokÜ ge realiseerd, vrezen we dat in de toekomst sommige delen van Zuid-Holland van elektriciteit verstóken moeten blijven Mej. Zeelenberg vuld» aan' „De bouw van projecten op het vliegveld Zestien- hoven kan niet beginnen. Ala vandaag mot.»: worden begonnen aan de bouvir van het concertgebouw, zou er niet wor den gestart e Het bestuur van de Verecmglng van Rotterdamse «xpediteuis ia op de woensdag gehouden algemene leden vergadering als volgt samengesteld, voorzitter Ch E van Blommensteln, secretaris drs A. P J. Verbist en pen ningmeester dra. E. G. M Driebeek. (Advertentie I M.) Grote maat twee-parsoons flanellen lakens 180 x 230 cm, vu een zware kwaliteit «cru flanel. Ölcht geweven, vel geruwd, heerlijk warm en behaaglijk, normale prijs 7.95, nö ln deze PrIJitnilag voor een krtnkzlnnlg lege prijs, voor nog géén vijf guldon. Süt» tal. af atart Het bleek, dal de positie van Rotter dan; des te moeilijker wordt, omdat de ontwikkeling van het bedrijfsleven doorgaat Mr ¥&n Walsum noemde nog een voorbeeld „Een scheepvaartbedrijf heeft ln verband met ven noodzakelijke uitbreiding een aantal metera kademuur nodig Dli: zouden er, even noodzakelijk, moeten komen De burgem««ater had ®r een zwaar hoofd in. Naar raming van mej Zeelenberg meent Rotterdam voor 1965 nodig te hebben 550 miljoen gulden, inclusief de woningbouw Het plafond Is nu gesteld op 250 miljoen, exclusief de woning bouw „En de minister* (\an financien en van economische zaken) zijn momenteel keihard", aldus mej Zetienberg ,,ZIJ zijn niet van plan van dit plafond af te wijken Dit bericht, ia ook van het college van Gedeputeerde Saten verno men, det feitelijk als tussenpersoon heeft gefungeerd bij de gedachten wisse ling van het college vro b en w ln Rot terdam en de regering „Er 1» nog geen gesprek op bestuurlijk niveau geweest tussen ons", voegde mr Van Walsum duaratm toe ,Wel is er gisteren (woens dag dus, red een gesprek met de be trokken ministers aangevraagd Mr Van Walsum zei, dat Indien het college het lenlngpliifonri \nn 250 mil joen met mag oceischrijden met dat bedrag de contractuele erpllchtlngen 11 a v lopende werken benaderd of be lelkt zullen worden „Dat betekent, dat er mets nieuws ter land kar worden genomen En het gevolg 1» ook, dat er moet worden overlegd, welke van de gisteren reeds genoemde werken, als metro, Europoort, de Berenplaat en de energievoorzieningen, moeten worden stilgelegd De burgeineestei ei weet de legering met nadruk, dat Rotteulam het sterkst door de maatregel san in\esteringsbe- perklng wordt getroffen „Andere ste den, als Amsterdam en Pen Haag, na tuurlijk ook Maar Rotterdam lijdt on der deze algemene maatregel Dat Is gevolg \an de door de regering gehan teerde verdeelsleutel" grzlnd bleken te rijft logen er overi gens met om Wij hoorden opmerkin- kingen als de ministers zijn keihard n z|j zullen het koste wat het kost het lenlngsplafond proberen te handhaven Het I» geen prettig vooruitzicht Des Pudela Kern i§ dat de regering geen moment heeft rekening gehouden met de bijzondere positie van de Maasstad >tn het grote aantal kapitale werken dat men daar onder handen heeft Populair gezegd Botterdam wordt over Wn karn geschoren met #lle andere gemeenten sn ons land, dwz met gemeenten die de proble men, waarmede Rotterdam wordt ge- confonteerd, niet kennen Wanneer de regering niet een icta meer tegemoetkomende houding aan neemt, betekent dit dat ei niet alleen jets nieuws meer kan gebeuren, maar at «Mik eers, of meer van de lopende werken ruilen moeten worden stilge legd Rotterdam heeft geen eigen fi nancieringsmiddelen en om de werken U' kunnen voortzetten is het gemeente- beatuur nu eenmaal aangewezen op het lenen van geld Burgemeester Van Waisum drukte de zaak helder en kernachtig uit toen hij zei „Het enige wat wij kunnen doen la met de regering om de tafel gaan zitten en daar nagaan wat wij wel en wat wij niet kunnen doen Dat gesprek Is aangevraagd Hopelijk wordt het zeer spoedig gehouden en leidt het ook tot voor Rotterdam enigszins bevredi gende resultaten ROTTERDAM vrij da* D« gemeenteraad benoemde tot directeur van het VrlJ-Entre- pot de heer J C Timmerman» tot lerair ln VRüle dienst ln een vuil rilge betrekking ln Fngelae taal en letterkunde aan ge meentelijke middelbare «i holen de heer J H Stehellnk tot Icr.iar ln tijdelijke dient ln de wli- en nuluutkunde en het rekenen aan de Nlcolaa» Wltucnii hooi de heer P W Uier man tot onderwllzrreasen aan openbare Uiiere «holen a aan de le Pljntitkerachool mej E Breeman b «en de openbare «chool „De Ark mej W M Weatenborg c «an de Beat) vaer Ut hooi" mej C C van Zan ten Luxor 20 uur ABC -cabaret Corry Vonk deze en Wim Kan toni SchUekade 09a, tel 2433 U en 248833. Klein polder apotheek Duyve- fteunatraat 5. tel 154422. Kugel, Cl de Vrteaelaan 2 tel 232228. Lagaay, Van Vollcnhovenatraat 58 tel 123750, Ram- lehapotheek Ramiehweg 43 tel 130704, W v d Vecht» Matheneaserweg iiic tel 230765 (Illlegersberc-bchlebroek Piocg-Groot, Van Beethovensingej 2 tel 285867 (Advertentie l.M.) 2,an nonkerende brillaEtenrini kepen, blilft een «aak Va» vertrouwen. 7—, u daarom advtsersa door BRUN OTT. Het adres v*» vertrouwen ainds 186S. WIKKtlCE»T»UM TEIEHOI 11.66.15 BOTIIBOAi Asnalftee ma ge%®ori* Bt. 12-11-1^94 A Martens-Vos, z, T 3 de Graaf-van der Poel U C T Geriofuraa-Mledema d A I Plomp-Weijers z E L M Hoilenkamp- Zweak 7 B F A Noort-van Staveren z ,1 Lebbe-van der Steed z K va» der Kastj-de Vries x MME M.taten-Picavet J L van Vol ihO' ?n-van Ommeren i M P van Rossen-Buekers z M I Bolslus- Stassen. d J K Schot-Asmussen. z M M Vink-Appeldoorn, z A Öevaart-van Daat- atluMr d F H Roscnbrand-Helnen. dC van Zummeren-Knop. 2 M Gróotenboer- IIuurman. sJ van Vliet-van den Enden, d E' Frank-Ostnga. z. G G M Koks-Hoff- mann d A M A SinUnaartensdflk-MelJ* d J Vervloet-Botbljl d C A M Dolk-van Tienen d C J A van der Vliet-VVentinx zW Gelderman-van de Beek d W M Overheul-Kesteloo z I K de Neef-Rijkers 1 B A Hekclaar-RIjncn d C M Tleman- InpIJn z J G Neef-de Jong d V van der Mét)den-Hage d J Brinkman van der Wel d 4 A M Jansen-v Draanen zW P v d Mcsjl-Groenenboom, z Ondertrouwden op maandac 9 ifcrr '64 P A By <i® Vaate SO en F. J HeIJboer 19. F van Engelsdorp Gastelaars 18 H L van Fent 41 en M C M C Duljnstee 19 en W van de geineentersad nadat mej mr 3. Zeelenberg (wethouder vitor do fi nancien) een verklaring had afgelegd over het door de overheid aan Rotter dam opgelegde investeringsplafond Hoogvliet, ernls ,n spijkenitse. sp6tlïi«sk van 250 miljoen gulden, exclusief de aerSs Lengweg 73 Hoogvliet tel 010 tneek Fïflr.weg ®8s tel 211188, A Riet Lengpnhorst 375 lel 314S93. dr P F van Senus. BetlerlsndMlasn 112 tel 193561 woningbouw, groot nog eens 40 miljoen I gulden De heer J Reehorst sprak namens alle raadsfracties Hij verklaarde! voorts „Onze havenaanleg, met alles wat dit met zich meebrengt, de noodzake-j lijke voorzieningen m bit ons drink- waler en de aanleg van tie metro ter ontlasting van de oeververbindingen oih di ie grote zaken te noemen eisen 160904, apotheek Botlek Noordetnde 20. Sptjkenlsse. tel OH. 10-2466 CAï'El.LE a d IJSSEL, vrijdag een bijzondere benadering, hetgeen Burgemeester 3 van Dijk heeft gisteren voor Iedereen ook buiten Rotte -damin het i«adhuis een polshorloge en een duidelijk kn.i zijn Het gevolg van getuigschrift, geschonken door het Car- de maatregel zou zijn een ernstige te- negle Heldenfonds, overhandigd aan rugslsg ln de ontwikkeling ven de stad Wim Soet. die in Middelwatering woont, op tal van gebieden, niet alleen door-| dat niet kan worden afgemaakt waar' De zestienjarige Wim slaagde er op wij mee bezig zijn, maar ook omdat 5 juni van dit jaar in ter hoogte van de geen nieuwe werken kunnen worden Julianasluis te Gouda een schipper en aangevangen Wij staan volledig ach- diens zoontje, die in levensgevaar ver ter het college wat betreft zl)n voor- keerden te redden Wim wilde toender- nemen met de regering in overleg te tijd van de schipper geen geldelijke be treden 1 loning aanvaarden. L ?l Zaterdagmorgen begint In deze serie aanbiedingen de grote verkoop van folyuther ma trassen in modern kleurig rultdessln. Do bijzondere eigenschappen van deze matrassen... stofvrij, licht In gewicht en bijzonder veerkrachtig, zijn even bekend tlt de normste prijs. Maar nu koopt U deze zelfde matrassen, stuk voor stuk uit de betere series van SS gulden, voor een beduidend lager* prijs, voor nog géén zestig gulden, Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee persoons Polysethsr matrassen, overtrokken met AftjpK fraaie damaftT voor Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De gemeenteraad is gistermiddag ak koord gegaan met de door bet college van b. en \v, voorgestelde tarieven voor het stads- en aard- W C. I M Couwenberg, ging de raad voorts akkoord met het voorstel een aanvullend subsidie te verlenen aan de Stichting Rotterdamse Muziek school Het ging om jon bedrag van 552 000 gulden Het extra-subsidie werd verleend in verband met tekor ten, die 'volgens de heer Couwenberg bereikt" Hij waarschuwde de wethou- gas. Er was geen stemming voor»pr voor kunstzaken, mej mr. J Zee- nodig en niemand bleek het niet lenberg dat „dit zich niet mocht her- 1. halen" De heer Blom zat het vooral met het voorstel eens te zvjft- dwars dat het college zo laat op de r. I hoogte was gebracht van het tekort Dat betekende niet. dat er geen Iz l i" verki iarde dat er „maarten" werden vernomen vanuit 1;^*' t„!!L„ U vnm», finJn„i„!,l de raad De socialistische afgevaardig- 8®?n sprake is van onjuist financieel beleid van de Stichting „Het bestuur heeft het tekort niet dadelijk in de hand gehad Ik ben bereid vandaag het boetekleed te dragen, voor zo ver het mij past Burger» 44 A J Kool 22 en K H van der Ene 21, W Hoornwek 20 en A C Versloot 22 Gehuwd te Rotterdam op 6 november 1994 J van oer Poel 23 en V A Wille 24 V/, A Schipper 31 en S I Wagenaar 21, E J W van Tv20 en E F Mulder 2! P Lanser 22 en F J Kraaieveld lb A J Huisman 23 en Tabak 23 H Waterham 26 en G W Buue 20 G H van der Waal Zt en M Nieuwenhulzen 18 J M Manneke 24 en E Mannl 23 T W Blom 21 m C Verbeek 19 G A Dekker 29 tn W Visser 20 J H van der Meer 23 en A T M van Hijst 23 W A N Broeken 33 so A W de Geus 26, F Roosch 32 en M C Erkelcns ZO F Benenga 22 en M C Sauer 22. J W A van Haarlem 25 en G A Tinge 20. P H Uuldriks 24 en a O Visser 19, J M C Offerman 28 en J P Binkhorst U W G M Groenewegen S3 en A P de Bruin 21, D J Stoute 34 er. I Boehlé 31 H Helder 24 en J E van den Dool 23 W Plomp 24 en T J vin Dijk 24 C Westbroek 23 en A E Génova 22 A van Dijk 33 en M E Stok 23 Op 8 november C G van Vliet 26 en E Morin 20, M Bazuin n en E P Visser 14 Op 10 november. J Opmeer 18 en A C van der Kllft 19 J H Holman* 29 en C van de*r Perk 24 J H ter Mora IS en A Bloot 19 J Tol 27 en C van der Velde 18 L 3 Beider 26 en B Schluter 28 Op 11 november A A Dus.iUlt 25 en T K M GUlts 20 A F t Flolet 23 en A M Juszku 23 X Kat» 24 en JI Dodde 21, L G Ritecti 31 en C H M i Wlllems 28 A A Biemans 28 en F J Rid der 23 N J Kanjers 23 en M H Hutton 23 1 J C Vlsscher 2S en M H Steens 23 H Spe- ers 64 en W J Boudewt [en 23 en N V XJellen (Adverten* - i M Voor ons geen probleem, deze prijzenslag, nu wij U T«rienka. en Tricel plissé rokken van 16 90 aan kunnen bieden voor nog géén tien gulden. Een 1-daagse aanbieding Terlen- ka en Tricei Plissé rokken... prachtige kwaliteiten in een groot sortiment van kleuren en dessins en ln een vlotte ploolstelllng, koopt U morgen voor nog géén tien gulden. 14 nov hoog water ta Rotterdam la tb H 89 2a tl) 103 (op tl nov t la Dordrachs le tl) IS S8. te tü 1 I» «4»p ti nov 1 ta Hal- levoetalula Is tl) 10 44 2a UJ IS 23 ta lloak van Holland la tg 10 J». te tij II33. lVee>fMnoon* étranMlkênt, lakwerk Iets beschadigd, met versterkt iplraal, #9/ Qé% 120 x190 cm CU» tal, ef ithrifl. Pest. de, drs W van der Vlerk pleitte sterk voor een zo gauw mogelijk af stap pen van de tarlefsverschillen tussen stads- en «ardgss Be kwestie is na melijk, dat degenen die van aardgas worden voorzien, onmiddellijk kunnen profiteren var» het lagere tarief van aardgas Dit in tegenstelling tot dege nen die later pa» aan bod komen voor aardgas en langer (duurder) stadsgas I De gemeenteraad stemde voorts in moeten betalen me* voorstellen De heer C N van Dis (SGP), die aankoop van de werf van de ook sprak namens de fracties van de NV Rotterdamsche Scheepswerf Maat- AR, CHU en KVP, sloot zich wat dit schappO aan de Nesserdgk 1 178 490) aangaat bU de heer Van der Vlerk j ten behoeve van de werkzaamheden aan jaan de Honlngerdijk en het project I Berenplast, ke avondschikil voor de middenstand. Vrij lang werd gediscussieerd over het zwembad dat in het westen van de 9 het aangaan van twee onder star! is geprojecteerd Van verschillen-handse geldleningen, m totaal groot de kanten uit de raad werden bezvva- 20 miljoen gulden, ren gehoord tegen de luxe opzet v an het bad „Waarom moet cr een accom-de uitbreiding van twee leerplan- modRtie voor 1500 toeschouweis ko-'nen van twee nijverheidsscholen voor men? Waarom ïft er een tien meter meisjes hoge springtoren - kosten negen ton - Dlemer-Ï,indeboom), VVD (mevr. Ir A Kuiper-Struvck). SOP (de heer C. N In verband mei de financiële moel- van Dis) en C.HU-zUde (de heer A Inïykheden waarin Rotterdam la t Veld) „Waarom kan het nu niet wat raakt, werd bel voorstel om 6,6 mü- minder en worden er met behulp van joen gulden beschikbaar te stéllen vemr het overblijvende geld geen instructie-U« (af)bouw van de scholenflat en badsp gebouw d' v roeg mev r Diemer- gymnast,ekgebouw voor het nijver. w, ,w "j h hledsonderw U» (nummoethschool) aan- Wethouder R l.angerak (sport en re- «ehoaiien tot maandag. Dan wordt ireatie) had zun antwoord, waar hg een extra vergadering van de gemeen- oruler seen beding van wilde af stap- jeraaé B(J die gelegenheid pen, snel klaar Als we een zwem- wordt iek een voorstel van b. en w. bad aanloggen, dan moet het goed te Mke de uitgilt» van een obligatie, zun Er liggen plannen klaai vont een lening besnroken aantal in.Mruvtiebaden Dat weiH de raad En de raad weet ook, dat het t» xv r 1 niet de schuld van het college is dat JuCil OVerledeil deze plannen nog niet aan de gemeen- teraad zün v oorgelegd. Financiële moei 1 Igkheden zijn de achtergrond ven deze' ROTTERDAM, vrijdag. De heer vertraging" 5So ver a Is de heer Van P. O. Jueh (69), oud-bibliothecaris Dis ging, die tegen het voorstel stem-iv._ Am v-rf.rl.nriw»,. - de, wilden de AR-, WD- en CHU d® ->ederUnd«ohe B«a®®.i»ehe fracties niet gaan Maar het zat hen "oogesehool, Is (bieren overleden. wel hoog dat het bod niet wat sober-, N 42 h#.hb»„ „„„..v, der van opzet mocht zyn de blbïlotheèk vier Jaar geleden de bibliotheek van NEH, nam hü ruim Uit „jpennlng tn zilver van de NEH door pre«ls«nt- afscheid. overhandiging van de «rei de Zij het na enig tegensputteren van j curator mr de zyde van vie WD- en KVP-frac- dele bleek b| Ilea, voor wie re»p, het woord voer- i zeer men zijn w«k o*B DrUs had lie den Ir. F W C. Blom en mr. dr. S.'ateld. dr K P van der Man die gelegenheid hoe ter» 64 en W J Boudewljns 57, M van Don- gen 33 en N V KJeilen 23 G Kool 21 en J Hofwegen 20 T Makker 22 e» M A Bronder 18 L S van der Oosï 20 en J H van Angelen IS G van der Wielen 18 en F Kllngenberg 18 D Breedveld 23 er. A J M Weger» 21 A Koedood 19 en T M Kersten 17 J T Rijnderise 26 cn A J Blom SS. H J Borger 1» en l, Stoutjesdljk 17. M P G van Buggenum 25 en H M de Bueger 27, W d« Jong 28 en J E M van Gila 20 L T van Leeuwen 26 en A E C Visser 23 F C H Willem» 26 en J A Stevens 23 A Hagendoorn 19 en. M L de Boer IE H J Lieshout 21 en F J Visser 22 C van Sfetjeren 31 en E E van Bevcren 26, H Frickus 30 en A vsn Langevel» 2Cp J M van Kempen 43 en C Gre 43. E N Madu ra 39 en W C F. Zutphen 28, T van Elswijk 24 en M J van Anraad 33. C van R®an 29 en A Schot SS A J Wetering» 29 en H van Loon 20, A Veldhoen 32 en J L. van dtr Munnik 27, M J Medina 39 «n C W HeiJ- koop 31: W J Soldaat 28 en T C da Haas 17. J Klis 29 en C A Harteveld 23, J Post 31 en A J C Motshagen 33, W F Sonne- velt 23 R L Smalbll 17, JAC Deltenre 28 en J W Dlermanae 19. M C van Dyke 18 en J Cheret 32, C D Ferdlnandus 26 en LAM van Gelder IS, B J Drok 24 en G de Wit 21 Gehuwd te Hoogvliet op november 1964 W H Stronkhorst 25 en S W Onderdelln- den 23 isrtawi te O. i-ricble ep 5 novembrr 19S4 J A Stagter 26 en A C van Ra.»Ren 22. J Frank 24 ess T Vlag 31 Op november, R van der Burgh.t 24 en G Ruls 24 Gefcawd te HUlefsrsberg op 5 november 1854 F C G Feltzer 23 en J M Gllbers 21. H J Stegers 16 en A M Griep 10. B H Hen- driksen 27 en P van Holat 23 Op 6 r r - nber J J Smit 30 en C A. van Bergen 29 Op 10 üovember J G de Graal! 27 en N Kooiiman 21 Aangiften van overigden RL 12-11-1884, H B Scheuerman, man geh gew m J M van der Waal» 66 jr. I van Zwteten man v C A Nieuwendijk, 89 jr. N Dubbelman man v C vmi der Heiden 68 jr. C Bal van v E J Rtjimke, 78 jr C Webb Volmer. vii geh gew m W Borstlap 84 Jr P Mo lenaar man v H de ,Ui, 72 Jr H M ;je Zeeuw ongeh man 58 jr J Keelt man v J P van Dongen 57 jr, C W Ugienbroek. vr geh gaw m F den Hollander. 82 jr C 't Hart. man v N Verheg, 34 jr. T Gage- stegn, man v N Ksiiahoek, #0 jr. C h van Roers, vr v J C van Wagenlnaen, «6 Jr, L M d« Haen vr v J Koolmees, 88 jr: G Raadtgever, man geh gew. m P M van 't Veer. 58 Jr. H Lahstrtsier, vr geh gew m H J Spijker. 82 jr A P van Esch vr geh gew m P B vae Ophvm 85 Jr. J Brouwer man geh gew m K Elsenaar 67 jr S de Haan man geh gew m A P van der Ho«t. 90 Jr Voorts als levenloos aangegeven W T van RaaUen-Clazing z ROTTERDAM, ,'rijdag. Ook voor ïondag is nog een aantal inhaalwedstrg- den vastgesteld by de handballers. By de dames in de le klasse gaat Schutters bij Hygiea 2 in Den Hsag «11 vrijwel zekste nederlaag tegemoet Een beter resultaat voor de zwars-groenen zou niet alleen hen, maar ook het Schiedamse DWS zeer ter stade kome De DWS- dame* komen nl zelf tegen Wilton In het veld en sullen wel kans zien een kléine zege te boeken. Puntenverlies van Hygie» 2 zou betekenen, dat de toch wel wankele eer te plaat: nog voor het begin vin de zaal competitie iets zou kunnen worden versterkt In de 2e klasse A moet Sneiwtek, dat de tweede plaats bezet, bij leidster EDK tn Delft op bezoek. En hoewel we alle waardering hebben voor het goede spel der orartje-blauwe dames, toch ver onderstellen we dat het sterk spelende EDH era goede tege zal boeken In de afd le klasse kan Actief de eerste plaats wat steviger funderen door een zege op Spartaan, By de heren ta de distr. le klasse krijgt Schutters bezoek van hekkesluiter Wings Een Schutters- zege, die voor de hand ügt verkleint de Schuttersachterstand op leider Snelwlek tot twee punten, hetg -n gosde perspec tieven opent voor eet» spannende tweede competitiehelft na de zaalhandbal. Actief heeft in de 2e klasse A een kleine kans sta herfstkamploen te eindi gen De rood-witten zullen zelf wel kins zien van HVP te winnen, terwijl leider Olympla het tegen Operatie 2 byaonder «ar <al krijgen m een Olympia-neder- laag gwnaztes uitgesloten U. ta parallel- klxsse heeft Dynamo 2 kan» de zwakke positie wat te verbeteren door een lege op het iwak spelende Kwiek. Morgenvroeg om 9 uur begint de ééndaagse verkoop van deze bij zondere partij Terienka en Tricel plissé rokken, in de maten 36 t/m 4é, voor 0 CM» tal. of tchrift. baat. (Van «tn onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrljdar De Neder- SMrfse Verer -ylng van «Inisvrouwen hield gisteren een bijsonder geslaagde propagandadfag. in de Blauwe Zaal. 's Morgens was de zoal vol, gister middag iets minder De voordtster, mevrouw A. H. Schil thuis- van Brug gen heette in haar openingswoord, de et epres dente, mevrouw J. M van Walsum-Quispel, welkom. Ondei ïegie van de heer P J. Dor- renboom, speelden twee leden en twee dochters van de leden de eenecter „Zing jong, piep oud" van Eline Ver kade In dit komische stuk worden de problemen van het opgroeiende jonge meisje en de werkende moeder behan deld. Hierna kon men een expositie be zichtigen, die bestond uit uitbeeldingen van de cursussen, die door de vereni ging worden georganiseerd Het wal een leuk geh^pl. Door middel van plan ten, artikelèn en produkten, die door de dames wsren vetvaardigd, kréég men een goed beeld van hun werk. (Advertentie l.M Iedereen die geïnteresseerd Is In overhemden, gzranderen wij morgen een sensatie.. Want morgen verkopen wij Tri cot Enkaion overhemden met Poesgarantie voor nog gêér zeven gulden. Deze overhemden, van een prach tige kwaliteit Tricot Enkabn, met frappant goede pasvorm en een modern boord model... is niet alleen een prljssensatle maar ook een sensatie om te dragen. Morgenvroeg am 9 uur begint de verkoop van deze Tricot Enkaion overhemden met Poesgarantie, ta wit en In kleuren w.o. grijs «n bleu. voor «Més aal. «f aakUIU *eK»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1