De woningbouw verloopt niet naar verwachting Opgelopen achterstand kan niet meer ingehaald IJ TAXI ?/^p\ W èl palen - geen bad Doe nu reeds uw INKOPEN De strijd rond de korven Openbaar Slachthuis wordt uitgebreid m wêü SYY ontvangt Wilhelmina gpülË \$8 V(T\v;ii)rn Moord tijdens proefverlof wordt toch vervolgd Sinterklaas komt morgen EUROTAX 269460 REESE alle soorten DEKENS Antwoord b. en w. Door moeilijkheden in bouivwereld Het is zo 5 dec. Activiteiten van de S.S.V. Goed gereedschap, het halve werk Kleine aanrijding Declamatiecursus weer van start Profiteer van onze reelame-aanbiedingen Wegafsluiting BEMAN s Lezing voor Vrienden van Sted. Museum Gereedgekomen Opspuiten Geen krant ontvangen? ✓f WAAR DAT WIEL DRAAIT iamm v.a. ƒ3.75 prijzen-sl lacf TARIEFVERHOGING VERWACHT -g prijzen-sl lag Wij hucfett clagslt/ks Speelgoed voor elke beurs: BOKHORST Fhoogstr.184-186 idiledai? Vrijdag 13 november 1964 - pag. f IJZERHANDEL dnekl (eUROIAXJ o' VVn'S.oY Morgenvroeg oti% 9 uur legist de varkoop ven deze gezellige schemerlampen met wfe sards» werk voet, de bpAAi# In diverse W ƒ7 kleuren en dessins, gééateteef zrtf'f*. Bet Rotterdamse!» Parool-abon- oees kunnen ons dit telsfaalsch melden van maandag tot en met za tardea van 1748—18.30 uur Telefoon 13S4M Abonnees buiten 'Eöitorda» Schiedam kunnen gtch wende® tot (Advertenties LM.) Dameahoedenmagazljn heeft voor iedere dame een passende hoed in iedere prijs klasse. Tevens enorm gesorteerd in shawls (alle modekleuren). Een GROTE KEUS in wollen kleuter- en klndermutsen HOOGSTE. 60 Tel 26 67 28. (Advertentie IM.) Morgen om 9 uur h-aglnt éi verkoop van ém» dopsleutol- sets, compleet met houder (zo een ét muur te tafen) met 2 bijpassende haakse hand grepen en «en ratelgreep, voor (Advertenties l.M.) Komtfloofc eens zitten want SiS^EUKRüalBSl ZE LIGGEN VOOR U KLAAR! v.a. 14.05 tot 84.95 WONINGINRICHTING TELEFOON 267581 VLAARDINGEN, vrijdag De Marnlxlaan tussen de Mr. Veraohuur- «traat ea de Johsa Westerweetotraat zal vun i® tot 26 november verkeer fltototanzifru "toTi (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag „De woningbouw in Schiedam verloopt be slist niet volgens de verwachtingen". Zo delen b. en w. mede in ant woord op vragen van Raadsleden naar aanleiding van het onderzoek yan de begroting. Werd vorig jaar bjj de behandeling van de begroting nog de verwachting uitgesproken dat in 1964 841 woningen gereed zouden komen, door tal van grote moeilijkheden in de bouwwereld zijn stagnaties opgetreden, zodat in 1964 slechts 674 woningen gereed zjjn gekomen. Het is niet te verwachten dat deze achterstand nog ingehaald zal kunnen worden, doch b, en w..hebben reden om aan te nemen dat de opgelopen achterstand niet zal worden vergroot. De verwachtingen voor het komende jaar 1965 zqn dan ook zeer gematigd. (Advertentie I.M.) Opbergkasten met plastic laadjes merk Raaco, voor het opbergen van alle mo gelijke en onmogelijke onderdeeltjes v.a. 12.50 Stalen schaven (Syst. Stanley) 2" v.a. 12.95 Org. Stanley 34.90 Polyschaven. voor het schuren van verf en hout met losse mesjes *3.95 Schroevendraaiersets in tas 1.25—19.50 UMuiGki* f imnwt S2 IA 87594 SCHIEDAM, vrijdag - Voor de Ver. Vrienden van het Stedelijk Museum houdt op dinsdag 17 november om 8.15 uur in de Aula asevr. dr. H, A. van den Berg-Noë een lezing met licht beelden over de „Romaanse sculptuur in Frankrijk". (Advertentie LM i V ÖQ4Ö sfraks 1 E L E O O N SCHIEDAM, vrijdag De Chr. Film-Actie in Schiedam vertoont op zaterdag 14 november in gebouw Ar cade de Cefa-film „Terug uit het heel al". Het. gaat om de romantiek rond een hond die als proefdier in een satel liet wordt gelanceerd. 1 Advertentie t.M.) komt ook voor u Die sfeer van huiselijke gezellig» held, waardoor de hollands* Interieurs zo beroemd zijn... zit 'm vaak In de verlichting— in een goed en met smaak ge kozen schemerlamp. Horgen is het kopen van zo'n smaakvolle schemerlamp geen zaak meer van een tientje of nog neer, neen, morgen koopt U Uw schemerlamp voor nog géén vier gulden. Schemerlampjes, 36 era hoog met.de fraaie, zo gewilde witte aardewerk voet, met gebloem de kap en afgezet met galon. (Advert komt ook voor u Het ls aan. deze grote moeilijk-, heden rond de prijsvsnalnt te slaaieni Sat de bouw van de drie Iteg-e flatblok- ken langs de Borg. Van Haarenlaan bü de Schie, met 231 woningwet-woningen pas deze maanden (dat is aanzienlijk veel later dan gep-iancl) kaa lanvangen. „De rant' van zaken in 1964 heeft ons versterkt Sn ie mening, dat met alle kracht gestreefd moet worden het Plan- Groenoord in het kader van een meer- jarencontract te realiseren, waardoor stagnaties door moeilijkheden in de prijsvorming worden voorkomen", zo schrijven B. en W. Daarom is aan Muys en De Winter N.V, verzocht om prijsopgave voor alle nog te bouwen woningen in Groenoord- rnidden, met uitzondering alleen van de torenflats met twaalf lagen die langs de Benelux-weg zullen verrijzen. Muwi heeft inmiddels deze prijsopgave ver strekt en thans is het overleg gaande met het betrokken ministerie. „Wij willen niet verzwijgen dat thans, tengevolge van de gestegen rente- standaard, ten aanzien van de realise ring van de woningbouw in de premie sector niéuwe moeilijkheden zijn verre zen, waardoor in de particuliere sfeer moeilijk belangstelling bij beleggers kan worden gewekt. In verband hiermede zoeken wij naar een oplossing onder an dere door het doen bouwen van premie- woningen door Woningbouw-verenigin- gen. Wij stuiten hierbij echter in wezen ep dezelfde moeilijkheden". Aldus is het weinig opwekkende beeld dat B. en W. ophangen. In het algeraesn verslag worden mm üe volgende cijfers gegeven. In 1963 kwamen gereed 387 woningen, waar van 157 volgens de Woningwet. 68 pre mie-woningen es 82 In de „vrije sec tor", In 1864 «uilen gereed konten 114 woningen en wel 388 volgens de Wo ningwet (65 van het complex van 119 woningen aan de Nwe Damlaan en 325 van het complex van 421 In wl)k Groenoerd), gean enkele premie-wo nting en 284 in de vrije sector. De verwachting voor 196# is 210 ws- hingwet woningen (de resterende 114 mm® de Nwe Damlaan, de resterende 96 in de wijk Groeaeord) 150 premie-wo ningen (90 van Bouwver. Eendracht en 60 van Schiedam Vooruit) en 133 in de vrfle sector. Het bouwcontingent v&or 1964 is 8§8 woningwet-woningen, 208 met premie en 137 in de vrije sector. In de w.w.- sector zijn gegund de 231 woningen to de drie hogeflatgebouwen aan de Schie, terwijl een plan voor 181 woningen reeds is ingediend; er resteren nog 6 woningen. In de premie-sector zijn ge gund de 46 woningen van het Bejaar dencentrum van de N.H.G-,; aangeboden is een plan voor 32 woningen aan de Parkweg. Doch de bouw vare het be jaardencentrum van Humanitas met 48 woningen zal dit jaar niet meer begon nen kunnen worden. De rest is liefst, 130 woningen; getracht wordt deze door de wontogbouw-verenigingen te laten realiseren. In de ongesubsidieerde sec tor is rijksgoedkeuring verleend voor 83 woningen, met 8 woningen op toga- diende riannen. Beschikbaar dus nog 46 woningen, waarvoor 203 aanvragen binnen zijn.. Daar deze aanvragen een heden betreffen* die groter sijn dan het oog beschikbare contingent, wordt ge tracht een extra-contingent te krijgen. Voor het komende jaar werdt een contingent verwacht van 369 w.w.~ woningen, 283 premie-woningen en 182 woningen in de vrije sector. Dit het antwoord van 3. en W. op an dere vragen blijkt, dat es* thans bU Gr»8»«s«J terrein te opgespoten, genoeg voor #€9 woningen, zodat de woning bouw voor te contingenten van 1964 veilig Sa gesteld. Men is bezig het ter rein op te spuiten voor de Elementa®- wonlngen Sa 1965. Wanneer dit werk blijft doorgaan (wat nog eea probleem Is voor b. sn w.}, dan aai ook dc conti nuïteit van de woningbouw in 1965 zijn verzekerd. Gevraagd wordt naar de mogelijkheid van de bouw van esagéfiaswontagea in de w.w.- of premie-sector. In Groen- oord-noord en Kethel-oost zijn inder daad eengezinswoningen opgenomen en dat zal ook het geval zijn in de nog komende plannen voor de wijken Spa- land en. WoudhcHïk. Doch of «lat te res- Useren is te de woningwet- of preinte- sector, is au nog niet ts zeggen, ver klaren b. en w, Er zullen dan combi naties gemaakt worden met de hoog- bouw* Voor het palenvelil «sa de Laan van Spiertagshoek (Indertijd geslagen a. i,Hak iitalv ofrfaviflfl voor een torenflat, van welk afgexle» werd im& er palen gingen verraxkar ia reeds ets ander plan ingedut» Maar realisering ia afhankelijk :'*n het beschikbaar komen van contin gent. a) id. Morgen begint de verkoop van voetballen... heuse lederen voetballen met binnenbal voor Uw jongens met de Sinterklaas. Zo'n levensgroot bruin monster in de originele wedstrijd-afme ting, een vijfje, van het mooiste vol rundleder, met binnenbal. oersterk en met Ingebouwd ventiel. Pracht voetballen, stevig met de hand genaaid uit 12 parten, koopt U morgen voor nog géén zei gulden. «ss» plaatselijke wat!» Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze echte lederen voetballen no. 5, voor Géén t«/. of ichrJft. facit. SCHIEDAM, vrijdag Ha de excur sis die de leden vm de Schiedam»; Ssheidsreohiersverenigtog woensdag heeft, gewaakt naar hei bedrijf van ie fa. Henkes in Rotterdam, namen de scheidsrechters vanavond, deel aan de landelijke spelregeltest- wedstrijden, die in Delft worden gehouden. Op 19 november zal Rinus Goosens, trainer van SSV een causerie houden voor de fluitisten en op 26 november biedt de SSV de s.v. en h.v. Schiedam, die de vereniging altijd gastvrijheid verleent tot de kantine, een gezellige avond aan, maar wel weer in de Schiedam-kantine. iHtRWHHiHHiiHHmmiminft'iiinnuHHiHii3WinuitiitittjtftumiiiiQiiujim[iHiuuiiiaaiHuuw"iiu(iMM voor ST. NICOLAAS W(j hebben een GROTE SORTERING voor groot en klein Oók elektrisch gereedschap HOOGSTRAAT 67-89 TEL. 61436 Kiektr. zoldeerboutenv.a. 7,50 revolver» 75 W. 21.55 100 W. 33.30 Soldeerut m. gaifles fabr. Pnmiu compl. m. verach. branders 54.50 Elektr. verfipult 52.50 Slektr. Khuurvoet 112.50 Op deze plaats zou de heer F. A. Putto, de directeur van Het Sport- fondseubad Schiedam, die zondag af scheid neemt, nu graag een instructie- i bad gezien willen hebben. En met hem vele andere Schiedammers. Met de bouw van het Sportfondsenbad, dertig jaar geleden, is er rekening gehouden met dit instructie-bad. Het hek beton nen geraamte is er al, maar géén bad. Nu wordt bet beton geraamte gebruikt om het to de zomer uitgeschoven dak boven het basin ie stutten. Verder ligt er wat rommel. "elfs voor opslag plaats is het braak liggende terrein van 500 m2 niet eens te gebruiken, want men kan er niet bij komen met een auto. „Het stadium, waarin gesproken kan worden van „plannen", is nog niet be reikt", zo .schrijven b. en w. in het algemeen verslag bij de Begrotings behandeling. Als steeds, liggen ook hier de moeilijkheden op het financiële vlak. Aan de N.V. Sportfondsenbaden te Amsterdam hebben b. en w. al om gegevens gevraagd inzake de kosten van diverse technische voorzieningen, doch deze gegevens zijn nog niet ver- strekt. We! palen, geen bad. Zelfs geen plannen. SCHIEDAM, vrijdag Schiedam krijgt zondag de kans om zich van de misstap van j.l. zondag te herstellen. De Rood-zwarten gaan op bezoek bij het dit jaar gepromoveerde Noorder kwartier in Leiden en deze club heeft het na 6 gespeelde wedstrijden nog niet verder gebracht dan twee winst punten. Op papier althans moet het mogelijk zijn de volle winst binnen te halen, maar dan zal de tegenpartij niet mogen worden onderschat. Succes is voor de tweede achtereen volgende maal vrij. Vorige week was een inhaalprogramma vastgesteld en voor zondag is de gewone vrije dag geprojecteerd. O.D.I. krijgt het nog ongeslagen Oranje Zwart uft Mijnshe- renland op bezoek. Dat is een tegen stander met een zwaar speltype, maar OD.I. acht, zich zelf niet kansloos. Het gaat de laatste weken zo goed, dat de dames en heren zich in staat voe len Oranje Zwart een verrassing te be reiden. We zijn benieuwd of dat zal lukken. In het verdere programma zijn op genomen U.S.V.Schiedam Succes 2Velox 3, Trekvogels 4—Schiedam 3, Schiedam 4Vlaardingen 2, junioren OJD.I.Thor en aspiranten Sperwers b—Schiedam a, Succes bHet Zuiden e, en Trekvogels gSchiedam b. VLAARDINGEN, vrijdag Op de Hoogstraat ter hoogte van de r.k.-kerk werd woensdagmiddag de 9-jarige P. v. d. H. door een bromfietser aangereden. De jongen stak plotseling de rijweg over. De knaap liep een lichte hersen schudding en verwondingen aan het ge laat op. (Advertentie I.M.) Wollen Kinderpantalons van klasse, In leuke Pepita ruitjes, In grijs, groen, rood of blauw, kiest U morgen uit voor minder dan de halve prijs. Geheel gevoerde pantalons, bijzonder sterk en solide, met onder in de pijpjes een koket splitje. De zoom afgezet met stootband, twee ïteekzakken en «lastlek in de taille,.., heerlijk warme broe ken, die Uw peuters Juist nil zo goed kunnen gebruiken en die il nu kooptin de extra aanbieding Wollen Pepita pantalons, vlot en parmantig, voor jongens en meisjes. Morgenvroeg tm 9 uur begint de verkoop van deze jongens- en meisjes pantalon; In da meest moderne pepita: ruitjes voor prijzen, die U gejp tweede keer kunt verwachten. (^8j Géén itl. ef tehrtft, but SCHIEDAM, vrijdag In schets vorm ligt thans een plan gereed vour de uitbreiding van het openbaar Slachthuis in Schiedam. Dit plan, opnestel:' door het architecten- en Ingenieursbureau Sprayt en Dea Butter to overleg met de dtrecl» ar van het Slachthuis, voorziet in een uitbreiding voor de behoeften, zoals die nu te overzien zijn, doch met «Ie mogelijkheid tot verdere uitbreiding al» daar in de komende tijd behoefte aan zon bestaan. Zo delen b. en w. mede, In antwoord op vragen van raadsleden, naar aanleiding van de Begroting 1965, Bij het opstellen van dit plan is terde ge rekening gehouden met oen te ver wachten verdere uitbreiding van de vleesproduktie. Niet alleen omdat de bevolking in de Keuringskring Schie dam (waaronder vallen de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland) toeneemt en nog verder zal groeien door de bevolkingsconcentratie in de Rijnmond, mas: ook omdat de handel van vee en vlees zal toe nemen. aangezien het openbaar slacht- huis Schiedam zo bijzonder gunstig komt te liggen aan de grote verbin dingswegen En als de heffing op uit voer van vlees naar andere kcurings- kringen komt te vervallen (waar plan nen voor bestaan) dan zal het aantal slachtingen ten behoeve van andere keuringskringen ongetwijfeld nog toe nemen. Nu bestaat er feil de Rijksoverheid een streven om 4e kleine diensten te bewe gen samen te gaan, doch B. en W. me nen dat dit seker niet zal gelden voor de Keuringskring Schiedwn, die met 175.000 Inwoners reeds tot de grootste kringen behoort. Verder la uit niets ge bleken dat de grootste slachthuizen, die Van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht economischer zenden wer ken dan dat var< Schiedam. In elk geval sljn b. II) w. niet benaderd doer de an dere keuringsdiensten In de Rijnmond om te komen tot de gezamenlijke ex ploitatie van één zeer groot regionaal slachthuis. De Keuringskring Schiedam is self supporting en het Slachthuis léverde in '63 eer: beug overschot op van J 110.000. Toch zijn de tarieven, gelet op de gebo- den service, laag te noemen. Ook voor 1964 wordt een batig saldo verwacht, doch dan eers van zeer bescheiden ont vang. Door de hoge vleesprijzers zijn dit jaar de activiteiten en dus ook de in komsten teruggelopen, terwijl daarte genover de salarissen aanzienlijk zijn opgelopen. Tariefverhoging ligt In bet verschiet, want «rok wanneer de schMrste aan slachtvee ui zijn overwonnen «n de ac tiviteiten en daarm.ee de inkomsten toe nemen dan zal toch deze stijging ntet voldoende zijn om de nog verier toege nomen kosten, door verfeosmie lonen ess door een duurdere exploitatie na de uit breiding, op te vangen. Een gelukkige omstandigheid is dat de tarieven van Schiedam, met die van Rotterdam, behorende tot de lage tarie ven in Nederland, nog een zekere spe ling toelaten. Doch terwijl Schiedam nog enig winst maakt, werkt Rotterdam met grote tekorten. (Adver' tie l.M.) Onze klanten weten uit onder vinding dat liet dragen van flanellen pyjama's in elf maan den van het jaar een genot Is, Morgen verkopen wij 1000 keperflaneilen damespy- jama's van een zware kwaliteit zwanendons. Uit de serie van 8.9$ met ruim vallend Jasje (V-hstls model en royale zak... heerlijk warme pyjama's, morgen voor nog géén vijf gulden. Morfenvroeg om 9 uur be* fint de verkoop van deze* keperflaneilen damespyjama's, het jasje In een fleurig dessin, de bijpassend# pantalon In diverse effen M Jb/% tinten, maten Wf 40 t/m 48, voor v CMn of schrift. be»t. komt ook voor u Alle handige huisvaders, die het tegenwoordig „zelf doen" of veel knutselen, verwachten wij morgen In'enze uitgebreid ge sorteerde afdeling gereedschap. Want dan begint de verkoop van een grote partij rood gelakte depsleutelsets, normale prijs 7.50, maar door minimale be schadigingen van de cassette (maar 't gaat tod» om de In(Mud) voor nog géén vier guldes, SCHIEDAM, vrijdag SVV ont vangt xondasmlddst Wilhelmina In Sportpark Maria. Wederom een kop loper. De Bossenaren beschikken over em jong elftal, dal goed en vooral snel speelt es daardoor zleh al de gehe le competitie In de kopgroep beweegt. Geen makkelijke tegenstanders dus. De Rood-groenen hebben met tie 30 nederlaag tegen DFC een lelijke misstap gedaan, maar of ze deze fout kunnen herstellen tegen Wilhelmina is zeer de vraag. Het Jeugd-team van SVV ontvangt zaterdagmiddag om 3 uur in Harga de jeugd van Sparta voor een moeilijke maar wel interessante wedstrijd. De reserves spelen zaterdagmiddag op Wouflensteta tegen het momenteel sterke Excelsior 2; voor de rood-groe- nen wordt het zaak minstens een punt uit Rotterdam thuis te brengen. SVV 3 gaat op bezoek bij De Mus- scht f, en SVV* 4 speelt zondagmorgen om 12 uur in Herga tegen stadgenoot Excelsior '20 2. Ciitt ft, ef Itkrlfl Ml. SCHIEDAM v -bore Eugêiw z. v. B. Schoei en E, C. J. van Wijk. Baatiaan z. v. B. van der Hoeven en C. M. vm. Ingen. Ri chard H. z. v. H. A. van tier Wal en W. Schneider. Jan a. v. A. M. Flilua en M. C. Meijer*. Jan z. v. J. Doef en D. C. Hoogen- boem. Judith E. d. v. B. M. S. van Praeg an h. van Weezel. Ronald W z. v. W. TUiekens •tm S. M. Levering. Hecsdrika J. z. v. H. J. Slijkhuis en C. M. A. Lubreeht. Jacobua M. A. z. v. J JU. van den Bosch en T. Maat. Maria C. d, v. J. O. Brs en T. van der Schee. Overlectefi: M. C. van Leeuwen, 74 Jr. echtgen. Schenk. VLAARDINGEN vrijdag De voor- drachtskunst is geen kunst, die door ve len wordt beoefend. Niettemin bljjkt het aantal belangstellenden voor de cursus, die de oommissie jeugdvoorstellingen Jaarlijks organiseert groot genoeg, om er mee door Ie gaan. In dst vertrouwen gaat de cursus ook dit seizoen weer van start. Op 25 november a s. te 19.30 uur ln de hal var. de dr. A. Plesmatwchool wordt weer de eerste cursusavond gege ven. De cursus zal ook nu weer worden geleid door de voordrachtskunstenares Lily van Haghe. Belangstellenden, die deze 15 avonden durende cursus willen volgen, kunnen zich op de eerste cursusavond daarvoor opgeven. De cursusavonden worden eenmaal per 14 dagen gegeven. De kosten be dragen voor volwassenen f 10,en voor jongelui tot 18 jaar 5, Nadere Inlichtingen worden desge wenst verstrekt door de afdeling on derwijs, culturele aangelegenheden en jeugdzaken van het stadhuis, telefoon 4541 toestel 42. Woninginrichting - Broersvest 64-66 GBOENELAAN 36 HOOGSTRAAT 34 (Van een onser verslaggevers) VLAARE INGEN, vr«da«. Op dins dag 27 oktober 's avonds bracht de 43- Jail--* W. van der 8. zjjn vrouw in hun woning mn de Vlaardlsgse Bankasingel met tientallen rum teken om het leven. Op bet ogenblik staat vastdat deze moord als het «o genoemd kan wsrdea snet voorbedachten a de 1» gepleegd. Of bet echter moord is zal aog snoeten wor- ten uitgemaakt. De Inrichting Oud- - Roozeaburg ln Loosdutoen heeft «Ie man na de cL-ad weer ojtgesomen en bei» gis teren als genese»! ontslagen. De ollieier van justitie inr. J. M. vsa Leeuwen heeft hem dadelUk daarna laten tosluiten in het Huis van Bewaring aan ie Noord singel in Rotterdam ea heeft een ver- veiling tegen beat Ingesteld. Er xal echter een psychiatrisch onders»«k wor den gehuotien. Dit ondersoek kan ia deze nak nog een betegrflke rol gaan spelen. Strfldvra- g ls of de maa op het B»a- Baent van de moord, *0 wH mr. Van Leeuwen op bet ogenblik de dsad fee» schouwen, wel of niet krankzinnig was. D«e krankzinnigverklaring V-d. S. midden Juni te opgenomen bestond nog; ma-xt daar tegenover staan de doktere- verklaringen ws*r®p de man met proef verlof la gesteurd- Vervolging vsa een karnksinnige b niet mogelijk. Als de kranksinnlgverktaring alleen nog maar administratieve ws&rie tad sa) de of ficier it)n straf kunsten «ben tegen w.s gesand mens, tens|| liet psyeMAtrbah ondersoek, die doktersverklaringen tegenspreekt. VLAARDINGEN, vrijdag Sinter klaas komt morgen 10 uur aan t Hoofd aan. Baanu» rijdt hü de volgende route West Havenkade, West Havenplaats, Hoogstraat, Markt, Hoogstraat, Kort» Hoogstraat, Cronjéstraat, v.d. Drlffc- atraat, B. Pruisatogel, Billltonlaan, Flo- rls de Vijfdeiiaar Dirk de Derdelaan heen en terug, Floris de Vijfdelaan, Floreslaan, Riouwlaan, B. B. Pruis- singel, Groen van Prinstereratraat, Ged. Biersloot, Politie»-tresu, (aflossing mu ziekkorps). Delfscheveerweg, Voorstraat Rozenlf fn, van Hogendorplaan, Rotter» damsewei Plato '40, Jullisnasto^el, Bin nensingel, Schledamseweg, West Haven plaats, Hoogstraat, Markt, Waalstraat, Ged. Biersloot, Franseasiraat Triangel. Belde muziekkorpsen kamen vanaf net Hoofd naar de markt. Bij vertrek daar vandaan loopt het exhtergte korp; mede tot kruispunt Korte Hoogstraat—Ged. Biersloot en dssr linksaf naar Triangel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 2