Snelvervoer naar Hoogvliet waarschijnlijk voor een deel over aarden baan -0runott^™ Aanvaring in Waalhaven DOK gooide hoog hout stookt kan beter stoken PAM Sowjet-jet-schip: 62 mijl snel, 150 passagiers Vaar Varia 55 Hoge series en spanning lErillanten Sieraden AGENDA Derde rail als voedings systeem voor ondergrondse brengt groot aantal technische vraagstukken met zich Wie is onze beste voetballer? Ffcg. 4 - zaterdag 14 november 1964 (door Walter de Vos) KUNNEN toekomstige metrolijnen ook gelijkvloers wor den aangelegd? Deze traag beheerst al enige tijd de stu die rond het openhaar vervoer in Rotterdam. Zoals men weet wordt op 't ogenblik hard gestudeerd op het openhaar snelvervoer naar Hoogvliet, «lat zo nodig verbetering behoeft. Daarbij is de kernvraag: metro of sneltram? Een vraag die over niet al te lange tijd in een door betrokken gemeente diensten uit te brengen rapport zal worden beantwoord. Beveiliging Tramtunnel-plan fm Sleepcontact Rondgang RKB De Feijenoordera Coen Moulijn en Eddy Pieters Graafland heb ben hun voorsprong vergroot Dat is het beeld na de tiende competitieronde van het HRP- voetbalklassement De door on ze sportredactie hun toegeken de waardering ('n 9) werd door de inzenders gedeeld en dat be tekende meer dan enige achter- volger kreeg zowel van u als van ons. Dat Andries van Dijk ver zou terugvallen, was al be kend; hij kwam immers afgelo pen zondag niet voor een waar dering in aanmerking. Hans Kraay speelde indertijd ook een wedstrijd niet mee, maar komt desondanks nog op de erelijst voor evenals de Xerxes-öoel- verdediger, waaruit blijkt, dat het ontbreken van een speler in één wedstrijd nog geen au tomatische uitschakeling be hoeft te betekenen. En, trou wens, het competitieseizoen is nog maar voor een derde ge deelte afgewerkt; er kan nog zoveel gebeuren Ziehier nu de stand: 1. Moulijn (Feijenoord) 2. Pieters Graafland (Feijenoord) 3. SI ui (Excelsior) 4. Verhoeven Sparta) 5. Den Hertog (Sparta) 6. t.m. 8. Van Ede (HDVS), v. Miert (Sparta) en Schou ten (Excelsior) 67 9. Kraay (Feijenoord) 66% 10. Veldhoen (Feijenoord) 66 11. Van Dijk (Xerxes) 65 12. Bax (SVV) 64% De wekelijkse prijs ging dit maal naar de heer A. de Vogel, Alben Cuypstr. 8a, Schiedam. pnt. 77% 76 71 70 67% Ccop. Tuinbouwveiling 7,.H.-eilanden voelbaar meer warmte merkbaar meer service PAM voor zorgeloos warm wonen Centnuii-DOMllijn Schip klapt open «Hwswwiri *«itiT»ifflit!iniiniii wMM'i'v.iinim Vn Nieuwe Van Ommeren-carriers Eerste klas 47-2 9 m Bioscopen Voor heden Voor morgen Apotheken Metro ook gelijkvloers? AU zou blijken dat <lc vn voerudc*- Itundigcn om een aantal redenen de voorkeur geven aan een metroverbin ding dan rijst onmiddellijk de vrsag moet de gehele baan op visdurt of dijk worden aangelegd of zou de verbinding gedeeltelijk ook op de grond kunnen blijven Dit lafctst® U Immer* heet wel drrsh - naar in de ultgeatrek poldergebieden ten sulden van d? Waterweg tr *ou du* een metroverbinding kunnen ont- •taan, die binnen de bebouwing op een viaduct la gebouwd en daarna overgaat ln era enlgazlna verhoogde baan. Aan een dergelijke verbinding itjn belang- rijke, financiële voerdelen verbonden. Ren baan op een sarden wal la Immer» veel goedkoper dan een onderheid viaduct BIJ de aanleg van zo n „laaggele gen" metroverbinding doet zich ech ter een aantal technische p» oblemen voor die althans voor Rotterdam volkomen nieuw zijn Problemen die voortvloeien uit het feit, dat de ontwerpers van de metro «1* voe dingssysteem voor de treinen de zo genaamde „derde rail" hebben ge kozen Hetzelfde systeem, dat vooi de Parijso metro wordt toegepast Het grote vraagstuk van deze stroom- rall buiten de bebouwde kom is- hoe te handelen met overwegen en wcgkrul- singen. Wat namelijk met de veilig, hoog boven de weg hangende boven leiding kan, kan niet mei de even boven da rails geconstrueerde itroomrall van de metro. 7,o'n onder hoge spanning staande stroornrail Ss onmogelijk en ondenkbaar bij kruisingen ed Het is duidelijk, dnt hier maar één oplossing Is; de bouw van kunstwerken den De treinstellen zouden dan Im mers van Inklapbare stroomafnemers moeten worden voorzien en daar la In de metrotunnel nauwelijks plaats voor, Dé reeds besteld» metrotreinen krijgen deze voorziening In leder geval niet Ze zouden dus later omgebouwd moe ten worden. Het Vfrirteaen van de stroornrail brengt des wel techniaehe consequen tie* met slch voor toekomstige metro lijnen en men ksn hier onmiddellijk de vraag aan verbinden waarom de me tro-ontwerpers de derde rail hebben gekoten. BIJ het antwoord op deze vrasa msg men niet uit het oog verliezen, dat het rnetroplan min of meer ls voortgeko men uit het oude tr#mtunneinl*n Bij het on werpen van de tramtunnel heeft altijd de gedachte meegespeeld hem later sla metrotunnel te gaan gebrui ken Dat had «is consequentie dot die tunnel niet all eer: hoog ivoor de tram), fflaar ook breed (voor de metro) moest worden. De houw van zo'n kolossale tunnel atultte op zo veel bezwaren, dat Sist een van de redenen werd dan maar Ineen* een metro te bouwen Nu kon men dus een tunnel bouwen zonder overbodige, maar wel betaalde ruimte, een goedkoper project derhalve Ben ander sterk argument vóór de atroomrall i* het feit. «lat een boven leiding die voor metrotreinen extra swazr had moeten xUn veel onder houd vergt. Daar atanD tegenover, dal een derde ruü nauwelijks onderhoud nodig heeft. Bovendien hoe sou ln de metrotunnrt een kapotte bovenleiding gerepareerd moeten worden. IN HET metrostation Louvahaven ligt een proefvskje met atroomrall, zie pijl, die goed ie afgeschermd. (A 'vertenlie l M De stroornrail moet voor hei publiek onbereikbaar zijn Dat la hij onder gronds en op het hoge viaduct, n««r wat gaat ei gebeuren bl) een verbin ding op aarden baan'' Een voor de hand liggende beveili ging is de bouw van hoge hekken, zoels bet geval Is ln Parijs waar pp enkele plaatsen de metro bov engremds komt Ook ln Stockholm woidcn nieuwe mc- trobancn achter hekken gebouwd Zulke bouwwetken zouden In de Botteidamse poldergebieden ccn weinig fraai gericht opleveren, ma»er U nog een aanvul lende maatregel mogelijk brede sloten Die hebben echter wei weet het nadeel dat ze 's winters dichtvriezen. 111 Ut. '/u, Icfft'i/ tMi/fnUily'ii WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggeveri) ROTTERDAM, zaterdag, In de jaarlijkse Bondgang van de Rotter damse Kegelbond werd nu eewi niet in Schoonhoven of Gouda begonnen, doch werd de strijd begonnen op de baaen v«n Courzand op de Keyplaat De ke gelaars moesten op iedere plank 15 ballen werpen «n het waren hoofdza kelijk weer dezelfde ploegen, dfe ook in de ZeotigfcaUenwedstrijd uitkwamen en een vergelijking van de resulta ten zou dus mogelijk zijn, als niet ln het Groothctnde'isgebouw enkele weken terug op geautomatiseerde banen was gegooid en in Courzand de conserva tieve methode werd toegepast namelijk met handopzetting Ook nu weer nestelde D O.K. rich op de eerste plaats en gooide met een totaal van 1157 ht (max 1350 ht) dus hoog hout. Alleen Acht om de Lange uit Gouds, dat ai eerder een geducht tegenstander bleek, kwam ook boven de elf honderd. Tussen deze twer ploe gen mag dus in de volgende rondo, die van 23 tot en met 27 november in Schoonhoven wordt gehouden, een fel-1 le strijd tegemoet gezien worden. Die kan evenwe) ook verwacht worden tus sen de beide Goudse clubs D R D die nu 1097 wierp en STIK, dat 1089 ht bijeen zamelde. Hei onderling ver- schil tussen de teams In de andere klasse ls nog niet zo groot, dat al van een gevestigde plaats gesproken kan worden. Wijzigingen in de positie zijn derhalve mogelijk Wat de individuele prestatie* betreft. Jaap Spierenburg kon mei 250 hout zijn clubgenoot Bruil, die 238 bout gooide op twee banen, achter zich hou den Dat dit. zo zal blijven staat nog geenszins vast Bij de dames moest mevr, S. de Jong voorlopig haar stadgenote, mevr Heerkens voor laten gaan, resp. met 213 en 222 hout De «lndabmd ru de eerste ronde Korfbslwedstrijd Klasse A DOK, Rot terdam 1157 hout. 2 Acht om de lange Gou da 1135 ht, 3 STIK Gouds 108» ht KJaaaa B I DUO, Courts 1087 ht I DSK. Gouda 1077 ht, 3 Belvédère Schoon hoven 1076 ht 4 Alle Negen. Gouda 814 ht Klas» C 1 EVM Gouda 1055 ht 3 D» Woucaloper». Rotterdam 1053 ht 3 Pro Pe- trla Rotterdam 1009 ht Klaasa D KI F„ Rotterdam 874 ht, 3 Blij dorp Rotterdam 884 hi, S TIJC, Schoonhoven 838 ht Persooniek klassement Heren A-klaaae 1 J Spierenburg Rotter dam 350 ht, 8 F Brult Rotterdam 233 ht. 3 M deft ouden. Gouda 331 ht 1 D de Jong. Gouda 332 ht, S A Brunei. Gouda 231 ht, a J de Jong. Gouda 228 ht 7 A van DHk, Rotterdam 228 ht. 8 P Rijsdljk, Rotterdam 215 ht 8 T BorgslIJn Rotterdam 222 ht, 10 J Maaw-ezen, Gouda 22! hl Klasse B 1 A Verkalk. Gouda 23e ht 2 T BIJlima Gouda 230 ht 3 K Van Enge len Jr Schoonhoven 220 ht 4 C vd Gaar den Rotterdam 314 ht 5 H Spaaa, Gouda 211 ht Dames Klaaae A l mevr S Heerkena. Gouds 222 ht 2 mevr S de Jong Gouds SJ3 ht 3 mevr N var, der Jagt, Rotter dam 210 ht 4 8 Lafeber Gouda 208 ht, 5 evr RtJsdUk. Rotterdam 208 ht Klasse 3 1 mevr D Krins Schoonhoven 220 ht, 2 mevr R Schmlerman. Schoon hoven 211 ht, 3 mevr J Vroefop, Rotter dam U» kt ROTTERDAM, vrUdag. in de Waalhaven had (is(eren een aanvaring plaats lussen het Nederlandse sleep schip „Gcran" groot 2475 ton geladen met 1400 ton erts, gesleept door sleepboot „Rijnvaart 7" en het Duitse kustvaartuig „Bernd Gunda" groot 521) ton, geladen met 409 ton graan. Op straat kan een montagewagen naast do rolls gaan staan zondei het De „Bernd Gunda" had een elevator tramverkeer te hinderen In de onder- geladen en wilde achteruit wegvaren, grondse is dat onmogelijk Voor repa- om daarna het voorschip in de richting ratio of opder howls werkzaamheden V l'Otl'A ('II ÜHWÉ-I van de mond van de Waalhaven te zou het metrut. erkoer stil gelegd moe- I P brengen Het achterschip liep echter ten v-ordeii En welke moeilijkheden i ..l.fjLrt'i-i 1|<>il naar bakboord weg, waardoor het zouden zich in dit opzicht op het metro- lllivi llllt i^uti" si sc hip dwars op de kuerslijn van de nu- vtuduct kunnen vont doen" j derende „Gcran" kwam te liggen, die Ken metio op botenleldlng /mi bui- HOITiHDAM \ii|il,ig Dimdei-eteniens lichting mond Waalhaven ten de bebouwde kom en op rije tljtj., iiBjidi, zijn tv i< dame- 111 uit wilde \aien De „Gcran" \oei niet de haan ongetwijfeld vooi delen Meden i.udsvl®nditm 111 «ut uil s-Giavi nlui- vomstevm tegen de bakbooitl/ijde, De bouw vun dun kunstwet ken vuoi,^ aiingtli"udin in n 11 niHga/ijii in de ongeveei midscheeps,, van de wegkruiMtigen eil »>u dan niet nodig i Hottvriiaiim btnnensliid wegwis win- Gunvla" Advertentie IM.) VRAAG INLICHTINGEN BH: PAM DISTRIKTSKANTOOR ROTTERDAM WILHELMINAKADE 15 - ROTTERDAM - TEL 010 -178855 ROTTFRDAM 12 november Aarrlappe- dc''pri H- IA p kx Andijvie 12—23 p kg Bloemkool Ta 0 J280 p »t 8 4580 p st Ila 8 28—63 p ut 8 1722 p stKa#«ntj- bonen 250 p kg Rode kool 819 p kg. Ge Ie kool 8—15 p kg Gr kool 10—16 p kg Boerenkool 13—18 p kg, SU ïa 2225 p krop IU 913 p krop Spruiten U 5088 p kg tla 47—54 p kg tb 53 p kg ld 58—70 p kg aanvoer 28 ton. Prei 1225 p kg SelderU t420 p boa. Peterselie 17—19 p boa Urote peen 8—17 p kg, Uien 18—27 p kg Uien geschoond 34 p kg Kroten Ia 12 18 p kg Witlof Ia 135—156 p kg Ha 116— 139 p kg Ib 125-137 p kg lib 117—124 p kg aanvoer 32 ton Black Alicante 198—215 P kg Cox* Orangr Pippin TAA 41—86 p k« TA 3067 p kg TB 29-38 o kc IC 21—28 p kg «i.uitne- *8 ton r IAA 243fl p k* IA 21 i" p kr TR 17—22 o kg IC 14 kt'hlii fstal 7.Ij Imddtn icspciticwclijk voor ccn waaide van t!D,70 en 104 aan goedtacn weggeniuiit n In een iindei wnienhuis ln het ven- tnnii w.id ven vmuw uit Kutteidum SiBrackSzeii te meer daai toen nog aangehouden, die voor 11,54 aan le- j ter plaatse opgebold en de huidplaat in- mctio-uitbrt'idin-i vensiniddcUn had wiggenumvn '/n'Rediukt Lr rieden rkh ge«-n persoon- zijn Ook (te beveiliging met hekwer ken of sloten zou achteiwege kunnen blijven Al met al is het duidelijk en begi ij- pelljk, dat destijds vooi de derde rail Overljfens is die derde stroornrail minder gevaarlijk (tan zij op het. eerste gezicht lijkt Op een proef vak In het metrostation mvohavcu kiiu men Zier, dat de rail vont een «root deel Is afgeschermd Het Mccpiontavt dnt de stroom afneemt glijdt ei ondei langs lemend, die ondanks de beveiligin gen op het metrospoor valt moet wc! héél ongelukkig terecht komen wil hu in aanraktng komen met dc sliooni- rail Het gehele piobleem rond de derde rail i» bij de HET lil studie en daaruit mag worden opgemuiikt, dat de bouw van gelijkvloerse metioHJnéti geens zins tot de oniiiogelljkhedrri behoort Hei lijkt dan ook niet zo eig apeiulu- lief te vciondeistellen, dat vooi hel openbaar snelv ei v oer naai HnogvlUt de keus zal vallen op een mrtroliin op viaduct (vanaf het Zuidplein) in tic stad en op aarden baan buiten de be bouwde kom Zo'n metro heeft belangtuke voorde len boven een sih'Huiiii Belang! ijkhle i» wc! het feit, dat een metio geen overeiapproblemcn ln Zuldw ijk en Peii- drecht geeft Alle vraagstukken dte kleven isan tie eenmaal gedont keus de (jretio op stroomi all te laten rijden spelen ultei- aard ook bit de plannwi tot de bouw van een ccntrum-oostltjn naar Alcxan- derstad Zonls bekend Is ln het uttbrekUugsploii Hoofdweg '64 ruimte gei eseiv rent voor dc aanleg au een ringvornitge baan voor bet openbaar snelveivoet Die baan Is zodanig geprojei tecid dat tegelijk een goede verbinding wordt vcrkiegcn met het to slltWtn NS-station m Alexandcrstad Ten zuiden van Het spoorwegliaec I* een brede strook gereseiveeid \<>m een krttlsingvrijo snclverv oervcrblndlng De gemeente Kollet dam lieert op deze strook veiligheidshalve beslag laten leggen, omdat de NS bezwaar maken tegen het aanvankelijke plan een krutsingvrije baan aan te log gen tegen het dljkllchaani van de te verhogen spoorbaan Op de gercuer- veeide strook zou dus heel goed een metrobaatt kunnen worden aange legd. Er 1» nog een andere vraag: la het oen" het stioonrall-systcein en nlenmnd dacht i n gen huiten de stad zijn in bcwaï ing gesteld 17 p kr aamosr 17 Pn Onorir-inelte (AA Hemd 23—49 p kt IA 27—11 p k» IB 18—31 p v li, kg IC 12—IS p kg saruoer 71 ton Golden De stagen van de kranenbalk Delicloös IAA u_60 D kg IA 38-48 p kg IB 30—45 p kf Glorte van Holland IAA 18 —27 p kf JA 1528 n kg SB 13—16 p ku, IC 13 p kg- I.omb Calvtile IAA 30~3I p kg IA 33 p kg, IB 18 p kg IC t2 p kg. Conférence IAA 57 p kg IA 32—53 o kg IB 48—32 p kg IC 37—41 p kg Seurré Aiex Lucas IAA 43—48 p kg IA 48—31 p kg IB 27—53 p kg St Remv IAA 30—37 o kg IA 31—3. p kg IB 30—32 p kg. IC 31 P kg op het vooischip van de „Geran" bla ken teiwijl van dc „Bernd Gunda" de verschansing aan bakboordzijde over een lengte van 1 metci naar bin nen werd gedrukt De dekplaten werden iijke ongelukken vont 11 FT li de gewoonte, dat bopperbakkvn worden ge- lost di>iii het openvallen van luiken m de bodem Met ket tingen worden de luiken na de lussing weer dichtgetrokken Een Amerikaanse scheeps werf, de Manitowae Shipbuil ding Cerpoiation heeft "en hopperlichter ontworpen, ju>cft te zijn Dc Engelse utif M»HiMiliii<iiii)iiiitiiia*iiieiinaiinmiiii«iiiii» woidt dattrdooi belangt ijk werkt eenvoudiger als Mcrkwaartllgf cIftVl»ulc tieter bestuurbaar. Iets wat 'n door middel van luiken Bo- r„ ».t welkom ding zal zun voo, de ).end,cn _ka_n_ de_ hyjjrau««ch. ^^handm- Het was de ,,1'rawda', die van het „Algonquin bow jet onlangs een foto ptibln ceute svstem" In het ooi h hip be- waaiop het jet-iihlti „Hurve\- ncden de waterlijn komen pu- V,„.B - yestntk" (Stormvogel) sn volle pen uit waardixn met P""*b4/ei-hx>dsen. die klagen over de JrafwrlT'van^n sleeobMt af RroeP' 's eigenaar geworden vaart ludens een piooftocht een kiarhttgc vvateivtiunl gra.,svn an een sieepooot ai e metende staat afgebeeld IU-t buzoo.de- naar bulten treedt Van dc xleibte bestuurbaarheid van gcvclweden, zodat geen peMo- ogell|k^ slroomafnernlng "door middel van boven leiding. Met andere woorden kunnen metrotreinen zo worden geconstrueerd, dat ze ovvet op stroornrail als op bo- venlelding kunnen opereren. Ook d«ï# vffer.:; la bij het openbaai vervoerbedrijf In «tudio, maar dc KET weet op dit moment het antwoord niet. Het Is «'hier zeer onwaorii hijn- lilk, dal dergelijke «ecoinbinocnte ine- txotreln»n ooit ir Rotterdam zullen lij stent afgcbei re van het schip Is, dat het niet doo: m hl oei en maai dtair w atcrstralen wordt vooi tbt-wo- grn Ki lichtbron is ren huho- iet-v lleglulgmotur. om ge bouw d v i«>r sehcepigeb: ulk Aan de vooizilde van de ghj- boot wonlt het water aange zogen en aart de uchtoizijde met giote kuuht via stiual- piipen weggeblazen De Kussen zijn tot ds* bouw v nn zulk eaö Stblp gekomen lei veikrllglng \nn ele litt/undeie voordelen, zoals giote meilianisihe een voud, gei Inge diepgang mulei nlie omstnndigheden en een gt oot v oorlstuw Ingsv ermogen Voorat de gei Inge diepgang Is belnngiiik, omrint de glijboten, w nul van de „Moi inv ogel het |-,iototvpe K nuieten vvotden gébiutkt op de iiv leren vun Slbcrié, watu van grote gedeel ten ondiep zijn Piof R Ye Aleksevev, hoofdingenieur van de schee|«w ei f Krainove Sor- movso te Gorki, heef» de nieu we jet-glijboot ontvvoipen De gtijboot heeft plaat* voor maximaal 150 passagiers en haar not male kiulssnclhcid U 62 knoop „Watei sti nnlaandrijvlng" ls ook toegepast bi) dc nieuwe bulkcarrier „Heroic" van 40 600 ton dw gebouwd door een Japanse werf voor reke ning van de Rocket Shipping Compenv ln Panama In dl! «chip zijn velschillende icch brug af zijn do klopinm bo- grote tankeis en bulkcarriers' necl op de bak aanwezig be- Amerikaanse passagiersschip „America" voor de som van 15 miljoen gulden De vorige eigenaar, deUn States Lines" heeft het schip pas kun- ner erkopen na toestemm van de United States Mai time Administration Een heel merkwaardige verkoopclau- sule is- wel, dat het schip in de komende vijf jaren niet mag worden gebruikt-in een dienst op Amerikaanse havens Het plan is de „America" na de overdracht in december s s door een Europese werf uitge breid te laten verbouwen Hal verwege 1965 hoopt men het schip in de vaart te kunnen brengen vier bulkcarriers, die Phs, v. Ommeren (Rotterdam) NV bU de Franse werf Ateliers Sc Chantiers de Dunkerque et Bordeaux heeft besteld zullen 38.000 ton d w. groot worden. De lengte van de vier zuster schepen wordt 195 meter en de geladen diepgang 10 98 me ter. ZIJ zullen worden voortbe wogen door een Fiatmotor, die 111 CR dan d* Rotltrdami» havan in vol badrljf Can lichtar naamt da goadaran cvar uit aan btj 135 omwentelingen van de p zun v eucniuenue veen- 11 Qroot zaaachlp Can dnjvanda kraan la garaquiraard om aan haal zwaar ladlngatuk aan da schr(w mlnuut „n ve- iiche nieuwigheden verwerkt, haak t* plkkan Kn natuurlijk zlan wa op da voorgrond oén «s<v da val* kittig varende *cl,ro<r ,""Ut na de iiiogelUkheld hel voor- tartaxla" flink bamand mat havenwarkara. Paraonaal la ovarii in hat uitgastrakta havangablad "togen van IJ 600 a pk. ont- schlp te wenden door middel nodig, ladar# dag waerl wikkelt (Van een onser verslaggevers) ROTTERDAM, saterdag Vooral de avondpartijen van de wedstrijd om het nationale kampioenschap eerste klas 472, die vrijdag in de biljart saal Lagrand werd voortgezet, hebben volop spanning, doch ook enkele grote series gebracht. De Hagenaar Buys verstevigde aijn positie aan de kop en dat hem de leidende plaats in dit toernooi volkomen toekomt ksn blij ken uit i|Jn partij tegen de Zwolle naar Van de Wal. Buys had maar negen beurten nodig om sijn totaal vol te maken en in tegenstelling met 's' middags, toen hij moeizaam kon win nen van Brosens, scoorde hij In de| avondontmoeting ln een hoog tempo. £i)n hoge serie van 123 was een knap pe prestatie. Hij kon toen met vermoeden dat later op de avond ujn rivaal, de Amster dammer De Vries, daar aag boven uit zou komen. Toen deze bij Sundquest ver achter bleef, begreep Buys dat verliezen van De Vries voor hem in hield het kampioenschap In de zak te hebben Maar De Vries liet zich door een achterstand van goed 140 caram boles met ontmoedigen en toer. hij kans kreeg, beet hij tan zich af en bouwde een serie op, die spoedig de honderd was gepasseerd en die De Vries op 130 moest afbreken. Hij had Sundquest terug gedrongen en deze kreeg geen kans meer oir. zijn concur rent nog te bedreigen. Van de Wal, die invaller was, was tegen het geweld van Buys niet opge wassen, en moest met totaal zeventien caramboles tevreden zijn. Een typi sche uitslag, want Buys noteerde een moyenne van 33.33 en Van de Wal van 1 88, Jansen ls de enige die nog een woordje kan meespreken, doch in de resterende ronden zal het wei blyven gaan tussen Buys en De Vries. De uitslagen: Jansen 300 25 46 12 Van de Wal 143 25 28 5.72 Lsmers 300 26 41 11.53 Sundqueot 28 48 10 50 De Vries 300 23 48 13 04 Hoekstra 231 33 4.5 8 60 20 57 15.— 204 20 71 IC,20 Jsnsen 300 34 67 8,82 Hoekstra 288 34 61 8,50 26 53 11.53 Lsmers 202 26 31 1123 Buys 300 123 33.33 Van de Wal 17 9 5 1.88 De Vrtc» 300 19 130 15.78 Sundquest 242 19 97 13.7$ De stónd na vier ronden: 1 Buys 8 1200 67 123 17.91 3 De Vrle* 8 1200 93 130 13.04 3 Jansen 8 1181 106 72 11.14 4 Lamers 4 1150 102 76 11.27 6 Brcstns 3 1035 95 71 10.89 6 Sundquest 3 83« 111 10 70 7 V. d. Wal 8 540 84 75 6.42 8 Hoekstra 0 904 1» 88 9.13 Arena, dag 7, 9 30 uur. zat en zondag 2. 4 30 7, 9 30 uur. Hoe bedrieg ik mijn man' 14 j Centraal, dag i, 7, 8 13 uur, zat en zondag 2, 4 30, 7, 8 30 uur. De stropers Van Alask», 14 J Clneac-BUenkorf, doorl voorsto a nlauws- ïevue - tekenfilm - kleurenfilm New York a 1 Cineac-Beurs, ds-g 9 30. 11 30, 1 S0. 3 30. 3 30. 7 30, S 30, zondag vanaf 130 In specteur Hardesty FBI. 14 j, zondag morgen 11 uur Galapagos al Clnera - dag 2 30 en 8 15 uur zaterdag 1 30 0 30 9 uur beari-h for Paradise a 1 Colosseum, dag 2 7 9 15 uur zondag 4 30, 7 9 15 uur Ertdlc sla it ailes^ 14 ,1 *at en zondagmiddag 2 uur Circusbloed, a 1 Corso, dag 2 7. 9 30 uur zat en zondag 2. 4 30, 7. 30 uur Gif in het bloed. 18 Grand, dag 2 en I uur. zat en zondag 1 30, 4 45, 8 uur Irma la Douce 18 J Harmonie, dag 2 7, 9 15 uur, zat en zon dag 2, 4 30, 7, 9 18 uur Zorro blijft Zorro, 14 j Kriterion, de# 2 30, 7 9 30 uur, zondsg 2. 4 30, 7 9 30 uur De Butler SS j Lumiere, dag 3 1! 1 130, zat en xondag 2 i 30 7 9 30 uur De verleiders van de Rivlèra 18 J Metro, dag 2 7 9 15 uu» zat en zondag 2, 4 30 7, 9 13 uur Opstand ln het leger kamp, 14 J Passage, nag 2 en 8 15 uur zat en zondag 2 4 13 7 9 11 uur Het meisje dat d# Elffelloren stal a 1 Prinses, dag 2 15 7, 9 30 uur zat 7, 9 30 zondag 118 1 9 30 uur Eddie slaat Mies Zat en zondagmiddag 2 uur Roy Roger» Willi Weal a"l zaterdagnacht 12 uur Het meisje Liane, 18 J Rex, dag 2, 7 3 15 uur Jat en zondag 1; 4 30 7, 9 15 uur De hel van de South- P&ciftc, 14 J Studio '52, dag 215, 7, 9 30 uur zat en zondag 3 4 .30 7. 9 30 uur VeaJ Uefe uit Moskou 18 J Thalla, dgg 2 15 7 9 30 uur zat en zon- dag 2 4 30 7 9 30 uur De s-.an met da geheime formulf 18 J 'tVenster, dag 2 7 9 15 uur zondag 130, 4 15 7 9 13 uur Mamma Rums 18 J Victoria, dRg 2 en 8 uur zat en zondag 7. 9 3 uur Een serrukk like Idiote, 14 J Zat 2 uur Brokkenpiloten a 1 Rotterdamse Schouwberg, 20 15 uur N.H T - gaman op het kasteel Luxor. 20 uur A3 C -cabaret Corry Vonk en Wlm Kan. Grote Schouwburg, 13 30 uur Kindcroperet- te DBO Luxor, 20 uur ABC -cabaret Corry Vonk en Wlm Kan D« Lantaren, 20 uur ïsraëliache zangerea Aviva Semadar Rotterdamse Schouwburg» 20 13 uur NRT. Op blote voeten ln het park Rechter 5'.-.; -even BlUdorpapo eek. Sta- tenweg 189, tel 248422 3oude Hert, Goudsesingel 333 a, tel 136990 Krult» Burg Meinazlaan 57. iel 230417 Ma- theneaaerapotheek, Matheneaserweg 10. tel 234144 H J d® Rlchemont en zn Westersingel lis, tel 122143. Dr A. H C van Semis. Av Concordia 100, Ui 123807 Zeelt en CoBergweg 233, tel. 241851 HUlagit-abarg-Schiefefuels; J Koeten*::, Pep- pelweg 135. tel lttSOO Unkc? Maasoetar: 4 A Cafe Dantestrnst 434. tal 168884 M«) J j üe tanga. Dorpsweg 180. tal 218072 J C Peile. Pulse bocht 12, tel 270341. J. P. R VU- «her. Koninginneweg 5». tel. 19087». Zon», gsdtanst artsen Krimpenerwoard: 3 dan Boon, Lekkerkerk. tel 01905-323. 3. N B vost dat Grient, Bergambacht, tel, 01128-2)4. W. .1 Leeuwenburg. Oud o. d IJsMl. tel 01995-2152 W C R WU- mn Schc nhoven. tel, 01323-339 ArteendMMt Heek van HeilandDr. 3, 3 van Lonkhuizen, Jollnkatraat J. tal 2827 15 gov hoog water te Rotterdam 1* W 13,04 103, te tu 13.20, ta Dordrecht la tt) 1.11, 11 14 yi 13 8» ta Hellevoetsiuii ia ttl 13 03. 11 J* 16 OM «n 18 nov.t: ta Koek van Btailaaa la 48 11 Si, la tij o 98 top 10 nov 1. 10 nov hoog water ta Rotterdam la 18 J 10. Ja tu t4 20; ta Derdracht Is dj 2.31 le tij ts 00: ta HeMevoeiiiuls la tU 0 34. 2»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1