Vereniging van scholen zou wel beroep op het rijk kunnen doen voor financiële medewerking Raad riskeert verkoop van gemeentebezit Amsterdam uit bezwaar tegen plan- Toxopeus m Eerste burger eerste koper 9 19 I Bedrijf in de Spaansepolder gedacht Toernooi met spannend slot Buys sleepte titel en de BH 0 uit promotie het vuur Hilversum I miste een drakendoder' Resultaten vielen tegen GEMEENTE TREEDT TIJDELIJK TERUG AGENDA UVV richt voor aantal bejaarden maaltijd aan Nü beslissen ISoodoplossing Burgerlijke Stand van Rotterdam Vondst Lening prijzen -slag Kinderpostzegel Bioscopen Voor heden Voor morgen Apotheken pag. 4 - dinsdag 17 november 1964 (Van een onzer verslaggevers) f;imm ROTTERDAM, dinsdag. Door ^3^ zich in een schier onmogelijke bocht te wringen, is de gemeente Rotterdam er toch in geslaagd de bouw van de mammoetschool en daarvan het gedeelte van het gym- nastiekgebouw doorgang te doen vinden. 7 ■JLaMSéÉt* is a (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maundag. Na kennis te hebben genomen van de tekst van de brief var minister mr. E. H. Toxopeus aai' de voorzitter van de Tweede Kamer over liet wetsontwerp Bijlmermeer brengen burge meester en wethouders van Am sterdam ernstige bezwaren in tegen de daarin voorgestelde pro cedure. Z(j doen een beroep op de re gering en Kamer om ter ver mijding van nieuwe, onnodige vertraging het wetsontwerp 5146, zoals dit na aanvaarding van het amendement-Scheps luidt, thans met spoed af te han delen. 14 jaar HOCKEY IA!aa«ai?ii?iqf mammoet gaat door Onder andere voor behandeling van deze zaak werd er gistermiddag een extra gemeenteraadsvergadering uitge schreven. Vorige week donderdag was dit punt van de agenda afgevoerd. Voor dat de raad er zich over uitsprak legde de wethouder van onderwijs en volks ontwikkeling, de heer R. Langerak een verklaring af. „Wanneer het krediet van 4.1 miljoen gulden, waarom het college de raad nu vraagt, beschikbaar wordt gesteld, is het niet onwaarschijnlijk, dat. dit past ia het schema dat Is opgesteld om te blijven onder het loningplafond van 250 miljoen gulden. Het heeft er name lijk de schijn van, dat dit bedrag geheel cp gast aan lopende, contractuele ver plichtingen. Er meet dus nu een oplos sing worden gevonden, omdat de aan nemer niet langer kan wachten. Wan neer nu de gemeente t.a.v. de oprich ting en instandhouding van een of meer ln het verzamelgebouw te vestigen scholen zou terugtreden en haar plaats zou kunnen worden ingenomen door een vereniging, zou deze een beroep kunnen doen op het rijk om de rente en aflossing van een door het schoolbestuur aan te gane lening te garanderen". De wethou der verklaard® dat op de medewerking van het ministerie van o., k. en w., zo mede die van Gedeputeerde Staten kan worden gerekend. De voorwaarde van G.S. is echter, dat indien Rotterdam in haar pogingen om een vereniging in ha»? pints te stellen, niet slaagt en het ienlngplafond toch wordt doorbroken, bepaalde ver mogens van de gemeente te gelde moe ten worden gemaakt. De raad is hiermee akkoord gegaan zonder hoofdelijke stemming. Alle fracties hebben er niettemin, de een veel, de ander weinig, over gezegd. D# heer J. Reehorst (PvdA) zei reet nadruk met et n noodoplossing van doen te willen hebben eu dat de gemeente zo gauw mogelijk heer plaats weer moet Innemen. Hij verklaarde in principe tegen verkopen van gemeente-eigendom men te zijn. Dr. F. J. Krop (CHU) laakte de ma aier waarop deze oplossing aan de raad wis meegedeeld. „Waarom beschikte de raad niet eerder over de. verklaring van de wethouder?" De WD-afgevaardlgde, mevr, ir. A. Kuiper-Struek vond deze oplossing wei nig elegant. Evenmin kon zij zich voor stellen dat, zoals de heer Reehorst had laten doorschemeren, iedereen nu zou staan te dringen om de school binnen te gaan. Ook zij was niet best te spreken over korte tijd die de raad was gegund om zich beraden over de verklaring van de wethouder en de oplossing van dit probleem. „En", zo 'wilde zij wel weten, „moeten degenen die nu bijspringen, straks aas de kant worden gezet? Dat lijkt me niet billijk". Overigens was zij graag bereid medewerking te verlenen wat te ver kopen als dat nodig zou zijn. De KVP-vertegenwoordigcr, mr. L, A. Struik opperde weinig bezwaren. Hij zei nog even gedacht te hebben aan de oprichting van een nieuwe schoolver eniging. Daarop kwam hij spoedig terug „De regering probeert ons bestedings beperking op te leggen", verklaarde de heer S, Groenendijk (CPN). Mevrouw A. P. Stekelenburg-vat» Kwawegen deel de o.a. mee tegen. verkoop van gemeen, te-eigendommen te zijn. Mevr. mr. dr. F, T. Diemer-Linde- boora (AR) vond de voorgestelde op lossing ronduit een vondst. Het bleek dat zij er niet veel,voelde, als het getij eenmaal gekeerd zou zijn, alles zo maar teruggenomen zou worden. De heer Langerak deelde mee, dat het om drie schoolbesturen gaat waarmee besprekingen gaande zijn. De oplossing te op zeer korte termijn tot stand ge komen. Daarna verklaarde mr. G. E, van Walsum nog dat Rotterdam beslist behoeft te rekenen op medewerking van de regering als zij in moeilijkheden komt te zitten, doordat het leningplafond wordt overschreden. Eerder op de middag ging de raad z.h,s. akkoord met de uitgifte van een 5»/, procent obligatielening van 75 mil icien gulden, tegen eea koers van 99V< Na vragen van een vijftal raadsleden lichtte de wethouder voor de financiën, inej. mr. J. Zeelenberg toe, dat In I860 de laatste emissie heeft plaatsgehad. „De laatste jaren heeft de gemeente nog kunnen opereren met onderhandse le ningen, maar dat is nu, nu de situatie op de kapitaalmarkt niet erg gunstig Is, niet eenvoudig. We moeten nog afwachten oi deze obligatielening slaagt. De koers is afgeleid van de koers van een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten; die 18 nov hoog wafer to RottsKlsss t* tU 3 40 2e til 15.46; ie Dordrecht te I# 4.07. te til 16 32' to HellevoeUlUle lo tU 2.03, Ire tij 14 26; te Koek van Holland ls tij 1.22. lo «J 13.47, ln een perscommuniqué schrijven b. en w. dat zij het betreuren hun be zwaren te moeten inbrengen. De; door de minister voorgestelde proce- j dure houdt echter naar hun pordeel in dnt de indeling van westelllk Wees- perkarpsel thans weer afhankelijk wordt gemaakt van een nieuw wets ontwerp dat op ,'l|n vroegst over vier maanden wordt ingediend. Er ls geen enkele waarborg dat die nadere re geling ook binnen enige maanden wet zal zUb geworden. Integendeel; erva ring leert dat de voor zulke regelin gen noodzakelijke wetgevende ar beid aanzienlijk meer tijd in beslat.' neemt. Daarmee zou de onzekerheid voort duren, die nu ai zo iang een snelle voorbereiding van de woning bouw voor de agglomeratie Amster dam In de weg staat. Het blijft Im mers onmoeelilk om ln de tijd dat aan de nadere regeling wordt gewerkt ten behoeve van de Blllmermeer overeenkomsten met bouwonderne mers af te sluiten, de bestemming van gronden vast te leggen, enz. ZO LIGT het bouwwerk achter de 8chiekitue er al meer dan een Jaar bij. Op 8 augustus vestigde ons blad In een groot artikel de aandacht op deze toestand. (Advertentie SM t Morgen «en speciale aanbieding voor de moeders, die uit onder vinding weten hoe lang soms de winter kan duren en de kinderen In de kou wat extra warmte willen geven. Wol mousse klndernvlloti voor kinderen van 3 tot 14 Jaar, voor prijzen 30 tot 40% onder de normale! Ook voor Uw kinderen morgen heerlijk warme maillots van wol-mousse, hiel en teen extra versterkt.' Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze wolmousse maillots in de maten voor 3 tot 14 jaar, In de kleuren beige, grijs en marine, voor een prijs, die U geen twee de keer kunt verwachten. Géén fof tchrlft. b«t. (Van een onzer verslaggevers) VLAARD1NGEN, dlndag. Zoals de traditie wil, koopt de eerste burger van de stad altijd de eerste kinderpostze gel. Ook dit jaar waren burgemeester mr. J. Heusdens en mevr. Th. Heus- dens-Mansholt weer present. Vanmor gen vroeg kochten zij in de hal van het postkantooi aan de West Havenkade de zegel van de dame van de U.V.V. Na hem kan iedereen dit doen, want zij zitten daar in het postkantoor in de Westwijk elke morgen van 9 tot 12 uur. De leiding van deze verkoopactie die 'ook kerst- en nieuwjaarskaart'?" ver koopt is in handen van mevr. C. D. I. IJ. Daniell-von F.ycien. Mevr. G. W. Groencnboorri-Zoet leidt die beide be drijven. I Aangiften vac overlijden R'dam 14-11-1964, C. L. de Bmldt, man geh. gew. m. J. F. Stof fels, 78 Jr; E. van Tlggelen, vr geh. gew, m. A. Deckers, 87 Jr; L. C. Brerwfjn, vr. geh. gew, m. C. J, Theunissen, 66 Jr; G uroenen- diJK. man v A. A, de RooU, 70 jr; F. Hofste de, man geh. gew. ra. A, Mulder, 89 Jr; A P. Kooreman, ongeh. vr 73 jr. Voorts air levenloos aangegeven: J. P Staats-Admiraal, z. Aangiften van geboorte R'dam 16 nov. 1964 H. M. van Oosterboud-van Steswsel, d; O. L. van Bommel-van Rosmalen, d; E. G, -I. Bos man.Aal, cl; D. M. Flater-Plomp, d; T. A. K ldenier-vA-, der Linden, d; A. Koet Jod- Junghelm. z; W. Boogaard-Schouten, z; A. E, Hoogendam-Ram, d; H. van Oene-Bapgma, d; C, W, Hanrwljk-van Hal. z; S. Janssen.,, d; M. T, de Korte-Hoogenboom. d; W. Veenstra-1 BIaauw, z; W. Lamaln-Poede, d; F. Beijl- De kkers, A. Lucas-Ploeger, z; A. M. Jang- sen-Sehroth, z: N. Capoblanco-Prina, z: M. J. Labrijn-de Jager, 3; L. Zaanen-Bergsma, d: M. G, Vrooman-Griekspoor. d; C, M. Eektlnk- van Bcrkum, z: W. H. C, Warman-Marietu, d; N L. Kleinjan-Vluer, d: J. E. Hartmans-Ver- meulen, cl; A. Groenendijk-v. Gelder, z; Nv. 1 Driel-d« Voa, z; J. C. de Vtn-Klaassen, z; C. van dr; Heuve!-Jonkergouw. z; M. N. Bak- van Houwelingen, d; M. G. N. Rouwet- Doornbos. z; W, Biesma-van de Graas", z; S. M. A. Mommers-van der Lende, z; P, Schel- Ïekens-Rttter, d; A. L. van der Ent-Snikkers, z: M, J, Klaverdljk-Knoppert, d: A. J. A. Wegman-Pfaff, d; A. van Os-van Oeveren, z; N, C. P. Floor-Stout, d; A, Ackema-Boon, ij; C. J. G. van Houten-Hoogenstrljd, z; B, A. Holst-van SpSssnter. z; M, J.- C. Houtman-van Schie, d; C. L. van den Hoek-Groenenboom, z: J. H. Boenstoppel-Peeman, z; G. var, Til- burg-Blokland, 2: c. H. Emons-Smol, d; C. van der Knegt. d: A. Dekker-van der Steen, z; B. J. van der Velden-Witte, z: P. J. Snijders-van der Heijden, z; J. Riethoff- Wildeman-Köhn, d; D. Broeders-Molendijk, dl Berkhout, d; H. J. Sweben-Aldus, 3. B. M. B. A. vars Bommel-van Lankéren, z; E. Altena-Mastenbroek. z; T. A. H, van den Hoek-van Loo, z; J. W. de Goede-Bloem. d; A. Fokkinga-Klelnjatï, z; M, P, van der Schans-Baert. d: C. M. van Berk-Storm, z; P. H. in 't Hout-Roozenbeek, z; J. J. Lee-Ver- meer, d; J. E. van Xooten-Ranciwljk, d; C. E. Oómen-van Opijnen, d; J. Sehültz-Delj, d: 3. Rozema-Vermeij, d; S. N. van Brakel-Gouds- waard, it; A, van der Sluls-van Kranenburg, d; B. C, Hartman-Renskers, z; E. Iel. Dutjn- Roosloot. z; M. van der Leije-van den Berg, z; H. C, M. de Held-Hoogland, d; O. L. Ma joor-van Weljeïï, z; C. G. Vrijdag-van de Werff, z; C. J. Draat-Blok, 2; M. Phillps-Pre- bck, z: P. Cerpot-Schaddelee, d; C. E. de Frel-Schippers, z; R. J. GorJltz-Kwak, d; M. Valster-de Haan, d; L. Kruijswljk-Pialsier, z; A. Caris-Lagendijk, d; W. de ia Mar-van Op- hemert. z; R. I. Jansen-Waschkau, z; A. van LufJk-VerhelJ, d; H. W. den Turk-Meljer, z; C. M, Uitbeljerse-van den Berge, z; P. T. Pijl van Veen, 2; B. N. M. Valkenborg-Qllveiro, d; T. Denle-de Man, z. Aa»f :ten van overlijden R'dam 16-11-*84. C. Stolk, man aeh. gew. m. L. E, Overhand, 78 Jr: J, J. Frederffis, man. v. N Elzerman, 80 jr; L M Huisman, vr geh. gew, m. P .J. van der Wal; 36 Jr; A. Bos, man v J, West hoek, 74 Jr; M. G. van Spelden, vr. v. C. Smits, 72 Jr; J, M. Poot, vr. v, A. van der Helm, 84 Jr; M. Hoordijk, man v, J. J. Vroeg- lndewei, 84 Jr; J, Quartel, vr. geh. gew. m. J, Salters. 71 jr; F, W. de Ling, man v. C, C. Willi, 81 jr; K, H. v. Wistkelhof, vr, geh, gew. m. A. Jaquss, 77 Jr: P. K. van Steljn, mar. v. K. Kwakkelstein, 90 jr; A. de Zeeuw, vr. geh gew. m. C. Molendijk, 76 Jr; A. C J, de Groot vr. v. H, I. Bode, 64 Jr; A. J. Wondergem, man van J C, Gerritsen van der Hoop, 66 jr; H. Horde, zn, 10 mnd: C. Groenendijk, ongeh. man, 62 jr; P. P. A, Brehm, man v. W. Bek, «3 Jr; S. J. van Pelt, man v. K. Honkoop, 71 c- -W. vIJwerbéM, vr. geh. gew. m. W. A. Oelo, 56 Jr; H. A. Thijsebaard, vr. v. J. Son- dsrmeijer. 46 jr; T. Haak, vr. v. L. Pronk 7» Ir; j. Graafland, zn, 14 jr; P. P. Maas, man v. J. G. van Zijl, 60 Jr; E, Massaar, vr. v. H, F. Damen, 67 Jr: A, van der Wiel. vr., geh. gêw, m. P. Hall.'; nd.».e. 8S jr; J. Smits, mm van P, J. Hoogendoorn, 81 jr; H. Bakker, vr. geh. gew. m. K. de Jong, 85 jr; G. A. de Groot, man v. W, Cok, 52 jr. Als levenloos aangegeven: H. C. Verweijen- Loef, d; L. Kaat-Terlouw, z; H, Ruiten-de Mare, z. Advert w' f.M 1 m (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. Ter gele genheid van de 500.000 ste maaltijd van „tafeltje dek-je", biedt de Botterdamse afdeling van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers aan een aantal bejaarden een feestelijke maaltijd aan. Deze ge beurtenis vindt plaats op maandag 30 november om 12 uur fa de trouwhal van het stadhuis. Waarom nog langer wachten, als U blnnenkotr overgordijnen nodig hebt, als U se nb kunt krijgen voor iets meer dan «en gulden per meter! Moderne cretonne, in ver schillende fraaie kleuren, die U nu gaat kopen voor een bespot telijk lage prijs, omdat er met het drukken iets fout is gegaan, voor een extra lage prijs. ■LyMMlitÉtat— Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne gordijncretonne, In verschil lende kleuren, 120 cm breed, per meter voor 1 De zuidgevel van het pand zoals dn acht vervoerders zich die hebben gedacht. jo Op 28 en 30 november en 1, 2, 3 en 4 december mogen de winkels in Hoek van Holland tot 21 uur geopend zijn. Straathandel is op die data even eens tot dat tijdstip toegestaan. De verplichte halve dagsluiting geldt niet op 30 november, 1 en 2 december. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag, Acht ver- voersonderaemers hebben naar Haags voorbeeld het plan opgevat te komen tot een vervoerscentrum. Be benodigde ge meentelijke goedkeuringen zijn afge komen. Het wachten is op rjjksieadlieu- ring, Het bedrUf ls gepland in de Sp: n- sepolder. Het bedrijf moet de naam „Lijnco" of „Vervoerscentrum Rotterdam" gaan dragen. De acht. ondernemers over het gehele land verspreid hebben de bedoeling goederen van Rotterdam het land in te transporteren. En andersom. Voor die trajecten neemt men grote wagens in gebruik. Die worden bij het bedrijf in de Spaansepolder uitgeladen, waarna de gc=ederen met bestelwagens naar de geadresseerden in Rotterdam worden gebracht. Andersom halen die bestelwagens in Rotterdam goederen op, die via de cen trale met behulp van de grote vracht auto's naar het district van één van de acht vervoerders in het land worden ge bracht. Het bedrijf zal meer dan een miljoen guldens gaan kosten. Men hoopt het in 1966 in bedrijf te kunnen stellen. Het gebouw zal bestaan uit een pand, waarin gevestigd worden: een woning, kantoorruimten en een kantine. Aan dit pand zal de bedrijfsruimte worden ge bouwd. Deze loods krijgt een oppervlak te van 50x20 vierkante meter. De totale oppervlakte van het terrein zal 2500 vierkante meter worden. Arena, dag. 2, "i, U.3U uur: Hue bedrieg Ik mij': man?, 14 J. Centraal, dag. 2, 7. 9 15 uurDe utropcrs van AlisskR. 14 J. Ctnrac-HUriiki»' door), vooras, o.a.: Nleuws- revur tekenfilm - kleurenfilm New York, a l. Ctneac-lleun, lug. 9.3u, lt.30, 1.3U, 5.30, 5.30, 7.30, 8.30 uur: te«p*et«iir Herdut}1 F.B.I.. 14 J. Cinerama, dag 2.30 en 8.15 uur: Search tnr Paradise. aJ. Colosseum, dag. 2, 7, 9.15 uur: Eddie slaat alles. 54 J. Corso, dag. 2, 7, 9.30 uur: Git In nel otoed. 18 I. Grand, dag au 8 uur: Irma Ie Uouce. 18 1 Harmonie, dag. 2, 7. fi.15 uur: Naakt door de hel, IS J. ■Criterion, dag. 2.30, 7, 9.30 uur: De ouUcr. 18 Lumlètn, dag. 2.i5, 7, 9.30 uur: De verleiders van de ffivlèra, 18 i Metro, dag. 2, 79.16 uur: Opstand ln het legerkamp, 14 J, Passage, am, 8 en 8.18 uur: Het msleje dat <ie Elffeltoren stal, a.l Prinses, dag. 3.55, 7. 9.30 uur: Eddta aiaat alles, 14 J, Rex, dag, 2, 'i, 9,15 uur: De hel van de Soutli-Paclflc, 14 J. Studio *52- dag. 2.18, 9.30 uur: Veel lief» uit Meskou. 18 J. Thaila, dag. 2.15, 1, 9.30 uur: De man met (Advertentie 1 M.) MEENT 114' ROTTERDM* TELQ10 de geheime formule. 18 J. 'I Venster, dng 2. 7. 9.16 uur: Mamma Ro ma, |8 J. Victoria» donderd, 8 uur: De stuurloze twee, 14 vrlld. 2 en 8 uur: Een verrukke lijke idiote. 14 J. Aula Muaeum Dolmans, 20.15 uur: Smetano- kwartet. Luxor, 20 uur: A.B.C.-cabaret Corry Vonk en Wlm Kan. De Lantaarn, 20 15 uur: Rolf Looser, violon cel. Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: Natio naal Toneel van BelKlë. De hel van het Westen. Luxor, 20 uur: ABC-cabnret Corry Vonk en wlm Kan. Klvlèrahal, 20.15 uur: R.Ph.O. m.m.v. Adolf Scherboum, trompet. Rechter Maasoever: Uludorpapotneek, Sta- Seiiwcg 169, tel. 246421 't Gouds Hert, Guudsesingcl 233 a, tel 136BUU. Krull Burg Melnezlaan 57, tel. 2311477 Ma- thenesserapothcek, Misthenesserweg lil. tel 234144, H. J. de Richemor.t zn.. Westersingel 119. tel 123143 Dr A H C. vasi Strius, Ac. Concordia 101). tal 5*380?. Zeelt en Co., Bergweg 233, tel S41SSÏ. IIUJesersberg-Schlebroe8: J. Kosten», Pep- pel weg 135. tel, iSSSOO. Linker Maasoever: J. A. Cats, Uanteatnutt 454, tel. 192884. Mej. J, J. da Lsmgts, Dorpsweg 180, tel, IT6U73. J C Pchs, (Vat» een onzer verslaggevers) ROTTERDAPd, zondag. De Haa- genaar Piet Buys heeft het nationale kampioenschap eerste klas 472 ver overd en promoveerde naar de hoofd klasse. Dooh die resultaten hebben wel aan een zijden draadje gehangen. Eerst, in de laatste minutes van het vierdaagse biljarttoeraool viel de be slissing, Buys eindigde met evenveel matckpuntea als zijn rivaal de Vries, doch zijn algemeen moyenne van 16.31 was aanmerkelijk hoger dan dat van de Amsterdammer. Bovendien bleef Buys boven de promotiegrens van zestien door zijn laatste partij te win nen in twee beurten necudes, dan hij tnocht hebben om nog naar een hogere klasse over te kunnen stappen. Van de aanvang af leek het of de nieuwe kampioen in de wedstrijd, die de biljartvereniging Kunst en Vermaak op zo voorbeeldigs! wijze organiseerde zonder enige moeite op de zege zou afstevenen. De Vries volgde hem wel steeds en vormde dus voortdurend een bedreiging. Zaterdagavond evenwel gooide Earners (Beverwijk) roet in hei eten. Hij versloeg de Hagenaar wel met gering verschil, doch twee kost bare punten gingen verloren. Door de ze gang van zaken kwam De Vries met 12 punten aan de kop en verhuis de Buys naar de tweede plaats. Lamers 300 29 40 10,34 Hoekstra 2.16 29 35 8.13 Brosens 300 20 56 15.— Sundquest 173 20 48 8.65 Buys 300 20 72 15.— Jansen 232 20 52 11.60 De Vries 300 20 57 15.— Van de Wal 226 20 63 11.30 Hoekstra 300 31 36 9.67 Sundquest 254 31 79 8.19 Brosens 300 23 60 13.04 Van de Wal 255 23 36 11.08 Lamers 300 29 37 10.31 Jansén 285 2D 51 9.82 Buys 300 23 58 13.04 De Vries 284 23 100 12 34 Van de Wal 300 33 60 9.09 Sundquest 294 33 60 B.90 Brosens 300 34 52 8.82 Hoekstra 244 34 39 7.17 De Vries 300 25 65 12.— Jansen 243 25 60 9.72 Lamers 300 18 128 16.66 Buys 288 18 69 16.— De eindstand: 1. Buys 12 20R8 128 123 16.31 2. De Vries 12 2084 160 130 13.02 De slotpartij tussen beide kanshebbers op zondagmiddag moest dus de beslis sing brengen. De spanning was groot, doch die nam sterk toe» toen r«a een stand van 85 tegen 103, De Vries plotse ling met een serie van 100 voor de dag kwam en dus een grote voorsprong kreeg. Dat ontmoedigde de Hagenaar kennelijk niet, want met nog grotere felheid speelde hij verder, liep eerst een deel van de achterstand in en slaagde ar ten slotte in weei de lei ding in handen Ie krijgen. Doch toen doerede eert ander gevaar op; Buys mocht in deze ontmoeting niet meer dan 25 beurten gebruiken, wilde hij toch nog promoveren. En het aantal beurten steeg onrustbarend. Men kon de SDanning voelen, vooral toen de Ha genaar op 288 in de 22e beurt een stoot miste toen het ivoor in een prachtpo- s tie lag. De Vries deed nog een laat ste poging om voor de Hagenaar te ein digen, doch strandde op 284. Toen sloeg Buys toe en maakte een einde aan eers zeer spannend gevecht. En het kam pioenschap en de promotie waren in veiligheid gesteld. Lamers werd derde. Van de Wal (Zwolle), die in de eerste dagen in degradatiegevaar verkeerde, won tweemaal en kwam boven de mi nimumgrens. Vooral lundquest, die na Mlaul. donderdag geen enkele partij meer Putsebocht 12." tel.'270541.'j. p. 'r. via-' terwijl de verwachtingen wat ache, Koninginneweg 5S, tel. 190879. hem betrof nog al hoog gestemd wa ren, viel tegen en kon alleen Hoekstra achter zich laten.' Opvallend was het, dat hij en Hoekstra, die zes partijen verloren, met eenzelfde aantal caram boles eindigden. er; 'XERDAM, zondag Het jonge HHYC, pas teruggekeerd fa de eerste klasse, schijnt van plan zich de grote traditie van de „draken"club waard te tonen. Dalhuyzen en vmn Rossum mo gen dan wellicht (nog?) geen Kruize en Bromberg zijn, ze zorgden toch vla een weergaloze combinatie v»or een doelpunt tegen Hilversum. En dat Hil versum miste een drakendoder al trachtte specialist en strafsiag en van Rooyen ijverig öle titel te verwerven. HHYC won met 1—0; Bromberg keek voor het eerst na Tokio, weer eens echt tevreden. Maat de grote winnaar van de zondag was de regen. Er waren meer afkc-s: ringen dan wedstrijden. Bij Kampong en HDM durfden de terreinkenners het wei aan. We weten niet of ze daar spijt van hebben gehad. Waarschijnlijk wel, want Kampong hield er een ge teisterd veld en een 02 nederlaag te gen Amsterdam aan over en HDM een dito grasmat en een schamele 11 tegen de „vitale veteranenploeg" van de eerste klasse, Laren. 3. Lamers 4. Brosens 5. Jansen 6. Van de Wal 7. Sundquest 8. Hoekstra 10 2043 178 128 11.42 8 193» 172 71 11.25 S 1941 180 70 9.82 4 1321 160 70 8.25 2 1684 173 UI 9.73 2. 1684 193 61 8,72 In vergelijking tot een aantal jaren ge leden zijn de periodieke bokswedstrij- den-voor-amateurs van Theo Huize- naar er kwalitatief niet op vooruitge gaan. Toch toef ik nog altijd graag op door Huizenaar georganiseerde böks- evenementen. Een groot aantal van Kriskrassers medeburgers gaat van hetzelfde gevoelen uit, bleek mij maandagavond andermaal in Odeon. Theo zelf verscheen ook in de ring. Met een voor de liefhebbers van de pugiii- stiek H inder prettige mededeling. Het voor 30 november voorziene prof.-pro- gramma Is namelijk geheel op losse schroeven komen ie staan. Huizenaar had eea groot aantal tegenstanders voor Aad Jansen c.s. gecontracteerd, maar de laatste dagen zijn er onbe grijpelijk veel afschrijvingen ge komen, Hoewel vanzelfsprekend al vele noodzakelijke voorbereidingen voor dit boksevf. ement waren getrof fen, zoals de zaalreservering, het druk ken van de aanplakbiljetten etc, heeft Huizenaar gisteravond zijn publiek medegedeeld de avond te zullen afge lasten, wanneer hij geen volwaardige tegenstanders kan engageren voor zijn pupillen. „Ik wil mijn trouwe publiek geen knollen voor citroenen verkopen, zei hij letterlijk. Men moet grote waar dering hebben voor dit standpunt. Behalve de boksers, scheidsrechter en Theo Huizenaar verschenen fa Odeon nog «heer personen in de ring. De heer „Ome" Rinus Krijger werd gehuldigd met zijn 25-jarig lidmaatschap van de Nederlandse Boks Bond, waarvoor hij de zilveren speld ontving. Krijger heeft tal van verdiensten fa de faoks- er. d, rnaar de grootste is toch wel, dunkt mij, dat Hij ln de strijdmacht de bokssporf heeft opgebouwd. Nu al ne gentien jaar lang is hij de bezielende kracht ln de leiding van de nationale militaire bokssporf; ja, zelfs, in de in ternationale. Overste De Wijk was er Eelfs voor naar Odeon gekomen, om hiervan te getuige». Niet alleen heeft adjudant Krijger de boksport populair VLAARDINGEN, dinsdag De leden van de Vlaardingse tafeltennisverenigingen fessi- ,^Vrel, wat «W nodig te hebben zich be- noorlijk ln te spelen. De resultaten van de afgelopen week gaven daar een duidelijk beeld van. Vooral Intiem stelde hevig teleur, want van de negen ontmoetingen werden er liefst zeven verloren, terwijl de overige twee ln een gelijk spel eindigden. Ook de sneu-teams brachten het niet verder dan twee winstpunten, zij het uit zes wedstrijden. De teams van De Windmolens en Cincinnati wonnen centnaal en verloren twee maal. De Sunlight-teams redden de Vlaardlngse eer, dank zij het behalen van drie overwin- rüngen alt evenzoveel wedstrijden. Ten slot te werd ook een positief resultaat geboekt door de Hollaiidiaan-teams, die zeven punten noteerden, uit vijf wedstrijden. ïn totaal werden uit de 29 ontmoetingen 21 punten veroverd, hetgeen neerkomt op -en percenta ge van slechts 13 pot. Sunlight had geen spijt van zijn uitstapje naar Kinderdijk, want daar- werd met 7—3 gewonnen van JKS 1. De Boef verrichtte de hattrick. Sunlight 2 ging op bezoek bij stad genoot Intiem 8 en hield het up een 8—2 zeue. Dit mzei was Vink de topscorer met dr.e wlnstpartUen. Het derde team van de Sunllghters speelde zich tegen WTV. 1 ge. moedelilk tiaar een 64 overwinning. Bij Hollandiitin l waren het Jansen, Olivier en Pattiapön, die TOG 2 met een 9—-1 nederlaag huiswaarts zonden. Het twee de team verloor ln Rotterdam met 8—2 van d'-ixee l 1. Team 3 verraste met een 91 mzo op 21 Up 7. Het vfjfde team van de Holisndis» nen speelde met 88 gelijk tegen PVB l, terwijl het zesde team met 8—4 zegevierde over Smash 3. De Windmolens konden het niet bolwerken tegen Jong Papendrecht dat met #—4 op bel de punten beslag legde. Het tweede team ver. loor ln Maassluis reet 8—2 van TOG 8, me» welke cijfers het derde team «gevierde over Nassaukade 2. GnsinnaU 1 dankte hsst aan Noordhoek er, Noordermeer. dat Shell 3 met 7—3 werd verslagen. De eerste nederlaag was van Clno. 2 was meteen een. ess fik», want WTV 1 keerde naar Maassluis terug met een 9—1 overwinning. Hat, derrie team wacht nog steeds op ®en redelijk resultaat. Tegen Cal- tex 2 wilde het nog helemaal niet lukken met als gevolg een 8—2 nederlaag. Slechts het eerste team van Shell kwam heelhuids achter dê tafel vandaan, cok al was de overwinning (6—4) op TOG zo gering mogelijk. BIJ Intiem werden de pu-nten behaald door dé hoogs» twee uitkomende teams. Het twee de speelde met 5—5 gelijk tegen ÏJSV 2. het geen Intiem 3 deed tégen Xerxes 5. De ove rige zeven teams verloren allen. De verdere re tal'.-,-.'en waren: BTTC 3 Shell 3 10—0; Smash 1-Shell 4 10—0: Shell 4-TSF 5 0—10; Shell 6-WTV S 3—7; Intiem 4-BTTC 1 28: Intiem 5>Eendracht 10, 48; Nationale 2-lntlem 8 82; HTTC 4«Istlem 7 64; Intiem '1-Sunllght 2 28; Intiem 9- Germia»! 8'3—7; Intiem .'.Centrum 5 2—8. Junioren; Intiem Iwindmolens 1 9—1; Sunlight 1-Intiem S 5—5 De Holland. 1- Elan 1 3—7. gemaakt in het leger, hij ls ook over gegaan tot de vorming vat- een be hoorlijk kader. De .echtgenote van de heer Krijger werd ook te de hulde van haar echtgenoot betrokken» Daarmee Was de koek nog niet op. öek de heer Teun Meier, werd in de ring genood. De gouden speld van de NBB, voor veertigjarig, lldmeacschap, werd hem op de revers gespeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1