Kamermuziek in tweeërlei gedaante De held van het Westen in Schouwburg „Operatie verlovingsring" - W eo van ïenand Bij Osto is alles wel aan boord Vluchtige ONT J. G. A. Bok achter toneel vandaan Hard studeren op het vraagstuk recreatie AGENDA Sint 4 december in de Hoek „Verlovingsringen festival 1975" teil (ill If Iy pig. 4 - wosnsdag 18 november 1964 Belangrijke nevenactiviteit van Van der Giessen-Noord II Bioscopen Verdienstelijk spel van Belgen Na een haif jaar voorbereiding lanceert Leo van Ierland zijn er- die alleen maar kan worden gerealiseerd door 45 jaar varing als „Koning der Veriovfo<pringen". Onze zaak aan de Lijnbaan is gtdurend« 3 maanden grondig verbouwd. Resultaat: een specials afdeling voor verlovingsringen, van een afmeting en allure zoals men dis In Europa niet kent. We zijn met deze afdeling onze tijd minstens tien jaar vooruit. Daarom noemen we deze afdeling Personeel als één man achter J. P. Groen Kunststoffen Nog geen scholen verzekerd HET WEEK IN Voor heden Voor morden Exposities Apotheken liard knokken Eerste dag Tweede dag Kleinkunst Voorkeur Scheepswerf als systeembouwer (Advertentie l.M.) XTÜR1GE pleitbezorgers voor de mtt- ziek van eigen land als de leden van het Smetana-kwartet zich al vaak hebben betoond, bevatte ook het tweede optreden van dit Tsjechische ensemble voor leden van de Kamer- muziekvereniging voor twee-derde werken Uit dié deel van Midden-Euro pamaat weer bepaalde de keuze zich tot het hier nagenoeg vertrouwde re pertoire, zij het, dat Smetana's d- moil kwartet in onze contreien minder is ingeburgerd dan dot met de bij naam. „Aur meinem Lehen", Dat is waarschijnlijk vooral een ge volg van het niveauverschil tussen beide werken. Het gisteravond gespeel de stuk mist op vele plaatsen logica in opbouw en stemvoering. Wel voortdu rend een spontane scheppingsdrift, die door tal van goede vondsten wordt gerechtvaardigd zonder tot een conti nu boeiende compositie te zijn uitge groeid. Onmiddellijk daarna Dvoraks befaamde Negerkwartet beluisterend vielen Smetana's zwakheden nog te meer op. Dvorak schiep met zijn F-dur kwartet een gaaf werk, waarin het op nieuw uit het hoofd spelende ensemble tot grote klankschoonheid kwam in voorbeeldige eendracht van denkei en voelen. Slechts de toon van de altist trad somtijds enigermate buiten het klankpatroön. Na de pauze hoorden de veie geest driftige toehoorders in de Boymans- Aula nog Beethoveris opus 127 in Es. TNTUSSEN vertolkte de bekende J~ Zwitserse cellist Rolf Looser voor eon tamelijk groot publiek in de Lan taren drie van. Bachs solosuites, welke serie hij de volgende week voortzet en teveas beëindigt. Looser heeft menig maal blijk gegeven vars een degelijk kunstenaarschap, waarin san betrouw bare beheersing van de instrumentale techniek en een gevoelige muzikaliteit zijn vervat. Dat deze zwaarste aller op gaven voor een cellist hem niet geheel moeiteloos afging doet aan dat kunste naarschap niets af. Men moet wel iede re materiële remming hebben over wonnen om vrijwel en onbekommerd deze polyl iie-in-een.s!enr ïigl eid te kunnen realiseren met de dansante lichtheid, die zo menig onderdeal ken merkt Looser was er dikwijls heel dicht bij. In de Gigue van 11 b.v. en in de meeste dansen van III. Soms echter. b.v. in de C-dur Prelude, was er dat aan de noten gebondene. dat deze mu ziek eigenlijk niet verdraagt. Niette min leverde Looser als geheel een prestatie, die een gang naar de Lan taren a.s. dinsdag zeker de moeite waard maakt. Men schonk veel ap plaus. ELLY SALOMé OP DE bouwplaat» worden de ele menten op de fundering geplaatst en tot één gahaal aa/nengevoegd. Dan is nauwelijks te zien dat het een fa brieksmatig bouwprodukt Is. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, woensdag - Hoek van Holland krijgt op 4 de cember bezoek van Sinerkiaas. Hu ar riveert om 10 uur per stoomboot In de Berghoven 's Middags zal de Sint de ceiste twee klassen van de lagere scholen en de kleuterscholen bezoeken. In de zaai van hotel America worden 5 december vnor de klassen drie tol en met /es van de lagere scholen film voorstellingen gegeven Hoe bedrieg lk mijn De itropers van Arena, 7, 9 30 i nar 14 1. Centraal, 7. 9 15 uur. Alaska, 14 J. Clncac-MJensuirf, door) voorst o anieuws- revue tekenfilm kleurenfilm New York, a 1. Cineac-Beurs, 7 30, 9 30 uur- Inspecteur Hardest}' F.B 114 j. Cinerama, 8.15 uur: Search fir Paradise, a J. Colosseum, 7, 9 lg uur: Kddle slaat atles, 14 J. Corso. 7, 9,30 uur: Gif In het bSotö. li j Grssd, S uur: Irma La Dsvca, 18 J. Harmonie, 7. 9.15 uur: Naakt door de hel. 18 1. Krlterlon, 7, 9 30 uur- Da butler. 18 J Lumlèro, 7. 0 39 uur De verleiders van de Rlvléra, 18 J. t Metro, 7, 9 15 uur: Opstand In het leger kamp, 14 J. Passage, woensdag geen voorst. Prinses, 7, 9 30 uur: Tel 'ooi voor u,,14 J, ft®*, 7, 9.15 uur: De hel van de SoUh- 8tuSïo"'«Z,170.30 uur: Veel liefs uit Moskou, „te J. - o—- ju j t £N de Rotterdamse Schouwburg heeft gisteravond het Nationaal Toneel van België een boeiende en frisse voorstelling gegeven van John Synge's „De held van het westen" {The Playboy of the Western World) onder regie van Jo Dua. De Nederlandse lees: Vlaamse bewerking was van de hand van Karei Jonckhpere. „De held" uit dit stuk is een jongen die in een afgelegen dorpskroeg komt en daar in geuren en kleuren het ver haal ophangt dat hij zijn vader heeft vermoord. Hij krijgt dam door aan/ien en trekt zichzelf weer op nar, de be wondering dtc hij oogst. Maar als blijkt dat hij zijn vader niet heeft ver moord zijn legende aan de werke lijkheid getoetst wordt keren de dor pelingen zich tegen hem waai op hij nog maals tracht zijn vader te vermoorden Er is echter, zoals een van de figuren opmerkt, een vcischll tussen een fraai bedenksel en een vuiïe moord. Het dorp tracht hem nu te lynchen maai de vader blijkt wederom niet dood te zijn en aan het slot gaan vader en zoon terug naar hun huis, de dorpelingen met hun alledaagse, verveeld voortkabbelen de leventje achterlatend. Jo Dua heeft dit stuk in forse lijnen geiegisseerd, met een hoogtepunt in het laatste bedrijf wanneer de dorpelingen zich tegen hun held keren. De vrien delijk kluchtige Stemming veranderde toen in een bizarre, beklemmende sfeer om daarna natuurlijk te eindigen op de weemoed die eigenlijk de grondtoon van het hele stuk is. Over de gehele linie weid zeer vei dienstalijk gespeeld, met als uitschie ten. Dnk Deden als <lo held Chris topher Mahon, Jeanne Geldof nis Pe geen en Ann Petersen als de weduwe Quinn. Het zeer kleine publiek gaf on/o zuiderburen een hartelijk applaus HANS BAAIJ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De scheepswerf Van der Giessen-De Noord te Alblasserdam houdt zich ai enige tijd bezig met activiteiten die niet op het terrein van de scheepsbouw lig gen: industriële vervaardiging van bouwelementen. Anderhalf jaar gele den begon de directie van Van der CHessen-De Noord besprekingen met deskundigen om vrijgekomen produklie- spacite op de werf te benutten, Gis teren achtte men het moment rijp om de nieuwe bouwmethode tijdens een persconferentie te introduceren. Vanel (varierende elementenbouw) heet het systeem, ondergebracht in twee hoofdfasen, de produktie van wat men noemt - - ruimtelijke elemen ten en het transpoit en montage daarvan op een vooraf geteedgemaak- te fundering Men ss uitgegaan van een idee van de Zwitserse architect Fritz. Stucky, namelijk de constructie van drie-di- mensionaie elementen met onverander lijke hoofdmaten. Deze elementen kun nen iri diverse combinaties aan elkaar worden gevoegd. Ze kunnen ook ver schillend worden „aangekleed" H»t is dus eigenlijk een in het groot spelen met „blokken", met een grote ver scheidenheid aan mogelijkheden wat betreft vormgeving. Een rui.mteelement (2.80 breed, 8.70 diep en 3.70 hoog) bestaat uit een voorgespannen betonplaat met twee stalen onderling verbonden spanten. In de fabriekshal Worden de elemen ten volledig afgewerkt. Ze zijn geheel gebruiksklaar. Centrale verwarming, elektrische installaties, sanitair, vloer bedekking en zelfs zonwering zitten er al In. Het transport van fabriek naar bouw plaats geschiedt met behulp van diep- laders. Ook bestaat de mogelijkheid cle elementen per schip te vervoeren. De tram-po. «mogelijkheden waren mede bepalend voor de keuze van de hoofdafmelingen van het basiselement, omdat rekening moest worden gehou den met de hoogte van viaducten e cl. De gehele bouw speelt zich voor ruitn 0(1 procent ui de fabriek af. Er is bij dit systeem dus meer dan ooit sprake van industriële bouw Op de bouwplaats behoeven de elementen al leen op de fundering woiden geplaatst en onderling te worden Vei bonden. Met het doorverbinden van gas-, licht en wotei leiding en de afwerking van de sectienaden is het gebouw voltooid. Zodoende kan een gebouw in zeer korte tijd bedrijfsklaar worden opge leverd. Een drie-klassen school (15 ele menten) kan na tien dagen werk op de bouwplaats kant en k'aar worden opgelevcid Op het ogenblik is Vaiiel Nederland (10 jaar vóór op de tijd) LIJNBAAN 50 ROTTtROAM (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Bij Osto is alles wel aan boord. De tele foniste/receptioniste komt handen te kort voor de inkomende gesprek ken. Het personeel loopt neuriënd door de gangen en directeur J. P. Groen (59) moet het interview welgeteld twaalf maal onderbreken voor telefoontjes, waaruit blijkt dat veel zakenrelaties tevens vrienden zijn, want er vallen meer voornamen dan meneren: „We draaien rustig door en we hebben veel werk. Hoe gaat het bij jullie in Antwerpen?" JOUKE MUDDER bezig met cle bouw vnn een belasting kantoor in Amstelveen Mede-directeur W, B. B. (32) en diens 27-jarige broer (afdelingschef) G. B. van N.V. Overzeese Scheepvaart en Transport Onderneming (Osto) zijn in Madrid door de Spaanse politie ge arresteerd. Ze worden ervan verdacht J. G. A. BOK Luxortheater mee te hebben gewerkt aan het omko pen van controleurs-administrateurs van het cargadoorsstuwadoorsbedrijf Pakhuismeesteren NV De administratie van Osto wordt aan Hoewel deze wijze van systeembouw een nauwkeurig onderzoek onderwor- een populaire figuur hier", zegt zijn rechterhand ïzaks, Over de fraude zelf. Een opgeblazen aaak mcenl de directie. „Als de rook is opgetrokken, btykt het een luchtbel te lijn geweest Ban sullen alle sensa tionele persberichten tot nul zijn gere duceerd. niets met scheepsbouw heeft te maken is een scheepswerf er toch uitermate geschikt voor. De machinale houtbe- werkingsafdelingen van Van der Gies- sen-De Noord kunnen zonder meer wor den ingeschakeld. Zoals wellicht be kend beschikt de werf ook over «en kunststoffenafdeling, waarvan even eens gebruik wordt gemaakt De directie van Vanel Nederland ziet zich Voorlopig nog In zijn ont plooiingsmogelijkheden beperkt door de bouwverordeningen die in de meeste steden nog gebaseerd zijn op de traditionele wijze van bouwen, in tegenstelling tot het buitenland In Duitsland bv zijn volgens het Variel-svsteem al reven scholen ge bouwd In Nederland is men nog niet veel verder gekomen dan de bereidheid een kleuterschool tc mogen bouwen. In Amstelveen komt een Vanël-expositie- gebouw Ook is Rijksgoedkeuring ver leend tot de bouw van een bibliotheek pen. De Rijksaccountantdienst is daar bij ingeschakeld. Fraude in de Rotter damse haven. Wat gaat er met Osto gebeuren? J. P. Groen Sr.". „We wer ken rustig door. Alle verschepingsop- drachten worden normaal uitgevoerd. Het bedrijf marcheert Hoe waren de ri/ctiea van de rela ties? „Die waren buitengewoon gunstig. Niemand heeft ons de rug toe gekeerd. We krijger, «genliik alleen maar guns tige reacties." Kunt u staar een voorbeeld van geven? „Ik denk er niet aan." Hoe was uw eigen reactie toen u „het" hoorde? „Denkt u nu werkelijk dat ik daar ant woord op geef". Had u een vermoeden? (Na vijf secon den stilte een bilna onzichtbaar nee schudden). En het personeel? Procuratiehouder J. izaks aan de an dere kant van het bureau in het im mense directieverblyf me' riant uit zicht op de rivier vertelt, dat het per soneel als één man achter de leiding En trouwens wc.' betekent 25.000 (n geen tounf-a, zoal ia een krant heeft festean. Dat is uit de lucht gegrepen zegt J. Izaks)} J. P. Groen: we kan nen een klap van een hal? miljoen Opvangen. Bovendien: het bedrijf Is verzekerd tegen fraude en fouten van het personeel. t*V8B Temp» SUtlOQ Weers- g««toldh. Den iielder Ypenburg Vlisslngen Beide De "Bilt Twente Z -Limburg Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Tot slot: „Een foto van mij in de krant? Na een minuut overwegen „Nee, waarom; iedereen kent me hier in de haven." „U mag wijzend op het parijs portret van een inderdaad beeidscho- Bordeaux ne vrouw m'n dochter ui de krant Grenoble zetten." Betfan En om het interview te beelndtgen. Frankfort „We hebben hier nu ongeveer drie München kwartier zitten praten en als u nu weet Zürich dat ik ongeveer negenhonderd gulden ^^arno per minuut verdien, gaat u er steker wenen wel mee akkoord, dat ik de rekening Innsbruck van dit Interview aan Uw directie Rome Barcelona siuur. Madrid (Dit laatste zei de heer Groen Majoiua lachend... eindelijk!). iLissabon gebouw in Hendrik Ido Ambacht. Met staat. Niemand heeft ontslag genomen. ANN PETERSEN en Dirk Declelr speelden gisteravond twee belang rijke rollen In de voorstelling die het Nation##! Toneel van België In de Rotterdamss Schouwburg gaf van John 8ynge's „De held van het wes ten". cle bouw vnn deze twee gebouwen, plus de nu onderhanden zijnde opdracht van een belastingkantoor in Amstelveen, heeft het Vanel-sjsteem de eeiste stap pen in ons land gezet, zij het nog niet op het gebied van de scholenbouw, het geen uiteraard bijzonder woidt he- tieuirl De viaug iijsl of otgens de eleiuen- tenbouwmethode ook woningen (eenge zinshuizenkunnen worden gebouwd. Ai ehitcct Stucky heeft hiermee al en kele proeven genomen Hij heeft daar toe een vijftiental standaardelemcnten ontwei pen. waarmee door onderlinge v.uiatie hondeitien t\pen van wonin gen te maken zijn Of deze fahiieks- - matige woningbouwpioduktle ook m «andae bedrijven benaderen de olh nten NedetUmd ingang zal vinden? Van der,van Osto en proberen verschepingen Glossen-De Noord (Variel Nederland tot rich te trekken. De heer Groen De solidariteit is bijzonder groot. Directeur Groen beeft geen contact meer gehad met de gebroeders B. die in de nacht van 5 op 8 november naar Madrid uitweken. Hij is hiet be reid iets over de fraude te vertellen. Allicht, de rccheiehe heeft hem de zwijgplicht opgelegd. Hij is ook niet be reid iets over de geschiedenis en de ondernemingsvorm van het bedrijf te zeggen. Daarvoor verwijst hij ons naar de Kamer van Koophandel. Wel lucht hl) gaarne even het hart over de ooncurentie. die meent voor deel te kunnen trekken uit de Malver satie» bU Osto. Bekende, grote Kader- dus) volgt lettend de ontwikkeling nauw- o Idiote, TLalla. 7, 9.15 uur: Mamma Hom» Victoria, 8 uur. Een verrukkeiyki 14 J. Mvltra-tial: 2 3» uur R Ph O mmv Adolf Scherbaum, trompet ,r Luxor. 20 uur. A /Y C,-cabaret Corry Vonk en Wim Kan Luxer, 20 uur: ABC-cabaret Corry Vonk en Wim Kan Au.*, ««uieur, Boyman.i-\ an Bran Infer. 20 15 uur. Theo cn Tltla Nederpelt plano-duo De Lanteren, 20 18 uur: Mlme-clown Rob van Houten In 't ootje Voor een overzicht vnn de expositie» in Rot tetdam zie ons bind van donderdof Hechter Maaiuever: BmdurpapuliiecK Sta- tenwea 189, tel 94822. t Gouden Hert, Goudsealngel 233 a, tel 136904L Krult Ma- tel Burg Metnezlaan 5/, tel. 0477 theneaserapotheek, Matheneaaerweg 10 tel. 234144 H J. de Rlchement «n «n Weaterslngel 119, tel 122143 Or. A H C. van Senus, &v Concordia 100, tel 133807. Zeelt en Ca., Bergweg 133. Btllegenherg-BchlebroekJ. Koeten»#, Pel pelweg 135. iel. 181830. Uaker Maasoever: J A. Lat*, uantestraai 454, tel. 192884, MaJ. J. de Lange, DeswwM ISO, tel. 276073 J C Pefie futeboeït 12, tel. 870541. J. P. R lp •cher, Xsatagiaaeweg 65, tel. 190879. haait zijn schouders op: „nijd en ja loezie, dat heb tk al rn vaak In miin leven meegemaakt." Maar acquisiteurs worden door de Osto-i-.lar ten vsa de deur gestuurd. Eén ding heeft de Osto-zaak goed dui delijk gemaakt: c: wordt in de Rotter damse heven hard om lading geknokt. Directeur Groen verheelt niet dat de verhouding Osto-Pakhuismrcftteren een knauw heeft gehad. Immers personeels leden van Osto hebben controleurs van Pakhuismeesteren steekpenningen ge geven. Procuratiehouder Izaka iet graag even het onjuiste bericht recht als zou den de twee frauderende Os to-werk nemers er zelf financieel beter van zjin i geworden. I Hei tweetal is ook niet ontslagen, ver- i klaart de heer Groen. Lnnkmoedig- held? iw, bew. nw s 9 8 0 1 bew nw 2 7 8 4 h. bew zw 4 11 11 6 zw bew. w 4 9 3 0 1 zw bew w 2 9 9 3 zw. bew wzw 3 zw. bew wzw 4 12 0 9 regen nnw 5 5 1 O zw.bew. nw 3 4 -4 1 h. bew. nw 5 5 3 0 1 bew. wnw 8 7 3 1 1. bew. windstil 6 -4 0 regen zw 2 14 11 5 geh. bew nw 3 9 4 0 5 mist windstil 12 8 6 h. bew w 3 11 9 6 motregei w 4 15 12 1 mist ono 1 15 3 0 mist windstil 16 2 0 h bew nnw 6 18 8 0 zw bew. wnw 8 8 5 0 zw bew wnw e 9 7 9 zw bew w 12 10 10 25 geh bew wzw 6 11 10 4 regen windstil 11 9 3 onbew. ozo 4 21 4 0 zw. bew. w 2 12 3 12 regen zzo 2 7 5 31 zw. bew. windstil 19 8 0 onbew nw 6 17 8 0 onbew windstil 20 -1 0 mist windstil 21 6 0 onbew no 4 20 10 0 (Van een onzer vei slaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Enkele onderden vertegenwoor digers van rijksdepartementen, ge> meentebesturen en organisaties op het gebied van landschapszorg en natuurbescherming hebben gis teren deelgenomen aan de tweede recreatie-studiedag van de ANWB in Hilton. Conclusie aan het eind van deze dag: er is nog heel veel studie nodig om dit vraagstuk on der de knie te krijgen „Ik heb daar geen commentaar op zolang het onderzoek nog niet is afge sloten." Steun cn adhesiebetuigingen ener zijds, maar aan de andere kant infil traties: typistes van Osto worden opge beld of ze niet bij die en die willen komen werken. Maar al dia telefoon tjes worden aan de duectie doorgege ven. Want het personeel staat als één man achter de heer Groen Sr. „Hij is 18 nov koog w»i«r te Rotterdam 1® tU 4 24, 2® tU 16 30 tl' Dordrecht ie tij 4.54, L' tti 17 18; la Hellevoet/sluis le tij 3 47. te tij 08, te Hoek van Holland te tij 2.93, 3* tij Het departement van o. k. en w. treft voorbereidingen tot het bistel len van een raad voor de recrea tie. Met de» raasi wil men iedere Ne derlander. die zijn hui» kan verlaten, „wegwijs" maken. Het gaat daarbij In bet bijzonder om die grote catego rie van mensen die op het moment dat se er uit wil vliegen de weg niet weet. Dit deelde dinsdagmorgen de staatssec retaris van o., k. en w„ drs. L. J. M. v. d Laar, mede tijdens de tweede recreatiestudiedag van de A.N.W.B Overigens bleek uit het welkomst woord van de voorzitter van de A.N.W.B., Ir. F. H. van der Linde van Sprankhulzen, wel dat de post van ƒ9 miljoen gulden voor recreatie-voorzie ningen op de begroting van o. k. en w. nog steeds een druppel op de gloei ende plaat van de behoefte is. Wat de initiatieven van de ANWB betreft op het gebied van de recreatie herinnerde de heer Van der Linde aan het groene-zone-plan, dat op vele plaat sen tot ia dit plan passende recreatie- ontwikkelingen heeft geleid. HU keerde zich tegen de gedachte van racreatiesubsidtes aan typische toeristen-gemeenten i.p.v. toeristenbe lasting. uetpianoloog voor recreatie en natuur- bescheiining zullen er over 25 jaar anderhalf milmen strandbezoekers ziin. Het totaal aantal Nedeilandse vakan tiegangers in betaalde logiesaccomoda- tie aan de kust wordt voor 18801990 op eenzelfde aantal geschat. Hiervan zullen er in de topweek een 350.000 aanwezig rijn. Daarbij komen in die week een 70.000 buitenlanders, zodat een beheofte aan rond 420.000 slaap plaatsen in de kuststrook ontstaat. Hiervan zijn er een J94.Ö00 aanwezig, zodat er nog rond 226.000 in de komen de 25 jaar zullen moeten bUkomen. Eén van de meest urgente zaken bij de ontwikkeling van de recreatie in de kunst ook noemde de heer Ooster kamp het bereikbaar maken van meer strandgedeelten. Dit zal kunnen ge schieden door het maken van nieuwe slagen naar het strand. Op deze morgenbijeenkomst sprak ir. A. Stoffels, directeur van het Staats bosbeheer, over „De staatsbossen in dienst van de gemeenschap." De bij deze dienst op dit ogenblik m beheer zijnde oppervlakte bedraagt rond 80 000 ha. „Er aal nog heel veel studie nodig riJn willen wU het reerMtlevrssgstuk onder >M knie krijgen." Dete en an dere uitspraken waren veelvuldig te horen op de tweede recreatie-studie dag van de ANWB ia Hilton Mr. H» W Bioemers maakte van de belang rijkste «species vier punten, nl. studie, werken, grond en geld. Studie naar het gedragspatroon vui da recreant, in het bijzonder dan naar de correlatie tussen gedrags- en re creatiepatroon. Er meer van weten zou betekenen dat er iets asn zijn opvoeding kan worden gedaan. Maar ook studie van hei openbaar vervoer, van het we gennet enz. zijn dringend nodig. Daarbij zou men sich net moeten la ten afhouden van de werken die ten be hoeve van de recreatie moeten worden uitgevoerd. Intussen wordt het, beschik. Volgens Ir. M. P. Oosterkamp, fa-bare areaal steeds kleiner, een vinger- „Toen-ie open ging, had ik bij de Rotterdamse Schouw burg kunnen komen, maar ik heb altijd meer voor de klein kunst gevoeld, dat ligt mij beter dan het grote toneel hè." Na 43 jaar neemt hij afscheid van het Luxortheater, Johannes Gijsbertus Anthomus Bok, chef van de technische dienst, de man die (met twee assistenten) voor belichting, decors en wat er nog meer aan gene zijde van het to neel wordt gedaan, verantwoor delijk was. „BU ;Un jubileum 40 jaar —- kwam er ook een gelukstele gram van Wim Kan. Met Bok op de bok is het altijd goed gegaan, liet hij weten. Ja, ik zou jokken als ik. zou zeggen dat ik niet al tijd tot ieders voile tevredenheid heb gewerkt", stelt de gepensio neerde Bok vast. Vóór de oorlog werden er in Luxor hoofdzakelijk films ge draaid, met in de pauze een va riété-programma. In de cabine: de heer Bok, die zich nu de eer ste geluidsfilm als „een evene ment" herinnert. Hij vertelt me, dat hU in die (film)jaren Lilian Harvey en Willy Frits y van dichtbij heeft meegemaakt. „Bij een première kwamen Duitse filmsterren weieens over. Toen de directeur en ik Willy FrStsch van het station haalden, stond het zwart van dc vrouwelijke bewon deraars. En na de voorstelling moest ik hem via een achterdeur wegbrengen, zo drongen al die vrouwen op." Mèt de exploitatie door de Rot terdamse Kunststichting (na de oorlog) deed de kleinkunst in Luxor zün intrede. De gezelschap pen van bU voorbeeld Snip en Snap, Bouwmeester, Floris Mes lier gingen er optreden. Later ook Hermans, Sonneveld en Kan. Anekdotes over daze kleinkunst- artiesten schudt de heer Bok niet uit zijn mouw, tnaar wel rele veert hU graag, dat hij altijd .reusachtig vriendschappelijk" met hes is omgegaan. „Kijk-es an, dat kwam natuurlijk ook door dat ik al die ouderen al kende van mijn vaders café Pays Bas, dat voor de oorlog aan de Kruis kade tegenover Luxor stond en waar veel artiesten kwamen." Technische bijstand verleende de heer Bok ook voor Porgy and Bess („Zo iets moois"), My Fan- Lady ea het optreden van Edith Piaf („Dat was heel goed waf ze maakte"). Over de gemeentelij ke schoolvoorstellingen toneel, ballet), die in Luxor worden ge houden, zegt hij: „Een mooie ge legenheid om de jeugd met de grote K te laten kennismaken." Hoe staat het met zijn persoon lijke smaak' Heeft hij een be paalde voorkeur? „Revue, caba ret, operette, "k vind het eigen- lijk allemaal geweldig", ant woordt de heer Bok, het volgende moment „een afnemende belang stelling voor een vak als dit" sig nalerend. „Ja, hoor-cs, je hebt uiteraard geen vrije zaterdag en ook op zon- en feestdagen moet er gewerkt worden. Mijn vrouw heeft daar gelukkig nooit over gemopperd. „Jo", vroeg ze altijd als er een première was geweest „is alles prachtig verlopen*"" Maar, gaat de heer Bok ver der, het spant niet alleen bij een première hoor. Iedere vol gende voorstelling heeft de zelfde spanning als de eerste wijzing om andere gebieden dan louter natuurgebied dienstbaar te maken aan de recreatieve behoeften. Het scheppen van nieuw landschap, van nieuw na tuurschoon komt aan de orde in een land waarvan het agrarisch karakter steeds sterker door de industrie wordt over woekerd. En het geld? Moet hel rijk alles beta len? Mr. Bioemers drukte zich voor zichtig uit toen hij een andere gedachte gang dan de traditionele bepleitte De bedragen dis nodig zijn voor de recrea tie zijn, nationaal budgetnir bezien, niet produktief te maken. Die dag waren het Sti.atsbosbc'. .er en dc provincie van alle kanten bekeken met betrekking tot wat deze lichamen vóór de recreatie doen en waren er be moedigende woorden gesproken over de recreatie in de kuststrook, Toen dat ach ter de rug was werd van de gelegenheid om vragen te stellen druk gebruik ge maakt. Later zou ir. F. H. van der Linde van Sprankhuizen, voorzitter van de ANWB, zeggen dat deze tweede recrea tie-studiedag beter was geweest dan verleden jaar. Er waren minder spre kers geweest, maar meer vragen gesteld. Ia het Wel tactisch het roken in bos m hei te verbieden? vroeg men aan ir. A. Stoffels van het Staatsbosbeheer, En zijn antwoord luidde: er moet zo weinig mogelijk worden verboden. Wanneer da recreant voorzorgsmaatregelen neemt, hoeft er wéinig of geen srevaar in het ro ken te schuilen Met goede voorlichting en goedwillende mensen is veel te be reiken. Hij was het er ook mee aens dat met t plaatsen van picknlckbanken voorzich tigheid is geboden. En weer viel het woord „bestuderen". Bromfietsen horen niet op rijwielpaden, dat stoort en is bo vendien gevaarlijk in bochten, Voor de suggestie om marginale land bouwgronden aan te kopen en te be stemmen voor de aanleg van bos tn park voelde hij alles. Er wordt bij Staatsbos beheer al over gedacht en op de duur zal het we! dis richting uitgaan, Ir. P. J. Margry nam eea vraag over overleg op internationaal niveau voor zijn rekening. Dat overleg is er al sa ér zijn contacten. Ook de Raad van Europa houdt zich met het vraagstuk van de re creatie bezig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1