aan Sint kwam per helikopter paarde Enk Nieuw gas voor Oud- IJsselmonde e plaquette voor Peter Blanker feit#--! Stichtse jeugd lonkt naar ereplaats VIRl 'X M A RIK ANTOINETTE Verolme bouwt schepen voor bevoorrading Na twee zilveren medailles op Spelen voor gehandicapten Tweemaal tweede achter Slaugh Luiers laats inzet Burgerlijke Stand GROOTSCHEEPSE INTOCHT IN XVI» De een drinkt ze lang, de ander kort. DAALMEIJER SCHIEDAM Stief been Schimmel In Hoogvliet Toneel Cabaret Dans Muziek hm is a Huizenveiling pag. s - donderdag 19 november 1964 WiMtA Maar hoe men ze ook drinkt uit en thuis roemen kenners Vieux Marie Antoinette. Heerlijk zacht en ver leidelijk lekker. Niet zonder reden wordt deze bijzondere Vieux de nieuwe grote mode. Ook de dames doen graag mee. Zorg tenminste een fles in huis te hebben om straks samen met Uw gasten te kunnen genieten van Vieux Marie Antoinette. Puur, of als „tic" in long-drinks als poesje bU de koffie als weldadige groc. W2— Kroon op de dag Luister vanaf 9 oktober elke vrijdag' avond om 7 uur naar het Daalmeyer- programma Favorieten van Favo- rieten" op Radio Veronica. OOK ROTTERDAMS BAROK ENSEMBLE Feijenoord 2Telstar 2 HOCKEY 7 M 'vertentie /.Af.) ook hij li er. AL KWAM hïj In Zuid ook per niettemin met het „zie ginds komt helikopter san, 8t. Nlcolau werd I de etoomboot" verwelkomd. Hoe dan (Advertentie I.M.) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Duizenden kinderen hebben gis termiddag de goede Sint per heli copter op de Valkeniers weg in Rotterdam-Zuid zien aankomen. „Ik ben blij, dat de kinderen in zo groten getale :(jn gekomen om mij te ontvangen", zei de Goedheilig- man, nadat hij was uitgestapt, te gen de heer A. van Heusden van het ontvangstcomité. De aankomst van St. Nicolaas in Zuid was bijzonder sfeervol. Het goe de weer had stromen kinderen en ou ders n,uar het terrein gelokt, waar de plechtige ontvangst zou plaatshebben. Er was van alles te zien voor de he licopter aan de hemel verscheen. De onvervalste Stiefbeen en zoon reden er rond met bun lompenkar, het clr cus Dombo was er, amazones, helle- baardit vs, de Flinstones, Ivanhoe de ridder zowel als Pipo de clown en voorts reden er tientallen zwarte Ple ten rond op blinkende scooters. Arties ten traden op in een muziektent op het terrein en uiteraard werden uit volle borst Kt.-Nlcolaaslledjes gezongen. De kinderen genoten, doch het grote ogenbhk van de dag was toch de aan komst van de goede Sint zelf. Een ge juich ging op toen de helicopter ver scheen en een feilloze landing uitvoer de. De heer Van Heusden begroette de Sint en stelde de Spaanse bisschop voor aan officiële vertegenwoordigers uit Zuid. Sint stapte daarna naar de muziektent, waar de heer Van Heus den de Goedheiligman welkom heette namens de dichte rijen kinderen. Hij maakte van deze gelegenheid gebruik om allen, die deze grootse intocht van de Sint mogelijk hadden gemaakt, te bedanken. Ook de piloot van de heli copter kreeg woorden van dank en kreeg een kleur, toen hij de Sint een hand mocht geven. Nadat op verzoek van de Sint de schare kinderen nog het aloude „Zie ginds komt de stoomboot" hadden ge zongen besteeg de bisschop zijn schim mel. De Harmonie zette een fleurige inars in en Sint en zijn Pieten, gevolgd door een kleurige stoet, maakten hun rondtocht door Zuid. Een zeer geslaag de intocht aan de Linker Maasoever dit jaar, zo vond iedereen. De organisatie van de intocht berust te bij het Rotterdamsch Studenten corps. Ook in Hoogvliet arriveerde de Sint per helicopter. Na zijn grootscheepse maar vermoeiende intocht in Rotter dam-zuid steeg Sint ijlings per helicop ter op, terwijl de schimmel in een hy permoderne veewagen naar Hoogvliet werd gebracht. Het terrein, waar de helicopter met de Sint zou landen, was zeer drassig, maar dank zij de /lij- ijzers van het vliegtuig kon de landing perfect worden uitgevoerd. Ook hier waren duizenden kinderen, die de Sint luide toejuichten. Na een glorieuze rondrit door Hoog vliet werd Sint op de binnenban ont vangen door mr, M.A.B.L. v. d. Mee- telen. Siint kreeg daarna gelegenheid even bij te komen. Hij dronk een glas bisschopswijn; het paard kreeg een bak water en een half broodje. ALSOF het Anton Geeilnk gold, zo werd do Sint langs de route op Zuid toegejuicht. UOVTERDAM donderdag De com- etiti- ïider zal trachten voor de win ter invat( de oogst aan wedstrijden binnen te halen. Nv Kerstmi; wordt de competitie een week 'of zes stil gelegd; voor het ©erst in de ruim zestig jaar wedstrijd wezen van de Korfbalbond. De m-beoefening krijgt dan weer haar kans; overal in tien 'lande zal dan in de hoogste afdelingen naar de kam pioen worden gezocht, die elkaar op 14 febr. In da oude RAI om bet lands kampioenschap zullen bestryden. Voor zondag staat- «en volledig pro gramma op de rol met een aantal be langrijke partijen. Het treffen aan de Enk tossen Het Zuiden en Spangen is vooral voor de gasten van bijzonder belang, daar ze met hun twee punten in degradatiege vaar verkeren In gezelschap van Do.- tos en Samoa, al zyn ZKC en Archi pel en H.K.V, ook nog lang niet veilig. Voor de Spangenaars is het resultaat van de ontmoeting dus van grote be tekenis, meer dah voor Het Zuiden, dat zich verder nog wet redden zal. In de loop der jaren heeft de wedstrijd tussen Het Zuiden en Spangen de naam gekregen van een felle strijd, te fel dikwijls, omdat de gemoederen nog al eens verhit raakten. En dat is ook wel te begrijpen; Deetos is de gast van LUTO, dat er wel voor zal zorgen door een overwin ning de kansen op de titel te behou- i den. Van belang voor de strijd om de I onderste plaatsen Is het treffen tussen Samos en Z.K.C., waarin de Utrechtse ploeg wei aan het langste eind zal trek ken. Ook bij H.K.V,-Archipel gaat het om het behoud van een plaats in de hoofdkias; hier geven we de Hage naars een goede kans op de volle winst. In Amsterdam hebben ten slotte twee wedstrijden plaats, die van bijzonder belang zijn voor de bezetting van de eerste plaatsen op de ranglijst. Ons Eibernest is daar op bezoek bij Blauw Wit en met deze partij sluit het dan de helft van de competitie af. We zijn zeer benieuwd of st de Eibers gelukken zal ongeslagen te blijven. Westerkwar tier en Rohda vechten voor hun kans op de titel. Zo op 't eerste gezicht heeft de ploeg van Van Lunteren de beste pa pieren, maar na de zege van de rood witte!» op Blauw Wit zijn we hen toch weer wat hoger gaan aanslaan en ver wachten we een gelijk opgaande stryd. HOTTERDAM, donderdag (ANP) BU de gisteren gehouden overdracht van het bevoorradingsschip Lady Dia na op de werf van Verolme op Rozen burg aan de N.V. Dienstverlening Bui tengaats (Offshore Marine Services) werd bekend, dat deze maatschappU Verolme opdracht gegeven heeft voor twee crewboats. D: bevoorradingsschepen zullen die nen om booreilanden van brandstof, voedsel en boormateriaal te voorzien. ZU kunnen ook gebruikt worden als sleep-biusboot en bergingsvesrtuig (hiervoor zijn een blusinstallatie, en bergingsgerei aan boord). Voorts be schikken zy over een passagiersacco- modatie voor 12 personen. De schepen kunnen opereren onder tropische om standigheden zowel als in de koude luchtstreken. De crewboats gaan de bemanningen van de booreilanden aflossen Hier voor krygen zij een aecomodatie voor 35 personen. ROTTERDAM, donderdag Dinsdag 1 december a.s., 's middags om half vier ongeveer, zal ven een der hellingen van tie Rotterdamsche Droogdok Maatschap pij N.V, het voor de Holland-Amerika Lijn bestemde motorvrachtschip „Moer dijk" te water worden gelaten. Mevrouw mr. A, Fokma-Bosman zal de tewaterla- ing en da doop van het nieuwe schip op zich nemen- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In de vroege ochtenduren van dinsdag 24 november zal een aantal fakkels licht wer pen in de dnn nog in het oude IJssclmonde heersende duis ternis. Op die dar irsat het GEB deze sectie (I) van Ridderkerk tot de gasfabriek FeUenoord om schakelen op aardgas of beter: op sardoliegas. Rotterdam gaat na melijk eerst een product van aard- oliegas uit Ridderkerk en IJsscl monde gemengd met gewoon stads- gas gebruiken. Dit mengsel zal tot een zelfde conditie worden gebracht als het aardgas uit Siochteren, dat later ook in Rotterdam zal worden ge bruikt. De fakkels - hoeveel er zijn, is niet bekend - worden neergezet voor de GEB-deskundigen. Aan de kleur van de vlam kunnen zij zien of het stadsgas helemaal uit de sectie is verdreven en of deze ge vuld is met het bewuste mengsel. Op één dag moeten dan aan alle mogeiyko gastoestellen by de ver bruikers thuis kleine handelingen aan de branders worden verricht om gebruik van het nieuwe gas mogeiyk te make?». Sectie I om vat o»! streek; 1200 aansluitingen, da industrie niet meegerekend. ZOO of de menslievende moordenaar van Vercors is de vierde première van Nieuw Rottterdams Toneel. Onder regie van Rob de Vries speler, hierin o.a. mee Coba Keiling, Enny Meunier, Thera Verheugen, Tom van Beek, Eli Blom, Steye van Brandenberg, Zoo is te zien op vrijdag 20, zaterdag 21 en zaterdag 28 november, FAUST van Goethe wordt onder regie van Richard Flink op zondag 22 november door NRT gespeeld In de voornaamste rollen Ko van Dijk, Johan Schhimtz en Ida Bons. AFTER THE FALL (Na de zondeval) van Arthur Miller door de Haagsche Comedie beleeft maandag 23 november zyn Rotterdamse première. Onder regie Alfonso Chozas, zang, en Juan Francis co, piano. ROB VAN HOUTEN, mime-clown. brengt op vrydag 20, zaterdag 21 en zondag 22 november zijn programma „In 't ootje" in De Lantaren. ARTHUR MILLER van Paul Steenbergen (die ook de hoofdrol speelt) werken hieraan o.a. mee My ra Ward en Georgette Hage- doorn. DE EERBIEDIGE LICHTEKOOI van Sartre wordt op dinsdag 24 november, samen met Schaduw in het dal, vertoond door de toneelgroep Centrum. GASTEN OP HET KASTEEL van Anoullh staat voor woensdag 25 novem ber op "net NRT-programma. Onder re gio van Luc Lutz werken o.a. mede Coen Flink, Ida Bons en Richard Flink. Deze voorstelling wordt ook gegeven op zon dag 29 november. ANTONIA Y MARINO geven zaterdag 28 november een dansrecitnl in De Lan taren, m.m.v. Fepe Torregrosa, gifaar, WIM KAN en Corry Vonk,zyn tot en met woensdag 25 november met hun ABC-cabaret in Luxor te zien (behalve op maandag). Verder werken mee Jen ny Arean, Carry Tefsen, Celia Nufaar.j Frans Ha items Jaceo van Renesse en Ru van Veen (piano). HAAGS STUDENTENCABARET vani Rinus JTerdinandusse presenteert don-' derdag 26 november in De Lantaarn zyn j programma „Opzitten en pootjes geven", j DE LANTAREN is maandagavond in- j genomen door eer aantal lieden, die ec-1 tiviteiten verrichten Waar iedereen het zy'ne van mag, maar niet hoeft te den ken. Als u aan deze woorden over het Fluxus-festival geen touw kunt vast knopen, dan moeten we u verzekeren, dat dit in de aard van het Fluxus-beest- je zit. TRUDY VELDHUIJZEN, fluit, en 1st van Hajdu, piano, verzorgen het za terdagochtend-concert in De Lantaren op 21 november. HALLELUJA, de Kon. Chr. Orato riumvereniging, geeft 21 november een concert ui de Koninginnekerk, m.m.v. het R.PH.O. en solisten. Dirigent Piet v. d. Kerkhoff. STEFAN ASKENASE, piano, presen teert zondagmiddag 22 november een Chopinprogramma in de Rotterdamse Schouwburg. GEORGE STAM, orgel, en Hubert Barwahser, fluit, concerteren maandag 23 november in de St. Laurenskerk. ROLF LOOSER, violoncel, speelt dinsdag 24 november in De Lantaren J. S. Bach, Zes suites voor cello. JOHN HOPKINS dirigeert het Rot- iredams Philharmonisch Orkest op don derdag 26 en vrijdag 27 november in de Rotterdamse Schouwburg. Solistische medewerking verleent Igor Besrodni, viool. o.l.v. Szymon Goldberg geeft zondag middag 29 november een concert in de Rotterdamse Schouwburg, Solistische medewerking verleent Fou Ts'ong, piano. (Van onr: sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Met twee zilveren medailles keerde Feter Blanker (29; Ameidestraat 122a, Rotter dam) van de Olympische Spelen voor gehandicapten te Tokio dinsdagavond laat ia de Maasstad terug. Gistermiddag werd daar een waardevolle trofee aan toegevoegd: wethouder R. Langerak kwam hem ln z®n woning de „aanmoe- digings' -plaquette van de stad Rotter dam uitreiken. Vanzelfsprekend deed deze officiële belangstelling voor zijn Biet te kleineren verrichting: twee van de wereld b(j het boogschieten in de Ffta ronde en eveneens tweede in de Al bion-rond: belde keren achter de Ame rikaan Slaugh, de „zilveren" boogschut ter bijzonder goed. Boordevol indrukken kwam dinsdag avond laat Peter Blanker na veertien dagen Tokio in de Maasstad terug. Zijn bagage was door aer, enorme hoeveel heid cadeaus aanzienlyk zwaarder dan bij het vertrek. Thuis wachtte hem opnieuw een grote verrassing. Het aantal bloemstukken was groot, terwijl hij eerst gistermor gen gelegenheid kreeg om de vele brie ven telegrammen door te nemen. Peter Blanker was vroeger een bekend turner, lid van het Rotterdamse Ulysses. In Wedstrijden met zijn vereniging, op 15 mei 1980 te Amsterdam kwam hij bij een dubbele salto bij het tafelspringen zo ongelukkig neer, dat hij een rugwer vel Jbrak. De gevolgen waren niet pret tig voor hem: het gehele onderlichaam verlamde. Na een langdurig verblijf in een ziekenhuis ging hij naar een revali datiecentrum, waar hij weer aan sport ging doen; hij bekwaamde zich in het boogschieten. Na zijn terugkeer in de maatschappij bleef hij oefenen elke veertien dagen in het revalidatiecen trum te Doorn en werd de beste gehan dicapte boogschutter van Nederland. Zijn prestaties rechtvaardigden een uit zending naar Tokio, tesamen met zeven andere mannen en drie dames, maar als enige Nederlandse boogschutter. In Tokio was de concurrentie hevig. Maar ai gauw bleek, dat van de byna veertig deelnemende boogschutters de Amerikaan Slaugh en Peter Blanker ver boven de andere deelnemers uitstaken. In de fita-ronde bleef hij na het ver schieten van 144 pijlen (36 op alk van de afstanden 30, 50, 70 en 90 meter) slechts enkele punten beneden Slaugh; 0Êj In de Albion-ronde (38 pijlen op de af- g standen 50, 60 en 70 Yards) was de stryd nog feller, omdat Blanker en zijn grote tegenstander dezelfde baan had den geloot en elkanders verrichtingen derhalve konden zien. Ook nu was het verschil met Slaugh minimaal. Blanker, instrumentmaker van beroep had voor zijn uitzending de volle mede werking van zijn werkgever (Observa tor N.V.), waarvan de directie nu ook heeft gezegd: blijf maar thuis tot maan dag. Dat geeft Blanker en zijn echtgeno te gelegenheid overdag bezoeken te ont vangen, „Ik heb dat verlof ook wel no dig", zei Blanker „want ik moet nu hier weer een beetje acclimatiseren". En voor de toekomst? „Hard en aons- centieus Blijven trainen", zei Blanker, „want over vier jaar wil ik proberen in Mexico goud te veroveren..." A (Van onze hockeymcdewerker) Het jonge SCHC, boordevol talent maar nog niet ervaren, gaat wndag nasr -liet Wagnerstadlon. Landskam pioen .Amsterdam eatvangt de ploeg uit Bilthoven en de kroondrager van het Nederlandse hockey doet dat niet zonder angst. Er zitten grote mogelijk heden ln het verjongde Stichtse elftal en als het een beetle wil meezitten voor de gasten, krijgt Amsterdam het heel moeilijk. Deze wedstrijd is dan ook ongetwij feld de blikvanger van het hockeypro- gramma. Uit de andere partijen is nog wel de Haagse derby KHYCHDM be langwekkend. HHYC zal het wel niet kunnen houden, maar Hilversum—BM- HC, LarenDelftse Studs en Leiden— Kampong zijn te duidelijk voor cie gast heren; en te duidclyk ook wedstrijden van middenmoters. Voor drie Rotterdamse clubs is er nog bekerhockey. RBC gaat naar de zuideiyke eerste-klasser Tilburg. Niet meer het grote Tilburg uit de kam pioensjaren, maar nog altijd een ge vaarlijk::.1 tegenpartij. De Vietoria-he- ren hebben het beter getroffen: Rand- wyck zal het bezoek aaa Kralingen met een nederlaag betalen. "Voor MRHC zal de bekerstrijd ook wel aflopen. In Heemstede tegen het hoger geklasseer de Alliance, zitten daar weinig kansen voor MRHC in. Ten slotte wordt er en dat mag ook Iwel eens na talloze afkeuringen in- i gehaald. De dames van RBC krijgen de Wassenaarse Kieviten op visitie. Als RBC tot het maken van goals komt, is er wel een gelijk spel mogelijk. Met zijn charmante, In kimono gesto ken echtgenote koesterde Peter Blan ker gisteren nog eens de beide door hem op de Olympische Spelen voor gehandicapten te Tokio gewonnen zll- veren medailles. 20 nov hoog water te Botterdam le tij 5,05. 2e tij H.IS; te Dordrecht le tij 5.37, 2a tij 17.59: te Hellevoetsluls le tij 3.29. 2e tij 15.50: te Hoek van Holland le tij 2.-13, 2e tij 15.05. j (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De voor de reserve eerste divisie belang- i rijke wedstrijd Feijenoord 2Telstar 2 wordt zaterdagmiddag op het bij- veld van het stadion gespeeld (om half drie). De eerste plaats is de inzet, Feijen oord heeft op het ogenblik de leiding met 18 punten uit twaalf wedstrijden. Telstar volgt met 17 punten; Feijenoord 2 is als volgt samenge steld: Kik, doel; Kerkum, Van Ga len en P. Jacobs, achter; H. Jacobs en' Libregts, midden; Venneker, Hor dijk, Van Daele, Kruit en Freriks, voor. Uit deze opstelling volgt reeds, dat Van oer Vall zondag zeker in Feijen oord 1 meespeelt. Nog steeds is niet bekend of daarin Kruiver en Bergholtz ook zullen moeten worden vervangen. Openbare Verkoping van Onroerende Goe deren, door At N.V, Notarishuis op 18 novem-l her in de B1 :-uwe Zaal van de Koopmans- i beurs te Rotterdam. j Voorlopige alslsg: Not. Mr. L. J, Woolen: 1. Pand en erf) Willem Buytewechstraat 181. Inzet ƒ46.000.' IN TOKIO, Peter Blanker (op de rug gezien) met rijn grote rivaal Slaugh, die de verrichtingen van andere con currenten volgen. d.: C. Renes—dc Lang, d.: "i, H. M. 3. Borg- grevenLutgerink, z.; S. Rook—Jongeneel, r,; H. A. J. Sliep—Buljllng, d: H. Eier—Bou- dowtjn, d.; A, N. Stru(js—Smit, d.; B. War ner—Bossema, z. Aangiften van ovr: yd: Botterdam november 1964' 1' van den Bos, vrvl P Ponsen 79 jr: H M Smits, vr geh few m J M Hurks 88 jr; H J K van EmpeSen, man H J Bolte 64 jr: S de Koning, ongeh vr 87 jr; JFU Lensvelt, man v K Onderdelinden 66 jr; H- Buisman, ongeh man 38 ]r; C Fortuin, "man v A M de Kreek 49 jst A F M J Stulemeyer, man M A C Vos 53 Aangifte» van geboorte Botterdam 18 november 1964 A. Kok—.Zwaan, A, S. van der Slik— Beekenkamp, d.; M. S. Vervat—Kanse, d.; H, Luhrman—Molenaar, d.; E, M. L. Come- lisse—Verbiest, z.; P. M. Bussing—de N(is. d.: .JU Hl I J. M. VerhagenKoljjn, z.; A. J. Vogel—!Jr; A Nieuwkoop, "vr geh gew in P Klelnjan Alom, z,: M. Schop—van Drlel, z.; J. Bach- 85 jr: P Stam, man geh m T A H Kool man-Meerbeek, c„ S. Jansens—Glezen. d.: stra 78 Jr; H S. F. Bygrave, ongeil man 26 M. de Laat—wan den Brand, z.: A. G. Tulnln-ljr; H de Bruin, man v J Vermast 59 Jr: E. MaaslandKoster, g.; J Trouwborst, vr geh gew m H Hoekstra G. KanKamphuls, z.; M. E, C. Breedveld— i 70 Jr; C L van der Sluts, man v 'N Groen Wervenbos, d.; W. H. van GilsGerdes, z.; '82 Jr; J van der Linden, man v G J de A. SpoelstraJansen, d.; W. J. Kievit—Kloet, Wolff 03 Jr; J K Meerman, vr vJ Kegge z.; P. A. Veerman—Stasse, z.; C. M. Elich—de i 75 Jr. VrUer. z.; j. H. Lagendijk—Schaap, d.; M. 1 Voorts als levenloos aangegeven: A A Lint—Heyboer, D.: T. W, Smaal—Luhrman, Baetenavan der Wel z.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1