Rubroekwijk: experimenteel uitbreidingsplan MÊÊffl 1 3 E 1 Eerste paal verbinding Dordrech t-Papendrech t 1 0ri unott AGENDA Man verkocht horloge: eis vijf maanden Busverbinding 110 morgen wordt beter Maar meneer KLASSIEKE MUZIEK Van der Veen 40 jaar bij Esso „De Stam" verbouwd en uitgebreid uiê$>mêÊÊÈmm Rob van Houten in de Lantaren r pag. 4 - vrijdag 20 november 1964 Ir. C. van Traa in afscheidsbijeenkomst op de coolsingel Klassieke muziek op de grammofoonplaat. Alie bekende en onbekende werken, èüe toonaange vende orkesten cn so listen, in èlle mogelijke uitvoeringen. Bij Dan kers Coolsingel speciale afdc- lingvoórongestoord luis teren en kiezen. Verreweg Vde grootste platencollec- ties in élk genre:Dankers Coolsingel. Parfumeriezaak van Cr, P. Raats heropend Bioscopen Voor heden Voor morgen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Een tweede ruit van autowegen om de stad, decentralisatie van het hoofd wegenstelsel, uitbreiding van het wederopbouwcentrum in westelijke en noordelijke richting, nieuwe oost-west lopende parallelwegen, regeneratie van versleten stadsde len, hoge woongebouwen van 10 tot 12 verdiepingen. Ziedaar een greep uit het arsenaal van maatregelen, dat de Rotterdamse Dienst van Stadsontwikkeling en Wederop bouw voor de verre toekomst voor ogen staat. a 'C l r-X K' mm. ÉÉËméÊM (Advertentie l.M.) KHHP Exposities Apotheken Niet schrikken Komt ook voor u MAL- Dubbelzijdig bouclé tapijt 8—1 ter meulen Genadeklap yoor sigarenwinkelier Districtsdag van NVV Vrouwenbond D. de Vries Ier meulen Sieraden die Ukken J {Adverter''' 1. M.) Ir. C. VAN TRAA gaf gisteravond In de raadzaal oen toelichting bij de maquette van het toekemetlge Schouwburgplein an omgeving. Ver der op de foto v.l.n.r. Ir. P. Boera- mi, dra. W. van der Vlerk, C. van der Linden, L. C. J. Slaager en wet- hobdur Bavlnck. (Van een onzer verslaggeefsters) BOTTERDAM, vrijdag. De par* fumeriezaak van de heer G, P. Kaats aaij. de Zwart Janstraat werd gisteren heropend. De 20 laar oude zaak v/erd vergroot van 44 vlerkante meter' tot 120. Gistermiddag werd een receptie gehouden voor relaties, vrienden en kennissen, Ar«na, "dag. 2; 7, '9!30.' zat. en zond. 2. 4..10. .7. 6.30 uur; Geen alibi voor moord, 1» .1. Centraal, dag, 2, 7, 9.16, zat. en «oud. 2, 4.30, 7. 9.'30 uur: De rebel van'Napels, 14 j. Cineac-Bijenkorf, doori. voorst, o.n.: nleuwi- .r«vue tekenfilm kleurenfilm Dieren bespied to de Afrikaanse wildernis, a.l. Cineac-Beurs, dag. 9.30. 11.30, 1.30, 3,30. 8.30, 7.30. 9.30. xonc, vanaf 1.30 uur: De vermetele ridder Perdnlllnn, a.l.. zond. 11 uur; Galapagos, «.1. Cinerama, dag. 2,30 en 8.15. zat. 2.30. 6,30, 9 uur: Search for Paradise, a.l. Cole -:.m, dae. 3, 7, 6.18. zand. 4.30, 7. I- 'S uur:'Moord in galop. 14 j„ zat. cn zond, 2 :uur: Schrik van Textta, a.l. Cows, -dag, 2, 7. 9.30, zat. en zand. 2, 4.3». 7, 8,30 uur: Gevechtaklaar, 14 j, Orand, dag. 2 en 8. zat. cn zond. 1.30, 4.45. 8 uur: Irma la Douce, 18 J. Harmonie, dog. 2. 7, 9.IS, zat. en zond. 2. 4.30, 7 #.30 uur: De triomf van Maelste. 14 vanaf maand. 2, 7, 9.15 uur: Wie bent u. dr. Sorge?, 18 j. ■Criterion, dag. 2.30, 7. #-30, zond. 2, 4.30.1 1, 9.30 uur: De butler. 18 J. Lumiëre das. 2.15, 7, 9.30. zat. en zond. I. 4.30, 7, 8.36 uur: En de hel volgde hein Metro!'dag! 3. 7. §.15, zat. en zon:!. 2, 4.30. 7, 9.15 uur: Vrouwenkliniek, 18 j. Passage, dag, 2 en 8.15. zat. en zond. 2, 4.16. 7, 9.15 uur: Eddie zet zich schriu». 14 J. Prinses, dag. 2.15, 7, 9.30. zat. 7. 9.30. zond. 4.30, 7, 9.30 uur: Een ondeugdeod vrouw tje, 18 1., zat. an zond. 2 uur: Kluchten festival, a.l,. vrtjd. en zat. 24 uur: 08/15. 18 j. Bex, dag. 2. 7. 9.15, zat en zond. 2. 4.30. 7. 9.15 uur: Safari, 14 j. Studio '62, sag. 2.18. 7, 8.39, zat. en zond. 2. 4.30, I. 9,30 uur: Veel «efs uit Moskou. 18 J. Tlulla, dag. 2 en 8 uur: Docket. 14 J. 't Venster, dag. 1.30 en 8, zond. 1. 4.30, 8 uur: Les enfants du paradia. 18 J. Victoria, dag. 1,30, 7.30. zat. ets zond. 7.30 uur: Lawrence van Arnbië, 14 J.. zat. 2. zond. 2 cn 4,30 uur: Mijn vriend Kazan, ai. Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur: NRT Zoo of Es menslievende woordeneer. D® Lantaren, 20.15 uur: Mlme-clown llob van.Houten In 't ootje. Loxor, 20 uur: A.B.C.-cabnret Corry Vonk en Wlm Kan. Rotterdamso Schouwburg, 20.13 uur: NRT Zoo of De menslievende moordenaar. Dè Lantaren, 20.15 uur: Mime-clown llob van Houten In 't ootje. Lux r 20 uur: A.B.C.-cnbaret Corry Vonk en Wlm Kan. Konlnginnekerk. 20 uur: Kon. chr. orato- rlum-ver. „Halleluja". Oroté Schouwburg, 20 uur: jubileumconcert dameskoor Concordia. 'POtsepMnlierk, 20 uur: Arie J. Keljzer..or gel m.m.v. Jae>,> Stotljn en Werner Her- ter», Siobs, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De distrlctsiriflimger zuid-west Nederland van Esso Nederland NV, de heer J. F. van der Veen viert dinsdag 24 noverr- ber in het Rotterdamse Hlllon-hotel, dat hij veertig jaar geleden in dienst trad bij de maatschappij. De heer Van der Veen trad in 1924 als bediende in dienst, in 1933 werd hjj smeerolievertegenwoordiger. Direct na de oorlog werd hij benoemd tot coördinator hij de afdeling verkoop op het hoofdkantoor in Den Haag, van 1949 tot 1957 werkte de heer Van der Veen als districtmanager in 's-Herto- genbosch, waarna hij zijn huidige func tie aanvaardde met standplaats Rot terdam. (Van een onzer verslaggeefsters) „De Stam", Interieurverzorging N.V. aan de Mariniersweg hield flstermlddag een receptie ter gelegenheid van êti verbouwing en uitbreiding van het winkelpand, In 1018 werd de zaak in Amsterdam begonnen. In 1955 kwam er een filiaal aan de Pannekoekstraat cn een jaar later kwam de grote ruimte aan de Mariniersweg erbij. Na de verbouwing heeft men een oppervlakte van ongeveer 1200 vier kante meter, zodat woning-, textiel en slaapkamerinrichting onder één dak zijn gekomen. In een bijeenkomst voor raadsleden en persvertegenwoordigers heeft de scheidende hoofddirecteur var, Stads ontwikkeling ir. C. van Trea de toe komstplannen nog eens de revue laten passeren, zoals bij dat in andere af scheidsbijeenkomsten al eerder gedaan heeft. De hear Van Traa zou spreken over een mogelijke, toekomstige ontwikke ling van de binnenstad, maar zijn be toog liep zover uit, dat Groot Rotter dam nog te klein bleek voor zijn visie. Vragen van raadsleden ontlokten hem zelfs de uitspraak, dat het uit zijn ge-I meentegrenzen barstende Rotterdam: hei voor uitbreidingen moet zoeken in I de richting van de Krimpener- of Al- j blaiserwaard. Daar liggen, zo meent' de heer Van Traa, nog mogelijkheden1 voor een satellietstad. Voor uitbreiding van de binnenstad is nog maar weinig ruimte. Men kan nog wat naar het westen, richting tun neltraverse. De wijk Cool biedt nog mogelijkheden en ook het noorden. Was betreft dit laatste gebied heeft! de Dienst van Stadsontwikkeling een; studie gemaakt van de mogelijkheden! die liggen in het gebied ten noorden van de Heineke» Brouwerij en ten zuiden van het Schuttersveld. Ir. Van Traa heeft zich hier een woonwijk be staande uit hoge flats (10 laren) ge dacht. Dit project (tijdens de bijeenkomst als het Plan Rubroek aangeduid) zou als een experiment moeten werden be schouwd. De ervaringen die hier wor den opgedaan zouden nieuwe uitgangs punten en richtlijnen kunnen opleveren. „Bij sanering van oude stadsdelen zal", aldus de heer Van Traa „naar een nieuw evenwicht moeten worden gezocht. Er zullen aan de stad nieu we elementen moeten worden toege voegd. Wat het toekomstige verkeer betreft «taan de heer Van Traa zeer rigou reuze maatregelen voor ogen. Voor het rivierkrulsende verkeer zijn seven tot acht oeververbindingen nodig (en mo gelijk), Het verkeer om de stad heeft een tweede rechthoek van wegen no dig, omdat de thans in uitvoering zijn de rechthoek door het plaatselijk ver keer te veel zal worden belast. Vijf tot zes parallelverbindingen zijn nodig voor het oost-west verkeer. Het wegenstelsel moet worden gedecentra liseerd en de hoofdwegen moeten zo min mogelijk worden belast met ver keer uit zijstraten. „In beginsel", zo merkte de heer Van Traa op, „moeten (Ie hoofdwegen vrij zijn van bebou wing". -. 'Üi.'T; T v.v h'-'Tow 9'- A/AN de kop van het Papen. d rechtse veer krijgt men strak» dit gezicht op de nieuwe brug over de Merwede. s De nam "Terienka" zegt U toch wel Iets... Van datzelfde Terienka garen hebben wij een speciale aanbieding heren- ankiets. IJzersterke ankiets, nog extra versterkt In hiel en teen, uit de normale collecties van 3.90 en 4.90 verkopen wij morgen per paar voor nog géén twee gulden. (Advertentie l.m.) Voor een overzicht van de expositie» in Rot- terdam zie ons biud van donderdag. Rechter Maasoever: BlndorpopotnecR. Sta tenweg 189. tel. 24822. 't Gouden Hert. Coudsesinge! 233 u. tel. 13tiifui> KW" Barg. Melneziaan 5/. tel. 230477. M« theneeserapotheek, Maiheneaserwet 1 1st. 334114. H J. de Rlchemonl en zo T Westersingel 118, tel. 122143 Or. A it C. van Senua, Av. Concordia luu, te» 123807. Zeelt ca Co.. Bergweg 233, tel 'S 241851. niUeieribers-Schlehroek: 3. Kostcnac. Pep pelweg 135. tel. 181800. (Linker Olaaeoever: J. A. Cat», Uantestraa» m-. 454, Ml. 182884. Hel. J. J. de Lange Dorpsweg 160, tel. 278073. 3 C. Petje vï Putaebocht IS, tel. 270541. 3, P. R. Vis- «cher, Koninginneweg 55. tel. 190678 Zij, dlo al eens eerder kochten tijdens zo'n speciale aanbieding In onze Nouveauté afdeling, weten uit ondervinding, dat zij din de nieuwste modecreaties konden kopen vèr onder de normale prijs. Morgen begint de verkoop van een grote partij bontmutsen, die opvallen door twee bijzon; dere eigenschappen. Een bontuitvoering In uiterst geraffineerde imitaties Van zil vernerts, blsambuik en bever. Elke bontmuts voorzien van een wollen rand die naar binnen geslagen zo fijn aansluit en naar bulten geslagen een extra be scherming tegen de koude biedt. Morgen kunt U ze uitzoeken, in een modieus plll-box model, normale prijs 9.90, nu voor nog géén zes gulden. Sommige oude woonwijken zullen zich in het toekomstbeeld van de heer Van Traa niet kunnen handhaven. Ze zul len opgaan in de bedrij fsbebouwing. Deze ontwikkeling valt onder meer te verwachten voor Feijenoord, dat door de toekomstige tunnelmonden geheel geïsoleerd komt te liggen. De Heyplaat zal hetzelfde lot ondergaan en op de lange duur zal ook Katendrecht ver dwijnen, maar de mensen, die zo op het vermaak in dit stadsdeel zijn ge steld hoeven niet te schrikken. „Het duikt wel weer ergens anders op." (Van een onzer verslaggevers) I ROTTERDAM, vrijdag. Voor het i onttrekken van een gouden horloge aan! een failliete Imboedel eiste gisteren de| officier van justitie bij de Rotterdam- j se rechtbank tegen de handelsmake-1 laar L. A. M. van den S. een gevange- j nisstraf van vijf maanden. Verdachte stelde echter, est hij het; horloge in bruikleen van zijn vrouw had, met wie hij niet in gemeenschap van goederen is gehuwd. Hij verkocht het horloge, omdat hij zich in financiële moeilijkheden be vindt. Uitspraak 3 december. Nieuwe Merwedebrug oktober 1967 klaar (Van een onzer verslaggevers) PAPENDRECHT, vrijdag. Gedeputeerde van Zuid-Holland A. C. A. Deerenberg heeft gisteren ter hoogte van de Dordtse elektrische centrale, maar aan de Papendrechtse kant, de eerste paal geslagen voor de nieuwe brug over de Merwede. Men hoopt deze brug tegen oktober 1967 voltooid te hebben. (Adt>e tie LM.) Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze IJzersterke Terienka ankiets In de maten 11-11J-12 per paar voor Gtin S»l. of ichrift. bost. ROTTERDAM, vrijdag. Een groentewinkel aan de Schietbaanlaan in Rotterdam-West Is omgebouwd in een snackbar annex intiem eetzaakje Pam Pan* geheten, waarvan de familie F. van Grevengoed de eigenaresse is. De verbouwing deed men geheel zelf, hei Interieur is voor een groot gedeelte ook eigen werk. In het kleine rc„ luurant van Pam Parr, kunnen specialiteiten uit Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Indonesia en ook uit eigen land worden gegeten, Met de verbouwing en de in richting is de familie Van Grevengoed een jaar bezig geweest. Adverti 55 55 Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze bont mutsen met wollen rand In zwart, bruin en beige VOOI 21. aov, hoog water te Rotterdam Is ttj 5.48," 2e 17.55; te Dordrecht le tÜ 8.22, te tt 18.38; te Hellevoetsluls le tH 4.14, se tU „6.30; te Hook van Holland le til 3,27, 2e t" -15.44! Ciin ft. of schrift, bt>1. ROTTERDAM, vrijdag De \\'Uk i Honderd en tien morgen zal met in- jgang van maandag 30 november iets nadrukkelijker dan tot nu toe op het I vervoersnet van de RET worden aan- gesloten. i Buslijn 46 (TevbreggeSchiebvoek Terbregge) die deze noordelijke stads- wijk gaande over rie Argonautenweg tot dusver aar. de zuidzijde passeerde zal jan het stadsdeel binnengaan. De route door de Hondei-1 en tien morgen wordt als volgt: Argonauten weg - Junolaan - Mlnervalaan - Aehil- lesstraat - Argonautenweg. Voor het overige; verandert er in de route van l(jn 46 niets. Er komen nieuwe halten in de Mi- nervalaan. Da stop in de richting Schie- broek zal zich even voor de Agamem- nonstraat bevinden, de halte in de rich ting Terbregge even voor de Ilector straat. Op de Argonautenweg wordt in beide- richtingen een halte opgeheven, omdat ze na 30 november niet meer worden aangedaan. Dubbelzijdige bouclé tapijt, 100 cm bread, dat nooit één cent goedkoper dan voor f 7.45 ver kocht wordt... brengen .wij morgen, tijdens deze aanbieding méér dan twee gulden goed koper dan normaal. Geen enkele rollen of restanten, neen, tientallen rollen van dit dubbel bouclé tapijt, geweven van IJzersterke slsalgarens In de meest gevraagde moderne kleu ren worden zaterdag verkocht voor een ongekende lage prijs. Neemt U de maat van Uw kamer mee. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dit dubbelzijdig bouclé tapijt van IJzersterke Slsalgarens, In 7 moderne kleuren, 100 cm breed, per meter voor 5? CM» td. of schrift, hut. Deze brug die een totale lengte zal hebben Van ruim één kilometer zal tot "de Xangsfte bruggen van Nederland gaan behoren. Ze wordt een getrouwe kopie van de Van Brtenenoordbrug. Aanvankelijk is er over gedacht de bestaande spoorbrug bij Baanhoek zo danig te veranderen dat deze tevens als verkeersbrug dienst zou kunnen doen. Bij nadere bestudering van dit plan bleek dat uitvoering niet moge lijk was. In de eerste plaats waren de kosten te hoog en de plaats verre van ideaal. "Uitvoerige overleg tussen rijk, pro vincie en Drechtsteden heeft ten slotte tot een ontwerp geleid van een geheel nieuwe brug tussen Dordrecht en Pa- pendrecht, waarbij deze brug het veer over de Beneden-Merwede zou ver vangen. De capaciteit van dit veer was reeds geruime tijd onvoldoende. De. nieuwe brug krijgt san Papen drechtse zijde 7 overspanningen van elk 45 meter, welke brug ich voorzet in een basculekelder van 24 meter, een basculebrug van 30 meter door vaart opening en een boogbrug met een vrije overspanning van 203 meter (Van Bricnenoordbrug 285 meter) op Rijn vaarthoogte. Aan de Dordtse zijde zet de brug zich nog voort in tien over spanningen van 45 meter. De brug wordt uitgevoerd met twee, rijstroken met een gezamenlijke breedte van 7,25 meter en twee tussen bennen van elk één meter. Voorts zal ter weerszijden van deze hoofdrij strook een gecombineerd rijwiel- en voetpad worden geconstrueerd met 'n totale breedte van bijna 3 meter. De totale kosten van het werk wor den geraamd op ca. 19 miljoen gulden. Hiervan wordt maximaal miljoen bijgedragen door het rijk. De overige kosten worden gedragen door de pro vincie Zuid-Holland en de Drechtste den. Hst werk is ontworpen door de di rectie Bruggen van de Rijkswaterstaat. Aannemer van de onderbouw van de, stalen boogbrug, de onderbouw vnn de basculebrug en dé comnlete zij-over spanningen is firma Visser Smit te Papcndrecht. Aannemer vars de stalen boogbrug en do basculebrug is de fir- ma Penn Bauduin te Dordrecht. i De brug is een onderdeel in het pro vinciaal wegenplan en biedt een kor tere route voor het verkeer komende uit de richting Gorinchem en Utrecht. AfET angst in het hart zal menige si- garenwinkelier gelezen hebben, dat hem bij de eerstvolgende huurronde weer een verhoging van 15 it 20 pro-, cent te wachten staat en dat daarna; meer huurverhogingen zullen volgen- Ongetwijfeld betekent dit voor de si- garenwinkeliers de genadeklap, daar zij té maken hebben met een gebanderol- leerd artikel, waar vrijwel geen winst op te maken valt en waarbij geen enkele j speling In de verkoopsprijs (in tegen- j stelling met tal van andere artikelen) mogelijk is. Om het de sigarenwinkeliers nog moeilijker te maken dan het al is, gooien i de fabrikanten in steeds sneller tempo: nieuwe merken op de markt, waardoor de sigarenwinkelier gedwongen is, van zijn schamele winst nog bedragen ai te knijpen ter investering in nieuwe arti kelen" die in vele gevallen nadat het pu bliek er een proef mee genomen heeft, niet eens in de smaak vallen. Dit bete kent dus een strop voor de winkelier. De sigarenwinkelier zit tussen twee vuren. Aan de ene kant de onvermij delijke door de regering opgedrongen stijging van lesten en aan de andere de fabrikanten, die doorgaan huil assor timenten uit te breiden en er doodeen voudig niet aan denken, ook maar het geringste water in hur. „korttags-wljn" te gieten. Zij volgen een handelspolitiek, die vooral de kleine winkelier al duur is komen te staan. De sigarenwinkeliers, die in feite op treden .als onbezoldigd tabaksaceijos- voorschieters zien de toekomst met een bezwaard hart tegemoet en hopen dat de regering alsnog met hun belangen reke ning zal houden. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrijdag. De Vrou wenbond van het N.V.V., district Zuid-j Holland kwam gisteren bijeen in „De Boemerang". Een forum, bestaande uit de heren C, van Wingerden, B. Th. G. van der! Sluijs, A. de Boon en L. P. G. Ophei-| kes, beantwoordde de vragen, die ver den gesteld. Zo kwam onder andere aan de orde het probleem van de A.O.W. en de ziekenfondsverzekering. 's Middags voerde de toneelgroep van de Haarlemse Vrouwenbond he; toneelstukje „Een meisje uit duizend" op. Ook voor practlsche cadeaux zal er evenals andere Jaren, veel be langstelling bestaan. Practlsehe geschenken, maar dan een beetje gezellig versierd. Een baddoek In «en fleurige luxe geschenkdoos en keuken set (keukendeek met 2 panlippen) al even fraai verzorgd.. Morgen begint de verkoop, normale prijs onverpakt 2.95. nu per stuk voor nog géén twee gulden. (Advertentie LM.) ROTTERDAM ZIJ die gisteren deze Tricot Enkalon overhemden met Poes- garantie voor beduidend meer dan tien gulden geëtaleerd hebben zien liggen...herkennen ongetwijfeld de kwaliteit. Want deze overhemden in prachtige fijn» streep-dessins en In een gekleurde Oxford kwaliteit worden als de top klasse onder verschillende mer ken In de herenmode ge bracht, Masr morgen begint de speciale verkoop van dezelfde over hemden uit di betere series, ook in pastelkleuren, maar voor «en speciale ter Meulen- prijs, voor nog géén acht gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop vin deze Tricot Enkalon overhemden met poes- farantie In moderne «trsap- desslns en pasteltinten, in alle courante maten. €iin ttl. of schrifttelt. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze luxe en practlsehe geschenken, baddoe ken en keukendoeken, in leuke, moderne, Iets donkere kleur stellingen, door elkaar voor een prijs, voor Giin ttl. of schrift, telt. m TN de Lantaren heeft gisteravond de mime-clown Rob van Houten de eerste van een serie van vier voorstel lingen gegeven van zijn programma „In 't Ootje" voor een wel zeer matig bezette zaal. Rob van Houten werkt pas sinds kort voor zichzelf. Hij heeft, enige tijd deel uitgemaakt van het mimegezelschap van Jan Bronk, maar gaat nu een eigen weg en wil, met vermijding van de allengs platgetreden paden, aan zijn optreden een eigentijds karakter geven, Wat er gisteravond te zien'was deed in leder geval sympathiek'aan, maar was toch eigenlijk te gering om een heel programma op te daan drijven. Het bleef nog teveel bij het herken nen en als er situaties 'wérden uitge- werkt gebeurde dat vaak op een heel kinderlijke manier. Desondanks zaten er l wel dingen in dit programma, die lieten zien dat Rob van Houten meer in zijn mime-clown-mars heeft, maar die kwa men er (nog) te weinig uit. Het pro gramma werd aangevuld door Pier Bravan die liedjes zong bij de gitaar. H. B. Zet ns tien our avond* radio ot grammofoon hééi zacht maak na midder nacht geen muziek meer! Advertentie LM.) 4 els van #aa dameshorloge is, dat het, behalve pt»eti»ch, ook aen streling voor hes oog most zijn - - Deze JsombtoaUe vindt U zaker btj Brunott, Met gouden armband reed» v.a, f 217,80 In de bekend: merken WINKELCENTRUM - BINNENWEB 4S TELEFOON 11.66.16 - NOTTENiG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1