Assen was eerste SPINWIELJONGE Turnwereld huldigt Blanken Geschenken van K.N.G.Y. Turnbond en Ulysses Conflict in college over subsidiebeleid „Geen tarief stop in cao „Oudjes" bij Libanon doen hét nog best Centrum'met Sartre Standen bij amateurs in KNVB en afdeling Automobilist onder invloed doodde man AGENDA WETHOUDERS BLEVEN WEG RIJDEN ONDER INVLOED: EIS VIER WEKEN Nagebootste verkeerssituaties voor fcugd Propaganda-avond Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting Bioscopen Bouwvakbonrfen: 11 Besloten Voor heden Voor morgen Persoonlijk Exposities Apotheken Auto schuin over straat geparkeerd Boos Rechts Tonnen NIEUWE LOONEISEN NU INGEDIEND Controle Examens Burgerlijke Stand van Rotterdam f I Eis: aclit maanden pag. 4 - woensdag 25 november 1964 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, ASSEN, woensdag. Zowel de gem. als de Vereniging voor Veilig Verkeer hebben plannen om in Rotterdam in navolging van Assen een verkeerspark voor de jeugd aan te leggen. De H VW heeft onlangs bij de ge meente een aanvraag voor grond ingediend. Men heeft het oog op een terrein in de buurt van de oude Xerxes-vel- den. De gemeente heeft laten doorschemeren, dat in het recreatieplan Brienenoord een verkeerstuin kan worden opge nomen. Twee plannen dus, maar de mogelijkheid bestaat, dat de VVV en de gemeente zullen samenwerken. MELKMAN Iedereen meer mans met melk! Maar Spinwiel is óók goed voor elk! 1 VR»JM0ED-3CHIEDAM~1 VOLLEYBAL VOETBAL s ax'. swm b. «ca-, use ovo 'SI den. dat het halfjarig Verkeerspark in Rotterdam (Advertentie l.M.) (Van een oneer ver»I*ggevera) ROTTERDAM, din:dat Be tnro- wereid heeft Piet Slanken, wie vier Jaar celeden b|) kampioestwedstraden in Amsterdam een oneeval overkwam, d»4 hem noopte zijn geliefde sport vaar wel te setI en. nimmer vergaten en meermalen mocht hl) afvaren, dat een met hem meeleefde. Overduidelijk kwam dat maandagavond nog eens tot uiting, toen delegates van het Ken. Ned. Gymnastiek Verbond (KNG¥), de Rotierdame Turnbond en van de ver eniging Ulysses, waarvan de Rotter dammer nog lid is, hem geschenken kwamen aanbieden als blijken van waardering voor hetgeen hij bereikte in de paralympische spelen te Tokio, waar Blanken in de afdeling boogschie ten silver veroverde. Een beeld van het verkeerspark voor kinderen In Frankfurt. (Van een onier verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. In ge bouw Palace hield de Stichting Huis. houdelljke- en Gexinsvoorllchting gis teren een propaganda-avond voor een volle saai. De avond stond onder lel- dinr Van de directrice vnn de stichting, mevrouw J. II. Duykeri-Kranenburg. Het programma was bedoeld om de aanwezigen eori indruk te geven van en te interesseren voor de cursussen, die door de stichting worden georganiseerd. Zo showden de dames van de naai cursus zelfgemaakte modellen. Me vrouw Duykers gaf hierbij enige toe lichting. „The true voices", een zanggroep van veertien dochters van leden uit Pernis, brachten enige liedjes ten gehore. In de pauze werd een grote tombola gehouden. Hierna showden twee meis jes enkele modellen van Witteveen Een film over voeding onder de titel „Voor zover het aan jou ligt" was spe elss! bedoeld voor de opgroeiende jeugd tussen de twaalf en twintig jaar. Het geheel werd omlijst met Hawaï-muzlek, Arena, dag. 2, 7, B.30 uur: Geen alibi voor moord. 18 J. Centraal, dag. .1, 7, 9.18 uur: O* rebel van Napels, 14 j. Ctteae-Mtjeukotr, ctoorl, voorat. o.a.s Nieuws- revue-tekenfilm Kleurenfilm dieren be spied in de Afrikaaiue wildernis, ai Umeac-Hir- dag. B.30, 11.30, 1.30, 3,30, 8.30 7.30, B.30 uur: Da vermetele ridder Par- dallllan, ai. Ctesrsama, dag. 2.30 en 8.18 uur: Search for Paradise, ai. Colonoum, dag. 2, 7. 9.18 uur: Moord ln galop, 14 1. Corio, dag. 2, 7, BV» UÖ|J, B.30 uur: Gevechtsklaar, 14 1. «rand, dag 13 }»«r. Harmonie, dag. 2, 7. 8.18 uur: Wie bent u. 2 an 8 uur: Irma la Doucs. dr, Borger. 18 laar. ILMterisa, dag. 2.30, 7, #.30 uur: De butler, 18 1. Een deputatie van de V.V.V. heeft zich reeds verschillende keren in Assen georiënteerd, waar het verkeerspark in 1957 werd aangelegd. Utrecht en Deven ter volgden het initiatief van Assen, in Den Haag zal binnenkort een ver keerspark in gebruik worden genomen, terwijl voorts in het buitenland Frank furt en Stuttgart het Asser idee in prak tijk brachten. De andere verkeerspar ken verschillen echter in grote en ac commodatie van die in Assen, waar het park een oppervlakte van één hectare beslaat - de andere: niet meer dan een kwart hectare en een uitgebrei de materieelvoorziening heeft. ROTTERDAM, De „ondje*" by Libanon, Bolk vnn Savooyen en Adrl van Eyk, die verleden jaar al voor Hulde wilde men hem brengen voor de reserves waren bestemd, hebben dit zijn bijzonder mooie prestatie, doch j seizoen ban rentree in het teptcam ge zonder enig officieel karakter, want daan en g^bUjkcn^het^og^jMt turnvrienden kwamen bij hem op huf deei b(f*e- ?.oek in zijn woning aan de Van Amei- draacn destraat, waar nog tal van bloemen en. 6 andere cadeaus deze sympathieke To- De sterke Amsterdamse combinatie kio-ganger omgaven. Namens het KNGV was de bondspenntagmeester, de heer B. L. van Verre, de woord voerder. Met de gelukwensen van de Nederlandse turngemeenschap bood hij Blanken een projector voor dia's aan. De voorzitter van de Rotterdamse Turn bond, de heer J. F. van der Vinden, die zelf eenmaal deelnemer was aan de Olympische spelen, roemde het door- §ét' een "zége" voor Libanon, zettingsvermogen van deze gehand! (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, woensdag. De behandeling van de gemeentebe groting van Maassluis voor het jaar 1965, die gisteravond zon wor den voortgezet, is abrupt afgebro ken. De beide wethouders, de he ren P. v. d. Snoek en J. v. Geitie ren, verschenen niet in de openba re vergadering, zodat achter de collegetafel alleen de zetel van de burgemeester W. J. D. van Dijck bezet was, benevens die van de fungerende gemeentesecretaris. De openbare behandeling van de ge meentebegroting was maandagavond omstreeks middernacht geschorst en zou gisteravond worden voortgezet met het antwoord van het college Van b. en w. in tweede instantie op de algemene beschouwingen. Deze stonden vooral in het teken van het algemeen finan cieel beleid, onderwijsvraagstukken en ceulturele zaken. Burgemeester W. J. D van Dijck ging dirct over tot een besloten vergade ring vars do raad (zonder de wethou ders). Kort hierna verlieten vier raads leden tie besloten zitting: dat waren de heren Slagboom (PvdA), Van Hartlngs- veldt (AR), Verploegh (CHU) en Smce- le (KVP). Verondersteld mag worden, dat deze „commissie van goeie dien sten" getracht heeft de beide wethou ders te bewegen alsnog naar de open bare raadsvergadering te komen. Zij Is niet gestaagd in haar missie. Na terugkeer werd aan hst publiek en pers medegedeeld, dat de voortzet ting van de begrotingsvergadering was verdaagd. Een nieuwe vergadering is nog niet geconvoceerd. Vanmorgen om kwart ovar negen la wel de wekelijkse vergadering ma het college ven b. en w. begonnen. De belde wethouders waren daarin we! Aanweslg. Lumlère, dig, 3,15, 7, 9.30 uur: En de hel volgde hawi na, 14 j. Metro, dag. 2, 7, 9 1- uur. Vrouwenkliniek, 18 J. Carnage, dag. a» 8.16 uur: cdrtle sat «leb «teap, 14 primes, t/m dtnad. 2.15, 7, 9.30 uur: Be» ondeugend vrouwtje, 18 J. woenad. 2.18 7. 1.30 uur: The king and t, 14 Re*, dag. 8, 7, 0.15 uur: Safari, 14 studie'», dag 2.18, 7, 9.30 uur: Veel liefs Uit Moskou, 18 fhslla, dag. 2 en s uur: Basket, 14 J. 't Venster, dag 1.30 «n 8 uur: Les enfants du paradis. 18 1. Victoria, gag ï.so 1,30, woensd. 1.30 uur: Lawrence van Arabic, 14 J„ woensd. 2 uur: Mtjn vriend Karen, a l. KotUrdatste ttchouwtrnri, 20.15 uur: NRT Outen op het kast» De Lantaren, 30.18 uur: Haags Studenten Cabaret. Lusor, 20 uur: ABC-cabaret Corry Vonk cn Wlm Kan. Rotterdamse Schouwbuii20.IS uur: R.Ph.O. m.m.v, Igor Beirodnl, vlooi. Da LaMMien, 20.19 uur: Haags Studenten Cabaret. Het conflict tn het college v«n b. en w. is ontstaan over de ijze van behan deling van onderwljsaangelegenheden. Reeds eerder was gebleken, dat in zake aan te vragen en te verstrekker: subsidies cr onenigheid bestaat in het Voor een overzicht van de exposities In Rot terdam zie ons blad van donderdag. Rechter Maasoever: v. d. Brink en Xeessen, Chr. Bennekerslaan 47, tel. 123588; m, Cohen, Schiedamseweg 183, tel. 23 110; Fa. F. J. Koek, Heemraadsplein 17, tel, 232088: Apotheek Meerburg, CrooswOk- jewei 124, tel 1,38727: De Oude Binnen weg. Binnenweg 115, tel, 135598: Over* tenww Apotheek, Rotterd. RUweg 42, tel. 981t)90: A. Verdam. Bergaelaan 133, tel. 242455. HUlegertberg-Srlilebroek: HlUegerabergse Apotheek, Straatweg 31, tei 180883. Linker Maasoever: Apoth. tn Arkel, Lange HlUewes 109. tel. 273120: Charlolse Apo theek, wolphaertabocht 108, tel. 373498: Dr. H. K, Cohen, Van der Takstraat 32, tel. 138128: I. R. D. Silken, Spinoza weg 885. tel. 191611 Hoos vliet, Pernls en SpUkeniss® Apotheek v Berg, Desdermnastraat 1, Hoog vliet, tel 010-163243; Apotheek Pernls, Burg. Van Esstraat 85, Pernls, tel. 010» 162187. 26 ov, hoog water te Botterdam., la ty 9314, 2e tb 2380; te Dordrecht le tH 10.32, I 2e tU 33.04; te Hellevoelslui» le tU 8.35, 2e I tö 11 te Hock van Holland le ty 8.02, 2e li, tö 20.33. (Vm een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woetïsdasr De offi cier van Justitie, mr. P. A. H. Bos, eiste gisteren tegen ie 38-jarige dassenCa- brltont M. 4. vier weken gevangeals- straf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid, wegêlii het nder In vloed besturen van «en auto. A., die teve is caféhouder is, had in cis avond van 20 juni zijn auto op het Noordplein geparkeerd en was in een café enige glazen cognac gaan drinken. Daarna zou hij zi.in auto mieveer vijf tig meter verder de Noordmolenstraat in hebben gereden en daar in een café zijn gegaan. Volgens verklaringen ven bewoners, die in hun spionnetjes hadden gekeken, stond de auto schuin over de straat ge parkeerd, Zij waarschuwden de politie, die verdachte achter een kopje koffie in het café vond. De verklaring van verdachte luidde aanvankelijk, dat zijn zwager de auto had weggereden. De raadsman vroeg vrijspraak op grond van het lalt, dat verdachte, toen hij merkte, dat hij niet kon rijden het café binnenging om een taxi te bestel len. In het bewuste café komen name lijk veel taxichauffeurs, Tevens wees hij op het 'feit. dat de getuigen niet hadden kunnen zien, of verdachte het café was binnengegaan. Mr. Bos echter zei, dal A, al drie maal voor een dergelijk feit was ver oordeeld on dat de verklaring over de zwr,!<r>r niet klopte. Uitspraak dinsdag 8 december. college van b en w. In de memorie van antwoord werd reeds geschreven: heet college is op dit punt verdeeld. Bij d behandeling van de gemeen tebegroting is dit punt door verschil lende raadsleden aangesneden. Na drukkelijk stelde een oantal raadsleden, dat het openbaar onderwijs wordt ach tergesteld. Het conflict kwam vervol gens in de persoonlijke sfeer. burgemeester W. J. D. van DUck heeft dinsdagmiddag contact gezocht met het seniorenconvent uit de raad om te trachten een aanvaardbar^ op lossing te vinden. De belde wethouders xUn daarover bijzonder boos gewor den. 7tU wilden eerst vanmorgen ln de vergadering van het collejre van b en w met de voorxiiter, burgemeester Van Dijck, van gedaohten wisselen al vorens in de openbare vergadering van de raad te verschijnen. TN de Rotterdamse Schouwburg heeft gisteravond de toneelgroep Centrum onder regie van Guus Hermus de eer ste Rotterdamse voorstelling gegeven „Da eerbiedige lichtekooi" van Sartre. Do hoofdrol werd op voortref felijke wijze uitgebeeld door Els van Rooden. Onze recensent H. A. Gomperta noemde dit stuk uit 1040 een welspre kend commentaar op het racisme in het zuiden van de V.S. Het is een glad en schematisch drama, maar geloof waardig en als demonstratie geladen met overtuigingskracht. Naast Els van Rooden gaf Piet Rtimer een griezelig, exacte vertolking van het ijdele zoon tje van de senator die ten slotte de prostltuée overhaalt om een valse ge tuigenis tegen een neger af te leggen. De senator werd niet zoals bij de lan delijke première gespeeld door Johan Fiolet, maar door Gerard Hartkamp die deze rol duidelijk te weinig^gewicht meegaf. Voor de pauze vertoonde Centrum onder regie van Theo Kling „De scha duw in het dal" van Synge, een komi sche eenakter die bekwaam gespeeld werd door Karin Haago, Gerard Hart kamp, John Koch en Ben Hulsman. Het publiek reageerde hartelijk. Assen beschikt bijvoorbeeld over 60 trapauto's en twee gemotoriseerde autootjes, 25 fietseneen treintje, een gemotoriseerd autobusje en een pony- wagen,Anderen doen het mei vijf autootjes en wat fietsen, maar waar blijft dan de verkeersdichtheid? Als er geleerd wordt dat rechts voorrang heeft, dan moet ssr in het park ook iets van rechts komen." aldus een woordvoerder van de Stichting Jeugd- verkeerspark De Gouverneurstraat in Assen. „Wij hebben voor een werkelijk natuurgetrouwe nabootsing gezorgd. En bij ons bedienen de kinderen ook zelf de verkeerslichten." Scholen ln de hete provincie Drenthe maken van het verkeerspark in Assen gebruik. Na de theoretische leasen in de klas, krijgen da kinderen daar hgt praktische gedeelte. Ook het verkeers- examen wordt in het park afgenomen. In de zomermaanden kunnen de jongens en meisjes er eveneens terecht. Spe ciaal voor de met hem meekomende ouders is een theehuls rr,et terras aan gelegd. 's Winters is het verkeerspark gesloten. Voor de aanleg zijn enkele tonnen nodig geweest. Het geid werd bijeenge bracht door de bevolking, industrie cn middenstand. Een. gemotoriseerd auto- tje kost alleen al 4.000 gulden. Borden stoplichten, enzovoort, zijn ln eigen be- heer'gemaakt. Binnenkort zal weer 300.000 gulden moeten worden uitgegeven, nodig voor verplaatsing van het park naar een an der gedeelte van de stad. De opper vlakte wordt dan twee hectare en de nieuwste situaties op verkeersgebied zullen worden ingepast. De Stichting spreekt met recht trots over „een initiatief dat nog niet in die unieke vorm als ln Assen, overgenomen is". De Rotterdamse Vereniging voor Vei lig Verkeer wil voor de financiering van haar plannen dit wordt ntteraard an dera ate er met de gemeente aan één projekt Wordt gewerkt de medewer king van het -Ij (jftAiven inroepen. Over één moeilijkheid is men nog niet uitgepraat: hoe moet het vervoer van de scholen laar de verkeera'ttla geschie den? In Assen maakt men hiervoor ge bruik van "ossen. (Van onze sociaal-economische radactie) AMSTERDAM, dinsdag De drie bouwvakbonden willen in de nieuwe bottw-c.a.o. géén tarief stop meer, die, zoals hekend, tot grote mocil»kheden in de belo ning aanleiding heeft gegeven Vandaag hebben de honden de huidige c.a.o. per 1 maart 1966 op gezegd Zij hebben aan de werk gevers eisen voor het nieuwe con tract toegezonden. Per 1 januari 1965 moeten de ionen in de bouw-c.a.o. tussentijds wor den verhoogd met 3 procent ter compensatie van de hogere AOW-pre mie. Op 1 maart 1965 willen de bonden een nog nader te bepalen loonsver hoging. In totaal hopen de bonden in 1965 meer dan 7 procent loonsverho ging te bereiken. De doorbreking van d@ tarlefsto. (waardoor nie» meer dan 35 procent mocht worden betaald) willen de bom den met controle-waarborgen omrln gen. Uitgangspunt Is dat de werkelijke prestatie wordt uitbetaald. Een maxi mum hoort in de voorstellen van de bonder; niet thuis, menen zij. De bon den zien in het verdwijnen van de tariefstop ook mogelijkheden voor een produktiestimuians. Afgezien ven de loonsverhogingen willen de bonden een verruiming van de ondernemingsgewijze lt>ondtfferen- flatle. Verder zit in hun loonvoorstel de vrijheid een deel toe te Dassen voor verhoging van de vakantietoeslag met 1 of 2 procent en afschaffing gemeen teklassenaftrek. ln de niéuwe c.a.o. willen de vak- AMVJ/Reva was niet tegen de Kotter- dammers, waarin ook weer liroenhuy- zen en Van der Stoep een goede partij speelden, opgewassen. Met 15 trok- ken de gasten, de eerste winst naar zich to®, maar de twet eropvolgende seta waren met resp. 158 en 157 een prooi var. AMVJ, Toen echter was er geen houden meer aan het Rotterdamse geweld en vla 10—15 en 13—15 werd capte tumer en uitte bewondering voor de resultaten, want twee zilveren me dailles bracht Piet Blanken mee naar hui». Respect had spreker ook voor de sportieve houding van deze stadgenoot. Een bij het geschenk van het Gymna- stiekverbond behorend filmscherm was het stoffelijk blijk van Turnbond en Ulysses. Voorzitter en secretaris van deze gymnastiekvereniging, de heren J. P. Corpeleyn en A. Saarloos, woonden de aanbieding bij. Getroffen door de blijken van vriendschap, vertelde Blan ken over de moeilijkheden, die hij in de loop van de jaren had moeten over winnen om te komen tot een hoog peil in deze tak van sport. In een stad als Rotterdam wordt, niets gedaan om ge handicapte» met enige tak van spart van dienst te zijn. Zijn training vergde grote offers van hem, want elite veer tien dage a moest hü speciaal naar het revalidatiecentrum te Doorn. Toch slaagde bij erin om ere-klasser te wor den, dat alleen Is weggelegd voor hen, die eengemiddelde van acht bereiken (max. tien). Minder tevreden was deze kranige Rotterdammer ook te spreken over de weinige belangstelling, die ver schillende publiciteitsmedia hadden ge toond vóór de parolympische spelen werden gehouden. In Tiiburg tegen Olhaco ging het he- lemaal van een leien dakje, "vooral de eerste set, die met 152 door Libanon werd gewonnen. De tweede ging met 15—8 naar de Rotterdammers, die he* daarna wel wat al te gemakkelijk op namen en ln dc darde set mei een achterstend van 10—2 werden gecon fronteerd, Via 14—12 werd het toch nog 14—16 voor de gasten, derhalve een eindstand van 03. De Rotterdamse hoofdklassers braken deze week geen potte». Noch de dames van ZVG,die met 3—1 van AMVJ ver loren (setstanden 1512; 815; 15—-12; 15—8), noch de heren van Concordia en Libanon 2, die respectievelijk het hoofd moesten bulgen voor DSO en SOS 2» -De Concordlanen boden wel fel te genstand, doch het werd niettemin via ae setstanden 15—10; 1510 en 1512 een nederlaag met 3—0. Be reserves van Libanon, die ongetwijfeld gehandicapt stlR door het gemis van Van Savooyen en 'fan Eyk, moesten voor de reserves van SOS door de knieën. Twee sets werd goed tegenstand geboden en na 1511 fn de eerste set werd het in de tweede set pas bij 15—13 beslist. Toen echter stortte het verzet van de Rotterdam mers Ineen en met 156 werd de eind- score 3—0 voor de Utrechters. Piet Blanken blijft trainen en hoopt volgend jaar deel te nemen aan de wed strijden om het wereldkampioenschap, die in Zweden gehouden zullen worden. De overgangsklassers is het weinig beter vergaan. De dames van Concor dia bleven met lege handen. Syrèrta maakte er voor de Rotterdamsen een nederlaag met catastrofale allures van. Hét werf 3—0 met de welhaast bescha mende cijfers 15—2* 15—-4; 135. Niet Om het peil te handhaven, dat hij totwnn^fn nu triA hprpilctA neemt Rlnnlcpn rtpel aan's ^et ZVC 2 veigaan. Otawi WO.» ln nu toe bercutte, neem., tuantcen aeei aan 1)or1.eC| t met 30 vla de ook ai veel- diverse wedstrijden voor boogschutters 1"°"^ tussenstanden 15-4; 15-9 en in ons land. Hij is geen enthousiast:SVC/AC kwam beter voor de beoefenaar van het schieten op de korte baan (25 meter), doch voelt meer voor boogschieten op de lange afstand, 50, 70 en 90 meter. Bt) de afgenomen sxamens pedagogiek M.O.-A is van de Nutsacademle geslaagd: mej, A. L. Blom, Rotterdam. Voor de pedagogiek M.O.-B. zijn geslaagd: mevr. I. Sanders-Sanders, Schiedam en de heren H. A. Lettrlng. Rotterdam en J. H. Vol- werk, Rotterdam. bonden voorts het principe zien opge nomen, dat gedurende het héle jaar ae vijfdaagse workweek zal gelden Het vorstverlet willen zij van 90 pro cent naar 100 procent zien verhoogd BOTTERDAM, dinsd tg. Na de voetfexteompeUSlewedatrUden tn hei week end - U» de derde eis vierde klasse KNVB en ln de afdeling Rotterdam de standen: dag en won met 30 van het Haagse Blokkeer, dat slechte in de laatste set tot redelijke tegenstand wist te komen: 15—9; 15—7 en 13—13. Van de heren in de overgangsklasse kwam slechts Concordia binnen de lij nen, daar voor de wedstrijd Juliana—- Syrèna geen scheidsrechter was komen opdagen. Concordia 2, b(j Alexo te gast, kwam tot een zege mei 3—1, Dat ge beurde ate volgt: 515; 1511; 1015 en 3(!1—15. De uitslagen: Eredivisie: AMVJ/RevaLibanon 23; Orasja Nassau—Valuas 31; OlhacoVa- luas 3—3; DES—Tornado 3—1; CltoVal- bovol 1—3: Odulphus—Libanon 0—3. Hoofdklasse dames: AMVJZVC 3—1; CltoBoemerang 0—3: PVCValbovol 2—3; Celebes—Armada 3O; RVCSOS 32: St PaulDia Raeck«e 3—0. Heren: HVS— AMVJ 2 1—3: Kangeroea—Octopus 3—1; HML—US 3—0; SOS 2—Libanon 2 3—Os D-SOConcordia 3—0; ZandvlietPoionia 3—2. Overgangsklss* dames; CSVPRVC 2 3—1; Syrèna—Concordia 3—0; SVC/AC Blokkeer 3—0; Orawl—ZVC 2 3—0; 0VC— AMVJ/RLVC 22. Heren: Achilles—Blok keer 2-2; Alexo—Concordia 2 13; Delta OVC 3—0; HML 2—PVC 2—2; Orawl 2— cordis 2 3—0, H t: SVC/AC—Libanon S Afdeling Rotterdam: D 1: SVC/AC 2Con- 1S: Juliana 2—AMVJ/RLVC 0—3. SIGI 2—2. KNVB-compeülie: Aangiften van gebsarSe Kt 20-11-1984 J. T. Hagen-Poulus, tl; M, Maltha-Sprtngéltng z; E. E. Meyllhk-den Hartog, z; O. van der Hulst-Bljker, z; L, A. A. Koolman-Schoen maker, z; A. F, P, de Groot-Breetveld, z: N Vernoeff-HUmerlng, d: M. A. W. Jan» van Spaendonk, x; T. M. E. Lcyenaar-Bokhout. d: M M. da Klevlt-Martens, d; G. Peter- Tapper, z; F. Helnen-van de Bovenkamp, V. G, C. de Roever-Lagerwerf, d; J. W. van der Hedtlen-Schoufour. z; E. Jaituena-Splering, d: R. Lucas-van der Graat, z; L, H. O. M. Vaas- van Spaendonek, d; J. Boa-van tier Stel, z; C. 1. M. de Graatl-Wagenaar. d: D. C. Coater- Dsnieis. z: A. A. Minnaar-den Hartog. d ;C. C. Hensen-Bos z; N. Schlpper-Blaauw, z; A. Junssen-vtm RavesteUn, d; A. J. M, de Netjs- Wanroot), z: T. Koldenhof- van der Velden, d; M A. Leenman-vat: tien Hengel, z: P. M. Griep-Monster, d: J. Stempel-Zeedljk, r; C, F M Buitendijk-Vogel, d; J. H Rodenburg* Bregman, z; C. Cohen-Dcljkcrs d; E, M. J, Schoute-Boekhorst, d: J. M Hollem-Loddcr, d; M. H. Jansen-tie Haan. z; A. M. T de Kar- ver-v. Benhèkum. tl; M Geel-Hanma, d. M C, C. Molenberg-v Hork. d; F. J, TUrtaxk- Vsisser, d; J Vis-v, Baren, d: E. Hoogmoed- Oosterlee. z. Aangiften van geboorte R'dam 23-11-1(84. J. Clement-de Lange, d.; W. Langerveld- van der Waart van Gullk, z.; A. W, Pal-de Lyon, d.: F. Stuurman-Fok, A. van Reeu- wijk-Lagendijk, z.; P. Breusr-Meher, d.; A. Tlmmermana-Roon. z.; J. A, Sunooa-van Steenis, x.; N. C. van don Heuvel-Roaen- brand. d.; G. A. E. MaSssan-Houunan, d.; T. de Lege-Verburg. d.; T. van der Velden- Koene, z.; J. Bouwcns-FlJten, C. van der Sehutjt-Brone, z.; H. van der Het)den-UU* tenbróek, d.: S. Blok-Tonejec. d.: M. J. KooÜmans-Heemskerk, z.; C, M. van Ken- va» Tiet d,; A. C. Stoapendeal-van Kootji d.; L, A. T. de Wit-de Korte, x.ï C, E. L. Overheul-KrUgsman, H. K, Klein-Ouwer- kerk, x.; G. van Zon-Hollander, z.; T. L. de Bruijn-Wagemans, d.: J. C. Biü-Sllngcrland. dJ. Sinke-Mulcrona. dP. van der Velde» Rlbbelink, z.: L. Rinkel-Pons. z.: G. J. Voogdt-Breederveld. z.: A. Geurs-dc RooQ. z.; C. H. Boer-Luurs, tl.; C J. M. van der Putton-Nlekus, z.: J. Pols-van der Graaff, d.: A. Vlaser-van Seek, g.; A. C. J. Vermei - len-Sol. d„; J. H. van Ravent-Srauwer. z.i C. JP. Schouten-van ateenlt, d.: P. Kanaar- Madern. z.: J, A. Ntakarls-Schreutelkamp, d.: A. M. Klaver-de Winter, dj M. Cow- Uittenbroek, d.; G. van der Poel-Schaafam#, 3A RKAVV DHL Aiblaiterdam Oranjepl. RAVA Olympla GDA Naaldwijk Alphla Spoorwljk Verburch OD1 3B HBS HVV Wilhelmus Leonldas HiUegersb. z.: c, van der Sman-Pardoen, d.; E. B. M. de Groot-Vink, d.; A. üe Haze-Groeneveld, d.: P. H. W. van der Ltnden-Wennekes. d.: E. van Herwaarden-KetiMr, z.; M. J. A. dero„i„u tt Kinderen-van Berkum, d.; C, W. Nyscn-Ma»S- k soltjn. d.; M. D. Groeneveld-van der Burg. d.; D. H. r. BU-van Oor», d.; P. Telleman-1 Lagendijk, d.; W. de Graat-van der Schelde. Innsn d.; N. Geéne-Moret. d.; W. A. H, van He(jst- KSg" Hubrechtse z.: Y. Gouwens-Klelngeld, z.; H. Xet, C. M. van Stralen-Brama. E. P. Moerkens-oreno" Yark, d.: B. Woudenberg-Omen, z.: J J-13C Kriesch-Haak. z.; C. Jager-Broekhuixe, d.:1 rvc E. van der Qleaaen-van Velzen, x.; L. Pattjn» ADS Schipper, d.; M. G. Vleser-Rosenbaum, d.: VCS A. M. KoclewtJn-Kort, r.l W, Dompellng-de jjhs egt. d.: M. E. Andrlopouloa-de W;-/k, z.; J viOS N'Uboer-Klaassens. z.: J. A. P. Dlk-Noote- Unlo boom. d.; A. Hofman-van der Zwan, z.; J Oudewater M. Maas-Weadljk. J Delmee-Roos. d.; J Flakkee Wolf-Oostcrbasn, d.: M, P. van Logchem- Kranenh Alesste, d.: J. S. C, Beek-Kok, z.; M. Ver-Bergambacht vloed-de Vos, d.; H F. Kervezee-Brugman. j eds d.: C. A. Stravers-Huwne, a.; J. A. van derg*c Stcl-LorUn. W. M J. Nobel-Hagendljk. 3D EBOH Dubbeldam Alphen CKC d.: B. Wegh-Gons, z.; F. Pleters-Hansaen. tl C, J Lengton-Abbing. d.: H. Steenbergen tien Hoed. z.j H. Korteweg-Klop. d.; W B. Bloak-de Wit. z.; A. C. M. van DUk-Rontel- tap. d.: M. M. Hsap-de Haan, z.: M. An- ceaux-Zon, z.\ J. M. L. van Eadelhoff-vart LMO den E(lk. z. j VDL OVV Aangiften van gehsorte op 1-11-84 R'dam S?ït?raven C. J. v. Leeuwen-Holman z; C. C. M. Brunt-j v. Woudenberg z; A. C, v. d. Brande-Lande Leerdam Sp. d; C. C. Nuvemann-Rond z en d; G. v. Weel-«gdereter - ABW den-Pol» P. Sprado-Roeland dl J. Borg- houts-Galama z: C. LuQendi|k-B«th W. A. M. Reeslnk-v. Hoog«traeten z: C. W. A. van Rugge-Koks z; A. M. J. Eradus-v. Vliet z; J. T, Braveuboer-Karel v, Y. E. J. Petrus-Ro denburg d; C, v. d. Reek-Visser d: O. J. Bennlnk-Grashoff t; A. M. G. Eysvogel-v. j Qgg 4C Tonegldo RXDEO Wassenaar Duindorp 19 15 VS u 10 14 9 13 8 10 0 9 10 0 8 8 10 10 9 9 5 0 3 10 19 10 15 0 14 10 te 9 12 18 10 10 8 0 7 8 7 9 8 9 4 10 2 8 13 8 12 8 IS 9 11 8 10 0 10 8 8 8 8 8 7 10 6 9 4 9 2 9 16 3 12 10 12 10 12 0 II g 9 8 8 9 8 8 8 7 8 3 9 2 a it 8 11 8 9 PDK Wippolder SMV Hellemond z; J. van VUet-Rutjirok s; L. asc Klein-Goor d; C. A, WenUng-KuUper z: C.Ont-vaari A. Kras-Kneppei z: S. Ouwen' V, d. Spoel d; ngwix A, W. A. M. Koenders-Kuljer d: P. H. Scha- t« Wcr dce-LelJtcn d: M. Vonk-Goudrlaan d: E. P. dc Wltte-Kooi C. W. Sla-Koedam i; H, M, C. Vogel-Stulvenberg d; M. S, Nljman-Brulns d; M. J. H. de Bruyn-v. Reeteren H. v. d. Rcljdcn-Matla d; J. C. S. Knoop-Vnderb- t t-, G. M. T. Kerveree-Bottemanne ds B. de Zwart-v. Spengen dl E. H. M, Metchior-Ntl- lescn Te Wcrve Cjrtnlt Gr. Or, Wl/Vec. 4D E8DQ Donk Moordrecht Len. ft Sn, •v OUveo Deme« HMSH Pos tails 4E TOGB Groeneweg Schiebroek Haeetrecbt Woerden Gouderak Stolwijk Lekke; kerk Schoonhoven Nle. Boys Ammerstol 4F Germinal Hoek V. Holl. Poortugaa) Noorden DJS BEC FIOS RCD Tedlro Hlllesluts WRW 4G Belvédère Hardt nx veld DZB RDM IFC Nicuwenhoorn Progress MartlnK Hekeling»: St. Volharden PFC Rockanja 4H Merwesteyn Oud Beyerl. ASB StrUen Merwede "•-Gravendeel TransvaUa Oeluktv. I Dlndua i SSW RYDPW AFDELING ROTTEROAM ,1B Itrh fl Aeolus 7 7 FSVP g 7 Hollend..; a e i Puttershoek g b;drz t, s i Eurosport 7 g 1 Bolnes IGr. Witten Inrc 9 14 8 IS 8 11 8 11 9 10 8 7 ÏA o u Spakenburg - 4 Zwart Wit g l RUnsb. B. 7 i Zuidvogels Noordwtjk Koz. Boy» 8 13 NDSM ,9 15 Bwaluwen 8 10 Hoogvliet 8 91CSCS 7 8 HCSC S ZCFC e gvvv t SSC 35 8 5 2B 1 i IJselmeerv. Quick S. 9 j5 DOSK o S3 Huizen 8 11 SHO IC 1 10 "t 9 Hellevoctal. 6 10 e 8 Voorwaarts 6 i 8 DBGC 7 9 5 6 Ur-:.1», S 8 7 6 DRL 7 7 5 5 SVDP 4 6 7 5 Saturnus 6 3 7 4 DOK 6 f 7 S Crooswtjk 7 0 Zaierdsgvoetbsl: 11 ii 10 18 10 IS 12 15 11 14 10 12 tl 10 10 9 12 12 IS 12 12 10 11 18 11 17 11 15 12 15 11 53 to li"s-Gravenz. SV 10 l? 8 lOpOVp 9 ,0 Apeldoorn g so SSS g 9 Pelikaan a 7 Genemulden g 4 SDCP 9 4 WOO g 3 Ter Leeds m ia li 1» 10 9 11 9 12 e 12 S 11 5 12 S 9 13 3A a 12 Excels. M. 9 11, Gr. Lindt 9 11 HBSS a Dis Haghe 8 9 Zuidland a 7CSVD 8 7SVOW 8 S;ARC S 4Bsrendrecht 9 4 MFB 3B 10 IR 10 14 11 13 9 12 10 10 9 8 8 6 6 9 8 2 4A De Lier TSB JAC PPSC Oegstgeest "s-Gravenz. evening»: Hazersw B. Rouwkoop Bodegraven 4B Kxcel. P. Katwijk Loosduinen Plershil Llsser B. MeUasant Ornas Koudekerk DEVJO RAS 4C Oranje Wit Cnpelle InsuUnd# Nw. Lekker). Jod, B. Unicum Schoonhoven De Swervers SUttórscM 4D Mattdam iUJi&ord WGZ AS WH Wleldrecht Spirit Or. Ammcrs Be •Fair Sportluet AS';; 10 17 8 15 8 18 I 11 9 10 9 10 IA RWH 10 18 WCA 8 JS Da Zwerver 9 11 Schiedam ■8 10 DOTO 9 13 VOB 7 9 NSW 9 10 T 8 Mona.tr Nado/V 1 1 DUNO 8 CKK 1 T 9 S Hermandad 8 4 Kc-arjanadam' 7 6 8 HVO Bloemhof 8 tA melde Dlrkaland e 1Spttkentwe 7 1 (V«s een onxer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag De offi- 8 cjer vfifl Justitie, mr. I. H-. van de Roe» 2 g mer, eiste gisteren tegen de 86-Jarig® 8 7 garagehouder J. J. E. N. uit Oude i Toni;.s acht maanden gevangenisstraf en fivter Jaar ontzegging mm de rtjbevoegd- l" a held. N. had in de nacht van 15 iugus- |tus onder invloed van sterke drank op 10 u, de »lecht verlichts weg van Oude naar 11 i4 Nieuwe Tonge C. van K. xodanig aas- s 13 gereden, dat 4e man ter plaatste over- ïo 12 i leed. 10 11. l| *7 i Van K., die eveneens onder Invloed 8 81 verkeerde, liep ine* zijn fiets aan de io 5 hand san de rechterkant van de smette 9 4 weg. Verdachte zou aan de linkerkant I hebben gereden en het slachtoffer heb- ïo is ben geschept. Deze kwam ln de sloot II naast de berm terecht. Zijn flets, bleef io ia onbeschadigd. 10 11 it ii N. reed met eer snelheid van ongeveer 10 9 zeventig kilometer ln een auto, waar- van .de lichten te laag op de weg wa- 9 j ren garlcht. Hij had ongeveer vijf fl« jes bier en een glas jenever gedron- n is ken. Plotseling zag h(j een schiat veor- ïo 14 btjschiet i. hoorde glasgerinkel cn 0 isstopte. HU zocht ln de sloot, maar kon. 9 5? het slachtoffer niet vinden. Vervolge'.* 10 io i Si«I hij huli halen on toen Vain K. op ïo 7 het droge lag, paste hij mond-op-mond- 9 8 beademing toe. 10 5 8 4j Do raadsman achtte niet-- bewezen, afd. ROTTEROAM dat N. roekeloos had gereden. Immers 8 is de weg was bolvormig er daarom reed 7 ij iedereen in het midden» Bovendien haa het slachtoffer ;an de linkerkant van 7 7 de weg moeten lopen, dta zou aueen 7 4 de fiets fsreakt zijn. De vordrflfer 1 6vroeg de rechter r rekening mee te löarig do Ecseiburg TOQR Hauianoorti i?h*« MWV '17 'iiMtrpuk 9NS ZW8H Vteardirva» 7 8 hou sg di m e llUUUCtl, UB( I1CI IIÖUJRH» T u 7 4 vm verdachte zeer arnstig ziek Jfc 7 M Uitspraak dinsdig 8 december. .Cv?.),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1