Vier Drempelprijswinnaars '64 Jubilarissen bij Wilton In 25 minuten van Rotterdam naar Leiden Geen voorrang: bromfietser op slag dood Streekplan Rechter Maas goedgekeurd allemaal een anders niet" hobby in een Anderhalf uur kringetje rond Vaar* Varia Hoofdklassers zondag in het veld ij AGENDA Kinderen steken plotseling over Hermes gewijzigd F. J. Mink neemt na 15 jaar afscheid van K.U.R.S. Wie is onze heste voetballer? ir BEGINNENDE KUNSTENAARS TONEN TEKENINGEN, PLASTIEK, NAALDWERK MUZIKAAL VUURWERK VLAKBIJ HILTON Voor heden Voor morgen j. Voor maandag KxpiMieics Apotheken Politie maakt ruim baan voor zieke Jongeren §psg. 4 - zaterdag 28 november 1961 1 Jvunst Uit IhraM /Innige wijze weet te bezielen Bioscopen JPkH I NRA.Mrf.nl r at Citöp. Tuinlmtiwveiling Z.f1.-«ilanden 1 Een nieuw United Statelier Z eeMt^'rel* iwt^wee* f© Lon- fc.n lioor Mth brug Grootste bouwdok ter wereld Miljoenenorder van Iran iÉtlhkhlmilfÜtllÉüirtÜÜt HANDBAL 1 tweede tos firn»- Advertentie l SIN VAN da sear «jood* teksnln- g«n van Uasbath Haw, VEER jonge mcnssea, afgestudeer- Hen vin Hat flfifterHivnu msHe Van Llesbeth Huser noteerde ik Ij lx geboortig uit Wenen, maar den van és Botterdam* «code* een p»ar goede dier- en landschap- vertrok reeflss op jeugdige leeftijd, in mie, hebben de 3ttf#mpelprij« '64 ge- tekeningen Vooral de apen hebben 1014, naar Palextim waar zij trouw kregen, «en eoort klopje op schou- le te veroverend* en zijn ft ja geob- de met een oogarts In Mozza^ het der omdat men vindt dal hun -werk aerveerd Ken* Schuurman, de ande- dorp bulten Jeruzalem, waar zij een beloften inhoudt. De Drempalprij» is re tekenaar in dit gezelschap, lijkt in tweede hul* beeft met knoestige van At laatste jaren. Ze geeft aan de enkele psateltekeningen krachtiger olijfbomen In de tuit vond zij voort- ge juist verkregen zelfstandigheid en bewuster dan In wat hij met de durend inspiratie In Af natuur. Daar van de beginnende kunstenaar» een pen of de droge naald doet De itu- ontstonden ook de tekeningen met zekare stimulans, want moeilijk is de dies van mensen en dieren zlln ln een kale rotsen struiken en bomen weg die voor hen ligt, sensitief hanrisi hrift gedaan Anna Tlcho schiep een oeuvre dat In Kunitsaiai „Zuid" wordt hun A de Ruiter toont pot tretkoppen een uitstekende Indruk geeft van het werk tot en met la december as. ten- wel kloek «n ln een lmpreailontsti- land met zijn droog, heet en vaak on- toongnteld. Het omvat tekeningen, icha opvatting gemodelleerd De lult- herbergzaam karakter, een "land plastieken en nsaldwerk waarvan de -?ieler, direct In kalkstefn gehakt, waarin bloem en plant het moeilijk algemene Indruk Is dat er iets rustigs leek mij i! persoonlijker Marls Car- hebben en een harde strijd om het en fseserretréa van uitgaat. Geen re- lier Iers «lotte houdt zich met naald- be»t»tn moeten voeren, volutionair élan dus, gaen hemelhe- werk bezig van een onmiskenbaar, Zij bedient zich van een ouderwets stormende heftigheid, maar een fleurig en decoratief karakter, we#r- aandoend» vormentaal die er op la van de fantasie tekortkomingen in de gericht met een grof* mste van pre- vorrngevlng versluiert Voorontwer- riste allerlei detail* aan de opper- pen In tempera accentueren de nan- vlakte Sc brengen en die zeker niet leg voor een gesloten compositie /onder bekoring i* omdat de kunste- r - v -«ï nare* haar onderwerpen op gehelm- De laatste jaren kondigen zich kalmte die wij eerder van een oudere generatie zouden verwachte. Volkomes ontspannen hebben zij alle vier de realiteit tol richtsnoer genomen en zich aan traditionele mo- tieve *«n gehouden. Na de rondgang be* aett men dat er ntet lede" jaar slch «en Joop van des» ren. HU achten wal ia een langt reeks van Js- tentoonstelling te zien vsn tekenln ren Werkelijk talent blijkt schaars gen van de Israëlitische kunstenares te xljn. Anna Tleho Op dat stukje CooKuvcl tussen Stadhuisplei n en ft il- tonhotel-d&ar zit Dankcrs, mét de grootste platencol lectie die men zich kan oor- stellen. Gróót en elk genre tophits, jazz, cabaret, iprookjesplastjes, tarara boemdié en andere folklo ristische muziek uit bijv. Israël en Zuid Amerika Aparte afdeling voor klas sieke muziek. Alles is er bij Dankers Coolsingcl i van Meal, een dar winnaars TN de zaltn vsn het prentenkabinet stlflveranderlnaen san die de jpsnd- prUa ln '63, komt presente- van het rnuseurv Bovmans-van schappen veralgemenen, m«sr die is «en uitsondering, mis- Beuntngen ia tot 16 december a a een ook aan de enkele plaat of distel een veel sterkere expres Ie verlenen door de stugge gedurfde contouren I, W SCHMIDT Al*** Sag. t. I, t so, aa>! an tand 1, 4 SO, T, I* our: Da maagd van Nauranbarf ia i dosis aal, da« S, 1. at» xat an wind S, 4 l» 7, IJl uur: Btrtptoaoa van Parits, St f CkMae-gUaakaoS doorl voorat o» ioVus••kanttim— kleurenfilm Zon an ê»m op da Bvrmuda-vUsndvn, kl*uren- htm Mot atoom - vIMvtekjrhip trsfearprtaa OHw-ban. das f i so, I 30 310.130 ?JM, a SO, tand vanaf I *0 uur Het ma*- to* va» da rod# dond t* «md 11 uur nalapagfn. aJ OatvaaM, dig III an 8 19, ui I SO. Oso, I «Hf- tmite- te Paradia*. si. Catetieta», dag t, 7. a 10. *t®«4 4 so. 7, S IS w Da «lag om Napels I* j or «md our Wslt en Hdl-Wtli la do panaria, j dag. 1. 7, 130, aet. ar» ïond S. 4 se 7, f.10 uw Da gres* uren. aI an O, aal. an sand I SO, 4 «S *n»4. dsa, I an 4, mi, an a 8 «hit: vma I* Douce, IS d*s 8. T, 8 18. tat a 4AO, f uur Jamea Bond uond. 8, 007 contra ,80, 7, 8.80, aaad 8. 4 10. 7. Jè«, dag S II. f. *6, sat an soiut 1, 4Jto 7, tan vor Vn rt# vn|<d« Kan> 7, a ir u 4 30 I, 7. 0 18. Ml. an sand 8 uur: Caput/» - lawman, 18 j dag S an 8 18, «ai an sond 14 1» 7. 18 uur SehHnhuaraHtk. 18 I Vita***. doa 8 IS 7. Ito, ut 7 f 30, «and 4A0 7, 8SO uur. Rio Bravo. 14 jsat an - aattd 1 uw Htt ■•hairs aan sla frot. a I VrBd lat 34 uur M*t varloran matata MiZ. dag «.*,81», Ml an rond 8 4 30 7 I It uur fort Ti, 141 idta 'IS. am sis, 7. a so. tat an tond I 4 30 7 80 uur Vaal li»»» uil Moskou Vfcaul d*« 118. 7 8 30. sal an tond 8. 4 70 7, 8 30 WMF achUnhUwaltlk. IS J vgVlBSMr, da* 1.30 en I umsi 1 SO a uur loa tntami uu paradla. 18 J eftMaria, «at 8 an a ut en sand f. 8 8« - Our: Sarsssnta 3, 14 j «at 1. sond I an IS# «ar Ro4dn Hood »n rlin schalmen A jtottrntaan# IrbuawiHars, Xu IS uur NRT 'W loo of D* mcnitiavrnd* moordenaar fee LanSatan, 30 It uur •'•pain* d«n**naenible Anton Ib v Uihno. HSvtèfBSts! Sv IS uur Uarmonla- an ton- darafaatlval M»as(, 80 uur ABC-caharat Corr* Vonh on Wlm Kui. MNuwv C-fOMkart 30 ««r fcaur»»* van WUurtrdan urtii jcsnetla van Wln- j (aiman, blnkflull IgtoNaaw 3th,.'*wl»ur(, 14 3u uur Hat Had R«ss*iaeka*% «4» v ruu Ta'ont. v piano 38 II uur NRT Oaatan op h»t intnl teaar 80 uar- ARC -cabarat Corry Vanfe an wlm Kan f BaCltldaau* l«k««whuri, gu I* uur Knaam- bk - Da brullon Ptaaro Voe. ;-*n rvi.>,lchl van da aspoaillaa In IMWirdate tla ana blad van donderdag (Van een onser veratageverst SCHIEDAM, saterdag De beer J. Katar Reckur Maaauarar: Or fasejs«»»# 4S0. rn 181130 P I KV- Noocdptaln it MM MUM d» J.C da ^tauntnl, Bargaaitan III, tal S447I0. tsnabars W» Zn N V. Waal KruU- 5 k«d# 71. t*l 130144, Van Lannap Apo- thrak. MathanawoedtHi 101, Wl III3I4. a it WaS*naar, 8s»s*'m*l«s#t tl, tal 131488 i:.lakr(">- H. Katar, Ëarsa» Doneatr lot. Ml 181183. Kar Maaaoava»Copav ipotk t»k. Runt*- sftlit tal 183 733, B H Orialama. Oran- Mboomatraal 88, tol 870Ü4, H Rond Pordlaalaon 184. tol 1707»I. m*J W. C ■MdMnt. Plain t»»3. no »8, t*t StnVa |p, Wotf. Braaplsln 4. Ml 181188. Parali as RptikaaUaa: Api'thaak 118» itoogvllat, tel. tl®- ApNdha** ButlatTnooroated# 18 Ijkaniiaa, 1*1 0I8M-I8H d Krtmpanarwiardi Van ulir; 18 uur tot m»a>«J*^ochland F. Lagendijk, b«»i van «Ie ufd werkera-reparAatle van de N.V, en Werf MIJ WUton FUenoorrt, is ne gens veertig Jaren trouwe dienst be giftigd met de eremedaille ln «Uier van de Orde van Oradje-Nasaan. liet eremetaal Is beis ilsteren lilden» een bijeenkomst In de kantine van het h»fikai»te»r uitgerekt» door burg- meester mr. J W Peek van Rehledsm Tijden* die bileenkoniil heeft duet» teur Ir O J. v d Vorm nog vljltie:. andere „zilveren" jubilarissen gehul digd on hun het gebruikelijke cadeeu onder couvert boden Het xljn de laren J. L. Duinkerke. «cheepsbeschle- tar J Kuiter», IJxerwerker-sanbmiwer, P. Mulder, «choepsbesehleter. n J Reossloot, Ijrerwerker. N v d Touw. «heepubeachleter. «Hen uit Schiedam A, van Brakel, dokpompmun. C v Brouwershaven, acheepsbeachleter. J Knol, IJterwerker afd reparatie A A v Krimpen, lj it r werkc r - a s n ii cder. P J. Miètz, koperslager A Plalrier. eiek. lasser, M. J Termaat, elek lasser, G Visser, IJxerwerkcr-aanhou- Aet J. C. Zwambom, IJxerwetker. nllen uil Rotterdam en J Brohbel elk lasser ui Vlaarriinuen ROTTERDAM, aaterdag - Op del (Uiterdijk werden «later»vond twee ¥9»tgWB89rtje« aangeraden door eet» he-1 ■tolcabe, loon ii pUleeltei d* «etra op-1 t»Rv*n. aalt kon ntet i|jd!( atoppen De 6-jarige Prederik Slgihefraan van do Viidyk liep een «chedelbaslsfractuur I op De 6-jarlgt Richard Zwakke van dei Bifdljk k*s>e« sen llihte hersenschud- i ding Beiden xlj" n»*1' het nitkriut/le- kenhuia gehracht ROTTERBAH, taterdat PrtJiss! van ai»- laran Asrdappalen 13—14 Ancttlvl* 31 -81 p kg, Bloamkool la g 34 S 43—46 Sg -47 Its I 30—17 7 31-31. 13-3» p at j R«S* kool 8—10, Gal* kiwi 4—13, Cf kooi I 13-18, Botrekool 13-3» p k« 81* Ia 16—31 ila 13-13 p klop: Spruljan la 43—4» Ha 30—40, tb 33, 10 tl—43 p kg Aanvoer 33 «os i prat 10—16 p k| S*ldtrU 7—30 P»ltrM»S:#| 13—17, Ifltn tl-33. Uiten saschonnii 1331 i Witlof I* 107 lts S3 M tb 1lib 17 p feo* Aanvoer 34 ton Ooiden Dallcim» la* 7» 34 I» 3n fimm- relnelte Ua31->7 la 14-71 tb 13-17 1. li Jonathan las 30 3» la 14 M Ih 18—U ts SI. Cos s Orange Pippin laa 44—1' ta 10—40 Ib 38—33 Ie 14-88 Glorie v Holland Ia» 14—30 la 34-13 Ih l.', IS Ir Is lllack AH- canla IS* - JW> Alle. p ki BOTTERDAM, zaterdag. Het olf- taJ van Hermes rtVS voor rondag Is uiteindelijk nogal aanzienlijk ngd Tegen De Baronie ixetdt Hérmai Monster, Rijke en üetksrap, schier; Flae* en Weber, midden, V»n Kde, De Blok, v d Burg Slavenburg en Gouwe» ROTTERDAM, taterdag. Alweer var- leende oen sata van de Rotterdmmga verlt«er»brfg»de assistentie bfj het tran- aport van een patiënt. Ditmaal mm feet de RT-Z, die gisteravond zorgde veer ie vlotte doorgang van een ziekenauto in Rotterdam. 1 De patient moest van het Dijkzigt- ziekenhuix naar het Academisch zieken huis ln Lelden worden gebracht, in verband met een gpoedoperatie van vaatchirurgie De poliltie van RUawijk maakte ruim ibaan op de rijkeweg, waarna de politie van Leiden hef overnam om d**r de »trt ?n van verkeer ie ontdoen. De af- Etind werd afgelegd ln niet meet dan 123 minuten ROTTERDAM, aaterdag. De 17- Jarlge nmak-m i\ M. vaa Naaaaa nil de KolbtêiairBat te Foertagaal kwant gis teren in de namMdsf om een ver- keersongeval op de Oroendul. De Jongen werd op zUn brommer aangereden door een vrachtauto, die het meerijdende verkeer geen voorrang verleende Hij viel en kwam met ztj« hoofd onder het wiel van de auto te recht De jongen was op alag dood. (Van een enier verslaggever* DEN RAAG., saterdag Provinciale siMkas vut Zuidhoiland hebben gisteren bet streek s-ltn Eecfeter Msoewver vast gesteld. Alleen de liberaal Sostneveld stemde telen. Er waren een drietal amendementen Ingediend. Twee daar van werden verwerpen. Een amendement- Borgman om in de driehoek Cappelle s d. IJssel-Zeveahui- zen enkele terreinen die voor de re creatie waren bestemd asn te wijzen al* agrarisch gebied zonder bebouwing werd met 52 stemmem voor en 13 tegen aangenomen Het amendemcnt-Sonneveld om de b^üsmming agrarisch bedrijf zonder kassen van een gebied ten «oorden van Bleigwljk tot op een afstand van onge- veer 100 ik, ym de spoorlijn te //ijzi ge': in de bestemming agrarisch be- drUf werd varworpen met SB stemmen tegen en 26 voor. Het ammendement- Piket ha side het ast niet. Hei kelderde met 33 stemmer tegen en 32 voor. Dit amendement wilde het gebied tussen de eerste en tweede tocht, gelegen ten westen vsua rijksweg 3 in Nieuwerkerk a.d UsseJ bestemmen tot uitslui tend agrarisch gebied Gedeputeerde Chr. de Ruj sr-De Zeeuw had de twee laatste «nendemen- teaaj eerder ontraden. Zij pleite voor het flexibel houden van deic gebieden, opdat men later de vrijs hand kan heb ben en beslissingen nemen die gewenst lijn. Gedeputeerd A, C. A. Drenberg geloofde niet dat de ag/rariache belan gen in de knel zouden komen De tuin bouw tiaar- kan met 700 ha goede grond worden uitgebreid, hetgeen meer dan een verdubbeling is va.- de thans in gebruik zijnde oppervlakte (Van een onzer verslaggeefsters) „Het is allemaal een hobby, an ders met", zegt de heer F. J. Mink (59), die na vijftien jaar zijn beste krachten aan de Kinder Uitzend en Recreatievereniging „Spangen" te hebben gegeven, enige tijd ge leden als voorzitter is afgetreden. Hij vmdt het niet jammer, dat hij strm.m ophoudt, want zo Zegt hij: „Als je zegt, dat je het jammer vindt, durf je hei niet uit handen te geven. Ik hen eigenlijk blij, dat ik ermee uit kan scheiden, want Ik weet dat het in goede handen komt. We hebben nu een heel goed bestuur. Bovendien» ik zit er nog dubbel en dwars in, ze hebben me tot ere-voorzitter benoemd". In 1947 kwam de heer Mink in Span gen wonen. Daar bestond de Oranje Buurtvereniging Spangen. Daaruit ont stond de kinderuBaending, In 1949 werd de hser Mink Ud v&a de vereniging. Reeds een Jaar later wwrd hij secreta ris en in 1957 nam hij de plaats in van de voorzitter en oprichter, de heer P. Voogt Behalve voorzitter werd de heer I Mink, die kantoorbediende bij Wiiton- Feyenoord is, kampleider. J. F. Mink, nu ara-voorzitter ROTTERDAM!, vrijdag. De politie i hield gisteren in het noorden controle j op automobilisten, die door rood licht) rijden. Er werden 13 automobilLten ge verbaliseerd User- leeuw, voor Dolt-, ROTTERDAM, vrijdag. ln park Rozenburg werd glataren gaenntiateerd, dat vijf bomen moedwillig zijn beacha- digd. De bomen zijn zodanig nwt een bijl of een soortgelijk voorwerp be werkt, dat zü ien dode zija opgeschre ven. De schade ia niet onbelangrijk, zo heeft de plantsoenendienst verklaard J?DDY PIETERS GRAAFLaND en Coen Moulyn, beiden Feijenoord, staan precies gelijk in Het Rotterdamsch Parool- voetbalkiassement. Dat is het gevolg van de waardering, die onze sportredactie afgelopen zondag de spelers gaf en u. Ditmaal onderging de maandag gepubliceerde cijferwaardering namelijk enige wijziging, doordat de lezers m enkele gevallen een afwij kende mening hadden. De negen van Eddy PG bijvoorbeeld werd 8Vi, de waardering van Coen bleef een acht. En dit geringe ver schil nivelleerde uiteindelijk ook het halve puntje verschil tussen fceide F eijei i -orders, dat vorige week in de definitieve rangschik king na elf wedstrijden bestond Na twaalf ronden dus twee koplopers en een reeks achtervolgers in het nog altijd vrij grote peloton Ziehier de rangschikking aan de top 1/2 Moul(jn CFeijenoord) en Pieters Graafland 92% pnt. 3. Slui (Excelsior) 84 pnt. 4. Verhoeven (Sparta) 82 pnt. 5 Kraay (Feijenoord) 81% pnt. 6/9 Van Ede (HDVS), Van Miert (Sparta), Schouten (Excel sior) en Veldhoen (Feijenoord) 80 pnt 10 v. d Velden (SVV) 79 pnt. 11/12. Bas (SVV) en Bosveld (Sparta) 78% pnt. 13/15. Fafié (Xerxes), Van Schie (SW) en Visser (SW) 78 pnt. De wekelijkse prijs ging ditmaal naar de heer C. Boek, Burg. Van Haarenlaan 386, Schiedam. **EN scheepvaarthof In Aberdeen heeft zich uttt'oenp bezig waarin hein het een en ander gehouden niet tm eigenaardig ongeval, of althans iets dat van het hart moet HU schrijft een onpernl had kunnen wo de», dat hei Enpe!s« motor- om dat hU al 25 jaar bekend rrnchMrhip .Lerwick" In de naven van Antwerpen ii over~ ts met het idee een schip komen Het horeti van ee« aantal getuigen moest klaarheid door straalaandrijving voort brengen tn de vraag of de kapitein van de „Lerwick" óf drrm- te stuwen Het merkwaardige ken ót verdoold was geweest Van het atraalbuisayateem is, Toen de „Lerwick" op een gen waarin hem werd verteld jlf^nelheid^vnn,h*t1°w-hin>to,r iuterciagmitidag in Antwerpen dat een andere kapitein het i«ü- arriveerde en haar ligplaats commando zou overnemen moest Innemen, had de eerste HIJ hart toen een handvol kal- stuurman al tn de gat enge- «erende pillen ineen.» geslikt Un 5nn kregen, dat de kapitein eigen- Uiteindelijk was het Hof JTki® t' „Gateen kan het Ujk niet In staat was het com- niet mUd in zun uitapraak. „ht„ J' U loopt Door de is, machine atrulbuizen "j« inri ui nri Lt'in. mei uiuu ui «ju uiuprux, »-*,(- __„i i* manrto te voeren HU stélde Het vond dat de kapitein zich lm ,Un hem daarom voor rustig op tegenover bemanning en schip eigen as draaien Het «cWd ,i„ to..., i. gaan zitten en niet- had misdragen door het inne- .i-.-uii r Stuurman zou het men van vcuUiverute middelen H t afmeren Op een en alcohol Ai!e omstmvd.ghe- "r ver aaBt fc wS»tend va^ «•r - lik echter vond den In aanmerking genomen h t door h-, „.ter dat het ac,lip de vond het Hof de :«ak zo cm- de hrug te gaun zitten en niet te zeggen Stuurman zou het «•hip wel gegeven oge de kapitein dat het soilp in i«n nei nut ue zaga zo ern- ma_. Hru.» levens dienst als kademuur te dicht naderde «tig. dat het de kapitein van voo/tetuwenj element Du* Hij sprong on en zette de tele- de ..Lerwick" voor de tUd van ff des graaf op volle kracht achter- twee jaren de bevoegdheid tot ™ter de voSrtriSwüig en de, mt Met een „Ifs jours now" varen ala rodanig ontnam fTzuinStr ^Mchtae gaf de stuurman toen het com- mr ois hÏM v d Meiden heeft mando weer aan de kapitein /Vojf éVCIl het fPt-Schw o>-' Vc kap'tcln liet de ma- jarenlang aan het idee ge werkt en daarom was hU wel <h,ne staan mal* at! stond en f)NS bericht over eer, Ru»- overhel Sovv et-let de Lerwick" heeft toen een W stsch door -straalaandru- Jhin m hn^I» schip te horea' W7 oreannrennaariC' ul8i lVl ,mas»oP werd opga- t?VEN kijken of de schroef „oreuanrenpaaru bouwd geheel geautoma- c er nog aan riff nieuwste eenheid van da k"°°P eerste rel* dexe week to Lm De .American Racer" is de "{SS*»De door de Vereniging Asihmu-be- uono. t, 149*04. I IpUhanli ötebMMt aanw«iiig da axlaaa oiltl. •IMOIbai Ropwan tloud*r*k, tel M. Fraaa. ttergambaMN .til- ttrUding Rotterdam gehouden strnatcol- lectv had 'n opbrengst ven 15 4111.78 (Vorig jaar f 10 437,13} 88 nov hoog water I* Rotterdam I* (O i ft, te Ut 13 41, te Oordiachl l* lU 141 3* tU 14 17 te l:»ll»voauiu i* ut Utu «tl $1# lep 30 M»« I te Hoek van ll»l!*ntt t* ill II 87 1* til 0 It top 30 nnv I M B«v hoog water te Rotterdam I* til 14. I* UI 143* te Dordrecht l* u x 41 3* IU Ih 41, te ttellavootelut* l* li) 0»0 S» li) 1118: te Ito** vin Holland I* tb 011 It lil tl 81 «el nrw.it tn de hun-u van Ant- ving voortbewogen passaglers- vverjH-n uitgevoerde manoeuvre schip heeft on/e Vlaardingse gemiidkt anderhalf uur lang abonnee, de heer Jvd Mei- draaide het ichip tn een krin- den een t> i*f s,huiven vetje rond Op de vraag van het Hof of het «chip achteruit /)/T ta het in s „WVseriffiti' o? vourult vöér, zei de eerste het eerste schip, dat tn de stuurman, dat het schip alk sterk versnelde dienst ran de ksnten opging Aangezien het Nofédtutsche Lto&d rn de „circus", zoals de tweede ma- HA PAG op Oost-Azie is gaan -m.r. ni, uc chtnist het noemde, zo lang varen De „Weserxteui" van de f®*1 aangekwem uit nieuwa eerste van een serie van v(jf duurde miste de „Lerwick" Word Lloyd is evenals zes itan me' *0«r .aepa»- 13 t»i>o ton dw. metend® xus- haar ligplaats en kon eerst haar zusterschepen van stoom- Hik® naam» 1» tn veie opzien- terackapen Een tweede aerie t««*e ringen Inter worden he- turbine fot motorschip ver- teil een heel bijzonder acnip. van vfjf volautomatische, zeer haniliht hou tod, waarbt) om de snel- De „American Racer la na- inelle vrachtschepen ia in Bil aankomst in Methil hnd t-rin I tof ?0 knoop i.-rnt melUk het1 eerste Amerikaanse bestelling Al dczs en vooraf- waui de eerste stuurinan het' «Paero,rd drog, lading schip dat van gaande nieuwbouw U een on- sthip had blnnengrbujrht ging de directeur van de Edinburgh, se reiUttj uon t««ird en vond de kapitein In bed De kapi tein was ln zodanige slechte stunt, rial hij zelfs niet kon «preken De directeur dacht dal hij een vergiftiging had opgelopen N» drnir de eerste nvaehims', le zijn aangekleed werd de kapitein naar de wat gebrui ht Uit de uitvoerige verhoren bleek v erder o in dat de ka pitein voor het vertrek uit Engeland naar Antwerpen een zware kou had gevat ei dat hij wegens een zenuwoverspanning «1118-814 Os |I 8881, P 3 D MareaUa, Krimpen a d BmI tetetoon 018*8 1107 ÜtiHtMN Ha** aan HsUaaS: V»n taltr- dafwHiUg 1 uui tot iimau'tesvkhwnd t uur ta Mnw*(lz d* arts t i van luwk- hajjaan JoUnkiteaat I; tel 1881. «*tn kutnverend snedlcUn moast itmeintn Oni de verkoudheid „uit te zweten" had de kipt- teln was borrelt gedronken De kapitein woa tehter helte- maal van sl)n »>uk geraakt toen hit een brief had ontvan- gramma dat 395 inllJoen dol- 66 miljoen gulden t(jn gemoeid, lar g®ss kótten DoorbU te ook Het betreft de uitbreiding van derdeel van een bouwpro- Inbegrepen d# bouw van nieu- oh-s-in-.t.-b»:.'v* we pieren in Baltimore en M New York voor de USL op Khargia- land in de Perzische Golf. Grooste bouwdok ter werald |£EN internationale combi natie van aannemers, waar- een scheepswerf te N«- lan ook de N V Dok. en Werf- giahl bU Yokohama is het msatschappU WIlton-FUenoord grootste bouwdok ter wereld te Schiedam en de Amsterdam- gereed gekomen. In dit dok whe Ballast Maatschappij te kunnen schepen tot 160.000 ton Amsterdam deel hebben, heeft dw, worden gebouwd. Het la van een lraanae oliemaat- eigendom van de lahikawajl- tchepplj een bouworder oni- ma-Harima Heavy Industrie» vingen waarmee meer dan CO. Ltd. De energieke oud-voendtter, die ook nog in verschillende andere verenigin gen zit, heeft zijn functie neergelegd in verband met zijn leeftijd, „Als je een gezond stel jonge mensen hebt en je ziet je eigen leeftijd, dan laat je het graag aan tie jongere» over" De penmng- meester/kampleider/organiaator van de vereniging, Ge heer J. Haanstra, wordt door de heer Mink een juweel van een kerel genoemd „Men beschouwt het wel, dat Je veel redaao hebt voor de kinderen, nuuur het Is je hobby, ander* doe Je hei niet lw ik afseheSd nam, kreeg Ik een ge schenk voor een hobby". De vereniging krijgt van verschillen de insttatles veel in bruikleen, Volgen» de hear Mink kan een vereniging al- leen bestaan, als bepaalde mensen in die vereniging «an dingen kunnen ko men. In de maanden juli en augustus vindt de kinderuitzending plaats Alle Rot terdamse kinderen van zeven tot der tien jaar kunnen mee. Het wss de be doeling om alleen de kinderen te Sr-sn- gen hiervoor in aanmerking te laten komen, maar verschillende gezinnen verhuizen en willen toch graag mee. Mes is begonnen met tachtig kinderen, nu heeft men er 165 Dit jaa' Is men voor het eerst ln „De Lichthoek" in Soest geweest Daar ryn bossen en duinen, zodat de kinderen 1 zich uitstekend kunnen vermaken. Daarvoor is men jarenlang naar Elle- kom geweest. Er gaan tussen de 30 en 35 leiders en leidsters mee. ZU zorgen zeil voor de voeding en het schoon maken. Iedere maand is er voor de leiders «en contactavond, wasi zij met elkaar spreken over hei kamp. Er te een hele organisatie voor nodig, ieder jaar weer opnieuw om de kin deren een prettige vakantie te bezor gen. Men maakt vele leuke dmgen mee. „Er was ens jongen, die zo mager w-1 u"m brandhout. Zijn vader vroeg of wy hem wilden meenemen, want de dok ters konden er niets mee beginnen, De jongen wilde niet eten. Na twee weken kwam zijn vader naar het kamp om henrs te halen Hij sprak met de kamp leider, nadat hij eerst om een jongen was heersgelopen. Nt een tijdje zei hij, dat hij zijn zoon wel eens wilde zien. Toen hoorde hij plotseling: nou, ik sta toch voor je. Hel was die jongen, waar hij laiswas gelopen. Na een paar tv* gen hadden ze zijn broek si wijder moeten maken Van onze handba [medewerkster) ROTTERDAM. Nadat verleden week de afdeUngsteama al ,a»t de saaleomti«UMe begonnen sijn, komen «andag sok de hoofdklasse en, de dtstriets-ieaiB» in bel veld. In Rot terdam hebben de handballers attefla astüdmgtmnd de imcMkktag over do EnergtehoL wsiait het mgranma ast- al bep€fkt is. Er afgn echte wel enkele „kasstukken" op het programma ge- tot, aodst het aan spunnikf niet aal osrtrfekwii, BU de heren in de districts eerste klasse moet Snelwtek tegen het Haagse Hellas spelen. De Hagenaars zijn ver leden jaar uit de hoofdklesse gedegra deerd. Hellaa was tot voor kort een van de beroemdste rmmen uit de handbal wereld en men is er in Den Haag naar verluidt zeer op gebrand de toestand van vroeger zo spoedig moge lijk te fa?,-stellen. De Snelwiekers, dl» door ex-Helleen Hoos worden gotnind, sulitn het dan ook zeer moeUUk krijgen. Wel mag men van de Rotterdammer» krachtig* i»ienat#nd worita verwacht, moor eea zege zit er o.l. toch niet in. Ook WiltonVlrea belooft veel span ning, De Schte&tMRsra spelen waar- schUnRjk Iets minder goed dan de Viresmanneh, doch compenseren dit ruimschoots d©» hun .fighting spirit". Toch v®«»idfr*i#l!en we dat Virea de beid® punten ln beslag zul nemen. BU de dmrae» in die diüricta tweede kina»® B krUgt Snelwiek bezoek van het debuterende Rohda. Hier verwach te» we wal een kleine Sneiwiek-zef*. De overijlt Rotterdamse teams, aii te hoger* klsswn spelen, zoeken bef verdei* van hui®. Dynamo, dei bij «t# heren In de hoofdklaM debuteert, moet Bear EMM ia Vliaategen. De Dynamo'» fatbbea gteh stellig voorge- nomen bij de e»mt§ drie te eindigt» en sullen deerom te Vliuixigen eer- goede perUJ teoeten «pelen, want de fet«w®s» kunrsen het elite tewnaUnd' r bijzonder lastig maken. Bij de dames geul DWS bil Verbureh op bezoek. De Schiedtmsen krijgi het t iet gemakkelijk, te de diatrict» oereta klasse gaa t 8chutter« ta Waürteif» Val© tewtrUdes, Roda moet ta da Honte rusthalion tagan Hygiea «patas en al wal aan nedarlaag m htmimmm krUgeft In eta districts r mo AHC wel «en goede sege op boaken. Illj Vm |i>l lieee "W"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1