De Fantast vol spits en speelse humor I drwotamBldgl SCHIEDAM Speelgöed voor elke beurs BOKHORST 5,90 40 meter hoog, 20.000 ton inhoud Automatische transportband van 175 meter Art:mc':: J'rdtiji WALDO X.V. m J. en G. Hoek- stichting voor blinden-zorg i Tuinder reed water in Elk wat wils SCHIEDAMSE BIOSCOPEN De strijd rond de korven schiedam, d. pomcm P.T.T. plaatste nieuwe brievenbussen Saaie tiran in tamme westen Parachutisten vallen aan ERWIS HEEFT EER GROTE S0RTERIR8 PHILIPS RADIO'S EN PLATENWISSELAARS v. d VLERK IhLII II BENGO OfielekEng verstopt Voorraad voor elf weken begrotings calculator |t :r GItreisi agent A~ f?? jsz. J. a lafe •- \r: - Fh o ogstr.184-186 Schiedam^ Soda! Méér voorraad Artsen op zondag De Postduif lioudt tentoonstelling KERKDIENSTEN Wie zag bankstel wegslepi »en? Transportband Burgerli jke Stand Geen krant ontvangen? SkBóCa^iW Het speciale geschenk ü„T-,'è!T'!sn te i fa.de JAG #1.50 ill flink meisje Passage-theater: „Schijnhuwelijk" Er groftH gras in d« WeespM-straat If saterdag' 28 november 1064 - pag. (Vm een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Op list J leer uitgebreide, mar nog altijd veel te krappe fabrieksterrein van je VereeaigCv Glasfabriek N.V. mn de Schiedams® Buitenhaven- weg heeft momenteel een omvstag- rjjks en rond 3 miljoen vergende verbouwing plaats. Dit gebeurt thans nog in de Beslotenheid van Ij het eigen bedrijf, maar zal zeer binnenkort letterlijk „in de open baarheid" komen, daar het rasul- taat van de verbouwing tof ver in de om'r-k zichtbaar zal zijn. Het betreft de bouw van acht reusach tige voorrsadsilo's, die tot veertig meter hoogte oprijzen, zo het hele fabrieksterrein met de toch niet kleine gebouwen gaan domineren en de „sky-Iine" van Schiedam in deze buurt gaan veranderen. Daarbij komt dat de foei-ielijke transportbaan die nu dreigend over de Buitenhavenweg hangt, vervan gen zal worden door een veel sier lijker en lichter transportband. Maar toch altijd nog een „pijp" van twee meter doorsnede die naar de veertig meter hoge „kop" van de lilo's reikt. Bokelwep 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 mam (Advertentie LM.) Theebeurzen, kapok gev. v.a. f 7.50 Chenille spreien 15.80 Plaids vanaf Rookstandaards 13.95 28.90 -L^Vv Krt Rntterdamach Iteruol-abnn» •ae» kunnm m$ dit teiabmN h wekten van maandag tal an mal (atardaa van li lt—IRM aar fllrttel IIMM Abnmwa» buitan Hottardam ■rtuadam a«Rê« «feh »andan tot •nze olaataeliika aaantan ik.imgmffi Ir.1?* TEL. 263144 - DAM 12-32-14 - TEL. 266231 Voor die gelegenheid, de St-Nicolaas- avond, een gelegenheid wsarvoor me) extra zorg het cadeau wordt uit gezocht. Juwelier edeltt#«nkusdige Rotterd.dijk 268 - Schiedam. Sw. te Tr m -3. t* HOOGSTRAAT 86 SCHIEDAM TEL. 26891! Imriull 105 GROEN SLAAN 36 HOOGSTRAAT 34 RUIME SORTERING LAGERE PRIJZEN Conslr. SWARTTOUW NIEUWE WATERWEGSTRAAT, vragen wij een ter assistesiis van de kantinebeheerder. Afwleaciené werk goede voorwaarden. Soil, bij de beheerder v*a genoemde kantine. MSIJIft SLUYSUt Rum WO Pt, op praefctig papier, foto's uit venaraeUuc K, Bpsok, illustraties Wlm Bijmoer. M: VerkrUgteer Mj Njtenteren. egenitn en bei ergon. rtiwtde de koekhandtl, of mhtttntki bi) N.V. He» femt, ëi. UIijevertj, Pmêm 433, Aauterdeia. a i Glasfabrieken krijgen reuzen voorraad-silo's a (Advertentie l.M.) mmmm mmtmmrn SCHIEDAM, zaterdag. De werk» zaamheden van de Jacob én Geertruida Hoek-Stichting onder de blinden brei den zich nog steeds uit. Toelagen op de nog lage inkomens van blinden worden niet. gegeven, maar alleen hulp verstrekt in die gevallen, waarin officiële instan ties geen steun kunnen of mogen geven. Diegenen, dié wat extra geldelijke steun behoeven, kunnen die krijgen van de Centenvereniging voor blinden S.O.S., met welke vereniging goede contacten onderhouden worden. Om een voorbeeld te gevers van een terrein, waarover «eh de werkzaamhe den van de Hoek-Stichting wel uitstrek ken; het aantal bandrecorders door de Stichting in bruikleen verstrekt is de honderd reeds ver gepasseerd. Slechts in één geval bleek eer. blinde, aan wie een apparaat was verstrekt, er niet mee te kunnen omgaan en er bij nader inzien niets voor te voelers. Alle overigen zijn er zo blij mee, dat zij zich moeilijk meer hun leven zonder recorder kunnen indenken. De wereld van het boek, zo belangrijk voor de geest, ging weer voor hen open. Door het lezen van mooie boeken (en hoe goed worden de meeste ROTTERDAM, vrijdag De tuinder boeken voorgelezen en door de Blinden- L. van Winde (46) is gisteren met *Unbibliotheek verzorgd) worden de ge- auto vanaf de Grindweg te het water dachten afgeleid van eigen leed. gereden. Enkele intelligente blinden konden door de Stichting worden geholpen door De automobilist was bezig een auto het op de band laten opnemen van (Van een onzer verslaggevers) verwaï jen voldoende om da fabriek elf weken lang ongestoord te laten werken. De in aanbouw zijnde reuzen-silo's mei een doorsnede van 10 meter. Helemaal gereed tullen zij tot 40 meter hoogte reiken. Links de fabriek nummer 7 in te halen, toen hij plotseling uit de tegenovergestelde richting een vracht auto uit de mist zag opdoemen. Hij rukte aan zijn stuur, maar de auto's raakten elkaar toch nog, waar op die van Van Winde de Splinterse- vaart inreed. De Ver. Glasfabrieken zitten, zo is cm uitgelegd, met grote problemen voor wat betreft de opslag van grond stoffen. Vooral van zand, de belang rijkste grondstof voor de elasfabrica- fe. Dit fijne Ardennen-zand wordt per ship uit België aangevoerd, maar vooral in de wintermaanden ontstaat er nog al eens stagnatie als de water wegen dicht zijn gevroren. Dat is in de itrenge winter van '63 weer eens dui delijk gebleken, toen de produktie gevaar liep. Aanhouden van fro te voorraden Is dus geboden. Dit zand wordt tot nog toe in grote bergen in de open lucht bewaard. Het wordt nat en in de winter bevriest het De vochtigheid van Let zand is niet gunstig voor de glas-fabricatie en moet dsn gedroogd «orden. Dezelfde be zwaren gelden, sij het ook in mindere mate, voor andere grondstoffen als kalksteen, nephelien en glasscherven. Duw.; is besloten tol de besw van dese acht silo's. Dit betekent méér voorraad, beter bewaard. Vsa de ge legenheid wordt dan tevens gebruik ge maakt om het Interne gzwndstoffen- tramport te automatiseren. De huidige fcsnsporthMa met -de knagende kar- ritjes, met de hand bestuurd, wordt itn vervangen door een nBtematisete tnuupertband, die aanmerkelijk snel ler en efficiënter werkt. Deze acht silo's komen naast de nieuwste fabriek Nummer 7. Het zijn zes grote, met een doorsnede van 10 nieter en eer. inhoud van 2.000 m3 (Vijf voor zand en één voor kalksteen) en dasr tussen in twee Hetaere met een doorsnede van 6 meter (voor fepfaeiien en glasscherven). Al deze silo's worden 33 meter hoog en dasr komt dan nog een „kop" bovenop. Met deze bouw wend al ia mei be- geanea, maar me® stuitte letterlijk op grote moeilijklieA:' n, nX do fwadertag |p eea oude glasfabriek. Het heeft «en weken vertrsgring gegeven om de konde?3d« U208l>JL^ChtT^ira<«an1^S •;int Liduinastraat 58, die ®ok gedurende p *08 IWirt htlptlsn Vin »0 de vnltrnndo ufpolr nurhtrlionflt u/nar- w sa meter lengte worden geslagen. Dit oude systeem van transport van tand zal spoedig vervangen ivorden door geslotenautomatisch werken de transportbanden. Het gaat véél sneller. Er is echter nog een andere grond stof nodig voor het maken van glas. Namelijk soda. „Gemeen «pal", zeg gen ze op de fabriek. Het stuift vrese lijk, bijt Ie op de slijmvliezen en Is in alle opstekten moeilijk hanteerbaar. De soda wordt niz nog uil BalfzUl aan gevoerd ia sakken Ie gesleten contai ner» van Van Send en Loos, maar snsset in d« fabriek terder met de hand getransporteerd worden. Ook daar fe au een oplossing voor gekomen. Een (tuif-vrije behandeling, wat niet alleen door de werknemers maar ook door de or; wonende?» van de Glasfabrieken zéér zal worden gewaardeerd. Aan de kant van de Nieuw- Mathenes- serstraat zjjn twee soda-silo's gebouwd en de soda die voortaan met stalen fles containers uit Delfzijl wordt ver zonden, wordt nu, wederom automa tisch in deze soda-silo's geblazen. Of rechtstreeks naar de „dag-bunkers" Ook dit is een belangrijke verbete ring. Dese nienwe vorm v»a dia-transport begint volgende week al. Doch het zal april vofeend jaar worden voor de slio's voor de andere grondstoffen In gebruik genomen kunnen worden. Tot dan zal de oude transportbaan in gebruik moeten blijven. venvereniging SCV De Postduif houdt SCHIEDAM, zaterdag. Er is voor het komende weekend maar een klein i veldprogramma voor onze korfballers aan de Nieuwstraat 25. De openingsuren1 de Nachtegaaïïaan èn~'Llï*terïaan, en vastgesteld. De Rotterdamse Korfbal-1 zijn zaterdag van 16 tot 21 uur en de andere aan de Rembrandtlaan bond houdt namelijk zijn «erste micro- 's zondags van 9.30 tot 13 uur. Vrije De PTT verzoekt in verband met de korfbalweekend in de Energlchai en i toegang voor iedereen. De duiven zullen St. Nicolaasdrukte de verzending van daaraan neemt Schiedam met een j worden gekeurd door de heer H. Hagen j poetpakketje» zoveel mogelijk vóór 1 jeugdteam, twee aspirantenteams en te Schiedam. 1 december te laten geschieden, twee sesiorteams deel en Succes met een aspirantenteam, een Jeugd- en een seniorteam. We zijn benieuwd of een Schiedams team in de prijzen valt. Voor Schiedam 1 is de moeilijke veld- thuiswedsirijd tegen BKC vastgesteld. Op 20 september werd het in Breda 11—2 «n nu de roodzwarten van slag blijken te zijn zal het niet meevallen een dragelijk resultaat te behalen. We hopen bet beste voor de dames en heren. Voor ODI staan de veldwedsirtjden ODÏ 2NIO 3 en aspiranten ODI b TOP c op het programma. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen rjn gedurende dit weekend >ie volgende artsen te raadplegen: W. J. Franke, Burg. Knappert laan 30, telef. 268163; L. B. E, van Hoogenhuyze, Nas- saulaaa 59, tel. 268067 en W. A. tie Rid der. Stadhouderslaan 4§, tel. 267590, Geopend is apotheek 't Gouden Hert, studiemateriaal. Tegenwoordig zijn ver schillende takken van studie op deze manier ook voor blinden toegankelijk Op verzoek van het Kon, Instituut voor Onderwijs aan blinden te Buaum is bijgedragen tot de studie van een blinde jongedame aan de Sorbonne te Parijs, Zij slaagde, door wilskracht en intelligentie, voor de akte Frans MO-B. Nadere inlichtingen worden door het secretariaat gaarne verstrekt. Het be stuur onderging een wijziging en is thans als volgt samengesteld: Voorzitter W, A. Hoek; secretaresse E. M. den [BoerBijl, Abelenlaan 4, Oostvoorn» telefoon 018852293; penningeester W Kok, Louise de Colignystraat 24, Schie dam, telefoon 267635; leden J. F. van der Vlugt en mevr. M. Jagervan Essen. SCHIEDAM K -r JHervcrmUf Gtm. Grote kerk: 10 uur de. H. W. Hemmee en 5 uur mei cis E A Bot. Bethtlkerk: 19 uur els, W, Kalkman (Willige Langerak) tn 5 uur de. R. H Wlselnk. Opetandlngekerk 10 iair dr L J. Caremler en 7 uur de H. W. Hem mes Vredeskerk: i en 10 il uur de. C. V. d Steen en 7 uur de J. C Jansen. Hc-rr. Gem, Kethel. De Bank: .30 uur de. A, le Coq. Dorpskerk 10 uur cis. A le Coq en 1 uur de W Vors» Nee. Ilerv. Geref. kvmng. Bethelkerk: 10 uur de W. Kalkman. Geitouw Irene; 4 uur de. W. Kalkman Oud-Gere(. kerk. Jeugdhui® Lange Heven 97: 9 uur en 3.4S uur de. J. H. Grlenlgt (Goud is). Event. 1-utheree kerk. 10 uur de. J. C, Ha- met (Motinlckendam). Ned. Pro». Bond. Westveet 92: 10.30 uur de. A D Klaaeeen Sapliiten.grmrente. Lange Haven 129: 7 uur eamenkomet Ond-Kath kerk. Dam S8 10 uur H. Mla Leger dee Helle. Lange Haven 27: 19 uur Helllgirigmamenkomst en 7.30 uur Verlos- elngssamenkomet Ge-rtt Verboonstfoat 45 uur Om siluch•.amenkomst Alle samenkom sten s 1 v majoor en mevr. S A. Drijver- Salomon. TTALP maakt de laatste Jaren de vriend, een soort cowboy-Robin Hood, aardigste filmkomedie» en als Ik- welt hij de hoofdrol in de Tiran van w||s in klein bestek kan daarvoor ookhet wilde westen, waarschijnlijk do saaiste, vervelendste cm traagste wes tern, die gedurende de laatste vijftien jaar op het westelijk halfrond ia ver» vaardigd. Regisseur-producer-scenario- schrijver Bill Ward %'oert de meest op windende gebeurtenissen ten tonele, maar de een na de ander wordt of erg praterig, of erg moeizaam, of in het ge heel niet afgedaan. MAASSLUIS, zaterdag Er zijn op 28 en 29 november en op 5 en 8 de-twee nieuw» brievenbussen geplaatst: ••mber een tentoonstelling in het lokaal één 1c de Westwijk, op de issek van waarop vloer is w»er een nawwief betonnen gestort »an IA meter dikte. Ken fe nu nog bezig om op deze vloer betonnen silo's (totaal 26W mS bo ten en 270 ton staal-skelet) op te ta*k- «n, wat met een «je. „glü-bekfs- n beurt met tm van "M drie meter per dag. Daa de aieuwe transportband. Daar- ^oor komt aan de Buitentavenweg •ven ten zuiden van het hsofdkantosr «es loiinrichting met een hijikreantje vmnds® loopt de tranzportband g®- vtt te een llehte k«Atr van twee meter neog en zlechta oaderateund door twee Pijlei 1 naar de 100 meter verder gele ien illo'a. Daar wordt het rand van vgeztort kaa er Jekker „uitlek- ®»n en droogworden. Dit alle» ge- °enrt grotendeels automatisch. De afvoer naar de fabrtak gaat evesi- ••na met eess treasportfeand. Da jpwad- Jfaen worden dan beneiea uit de aio a .gehaald, mat m Jabobaladder naar boven *«oerd en dan via een 75 «eter langt ban aaar de sg. „dag- oimkers" gevotrê, Be transportbsnden MMien e«n capaciteit van reap. 100 en w ton ner uur. daze dagbv.nkers werden de ver» achillende grondstoffen afgawtren, ga- «angd en sla» direct naar «ia gUs- •vana gebracht. D* totale opalag-capa- tiiait zal 20.000 ton woré» an dat I» de volgende week de nachtdienst waar neemt 8CHIEDAM. a«»oïtn: GHib* t C. z. v. C. Bsegers en P. v'srxenUaal; Rogier z. v, J. H. Kooljman en H. M. van Msk*; Mlchlei x. v, M. C. van de L.utgaren en E. E. van Tdl; Art» W a. v. J. W. Zwiep «n J. C. da VUe- Cr: gredarlk A. J. a. v. J. A. Haosenbaa en A. P. Vmfki Comelta J a. v. H. Steen- Hichel L. M. a. v. W. H. Sabel ih ïf. E. Zwanenburg: Rafael z. v. D. Martinez Moacardo en C. Gualta Beiando: Edward W. z. v. C. Hilalanli en S, Karebe; Leendert z. v. I. FUiua se E. r. Baatlan. Tonny z. v. t. Flllue en E. F. Bertlen. Oader«fa®w<is J. W. P, Bedeker. S3 J* «i W. W. den Dwn. IS In J. Bergwerf!, 31 Jr m N. «;-.--aepmak.ï>30 Jr: T. W. Brekel- «ani, 34 Jr en F. van Garven. 20 Jr: H. J. A BrOkUng, 24 jr es S. i. Ou«rk«rit, is Jn O. v» tbr Burg.. 33 I* an X. van der Woord. 22 jr; H, Hamerslag. 39 ir en E. S. va« Vaeaem. 23 Jr. I. vm tits- KletJ. 21 Ir en J. I. Kraan, 1». Jr, H. B. K. M*(|er. 31 Jr en 4S I en J. Brouwer, 31 E. van ir en 8. van I. Rietveld, H. B. H. Meijer. P. H. va n f, Midwv»,, 33 Jr j P. Vink, 39 A, C. A. ïfoedlae, 38^ "Pj. JE. "van «mgtn. - ^'erten!' li' jöP'erTJ.Tl. 'da'Raad. 32 Jr: ■n Oudenaren. II ir, P. Vink. a Dijk, I0jr. t. L. Vutjk, SI Ir 1. M Ir; m. vm. S* Waardenbu r en turg. 19 Jr; J. A. van Wingerden, li Item J. M. da te4 32 H O. C de JEaeuw. 31 Jr en A. M. Praln 39 Jr, Oehawdi L. Welf, Si Jr en J. J. M. ven StOn. $2 Ir. O. H Hoorman. «3 Jr en R. M, ReiSWB, II jr H. H. Veldman. 31 Jr en j W. Olieman, 23 in A. A. M. van Olnkel. 31 J* ÏÏTt. van W 33 ir, H H Waber, 33 Jr, en T. Poulue. jr. J. W Vtelebregt, 31 Jrj m O. A. MlKiooe, 33 jr. K. A. Pafela. m jr VLAARDINGEN, zaterdag. De zer dagen Is uit de toonzaal van een bedrijf In de Stationsstraat eea banlc- stel ontvreemd. Het was van eikenhout met rode bekleding. Het bankstel heeft een waarde van 1.220,-. Zij die in lichtingen over deze eigenaardige dief stal kunnen verschaffen worden ver zocht zich met de recherche in verbin ding te stellen. ,A)E FANTAST" II Mattatorej wor den aangevoerd. Regisseur Dlno Bisi, die al vaker blijk gegeven heeft van een .jnisdïslig" gevoel voor humor, getuigt er dit maal heel pfesierig van, Zjjn film loopt aanvankelijk achter „Dieven hebben 't ook moeilijk" aan, maar passeert dit goede voorbeeld sl gnw en komt naar mjjn smaak aelfs met aanzienlijke voorsprong aan de finish, „De Fantast" schijnt begoruitert te zijn als een feuilleton op de Italiaan se televisie. Een vindingrijk oplichter die door zijn huwelijk te, gereclasseerd, vertelt over zijn berucht verleden en dat krijgt men in flashbacks te zien. Vittorio Gassman blijkt geknipt voor deze rol, die eerst als schmierend ac teur en gaapverweickend komiek zijn draai niet kan vinden, maar dors een toeval merkt dat het publiek buiten de schouwburg veel minder kritisch Is. Dints Ris! heeft met zijn regie een bevredigende tussentcwn gevonden. Hij persifleert, rna.v mikt daarbij uitslui tend op de glimlach. Gassman moet 2ich in zijn door de misdaad bepaalde wandel steeds transformeren tot een ander type en doet dat bijzonder vaar dig In en buiten de gevangenis komt men bovendien een aantal bijfiguren tegen die in het kader van deze film geestig en geloofwaardig zijn. Het scenario zit goed in elkaar en steunt op een groot aantal handige misdaadirucs, die vlot en precies op maat uit de doeken worden gedaan. Gnssmans solo als acteur in de gevan genis, zijn optreden als Greta Garbo die wordt achternn gezeten door tegen hoge prijs gewaarschuwde persfotogra fen e» het in kleur gefilmde slot, waar de Engelse kroonjuwelen eraan moeten geloven, zijn uitschieters in een totaal sender inzinkingen, dat. ook omdat Ri- zi zonder franje toont dat hsj goed fil men kan, van het begin tot het eind spits en prettig amusement oplevert. Marty Bobbins, een bekend country- and. western zang er mei een boers ge- De film Is één hele vechtpartij rijk en tenslotte nog een traag «chutters- leest, waarin Marty Bobbins zingende tea onder gaat. Voor het overige blijft de bezoeker in zijn stoei gekluisterd met een „nu komt het"-gedachte. (MONOPOLE, tan. woensdag). l Hot inotl immer» van oen zo bltjtond mogolUke wsusrdo zttn. Een probleem hoeft dit voor u ntet te zUn. WU tonen u furoi onso uitgebreide eoW«U# en dienen u van Vf. 'kundlg adviea c 1 3» lr. SC. A. Feeete 29 tn. S3 ir; 3. J. de Roo II W. r. oadde. 33 Jr ,r en V*fiil, 33 Jr on E. Ketting. M lr on A. en, M Jr. C. A. Sclued&m, tel 268703 Ken pocketboek vol praait- ttge wenken en handig» UpA liefdevol baaeltrevea ea getekend dntr TIM en MARQA RUPERTI Is de vertaling en bewer king vaa Jeans* Roe*. V*rtrljg6mr tej mi* fejk**t* ran, teiorgeri, i èmklmmdtl, et totkmmkt MJ Hm fenol, Mé. Uitfererij, feet kus 413 Amsterdam. vraagt voor spoedig* indienst treding m«f H.T.S.- of gelllkwoardtgê opleiding Accuratesse, beheersing der moderne telen, altmsde het vrr ogen om met diverss af delingen: op prsttlgs wljzs contt: t*n t* onderhouden, xl {n voor het vervullen van deze functie van essentieel belang. Ervaring In hef begroten van machine-installaties, piflplei- dtngen en eenstrwsiitwerk stretct tot aanbeveling. De aan te stellen functionaris zal na tnwerkpertode en g®- bleken geschiktheid zijn taak In steecis toenemend* mate zelfstandig moeten vervullen. Elgenhondlg. (niet met ballpoint) geschreven sellleifatlei te richten tot bovengenoemde moatschappij, postbus 22, Schiedam. Gisteren, of het toeval zo speelde, werd onze OLIESCHOENPROFESSOR op zijn privékan- toor gebeld, door de bedrijfsleider van de OLIE BRONNEN-AFDELING waarbij hj hevig ge sticulerende vertelde, dat alle pompen waren af geslagen en de toevoer van de olie totasl was ge stopt Prof. Ariëns, jute? in gesprek met ST.-NICO- LAAS CAPOENTJEover een enorme order kinder-, dasneg en berenpantoffels om op 5 de cember hiermee Schiedam te verrassen, ver telde de moeilijkheid aan St.-Nicolaas. Deze stelde voor om met zijn koor Zwarte Pieten te gaan helpen de Oliebronnen weer op gang te krijgen. Om St.-Nicolaas ongezien van de Pan toffelshowroom v, d. Broersvest tmsr het Ster- rebos te krijgsn smakte men gebruik van 6 taxi's. Wie schetst echter de verfcu»lng bij aankomst by de Oliebronnen dst de „JAKNIKKERS", langzaam in beweging kwamen en uit de olie- leidicgen enorzrst aantallen MARSEPEINEN WORSTJES te voorschijn kwamen. Hoe dat nu mogelijk was, dat konden noch de ingenieurs en prof. Dr. Ariëmt, noch SL-Nicoiasa met alls Pieterknechten, verklaren- Maar ze waren er in grote aantallen; marsepeinen worsten en nog eens marsepeinen worsten. Na een kortstondig overleg met verre neef Si.-Nkols&s bttloot on ze «chMnproteior sut. saterdag en verder ge durende de St.-Nicolaastyd bij aankoop van die warme heerlijk soepel drsgmde pantoffels in Ariëns schoenenmagazijn ad. Broer /eet 54, aan uw kinderen een echte ZOUITDEOLIE- BRONNSNKOMEKDESCARSEPEINENWORST- BALLON cadeau ta geven. Voor de bedrijfskantine van van plm. 16 jaar „p. wrtthteii vallen zan", laat eea episode sien vua «ea kleine groep Ame rikaanse parachutisten op D.diy. V||f- lien Amerikanen gewone Joafem zo als b en ik die de opdracht hebben een brug „ergens bt FraakrQk" te gaan besetten en te behouden tol de hoofd macht komt. D® groep bereikt inderdaad haar doeL Vjftitn uur nadat zij boven de Franse kast is neergelaten eri met zw»rs ver liezen. Zes doodvermoeide mannen vinden cie brug, nadat ze zich praktisch geheel door een Duitss divisie hebben moeten heenveehten. De negen anderen zijn ge sneuveld. De brug is intussen al door andere geallieerde troepen zonder slag of stoot bezet. Het is een eerlijk verhaal, zonder pa thos. De film laat zien, hoe de eenheid in de groep, zonder welke een dergelijke operatie niet mogelijk is, ontstaat. Een huiveringwekkende film voor leder, die de oorlog van nabil heeft meegemaakt. (Monopole-matineea) In het Passage-theater draait in de sicht. heeft in het verleden een petr ^mende week de film „Schijnhuwelijk" aardige plaatje# gemaakt, maar fcrti'Worasn of straw) Daar deze fUm te- filmxpelen gaat hem toch wei wat min- selyk us het Thalia-theater de Rotter- der goed af. idamse première oeleeft, verwijzen wij voor een bespreking naar de filirt-pagin- AU postkoetsberover annex volks- elders in dit blad. ^5 a h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 2