118.- 18.75 m j Metro-model Voor Rotterdam Geschenk van Werkspoor Utrecht Neville moest wel. na eeiiWëëLi^ïweffósn. sir S^^rr-BAj-sssuïsr. ïbsï: Guitjens stal de show Dynamo toch baas over hard EEM ÉÉP „Opleiding" van I politie zwom I naar ereplaats Jubileumwedstrijd KNVB niet op tv Standen van het zaterdagvoetbal 'so van ïerland Mariniers maken mars door stad Van Wingenieus vervolgden Orgel prisma In de Hoek Accordeon klanken ln America Mij Zeeland ern ern ern ern ern m o a e r n Bioscopen WETHOUDER II. W. JETTINCIIOE BLIJ Voor heden Voor mortfen Exposities Apotheken li! „Verlovingsringen festival 1975" ,pag. 4 - dinsdag 1 december 1964 betaalt U voor een PHILIPS 2-pers deken met temperatuur regeling. betaalt u voor een PHILIPS koffiemolen. PHILIPS platenspeler. De nieuwste I Fantastische weergave. vraag week prijs betaalt u voer die handige PHILIPS droogkap. VERRASSINGEN die u bil MODERN met een gerust hart koopt, geeft St. Nlcolaas graag cadeau I betaalt u voor eens PHILIPS- lichtgewicht stoomstrijker dat lux.: automatische PHILIPS broodrooster ook voor '■kunststoffen, zijde en finnen 0 mousse nylon maillots Boksen in Odeon zere - sss voo svow tjAt i-riw gjf'ttl Kijk in onze nieuwe afdeling (10 Jaar vóóf op do tijd) U vindt or een fraaie kollektle verlovingsringen F W D® (Advertentie l.M.) komt ook voor u (Adve He IMJ ScflMii«nr«e*«(j 1*$ Mfast*egb} Flevi«ey 15i Atteito 29 31- HnoqitfMt 64 T«l tl if 00 WvMtecanwuert Hoogvlot T«l 16 09 27 P»M<Kl>|k 3 Utadlmorete lal 11 7* 40 1 «tUrrvya«««J 14} JV7 J1 tal 11*7 00 Wt»A*(ranvt*t> HwjAil fat 16 00 II lUtitao*,» 1 UtaaMWiMtTal tt 70 40 Whwdafwewwag 144 - Wu*w«g Vt 1>J Aster!»}* 31 - MaafW*w 67 «4- Tal 1347U> Wf.Ukaoaryaa H—gvfcg* Tl 1400 71 h 3 UawlaMMda Tal 1 74 40 ---v--- 4v.aij.wj44 la-r mg IU Au»* 71 ji Houqavaa*47 M-Tal 134700 WaaaV^MruM Hrnt/Am Tal 16 00 12 3 UaaafwOa Tal 14 70 40 Sirua<l*mfr»*r«e 144 64 Mtwag M - AalwIoK 31-HoegiMM01 44-Tatl|*7 00 WAiKuakiiM Mo»9+M Tal 100912 Kerstend* 3 Tat ft 79 49 - S*aa*wae 49 Ptewtweg 162 AtMrio29-31 -Hoogavaai92 44* Tal 134700 WwikalcewarumHeeevlwTel 1109 22 U«en*F 3-Uieafcww Tel H7640 145 Saunwg 69 - Hwmm iw Asteflo» 3t"HoO8tm*4 02 94 - Tal 134700 WWdefceninam HoogwM T«l 14 09 22 «amend* 3 UwehnoAie T* IS 7149 WETHOUDER H. W, Jsttlnghof (links) bekijkt aandachtig het mo del van hat Metro-rljtulgstel. In het midden staat Ir. i. van Zwel. direc teur Werkspoor Utrecht en geheel rechte RET-dlrecteur dr». C. Q. van Leeuwen. Advertentie LM MEENT 114» ROTTERDAM TEL 010 131723 ArfM, dag. 2, 7, 9 30 uur' De maagd van Neurenberg. 18 j Centrgal, dag 2. 7. 0 18 uur: Striptease van Parijs. 18 Chteae-OUcnkorf, door! vun ,t oa: nieuws- r®vu« tekenfilm kleurenfilm Zon en dans op de Bermuda-eilanden kleurenfilm tiet utoom-vllcgriekschlp „Enterprisen I Cineac-Beur*. ci«g 9 30, 11 30. I 3o. 3 30, 8 30, 1 30, 8 30 uur: liet masker vun de rode dood, 18 Cln-ism dag. 3 30 en 8 18 uur Search for Paradise, a I Colotm-! vrljd. 2, 7, 0 IS uur: De stag om Napels, 14 Corse, d, 2. 7, 9 30 uur: De grote uren, aJ ©rand, steg 2 en s uur' Irma Tu Douce. 18 1 Usrmonle, dag 2, 1, B 13 uur: James ftond 007 contra dr No, 14 I Krl; srlon, dog 2 30. 7. 9 30 uur: De butler 18 J. Lamtêfe, dat. 2 13, 7. 9 30 uur: En de hel volgd® hem na. 14 J Metro, dag, 2, 7. 9 18 uur' Captain Neerman, 18 J PaatSgidag 2 en 8 13 uur' Schtjnhuwelttk, 18 J Prinses tjn dinsdag 2 13, 7, 9 5? uur- Mo Bravo, 14 jaar: woensdag 213. 7, 9 30 uur. De mlljiuiidrsdoi'hter, 14 jassr Studio *82, dag 18, 7, 9 30 uur: Veel tlefa uit Moskou, li i Utalt», dag 2 13, 7, 0.30 uur: SchUnhuwelitk, It 4 V« «ter, dag. I S0 «n 8 uur: Les enfsnts du paradis, 18 Reu, dag 2. 7 8 15 uur: Port Tt. 14 Jaar. Victoria, aa* 2 cn 8, woenad 8 uur. Ser geants 14 Jsar, woensdag 2 uur: Kobln «n :iün achelmrn, a 1 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG. 20 15 uur: Het Nationale Ballet Rlvlèrn-hal. 20 15 uur* Kon chr oratorium ver. „Excel- •lor" Borla Godounow. KUNKRINGZAAL, 20 13 uur Jazzconcert Voor een overzicht van de expoaltlei in Rotterdam tie una blad von donderdag Sechtsr Maasoever Dr t' 11 Urans, Nieuwe Binnenweg 420, tel 231130. P 8 Exlcr, NV„ Noordplein 31. lelaf 241288 dr J C. de Keünlnf, Uergseinan 273 tel Ï447I0, lintberg cn Zn N V West Kruis kade 73 tel 133340. Van t.cnne|> A#>- tlieek. Mathciicsseidtjk 102. tel. 131.104 O. H Wagenaar. Boezemalngel 89. tel 130493 HMegersberg-kehlrbruek: II Kxler. Bergse Dorpsatr 101. tel 1H1BB3 Linker Maasoever* Copee Apotheek. Itunla dijk 3. tel SIIJ733. li L)ilelsina Dian jeboumslraai 83, tel. 270124, F Hond Dordlaelaan 106. te! 2707»!., me} W C Roodiant, Plein 1933, m» 85. tel 278741 Jae, Wolf, Brsepleln 6. tel 191188 Hoogvliet, Peru!» en Kpljkeniate: Apotheek Gerla, Long we* 72. Hoogvliet, lel 010- 180904. Apotheek Bollek, Koordeinde .U Sptlkenlase, tel 01880-2408. (Van een onzer veralaggevera) UTRECHT, dinsdag. De directeur van Werkspoor Utrecht, de heer Ir. J. van '/.wet, heeft gtntermorisen in de onlwlkkellngshal een model van de metro (schaal 1 10) ovethandlgd aan de heer 11. W. JcUinghof, wethouder openbare nutsbedrijven van Rotter- dam. Met de produktle van de melro- trcijutellen word 1 begonnen medio 1985,* het eerste treinstel zul gereed z(|n ln april 1966. Gcinernternnd.sleden cn gemeente lijke functionarissen van Rotterdam waren door de Werkspoor-directie ult- genodlRd bij de overhandi«lng van het model ounwezlK te rijn. Ir. Van Zwel sprak het gezelschap toe. Htj vertelde, dat het openbaar vervoer uiteindelijk de oplossing zal moeten brengen van de stedelijke verkeersvraagstukken. Het wordt steeds moeilijker om zleli f ln grote steden te verplaatsen met par ticuliere middelen vim vervoer. Aansluitend daarop zei de Rotter damse wethouder Jcttlnghof, dat men in de toekomst afstand zal moeten doen vnn do idee, dat een openbare dienst, die het vervoer regelt, een lonend be drijf zal worden. Men moet rekening houden in het openbaar vervoer met een goed funclionctend, maar verlies gevend bedrijf- Een eerste eis in de moderne tijd is do stad zovec! mogelijk levend te hou den en te behoeden voor Verstikking. Het publiek moet er aan gaan wannen, dat bij de exploitatie van de traditionele weg zal worden afgeweken. Bij de keuzo van het rollend mate riaal voor de metro werden als uit gangspunten aangenomen le) zo hoog mogelijke nan/etversneUlngen en rem- vertragingen, 2e) een vervoerscapaci teit, die relatief is, waarbij gelet moet worden op een passende verhouding var, het aantal zitplaatsen ten opzichte van het aantal staanplaatsen en te) een gelijke hoogte van perron cn rlj- tulgvlocr teneinde de tijden voor In- en uitstappen zo kort mogelijk te hou den (10—20 see.). De keus is gevallen op rijtuigstellen van twee wHjtonbukken op drie draai- stellen, waarbij behalve het mechnn - ache gedeelte ook de elektrische instal latie en de tractieinotoren zo licht mo gelijk worden uitgevoerd. De treinen zuilen gaan rijden met tussenpozen van 2,5 minuut, deze frequentie kan worden opgevoerd tot Ir) minuut, Dt pcrioiilcngte vnn 120 meter staat toe. stut er mei vier eenheden tegelijk kun worden gereden, 9 (Advertentie l M kom! ook voor* u Voor de Moeders die uit onder vinding weten hoe i»ng «om» een winter kan duren en de kinderen In de kou wat extra warmte willen geven... Is deze aan bieding bedoeld. 100% Mousse Nylon Maillots, een prachtige kwahtelt, uit de series tot 5.90 nu voor een on gekend lage prijs. 1 dae hoag walcr te Rotterdam te Hl - 37 te tij 18 02. te Dordrecht Ie IU 4 22. 2e tt 18.43; le Hcllevoetalul» «e Hl 2 20 2e 14,48; te Hoek van Holland le Ui 1.48. 2e 14.07. 3 I (Van anzr zwemmedewerker) ROTTERDAM, Onder groot enthousiasme werden l« het Oostelijk zwembad de korpswedstrijden van de Rotterdamse gemeentepolitie verzwom- men, uitstekend georganiseerd door de Politie Sportvereniging „Hermandad". I Do hoofdcommissaris, de heer A. Wol- 1 ters, reikte na afloop de prijzen uit aan de verschillende winnaars. De grote kampiocnswisselbeker kwam terecht bij 1 de Opleiding. Deze afdeling eindigde als eerste in de puntentelling. Uitstegen 3 x 23 m Afd. Wisselslag estafette: 1/2 Afd 1 en Opï 47 «c 3, Afd, V 30 4 sec .23 m schoolslag: I v Heiken (Afd V) 17,8: 2, 3 en 4 Straatan» en RIJk®nber,c (Opl en Bakker (Afd VI) 17 8 23 tn. schoolslag (huiten puntentelling). 1. van Dop Afd V18 1; 2 Langeveide (Opl 19 i 3 ka 4, Streefkerk (Afd. VII) an Mont- frooy (Afd III) 20 it x 25 m. afdeling» est.: 1. Opl. 1 24.4. 2. Afd IV 1 30 3 Afd. V 1 31 m vrij® sisg; 1 duiken» (Afd. 1) 13 2. 2 v Baarte (Opl 14 - 3 Karmsen (Opl 14 4. 3 x 25 m. Ir»k-«*tafett® (reddend zwem men; I Op! 1.39 8; S Afd VI 147 1: 3 Afë V 148; (Afd tv 1.412 gediskwali ficeerd) 23 m. rugslag: 1. Danlü.se (Opl,) 15.-; 2 Buske» (Afd I) 15 4: 3. v. Baarle (Opl) 17 4 rn-pOutken: 1, Buiken» (Afd. I) 19.1 2 V. Heiten (Afd. V) 1» 2. 3. P. v. Schalk (Afd IV) 21-, Eindstand: 1. Opleiding. 2. Afdeling I. 3. Afdeling V. 4. Afdeling VI, De waterpolowedstrMd Hutten „Hermsn dsti (S'rism) en de H.H3.V. (Den Haag) eindigde na een feite strijd ta se» 43 over winning voor de Rotterdamse politiemensen. DEN HAAG, maandag (ANP) Met het oog op de geringe belangstel- iing die getoond wordt voor de wed- stntö NederlandEngeland op 9 de cember, heeft het bestuur van de KNVB besloten geer: toestemming te verlenen voor eer: televisiereportage. De voorverkoop voor deze jubileum- wedstrijd van de 75-jarige KNVB loopt slecht Maandagmorgen waren pas ruim tienduizend kaarten ver kocht UET zal iedere liefhebber van goed.aanvalslinie kan ik me wel vereni- voetbal verheagd hebbes, dat gen. Weliswaar had ik liever Klaas Denis Neville en Jo* Colei* feet over Nunlnop de plaats van Van Nee tiun hart hebben kunnen krijgen om gezien, maar ik kan me voorstellen, Coen Moulijn en Frans Bouwmeester j dat Neville tussen technisch begaaf- tn het Nederlands elft»! te kiezen.: de, maar fysiek niet te sterke spelers Eerlijk gezegd kon de tijdelijke, als Moulij Bouwmeester en Berg- bondseosch ook moeilijk anders, Erjholtz een doordouwer als de Alme- zon waarschijnlijk een klein volks-loër wilde hebben, oproer zijn ontstaan als hij opnienw Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote partij Klndermaitlou In de kleurtn groen, zwart, marine en rood, voor minder dan d« halve prijs. I^kj Géén taf. af ithrlft, balt SA DOTO Spakenburg 12—22 De Zwerver Zw. Wit 11 18 NSW Rljnsb B 12—16 Monster Zuidvogels 13—10 HeerJanjdam Noord a-Ijk 12—14 DUNO Kor B. 11 13 R CV NDSM 12—11 Ameld« 13—10 HVO Zwaluwen 11— 9 Spljkenlsae CSCA, 13— 9 Hoogvliet 13— 9 4A HCSC 13— 8 D« Lier GVVV 12- 7 TSÖ SSC '33 11— 6 JAC PPSC l2B 12—19 Oef»t*eest fJsselmeorv. Schevenlngen 'a Graven*. Qui - B. 12—18 DOSK 12—16 Hazemw. B. Huizen 13—15 Rouwkoop DOVO 11—14 Bodegraven Apeldoorn sGravenz SV 13—14 11—13 4B SHO 12—13 Excel, P. 11—11 Loosduinen I Pelikaan 12—10 Katwijk Genemuiden 13— 9 Ltsser B. 12— 7 Piershll 1 SDCP 13— 6 Mellssant Ter -eede 13— 5 Ornas Koudekerk 3A 11—17 DEVJO Excels. M. RAS 'Gr. Lindt 11—14 1 HBSS 12—15 4C lm Haghe 10—13 Or Wit Zuldisnd 11—11 Capelle csvd 10—10 Nw Lekkerl. Barendrecht 10— B Insulinde 9— 8 Unicum ABC 10— 6 Jod. B j MFB 82 Schoonh. De Zwerver» 3D ire 1RVVH 11—20 SI led recht 10— 7 11— 8 10— 4 12— 3 11—18 10—15 12—14 11—13 11—12 12—11 10— 8 10— 7 tl— 3 10— 4 11—18 U—14 U—14 11—12 SS—-S3 11— II 11— s 10— 8 IS— 8 10— 4 - LIJNBAAN 60 ROTTERDAM, dinsdag Morgen ochtend zal de Marlnierskapel met de tamboers en papers de vlaggenparado bij het hoofdkwartier vnn de comman dant Korps Marinier» aan het West- 1?R tens teel ecu hartt'rru'annend plein opluisteren Deze vltggenpsrade viU8\ct*T€n uodi{7 ov\ de toehoor* jzal van 09 00 tot 09 10 uur duton, derj in de Nieuwe Onsterk er k zn 11 r - j qö.4® uur begint een mars door de gs de volgende route: Sparta- Ntcolaus Heets*.truat - Mathe- t j jrt i,,if., /fp oiinrcttiflf? Tc Utf.**u uur uvkiih vtn iiiai» viv»ui viv wifiperatnri V u j Zoutzlederstruttt - Mathen n-vch o ew lukloh'i lt"o^0, Lerweg - Marconlplein (voorlangs) m.fSchledumseweg - Havenstraat - Will Schledumseweg Buvtewechstraat - Dtrk Heiman Dullacrtploln. Willem Hoffstruat - puren roiccl als foor hun programma keu?» ln dezelfde hunt vikhtguiindc sis bij dc juist voltooide Kcrie Orgelprlsiiia vonden de atin\ie/igen in hun program- ganlst «angevuld met een ïanUgle van nis» allerlei wetenswaardigs omtrent Bunerri en ten van rcjemann, i.e 'le te speten werken, terwijl een Inleg- Prelude en dubbelfuga in C van Bach ti.— j .....aibMui een spirituele sonnte vrh diens xoon Carl Philip Emmanuel en ..Lobe den Europa's beste linksbuiten van dit «genHik uit oranje had gelaten. Coen Moulijn Is dit selcae» werkelijk ln 'n grandioze vorm. HU heeft tot nu toe slecht# een matige wedstrijd ge speeld, uit tegen Fortuna '54. ln de overige duels was hij goed tot zeer goed. vel met notenvoorbeelden de muzikaal wat meer onderlegden op effieiènte wijze tegemoet kwam ln hun streven naar mui begrip. Voor de blokfluit betroffen deze In lichtingen welken voor solofhitt van Jacob vim Evek en Teleinanti (het eer ste vol speelse melodloverslpritigen, het tweede met verrassende ritmische vondsten en binnen het knder der een stemmigheid knnppe annduidingen der harmonieën} en voor fluit mei orgel een Chaconne van Pureed en era »o- nute vnn de Feseh, Alle» minst allo- iaagsu confrontatie* dus, door do or- Herren" v*n Walthcr. Jeanette van Wingerden dwong be wondering af met haar fraai gearticu leerde. stilistisch voorbeeldige spel. Haar vader toonde zich eveneens weer een kundig in«iunremaUst met veel ge voed voor timbres en consequente fra seringen. Slechts een enkele onzekerheid en ritmische onduidelijkheid deden zich voor, echter zonder dat zll de goede in druk konden schaden. Voor een volle zaal „Harmonie" gaf de Eerste Hoekse Accordeon Vereniging zaterdagavond zijn najaarsconcert. Het EHAV-bestuur verstaat de kunst om een avond afwisselend te maken. Voor de p«us» werden vele accordeonnum mers uitgevoerd, ook si opvallend door afwisseling en na de koffie was er een gezellig cabaretprogramma met vele medewerkenden. Dirigent H. A Hessels had het zijn muziksnten dit keer niet gemakksflyk gemaakt. Met dertien verschillende wer ken zou men bijna kunnen spreken van een overladen programma- Dank zij de goede en smaakvolle uitvoering heeft het publiek zich echter geen ogenblik verveeld. j Na verschillende jaren beeft de per soncelsverenigir.g van és Stoomvaart Maatschappij Nederland ln Koek van Holland weer een eigen toneelgroep in hot leven geroepen. In hotel America 1 -butcerde dsto groep met hat blijspel „De dochters sn ae btas". Onder regie ven Henk Aten rtsulteerde dit debuut ln een verrssaend fris stuk toneel, met een verzorgd decor. verkiezing van Frans Bouw meester was wat verrassender, maar als men bedenkt dat Huub t.anz door DWS is geschorst, omdat T}E zwakte van dit Nederlands ell- tal schuilt naar mijn smaak weer in de middenlinie, in de tanden» Muller-Fransen. Laat ik voorop stel len dat ik nooit een bewonderaar- van Muller ben geweest. Hij draait en dribbelt veel te lang niet de bal en zijn passes meestal door de lucht zijn veel te Jang en daardoor te onzuiver. Daar komt nu nog bij, dat hij een slechte conditie heeft. Zondag tegen Feljenoord heeft hij nauwelijks aan het spel deelgenomen De verklaring ligt voor de hand. De hii zich on de trainim» niet voluit had ue vermanng wgs voor ae nuna. uv gegeven, en Piet Keizer voorlopig j ^hl^d"8 KTSt 1S zondag alleen maar meehuppêlde moet men toegeven dat er voor Ne ville weinig keus overbleef. De terug keer van Frans Bouwmeester in het Nederlands elftal is mijns inziens voor een belangrijk dee! te danken aan het goede coachen van Feije- noerds trainer Willy Kment. Hij heeft van de kleine binnenspeler een volkomen ander mens gemaakt. Frans Bouwmeester is een jongeman die op e«n bijzonder fijne manier „bespeeld" moet worden. Vorig jaar was er vaak geen land met hem te bezeilen. Ik herinner rne nog goed, dat er toen door verscheidene men sen in het stadion verkondigd werd, dat Frans bij Feijcnocrd weg moest, omdat hij zich eenvoudigweg onmo gelijk had gemaakt. Sindsdien is er echter veel bij Feljenoord veranderd, gelukkig ook bij enkele spelers. Frans Bouwmeester heeft wel de grootste metamorfose ondergaan. Vorig jaar was hij 'n slecht getrainde, trage, hu meurige jongeman, nu is hij een en- thousisste, hard werkende speler, die1 brengT de"wedstrijd Dukla Praag- lag om zijn kans op het oranjeshirt niet te verspelen. Piet Fransen van GVAV is wel in een blakende condi tie, maar hij komt mijns iniians te veel technische kwaliteiten tekort om zijn plaats In het Nederlands elftal te rechtvaardigen. De Groninger doet m« altijd denken aan Hans de Ko ning en dat sal dan waarschijnlijk ook wel de reden zijn, dat Denis Ne ville zo voor hem geporteerd is. Vooral het feit, dat Fransen achter het duo Bouwmeester-Moulijn is op gesteld, doet me de wenkbrauwen fronsen. De Groninger is een liefheb ber van de lange dieptepass. De twee Feijenoorders moeten daar niets vtm, hebben. Ze willen maar een ding: de bal zuiver op de schoen toegespeeld krijgen. /~\OK morgea is het alles voetbal wat de klok slaat. De NTS men bij Feljenoord voor geen goud meer zou willen missen ("AM nog even naar het Nederlands elftal terug te keren: met de sa menstelling van de achterhoede en Voor al die Rotterdamse huis moeders, die altijd h<t laatst aan zich zelf denken... is deze speciale aanbieding af» extra Sintsurprise bedoeld. Luk* theebeurzen, gevuld met onvermengde Java-kapok (een voorwaarde voor een gloeiend hete theepot) om van het Rot terdamse kopje thee nog het beste te maken. Theebeurzen, twea van de meest verkochte modellen, keurig af gewerkt, bekleed met een plastic cretonne, belde beurzen met een verchroomde knip en hand greep, uit de series van 7.54, morgen voor nog gddn vijf gulden. Real Madrid zowel *s middags als *s avonds op het scherm en de enke lingen in Rotterdam en naaste om geving die België kunnen ontvangen, krijgen 's avonds ook nog de inter land BelgiëFrankrijk op hun beeldbuis. KRISKRASSER (Vsn onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De k.o. van de Utrechter Mets, de enige van de svond, mocht b(j cte a fwerk a»*' van het «nateurprogramma remaadagsvond te Odes», evm enige indruk ssafeen, mede omdat *Un tegenstander Geler:» van Hulxenaar wm, dat kon toch niet ver- hlnderen, dat da ln Eindhoven woon achtige F. Guitjens <1M van «le boksclub Helmond) „de show stal". Bese licht- weiter boket® een technisch bijzonder te waarderen partij- H(j counterde goed. Hel was eelt verileesfee van V»s pilzen uit Utrecht, dat hU zich staande hield, al was de puntenvoorsprong van Je Brabander duidelijk. Dé waardering voor G«5tjens steeg nog, twen we van de jurytafel vernamen, dat hU z(jn eerste partij in de b-kla«se bokste. Men mag hem zeker nog vaker in Odeon verwachten, al zal dat dit jaar niet meer gebeuren. Want met het amsteurprogramma van gisteravond Is het laatste programma van dit jaar af gewerkt. Op 11 januari 1965 volgt het eerstvolgende amateurprogramma en dat worden dan de revanches van de vanavond op het programma staande I ontmoeting Noord-HollandZuid-Hol land. Of er nog eerder een prof. pro gramma in de Maasstad komt?; er schijnt daaromtrent nog niets definitiefs vast te staan- Het was Huizenaar uiteindelijk nog gelukt een programma te brengen, dat kwalitatief niet eens tegenviel, al waren er ook gisteravond weer enkele „lacher tjes" bij. Verrassend vooral was de k.o. dia Metz, Utrecht, toebracht aan P. Gelens. Een rechtse hoek velde de Rotterdam mer. Bij deEc* ene k.o. bleef het gister avond. Vóór de pauze was er geen enkele partij onbeslist: Springer, Schiedam, w.o.p. van Vermeulen, Helmond; W. de Hooghe, Rotterdam, wxi.p. van Lij ten, Utrecht; Geutjens won in de glanspartij van de gehele avond op punten van Van Bilsen, Utrecht; v. d. Kerkhof, Eindho ven, w o p. van De Rijke, Utrecht; Jonge- neel, Rotterdam, w.o.p. van Huisstede, Utrecht en Nikkelen-Kuiper w.o.p. van Jacobs, Venlo (terwijl vrijwel iedereen een onbeslist had verwacht). Na de pauze won v. d. Yegt, Rotter dam, op punten van Peters, Helmond, waarna het tot eea onbeslist kwam tus sen de zwaargewichten All, Den Haag, en Van Elzen, Venlo. De verrassende nederlaag van Gelens varmeldden we hierboven reeds. V. de Haas zou wanneer hij iets correcter zou leren stoten zeker tot opvallende ver richtingen in staat zijn; nu moest hij met onbeslist tegen Van Delft genoegen nemen. De twee laatste A-partijen wa ren spannend. Geeven, Helmond, werd wlnnaer op punten tegen Van Tilburg, Rotterdam, en Butter Rotterdam was volgens de jury beter dan Van Loenen, Schiedam. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze luxe fb«e- beurzen, In twee modellen, belde even leuk en gezellig, per Kuk, door elkur m4n w, icVfft. k«il (Van onze handbalmedewerker) ROTTERDAM, Nu ook de hoofd- en diatrU taklas-e-tvedatrUdrn bij de zaaltmndhallers zljj» begonnen was er weer heel wat fraais te zien. In VUalngen bijvoorbeeld «aar de Dy- nanio-heren «a felle strijd tegen het harde EMM een 15-11-zege in de wacht sleepten. D- doelpunten kwamen hier van Cooraans (5), Toon i (4). Seheffer» (S) en IlofniMster, Heljisraats en Tuin man (elk 1), De ster van de wedstrijd was echter Dynamo's doelman van Vugt, dte op grootse wijze zijn doel verdédigde. B|j de dames stak DWS tegen Ver- taureh la grootste vorm. De kille vei- iinghal in Poeldijk was voor de Schie- damsen geen beletsel om op volle toeren te draaien en een 9-6-zege te boeken. De doelpunten kwamen van Nel Ro bert (3), Nel Bos-Houwellngen (2), Lcrit» ten Have-Robart (2) en Marja Hoorman en Co Schot. In de ütstr. ie kiasse bij de dames deed Schutters het tegen Velo zeer goed. De Waterings© veilir.ghal was te klem voor het zwartgroene enthousiasme toen de scheidsrechter bij era 7-4 stana voor Schutter» voor de laatste maal blies. Ook Koda deed het in de Haagse Hout- rusthal goed. Het sterke Hyglea 2 kon tegen de Roda-dames niet verder komen dan een 3-3 gelijkspel. In de 2e klasse A moest Dynamo In Den Haag een 3-2-n: vlaag van AHC ,'28 Incasseren, terwijl Wilton In de E- hal met 5-2 van Verourch 2 verloer. In de parallelklasse leek Sneiwlek tegen Rohda op een fikse zege af te stevenen, wait met nog 10 minuten te spelen had den de oranjeblauwen een 5-t-voor sprong. Toen bleek echter (lat de Rohda- meisjes vorig seizoen niet ten onrechte 1 gepromoveerd zijn, want In een dave rend slntoffensief wisten ze de aehterv stand tot 34 tem. te brengen en de Smiwieksen nog enkele onrustige ogen blikken te besorgen. B(J tie heren was Wllton-Vlres een seer matige vertoti'ig, waarin de Gou wenaars na een lang gelljkopgaande Heel anders was het bij Snelwtek-Hd* las. Dit was werkelijk een wedstrijd van topklasse. Bij de rust hadden de oranje-blauwen een 8-7 voorsprong, terwijl de eind stand 14-12 voor Sneiwlek was. Rinus Keehnen had met 8 doelpunten een groot aandeel In deze zege. al moet an derzijds worden gezegd, dat dooi zijn fouten ook Heiias enkele malen kon sco ren. Henk Zwiers nam drie doelpunten voor zijn rekening, terwijl Klip, Bosu» en Schreinder het restant verzorgden. In de afd. le klasse by de mt* wist Spartaan na felle strijd sen 2-1 zege op Minerva ie boeken, vires had hef tegen ADO niet zo moeilijk en won met 8*9. Bjj de heren heerste er bRzondjer veel elijkopgai er wist zeer kort voor tijd, de Sot dan gelijke stand in haar voordeel te ver anderen (109). Zaalhandbal strijd ln het laaute kwartier hun betere conditie demonstreerden en tot een 11-8- zege kwamen. Hermes-Schutters ln Den Haag stond ook al niet op hoog peil. Schutters moest ultkomèh met Invaller» voor Huis man, Hultema en Hoek en dit was aan het „pel wel te merken. Enkele malen slaagden de zwart-groenen er nog in aen kleine voorsprong te nemen maar ver- dedlglngsfoutes waren de oorzaak dat Hermes steeds weer ktm inhalen. De puntenverdeling (10-10) is den ook reri •ilesslns verantwoord resultaat D ARIZS Hoofdklasse Verburgli—DWS Hyglea—Swift Qulntua—WLC/DES District 1e klasse Anlino—Athene Veto—Schutters Hyglea 2—Rod® 2o klasse A. AHC'28—Dynamo HVP—Gona Wilton—Verburch 2 2e klasse B, Hellas—Wlngs Turnlust—KDH Sneiwlek—Rohda Afdeling tteUerdaro, Is klasse. Minervtr --Spartson Viret-ADO UVG—Activltaa to klasse. Oil veo 2—Actief 2 DWS 4—Meeuw, a Unites—AcUvitas 2 Heren. Hoofdklasse. EMM—Dynamo Sitisrdla— OpereUe'SJ Quintu»—Sti DISX*7CT. lo klasse. Hermet—Schutter* Wilton- Vin# Sneiwlek—Hellas Afdeling Rotterdam lo klasse Schsilters 2—Acti»f WIK—Dynamo S HVZuld—Meeuw te kiasse. St. Lodewtlk- Sm 6—9 $—2 1-8 4-7 3—3 3-2 3 8 6—8 1-3 d-0 II—s 3—3 8— 1 11—18 13-11 10—1* s-11 14—U 9-1* 4—3 3-11 idlwtek 8-1 A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1