Weer meer schepen Goede jazz bij R.K.K. Amsterdam wil HDM terugwijzen Schooldammen AGENDA Veel équipes in actie Beste partij van Janse p *,-*"• lïW'rX' yerlovingsringen festival 1975" reo van Ierland "''1ÈÊÈÊmmüÊÊÊÊm wÊW^wm^k Microwedstrijden ■fir. p»g. 4 - donderdag 3 december 1964 T ^d'wsv I IWgEp' "tsêrnmÊé0& t .'.-a-A iiaife 'vr J?« Un»: if' f' *%öSSr S tX'fe - p.^wir'' ft «ffÉ Bioscopen Voor heden Voor morgen KonifHisril in drieën Exposities Kijk in onze nieuwe afdeling Derde klus kader r - W Apotheken VOKTBAL ItVB KOKKBAL HOCKEY MENSEN DIE IN ROTTERDAMS HAVEN j&lfck ,,iüW#C' sf*'^3Mr' stoft*; «AétóftsUK Rotterdam heeft het 26.000- ate schip a! In de haven ontvan gen. De ver wachtingen gaan dit Jaar uit naar 26000 tot 27.000 •chepen. een re cord aantal! Ala men een blik naar deze wereldhaven werpt, «pringen vooral achepen, kranen, auto's en machines In het oog. Nauwelijks beseft men dan, dat mensenhanden al deze tech nische apparatuur besturen. Maar er zijn talloze mensen, die hier hun werk hebben en wij zijn ze op gaan zoeken. Overigens niet in de' hoop. dat we ze allen op een plaatje konden krijgen. We hebben de haven beschouwd ais een grabbelton, waar- In we een willekeurige greep hebben gedaan. Een roerige grabbelton, dat wel. Gewerkt wordt sr. Dat moet ook als er moer dan 25.000 schepen gelost en ook weer geladen moeten worden. Dasr komt heel wat aan te pas be halve de havenarbeiders, tailieman- nen, kraanmachinisten, rivierpolitie, kantoorpersoneel en noem maar op. Ingespannen zijn de werkers bezig het ruim van het schip leeg te halen (foto links). De schepen moeten worden vast gelegd. Daarvoor zorgen de mannen van de roelersverenlglng ,,De Een dracht" (foto midden boven). Een bekende figuur in de haven is havenmeester H. J. Verhoef (foto links onder). Ook de binnenvaart kan in Rotter dam terecht. Daar heeft eveneens de schippersvrouw haar werk en het Is niet zo dat een kind de waa kan doen (foto rechts onder). Een wakend oogje over het geheel houdt de rivierpolitie (foto rechts boven)- IN haar zaaltje nan «je Witte de With- straat had de Rotterdamsehe Kunst kring oud in jaren, maar Jong van geest gisteravond weer een jazzeon- eert georganiseerd waaraan ditmaal me- 10 dle deelnemers aan de Koinpasrit dewerkten lenor-saxofnnmi Don B.vas, woensoaguvonrf moesten rijden, toen zij pianist Hob Madnu, trompettist Nedlcy <le °P M'n n:' laatste wedstrijd van het Elstuek. bassist Ruud Jacobs en drittn- 1 (1!!,ll'|et «otterdam van de K,-IC-West. mor Ceei See. En respectabel gezelschapuitkwamen, heeft allen voor zo'n reeks dat jazz liet boren op hoog niveau. problemen geplaatst, dat niemand er in In aan tijd wua. in het experiment een 'l n> sterke ntmrtik krijgt In de jazz en ine* - sbnfpun n. Zelfs» de ouwdvan kMtoehfeorïki isV *,lte s»ins de indruk krijgt dot alleen de mtpv y derT I. e aV uur O^nawj!. 14 j. itit'K van morgen interessant kan zijn. is - A .111-1 Hut KI tuin ririH ntu'line II om Anno a.im ni.ii treaa, dag. 2. 7. >30 uur: De hel van niemandsland, 14 J. satraal, dag. 3, 7, 9.13 uur: Striptease vun Perils, IB j. Cuaac-OLjenkorf, doorl voor»!, o.a Nieuws revue, tekenfilm, kleurenfilm Pnrljs op het tja, a l. Cineac-beurs, dag. M 30, 11.30. t 30. 3.30. 8.30. ".30. 9.30 uur: Onderwereld Flgalle 14 p. Clasrama. «ki, 2.30 en 8.13 uur: Search for Paradise, ad. SolM&aum, donderd. 7, 9.18 uur; De inspec teur, 14 j.. vrljd, 3, 7, 13 uur: Tarzan trekt near India, 14 j. Corso, dag i, 7. 8 30; Uliriottatio Jne 11 J, 3na«l, -"ag. I en 8 uur: Irma Ie Pnuce. IB J, Harmonie. dag 2. 7, 8 IS: Jumps Bonn om contra Ir. No, 14 J. Criterion, dag. 330, 7. 9,30 uur: De butler. 18 jaar, Lamfer. vrouw Luxor, da, ïetr®, dag. 2. 1, 9 30 uur: Geen alibi voor moord. 18 1, liloa, vrljd, 8 uur: Jong en doortrapt. 18 i. Passage, dag. 2 en 6,18 uur: McLtntock, de geweldige, 14 j. Pttosea, dag. 2.16, 7, 9 au uur: Codewoord „Poes", 14 j, éx, donderd. 7, 9.13 uur' Universe dl Notte, 18 J. Nlix, vrljd. 2, 7, Ï.14 uur: Het zwaard van Zorro, 14 J, BtMIa '62, dsg. 2.18, 7, 9.30 uur: Veel liefs wit Moskou. 18 J. halte, doe 2.13. 7. 0 30 uur: McLtntock, de geweldige, 14 J. Venster, dag, 1.30 en 8 uur, Les miliint» du Paradis. Si j. Ptetorls, donderd. S uur: Zuchtjes met de deuren, 18 J. Vrljd. 2 en 8 uur: De slag om Mapels, 14 j. etterdwass Schouwburg, 30.18 uur lier man Hsijemsns herdenking: NRT shekels. ktrium, 20.18 uur: UltwUseltngsconccrt door leerlingen vsn de Muzle; Academie te Bazel. KCsntrum Krallnsen", Hoflaan 132. 8 uur: Cabaret Quest. George Stam, Van ecu onzer verslaggevers) ROTTERDAM, (Kinderdag. De rott- It, Latmnskerk, 12.43 uur: orgel. winnende equipe, die van Speelman Van Oosten, kwant in de drie cijfers, Danruit blijkt reeds, dat de strijd, al was het traject slechts zestig kilometer lang, moeilijk geitt.ennl mocht worden. liehal- ve enkele tijrienritrolcs, rmx-sten twintig rotitceonlroirs, nteermnlen geraffineerd opgesteld, vuirioti aangedaan en won- het bijzonder plezierig om een» een aan tal mensen aan het werk te horen die niet naar nieuwe wegen zoeken, maar nog steeds voldoende mogelijkheden vinden in de verworvenheden van ande ren, Daarmee wil niets denlgrerends ge- zegd, want ul zijn bij alle genoemde tnti- 'G. ^"s( 5!° l1'" 'not!9'*' sici namen te nnensen van mensen die Jv5' i' ■•lekuai t veischljnt-n ,,l)nnk- htm spel beïnvloed hebben, zij hebbenüt B,J mankcwrtle toclt een dermate grote Utu/.lkale per- er nog nl wrt mm soonlljkltetd rint tr bij hen vrijwel nooit j De rit besUmd uit drie gedeelten. De van epigonisme sprake Is. eerste 8 km moest nun de hand van een Voornaamste figuur In dit. kwtn'ct was duidelijk Don B.vas, een ttiun uit de school van Coleman Hawkins die echter m.g zeer creatief is en wiens soli steeds boeien, Rob Mailt,ut genoemd worden. Trompc list Nedltgpt ËlsUtck |>astc zich bijzonder goed bij bol spel van B.vas aart. Wat bas stripknart worden afgelegd. Dan volg de eon stuk van 23 kilometer Volgens hel bollclje-pllltje systeem en tenslotte moest de rest van de üO kilometer aan ROTTERDAM, donderdag Het Haagse HDM ss in de hockeywercld bezig mei een brutale „anval op de leiderspositie van Am«terdam. Zondag komt de slag ltissen de twee groot- machten in een beslissent' stadium. In i het Wagener gUditiif wordt nsme!(jk j gespeeld Amsterdam—-HDM. Amster- dam kun MUM op zijn plaats zetten, i Spanning dit9 in het stadion te Am- 'sterdam, maar ook op de andere vei lden. BMHC-Unde,-.. HHYC-f aren en Kanipotig-Hllvei s im ziii: wcdstriidcr. met gel'ikwaTrfigp olflallcn Bij Delft- se Stti(|i--SSHC zijn de bezoekende Stiel li-oarep echter favoriet. In du nvergangsklas.-sc is bii Kiev i- i it ts-KBC op hel oog de thuisclub favo riet. Maar de Rotterdamse gasten heb ben zo dringend ponten nodig, dat de nood 'vellicht inspiratie geeft, i De Rotterdamse promotieklasse; I blbtUILT 1^ tlI wirj|> 2»W|I MITUB Ju» zt t Nana! hem moet direct pianist u i n" «•outefaeschruvmK wor- ilnu gmtSemd worden. Trompet- den «"'eden De helangste bug voor der ley Elstuek paste zlclt bijzonder .kk'",e «tten is groeiend en vele B-v..Iii-i spel van Bvas aan. Wat bas- waf®" ln ,Er wa,ren erbÜ sist Rund Jacobs w, dn.mmer rees Seel"ft bciiw.rlUkc wcdstrtjdervarlng, maar betreft, zij deden weer wat ervan hen "i''ln1"l,K PJ««'W d f, dl)»r verwacht werd en dat is Iedere keer je' ''"zeUers waren ingelast en die ge- veel. HANS HAAKT (Advertentie I A' Ssuwetntram, <i»g, g-t7 uur, belt. romf.:| Woning 1973 blcoCil Nu (tot lUüS). 80ïfflSir>« vtn BcUDlngcn, tlug. tO-17, zond. 11-17, wocnsil. 19 3U-22 uur; MurtrfO Mn-' fifti U> echlldttr, xrhilOcrljert. gounijtcs, i •n tekeningen (t.m, 8-124 Anna Tl,Ito. Tekenlnj o (t.m. 1K-I2) Vnrramrlmg Van Str Edward co Luiiy Hulton, l.on,l«n: Kunet Uit (Je 1W* en ÏOo eeuw van Mo- net tot tie Sie«! (t.m. 17-1); Dodeignc. oealdhouwwcrkrr. en tekeningen (tm. 24-1). IlOfMMgebouw ihergaaade Ulijdorp: Dc Ne- deflandie dierenwereld loopt gevaar tper-' menent). aromait iRatUeerle); béun vAI, Kerckhoven, i SchlSslsirlJer! (t.m. 31-22). tltrie Delta. W. de tVlthalr. 38a, dag. 10-17, zond, 11-16 «uur; It P. Zlinmcr, Scbtt-1 derljen (t.m. 27-12). ïittsrSwh Maeeum. dag. tu-17, zond. 11-17 1 uur: Keramteken, zilver, klederdrachten en poppenhuizen. I B Sebeepvaan-l.ncMvaart, dag. D-iJ, zon- j slag 14-17 uur; Permunentc cxpoaitle op I 'isrittem-technlA i gebied tllterlon (Foyer): Flgee. schilderijen (t.m >7-12). gritiem Mnieuln Ftlna Hendrik, dag. 10-17.1 sond. 11-17 uur: Verzat,I.'llng op hlato- rlxcti-echeepvnartkundtB gebied, fetro wmi;, dsg. 13 30-17, zut. 0.30-12 30 uur: Permanente expoaltle. metripouw. luerun laad» en vnlkenkünde, dag. 10-17, zond, 11-17 uur: Wajang en gamelan, oernnie, mythen cn magie, Tibet, Aamat, pre-hUtorle der Sahara (permAnent), Tel {ire-hlatorle der Sahara (permanenti. Tel- •m, veiksnnlns van een oude Afrikaanse cultuur (t.m. uo-ish Poppon. cn achadiiw- el In de Orient (t.m. 3-11. 3» (10 jaar vóór op de tijd) naar onze laatst® aanwinst model „Brigitte". Een topper I tuigden van vindingrijkheid Do voornaamste uitslagen. Klasse A 1 M. SpeelmanJ. F. vun Oosten. Rotterdam 127 slrafpunien, 2. S. Q, BruinJ. S. Bruin. Den Haag 156 stop. 3 J, CidietP. de Jong, Rotter dam 2K! strp. -I F J. Appel, Den Haag J. PI Vttyk, Rotterdam 27b Strp, 5. C. j Tcfinvcn J Snoek, Rotterdam 300 strp ,6. R. ValkS. Stad, Vlaardingen 350 strp, 7. W van OostersA. van Oosters, Deift 353 strp, 8 BosGroenendijk, Rot- ten lam 373 strp., 8. J. A. de Heer—G. H. i Henlzen Rotterdam 400 strp, 10. H. l'ietersonA v.d. Kraan, Rotterdam 405 strp. Klasse D. S. W. VreekeuD. v.d. I.in de, Rotterdam 203 strp, 2. A Boot J. J. van Leggelo, Den Haag 248 strp, 3. A. Moermanmevr. Moerman, Rotter dam 306 strp, 4, T. AlborsA. Fekkes, Rotterdam 326 strp. 5. J. W. Koopman mevr. Koopman, Rotterdam 342 strp. Klasse C; 1. BraackxJ, Haakman, Rotterdam 187 strp., 2. ManheimJ, Stetk, Rotterdam 761 strp, 3. Th Nijhoff —Mevr. NUhoff. Rotterdam 350 strp 4. BakkerVan Eyk, Rotterdam 396 strp 5. J. F. Oortgijzen, RotterdamA. van Haseton, Delft 410 strp. 'staan voor lar-ige taken: HHYC 2-MR HC, L.eonklas-Rlng Pass en Victoria 2- HGC 2 zijn voor MltH Leon Idas en i Victoria 2 bepaald moeilijk. Trouwens i Victoria 1 moet ook opletten, dat het tegen Hudlto'geert steek laat vallen Bij de plaatselijke strijd Aèolus-Hille- i gersberg is de thuisclub favoriet, j De dames van RBC ontvangen Be i Fair. Daar zit voor RBC maar juist ieen punt in. Zeer belangrijk Is in de promotieklasse HBS-Vlctoria. Als Vic- toria die partii wint, worden de kam pioenskansen wel heel mooi. i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In het clublokaal van dc biljartvereniging Kunst en Vermaak. Is woensdagavond een aanhang gemaakt met dc wedstrijd «ut hei d'.strie,•"kampioen «ohap der«>e klas kader 3K-2. In deze finale konvn uil M Janse. J. de Pnauw en J Huls- l)oi ch. allen van De Maasstad, W. Wag» - naar van L.M.O., G. de Boeve van K. e.t V.. M. Vermeulen van Het Noor den. L, Dieryck van Wij willen winnen en J. Visscher van Tediro. Reeds op de eerste avond ond.;i- sclteidde Bob Janse zich door een pruna 1 partij te spelen. Met een serie van 73 en een partijgemiddelde van tien. de pro- motiogrens voor deze klasse, kwam hij ver uit boven de andere deelnemers, maar wol heel ver boven zijn clubgenoot de Paaitw. Ook Dieryck en de Boevé i kwatn -n goed voor dc dag. Vrijdag- 1 avond zal dit toernooi in de biljartzaal 'l.agrand worden voortgezet. De uitslagen: Janse De Paauw j Dieryck Hulsbosch Vermeulen Wagenaar De Boevé Visscher °>:E Rotterdamse Raad voor de Li- c'.'.ameiijke Opvoedittg installeer de onlangs een school Ha mcom rnissie. Daarin werden onder meer enkele bekende figuren uit hei onderwijs benoemd en een bestuurslid van dej Rotterdamse Dambond, Deze kers verse commissie heeft haar taak j energiek aangepakt en constateerde; tot haar genoegen, dat ar grote be langstelling voor oen Schooldamcom- J petitie bleek te bestaan. Het resul-1 taat van een en ander ittd ik thans j terug op de dezer dogen gereed ge-1 komen en aan de deelnemer» verzot»-; den stencils. Niet tuinder dan 401 teams hebben ingeschreven vo<">r deze j eerste onder auspiciën van de RvLO' georganiseerde schooldarm om petitie, die ik wel wil zien alc een prachtige uitbreiding van hef eet der op de Lin ker Maasoever ontwikkelde init.atef, waarvan de heer C, Storm, vooizilter van de damvereniging Charlois, de „vader" was. De teams ontmoeten elkaar in elke poule eenmaal. De zeven groepswinnaars spelen daarna de finale, 'k Bet zeer benieuwd welke school voor de eerste maul de eer voor zich zal opeisen. int int, dat zijn vroeger resultaat in Rotterdam niet toevallig is geweest. Overigens da mi deze Soetens al van jt'Hgsuf. Door de oorlog en een ziekte kwam hij slachtx heet spora disch in wedstrijden buiten' zijn vereniging uit. Nil hij dit op aan dringen van vrienden tovh maar eens deed, is het sluimerende talent eindelijk iaat, maar zektrr nog niet te Ina' naar voren gekomen. 250 25 73 10.— j 62 25 15 2.48 250 34 28 7.35 160 34 23 4.721 250 46 24 5.43! 223- 46 36 4.82 250' 37 27 6.75! 160 37 33 4.32' LIJNBAAN 50 «PW >n d* Pijp, Gnfft Uth, Cxffalitt. 60, (i.i* 21 uur: Cor- Llth, tekeningen. Qtterdxmxche Kunstkring, W. <la Wlthstr, 33. dag, 10-17, zond. tl-W uur. HImio Domo- 4o, üclilldtrijen mi goum-h*» (t <n. 13-12). ilitumii KunitMIrhUnp Korte Lijnbaan 18e, 'dm. 10-17. zond. 12-17 uur: Verant woording, Een keuze uit werken aange- Kocllt geüurendo 1683 (t.m. 13-13). KtlMtaaal Zuid, Zuidplein (20, dag. 10-17. zond. 12-17 uur: Winnaar» „Drempel- - pril»" 1964 (t.m. 13-12). I Vanztar, dag, 10-22 uur: Jof van Leeuwen, beelden Maria Eoy. «chllderljen (t.m. 4 rtee. hoog w«tvr tc Hottcritnm le tU3 07 18-187 2e Hl 17.14. le Dordrecht te tl) 3 39, 2e tf Ftrzamtllni WUlem van der Vurni, Waster-17.88; te llclleyóetslul» le tij z 34. 2e t «S 18, dlMtl ets' dondert. 11-14,113 49: t® Hoek van Holland te t|) 2.37, 2e t weenad., vrtjd. en zond. 14-17 uur. 15.11. UciUtvr Muubitvf» ui. i' n luiin-, Binnenweg tel 2511 :t«. I* S Kxler NV., Noord plein 51 teloi .Ml 28» dr. J C. do Kvuntnic Ut»»Ksei«iin 216. lel 84I71U Lunaberg on Z«i NV- West Kruis kade tol 125116. Van Lonncp Apt» threk, MttttU'tjrsuuM'tltüt 1 ü'i, lel IÖI.1H4 t# H Wairoiuuir. hucA(tmntngel II» irl U04U3. illUt*;.!) miii-rg-Ki iuebruckII Pxler. DorpAHir 101. tel. lOlOtCi. tflukt*r Cu pee Apotheek, Hunu- it Uk 5 tol lUJVja. u tt UiU'Umu O» au leimo.nslnmt 85. tul 27UI24. P Hun.l Dnrdlüelmlii Hitt. lol 270781 me| WL C Ro(vt/4int, IMvtn 1858. no. 85. tel 478^41 Jac Wolf. Bree» feln B. lel 11»t 1 (1H tlougxliet. Perm» en spiJkenUteApotheek Gerla, Lengweg 72. Ho4>evltet. tel. OIO* 1 Ut)u04Apotheek Uotlek Nnordeiiule 20 SpDkenUse tt»l 01880-2^06. Betaalde lertor Rea. le divisie Kxeelslor 2 -PSV 2 MVV 2—NAC2 llrs, *e divisie lt Xerxes 2— «le to.uif-sehap 2 Kor;. VI 2 - DOS 2 KhixKzV. 2 -NKC 2 J e ug dr oir.pr tit t f le kins li A DO—SVV Wilhi'lmina—PKV lire—K»rtuna '54 Spart.i Wil km If ?r klas A KC Zna»atrAlkm. Fortiina VrL--2FC Hnarï -HoR Sport \m*teur« ie klas Ar..\ VA-~U;*nnjep! N(««)U1wlJk Verhun h—Oly inula li: Wilhelm—DOSR VOC—HiUegemhe'-e Nlspta Kxeelsioi '2U Vi VO-DNIO Knu.enbut g~-KVC VIOS— Oude water mis—aüs I): VDL-CnOH leerd Sport—OVV LMOHoi< og raven HION-ASW Dubbeld --/uideister 4e klas Ct Ootevuwu Wit Rocxl Wit-CJS Kk>*nUloirtul* BKC—Ter ld o Geriniiutl—Poortugnl t»: Ntouwsaiv—PPC Mekcltngcii—IFC Rm'kHiiJe— Belvedère St. Volharden—UZB H.trdlnxv,— Progresü i ill: Merwedr—Traumv SSW—Geluk vogel» j 's-Gni ven deel-Oud i Beljerlaitd j DlnduaASD Zate rdat voetbal f 2e klas i Ko/akken Boyt,— Zwart Wit '28 5e klas A: MKtiGr. Limit t Idle HagheCSVD i IS VOW—ARC j I HareiKtrccUt—Zuidl. j .11: NSW—Heerj.ci. HVO—Spljkenlwc i 4e klas S A: PPSC-TSB Svheveningeu— ToitortUlo iHazerswouns» Bosx Wnwutiiiu -Graaf «•Griiveniwwle-- Willem 11/VAC Rouwkoop I?KDKO-Or. Groen JJs Kout.uk.—Ornus HKWIK—Dulnd, SV JJAS—Uaeer Boys D: Wlppoldei-KSDO c Zwerver»— ssmvPOK Schoonhoven Ruatalln -Unix en !!,sl,',i^,tr0i""le W' Gun] B: AS\% H—ASK K: Mmiimlni-ï iWOZ -Bf tW SV— Stolwijk I He» 20 klas Lek kerk Nlc Boy» i Zwaluwen 2— Sc hie broek—Haastr Excelaior t* J Schoonh -GriHMiew. t HVVH 2—DOTO 1 Oouderuk—TOC.B SSS 2— tleerjmtsd 2 Vi HCD-'i Noorden AKC 2-Zw. Wit '28 I Hes. Se kUs It: HK1SS 2Qui:U Boy» die Hughe 2Mon ster 2 9-Gruvciuandstt SV 2—PPSC 2 RIJnb. B. 3— Duno 7. C: Kxi ^Isior P 3 Sptrtt t Sportlust '46 2— CSVD 3 VVC.Z 2—IRiU'dm 9 B" Zuld irui 2— Ko/akken Boy» 2 Opelle 2-SHO 2 Zwart Wit '28 3— Grouie I Indt 2 t). klz.) c'SC—Bloemhof DirkMttiid—Nzdu V Schiedam—WKC II; futtersh.Atolun Holncit-DIIZ Euros uoirt—NttC FSV Prei,ma—'The Hlsiug Ho|ic te Klasse Ursus—SVDP Crotww i'oorw, Hellev.sl DHOC Saturn us—DHL Se kUue A: Stod-r V KVV.ltSCH VVOH—VND II: Autivit Soli B AVO.ZVC-SVO 11 WO— Neitoro C: wr—DOZ llurrk.St. Lodew TOGZ- Metro 3* kl*.'*e A: Rzdto—Cotpil Klorlss.-OBRSale! 1 Zwart Wit—HBB O: Air. B.Pants.h Pech vogels —OH V V FC Vlet.—Smectsl CSSAVR—KreeklJ Geelt 'na—S, H Zaterdax le klzs Helnenoord—TrlGK Rlioon—Roaenhurt! ZWSH—SNS 2e kl..s At Egel, Boy.*—GTB The Stars—Sun). W IA—GOS "12 ZllVH—OLD Ze Ma» lis Rivkfmji—Stel I Dc;. Hommel—EuV Itelvsl —En. Boys FC Maluku- VVOH i Bolnes—Gr Wit |t le klis A: Beilscl—LSV Cl VOL- SOV De Nat,—Loi'.tiaid 3e klat II BVCB—CSV Sero Nelsut—Onlt i CCOFC Veronica Otdl-COZ i j® ia*s c CCK—Maec tfo»GoudsW, B. i'uk'yon-7.whl XlnUwegse Boy» HCSZ- Smlt..; oek lloofdkiss Hohda—On» Eibern j Oeetos—-Wezterkw. Suang'ett—Blsuw W I ZKC—LUTO Archipel—Het Z.m.: it KV—Fa. Ovcigimgktas A AskoWordt Kw i DOS—Stantrlea AW—Koog Zaandijk j 11: Gr, G.—Sportlust Roda—Swlft Eerst? klit Sperwers—Ons Etb. 2 Dee tos 2—OSCR HaVFluks Quick— Zulderkw Tweede klas A; O DO—Het Z. 2 HKV 3—Trekvog. EurekaSV Hoogvi. Achlll— Gymnasiast 11: Ready—Zwerv. Mrrwede—Roz b. Olymp Oni Elb 3 Ons H.—Tjoba Derde klas A; Kou St —Animo VUON—Velox Houtanlpp DKV 11: ALO—HPV TOV—PAMS Schtebr BKC Noord kw Ctiarlcti C: BI. W '31—Togo Phoenix—De Ov.it lloi. verste klas Achtilos 2—Hcg.b 2 Ready 2—Roz.b. 2 Fluks iZuid few S Spangen 74_Sperw X Vlo O 2—Die H. I Ree. tweede kiss Ai OSCR 2- Danalden 2 HKV 4—Die H. 3 Sperw 3—HSV 3 Olymp 2Deetos 3 O DO 8—Het Z. 3 Cï\ nut 2- Trekv 2 Heren nesten DMHl' l.eiden i A"dam -HOM HHYC—Laren j KampongH'sum DSHC-SCHC Overg. kl. A Kiev.—RBC Be- Fair -Hurley i HGCSCHC ÏI Togo II—A'ri&m II Prom. kl. A i »SBC II—Asvion I HHYC II—MRHC Hudlto—Vlet. Togo III—Gr. Geel Prom. kl. B Leon,—Ring Pass Lolden U-HOS Vict. II—HGC II AeolusH'berg Zuiden 1e kl. Breda—Tilburg HTCC— EMHE Keep Kit -O Bosch Venlo—MOP Onsteit te kl. HattcmNtlmegen Hengelo— DKS t'pwarif—rnhem Zwolle-PW Noorden 1e kl iGrolt Stuo -GHBS IH MC—Groningen IIHHC—Daring jUIC—HVA Westen te kl. BDHC—Alliance i RBC—Be Pair Kiev.—Gooi A'dsm—HDM Prom. kl. A Kampong—R. Wit HBS—Victoria SCHC—HGC A'dam II—Togo YTAN dit sellnoldam evenement naar de heer M. H. Soetens is. slechts een kleine step. Deze heer! is namelijk er: damiin.r. die veel te, lang onbekend is gebleven Soetenz- is al 42 saur en lid t'un de damver eniging Vreewijk. Voor hem schijnt, inderdaad het lei-en bij veertig te lijn begonnen. Want na vele jaren j alleen maar voer zijn club te Heb-' ben gespeeld, schreef hij een jaar geleden in voor de persoonlijke kampioenschappen van de Rotter damse (districts-) dambond. Hij kwam met glans door de voor wed-1 strijden en eindigde in de finale o pi de ereplaats. Bijzonder overtuigend' was dat nog niet, u>ant hij had slecht» één gelukkigpunt voor sprong op een peloton van vijf an dere finalisten, die derhalve de tweede tot en met de zesde plaats deelden. Soetens ivas op grond uan1 Zijn resultaat in één van de zes dis trictenwaarin de provinciale dam- organisatie is verdeeld, gerechtigd uit te komen in de wedstrijd om het persoonlijk provinciaal damkam pioenschap. Vanaf hel begin ging hij mede aan de luiding. Het werd een ware nek-aan-neh-race mat de Haagse crack Freek Gordijn. Tot aan de laatste ronde bleven beiden getijk en ongeslagen. Uiteindelijk be-ette Soetens ëetweede plaats met een punt achterstand op Gor dijn, die het bezit van de nropirt-j ei ale life! prolongeerde. Dit prach tige resultaat betekent voorde vast- h.-id'.-S etens doorstoot naar Het; landelijk Vainpioenstoemooi cn (e- A AN het begirt Van deze week was ik heiaas niet in de gelegenheid de officiële opening hij te wonen van hei „Instituut voor massage en heil gymnastiek", dat de be' ,ld niet on bekende Hans de Koning aan het Re- getitesst pbv Isoen te Gouda in een voormalig, geheel verbouwd heren huis, heeft laten inrichters. Dat speet me zeer, ook al omdat ik u daardoor niet kon inlichten over dit voor de voormalige Spartaan, die op onge lukkige wijze een einde zag konten aan eer mooie voetbalcarrière, en Gouda belangrijke cenement. Bondscoach Denis Neville had een ogenbl'k alle zorgen rond de nade rende interlandwedstrijd tegen En geland verveten om persoonlijk de opening te verrichten: bet was een sympathieke geste van Hans en zijn voormalige Spa i ta-) trainer, aan wie hij veet te danken had, deze eer le gunnen. Behalve uit Sparta-krin- gen was er ook flinke belangstelling uit de medische wereld. Op deze ma nier wil iV Hans nog gaarne succes toewensen. Uit ervarinu kan ik het tut van een instituut als dat van hem aanbevelen. "XTANDAAG nog één verdere Mededeling: 4:it i Qeesink hecjl justeren run de heer Spencer Levhart. fl irt cfc Avi<;rn.-n Express Co.) een schilderij aangeboden ge kregen. Het doek (van de Utrechtse kunstenaar Fred Hartsuyker) heet: ,J3e Makreel van Ceesink". Hieiaan is een kleine geschiedenis verbon den. Tijdens zijn jongste verblijf in Japan, waar zijn succes hem een nationale beroemdheid maakte, liet hij eens ontvallen dat hoewel, de Japanse keuken zeker niet slecht was, hij (och wel eens verlangde naar een' door zijn echtgenote klem - gemaakte Hollandse makreel Die uitspraak inspireerde Hartsuyker tot zijn schilderwerk. Het bleef euentpel in zijn atelier hangen. Tot dat de heer Lenhart hiervan hoor de. Het in Geesinks judoschool uit-, gereikte schilderij h"eft ondertus sen een vaste Plants m Geestnk» huis. Of zal het binnenkort verhui zen naar de door hem in de Betuwe aangekochte boerden)? JCftlSKRASSiidfl ROTTERDAM, donderdag. De uitslagen van de mlcrokorfbal-wedstrtjden ven dins dagavond lulden: Rozenburg-Trekvogels 1—5; Trekvogels Jl-AJax J 4—1: O.S.C.R. J-HiUe- gersberg J T—8: Sperwers-De Spartaan 3 2—3; Spangen 3-De O ver kan Iers 3 i—3: O.S.C.R,. 2—Het Zuiden 4 3--S': Killegftrsberg J-AJax J 1—1; Trekvogels J-Trekvogel» J I i—1 C.S.C.R. J-Rosanburg J 4—U Het Zul* cn4-Oe Spartaan o—It De Ovérkanters S- Sperwer» 1-0: O.S.C R- 2-Spangen 3 I-O; «o» .:nburg-Het V aider. 1—1; Spangen B-lrek- vogels 1—3; Span?-. A-S.V. Hoogvliet 8-0: Het Zuiden 2-Het Zuldea 3 8-2] Trekvogels 2-De Overkantera 1—1; Schleoam'>0,3A..R. 0—4; Hst Zuiden -Trekvogels 8—1: Rownburg- Spangen A 1-7: S.V. Hoogvliet-Spangen B 8—3; Hst Zuiden 2-Ttskvo*els I 1—1: «e Overkanlers-,Schiedam 2-2; Hst Zuiden s- O.S.CJt. 1-1. SToijinV' i;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1