AGENDA Reddend zoeklicht op pikdonkere rivier ,Ik moet helemaal Morgen geen RVB-voetbal EDO neemt nederlaag tegen Feijenoord graag voor lief me altijd mieven 3 ktMr#is- Lichter zonk na aanvaring met Japanse lijnboot bij Westgeul Verkeerson geluk veroorzaakt: 14 dagen cel G.S. doen spoedig uitspraak in taxikwestie In R'clam niets bekend over mensensmokkel Uitverkorenen m Drijvend Zanger Pedro Cariiio VOL HUIS IN HAARLEM Ml'üiJd Blèren Houthakken Studie Duys éry^ t pag. 4 - vrijdag 4 december 1964 Bioscopen ie s. nu... beduidend goedkoper Exposities Apotheken lt (Van onze haagse redactie) DEN HAAG, vrijdag Ge deputeerde Staten van Zuid-Hol- Holland hebben woensdag het beroep in oj>enbare behandeling ge nomen dat de Rotterdamse taxi-on derneming TCC heeft ingesteld te gen de weigering van b. en w. om 'n bednjfsvergunmng voor de ex- ploitatie van 30 taxi's af te geven. Ontoereikend Zwaailicht (Advertentte IM.) lluizi Mivnlinir moet u toch t>lj ter meulen zijn tiylon denier ter meulen I 55 (Van een onzer verslaggevers) 0F weg om zich een plaats te veroveren in de Neder landse showbusiness, moest zanger Pedro Carillo (35), ook wel bekend als de „zingende schoorsteenveger", vorig jaar december door ziekte van zijn pasgeboren dochtertje zijn car rière pas op de plaat (s) laten maken. Nu de wolken aan de gezinshemel echter wat zijn overgedreven, wil Pedro weer terugkomen. (Advertentie IM.) SLECHTS EEN DAG Heren'winterjassen JONGEN SPARK A *s Bel-O-Fast Self ironing cotton Dit betere overhemd Snelste boot vanroeiers redt vier drenkelingen -f, 4m sv *5 i i r i. QEREDDEN en rtdésrt zijn In de Vulca«nhaven aan wal gezet an van droga klaren voorzien. Op da foto rachta da eohlpper, links de matroos. Aofitar han twee raddere. ROTTERDAM, vrijdag De recht bank In Rotterdam heeft gisteren de 27-jarige vertegenwoordiger P. van den B. uit Mlddelharnla, wegens het verooranken van een verkeersongeluk waarbij een 13-jarige motorrijder om bet leven kwam, veroordeeld tot 14 da ten gevangenisstraf en drie maanden oatieggbig van de rijbevoegdheid. Do officier van justitie had op 20 nove ber tegen v d B. 400,- boete of 80 dagen hechtenis en v(jf maan den ontzegging geëist wegen» „grove achuld' aan het ongeluk. Het ongeluk gebeurde In de middag yttt de lie maart nabij een splitsing In de Noorddljk te Dtrkslond, Enige tientallen meters voor deze splitsing wesk v.d, B. mei ï(Jn bestelauto «aar J«iK® uit om -de llnkerweg ln te rijden. De vertegenwoordiger voerde deze manoeuvre uit, Juist toen de 18-jarige motorrijder Ja» Pleter Hoek de bestel- •uto ging passeren. Belde voertuigen raakten elkaar Wet kracht, waardoor oe jongeman van lijn motor werd ge slingerd en tegen het wegdek smakte. Aars de schedelbttiafractuur die hIJ «irby opliep overleed hy korte tijd later ln een ziekenhula. Aï*2*V 2f.A 'i 6 30. sat 8, 4 30, 7. zond i ®'30 uur van niemands- (Md, 14 j, Centraal, dag, j, 7, s ts, ui a, 4 is, 7, 4 18, 7, «ona. SS, Parlli, is 1. s-Bli S 30 uur. Stripte*** van Cia»t!-'iijaakirt, doorl. voorst, ut 3130 uur f«saïct«a ryl«uw»r*vu*.tek*nfllm- kleursnfilm PsradU» &p het Os. «I Cttwac-B«Kï», dag. 10, lt 30. 1 30, 3 30, 8 30, 7.30, 9 30. ut. vervel 9 0S. zond yanat 2.30 uur: Onderwereld Plgalle, ta ).i sand, 11 uur Galapagos, a 1 dag. 2 30 en ais. ut 3 30 en 8.w8 uur: Search for Paradlea, aJ CoUsgaauiB, dag. 3. 7, 9 t», zat 7, zond 4 SO, #.13 uur, TapssR trekt naar India, 14 izat. an zona z uur. dief van Sagdag a 1. Con 5, dag. 2, 9.30, ut. 9.7, zond 3. 4.30, 7, 930 uur; Limonade Joe. 14 J. Grand. dag. a en a, lat 2 en T 30. rond 1 SC, i 48, 8 uur: Irma la Douce, 18 j. Harmonie, dag. i, 7. 018, ut, 3, 7, zonti 2, 4 30. 7, 9 30 uur: Jamei Bond 007 contra dr. No, 14 j. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. Op dc pikdonkere rivier scheen gister avond rond zes uur een reddend zocklichl op vier drenkelingen. Het ruim 9000 brt melende Japanse vrachtschip Sa (sum atniiru had het mot slakken geladen lichtertjo „Vulcaan 134" b(j de Westgeul aange varen en de lichter zonk snel, Kapitein, stuurman, machinist en ma troos raukten te water en klampten zich vast aan drijfhout. Schipper Cor van der Ilelm van de roeiersvereniging „De Eendracht" en zjjn assistent Jaap Grinwis wisten met de hulp van nog drie andere „roeiers" de drenkelingen te redden. Kapitein Van der Helm voet juist met de „Eendracht 35" ln de buurt van de WcKtgeuj trien het ongeluk gebeurde „Ik had net drie mensen aan boord, die een boot moeiden losgooien tn tie Botlek", vertelde hij. „Normaal souden tlle mensen met een auto over de Groene Kruisweg zijn gegaan, maar aange zien het met het slechte weer en de zwa re wind wel tuis zou zijn met het ver keer biechten we die mensen met de boot, dot zou vlugger gaan Nou is de „Eendracht 35" uitgerust uiteraard met mobilofoon, radar enz. en we hadden contact met ons kantoor in Petnis. Daar op kantoor waren ze ge beld door Dirkzwager over die aanva ring. Ze vroegen me ln de buurt te gaan kijken, Ik was er hooguit een kilome ter van af „Nou, lk had m'n assisted en die drie mensen aan boord. Dat Is vyt man We hebben het zoeklicht er op gezet en zijn er op afgegaan. We zagen ze meteen drijven Ik liet dc boot uitlopen en we pikten ze twee aan twee op, paarsge wijs om /.o te zeggen. „Ik heb geen voe ten meer over", zei Wn van die drenke lingen nog. Een andeie dacht, dot hij wel een kwartier in het water had ge legen, maar dat kan niet meer dan vyf A tien minuten zUrs geweest. Maar ja, wachten ln het water duurt nog langer dun gewoon wachten De kapitein heeft de drie mensen. KrUtrlon, dis. 3.30. 7. 9 30, zat 3 30. 7. zone, 4 30, 7, 9 30 aur Do butler 18 1 Lweière, dag 2 18. 'I, «30. zat 2 18. 7. zond. 2, 4 30, 7, 9 30 uur D« witte vrouw van kaateel Boraki, 18 j LfflSor, <im. 1, I. 9 30. «t 3, 7. zond 2 4 30.8.30 Muri Okinawa. 14 i Metto, dag. I, 7. 9 13, zat 2, 7, zond 3, 4JO 7, 0.13 uur. Corn allt'1 vuor rmnmi Muite*, vrbd 8, zond 9 uur Jung oti doortrapt, 18 Jzond t. tn uur Da veroveraar» van de Pacific, 14 Jzond 3 uur' Otla 1« Oklahoma, l, Pat»:-ge, dag 1 en 8 tB, ast 3, 4 18. 7 uur Melitstegk, gewaldlge. 14 J. Prtfistn, d»g,. 3.18, 7, 6 30. zat. S 30, nond 4,80. T» 9 30 uur: Codewoord „Poel". 14 j„ Wffid. 1 uwr, RlnUntln. a 1vrljd en zat. 34 uur: Let's make love. 18 J MX;, èm 1, 7, 9 IB, zat 1. 4 30. 7. oriit I, 4 30, 7, 9,1# uur. Mat zwaard van Zorro, 14 j atddlo '82. slag. 18, 7. 9 30, tat 3, 4 ao. 7. zond. i, 4 3®, 7, 9 30 uur Vael tint» Ult Moakou, 18 j Thalia, dag 3 18, 7, 9 30. znt 2. 4 30, 7 aoiid 2, 4.30. 7, 9 30 uur McLlntock da gaweldlge, 14 J. 't Vtnatar, dag. 130 en 8, znt. 1 30. zond 1, 4 St. 8 uur. Lea enfant* du paradli, 18 J Victoria, dag 2 ffil 8, ;at 7, ttsntJ. 7, 30 uur: De slag oni Napels 14 J, znt 2, zond, 2 an 4 30 uur Summar holiday, 1. (Adof tl* I M Nu met <1® Kerstdegen jtert gehannes maar met paplaren Kerttloptrs en kleden (ook niet goedkoop) na«n, nu voor elk# Kernmaaltijd {en dei zijn er (rt de regel nog *1 wet) een brand schoon Kersttaken, wit als damut en met sfeervolle Kerst motieven bedruk'. Niet voor één maaltijd, nsen voor tientallen... niet voor één Kerstmis... neen, voor |aren achtereen. Voor esn overzicht van de «posities In fteStertiam zie on» blad van donderdag. Rechter Maaaotven ür. i», si. tl run», Nieuwe Binnenweg 439, tel, 281130, P 5 Ex ter NV, Noordplein 81. lalef 241288 sJr J l' KeuntsV Borgaelann 275 »si 447 Lansberg »s Zn N V, Wazt Krui«. kade 73, lal 125848, Van Lennep Ape thsek. Mzth«ieaaerdljk 101, tel 181384 O, H Wegsnaar, Botzamalrigel 80, tal J«:d ^--elMfg-Sêhlefcro**.: H. Kxlar. Bargee Bbrpeatr. 101, tel, 181883. LlBt&oM.v«oever: Copae Apotheek, Hunla- drill S. tal. 193733. S. 'A. Drlalama, Orau ieboomatra«t 88, tel, 370134, P. Bond Jordtaa!**' 188, tal, 370781. ma j W C Hoodsant. Plein 19:;:t .r-; 88. al 278)41 Jas, Wolf. Breepleln tel 191168 ■eorrllst, perote e; Mlkimiaaei Apothe«4 Carl*. Lengweg 72, Hooiyltat 1*1.010- I8CI804, Apotheek Botleic, NOOrdelnd» 30 flpljkianiwie, lel. 01B@0-2488, Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige plastic Kerstkleden, (met kleine schoonheldtfoutjez) voor een normale tafel 110 x 140 cm, nuperitukvoor géks set, ef schrift, ktt, KAPITEIN Cor van der Helm, dl* met zijn collega's en zijn snelle „Een dracht 36" ar in elcagde de vier dren kelingen behouden aan wal te bren gen. di« In hel Botlek moesten s\)n. op een xndcre boot gezet en voer met de drenkelingen «aar de Vuleunhzven. Voor die t(]d i(Jr si) van droge kleding vooralen. „Wc hebben de boet maar flink warm gestookt om die mensen wat by te laten komen," vertelde kapitein Vat» der Helm nog. Een geluk voor de drenkelingen is ge weest, dat de „Eendracht 35" behoort tot de twee snelate boten van de rok ersvereniging, Het Is een nieuw schip met een Of: pk. motor eis uitgerust met als moderne communicatiemiddelen. Do roeieravereislglng „De Eendracht" meert op de rivier of In de havens sche pen aan boeien en gooit schepen Uu, by vertrek Tijck-ni, de behandeling m het nieuwe Provinciehuis ln Den Haag gaven de raadslieden van de gemeente en vaa d® TCC, mr, H C. G. Timmer en mr. J. vaa Anken ln het bijzijn van een aantal Rot terdamse taxichauffeurs gistermorgen een mondelinge toelichting op de stuk- i ken. G S zullen binnen afzienbare tUd schriftelijk uitspraak doen. tflt naam van de taxionderneming stelde mr Van Anken dat het huidige aar. il van 171 taxi's ontoereikend aan de Hottprdamse behoefte voldoet Met narnr tijdens de debarkatie van sche pen van de Holland Amerika Dijn wordt het aanbod van taxi's verre overtroffen door de vraag Het was Van Anken in dit verband niet duidelijk waarom de HAT, het eigen busvervoer au passa giers naar het Centraal Station iiad ge staakt Tiirlens piekuren zouden nau- weiiiks nog taxi's op dc standplaatsen ln de stad voorhanden zijn. Bovendien streeft de TCC er uit rende- fner: '"overwegingen naar met deze uit breiding van 30 taxi's het wagenpark enkel te bemannen. Momenteel rijden de dubbelbemande auto's gemiddeld 80 000 km per jaar; de «nkeibcmande wagens zouden dit gemiddelde tot de helft moeten terugbrengen, terwijl de gemeente Rotterdam de norm van 50.000 km per wagen per jaar aanhoudt. B en w vre/en nu, ro bet mr Tim mer blijken, dat de uitbreiding de „re delijke en duurzame vervoersvoorzle- ming ln gevaar zou brengen" zulks In verband met het toch al terug lopen van het aantal ritten, de relatieve vermindering van de opbrengsten en het (te vrezen) personeelsgebrek B en w ziin van mening dat door de uitbrei ding van 120 tot 171 taxi's waarvoor verleden jaar november vergunning is veileend „de behoefte aan taxivervoer filet alleen is ingehaald, maar dat daar door tevens enige reserve aan taxi's is gevormd" Een -verdere uitbreiding zo als de TCC wenst, zou volgens de ge meente de bestaansmogelijkheden van de gevestigde bedrijven ernstig bedrei gen en de inkomsten van de taxichauf feurs nog meer doen dalen. De rijkshoofdinspecteur van het ver keer ln het district Zuidholland onder schrijft deze mening in een schriftelijk advies: er kan in voldoende mate tn de vervoersbehoefte door het bestaande aantal wagens worden voorzien en het verlenen van de gevraagde vergunning zou „de moeilijkheden voor de bestaan de ondernemers eerder groter d®n klei ner maken, aangezien een -deel van d$ ieden van appellante montenteel bij haar ln loondienst Is". Mr. V«n Anken fceatreed deze opvat tinten: het vaststellen van Iv.'t behoef te-element 1* meer „een kweatte van er varing", „van eigen waarneming" dan van de „starre hantering v«». een ohcob- troleerbaar criterion aoala de gemeente doet", aldus stelt b(j ln s(jü pleitnota. Padro Carillo (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Bij de Rotteréamse politie cn bij Interpol is niets bekend «ver een centrale van een organisatie voor mensensmokkel, die In Rotterdam gevestigd zou zijn. Het bestaan van dergelijke centrales in Luik en de Maasstad wordt vermoed door de Duitse douane Deze organisa- 1 ties zouden zich bezig houden met het binnensmokkelen van buitenlandse ar beiders in de Bondsrepubliek. Op 23 november is in dit verband een 24-ja- rige inwoner van Dortmund gearres teerd na een vergeefse poging vanuit Zuid-Limburg bij Horbach m een V W.- busje acht van vervalste documenten voorziene Marokkanen over de grens te vervoeren. Volgens de Duitse douane heeft de man voor zijn rit van de Marokkanen aanzienlijke bedragen gekregen op voorwaarde, dat hij voor werk zou zor gen. (Van onae sportredactie) ROTTERDAM, vrUdsf Alle voetb - iwed» Tijden die voor zater dag doer de afdeling Rotterdam van de KIS VB ware» vastgesteld, sUta ta verband met de slechte toe- tfand der terreinen afgelast. De aangevaren .Vuicaar 134" meet .235 ton De lichter had «lakken inge nomen in de Botlek en kwam uil de Westgeul. Het Japanse schip kwam van Rotterdam. De Japanner raakte de lich ter aan de kop en drukte hef. onder wa ter Het zonk vr{| snel. Het vchtp is Eigendom van de N V. Handels- en Transportmij. „De Vulcaan." De Japanse lijnboot is na het onge val doorgevaren Mogeiyk is, dat de bemanning niets heeff gemerkt nn het ongeluk. De weersomstandigheden w.i-1 ren slecht. De Rijkshsvenaienit heeft gisteravond een r.vaailicht doen nnn- brengeti boven de plaats, waar hei wrnk Ugt i Dat Is midden In de vaargeul, die ter plaatse 13 meter diep is. De vaai t op de Waterweg werd daardoor ten zeot stc be lemmerd In varband met het uitvallen van de loodsdienst was er echtci weinig vei keer. De namen van de geredden s(|n: schip per A den Butter uit Schiedam, stuur man Wikuanrl alt l'trrch». machinist Th. Don uit Vlnardtatrn cn matroos Doddo uit Rotterdam. Dc upenlure lerknpliiK \.i» imroercnili goederen door da n v notarishuls op 2 do. camber In de Blauwe Z**l %m dc Koop. muiislieiir* la KottanJam levert het volgen, de resultaat Prf lull Ie iAfnlrr Nou L van Ma»trittl 1 Parui co erf Josephlaan 47 en 4# tares: m ooo - Atvlaz: 13 80(1- 2 Pamt en erf Plnntngevvcr J1 Uu«» i id 1)1)0 - Atrial: f 18 200 - Vnurliiplrr «fntar Not. I. A 3 Hthuur* en Th l i M Haverman* 3 Pand »n erf Ulmiei.vvcg 8# ad c- f HO 000 - Not. .Mr 1'. Leopold 4 Pand en eif Poit- Umlrtraat 88 a-b 18 000- 5 ld ld S8 a-b 38 400 -. 8 ld ürgenstr 8 a-b-c- 22 200 - 7 ld Boeraocnieiiruat 7 a-b f 38 200 8 ld Kniendr I.arladllk 487 a-b 27 200 - 9 tvi K da Stouterd iaat a-b 2 400 - 10 ld 8 .i-t) I i.l 4UO - 11 ld rtemensatraat 63 a-b I 14 200 12 ld Nleuweduk IT-lB-en 18 (Pernta) f 4 800 - 13 ld Kwannsluds J«I a-b-c 15 OOlt - 14 ld Dif i*aartle*lngel 34 a-b-c f lt 498 -• 18 Id id 37 »-b I i, OOO - 14 ld ld 39 i 10 200-; 17 ld Singel*:raat 3 a-b-rt- j U 400.-. I Wij gaan door met de verkoop v»n eerste keus Nylons, wer kelijk goede kwaliteiten onder elke prijs. Nylons met naad, van prlrn» ragfijne Enkeion Perion garens, 20 denier, koopt U morgen per paar voor nog géén tuchtig cant. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze eerste keus 20 denier Nylons, In de maten 8J-9-9-J-10-10) en In frealt, modekleuren, per paar voor 1% Géén tal. ef schrift, beat. ROTTERDAM, vrijdag. Het zal zondag stil zijn op de voetbal velden. Weliswaar heeft de strijd om de beker de laatste jaren aam zienlijk aan belangrijkheid en be langstelling gewonnen, maar het publiek loopt er toch nog niet zo warm voor als voor de competitie wedstrijden, zeker niet bij de hui dige weersomstandigheden. Allee» EDO ntafr op pen uitverkocht hul» rekenen. De iharirmmers «tja so gelukkig FeUenoord «is tegenstander te ontv#ag»K en dat zal ongetwijfeld tot «en welkome aanvulling van hun clubkas leiden. De nederlaag nemen de Haarlemmers graag voer lief,..! Het staat eog niet helemsai vmt met welke opstelling Feijenoord binnen de lijnen zal komen: da geblesseerde Krulvei en Bergholfz suilen er hoogst- wa&rschiJniyk nTet by zijn. Ook Vrauw- deunt en de naar de achtergrond ver drongen Llbrcgts zijn niet beschikbaar. Ze spelen zaterdagmiddag met het mi litaire elftal in Stuttgart tegen de Ver enigde Staten. Excelsior kan zich evenals vorig jaap bi) de laatste zestien plaatsen. Daarvoor is een overwinning b(j Hil versum nodig. Het elftal ia gelijk ,;v.n d«t was ln de laatste twee competitie wedstrijden twee gelijke spelen bereik te SVV-ABO ts een van de meest inte- lessante bekerwedstrijden van deze ronde Ondanks het verschil van twee klassen zijn de Schiedammers niet bij oorbaat kansloos. De Hagenaais zijti de laatste tijd geweldig aan hei tobben, vooral met hun voorhoede In de 8VV- pioeg is Hubert van de rechter- naar de lm dei vleugel verhuisd. Putters is gewipt en Klaas van Dongen krijgt nu een nieuwe kans op de rechtsbuiten- plaats Foituna is de vierde ploeg uit deze omgeving, die oog bekeriliusie# heeft. Voor de Vla*, dinger- wordt de strijd tegen Veendam uiterst belangrijk, want winst betekentFeijenoord. Een herhaling van vorig seizoen du». Spaita en Xerxes spelen zondagmid dag op het kasteel een oeftnwecisrtrijd, zeer ten ongerieve van de amateur- clubs op de- Hechter Maasoever, die gedacht hadden het rijk slleen te hebben. By Sparta speelt Ter Horul ze ker niet, EQkenbroek waarschijnlijk niet. Bovendien heeft Ad Verhoeven mat.,; Klachten. Hij wacht op de uit slag van sen medisch onderteek. Xer xes mist militair Spinhoven, voor wie Van Toledo invalt. Hij heeft oris verteld over zijn plannen m zijn flat in de Prins Alex- anderpolder. Een van die piannen behelst het gratis werken, waar ook ta Nederland, gedurende de maand december voor iedereen die een lief dadigheidsvoorstelling wil organise ren. „Wij weten wat het is om een ziek kind te hebben, maar andere mensen kampen bovendien met geld nood." Pedro doet nog méér voor de ca ritas Van zijn dezer dagen uitgeko men (derde) plaatje zal hU zijn royal ties van het komende jaar overdragen aan het Koningin lhelmma Fonds* „Dat heb ik met Ridder van Rappard afgesproken." „Kijk, ik ben indertijd schoorsteen veger geworden om ta kunnen zingen dat was zo'n jaar of zes geleden. Is liep altijd ai zo'n beetje mee te blèren en toen zelden kennissen van mij dat ik ;nijn beroep waa misgelo pen. Ik heb me laten testen door George Stam en die zei dat het zonde zou zijn als ik niet met zingen door ging." Pedro ging door. Hij nam deel aan talentenjachten, maakte eigen show- tier. en kreeg een platencontract van Fontana (Philips). Intussen ging het met de schoorsteerivegerlj ook niet slecht; zijn bedrijfje telt op het ogen blik zes werknemers. Wanneer men naar aanleiding van zijn liedjes op de plaat (Moeder lief Vergeef mij nooit Mamma Zolang JU bij mij bent) mocht denken dat Pedro's hart uitgaat naar de „smartlap" vergist zich „De Jnen- sen zeggen soms: ik begrijp niet dat ze jou aai op de plaat laten zingen, maai- ja, het ligt nu eenmaal com mercieel beter. Ik zelf wil «"gerrlijk meer het genre van Richard Tauber, de operette, liederen als Granada en Schwarze Zigeuner en zo, dat wil ik zelf." Om dit doel te bereiken studeert hij hard- zang bij Jo Bollekamp en presentatie bij Onno Molenkamp („om richting in het lied te k rij ge:.") maar ook lichamelijk probeert hij in vorm te "olijven. „Al.-, het goed weer is ga sk Iedere morgen om zes uur in het Kralingse bos houthakken, dat is goed voor bor-varruiming. Vroe ger ging ik altyd in het zwembad onder water zwemmen, maar dat bleek niet goed te zijn voor mijn oren. Ik bleef ook veel te isng onder." Dat houthakken in het bos kan overigens niet iedereen doen, daar is wie zou het anders verwacht hebben een vergunning voor nodig Pedro hééft die vergunning, onder tekend door een technisch ambtenaar „De heer Pedro v. d. Waart van Gu- !ik heeft vergunning houtstronken te bewerken op de opslagplaats geleeen nabij de boomkwekerij in het Kra lingse bos." Meer studie is volgens Pedro („ik heb niet veel opleiding") niet nood zakelijk, ook niet voor zijn optreden in Duitsland waar hij meer succes heeft dan in Nederland: „Binnenkort komt ook daar een plaat van mij uit. Bovendien heeft hij het wat talen be treft erg makkelijk: „Als ik een dag bij iemand xit, spreek ik zijn taal." Hoewel hy beseft dat daardoor zijn gebruik van het Duits niet vlek keloos is, ergert hij er zich aan ais men daar in Nederland aanmerkin gen op maakt: „Als Caterlna Valente het Nederlands, vermoordt, vindt le dereen dat mooi, masr ik mag nog geen twee fouten maken." Wat betreft zyn manier van zin gen: „Ik moet me altijd helemaal ln eert lied inleven, ln de sfeer in werken. Daarom gaat by een plaat opname ook veertig procent van mijn kunnen verloren. Eerst komt het or kest. dan zetten ze er een koortje bij rn den komt Pedro nog eens zingen. Nee, als !k Schwarze Zigeuner zing, •dan moet ik die zigeuners Kien spe len, dan kan lk me pss Inleven." Tegenslagen heeft Pedro ook ge kend. Zo stuurde hij vorig jaar een plaatje naar Willem Duys met da vraag of hij niet Sn „Voor de vuist weg" kon komen... Er kwam eert brief kaart: terug; „Brave Pedro! Ik heb indeiyk je plaatje beluisterd en toet genoegen! 't Is allemaal een beetje zoet, maar de massa vindt dat mooi. Ik hou je ln gedachten voor mijn programma van februari of maart en zal Je dan zei! bellen. Naar mijn gevoel moét je dat snorretje óf af scheren óf veel forser laten groeien. Hartelijke groeten, Willem Duys." HO moei echter nóp bullen. Ook de bemiddeling van het ar beidsbureau verloopt niet naar Pe dro's zin. „Ze geven nauwelijks me dewerking. Dat komt w. „rschyniyk omdat lk geen volledige beroepsar tiest ben. Mms hoe kan ik daar ooit aan beginnen als ze m!J niets laten verdienen?" Desondanks' zegt hU: „Ik heb me écht voorgenomen om zanger te worden, mèt of zonder arbeidsbureau." FEIJENOORD: (hcogstwaar- >ch\Jnlijk) Pit ter» Graafland; Rnmeun, Kraay en Veldhoen Rob Jacobs en Haak, v. d. Valï, Groot, Venneker, Bouwmeester en Molt lyn. EXCELSIOR: Brouwer; Mud- de. Visser, Kort; Den Butter en Hendriks; Brand, Schouten, Tamp, Slui tn Corpelevn. SVVv. S, Velden; Visser, jloudematu. Schenk; Bax en Van Beek; Van Donfr.tn, Van Dijk, Van Meeleren, Osrerholt ts Hubert FORTUNA; Hooymam; Blan- kensletn, Janten en firillctnan; Bakstee» «n v. d. Borden; Kui pers, Tamas, Doesburg, v, d. Zwan en Don, 0' De prachtige, vermaarde STEFAN O zuiver wollen tweed. Normaaf-UVrSÖ', nu Seri» II: Tweed- 5O en Veloursjasien w 53r Serie UI: 017*50 topklasse Tweed» m w van dubbel Rainflex, metuitknoop- bare, zuiver wollen teddy-voering. Voor winter en zomer, tegen wind, regen en kou. 10-16 jaar Nd, alle maten is K)0% kóloeh-Ü" is'blijvend- zrlfstri jkcrcl k'urtt IJ wassen zoo I s J w iff, óok in tie was - machine. Naor wens licht cen~ hifugeren, «lus geen drinpunfje veitt»»rmlen moor. Daamo op- hr-mgt-i' om drogfc'n V* diongl in».-1 li j ft gloAzeod wil O'iJoo» rienfig oorspronkelijke prijs XSrW koopt U nd voor haast halve prijs: SOTTISDAM I W(it-Krvl«lr«é* iOTTESOAM S Kart* H«a«ittaat SOïTÜOAM Mimi KOTTttDAM I K«lè*4r. lo«t4l|k HOOavttlT t WtaktltaMtvm 4 VIAAKDINQIN! IWtvtU 4 litem Ha*<Umm«r(traal ZtlST Statiaan S ttao. hoog water te Rotterdam te tri 8.40, 2e tri 27.80; te Dordrecht te tt| 8.18. tri 18 36; te Hellevoetalui* te tij 4 10. U MJ 18.21; te Hoek van Holland te tri 3.34. Ie tri 18.43.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1