Veldloop door het Vroesenpark Ook zege voor Schutters Vol leybalcompetilie Libanon 2 won derby j5p rm .s 7 tegen Concordia: 3-2 Rohda stopte opmars van De Eibers af y 9? -1 iXlJ -n Dirk en de bolhoed Bedrijfsleider gewond door dolle stier TROS TV ZUILEN TV Wilson met zwak spel naar V.S. SPORT AGENDA DR. P. GROS *i ■'-**tsaar, mmZ 3 'O Q. Deense wielerbond wil uitspraak van dopingproeven HOGER TEMPO GAF NA RUST DOORSLAG - 4'. 1 ~7 vt fi Brand in boerderij FC Koln ingehaald Grote overwinning r au Denfica Kardolus schermde sterk in Parijs Voor heden I'!% posities Apotheken door mr. A. de Vries paf. 4 - mtendag 7 december 1964 iandbai 1 i! HOTTERDAM, zondag - - I)e hoofdschotel van lift hand telpro gramma in de Kncrgiehdl, de hs30fdklassewedf>tri)(l D> namo Sittardia (1115) bij de heien enigszins teRengevallenln de en- uottkhham. zondag N» ^rieden «te helft namen de beide partijen - geen enkel risico, waardoor het een nogal saaie bedoening werd. De Dynamo's slaagden er welis waar goed in de gevaarh|ke inter national Cantelberg in bedwang te houden, doch kwamen zelf ook slechts tot enke'e gevnarlpke aan vallen, De ruststand was dan ook slechts 43 voor Dynamo <•-? >p"t rf i 4 p. KORFBAL JÊrSvit w- - ~W J- X 7 1-;a- Sperwers uon (Van een onzer verzlnggrtcrs) ZEIST, maandag. Het Insti tuut voor Veeteeltkundig Onder soek te Zeist leed zalerdapitor- ien een schade van enkele hon- erdduitenden guldens do&rdal de aolder boven een der atallen van iê proefbocrderU De Utilising aan de Bunalnglav.it in Zeist uitbrand de. Bovendien stegen de reeultaten wm ma naiwgeset «raderseefe. dat Is» tientallen Jaren werd opset#®, verlo ren. door??*; de geselecteerde vreet»- pel van de ytwlk»'i-'rU ptetseilng van de wanne atollen de weide ew-ee» werden Ingedreven. Bioscopen ïo-n S-Tzo <»S.».w. tv NET doek Is nog niet gevallen over de REM- j tm UUr G*"n ,lb' V0°r| affaite. Minister Scholten mag dan de M«a"ra° vitni i uur jnne «n doortrapt, ui (nogal opzienbarende mededeling hebben ge- """V/wetm*» u")'uur McUn,0l'k '"'daan, dat de heer Verolme heeft toegezegd, i'ftmr.t in (iin«i 313 1 u w u io(i»w«»rt dat hy zich niet 7al verzetten tegen de ult- O* win* mm. ia )r spraak an regering cn parlement, dat neemt M*'2o1*5 14 j7' uur 'w"rd v*n niet weg. dat er toch nog een boeiend juri- iKsutio oa* z is 7 »3o uur v»ai nat» disch steekspel kan worden opgevoerd door IN I960 gepromoveerd op het proefschrift Televisie, parlement, pers en publiek. Van 1956 tot eind 1962 was hij public relations advi seur van de Onafhankelijke Tele visie Exploitatie Maatschappij (OTEM). Thans is hij zelfstandig public relations adviseur. oor morgen FVflLSON kan hiertegenover vsor namelijk kwakte-argumente» tlellen Set 1a een methode van on derhahdelen, die niet bi) voorbar hoeft te falen de Franm heeft dit svstMm vóór d* Oaulle rk succes toegepast maar bel Ujk niet d* Juiste mentor om een maelrt* positie ten opzichte van da nucleate strategie te verwérven. De eair positieve aanknopingspunten, die O' Britse premier bi) president Johns»" heeft zijn het gezamenlijk atrevei' naar een veraterken van d# Atten tisch* ismtrtwerking en «te eeds»? de behoefte om de verspreiding va* kernwapens teven ta gaas. Er t' overlaan» nlat «SJaen «/onten «Wf- kan ovar «ie_ Atlantlich» var««etr»r' •1 da i-Lr 0® samanwvrklni «»f oolltlak an militair tartrate «8» Aw tal sakar ook een belangrijk ondar- werp van gesprek vormen- Dynamo won royaal van Sittardia: 13-5 v êÜM -d r Na de thw- kwam w wat mrrr Imui I» d« brouwerij. Tcmd wrerkm steh ook hat fait, dat «Is Limburger» air hu »>»er Mm beschikten. I)a flyna- verhoogden fiat tempo dat Hlttwr- Sla alat kon bijhouden. Verdedigend w#kS da tflit dar jrnfn alll-i ar «lat minder door, maar mm valland trad er ##ts aanmerkelijke varhalartnjt op. flat ward tanalottc toch aog aan arer ruim# IJMf W|>. Sehuttera-Hella» wa< In da dlatr la klaaae v#ri spannender t>a zwartgroe nen konden gelukkig weer' «ver Hul» man an Hultoma beat nikken eri hadden bovendien ln Noordentv* een voortreft.- Sljke debutant. dis er naarmate da wed atrUd vorderd# steedi heter In kwam an fm ét twnad» halft ankela zeer fraaie «aak wornadag, waarop fKM-Btok- lieer roor da tweede maal aan nedar- f laag laaau zelf» Klanalooa mat 8-0 teren da Amsterdam»# combinatie AMI J-Kava, mijn da rredlvlslr-rlub» nlat iscar In art!*" geweest. Ook al ia man dan pas ankair waken nnnfgebro- kan ««an «fa slag, ux h maatsi man kan- nalljk «lat da eredivisie tijd voldoen- da haati mrl da nfwerking van de cons-; petitie. IN" DE HOOFDKLASSE, waar man een Helangiljk atuk vertier ia met evn i competitie die bovendien nlat zo lang behoeft te (luren, heeft men Sn de fit Nlrolag» week wel gespeeld In Rot- terdam atornt de iiarby Libanon 2- C'onaordla op het programma BIJ LI tianon maakt# men tan de laaUte kan» gebruik om enkel» prominenten, «bal» Van Navooyen, die weer regel matig In de top-foi matte uitkom?» bil da reserve» op te «stellen Man had er succes mee, want de spannend* en 'x-A L- v 'ii' 'd »o, -■ - -*C r- f »ar-iad.. --»♦ - A" - -,'e (Van onze korfbslmedewerker) m ROTTERDAM, zondag I>e door- doelpunten |C0orde. Enkele aanvac hlha r» acheldarechterllike beallaatngen dreig- <s«n <J# go«d« afaer 'Ven te veratoren. 7,VC HEEFT In de hoofdklaaae riamee doch daar deze verglaalngrn gell|kell|k| een koatbare tege op PVC behaald ",nt':i i<''e'1Jke "rlJd werd weekte korflialvekien Heten geen wed mat 3-2 in het voordeel van Libanon f, beallat D# tuaaenatSMSfn waren 13 18. «rUden u*. alleen op de halfverharde 1S-12, 15-2, !«-!» s«n. na 125 minutenterreinen kon geapeeld worden In de volleybas 15 0'In de vijfde eet, waar- hoofdklaaae waa het trlabaaveld van door hét élnde rnet 3-2 kwam Hier mui i- i u i». t door la LlSamon 2 In punten gelijk roet uit» beapeelbaar en kon Concordia In de middenmoot gekomen:het belangrijke treffen met Ona Eiber- 10 punten uit 10 iSedatrljden. maar neat derhalve doorgang vinden Het werd Concordia heeft voor dit ssntal pun ten alechta 0 wedatrljden nodig gehad de tweede nederlaag van De Eiber» (mei 7 4). waardoor de a Land la geworden- igi ov»r belde te*?n» venleebl weiden, bad der te geen Invloed op de ultalag, die BS felle atrljd 14-13 voor Schutter» weid Vlree-Snelwlek wa» ook bijzonder apan- nend. Da 8i;»lw .nkera begonnen niet goed a pel en hadden na korte tijd een 2-0 voorsprong. De Gouwenaren «He wutfcwlo-.rn waren bun hul# «-er duur te verkop--n, kwamen echter al apoedig terug en de ruautand werd dan ook ft 5 Na Aet wlaaeien kwnm Vlrea ateeda fel ter nv-utten. Ook Snelwlt-k kwam nog wei tot aanvallen, doch de Goud a« doelman Noorlander groeide naar een STOOtae vorm en keerde menig echot Da Oouwenaren achoirn beter en heel den meer euccea Rietveld, De Bruin et) de gebroed»re Bouwer w Saten de Hot tarda mat doelman nog te paaaerm fkialwlek mtate In deze helft niet min é#r dan drie «trafworpen, hetgeen vol doende aantoon», hoe zeer de oranje Mauwen ai lgealagcl? waren De 13 10 Mge die V!»» U-nalotte Im-i rikte wu# den ook allMZIna verdiend. la de afdeling le klaaae behaalde WIK een f-4 zege op H V/uld wauuloor de 2utówljker» voorlopig naar si® ImIoIc plaats verweien zilts, Bijzonder fel en niet altijd prettig ging het toe bij Meeu wen-Schuttere i. die In een 10-8 ze»c voer de Schuttere eindigde Actief heeft nu dank all de 10-4 overwinning op Dy namo 2 alfeen de leiding BIJ de dame* moeat D.WS ln do hoofd klaaae In Roermond 'n S-4 nederlaag van Undakamploen Swift In ontvrat m men. In de dlztr. Ie klaaer bealoten Ho- Ar en Schuttere, na felle, doch prettige rtfljd de punten te deler, (2 2), Wilton rehabiliteerde slch In de 2e klaaae A voor d* nederlaag van vorige work Het Haags» AHC28 moeat ten A3 nederlaag in ©ntvtngsrt nemen Dynamo »a». te gen het goïd# apel van Gbria ni«-ï oj>«e WMitfi moeat een 6 1 nedei laag In- eaeseren. In d« afdeling Ie kla*»» wlat UV0 tot de bovensts plaat» door te atlngti in een felle, apoilleve »til|d werd Bparfaan met 3-1 verzlag?» Ar tlvttae Mekte een 5-3 zege op AIK) en Vlrve bleef met JO de baa» ovt.- Ml nerva. Het wee een langdurige atrljd, die bi] 3 2 werd bealfat Mei ]3-f? en I namen de gaitvrouwen >>raprong van 2-0, dorh toen trok PVC met 12- en 11-15 de hatana wear In svenwlcht. Dit h*d echter nogal wat van de krachten gevergd, Jaant lts de alotaet ■I met 15 wat het liWJ bejeken In de afdeling 2e klaaae peelden Ad- VtndO en Rode ®en goede wedatrljl die te een 3-1 ©verwinning voor de Adven- dodame» eindigde IET DE DAMES ven ZVC 2 en Con cordia gaat het in de overgangzklee- ee niet zo beet Concordle bleef voor laatste na de nederlaag met 1-3 te gen OVC, die met de volgend# eet- tonden werd bereikt- 15-17; 8-15; 15- 12, 5-15 ZVC 2, dat relatief mlaachlen Iets gu-atlgef ssapleren heeft, bHJft niettemin a® rij alulten. Nogal kan*- lo©« werd met .3-0 van ge*i Syrèn» verloren. Tu.*#ene landen 7-15. 8-15. to- 15 f -,'C-AC doet hel hier heel wet be ter, al moe«t dltmas voor leider Zend- vliet de viig worden geetreken. Het werd vla dt tu*aenatanden 14 Hl; 0-15 en 8-15 een overwinning niet §3, doch niettemin blijft 8VCAC op de derde plaat* op d* ranglijst DEK-Dlokkeer 3-0 Hoofdklaaae dame* Armada-Valbovol 3- 0; Doemerang-HOR 3. AMVJ-HVC 0- 3; Die ItaeckaeClto 1-3; ZVC-PVC 3- 2. Heren. Ufi-HML 3-3, AMVJ 2-B08 2 50; Libanon 2-Concordla 3-2: Kan- ge roes-Zandvliet 2-3 Overgangiklaaae dame»; CSVHDelta 0. HVT AC /.uitdv III t 1)1, ('unrorl* OVC 1.1, ZVC i hyitna IM. llVC 2- 0 HA VVS 2 2 Afdeling Holtetxliun Dl- Shell-D-kken kerk 22. SVCAC .ICoriroiilla 2 H. Hou hUud lKJH 3-1, Libanon SVC AC' 2 22 III- 8VC-ACHAC 2 3 0, I.lba hou 3 HAC 2 2. Hou Slaml-KVC AC 2 1 J Areas, dag I, 7, 30 uur De hel van niamandatand, 14 J Centraal, dag I. 7, II uur. Slrlpteaae van Partia, I* ClaMt-8lj'.-.-s:rl. .loer! voorat oa - Nlouwa revus tokanfilin, ktaurontllm Part)» op hat IJa »l Clawar-boura, dag t SO II 30. I 30, Z ZO. 0 30. 730. f» uur Ondarwarald Plzalla tg p Ctaaiama, dag t 30 on I IS uur Search for Paradlao. al Coloatrum, dag. I. 1, 9 IS uur Tartan trekt naar India, I J Cone, dag S. 1, SO Limonade Joe. li 1 Oraal (la* 3 an uur Inr-r la D- ur» It Ilarmonla, «lag 3, 1 |S, Jamea Uond OOT r No. 14 1 0n» Etbern itohda Blauw- Wit Veaterkw LL'TO Het Zuiden 12 I» 11-17 11-15 8-11 10-10 ZKC HKV Archipel Samn» Deetoa Spangen Op het trlaba» van Sperwer» vond d® ontmoeting met Ons Elbernea! 2 iloor lf»ng In ten snelle wedatrjjd slaagde, da liotterdamM ploeg erin met 5-2 te j 5 mgmlertn en <Ss fraaie positie ®an (Se kop te verstevigen. BIJ de- rust leidden de zwartjes met 2-1 door doelpunten van Dedert en RU^en ets rta de thee ver grootten mevr. 8t«enho-v*n-Coml>4 en vyfvlnkel de voorsprong tot 4-1 Vla 4-2 bracht Dedert tenslotte de eindstand op i 5-2. Si De etend luidt hier: Sperwers Fluka HSV DKC Swlh 10 17 10-14 10-11 10-1(1 10 10 Zulderkwsrt. KitM-rneet 2 Quick iWtm 2 OSC'R BONN Oa yltalagen van da zatardag voor <i« Duitse Bundaal gespeelda w»e?.trt)dan luldan Kor Neunklrchen—Martha BBC 1—I, Hanne- var I»— Vf'B Stuttgart 1I, Maldarlchar SP V—Schalk a 04 I—l. 1 PC MllmlUfS-l FC KBIn - O BOR Dortmunrl -Warder Hr«- man 1—3. Elntr Frankfurt—Clntr Braun- jaehwelg Z— Z Karlaruher SC—I FC Kataera- laulern 1. Hamhurgei HV -MUnchan 1800 3-1 rnntra dr Krllarlun, dag 3 30, T II laar LunlSre. dag ld, 7 30 uur vrouw van kaataet tt«>r»kl I 30 uur. De butlar Da witte 1 FC" K«!r» an Wardar ttraman dalen da wrat# plaat» mat II puntari uit 14 wedatrtl- d«(> Srhalka 04 aluit da rij mat 7 puntan LISSABON Banftca—Taranaa i—O FC Porto Bataiiarinm 3—0 LufBtan» Sporting tiaaabun I -I Balsssl -Cuf 7-* Setubal— Aradtndta 1--7 Varztm—Braga 00. Qutma- raaa -Lalxuaa 40 Batitur* heaft da lalilltig mat 13 put ge- votgd door tgulmaraas mat '11 an Cut mat it pén tan FKUK.NOOBD heelt 1» Haarlem Feljenoorder was na afloop echt een «•oor alechta It' 000 toeschouwer* beetje beduuad „Het la de tweede geapeeld. „Hlecfele 10O00". schrijf Ik, keer dat Ik een strafschop mis. Vier want er wa» op het terrein na llaur- Jaar geleden, toen Ik nog In AJax lam. «tel KDO vuur dase wedaDUd huil apeekle, heb ik er ln Zweden eena een afgehuurd, otoai® roor 16.004» wen- gemi-H In rie intertotowedstrijil tegen oen Dirk NU», die te aatnen mat l.eu Norrkoplrsg Damns waa het me niet Hom da «edatrUd (bUwuonde en nog al wat hllurltrif op de overdekle tri bune v-irzaakte Manege zUn hol hoei, h«d een verklaring voor deze nogal teleurstellende beleggatrlUnjt „Ifat vnetital 1* dood In Haarlem tel h(J. maaaeu fcrè&an hier al ao lang geen gi -d voetbal gezien, dal «U de frfitea de rug hebban torna KeUenoord zal ar waarachjin lUk niet te K»alaats? «Un wcgbRI" ver» tot tekeer te brengen Da Ma- dlonploeg speelde tegeo bat awakkr El)(> a» matig, dat er niet lung meer In Haarlem over de wedatrUd geapru- ken zul worsten. Ook Dirk NU" en Le» M'" ''m ^I'wlde oo* nu weer een Horn «aren trlrnrgrMijil. Al ruim goede wtd-ttljd lit! on t.uus es-n kwartier voer het elude verllete» lluak waren, naar nttfn «naak, de se hun plaatsen. i sjmUm-, .ui Aijeiiuoid. Vutt do I under» Irttei natlonais hnti Pleters rpON A MAMA, do Innge. Jeugdige Gtaafland oen rustige middag Voor (hu linun mui F DO, heeft hit ge-ide rust kr-eg hl| niet een schut te pretje. i,l kii sti.itwhwp Mm Henkj konéW. In de twe.de helft hoefde h(J Groot te keten Ge/, p m.u-t ethter-ill.en muur een. pu.tr v.Ktizetten te worden dat hll d.iaibl) tojsen de *j>el onderscheppen. Aan het tegcndoel- regels zondigde Toen de Fci|eiu*>r-' punt had hij geen schubt. Cor VeUl- der el in voet tegen de hal drukte Lig (nu-n waa verdedigend voldoende, de Haai lemmer al In de hoek waai muur plaatste nogal «n. onzuiver, hl) het »t hot vet wadi te ..Ik heb gis Frans llouw meester speelde minder gokt", vertelde hl| na afloop „Dat goed dan we de laatste weken van I meer overkomen en ik heb er toch zekir vijfentwintig moeten nemen." 1 /NOEN MOCLUN klaagde na afloop ov.-r |>l|n In de Ilea Hen van zijn ploi gin ikk, i s mu.kte gek#( herend de oimiei king dat hl) woensdag tegen Eng.-lund dan wel weer zou Juten afweten, munr dat waa kenncijfk te gen het 7(!e het-n van C'oen D.tn kfn j 1\louliln nog niet', antwooidde hij heel gevut. g' doe Ik altijd hll een -Krafschop Je hebt dun vijftig pen ent kans Hoven dien heb Ik Henk Groot wel eens eet (I. r een «trafsi hup zien nemen HU aehiHit toen ln de/elfde hoek De hem gewend /l|n. Zijn mh."traan - - lont was dut lilt de t>al te lang bij zich hield en net met Mouiy.i ie mooi wilde doen. K RISK RASSE Ft VVAMMVVAAA/VV'VVRAA(V#AAAAAUVVVVAVVVVVR/VRMAAVVVVVVVA/VVW 0 Hat Jubllarand* Mineeva vlard* hat Slntorklaaafaeat mat aan onder ling» veldloop In hot Vroesonpark. Hat parcours laidd* ovar omgeploeg de welden en zandhopen on was daardoor nogal swaar. KOPENHAGEN, zonular. De Deen- te wielerbond heeft bi een protestbrief ,a»n de Internationale Wtelren ünte (ï'CI) aaaccdrongen op hei «poedi* openbaar maken rat: de reaultoten van dopbifproeven die tijdens de wereld kampioenschappen vsm dit Jaar te Pa- rö» «Un fenostta. De Deense bond wil weten wat het resultaat is geweeit van de injecties dte Mogen» Frey Jensen van een Ita liaanse dokter heelt gekregen voor dat de halve finale achtervolging amateurs begon. De Deense bond wil 00k weten wat de proeven by ander* reaserz heb ben opgeleverd en wat de ÜCI nu gaat doen net bestrijding v#n doping. Men w,il niet nog langer uitstal -an de re sultaten. Mogen» Froy Jemen verklaarde In dertijd dat hij onder toezicht van de Italiaanse coach Guido Costs (de vroe gere Deense coach) een suiker-injectie had gehad. Hij werd onmiddellijk uit de Deense ploeg gezet en werd ander half Jaar geschorst. PARUS, zondag (ANP), De Ne derlandse Mbeisehermer Kauner Kar» dolus heeft zondag voor een uitstekende prestatie gezorgd tijdens een interna- tionaal sabcltournoot om de Challen- 1 ge Marcel Dentzer in Parijs, in de di- I recte eliminatie van het toernooi, waar aan door 's werelds sterkste schermers werd deelgeaom -tt, zorgde de Hagenaar voor een verrassing door de grote favo riet» ex-wereldkampioen Pawlowski (Polen), met 108 uit le schakelen. Kasper JCardoius, die zelfs met 6 had voorgestaan in deze spectaculaire party, digde door deze zege onder de laatste vier, want ln de kwartfinales ha;:, hy met veel moeite met d« Zwitser Mohoss (107). In de halve finsle echter verloor hU met gering verschil van de latere win naar, de Hongaar Meszena (810). In de llnale schermde Me«»ns tegen zijn landgenoot Kovacs. Hij won opnieuw met 108. De overige Nederlanders werden reeds eerder uitgeschakeld» Makk ein digde onder de laatste zestien en Pentz, Mosman enVunderink onder de laatste 32. l'ur» 14 Jr w.vmuI 3 13 7 #30 uur y j uit M oak nu IS 1 a Thalia. <1a* 3 IS. 7 9 3o uur MrUntock da, [In tie eerste plaats kan de REM verzet aantekenen Las anfama tr(en tiet besluit door een rechterlijke ultapraek te Vlagen, maar veel interessanter la wat de verzekering- maatschappij !*at doen Het Sa t\og helemaal niet ge zegd. dat d# maatschappij zich zonder m##r zal neer leggen bi) de w#t en ti« ma/-.regelen van de regering De vrrzckeringspttml* die Lloyds heeft gelncaaseerd mag dan misachten ln d» tonnen lopen, de uitbetaling aanstonds zal ook met mis zijn Ho* dan ook de ex- trrtitoiiale teliviaiezender wordt straks eeis llh"»isle Izeidir en hit vttide van ruun drie maanden licht 1 telrviaie-umuvetueiii waar toch 700 UOO televisietoestel- ten op kunnen afstemmen la ln zicht Hottritfaima ^huuwhutz, 17 4» uur Bram j)(|l lsi« maar wat gaat er gebeuren met de KotiarSai*./1 aVouuhura. 30 13 uur Nad radloprograrr.ma s over de zender Noordtee. die tn alle t'o.ne<tia Wu ia bang voor Virginia deining tond de televisie bun* onopgemerkt alm ge- aawal.llg# 14 j 1 Vrnatar (laf 1 30 en uur du f'araitla I* I Vtrti.rta, itag 3 #11 woai.kl uur De •laa om Napel» 14 v.oena.1 3 uur Summer hulnla) a I Ho4trtdanor srboewfeura. Opera - Tuaca II) 13 uur N«l W oolf veertig honderd De veestapel bestond uit stieren, tochtig varken» en koeien en kalveren, Eén van de al e- ren moeit worden afgemaakt. het dol geworden dier de bedrijfslei der van da boerderij, de heer A EverU, op de horen» had ger.omen De heer Evert* moest, met bloeden de wonden, onder meer aan tiet hoofd, naar hel Algemeen Ziekenhui# wart!» gebracht Zijn toestand ta niet ernstig. De brand brsk, vermoedelijk door kortoluiting, uit omstreek» kwart ov#r tien ln een hall uur Hide wai da he te goldcr vol hooi uitgebrand Dankzu dikke beton vloer tuaaen zolder en stellen kon de brandweer tie slat- Iets behouden, evenals de gebouwen ln de nebUheld, waaronder de woning van da neer EverU, De brandweer, die zetordeg met seetten straten de br»nd bestreed, waa tondag nog een groot deal van de dag bezig met de - abtu«atag. Voor Mn ov»r<ivhl san <lf •*po4iUM In KotUiilam ai» ona bUd van Uoiultnlng •n Barghuy» 3. ta K Hacker klaaiuavtr: Uakor Mathanraacrliuii 400 tal 3J440S. M Uruaaaanl OuaturdUk 311 i#t UOao} i talar. Da *av Lohmanlaaii lil 'i*\ 7441 1 1. Owtcraputhaak Hu»t- hoftaan 34 UI 13*7 II, Hchaiua-thk- AbUwag 40, tal 14*117, J II M Voa Matnaiisaaar.lUk 3» lal 138740. Waatarapollteek, N« Btnnanwsg III UI 334*01 IIUUisrab»(i-fcklaSr#*ki «tlabroelua Apölhaak. Ultwag 13 tal lil734 Llnkrr Maaaoavan Or rh CaUr, Wol phaerUboclil 3» UI 870770, mal kg II I Haanapp»!. UrutM HUI» i1*7. 1*1 777447, v d 'aan lll.umfoiiumatr |t UI I737SI. mavr i- M Fauluaeaii gmeeu ruin l»»J no 3S UI F* 'I* lluvivlUt, Vaiula »ss rpl'krnlM Apoihiwk fic.»!i.'lat. Max Haval. arwag 3, Huog vliet UI 010-1*0*70 e dac Hoog «atar la H»tl*rdam I» 18 7 0» Ta tb l# D, t» Dordrecht la 18 1 soos te HaliavoeualuU ia UI »4i, tij taol. U Hoek van Heiland I» UI I". «8 »7« bleven Ook de uitzending vsn radloptogramm»van het platform tyrs sansiondt voorbij, maar dat wil nog helemaal titet zeggen, dat hal mei Vcrotma 1 commer ciële radio voorbU behoeft te zU» Niet da televUe, maar de radio U dr toetssteen van Verolmes loyall'elt jegens dt Nederlands# overheid Gaat men de zend- hwallaue op een schip bouwen, en dat ta voor e«n scheepsbouw rr maar een heel eenvoudige zaak dan kunnen de radioprogramma» vrijwel ononderbroken worden verzuild Zolang Immer» de regering nog geen kan* tiet om Radio Veronica aar. te pakken zolang kan Radio Nooidzee op de golven blUven dobberen en de HKM-bestuurdera hebben dan argumenten achter de hand die hun rommarvi4!a radio legaler doet schij nen dan 19 In warkalykhaid waarachhnlyk u Wat gast nu galden een morele loyaliteit ot alleen maar een loyaliteit door de wet afgedwongen? Jfolsng de regeling Radio Veronica ongemoeid laat l8ki het erop dat dt drijvend* l'V-Noordzee op rozen rtt Mlaachlen kunnen de inkomsten uit de radio- reclaina nog goed maken wat et vetloreti gaat door nat verliezen van de televisiepubllciteit Tegen deze achtergrond wordt de beschouwing van minuter Bot dinsdag in da lat* avond nog interessant ook Toen daarbu ui het hele omroepbMle! ter sprak* kwam en da Kamer wal 1111 meer wilde weten over het toe komstig* belaid van de minuter op kort* termyn - erj immer» meegedeeld, dat met het „open bestel" mu worden ge#xpetimen;eer«l en dus niet ai.een de HU- veraumae omroepen het derde FM-net lullen gaan ge bruiken, maar dat ook mauwt gendgegadigden aan bod tullen komen De minister deelde zelfs mee, ev«n- iuetl imar die zendgemachtigden te willen zoeken Maar als bovendien het bedrijfsleven belangstelling heeft voor reclame op dit derde FM-net zou ook met ieaale radioreclame kur.nen worden geëxperimenteerd ken plezierig vooruitzicht omdat het bedrijfsleven va. dit ast bod zeker gebruik tal gaan maken De reclamt- icndtljd aai beslist niet ongebruikt worden gelaten «i waa het alleen maar omdat de FM-zcndera een veel beperkter bereik hebbe-n en de mogelijkheden voor regionale reclame-uiuendlngen bUm ideaal zijn Bo- .endlen 1* het to dat er Soch nog enkele grote onder nemingen zijn, die bbzonder graag van de radio als teclamemlddei gebruik willen maken, maar dit tot 1 u toe niet hebben willen doen omdat ze een goede vet houding met de overheid belangrijker vinden dan dit toch itiaar beperkte reclamemogeltjkheid via een drijver de eender AU rie minister nu maar ln tlaai 18 snel r. lame op de FM-zeiider te tntroduceten, des te muder wordt d» aanlukkingskracht van de exter ritoriale senders WaarbO «cht«r moet «orden be- dacht dat ze zeker de moeit* waard blijven voor al die duizenden automobilUten rail-riuiateiaars, dt* voor het merendeel radio-ontvangst hebben met een beperkt golfbereik. DE REM heeft een drijvende Radio Noordzee nog extia nodig om haai propaganda voor de TROS te vt(sterken Mat de radio kan ét Stichting zich nog ut,rn horen, maar wanneer a* telf met meer over een eigMi piopagei damiddel beschikt dreigt het gevaar, dat de belangstelling van het publiek wel een» gauw tai atnemezi Dat te voorkotKsn is voor da REM nu ten eerst* -opgti-i Waar htt hstr nu om moet gaan ta om aoveei moietltk mensen nchtor tteh Pt «rijgen om dan met de bewytkracht van bat getal bti de sitdater tan le feloppen om aendtyd te krUgen Dtarmae wordt de TROS «ten omroeporgantsatls alt alia ander* om roepen Eee organisatie die zijn recht ontleent aan het getalscriterium, een crtteriuis waar ledereen eigenlijk vsnaf wil. De plannen van de laatste Jaren verwerpen dit uitgangspunt niet voor concessieverlening, maar het ztnt weinigan meer Zeker niet degenen df* naar vernieuwing van de omroep streven en niet direct naar weer een nieuwe zuiL die «Ion osk op dezelfde manter volgena dezelfd# criteria sendtjjd krijgt toe gewezen Dm. betekent in teite, dat de TROS, aange nomen dat ze een evengrote achterban weet te krijgen als de grote omroepen, maar betrekkelijk weinig zend tijd krijgt Die zendtijd bedraagt nl 3/18 va» de to- tale voor de omroeoen uitgetrokken iyd Het televisie- besluit bepaalt dat van de totale zendtijd er maximaal 40% onder N'TS-tignatuur moet worden uitgezonden en van de tetterend» 80* komt ar dan 8/10 bi: de grote omroepen eo 1/18 by VPRO. In de huidige situatie betekent dit, dat van de totale zendtijd van 80 uur eerat* net en I7¥t uur tweed» net. #r IS uur als NTS-programma de tucht te gaat en dat 281» uur onder de omroepen kan worden vsrdeeid Van tik der vu? omroepen blijft ar dan naar 5 uur en «®n kwar tier te verzorgen, terwijl de VPRO met één en drie kwart uur tevreden moet zijn. Maar dat komt niet van vandasg op morgen voor elkaar Want met de omroep la net ai net als mat ae mode Wat er te de winter wordt gebracht moet al in het voorjaar worden uitgedokterd en wanneer de TROS blnn»i de aortal mogelijk tijd genoeg contri buanten heeft duurt het toch wel even voor ze tn de lucht is Daar ia het Akkoord van W«agens* r, dat de zaak voorlopig nog biokkeart, daar ia ook nog de Radioraad dl» at ét huidig# construct!» eerat nog moet worden gehoord en advies ovar nieuw* gegadig den moet uitbrengen. 17 R ia verder tijden» dt debatten ook de opmerking l- gemaakt, dat al dia technisch» apparatuur maar op tan© moet wot den gezet en d*t kas da zaak ge woon doordraaien Ook nu doet zich weer een moei lijkheid voor Alle tend in richtingen worden ai, ga -xploiieerd door de Nederlandse Omroep Zender MutschappU. de Nozems, waarte Steal en omroep*» al» aandeelhouders optraden en ook dt nieuws TROS tal aUeen vut Nextma-zendera kunnen uitetaden Trouwens een toegelaten omroepsaatsehapptj sal dan van h»t landelijke sendernat mat ti zijn mëgtiljkhadaa gebruik willen maken en sekar nlat ovar «tn beperkt gebied willen opereren Neg een complicatie' de financiering. Uit de reclamegelden, war neer er icclame zou worden toe- Jaltltn. ol meedelen uit de kykgeldenpot' Voor alechta en ma kwart uut 1» geen zuivtre rommerciele or- ganisau* m t» ©ouwen, bluft er dt» niets andera over dan. Mk de band op te umtém MJ c» «verheid Earn vws,euï»lng vla dc wag vast de TSOS v*a het ®m- roepbeet*.1 tal ntmmar worde» heraUtk fe komt een Hteuwe omroer bi), mter w« vetea alch m ver* nieuw tog voometa blijft In feilt een Uluale Onze turret fJAROLD WILSONS bezoek u «is prei-?.ier aan Verenipde Staten wordt in Ingeland met enige spanning tegemoetgezien. Zuüea •>jn beaprektofen met de .Ameri kaanse ntgemg een versterkte -sa menhang van êm Nato opleveren? Zal hy er ln aiagen president John son te fverredtn Engeland en an dere Europese Iand«a een groter zeggenschap ovar de Wettelijke nu cleaire strategie te geven? Zuilen de Brita ideeén over de vorming van •:»?n Atlantische nucleaire strijd- macht (A-KJ*,) waaraan eer- meer derheid van het W. E. U.-pa.r!ement zijn goedkeuring heeft gehecht, voor de Asssrikaaras» regering aanvaard baar zijn? Van Briue officie!® ztjde wordt thans gewaarschuwd tegen overdreven verwachtingen Van de resultaten van het Aaterskaatw-Brit- se topgesprek. Het eerst# overleg zou slechts een verkennen zijn, dat door verdere besprekingen zou wor den gevolgd. Werkelijke onderhande lingen komen pas later. Met nart»# «wordt onderstreept dat de Britse ldeeen over het gezamenlijk beheer van kernwspeii* en over nucleaire medezeggenschap vm de Suropese partners van Amerika nog geens zins vast emiynd tljn. De vaagheid, die de Britse denkbeelden omgeeft, ken gedeeltelijk voortspruiten «tt Wilson's behoefte om enige speel ruimte te bewaren vooral ook tegen over zijn eigen partij Gedeeltelijk is het ongetwijfeld ook het gevolg van Wilson's wens om lUn kaarten niet reeda voor zijn besprekingen met Johnson open sn bloot op ta fel te leggen. Hl overheersende Indruk dit men echter uit al het hardop denken var. de Labourreierteg overhoudt, ts dat haar onderhandelingspositie niet sterk Wilson Is bereid de Britse atoomwapens onder geza menlijk beheer it brengen, maar vermoedelijk toch nog wel met be houd van een vete over hun aan wending HU gaat dus een stap ver der «tan de conservatieve regeriig, die de beschikking over de eigen kern- ftrijdmacht wijde hebben wamieef de hoogst# nstionale belangen tra het spel zfinden staan. Maar Wilson's aanbod kan nauwelijks als een offer worden beschouwd, want de Libour- partij heeft zich reeds lang geleden verbonden om de eigen kernstnjd- maeht op te geven en sterker nog. Wilson wordt geconfronteerd met een opstand van de linkervleugel van zijn partij als hij de Britse atoomwapens eens niet kwyt zou kunnen. Zijn bezwaren tegen sde M L. F. de gemengde beminde vloot van 25 oppervlaktoachepen be wapend met Polarlsraketten ziin eigenlijk ook svmptome» vm zwak te D<; linkervleugel van Labour be schouwt de M. L. F Immers, even als de vJet-Unle dit doet. als een verspreiding vsn atoomwapens, een bezwaar dat Wilaen zelf met accep teert DRITSE deelneming aan de M.L.F MJ stuit, afgezien van alle militaire tegenwerpingen vooral op financiële bezwaren. Engeland moet Juist me de ln verband met de ongunstige betalingsbalans op zUn defensieuit- gaven 'gaan bezuinigen. Ee» tot dus ver onopgelost probleem ia boe bet principe van het gemengd beman nen. dsï "Wilwan wel heeft aanvaard. km worden toegepaat op cte Britse elementen van de Atlantische nu cleairs strijdmacht^ De Polar;/luik- boten s ilen wel worden afgebouwd tnaar zij zouden hoogstens door En gelsen en Amerikanen gemengd kunnen worden bemand, omdat rij apoaraiuur bevatten die zo geheim te dat de Amerikaanse regering de ander# Europese bondgenote! hier van niet op de hoogte wil brengen Dit moet ook een struikelblok vor men voor het verlenen va;- Amen kaanse technische hulp voor de bouw vm Nedertendae «toomdulktoten Voor de Britst V-bommenwerper- zou het grondpersoneel uit gemengds bemanning kunnen bestaan, terwii' ook eskader* bemand door verschil lende nationaliteiten denkbaar zijn De V-b®mro«nwerpera zdjn schier snel aan het verouderen tn het Is nog geenszins zeker alweer ter gevolge van ftn&aeiëte bezwaren of zij door da TSR2. het nieuwe superoone Britse vliegtuig, dat dr functie vzta atoombommenwerpe< kan vervullen, zullen worden ver vangen Het «ija allemaal vrij sterkt rgume-A* die president Johnsr- kan bezigen om Wilson va» d* nood zaak vir een Britse participatie tr de M.L.r., dia «en onderdeel «01 kunnen vormen van aan rultntr op gezette Atlantische nucleaire strijd- macht t* overtuigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1