SCHADE VAN 2lA MILJOEN Bloedbank: PAND VIER JAAR GELEDEN OOK AL nu 20 000 niet £HKü w „Beertje" gaat Aanvaring op Nieuwe Waterweg Bewoners willen AGENDA Grote vuurzee vond voedsel in 5 000 matrassen Pressiegroepen zijn niet verwerpelijk Mm Mi Tosca" in nieuwe rolbezetting! j. van Stolk overleden Jeugdland in'65 open op 24 juli eovan liand Schenkingen aan Museum Boynians XiM Laatste maal „De Plaatsbekleder" Bioscopen Exposities Apotheken Burgerlijke Stand Van Rotterdam A. P. v. cl. Nadorp 25 jaar bij „Incluslria" Rookwalm „Verlovingsringen festival 1975 Publiek Werknemers m Mariniers 299 jaar oiid pag. 4 - dinsdag .8 december 1964 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. On der het talrijke, publiek dat gisteren naar de brand 1>U „Goodwill- SciluimrlIl)ber,, was komen k(jkcn, werd op een felle municr schande gesproken over het feit, dat cr voor dc tweede keer in hetzelfde bedrijf brand was Uitgebroken.". „Een dergelijk gevaarlijk bedrijf zot Je toch niet in een woonwijk vink naast hulzen'', was de algemeen -gangbare mening. fi'WA li£®$sas (Van eert onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Een enorme brand heeft gister avond het pand van de N.V. „Goodwill-Schuimrnhher" aan de Schiedamseweg en doorge trokken naar de parallel-lopen de Rlokmakerstraat, in Rotter dam-West veranderd in een zwartgeblakerde, droevige puinhoop. Directeur J. A. Hartman schatte de totale scha de aan pand en schuimrubber matrassen en kussens op twee ëneenhalf miljoen guldens. De boven het kantoorpand lig gende woningen gingen eveneens gedeeltelijk verloren. Vier van de acht woningen brandden af. Er restte een mistroostige ruïne. Kijk irt onze nieuwe ofdeling verlovingsringen. Voorts zijn wethouder J. U. Schilt- hui: en de directeur van de brand weer ir. E. Dijkshoorn ter plaatse geweest. Het, havenverkeer werd stilge legd, het wegverkeer omgelegd. AD VEHHOEVEN maagzweer Schuimrubberbedriif in as;bloedg evers V -B ROTTERDAM, dtaadag (ANP). - de Rotterdamse Rode Krufa-bloedban - I hec't gisteren de 20.000ste donor va Deze voelde directeur J. A. Hnrtmnn ook -wel aan. Op onze vrnng of hij zijn .bedrijf weer zou opbouwen, zot hij: „Het is nu do tweodo koer dat dat ge-" beurt. Ik geloof niet dat ik opnieuw toe stemming zal krijgen. Maar mijn be drijf In Zeveneer, in Ridderkerk en een tie Voorhaven in Dolfehnvon zet Ik na tuurlijk gewoon voort". Evenmin was de man die de 'leiding b(J de brand had, do heer J. C. van Sendcn, het er mee eens; „Nee, een dergelijk bedrijf hadden zo hier nooit mogen neerzetten!" Arena, dug. 2, 1. B.80 uur: D# ha! van nloinuncliland, 14 J. Centraal, dag. 2, 7, 8.19 uur Strlpteoao van - Parijs, .18 J. - 'Ctacae-nhaiikörf, dourj, voorst, o.a.Nieuws revue, tekenfilm, kleurenfilm Parijs op tiet tja, a.i. Ctneaobmirs, dag, 0.30, IJ.SC, 1,30, 3.30. 5.30. 7.30, 0.30 uur; Onderwereld Plgallo 18 p. Cinerama, tjag, 3.30 tin 8.10 uur: Search for Paradise, o.l, Colosuuni,dag,. 2, 7, 0.15 uur: Tarznn trekt naar India; 14 j- Corto, dng, 2, 7. '.'.30Limonade 3oe, 14 J, Grand, dag, 2 en 8 uur; Irma la Douce, 10 j; Harmonie, dag. 2, 7, 8,18; James Bond 007 contra dr. Mo, .14 KrUrrlmi, dag. 2.30. 1, 9.30 uur: Do butler. 18 laar. Lumtére, da®. 2.15, 7. 8.30 uur: Po witte vrouw van koatecl Borskl. 18 J. I.uxor,, dag. 2, 7, 9,30 uur: Okinawa. 14 Metro, dng. 2. 7, 9A0 uur: Geen alibi voor moord, 18 j. Mw,tea, vrljd 8 ..ur: Jong en doortrapt, 18 J, PaiÓJize, tieg, 2 en 8.18 uur: McLIntock, de geweldige. 14 J. Prinses,, t.m. did. 3.15. 7, 8.30 u: Codewoord „Poes". 14 Jr.: woonsu. 3.19 7 8.30 uur; 13e witte non. 18 Jr, Hex. dag, 3. 7. 8.1S uur: Slot zwaard van Zorro, 14 J. Studio '82, dag. 2.18, 7, 0.30 uur; Veel liefs uit Moskou, 10 J. Tb al la, dag. 2.19, 7. SAO uur: McUntock. de geweldige, 14 j. 't Vl/nsler, dag 1.30 en 8 uur; Lea enfants du Paradis. 18 I. Victoria, dag. 2 en -K wocfiod. 0 uur: l>e slag om Napels.' 14 vvocnad. 2 uur Summer holiday, a.l. Voor ccn över&lcht van do exposities In Rotterdam tie ons blad van donderdag. Rechter laas-wever:Beker en Berghuys. MoUieneascrluan 400, tel 234408: fa, K M. Drossaard, OostzeedUk 211, lel 130809; J. Exler, Dc Sav Lohmanlnun 117, tel. 244111: Oosterapotheek, Rust- hofiaon 3-5, tel. 138712; Scharuwtjck. apotheek. Abuwcg 40, tel. 249137, .1. H. M, Vos, Matheocesefdilk 38, tel. 149290: Westerepotheek, Nw. Binnenweg 115. tel. 234802 Schlebrocksc Apotheek, Uitweg 13, tel. 181234. Hlllegertberg-Schlebroek: efe, Linker Maasoever: Or. Th. Exler, Wol- phaertsbocht 309, tel. 270290; moj. M, li E. Haanappel. Groene Hllledtlk 289, tel 272443, v.'d, 'non Bloemfontelnatr. 87 tel. 273788; mevr. dr. M. Pauluuon- Smeets, Plein 1993 no. '20. tel. 178078. llooKvitet, Pernli en Sppkenlne: Apotheek - Hoogvliet, Max Havelearweg 3, Hoog vliet, tel. 010—180630, 9 dec. Hoog water te Rotterdam Is til 7,41, ia IU 20.14;te Dordrecht te tij 320, 2e tij 28.39: te HeUevoctslul» le tti sas, 2e tij 18,38; te Hoek van Holland le ty 5.48, 2e ty 11.99. DR OHO I c vuuroloed van de brand aan de 8chledamieweo waa tot In de wijde omtrek te zien. e.c--: DE BRANDWEER «laakte gebruik van groot materieel, waarond er ladderwagen». KOTTEHDAM Aangiften vnn Kcboorla op 7-12-04, A. v, d. Wenden—vd Spek x: A. M. KelJzer- BrHnd xjA.M. X. KoeluwUn-Verboom zi K, C, Tlmm-Kulnnrd z; M. J. L. de Lnng- H©U tl li. JM. Ruigrok-Rooiofs J, A. Dcekcrs-BlcUcnberg z en d; P, J, v. d. Lee- Don Ouden z; J. M. D. liuere-Bogera z; Lnmper*\VI#korke i; J. A. de Vnnl- Zco z; E, M. Soler S«lvndor-Pcrille Antolln 2 x; C. J. M. Koppelaar-Bogcrs d; G, M. E. v Noort-Bolllngicr d; M, M. Kroon-Hekking t.\ A. H. v. Gorkum-V. Arkcl z; T, A. M. Mink els-Lemnna z; J. M. G, v. d. Valk-: Knegt r; W. G. v, Lettow-Üeor d; J, S. KoopR'V. Oost d; J. J. Oostrum-v, d. Kern x; j. Ca Dekkcr-MclJcr z; M, I, J3Iader- grocn-Slmkln d: A..C. J. M, B«emer-Boer r.i L. E, C, V. Geol-CornelUaen x: N, J, M. Vogelornng-v Golden zi G. v, cl. Steenovcn- v nu x: P. Snlaxnr Polo-Itojo Navnrro z: l. L, Wellnucr-Iverscn d: C. J. GroothuU^n- v. d. Linden II, M, Acdn-Wuisman z; J. Mt Kosten«v Gooi x; A. M, F, Flnke-v Fr z: J. O, WeRterweel»Jan«en x; M. L. J, Kleln-Scholten x; I, J, Bv Koerien-Som- mellng d: M. StÖtefpik-Moach AanRlftrn ran geboorte Rotterdam 7-»t2-'04 M. den Duik—Toet z. H. P. Bout—Zilver schoon x, G. M. de Bruin—de Koning c»-'.R do GrnnffPoel* d. K. P, vnn Gameren— Hugo d, T M. den Engelxnmn—Pronk d, P, M, van HIJende BruiJn x. E van der Ploeg— van der Lip d, K, Hnnn—Koole z, C. M. van den Koek—Windhond z. M. If KleinKoo- scnuchoon d, M, C, E. vnn Ruiten—Dnmmnnn z, II JVomi—Bosma d, M, T, vnn Beurden— van Someren z, J J. de Bruin—van der Lin de z, J M, Kroon—de Lange z. 3. M. A; Sta rink—de Lange x. M O. SpreU—van GUcr- lao z. W J. van der Wal—Haverkamp d, G A. li vnn HekkeMook d, L. M, Mnbu—de Wit- z, P L. FHkwcert—Flikweer', d, A M. Ortega Esplnoza—Izouicrdo Pérez x, A Voor windenvan der Ge\ls z, M E, J, van Knot» senlnirgZwancveld z. G. E. Rulitenberg Pot d, L v, cl Bergen—Viwer d, J Albej-s— Theijn z. A. C. VermeerVosaennar d. W, 1 II Eokhoud—v. Bommel z, P LoeveBrug geling d. M J. v Meggelcn—dc Mtmnlk d. M. J »nnkcn—Klop t, M. Zevenbergen Meijer d. M, F, de MunnikPledbots d, G. v. Hoek wijk—v, d Graaf z. M, A C Peters Bos r.. E P. Smitdc Voogt d, F C. Wcsdijk v Buren x, H. M \V. L PollIcnan—Granen d. A M. P A E v. Kejtsel—v Kewel z, A, H v ArenthnlsKramer Freher z, P T. Gcelen—dc Groote z, C E, MeUdnm—Gou weloos d, .»i. D. E. VinkSchroelcr d, W Kooman,T«Rer d. E Flebrandt—Stratingh z. H. Maa*—de Keus d Aangiften van overlijdeti 5-t2-'64 R'öam: A. M. Grootveld, man v. G.W. Vervat 70 J, A. van Weelden, man v. L. C. HeUndijk 59 j. M. J. van Gtnneken, man v\ W, A. Middel- weerd 35 j, L. J, G. VIceschman, man, geh. gew, m, E. Kooring 02 J, Aanciftcn van ovcriUden 7-12-*C4 It'dam: A. L. PieUzicr, man v, M. van Gameren 84 j, A. J. K. Kwak. man. gelt. gew. m. D. ten Berge 86 J, L. de Vries, man, geh. «cw, m. C, van Dalen 84 j, D. Kerkhof, man v. II. Smit 64 j, J. M. Happé. vr„ geh, gew. m. if. Arts 77 J, J. Spruit, vr., geh. gew. m, It, W. va nLccuwen 59 j. M. M. van Zooien, ongeh., vr^ 97 j, C. P. vnn Zoom, vr.# geh, gew. m. J. Helders, 79 J, H. Jansen, vr, v. J. SehJppers 85 i, N. Zeeuw, vr. v. J. Roden burg, 82 j. A. Krabbe, vr. v. B, U, vnn Mans- dnm. 36 J, E. H. F. DcvlUe, vr., geh. gew. m. C. Woudenberg. 07 J, P. Vroegop, man v, L. Siebcl. 74 j, H. Wijntje, vr. v. \v. Sehll- neroort. 49 j. P. Lupke. man v. A. A. M. Hoovcm. 08 M, A, Cobbenhagen, vr, v. G. Klarwassur, 58 J. 11. C. Grocrujwoud. vr., geh. gew, m, T, Troost, 80 j. J. van Stolk, man v. V. DusUevItch 67 J, C. W. Burger, ongeh., man. 77 J. 1) M» T, Bierman, vr., geh. gew. rn. G. C. vun der Leek 73 j. P. lioodsvnt, man v. A, Sc hui uier 53 i, It, L. VerhciJ, ongeh., man 7H j, E. C. Solnelm, vr. v. C. vm der Snel 06 j, A. C, vnn de Wiel, man w M, Staal HO J, G. van Straten, vr. v. C. Niehw- s tra te ti 5u j, A. van Pelt, vr., geh. gew. m. L. Visser 76 J, W. van Zocst, man, geh. gevv in. E, dc Ligt 7f| J. G. Rcrtnnd, man v, J, Cornax 00 J. J. A .van To), man v. J. A. Wiilemse 62 J. L. L van der Sluis, man v. A, de Jongste 80 j, J, W. Brouwers, man v, P. van der Zweth 68 J, C. J. Marsman, tuftn geh gew. rn. P, Vink 87 j. J. Kamp, man. geh gew, m. P. J. van Etten Hi j, A. van Dommelen, rnnn v. E. M. Campbell 72 j, X>, van der Linden, vr., geh, gew. in, M. LUI 84 j. H. 11UL vr.. geh, gew. nr. K. Verhage 80 j, L. Motidermnn, man. geh. gew. m,, A, van der Molen 97 J. H. M. Sparrebootr,6 vr. v. H Schuddebcurs 01 J. P. J» Kool. man v, A. P. Iingoort 73 J, A. M. van Gaaien, vr. v. F. D Schevera 54 J. M. Robberecht, vr., geh. SOW in. P Utjnsdorp 85 j. ROTTKRDAM, dlnsdar. ln de I leeftijd v:tn 67 jaar Is overlcder, de heer J. van ïlolk I)® crematie heeft vuntluac In stilte pluntsKCvondcn. De heer Vnn Stolk was dijkgraaf vnn liet hoogheemraadschap vars Schieinnd en ambachtsheer vnn Astiei- de. slij was drager van het Militaire Kruis eerste klasse verleend door het koninkrijk van België. ROTTERDAM, woensdag. De heer A. P, vnn de Nadorp. bankwerker bij de N.V« Maatschappij Metaalbe werking „Industria"' aan de Roozen- laan, vierde gisteren zijn 25-jarig ju bileum bij dit bedrijf. Van du directie ontving hij een cadeau onder couvert, Verder kreeg hij enkele cadeaus van het personeel. DU de uren durende hlusslngswerk- zaamheden werden drie brandweerSIe den gewond. Oe heren D. Labrijn en M. Arts zijn opx norcen ln een ziekenhuis om van hun brndwonden te herstellen. De heer J. de Vos kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huls. Even na 5.30 uur brak de brand uit in hel achterste deel van het pand aan dc Blokmakersstraat, dat dient voor op slagplaats en modclleerruimte. „Ik hoorde een harde klap toen ik thuis kwnm en meteen zag Ik vlarr...ien", vertelde ons de heer M. van Schie, die ln de buurt woont. De vlammen lekten gretig aan het schuimrubber, dat tori dankbaar voed sel bleek.. De brandweer kon eigenlijk niet veel anders doen dan dr. links aan dit deel van het daar Sag: gebouw gren zende hutzen nat houden. Daarmee werd voorkomen, dat die woningen eveneens in dc as werden gelegd. Maar al direct begon dc brandweer van de andere kant van de Schie damseweg dus "e aanval. Men had op 30 augustus 1960 al ervaring opge- dnnn, toer; het achterste gedeelte aan de Blokmakersstrao? Uitbrandde. De kan toorruimten aan de Schiedamseweg en de woningen boven dat deel werden toen gespaard. Nu trok de laaiende vuurgloed kol kend ln dc richting van de kantoorruim ten. In paniek vluchtten vele bewoners van de boven gelogen woningen, in de haast nog cc. dierbaar voorwerp onder de armen. De vuui-ïee werd aliens* heviger. Eelt vette rookwalm klom de lucht in en de ze moet to Overschle waar te nemen zijn geweest. De brandweer spoof, met 38 stralen. Beneden, vm ladderwr-; .-.s, en uit de ramen van de halzen in de omgeving, liet grootste materieel was uitgerukt: tien brandweerwagen». Tegen een boom leunde intussen de heer D. Rlonsma. Hij was onwel gewor den. nadat hij enkele mensen geholpen had uit de boven het pand liggende wo ningen, De man was onderweg van zijn werk in Vloardingen na.ar huis in Rot terdam-Zuid. Toen iedereen in veiligheid was, sloeg ook plotseling het vuur door naar de Schiedamseweg. Dat was ongeveer een uur na het uitbreken van de braad. De ruiten sprongen aan die zijde en door de harde wind zogen de vlammen door de openingen. Dis vlammen waren van ir.o'n groot formaat, dat er tijdlang angst bestond, dat zij over de bred. Schie damseweg zouden slaan, omdat een poort tussen twee wlnkelblokkca een sterk trekgat vormde. ROTTERDAM,dinsdag (ANP). de Rotterdamse .EederfCrbls-bloedbank heeft gisteren de 20,000ste donorbvaii het jaar een halve,liter bloed afgetapot. lie heer Li' Sunhar4jV''Mt':v'B«sschen- hoek, vadervan 9 gezonde kinderen, die zjin bloed beschikbaar «telde, deed dit overigens ai voor de 17e keer. De bloedbank beschikt thans over ruim 13.000 donors, die twee keer per jaar een halve liter bloed afgeven waardoor hef mogelijk is noodzake lijk type bloed in vrijwel "elke gewenste hoeveelheid op zeer korte termijn be schikbaar te stellen. De donors worden scherp gekeurd of. zoals de direc teur, .de art:. A. W. Meilema, het noem de medisch gescreend. Zij mogen niet Jonger zijn dan' 18 en hlet ouder dan 65 jaar zijn.... Er komen per dag gemiddeld 8-5 bloedgevers bij de bloedbank, die ge heel gratis him' bloed voor een anonie me patiënt afstaan.» Zelf blijvers zij ook in dc anonimiteit gehuld. Zeven ver pleegsters zijn aanwezig om hen te hel pen. Het oproepen van de donors en distribueren van het- bloed door de bloedbank. Dit Rotterdamse bloed gaat overigens niet alleen naar Rotterdam se ziekenhuizen, maar ook near omlig gcr.dc plaatsen, waaronder Leiden, In Rotterdam krijgt één op de zestig patiënten die in een ziekenhuis worden verpleegd dagelijks, een halve liter bloed. ROTTERDAM, woensdag. De of ficiële openlnjr van Jeugdland vindt in 1965 plaats op 24 juli Vanaf maandag 26 juli lot en xr.r. vr Mag 2b augestwa kunisen de kinderen hier weer terecht van 9 tot 17 uur. Een belangrijke verandering van het nieuwe Jeugdland is het w gebruik nemen van de gehele Ahoy-hal. Voor de laatste "maal zal de heer J. J, L. van Zuljlon, de geestelijke vader van dit kinderland, dezv zeven de speel- en werkplaats voor de jeugd organiseren. In verband me; het be reiken van de 75-jarlge leeftijd heeft de heer Van Zuijlei besloten de or ganisatie over te dragen. De raad voor de lichamelijke op voeding heeft als opvolger aangewezen de heer J. van Driel, die al enige jaren met de heer Van Zuljlen ln Jeugdland samenwerkte. IAdvertentie I.M.) (10 jaar vóór op da tijd) U vindt er esn fraaie kollektie LIJNBAAN 50 De politie moest met auto's en paar den het talrijke publiek op een veilige afstand houden. Toen vooral jongelui in liet poortje niet gehoorzaamden, zette de brzndweer even een straal ln tMe richting. De rust keerde heel spoedig' weef. Aan die overkant van de weg waren ook de brandweerlieden bezig de etala geruiten van enkele grote winkets bat te houden. Zij liepen gevaar door de sterke hitte te springen, waarnss de rondvlie gende vonkjes een nieuwe brand zouden kunnen hebben veroorzaakt, Het was toen al een poosje duidelijk dat het bedrijf reddeloos was. Het was zaak orn het gedeelte rechts van hat trappeliuis en :1e daar boven liggende vier woningen te sparen. Daarin slaagde de brandweer volkomen. De huizen san de andere kant zijn gescheiden van het panel door een brede gang. Deze maakte het blussingswerk wat makkelijker en heeft ook het overslaan van de brand naar die kant voorkomen. Omstreeks 7 uur werd sein „brand moester" gegeven. Het nablussen heeft tot vannacht geduurd. Tijdens het uitbreken van de brand waren nog ongeveer tien werknemers aanwezig. Er werkten hier ongeveer 50 man personeel. In de werkplaats bevon den zich onweer 5.000 schuimrubber- matrassen. Ook was er .'.en groot aantal kussens. De leiding bij de blussingswerkzaam- heden lag in handen van hooldbrand- meesler J C. van Sonden. die de leiding overnam' van hoofdbrandweermeester Jac. v.d. Spek, die vier jaar geledsn ook bij de brand bij „Goodwill-Schuim rub ber" aanwezig was. (V#n een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Pressie groepen hoeven niet' verwerpelijk 4* zijn. In if confrontatie van en de eom- municatle tussen overheid en bedrijfs leven r.iln ze nuttig en onmisbaar. Tot deze uitspraak kwam vanmor gen drs. H, L. Jansen tijdens de tweede congresdag van de katholieke studen tenvereniging „Sanctus Lsurentlus" in Belle'-.;, Dit congres ivas gewijd aan „Economie en menselijkheid". Naar de mening van drs. Jansen vervullen pressiegroepen als de orga nisaties van werkgevers en werkne mers in ons land een publieke taak. Hun belangenbehartiging staat irs het licht van verantwoordelijkheid vopr bredsr belangen. •- In de. bijeenkomst, dit' gistermid dag was gehouden, had prof. dr. J. Tin bergen het woord gevoerd over het probleem van de welvaartsverdeling. Deze welvaartsverdeling achtte prof. Tinbergen nog steeds onbevredigend, hoewel ze in de laatste eeuw veel min der ongelijk is reworden. Hogere be lasting op vermogens en vooral op ver- movensaanwas is darrom gewenst. Een tweede middel, zo betoogde prof. Tinbergen, is ie vinden in "et vergro ten van de mogelijkheden van een ade quate opleiding voor iedereen. Een belangrijk deel van de bij dc bevolking aanwezige intelligentie wordt nog niet tot ontwikkeling gebracht. Een derde groep van maatregelen kan bevrcdl- Binir uit werkkring an levensotr -sving trachten te verhogen. Deze liggen op het terrein van de menselijke verhou dingen bejegening. Prof. dr. M. G, Plattel leidde gister morgen het congres ln met een be schouwing over dc democratisering van het bedrijfsleven. Hij plaatste en kele kritische kanttekeningen b(j de be staande situatie. Onze" samenleving denkt no", teveel in de categorieën van het rome* .se etendomsrccht, zei hij. ROTTERDAM, dinsdag. Naar de commissie van toezicht op Het museum Boyroans vsa- Beuningen mededeelt heeft 'dit museum opnieuw een geschenk van de Erasmus-stichtmg ontvangen en Wél een zeer fraaie, vroeg Amsterdamse verguld-zilveren miskelk,. Ze is vervaar digd door de zilversmid Thomas Bo- gaert. Voorts heeft de directie van de N.V. Conelder's Scheepvaart Mij. ter. gele genheid van het iSO jarig bestaan van haar lijndienst op Engeland een beeld bouwwerk in brons van de Japans-Ame- rikaans-Nederlandse kunstenaar Tajiri, getiteld „Seed" ten geschenke' aange boden., 5 pISTEBEN evenbU Keinier Krefjer- Vr. maat op bezoek geweest. Efcisaê moeite om tot de' rand van zijn bed door te dringen, zoveel bezoek was er en zoveel manden fruit stonden er rond hem uitgestald. „Beertje" was fe eea opgewekt humeur. Alle pijn fa nu geweken. Eddy Pieters Graafland s-n Frans Bouwmeester moestest hem; brecdoU .vertellenover de beker wedstrijd tegen EDO'.en er werd ook: al uitvoerig gesproken over de ko mende «er belangrijke competlti wedstrijd tegen GVAV. Tussen alle voetbalverhalen door had Betaler ook nog even gelegenheid oni me te ver-' tellen dat stjii-bees» volgende week in het'gips gewikkeld zal worden. H(j moet daa sof *a» weten In het Clara- zlekenhnfa blijven. Dan krggt hfl loopglps en mag hl) naar huls. Het ergste ieed is dan geleden, De FtUen- »>8Fder.; «lenlst er niet san. mei voet ballers te stoppen. „Ik kom terug", zegt b!S vol goede moed. "DIJ Sparta stapelen de problemen -*-* zich op. De oefenwedstrijd tegen Xerxes heeft vele mensen op het Kas teel aan het denken gezet, Bijna ieder- sï# VVA. ï-A4*?. een is het er over eens dat de spel opvatting van Xerxes beter was. Ook manager Bill Thompson geeft dat toe. Hij is ernstip teleurgesteld over het spel van enkele spelers van wie hij bij de start van de competitie zulke grote verwachtingen had. Naast deze teleurstelling heeft tty nu ook weer èeti nieuwe tegenslag te verwerken gekregen. Aanvoerder Ad Verhoeven zal op doktersadvies zeker zes we ken moeten rusten. Hij heeft weer last van een maagzweer. DR zijn zaterdagavond weer enke- ie Nederlands; boksers in het buitenland in de ring geweest. En natuurlijk hebben zij verloren. Ronald EiedcwaM verloor in Antwerpen door technisch knock out in de derde ronde van de Belgische imddeneeytebj^ kampioen Emile Sarens ec Wgjdp Dors kreeg een pak slaag van de 06,' baanse lichtgewicht Angel: RobiasdS1 Garcia. De twee Surinamer» maakten"?] een zielige indruk. „Zijn dat bok*» sers?", riep „tarzan" CyriBeDdanJJ noit; uit, tie vroegere Europese mid- dengewichtkampioen, die eea« zjj het door een dubieuze beslisétag vahv. de jury de legendarische Marcel j Cerdan onttroonde. „Die Riedewald staat erbij als een ledepop. Ik ben ?.9 jaar. Laat mij twee maanden trainenil en ik klop hem binnen enkele mtau»r", ten'.'.'pocbte «ie Belg. Beb van Kla-ï veren zou waarschijnlijk hetzelfde ge-1' zegd hebben als hij het gestumper van Dors en Riedewald had gezien.;'1 T|E Crooswijkse ,^natchma>eerH.. XJ Kees Koornneef (Bruine Kees) heeft van de afdeling Amsterdam van de-KNVB een uitnodiging gekregen om zaterdag op het veld van OVVO een wedstrijd te komen spelen met de Rotterdamse - oud-internationals. Bit ter gelegenheid, van het feit dat| vijfjaar geleden de club van Am-^ sterdamse oud-internationalswerdij opgericht. Kees heeft de uitnodiging graag aanvaard en het volgende elftal in elkaar getimmerd: Jaap Kouwen i' (SVV); Frans Steenbergen (SW) en Piet Steenbergen (Feijenoord); Jan van "Bultenen (Hermes DVS); Jan van Schijr.dal (SW) en Aad Bak (Feijenoord); Janus v. d. Gijp (Em- J ma) Jan Se ton (Spsrta), Cock van V der Tuin (Hermes DVS) Gerard van 1 der Xorptat (Feijenoord) en Jan Lins- sen (Feijenoord). Hst zijn wel niet allemaal oud-internationals, maar dat zal de pret niét drukken. f"\P de jaarvergadering van de atle- *•-' tekvereniging Pro 's 'atria Is Ke«« Koch zondag tot erelid benoemd. Hij kreeg tevens de wisselprijs voor de beste seniorenprestatie. Het KNAU- wisselschild voor de oeste junioren- prestatie gï::g naar Maarten Masse. Voorzitter J. van Wijk legde na een lange en prachtige staat van dienst Dj-; functie neer. Harry Hofmeester bedankte hem namens alle leden oor de toewijding waarmet: hij zei taak had vervuld. Het dagelijks be stuur van PP were als volgt samen gesteld: voorzitter A. C. in 't Veld, vcretaris W. Witvliet, penningmees ter P. Naaktgeboren. /"ANDER bet motto „dc discipline moet gehandhaafd bUJven" heeft DWS z(Jn blnnenspeler Hnub Lenz i een "chorslng en een v< rwaardel(|ke boete opgelegd Bovendien heeft de Limburger te horen gekregen, dat h(j zich niet op de,velden van DWS n-' j laten zien.Or> dc straf wil ik niets aanmerken, maar die bijkomen de bepaling gaat m- te ver. Huub Lens moet zich nu als een uitgesto tene voelen, maar over een pae r we ken wortft weer van hem verlangd, dat h(j zich met volle energie voor liet belang van de cHib en van mister Talbot inspant. Of stelt DWS soms geen prijs meer op zijn diensten? KRIS-KRASSER TVTOG binnen het-' jaar heeft de *-Nederlandse Opera Puccini's „Tosca" hernomen, klaarblijkelijk tot genoegen van hei publiek, want de Rotterdamse Schouwburg was gis teravond zeer goed bezet. De her neming mm trouwens maar betrek kelijk, in aanmerking genomen, dat zich binnen de vertrouwde decors van Wolf ie. Bit,ter Ludwig en in de bekende regie van Jaquéline 'Jacabi (dis zich overigens geheel op Lud- wig baseerde), een gebeuren afspeel de, waaraan geheel andere zangers gestalte gaven dan voorheen. Zou Marijke v. d. Lugt als Toste nieuw zijn geweest, haer vervangster Antoinette Tiemessen was dat ook. Zij heeft de rol bijzonder knap gebracht. Haar dramatische kwaliteiten zijn in tussen genoegzaam bekend omver wachtingen, inzake haar Tosca te-wek ken. die noch „stlmmüsh", noch qua actie werden beschaamd. Bepaald treffend was Bert Bijnen sis Scarpia Xraus en indertijd Colom bo maakten van de wrede politiechef misschien een satanische:' wezen, maar Bijnen combineerde voortreffelijk het harde en kille' vandeze figuur - met zijn aristocratische inslag. Vocaal hin dert het ons hoogstens altijd .wat, dat hij onvoldoende articuleert om ver staanbaar te zijn, Jan Gabrielis, in „Nabucco" plotse ling opgedoken en nu verschijnend als Cavaradossi, zocht' het opnieuw voor namelijk in een enorme krachtsexpan sie. Hij iseen echte operatenor, maar dan één van het ongenuanceerde soort,' dat. slechts de oppervlakkigsten onder de, luisteraars imponeert. Een slechte ruil vonden wij tevens Cornells Schcll voor Jos Burcksen ais de koster, niet ornaat Schell vocaal teleurstelde, doch omdatzijn presentatie nauwelijks geestig uitviel, terwijl deze dramati sche geschiedenis dit lichtere accent juist zo broodnodig heeft. Over koor en' orkest kon men zeker niet .ontevreden zijn. Arrigo Guarnieri had weliswaar soms een onredelijke haast, echter gelukkig zonder de. ex pressiviteit daaraan op te offeren. - :-k,ELLY SALOMé (Van een onzer verslaggevers) RöTTEK'öASï. dinsdag. Op donder dag li december sal 'smorgens om 9,30 uur de tradltioaele';herdenkings plechtigheid va» de mariniers worden gehouden. Bit gebeurt op de Algeme ne Begraafplaats Crooswifk. Dit jaar wordt; de 299ste geboorte dag gevierd. B(j het mariniersmonu ment op het'- Oostplein 'zal om 11 uur een korte parade plaatshebhen. Gene- raal-majoor J. G. M. Mass zal de com- paenieën inspecteren. Be troep za!daarna een mars door de stad houden. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND, dinsdag, Voor dc de ingang van de Nieuwe Wa terweg: heeft vanmorgen om zeven uur de Nederlandse met oiie geladen tanker „Alfeeas" (7289 brt.) een aanvaring gehad met de Noorse tanker „Sigvik" (12.859 brt.) De „Alhena" van Van Nievelt, Gou- driaan Co, te Rotterdam, heeft een groot ga', in dc boeg van de kluis tot onder de waterlijn opgelopen. De „Sig vik" die op weg was naar Emden, zou aanvankelijk doorvaren, tnaar vroeg later om sleepbootassistëntie om bin nen te kunnen lopen. Doordatde „Alhena" waterdichte schotten heeft, bestond er geen gevaar voor de opvarenden. Na de aanvaring, die een, stremming van ongeveer, tien minuten op de Waterweg tot gevolg had zijn er terstond twee. sleepboten van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst, de „Steenbank" en de „Sehouwenbank" uitgevare». Een ander gevolg van de aanvaring was,' datde Franse.tanker„Sivelia" (49.320 brt.) moest uitwijken en een mijl buiten het noorderhoofd ven Hoek van Holland aan de grond liep. Men zou van morgen proberen de „Seville" met vier tot zes sleepboten vlot te krijgen De „Alhena" voer eind vorige maand als25.000-steschip de Waterweg -op. (Van ijaze kunstredactie) ROTTERDAM, ciiasdasv De Pfaats- bekiedcr van Eolf Hochhuth, het meest omstreden stak van de laatste Jaren, is woensdag 16 december voor-het laatst to do door- Richard Flink geregisseerde voorstelling, van Nieuw Rotterdams To- neel te zien to de Rotterdamse Schouw- burr. 'Als reden dat De Plaatsbekleder in 1968 niet doorgespeeld wordt geeft NRT op dat de kostuums teruggegeven moe ten worden aan het atelier in Londen. De voornaamste .rollen worden vertolkt door- -Eric Schneider (Riccardo), Johan Schmitz (Pius XII) eri Luc Lutz (do dokter). Aan de faculteit i van economische wetenschappen van de Nederlandsche Economische Hogeschool is Rotter- dam is bevorderd tot accountant de heer R. R. A. A. Brown uit Emd- hoven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1