Volgend jaar gaan we draadloos telefoneren 3 L AGENDA woord WIE 8.95 i Geen titelstrijd Petrakerk officieel in gebruik genomen Holiday on Ice voor tiende keer in Ahoy DESWK ER OM morgenochtend om 11 uur begint de voorverkoop I FcöR iarn CORSO jBurgerlijke Stand V Bram Boolee op lunchconcert met Chopin m Microkorfbal in Energiehal Nieuw clubhuis in de Hoek tr, Bioscopen Voor heden Voor morden Apotheken frng, 4 - woensdag 9 december 1964 l-XpOSbtic» BRUSHED NYLON NACHT HEMDEN 16.95 Speciaalzaken In taxllal J GriePrJL2 (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, donderdag. Voor de tiende maat komt de show „Holiday on Ice" vanaf 14 december in de Ahoyhal. Vanaf 1954 is Rot terdam een vaste plaats in de maand december in de wereldorganisatie van HolidayweEJce traditie in die elf seizoenen slechts eenmaal onder- broken werd. Er is geen kans op, dat na 23 december de reeks voorstel lingen, waarvan nu reeds de meeste in voorverkoop zyn uitverkocht, wordt geprolongeerd, want voor de tot en met 13 december in Stuttgart optredende groep staat op 24 december de première in Hannover op het programma. Dan echter zonder de grote trekpleister Sjoukje Dijkstra, die na het Rotterdamse optreden wordt overgeheveld naar de dan in Frankfort optredende groep. La i ^P>S«Wf^4JV:-v,v Py%ti JJe PTT heeft lis Zuid het hoogste woerd. Aan de Anthony Fok- kerweg achter d® Waalhaven zijn sj> ruim honderd meter boven de begane grond technici van de tele foondienst en Siemens bezig met de installatie van gecompliceerde apparaten voor drnaggolftelcfonle. Want PTT gaat telefoongesprek ken per radio overbrengen. Over geheel Nederland komt een net van zendt .»rsns. Die #an de Waalhaven ll nn der eerste die is gereedgeko men Iw eerste «snleg gaat hot net Am* tterdam, Den Haat; Utrecht en Rotter dam omvatten net als centraal door- (Mfitatlon Alphen san den Rijn. In de loon ven het volgend Jr>< r ol ;aat Eotlerdsnr» dus draadloos telefone- rats. Daartoe *t)n op do slanke PTT» toren twee enorme parabolen opgesteld. '£m itausn gericht op Alphen m/è Rijn. Kat 1» Immer» oen straalzender, verge- lUkbsar met een lichtbundel, die op Ittn weg geen enkel obstakel mag ont moeten. D» rtrarlzenderapparatuur, die op de ltstlend* verdieping van de toren komt Blaat niet op zichzelf. Er komt t-i-ri verbinding met de apparatuur vw*r draaggolftetefonle, begrippen die thuis horen op de hogeschool van de tck- foontcchnlek. j Eenvoudig gezegd komt hel hier op jneer, da! vele telefoongesprekken op 'één draad fdraaggolftelefonle) rrsp. via één zendatrsal (strsaltelefonle) worden gevoerd. Een kwestie van bundelen dus. Tussen de centrale aan de Cooisingel en de toren nnn de Wnidhaven is in middels een kahei gelegd. Die kabel bestaat uit 24 draden. Iedere draad kan 00 gesprekker» vervoeren. De aange voerde gesprekken worden versterkt en gaan dan (vla de parabolen) do lucht in. Iedera parabool heeft drie stralen. In één zo'r» straal gaan tegelijk 300 ge sprekken de ether in Dat zenden ge beurt op de 4 HGZ-banrf (of de 7'4i cm golflengte), een bandbreedte die men op een normaal radiotoestel niet kan opvangen. Op 't ogenblik wordt ln een bijna serene stilte gewerkt aars de Inbouw van de «pparsien, Technici zoeken een weg in een wirwar van tienduizenden draden en de leek vraagt zich steeds weer af: hoe bestest het dat ze daar uitkomen. P.T.T. heeft Zuid «JU Ansa, dag Z. 1, 8.30 uur: Da hel van BSamaPitiilaad, M f gjaswaal, da|. 2, 8 IS uur: Stripte*» van ParUa. II CtHM-SUnlwif, dovrl. voor*?, o.a Nieuws- nevu* t»5«*)hlm, feiamanfllm Partje op balal Cle*»e-fe*wn, das 9 so. ll.SU. i 30, 1.30. 8 M, TJO, ojg uuri Ondtrwsrow Ptgalla ts o. Ctstraaia, ISO ah 8.1® uur: flaareh for Paradise, a 4 Coloaaiuns. dag. S, 1, 8.1# uur» Tsrsan Iraki naar India. It). ©9?»®. dag l, t. 8 30: MmoNad* Joe, 1* 1 Stand, da* f an I uur: Irma li Douoa.18) Harmonie, dag. I, 7. 8.lts Jama» Bond 001 oontra dr No, 14 i. Kdtertun. dag 1,30. 7, #.S0 uur: Da butler I.unU4ra'*dng. 1.18. 1. #30 uuri Da wilt# vro w van kaataal Bonkt IS «.urn». dag 1, 8 30 uur Okinawa UI Mitro, dag t, iJO uur. G«*n alibi voor moord. 18 I. Muilca. vrtid I uur: Jong an doortrapt l# i ■»aita«s, das S an 8 SS uur: MoLlntock. 4s gaweldlaa. 14 1 Hrlneei, Z.ll, 7. 8 30 uur: Da witte non, i» J Hts. das 4 V, 8.18 uur: Het «waard va» Zorro. 14 I. •tcotv '82. rtag I 18, 7. r 30 uuri Vaal Uata uttMoakou.il) «kalla, dag. I 1». 7, 8,80 uuri MoUntock, da •t vSrnier. 'laa' JSO an I uurt Ut enfant» du Parariii» |M ..ai ^frjeiotU, 8 uur: D* slof om Nnp«l», 14 Niatttre Zulderkerk, ao.UO uur: Serkcon sart KralUtgaoh Vrouwenkoor. Rotterdam!* Stbouwburi, 30.1» uur: Cos- tan op het kaatoal NUT. RottfrilAiiun» Schouwburg, 20 1» uurt Hot.' tetiUmsch Dhtlhwrmout-sch Orkest j m.ni.v. VUctnmr A*hk«n«/.y j Voor aan ovaralcht van da «spoettiaa In hoilerdtm alt ona blad van donderdag Hechter Maasoever* Moker en HerghUy* MathanoMtrliaan 4UO lal I3440&, fa K M ttruaaaaid. Oosl/reKIllli ill. 1348»». J Balar, De Sav Lohmenl».*» II», lol 344)11: Ooeiei apotheek, Ru» hofia».-» 34 tal 134? tl: Bchanawtlok apothaek Aötawtg 41), t.l 148UI. J M M Voa. Mathanaaaardilk 3# tal t'SISo. Waalara pothaak, Nw Rlnnanwaf II» tel 1344.3! I^IT zijn de parabolan op de top ■*-^van de PTT-tor«n aan de Waal haven. Hiermee worden etreka Hon* derden telefoongeaprekker tegelijk naar het doorgeefatation In Alphen a/d Rijn gezonden- Fit lortn voor itraaltoltfonle aan da valhavan maakt dael uit van oen greeS In assnbouw aljnd communleatl* centrum, dat onder moer ten nieuwe eentrale v«s d* telefoondienst In het district Rotterdam omvat. Hzt ge bouw wordt nagen verdiepingen hsog. Op de oorsfe on vierde var. rileiiinp komen verbindingen met da zendertoron. In het nlauwe gebouw komt «»«sk oon wljkoentrala met ton capaciteit van 29.000 aansluitingen. UOND1RD mettr bovan de bagan* ■'-'•grond aljn taehnis! bezig «ppif#» Itala lijk tuur voor driaggolf-ian fpnla In ta »ouw««' Z8'''8fJft.$Jdel do hoogvta bewoners-vafi Rotterdam Ata da toren eenmaal In bedrijf la komt er geen mene meer een te pee. (Advertentie IM.) I^EN nieuw atuk van d® metrotun- f-* nel f Draal da foto oon kwart elag en U ziet hoe da zendertoren er van binnen uit/let. Do foto la gemaakt van banoden naar boven. Hot la het gedeelte tuesen de zeede en de zes tiende verdieping. d» prijzen Kent van brushed nylon nachthemden zal bij zo .der verrast zijn door deze unieke aanbieding luxueus, behaaglijk warm, voorzien van rijk® kantgarnering aar. huis, onderkant en mouwtje tmofalrjh on Utirt Khoenh«i4a>out}«) in 3 kleuren: rose, aaffler, robijn normaal t ij d a I IJ k in alle filialen van ut Behiebroekat llciertt-rri-arhlebsuek ftehigi Apotheek, Ullw.a 13 lel. 181834 uakot Msssaettz: Dr Th. B*le». WtU- pnaarub.xjhi 38S tel ITUSSu; mol. U B K H*®isspr>«i. Oruone HlllfdUk 848, tel 17*441, v d L«sa Bluemfontainsti 8? tel ITtlfti mw. d- II BaulueMii- imett®. Plein 18»3 sis 88, tel I7I»?I Iluosviut, Parol» ao apl'kenlwoi Apotheek Huogvllet. Maa llaval. er-«8 I. Hoof- vliet, tol, 010—180130 10 doe. Kooi water Ie Rotterdam Ie »t) I to, 2e iü ÏÓ.58; Te trordreebt le Hl 80S, S® Hl 31 II), ia Hellevortilul» la Uj 7.08. J t|j 18.*J: te IIösK vsun Holland Ie l|) S.38, 3a ty 18.44. /■^HOPINS Sonatc-mel-do-troiirniors 'J blijk: in heer geheel toch een moei lijk reellsrettiaar stuk. Zelf» een [lianist mat er» i lege lijk ontwikkelde techniek en een genie affiniteit mei de rijkge- schakeenle gevnetswereld van Chnpln zal toch rrldcn in staal zijn alle stem mingswisselingen van deze sonate aan sljn publiek mee te tieten. De Rotterdamse pianist Bram Boelee heeft tilt veeleisende werk gistermiddag op het lunchconcert In de helaas schaars berette Rolt. Schouwburg op respecta bel® wijze vertolkt, wearotj hij menig maal momenten van bezield herschep pen bereikte, alsmede een toonproduk- tle dk> zelfs ln pianlMlmopassagcs hel der van eontóur bleef. Diverse frasen die wat al te rechl-toe, reeht-aan wer den leipeeld en derhalva wat schools klonken, brachten echter de grote lijn hij rip snelle delen soms ln gevaar. Zij toonden aan dal de totale conceptie van Choplns Tweede Sonate in feite eert royüt overwaarde aan vertolkersper- soonltjkhetd behoeft, «11 ze de kritische Chnplnmlnnaars ook tenvolte bevredi gen. S. NIEBOER (Advertentie l.M.) A*r,t>ttert vao getoorta op B-1J-*#*. Bdam J. ll. v. Heca—Goutzleri d.; p. W. Hartma»-- i Bcserner, d.; H. f. Bont—Starten», a.: T. w. v. Dongen—de Go*li, d.: M. Barendregt— .Troost, z.: M. Meintama—Kuiler, z.; E. A. v. Gameren—Verhage. d.; G, J, M. Meeuwsen Brekelmana, d.; W. A. v. Z*V. .Doora, z; W. C. A. P. GrornhtiHz»".- Ooilen, s,; J. W. Punsell®Heuser, o.: 3. E. 9. Haartsen— Mosselman, d.: I. 1, v. Pelt—in 't Veld. d.: A. M. J. de Groot—Bos. s: C. W. Griep—v. 4, Net, d.; A. J. febot—ir. toon. W. 3. LerolJ—Looman, z.; 3. C. G, Remmlg— L J. v. Hoof—Ooma. i:. C. G. Commljs—v. Ophem, z.; E. C. T. Saiwiet»—Betiaarda. 4a A. C. de Pan—Oers. R Z. v, d. Plaa--' Zmigsama, d,i A. H. Otntflch—v, Sonit'E, a.; M. 3. Seheffera—Spruit, z.; H. Poorter— Wlagmaapd.; R- 8tuU—Ouwtrkerk. d.; O. E. M. Knuppel—v. d. Lift, z.; M. C. Holm Kurvfnk, A. Otterspeor—Lugtja*. z.: V. B. Meyer—Nertvanz. cl.: A. v. d. Meer— Zylstra A. M. v, d. Stel-de Wit d.; 3. A. d® Korte—Gravendeel 2; C v. Steenhuüsen— de Vin. d.; M. Rook—da flnoo. z.j A. Mul— Benjamin, d.; G, v. W|jk—Lever, x.i C. r. EUk—Rietdijk, tl.; D. C. GooH»-v. d. Berge, IA J. de VriesVerwaal, z. Ondertrouwden op vrSjdaf 4 dse. 1»®A P. J. Hesea 43 en T. C. Engelen 44; A. Baar» 31 tn E. E. L. Preund 38. Ondertrouwden op maandag 7 dee. 1SS4 J. P. SctMMfer 33 en M. Kruijne 24; K. SC, W. Werner 13 «n C. tie Vos 32; M. C. G. Pta- noo 3d en C. E. Jamlr» 14; W. de Jong* Ui ®s» C. d* Wette 44: H. Elierbrock 31 en J. 3. Walebenbach 23. Ondertrouwde» op dlsïöag dee. U84 A, Kataoullerla 38 er, S. Muid •- 40; A. W. van der Vorm 28 I. Eustwat *7: G. Smlta Schouten 21 «n W. B. Gerrltac 18; B. M. van den Berg tg en A, Scheurwater 24: H. Sant- hagen 92 «n M. A. 8. Swtttar 47; I». de Pijper S3 en M. van Veen 28; E. 3. Roozeboom 43 «o L. van Wouden SI: J. r. Deelatra 47 e» C. Kagie 49: J. 3. M. LmösJs's 33 en A. M. Quanjar 21; G. P, Oerrttae 23 en ,1. Veerkamp 17; H. H. 3. Harmetjer 81 ta H. Rijken* 20: K. A. Jar,se li en O, Kreukniet IB; L, N. Groenewef 21 en C. 1 Roest 20; R, C. ran Doom 22 <m M. M. Slkkema 20: J. va» Dla- penhulsen 34 en N. M. Deelnovar 28; R. M. M. van Aart SS en S. van Lis 17: P. C. A. Bakker J4 «n L. 3. Spit® 24; H. O. de Brtlijn 28 en M. H. Blcstl 1«: A. C, A. Schoolmeertsr 23 en C. H. vars 't Hof 20; P Peekstok 28 en W. Pot- uijt 2t; C. P. L. ven der KoolJ 23 em H. k- S?,«r 2ï; I.. 8 van Klaveren 21 en D Muntz 18, A 3. Huhrogts* 23 an T. M. Massaar 17: A. M, Fransaen 22 en C. C. Hiel 20; P. J. Kol- dijk 38 cn J. Blanken 29; P. A. vu Krimpen 29 en T. C. Visser 28; J. Fontaine 28 en A. O. M Teigeler 25; A, 3. Fransen 33 en C. van Stijn 24: P A. Pakkers SI er, H. W. Mes 22: W. J. Bosman '.8 en K. de Jong 20: N. Belo- masow 23 en C. J. van Vugt 21; W. G. Spits 23 en J. M Lussen rg 27; j". W. A. van Lc- desteljn 3) en G. M. van Rutten 24; 3. F. Meeder 24 en G, E. Steenbakkers 24; C. F. F, A Koolmans 18 J. van der Veen 18; W. J. Heede 28 en H. E. M. Zwager 21: W. Hoogen- doom 20 en G. vsr. Dijk 2è: O. M. Msssait 22 en J G. Theljn 18; F, 3 Lodewljka 21 en E. li P. van der Woerdt 23; A. Mar, In 't veld 2« en B 3 Buitelaar 18: G. jr. 3. Klassen 21 en E, 88, van teeium M; W. Punt 21 en M. VI, Me Ardle li; S. J. A. van d<s« Oudenho ven 19 en M. M. Veenman I®; W. O. S. Os kam 24 en P Je. Klatten 21: E. Timmer* 22 en J Tleleman 10: A. M. Tlmroera 19 en J. J Verkalk is; C. J. A, Trommelen 22 en J. I, de Jong 20: J f. Haring 27 «n M. van den Wijngaarden IS; B. van Schouwen #3 em M. A Ugiermoct 34: H. J. Zwlera 21 en H. W. Lantsink 24; J. D. SSnte-MasrtenadlJk 25 en I. Knape 22: R. W. Waardenburg 30 en E. I, van Wingerden 3!; A. Luitjes 31 en M. Vis ser 22 F. J. TUUsebaard H m W. Kamerman 21; T. t. Schols 22 en J. H. P. Vlaaer 19; 3. F, Staneke 32 en T. Heiineri 27; W. van der Werft 1? en A. M de Schipper 17; P. J. Tim mert »7 en M Streefkerk 24; C. Verveen 21 e» L. Brm 18; I». Taielaar 44 en G. Hoorn 2t; A, B. Rota 39 en M. W. Akkerhuls 21; 4%, P a-haao 23 en O. O, Maas 24: H. van Mal awi 1® en A. M- W. Haesakkers 19: O. P. Bek kens 3! en C, O- de Haan 22; S. P. Overdljk 28 an W. J. Stoel 20: R. van den Bes-g 48 en W T van der Linden <0; M. Siewert 43 en H. W. C. van Nuenen 26: H. J. Riemen 24 en E. ^^fanglften van overlijden ft'dmn #-l#-'M P. J. A. Kruljaier, msa v. A. -V. Boo84 jr: A- C. van dsa Heuvel, vr. geh. gew. m. T. Hoek 78 )r; A. Varkerk. vr, geh. gew. m. J. Rttke S3 jr: H. B. v. Hout. man geh. gew. m. E ven Albada «5 te; H. T. de Kraag, man v. M. Br«bd. li Jr; D. O. de Hoog, engeh. vr. #1 jr. T. A. van der Metja. men v F. A. van Bar! 8? Ir; D. C, Broeren, man v. 8. A- Boekbinder 72 jr; P. Pop, man v. |L Otto 71 Jr; A. M. Transen, mars v. W. van Schie ■M jr: L. Kul)per*, man geh. gew. m. H. C. Waejes Ï1 Jr: O. Koiten, vr. v. T. Ooüec. 29 jr; C, Kalkman, man v. E, Slagw 75 jr; A. de Vries. vr. v. D. Aides*» 79 Jr; M, M. van SchaSk, vr. geh. gew. m. K. O. Duin» houwer TS Jr; h. A. Goedhart, man L. Wgpatrs as Jr; A. S. 'Steinke, v. J. van den Sttngen 96 Jr: a. van der'Linden, man F. van den Örfessetie 75 Ir: L. A. van der Waals, man v. S. Eertng 72 Jr; J. Wlellnga, ma» v. W. Hf. O. Osjstdyk 70 |rs P. A. tetui, engeh. In buisjes 20 en flacons 50 tabletten •TOON SCHUURMANS béide aelf afgelopen atondagmidtlag maar een* fe RaSterdaasa® jrteirtnwoor- «Uger van de Anu.ierdmom organlaa- tie, die de kampieemnredatrUd tus sen Jan de Voe en hem om het Nederlandse Ssampteteuseh»» xwaar- wef gewicht soa organise t tn. om te isfoRBeren wat er toch tataar mocht ssjn ?an de geniehten dat liet teksduel op 14 december ta de Rlvüra-hal niet door kon gum. Toen hoorde h|j, dat de titelstrijd in derdaad van de baan was... Hat lijkt me niet overdreven te* stellen, dat het van weinig moed getuigt om Toon Schuurmans niet te) durv«« inlichten. Wat ook de reden j moge zijn, dat Jan de Vos niet kan boksen. Hij heeft op het bureau van j de Nederlandse Boksbcnd een me diachee verklaring overgelegd, waar uit blijkt, dat een ontsteking aan de bovenarm het hem onmogelijk maakt maandag uit te komen. Dat zal dus wel in orde zijn. Maar te vens herinner ik me de al eerder circulerende berichten, dat De Vos, die een schorsing had lopen die per 1 december werd opgeheven, niet tegen Schuurmans zou durven uit komen in een duel met de zwaar- weltertitel als inzet. Voor Toon Schuurmans is de af gelasting van de titelstrijd een grote teleurstelling, die toegevoegd wordt aan een vroegere ervaring met de zelfde organisatie, toen ook al op korte termijn een voor Schuurmans vastgesteld gevecht werd afgelast. Hij had zich ai serieus op het treffen voorbereid: extra (hard) getraind, extra massage, bijzondei' dieet, kort om: hij was helemaal klaar voor het duel tegen Jan de Vos. Ook de organisatoren hebben een strop. De Rivièrahal zal moeten worden betaald, ook al wordt er aanstaande maandag helemaal niet gebokst, (Zulks dus in tegenstelling tot andersluidende berichten, onder andere dezer dagen ln een Belgische krant, waarin zelfs de tegenstander van Wim Snoek werd genoemd, welke wedstrijd dan de hoofdpartij zou worden). De kosten van de reeds gemaakte reclame en voor de bij— partijen eveneens, hetgeen alles bij elkaar geen onaanzienlijk bedrag is. Uit Toons mond, die ik gister» sprak over deze voor hem en de gehele bokswereld toch wel pijn lijke affaire, tekende ik nog op (waarbij hij doelde op de nu ai bij herhaling in Rotterdam falende Am sterdamse organisatie, waartoe hij overigens zelf behoort); Ik heb niets met Huizenaar te maken, maar zo iets zou bij hem niet voorkomen. Waarvan ik gaarne akte nam. TOCH kan de boksliefhebber maan- dagavond zijn hart nog ophalen. Daartoe moet hü evenwel naar Ami- citia in Den Haag gaan, waar Theo Huizenaar in samenwerking met de Haagse boksvereniging Hoogenband amateurwedstrijden organiseert. In Rotterdam zijn de laatste amateur wedstrijden van dit jaar al gehou den. Verondersteld mag wel worden, dat met de Haagse boksavond op 14 december afscheid van de wed strijdsport-1964 wordt genomen: ik heb in elk geval nog geen andere aankondigingen onder ogen gehad. In Amlcltia komen amateurs uit Enschede, Vlissingen, Rotterdam, Schiedam en uiteraard uit Den Haag in de ring. KRIS KRASSER r/A/VAAXVV®AA/VA/VAA^A^VWV\>A/W\A»<\/V<VWVV^AiA/V<VVeVWVWVWt/VVWVWV/WV/VA/VA> man 18 Jr- C. J. A. van Zoomeren, ongeh. man 78 jr: C. van Klaveren rnsM «ah.gew, m. C. W. M. Nlcodem 68 jr; W. fUxanberg, man geh. gew. m M. I. Brauers tl jr; W, C. SSmen». man v. D. van Mastrtgt 38 Ir; Cï, 3, Brlnka, man gei», gew. m. A. Boar 72 jr, Ala levenloot aangegeven: A. C. Mtlnecke Bltjleven», d. ROTTERDAM, dlnadag, vr-imarki To tal» aanvoer 2518. weekaanVoer 4533, 278 vette keel»» «r> sast, 481 gsbraiksv», 2üo vette klav, 185 graiksüv., 86® nucht. kalv., 72 lopers, 44 biggen, 30 paarden. 3 veulens, 238 schapen of lanun, 23 bokX, lef Kelten, PrUaen (reap le, 2o en 8e kw) vette koelen: ƒ4.69—3.85: s.2S-S,88; S.OO—3,20: vette kaiv.; ƒ4,25—4.50; 4.00-4.2»; S,80— 4,00: graakalv.: (I#80—479—360: nucht. kalv. iïö—MS—SeS; loper* 110#—19»--«5; bis». 88—#3—48 per at. alaclitpaarden2,80— 2.20—2,00 per kg; achapen f 120—10599; lam 2,20-2,09 per kg; sel»pen 320-108-95: lamm- t 130—120—100; kalf- sn melkkoeien 1500- 1275-975: vare koel.:. 107-5900-800: vaarzen I 1100- 800—800: pinken ƒ800—700—#00 per 'i-** te RCFTTERKAM, weenséag. In i,sm- bardtjen ia de eerste „echte" kerk klaar- gekomen. Het is de gereformeerde Pe- irmkerk aan de Plini-4sst.-r.at, waarvan de eerste paal in september 1968 werd geslagen. Vanavond wordt de kerk dosr de bouwers Monster, De Haas en NU- smait nit Ridderkerk overgedragen aan ils geaseente, waarna, met e m kerk dienst bet gebouw officieel ta gebruik wordt genomen. Het gebouw heeft een zeer aparte vormgeving, ontworpen door de archi tecten Boot en Kamper. De dakcon- ROTTERDAM, wwind» De uitslagen van il* mierukorfbalwedatrilden van duts- dagavond lulden; Ahov J—Trekvogeli J Schlcilam J I -1: Hoogvliet J- OSCIt j 2—Het Weeten 3 2-2 0-2. Sperwers 2~l>* Overkanten 44-3; D a ISpartaan 4-De Blauwe Treftera 0-2: Ajax— Ht'V 2 0-5: liet Westen Schiedam J 0-4; i Trekvogel» 3- Hoogvliet 2-0; OSCR I 2— Ahoy J 3-2: Sperwer» 2—B® Spartaan 4 7-3; De fecrkanler» 4—HPV 2 6-2; De Blauw iTrefleti 13 2-1 j VUartlingi De Uverkantrra 2 - AIO* 8-2; Schiedam 2—De Spartaan Ons Huis HlUegcrsbcrg 2-4: ÜSV 2— iiige» 2-4; Trekvogel» 3—Eureka 8-3; Wlon- D« Spartaan 0-3 USV 3-3; D« Spartaan 3—Vtaardtngan Hlllegeraherg—l'SV t 3-2. Achledam i—Ona HuLa 4-2; Trekvogel, 3—O® Overkanten 2 8-1; Eureka—l'SV 3-4, De Spartaan—^Wlorr Op vrijdag 16 december hoopt de evi,»mltsatlr i> van de ger. kerk in Hoek van Holland haar nieuwe club- en evangel Isattegebouw «»n de Conmrri "'raai 6 (n gebruik te nemen 's Avonds om 8 uur zal er een bijeen komst met genodigden zijn. rente ven Sjoukje, Carol Ann Warner, de wereldkampioen 1963, Donald Mc- Pherson en vei® anderen. Tot die velen behooiff ook de gehele Amerikaanse familie Coteman: vader, moeder en drie (schoolgaande) dochters. Ben Co leman is onderwijzer v«n beroep, nam twee jaar verlof sm trekt nu voor hst tweede seizoen mei Holiday on Ice de wereld rond, ««rat sen jaar in het Verre Ooiten en dit «oizoen in Europa. De schoolboekjes zijr. meegenomen, zodat de kinderen niet te ver achterop raken. Tot de hoogtepunten tan het program ina .«ogen worden gerekend ds op het Russische ballet gebaseerde bewegin gen in „Moiseyev op het ijs", „Opera- ma", een presentatie op hei ||3 van de meest populaire deter, van vier grote opera s, ea de rifantische finale „Holiday on les" heeft namelijk thans over de gehele wereld zes Shows tegelijk lopen (vorig Jaar nog vijf), waarvan twee In. Europa. In tot#»! staan niet minder dan twaalfhonderd medewerkenden onder contract, waar van Sjoukje Dijkstra er één Is. Zij heeft zich na haar enigszins aarzelend de buut (afgelopen zomer te Valkenburg) uitstekend aan haar nieuwe omgeving aangepast, zodat dj thans Inderdaad de grote vedette Is, die Morris Chalfen in haar sag In Rotterdam wordt een ander pro gramma» gebracht dan «erder dit Jaar in Valkenburg en Amsterdam. Men zal 1a dt Ahoyhal ook d. prestaties kunnen bewonderen van de bakende Ha lisante Anna Galmarini, de vroegere eoncur- DE gereformearda Petrakerk an de Pllniueetraat in Lombardljen wordt vanavond officieel in gebruik genomen. De dakconstructie van het gebouw is trapsgewijs opge bouwd. structie is trapsgewijs opgebouwd en rust op dikke muren, zodat in de kerk geen kolommen zijn geplaatst. Er is ruimte voor 500 personen. Door het wegnemen van een vouwwand kan dit aantal worden uitgebreid tot ongeveer 750. De diensten van de gereformeerde kerk, die in Lombardljen ovèr de dui zenden leden telt, werden tot nog toe in een noodkerk gehouden. Deze w u ter beschikking gesteld door de Stich ting Steun Kerkbouw. Deze stichting verleende ook financiële steun bij de bouw van de nieuwe kerk. De kerk zal in het komende jaar mede worden gebruikt door de Ned. hervormde gemeente in Lombardljen, die aan de Spinozaweg zeU een kerk in aanbouw heeft. Aritvrf— l.M 1 KRUISKADE 22 TEL 12II18 In de final* van ia ijsahow komtft alia iRfdewerkenden nog aenmael op do IJapi8to. WW? koij boe A k Pi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1