Drie nieuwe sleepboten voor Rotterdam Kerkconcert Kra lings Vrouwenkoor AGENDA Zwangere echtgenote mishandeld: week straf *uss: Vluchtige ONTMO A. R. Deelen uit bakgeur Brand in ooievaarsnestI SPORTPROGRAMMA Dynamo kan ongeslagen blijven Top tegen de staart Afwisselend tegenslag en succes fc. i Zuster Anna kreeg boete om taak nog beter en sneller uit te voeren s:.| f1" fiffSRJS Burgerlijke Stand Volkskerstzang in Ahoy'hal Procuratiehoud er krijgt twee jaar Bloemendaal kan Amsterdam kopje kleiner maken r K-> Bioscopen Voor heden Voor morgen Kxpmfri.c* Ook Zweden sneller naar Oost-Azië Woningbouw Pernis nog niet voortgezet Jiihileiuiiw riLtrijil „Kuiuiria-Cliarloisv Competitiewedstrijd |ig. 4 - donderdag 10 december 1964 4 V V Modern tlintprinnl. Il£ "WW seeultineercle zang van door JOUKE MULDER hU d. pol«n hebh,„ gepalet, XtSI" 5B' tttSl in de buik hebben geatompt en in gmls. De heer de Court van Omlerwa- een stoel geduwd. Gistermorgen sprekende namens de rederij de Apotheken BKDKIJF VOOR TWEE TON OPGELICHT VOCTBAL RVB KORFBAL HOCKEY B HANDBAL Waarom KORFBAL HANDBAL HOCKEY 9y H Are^a, da^ 2. 7, 9 30 uur Jerry Uwlt ttU lis zondebok, n J Carraai dof 2, 7, 9 15 uur tttrlpteaoe van Parifa. 18 J Cineac-bijenkorf. doorl voorat o a nieuws- revue kleurenfilm Ifeóomelland Ta-| hit], kleurenfilm Moderne Miniaturen al Claear-Renri, da* 9 19. 11.70 145. 4 00, 7 73, 9 30 uur De godin van de wraak 14 Cinerama, dag Z30 en «15 uur Search for Paradise. a 1 Coloeaeum, donderd 7. 9 15 uur Vergeef hun des# zonden, 1R Jvrljd 2, 7, 9 jg uur Spervuur, 14 3 Corio, tisg 2, 7. B30 uur Kin Co* hou, 14 J Grand, dag 2 en i uur Irma Douce, IB j Harmonie, da* 3, 7. 9 19 uur James Bond 0O7 contra dr No, 14 1 j Kitts riet), dag. 2 3#, 7, 8 30 uur Liefde In een kóól, 18 Lumlère, dsg S SS, 7, 9 30 uur Se*, moord en thrills In lleverly If lila, ld Luxor, dag. 2. 7, 9 30 uur follow the boye,1 al. Mat», dag. 2, 7, 0 15 uur Gif In hat bloed 15 J. l Mailen, vrtjd, 8 uur: Lawrence ven Arable Pauage dag f en 8 15 uur- Jerry Lewie ale! de tondebok el Prlnae», dag 3 er. 8 uur The bridge on the' rtver Kwal. 14 J vrtjd 24 uur. De dan.i ■area van de duivel, 19 I Zo'n OE 1290 p.k Volth-Schneider steep- boot ,»Dogger*bank", nieuwe san. wimt voor Europoortgebied. «-«-Ut' 1/ het Kraiing, Vrouwenkoor is gis teravond m de zeer goed bezette Nieu we Zuiderkerk aangewend ter vertol king van een programma dat nogal wat verscheidenheid bracht zonder veelzijdig te mogen heten en samen bundelende aspecten toonde zonder tot een eenheid te kunnen versmelten. Onbekend waren de koorwerken alle, rnet uitjonrtering van Schuberts „Gott meine Zuvcmeht", dat zich een beetje zonderling geplaatst zag aan het einde ROTTERDAM, donderdag. Eenvan de eerste programmahelft, na een merkwaardig ritueel vond clatermid- beduidende hoeveelheid muziek vin dag op de rivier plaats: drie gloed- rond 1700 Het werd overigens voor-' nieuwe sleepboten, sfe gouden eendje» beeldig gezongen, bijna zelfs sets te' achter eikaar verend, ploegden door j mooi, waardoor dit werkje naar het sen net woelige water met ernaast de timentele dreigde te zwemen Zeer ex- npldo-aslonboot „Pleter C'aland" vol presstef klonken tevoren Hassc's „Mise-I met genodigden dte met genoegen het rere" ®n ,-Jachzet Gott. alle Lande" van boelend schouwspel bekeken... i Weiland, het eerste van een devote wij- riiaJTJ J,^i.nuanceringen Iikar Aribo in Hawe's (Van onie schrepvaartredactie) van^WilÜgen 1 die n^meni^^mü^én compositie" wel een» verleidde tot dyna Co's Inte-nati'or af# mis'h* contraaten, die niet door de teks riemjngsspeech hield voor de 600 p k"1 vulfheld^aitdettTonvemïfdelHk Voith-zchroefsleepboot „Astronaut". De- vlakheid ander» onvermijdelijk ze spreker prees in het bijzonder de goede samenwerking die er te Rotter dam lussen de sleepbootrederijen be staat, Dit «amengaan, wat slecht» de economic ten goede komt. zorgt ervoor de steeds drukker wordende Rotter- d»m»e haven wat sleepdiensten betreft zou zijn geweest. Sen onpersoonlijk-romsntlsche Psalm 137 van I.oeffier m een uitbundige Psalm 150 van Britten, de laatste met begeleiding van strijkkwintet, fluiten, slagwerk, harp en orgel, waren de ove rige bijdragen van het koor, dat voor de d« /o goed mogelijk te bedienen. De heer Klein van Willigen vroeg san het slot *en oeroep bad get nu maar de werfvlag voor die van deikrnchtcn van het RJPh.O en de organist onderscheidene accomjwgnementsiaken een beroep had gedaan op prominente rederij te vcrwlsaeien en dei® vla de Piet v.d Kerkhoff. Enige orgelintermez- radto overgebrachte boodschmp werd ïl ■■Ss&n dus wel voor de hand. Zc waren prompt uitgevoerd. v*n Tunder en Lübeck, even onbekend De „Astrcmsut" zwaaide af en de1 *)a> alg de koorwerken en door factuur „Italië" kwam naar voren en voor deze i weergeving eveneens boeiend aanwinst sprak de h»er P, Voorwinde, fJit de harpiste Eugenie Loudon hisr directeur van Nederlandsche Stoom- kleine taken mocht uitbreiden met de sleepdienst vb, van P, Smit Jr. Hovertolking van Handels harpconcert in merkte o m, op dat al die nieuwe sleep- 1 was «en goede gedachte, hoewel boten voor de Rotterdamse haven door ««i harp in deze ruimte zeer slecht dezelfde werf n I. H. H Bodewe# te klinkt Eugenie London overtuigde tech nisch msec dsn Interpretatief, onlogisch A. R. Deelen speculaas Milhngen zijn gebouwd. BIJ het nieuwe drietal van nu bevindt zich de vijftigste (Van een onzer verslaggevers) lUx, donderd 7, 0 15 uur *oOrt mal»; 18 1vrjjd 2. 7. 9 16 uur De x«von dlaioren ten Spart», 14 '82. 2 15, 7. 9 30 uur* Veel liefs uit Motkou, IB j I Thalia, dag 2 16. 7, 30 uur- MscUntock,! de gtwtldlge, 14 J I ft Venalar, dag 1 30 en B uur Lea enfant» du paradis. IS J VUIorta, donderd St uur Hoorntrio '70, 18' i. vrijd 1 e»n 8 uur De volgelingen ven1 Dracula, IS j. Rotterdamse Srhouwburr. 20 15 uur NUT 0(4tM op hrt kaatael Mluwe ZuldrrkHrk. 20 00 uur- Kerkconcert Krallngs Vrouwenkoor Rotterdams* Schouwburg, 20 15 uur R Ph O mm v Vladmer Aahkenazy ril de heer Voorwinde vroeg zich af of - het nu eens mogelijk was bij een of ander Jubileum een sleepboot aan Rot- UTRECHT, woensdag. „Als tordam cadeau te doenl De „Italië" is je niet binnen de vijf minuten de J"M 800 P'f' sleepboot met een gewone maak ik je koud zou iiaroid J. P. ingerichte type. woedend tegen zijn zwangere nl'alie' draalde «f en al» laatste vrouw hebben ultoernenott Na .wan2 8#n 5* feeun de i8S0 P-k« kuït" irourt nenoen uitgeroepen, ma sleepboot „Doggerabank" uitgerust met een hevige ruzie zou hU de vrouw, twee Voith-Schneider schroeven en be- dlc reeds in de achtste maand *««md voor het gebied van de Euro- stond hU voor mishandeling te* «Jf- am" v j rT- (een combinatie van Leen cn Plet Smit) reent voor dc Utrechtse politie" merkte op, dat zijn rederij reeds zes rechter. jsleepboten In de Europoort In dienst heert. Twee ervan zijn diesel-elektri- Souwcantrum, dag 9—17 uur b«h xoud V« "nlitg 1975 IdeaSn s?u (tot 1986» Bsj»w»r.« Vaut Hcunlnacn, dag 10—17 COltd. tt—17, woensd IP 30—22 uur Ann* Tlcho-tekanlng.n m. 10-13». Varjnmslln» van air Edward «n lady Hulton Lond»n Kunst uit de IP* n SOs asaw van Monet tot Da BtaSt (lm 17-1», Dodatgn* b«»ld- hotsww*rk«t on tekeningen (t ni 34-1), Bir«5."*«*.g«bo<sr diergaarde Blljdurp- De K»dsi;«nd-. -. dierenwereld loopt fsvasr (per manent), Ksromsst (rOtlaaerle): L6on van Kerck- b'.-.'an e-.nilderllc'i (t m .71-12) Oalerla Delta, W de Wlthatr 35a, dag 10 —17, zond II—18 uur H P Zitnmer schilderden (lm 27-IJS Historisch Museum, des 10—17. zond. II— 17 uur kersmleken, tllver, klederdrachten en poppenhuiten tnit. Bch«ep*e*rt-Lucht\aart, dag 0—17. sond. 14—17 uur paimarrnte expoatUe op marUlem-tachnlech ««bied St rit* rl on (fov«r): rigee-schllilertjen (tm 87-12). Maritiem Museum Prlna Hendrik, dag 10—57, rond 11—17 uur verzameling op hiatorlach-cheepvtsrlkundlg gorged Mstrn fW ena), dag 13,10—17, sat 9 30— 1910 uur: permenens* expt-sltic meirobouw Museum land. en Volkenkunde, dag lo lt, rond 11—17 uur wajang cn gamelang OceanlO, mythen en magic Tibet, Asmal. prehistorie dar Sahara permanent), Toliern. verkenning van een ouda Afrikaans# cultuur (t/m 30-I2), poppen- en tcheduwepel in de OriSnt (lm 5-1) Os Ril», Oaffelatr 90, da* 0—21 uur' Cor- r*ila LISh tekeningen Rotterdamiche Kssnatkrtns, W da Wlthatr 38. dag 10-17 zond 11 lfl uur lllaao Demote ichlldertien en gouaches (tm 13-12) Retf.rdamar Kunatatlrhting, Kort# Ltln- bsum 18 c. dag 11S—17. aond 13—17 uur Varaptwoofdlng een kauz# utt werken jsatvsekocht gedurende 1061 (tra 23-13) Kunsttaal Zutd, Zuldnleln 120 dag 10—17 SMsnct 12—17 uur. winnaar» „Drempelprll»' IS64 (tm 13-1 SI ft Vensier, dag 10—22 uur' Jef ven LeeU- WS'. beetiK Merlo Eloy eehtlderl|en (tm 18-12) Verxameltni ;<>m van der Vorm, Wck- terilngel 89 dlnad en dóndenl 11 14. woensdag, vrUdcf en xondag 14 17 uur. Rechter Maasoever) Beker en llarghuve Mnthaneaaerlaan 480 tel 834405. »a K M Bruaaaard Ooelzredtlk 311 lel 198886; J Exler, De 8av Lohmanlaart lit lel 244111: «'trepothieek lluat- hoflaa- 54 lel 178712. Bchenawllck Rpotheek Abtaw®s 40, tel 148 1 27. J H M Vne Methnnesitrdltk 30 lel t'5250 Weatarapntlieak, Nw Binnenweg 1(5 lel 234602 Hlllaaerahera-Schlebroek! Schlebroekee Apotheek, l'ltwe* 13 lel 16IÏ34 Link' Maeaeevei Ot th Exler. Wol phaertehocht 395. tel 2708SU: mei M B E Hasnam».) Gnwn» Hllledltk 980 tal S71«S d l.*an Blnertifnnl.tnalr 97 Se! 173758; mevr d- M Pauluaaen- Smeet» Plein 194? <%n SS tel ITB')?» Rooi vliet. Panda en SpS'kfnlaae: Apothaek Hoogvliet, Mas ilavel. arweg 1, Hoog vllat, tel 0!. -180610 De politierechter veroordeelde de.Jfh? «chroefglccpbolen en vier Volth -5-Jarlge Harold J. P. uit Rotterdam .^hneiderschepen De Doggersbank tot een w= >*k gevangertlsntraf. Z\ln WO!C" bot Vijfde Voith-Schneider-exem- ala zij Handels werk dynamisch op bouwde De cadens van Grandjsny mist trouwens ook elk begrip voor stijl Nel ly v d. Spel. sopraan, Anneke Visser, alt eri Map Baks, «veneens alt, vervulden in divers* werken vocale sol!, die mooi van klank werden gepresenteerd ELLY SALOMé ROTTERDAM, donderdag. Door een Ingrijpende verandering in het afvaartschema van Oost-Azié-dienst heeft de door de firma Wambersle en Zoon CV, o a in Nederland vertegen woordigde Zweedse Oost-Azid-lijn de reizen van haar schepen van het Verre Oosten aanzienlijk weten te versnellen, ROTTERDAM, donderdag Op 24 zodat de reisduur tot Rotterdam blj- december wordt 's avonds weer de jaar- voorbeeld als volgt wordt: van Kobe 36 lijkse volkskerstzang gehouden in de dagen; van Hongkong 30 dagen; van Ahoyhal. Maleisië 25 dagen. Burgemeester Van Walsum zal het kerstevangelie voorlezen. De liederenHet nieuwe vassrplan zal in februari worden gezongen o.l.v. Bert van Mourik. i worden ingevoerd. maler, de 21-Jgrige Anns L.-P. uit Nog twee sleepboten van het Rotterdam, kreeg «0 boete omdat sU lypf ..Doggergbank zijn op de werf de vrouw van Ilarold *ou hebben ge- -'dowes in aanbouw tw. dc „Viking- #Uien. bank" en de 0Mnaabank", I Toen ook de „DoKKersbank" do rede- r-r dlt iaar wis Hu- rl)vlö« bod gehesen, keerde de „Pieter fl6 W*a IIM r4nior.Hf» nakr E,-* C.%j/lrv_r»«,r.lg>g7 Op 10 optil van rold P. met rijn zuster Anna zijn vrouw Ir, Amersfoort gaan opzoeken, van wie hij «I enige tijd gescheiden leefde. Hij wilde wat gereedschap en persoonlijke spullen ophalen ZUn zus ter nam hij mee, zo verklaarde hij voor de rechter „om de rust te be waren, want mijn vrouw probeerde steeds weer ruzie uit te lokken." Zijn vrouw zei tegen hem. dat de sleutel van de schuurdeur zoek was j Volgens Harold ontstond hierna een' ru.le, omdat zijn -wangere vrouw wijkraad van f ertils kwant dlnsdag- aanmeikingen maakte op de man vait'®v°hd onder voorzitterschap van de heer zijn eveneens zwursKere zuster Om te P Berghout in openbare vergadering aerate „Ooie- vaaraneat' voor het ROTTERDAM, donderdag. De Galena naar net bpiüo-ponion teruK.|(( L terwijl dc drie nieuwefingslcepboten IJ,#elmondacP,a,n' wrgkocraten Hot gin* allemaal wel v®ük?1eirac|pc»,ü 1 vastberaden, deze schepen zullen hun!b'i de zuidelijke afrit weg In het Rotterdamse havengebied ¥*n Vun Brlenen- zeker wel vinden! oordbrug, heeft gister avond proefgebrand. In totaal komen er xeatltn van deze „zavan", die alle 24 llehtbakken hebben. Hierdoor zs\ het gecompliceerde be- 4t»l van hoofd- en zij wegen »n do bewegwij zering voldoend* ver licht zijn na de in ge bruikneming van d«zt va»te oeververbinding in het begin van het volgend Jaar. In totaal zijn than» vlar maeten geplaatst; m*« d» mentsgs van de vijfde li Verolme aan d.«. gang. Volgent het werkechema moeten voor Keratmie negen mutin gaplaitat zijn. De restsreode zeven worden In begin 1965 g»; nonts ird. voorkomen, dat belde vrouwen elknitr! hyp0". in de haren zouden vliegen, rad hijTerzake van tde aanwezige bouwmoge- bemlddelend op. Iltj vatte zijn vrouw Ulkhedcn in I Cfnis op dc realUatie bU de polsen en zette haar rustig in i waarvan de wijkraad had aangedron- een stoel. i Kon, deelde het gemeentebestuur mede, dat de voor woningbouw bestemde ter- Uf!T PC F nnfP geinen geenszins beschikbaar zijn. I Alhoewel het gemeentebestuur ver- Op het hulpgeroep van de vrouw zeketde, dat het beleid gericht blijft op was een buut wouw aan komen lopen vootzetting van de woningbouw in Per- Nadat zij donr Zuster Anna was weg-1 nis werd er op gewezen bij het zoeken gestuuid. kwam zij even later tenig naar een oplossing van da huisvestings mei haar man cn kinderen, BIJ een problemen onder de huidige omstandig- korte schei mutscling vielen er over heden te Hoogvliet niet te veronacht- en weer een paar klappen. j zamen. De vrouw van Harold die al enige! maanden met baar drie kinderen vam mcittle zaken moet ieven en slechts i nu en dan wat geld van haar man, kiijgt, vertelde aai: de politierechter, dat Hsrold haar al eerder had mls- handeld Ten gevolge v»n tleze mis handeling zou de baby drie weken te vioeg zijn gebot en De els van de officier Van justitie was twee weken voor Haiold en 1 80 boete voor Anna. De verontwaardigde Harold ver klaarde in hoger beroep te zullen haan (Van een onzer vei slaggever» BOTTERDAM, dondeidag De Rot terdamse leehthank heeft vanmorgen de r\-piöüuitttiehoudei K. J. van A (41) uit Den Huug verootdeold tsit een gevungenl-.sttuf van 2 juat met aftrek (els tuco jaar en negen maanden met nftiek) De man had in zeven Jaar het Rot- tet duiitve filiaal van de vet zekering*- mautst' happlj De SMedieeht opgelicht v ooi 1 200 000. HU hot giru-oversehrll- x Ingen op zijn eigen tekening boeken Onk veranderde hij een enkele keer Betaald voettul Km. Ie Ulvlile feljnen 's—Will II 2 Ou Aheatd 2—Ajax 2 Spel Enschede 2 Talslur 2 ADO 3—Volendum 2, SV V2—Heracles 3 DW8 2—Sparta 2 MVV 2—Excelsior 2 Ree 2a Dlvtile H NE ca—Velo* 2 ItBC 2—Flink wijk 2 llerino» DVS 2Xe 4« klu E Amm^ritoUr SV— Schlebroek StolwUk— Schoonh NicoUaa Bo>»~ Gouderak DOS 2-r°rtUn* 1V 2 r>rornew'« ~TOC.ll d« Graafschap 2 JeutdcompeUtl» la klas B Sparta—DEC UHC-WUhttltnina Xsrxas—ADO Eeltenoortl-SVV N AC-PS'V DuS—Korluna 04 Willem II Excelsior 2« klas A Alkni lioll Sport Fortuna VI—<le Vole- wtlckera FC Zaanstreek— Hennes DVS Z FC—Telstar VOO lU'H Haarlem DWS Amateurs 3e klas A Verbureh— DHL RAVA—Alphia Oianjepl —GD A Alblassard OCI I aast recht Woe rden 4e klas F «00—1* IDS 't Noorden—REC DJS—Germ inn I Hillealuts Hoek van Holland Tedlrtv—Pootugaal 4e klas O Nieuwcnhoorn Rncknnje HekcUniten Stertls Volharden IFCMarttnit Belvédère— IUr- dinxvetft D7R-PVC RDM—ProjfresK 4r klas H Me r wede S&VV TransvaUa Ca peil»Jcxlan B, Oranje Wit—de Zwervers, IFC—Nw Lekker!» Inaullnde Slied recht 4e klas D RRsoord—ASH, VVGZ—ASWH Gr Ammert—Spirit, Sport! '43Maaad Be Fair—Wleldrecht la klas A DEH—Bloemhof Herinand DSrkal Nado V—US€ SchiedamSwift B. Ie klasse H. sslu»Eurosport Bolnes—CSV Pretor I DRZ—Groea Witten Putters!) De Holl N BC—de Holland la Ie klasse C DRLCrooewIJk Hell«voe0tlul»-DOK Aanilften van geboorte op «■12.'44 Hotterilam L Ufkss-tdilnga d J A v OpstiiI-StOugU' |»n"Groot»nbr>«r «10<SJ^n?ri"uVam«oSnr"- de op dc hlljetlcn ingevulde bedragen lax Gomez z; f» Feterla-vd Vljier d. M Rutleman-Sehroth d M de Geus-Ksinpoion <i E Haak-GouzIJ d J Kik-den Harlog z 11 ScfiBsrinan-v. Jlokkum O v d Oos ten-de Graaft d H A C v d Tol-v Rerkum d A de Vroedt-Nledereld d A C v I.onn- V Drunen r II Maurer-VVlgmatu <1A G« v»td*-do Waard t E P J de nrultn-viio Roeuel t. M tloflnod-ltogeohoooi a. tl W 8ch#p-de Hijs z W T v Hal-Keuzen- kar o r, P vd Ste. u-lleremer J M <t Ster-ltolftng E M ltetümm-;leii ltnaii d L. M Overkleeft-Louter z I. u M Peter»- omging dezer dascn het veertig Jnrlg y. Gucht d. A Moehidjir-Rijzs! o vv la* op waardige wijze kan vieren It A /Isa lilt 11 «r.StlllV Srux»rw Olympia RK A VV—Naaldwijk ROTTERDAM, maandag - Eenen- tu uilig leden slechts telt de liefhebbers- j vei ontging „KanarlëeChgi lots", maar rilt' kmi niet verhindeten, dat deze ver- 3e kiss H Van Nispen - Wilheiitiui Nhl quitk Mn»4-VOC Zwaluw - Noordw Forholt^-Wrsterkw Ko»akk«n DOSK-HlhS <Ï\W HUl#asr*h*rai»— 2» klas B Fxc«l»lur 3lu IJwivlmevrv —hllO s Gravendeel P,?^-®aturnii' Strijen— Dundua Isv DP Voorwaart» Geluksvogels— 2* klaas* A Merweststjiv Eureka—Animo H Oud BeljerlaodRVVB—Dilettant ASBWlco—VND SCR-VVOH Zslerdazvoetbat i 2e klasse II klus A Schled B—Bijdorp Vlaardtngeit—-SNS SC Zuldzrpark R.:enburg DVO 'S3—RSM 2e KIM A. DOS'32— Elegantler Boys Sunlight—ZBVH N BS V V—O FB The lied Stara GSS WIA—GTB Ie klasse B II Bolnes—E Boys Bommel—Hellef al GWRVVOR rCM—EOV Roekan)»--Stellend 3e klasse A Berkel—SDV Lombard Mullerco De Net VVHR I Transito—l^V 'SI V'DL—NT VV 3( klasse B I» QOZ—Ontt 5 Nelson—OVMD I VVKBGSVS I SSVP—BVCB Oldt—CCO C' HPV—Stedo* Oude M Zlnkw GGK-HCSZ DAMES Westen Ie klas Be ï'slrA'darn Goot—-BDHC AllianceKieviten HDM—HBC Prom, kias A Victoria— A'dam II HGC—Kampong Rood Wit—SCHC Togo—HBS B 54 7\i W '28. Aetlvltas—AV Gona—Verburch 2 AHC'28—HVP Dynamo—Wilton dlstr. Pm klas B Rohds—Wlngs Turnlust—Snel wiek EDH—Hellas Afdeling Rotterdam afd. te klM ADOMinerva Vires—UVG Spartaan—Activit 1 afd. 2e klas Schutters 2—Actief DWS 3—Rods 3 WIKAdvendo afd. 3e klas KollahfS HV Zutd RotterdamRHC MeeuwenUVG 3 afd. 4e klas tres 2—St Lodew Hoofdklus SlKne^A«motumr' Ons Eibern Deetoa O"veo—Atomlum Westerkw t —Spang «fd. 8e klas Blauw Wit—ZKC Wilton 2—'Veto LUTOArchipel DWS 3—Hoogvl Het Zuiden—HKV Snelwtek 2—Ado 2 Overgangskt. »fd. #4 kIi, SUttersbl—A Weerb ActlvHas I—DWS 4 HKC— -ASKö UnitasOllveo 2 Koog Za dAK_ Bmth-v. Duljn z H A de HuHer-Stolk z Aangiften van overlijden Kt. 9-12-1984 J. IJ Qatema. man v A M H Jacuba Hi! ir Schipper 80 JrW N D P ie Jonge 8S Jr Rrv Prr XttlnVibr* ircNsig-ls tHpt'"do.i. Chtek.mploenmet zeven nd, man v C M van Zijl 78 Jr. A J vogels werd A. H. Hoek, 2© H C. de K. Mol. man v M M Schipper 80 JrW IClelJ, man gehgew n> O. Bo - Aranz mond, lloofirwsrf, man v M K de llocf 85 Jr 5, vut den Heuvel, vr geh gew m H do Vriis 62 Jr: J Bout man v A L FenUn tsa Jr.. h Koenlg vr. v J .f Mlnnanixl 58 Jr 6. var» «Sm Berg, mail v. W O Hendrik» 78 r.t B. Hsljboer, man v C van Klooster 78 r.: i. J. Vllsgenlhart. ongel) man 34 JrO (ftttjk, man v. J. H Been 81 JrC. C vort WUftn, Vr. gth. gew m. K J Tornt! 83 Jr T WUtemae, zoon It Jr: H li WUIemaen, vr geh. g»w. m. C. van Klaveren 71 Jr.; C Haak, bmui v. 0«srd 64 Jt. Dnt men tut guetk» prestatie» In staat is, bleek gisteravond in tie uchterraal vun cufe Hollandia, Dok laan hoek Wol- phaertshocht, waar de juhllcumwed- sti ud tussen uitstekende zangkanaries Leontdas— RVV' 3r klas t RVC—F.OS src—VCS Outtewater—At>8 Kraeneritiur*—t'NIO VIDS—Hergambav ht riakkee—DHS 3e lilas l> HtON VOl, DuPheldain-CKl /uldrrater- SSS—DOVO DGhKs-Graven- SV 3e klas A Harendr Gioute L, Excelsior M-MFB, ,C VD—Hl *- s i ARCZulillanit Die Haghe hVOW 3e klas B SpUkenlsse—NSVV, 'De Zwerver-DUNO Sag. Boys—ItVVD SV' Hoogvl -SVU DESV— storo 2e klasse C TOOZ Soag DOZBoezem!) w i AVS— Noorderkw i St LodtwIJk—Metro Hurricanes—VV F Jr klassa A B HKV 3—Regenboog PSV-Dle Haghe Gr Geel—DETO Sportl Roda V. Orientix—Swlft Eerste klas O Eibern 2—OSCR Zulderkw —Sper*. Swift—DKC Quick—Fluks Twcedt klsx A tieren «realen 1» hl,, Gymn —De Algem i eren w "en ie klas sv Hoö(fv_AchlMe, Satellet—Abbenbr HDM—ll'sum Lelden—-Laran DSHC—Kampong HHYC—SCHC A dam-BMHC Ovary:.i'sikL» A A data II—Be Fair RHC—HGC SCHC It—Kieviten Hurley—'Togo II - -Ill PrcmoUeklas A Gr Geel—HHYC II Atvlon—Hudlto Victoria—DSHC II Leerdam Sport RVVH— HCL Crfulitcr streden Clubkampioen met reven vo gels weid A. H. Hock; 2e H G, dc GrulJ- ter. 11 dec. Hoog water te Rotterdam te tij §93, 2e t|| Si ito, ta Dordrecht la UI 9 48, 2e ty 22 19, Se llcllovoetslut» 1» tl) "I 6t, X* tb 2015; ts Hoek van Rolland 1# tij 7 as tij S9 3S, XBOil—LMO Alphen—ABW OVV- Hmlcgravcn 4e kiss V VVsasenaar— R R DEO do Ooi*va*rd Am#td«>-DüTO RVO—Heerjanadam 4* kLs A PPSC—De Lier. •■Graveiizaede —Bo degraven, Tc Werve JAC—Oegstgeest. Duindorp SV— Oranje Groen GSC-ASC Tonegldo- uraaf Willem tl 4* klas t> HMSH—Wlnpolder Mood iv-DONK PDK—Poatalla ESDO—DEMOS Ollveo—Lenig en Sn Htzerw Boys- TSB Rouwkoop—Srhev e- nlngtn 4* klas II .MellsxuntRAS, Excel», P—Kou.lek KatwUte—Ltssera B DEVJO— Loosdutnen, Plerehll—Ornss -•a kies C Schoonh Unicum, Rog» -UDC RET—H BB Klorlssant/OBR Cotpsl—Zwart W«'° MRHC-Togo"lI 3* klM»* n. Varkenoord—Vtc» R Afr. Boy i—Sr,-stal go Promotleklas B VlerpoldtraSportlef Pechv —SC Albtreo OHVV—Panuerb. 3* klus eC Meeuwenplaat— IIDS—Aeolus HGC t—Leonl&das Ring Paaa— Victoria II M'berg—Lelden II Ivliia Ie ttlai EMHC-Venlo Den Boech—Breda MOP—ISTCC riraekboy» Tilburg—Keep PI» Steeds Hooger— i Oosten 1» klas SC Maas ArnhemHallam SCOSSAVR Garlbatdalna— Tekaro Zaterdag afdeling Ie Klaa Heinoord— MVV -27 TOGIt-ZWSü DK8—Zwolle Nijmegen—Upward PK—Hangelo Noorden 1 klas GUUS— Daring Groningen—LHC Gron. Stud»—UIHC HVA-HMC Trekvogelsz'ureka j Hel Zuid 2—HK V3 Ons Huls—Danaïden Ons Eibern J—Tjoba Rozenb Olymplaan I Zwervers—Merwcde Derde kits A Kwiek—KNS DKV—Hou Stand Ahoy Houtsnippen Vel Animo B: HPV—Schiedam ALO—Noorderkw PAMSSch lebroek Charlöts—TOV C: TOGOCrescendo De Overk —Unicum BI Wit '81—Fortuna Phoantx—Da Ravis> DA3IES Uootdktas IS DWS—WLC/DE8 Qulntua—Hyglea Swlft—Varburch OïaSïtcU Ss klas Veto—Hyglea Roda—Athene Schutten—Animo dist-, is Mm A Meeuwen 2—Actief 2 HEREN Hoofdktas B Dynamo— Stratum/Meteoor Operatie '®S—Qutol. Sxttardla—EMM dtttr. ta ktu Hellas—Vlres StonesSnelwtek SchuttersWilton dtstr, 2e klas A Gone—Hellas 2 Olympia—Erldoe DWS—Animo dlstr. 2e klas B AHC '28—HVP Operatie t—Qulnt 2 RodaAHC '28 Afdeling Rotterdam te klas WIK—Schutters 3 Dynamo 2—HV ud Mssuwen—Actief afd. 2e klas eUvIt Olympia St Lodew.—Vlres Snelw 2—Spartaan afd. Se ktu DWS I—Holland. Actief S—Advendo Atomlum—Schuit 3 afd. 4e klas Snelwtek 3—UVG Dynamo 3—Roda 2 Meeuwen 2—^Veto afd. 8a klai Dynamo 4—Veto 2 Hoogvl —Meeuwen 3 Actief 3—DW8 3 afd. te kia» Wilton 2—Hoogvl. 2 Acttvltaa Atomlum I DWS 4— Unite» WIK 2—Atomlum 3 Sinds kort staat op hei leerpro gramma van de Vakschool ook een opleiding tot scheepskok, waartoe de Nederlandsche Reedersverenigsng indertijd al is overgegaan, zij het dan dat deze cursus bedoeld was voor hen die als 2e kok voeren. „De koksopletding voor zeevaren den" van de Vakschool alleen in Amsterdam bestaat een identieke opleiding Is speciaal ingesteld voor jongens die zo van de lagere school sseheepskok willen worden en dis anders het vak In de praktijk moesten leren. Wat voor de een gun stiger kan uitvallen, voor de ander minder gunstig, „want je kunt een goede of een slechte chef-kok tref fen", zegt de heer Deelen. „De ni veau-verschillen zijn groot." Ruim 14 jaar Is de heer Deelen („acht familieleden van mij zijn m het bakkersbedrijf, verder zijn er nog al wat onderwijzer, ik koos du» zo'n beetje het midden hiertussen") aar: de Vakschool verbonden. Hij studeerde aan het Station voor Bak kerij en Maalderij in Wageningen sn deed praktisch werk In de brood-, banket- en bev.huitba'- kersbr-.iche Een man dus, die het deeg ook zeil kneedde. „Wat maakt u het liefst klaar", vraag ik hem. „Thuis", zegt hu, „maak ik welecns speculaas, dat is het enige wat ik echt lekker vind. Een kwestie van een half uur, en dan is het gebeurd." Ook in het (banket) bakkers en kelnersvek doet zich onder invloed van de tijd vervlakking voor. Jonge, pas afgeleerde (banketïbakkers krij gen v*.ak in de praktijk een desillu sie te Incasseren: het begrip artisti citeit ls tot een luxe gereduceerd. „Time is money", geldt ook hier. Wat het hotelleven bttreft; ook daar vindt men de oude sfeer niet meer, die zich kenmerkte door uitgebrei de maaltijden, waarbij de kelner kon tonen hoe goed hij ztjn vak wel be heerste. De directeur van de Vakschool voor Bakkerij en Hotelpersoneel, A.(rie) R.(odand) Deelen, zegt er dit van: „Zolang de jongens op school zijn, zijn ze vrsj enthousiast, maar als ze met het alledaagse werk kennismaken, luwt hun enthousias me wel. Ik heb oud-leerlingen meer dan eens horen zeggen, dat het was tegengevallen, en daarom waarschu wen we de jongelui dan ook niet te veel idealer*, te koesteren. Het is met meer zo. dat men zich bijvoor beeld regelmatig op artistieke pud dinkjes kan uitleven. Of op fraai chocoladewerk, of op allerlei brood- variëteiten. Er ls geen tijd meer voor, het gaat teveel aan arbeids uren kosten, en lk vind het eerlijk gezegd nog een verantwoord argu ment oek. Vlak ook de automatise ring niet uit, daardoor Hjdt de variatie ook." Een voor de hand liggende vr*ag: waarom dan geen vereenvoudiging van het leerprogramma doorge voerd? De heer Deelen heeft zijn antwoord meteen klaar. Hij vertelt mij'. „Omdat we die uitgebreide kennis nuttig achten als basis. Bo vendien moet men de vaksfeer leren kenner». En per slot van rekening ge ven ook andere onderwijsinstellingen meer dan men ooit zal kunnen ge bruiken. Aan hoeveel HBS-kennis heb je in je verdere leven niets?" Er hangt een neusstrelende bak geur In de Vakschool voor BakkerU en Hotelpersoneel aan de Kauwen» hoffstraat. Ds heer Deelen (39) zit beslist niet ruimgekamerd op de 2e etage, hij moet zijn bezoekers in een hoekje naast zijn bureau stoppen. ,Is het ruimtegebrek overal zo nij pend?", vraag ik hem, waarop de heer Deelen reageert met: „Dat blijkt wel uit het feit, dat elk jaar ruim 100 jongens moeten worden af gewezen." Over enige tijd echter, zal tie Vakschool In het in aanbouw zijn de Mammoetschool-complex aan de Schiekade worden ondergebracht, maar de heer Deelen zal dit niet meer meemaken. Hij is namelijk m.i v. 1 januari tot directeur van de Chr. School De Vaan in Rotterdam benoemd. Bent u technisch?" De heer Deelen: „Och, een beetle, maar zo'n functie ligt natuurlijk meer in het organisatorische vlak." De bakkerij sfeer zal de heer Deelen overigens niet hélemaal hoeven te missen, want san De "Vaan ls een bakkerij verbonden. ROTTERDAM, dendeïditg Zowel sa. •rdaz v on" als isadag wjMt» et ln da Ea«. fdikst ijtallMüüMst gmpemé,. In de hoofd klasse krllisn de Dynamo-berin bezoek sran •MreMM/MEteoor alt Eindhoven. De Hm- banden hebben nog geen enkel oasst, terwijl de Dynamo's nog ongeslagen ten. Ken rol* me Rotterdanue «sge moet dan ook wot- den v«:-.'oracht De BgS-isws die WLC/ DES op bezoek krijgen znUen het met wat Under hoge e(jfen moeten doen, maar de ponten zullen toch wel hier htSJven. la its dlatr. Ie klas*© .speelt Schutters In de Energlchal tegen Wilton, t* Schutters z|Jn - gesterkt dsor tsms zeg» op Hellas - wel li» staat .met ruim verschil va« de Schiedammers ta wömen. Vlre# spoelt ta Der. Haag tegen Hellas en zal erop Den Haag tegen neiiaa en al «rap ge- feïand rijn fi* pnwtetie» van Schuttert en Snelwtek 45e fesid® van Hellas Wonnen, te 'efsmajiM. De Hellenen zij» echter ep hun eigen tarrreln heel wat mans en stilte het Gouwenaren knar moeilijk maken. Een gelijkspel zou ons Biet verwonderen. Ook Snelwtek krtjgt het la Ben Haag tegen Hennes niet gemakkelijk. Toch moe. tam sic oranje-blauwen a«n kleine zege kun nen boek®», In «e dim. 2e kfane A zei DWS wel kans zien Animo te verslaan, Ro- .da èai ln cis parallelklatse bewwis van AHC'28 krijgt, zal wat meer moeite hebben yettoch hc.' let maar* moet toch ook de punten ktetess he in de afd. Ie klasse la de «trtJd van het begin af aan «er fel m apmtnend geweest overwinningen van dc koplo pers waren dlkwUla maar zeef krap. BQ Meeuwen - Actief belooft het or dan ook i weer warmpjes toe* te gaan. De Mwuwen, dte onverwacht van Schutter» 2 I verloren, zullen zich lr:spanners om het verloren gegane terrein te heroveren, ter- wiJI Actief de - met Schuttere S gedeel de - eerete plaata te «rdedigen hteft De rood-witten slaan we Iets hoger aan. Schutters 2 ml met bet Vlaardingse wat niet al te veel moeit» hebben, terwijl Dy. namo 2 goede zege op HVZ kan boe- kén. BH de dames ln ds dtatr. Ie klasse zal Roda wel «een kans zien Athene te (Ven onie korfbalmedewerker) ROTTERDAM, donderdag. ln de i korfbalcompetitie wordt het zondag een strijd tussen de bovenste en d© onder ste zes. zodat we weinig verandering in de ranglijst kunnen verwcchten. Het Zuiden is aan zijn stand verplicht HKV te verslaan. Dat zal niet gemak kelijk gaan, want de Haganairs hebben zich na een zeer zwak begin aardig her steld. De eerste zeven wedstrijden le verden maar één zege op, tegen Archi pel, maar daarna volgden drie overwin ningen, op Spangen, Deetos en Sam os. De zege die het Zuiden in do residentie behaalde, was tr ook maar een op het kantje (67), zodat ook nu weer de no dige spar ing verwacht mag worden. Voor Spangen zijn de perspectieven heel wat minder gunstig. De Rotter dammer! zullen waarachijnlUk al te vreden jjjn als zij de nederlaag legen het sterke Westerkwartier In Amster dam binnen redelijke proporties kunnen houden. erslacu Schutter* ontvangt Animo en kan |»en ruims zege boeken. I In d«s 2e kitesi® B is Dynamo nttg punt- 1 loos en zal dit ook na zondag nog wel zijn, We verwachten n 1. niet dat de groen-wtt- rten kans zullen zien ln d® zeml-derby te gen Wilton tot een zegs t® komen Ds Snel- wiektlamea, die ln de parallelktaaae bij Ti.mluat op bezoek moeten, kunnen - In dien ze ditmaal kana zien het hoge tempo tot het einde vol te houden - met een over- vinnlng naar 'Rotterdam terugkeren. Ook b(J de dames heerst er in de afd le klas- ze nogal wat «panning. UVG dat nu met één punt voorsprong op Vlre». Spartaan en Acltv-ltas de leiding hééft, komt tegen Vl res in het veld es zal alle zeilen moeten bijzetten om b»Sd<s punten te verkrijger. Ook Spartaan - Aetlvltas belooft spannend te worden, al zyn de Spartaan-damea wel lets aterker, (Van onze hockeymedewerker) ROTTERDAM, dondefdag. Be hockeyclub v*a Bloemendaal, BMHC, doet het goed dit jaar, verrassend goed. I.*BfSs!t#snploeii Amsterdam echter heeft tot au toe wel stede gewonnen, naar imjMneren doen de hoofdstede- lingen echt niet. Daarom wordt het in v:n»telv:*«- a zondag een spannende par ty. Er zit best een verrassing ln. HDM zou het wei mooi vinden, een misslag van Amsterdam. De Haagse favorieten gaan Hilversum vaster op de laatste plaats zetten, dat lijdt geen twijfel. Ze ..ouden er dan heel goed op komen tj staan. En dan sullen er ook nog wat gelijke spelen vallen ir, de westelijke eerste '«lasse. Er is immers maar weinig krachtsverschil tussen Leitien en Laren, tussen Delfts® Stud, en Kampong en HHYC en SCHC. Natuurlijk, bij die laatste partij zal SCHC wel ln het veld sterker zUr, maar of daar verschil in eoals uit zal komen? WU betwijfelen het, Rotterdams overgangsklasse RBC ont vangt HGC, dat bezig is aan „de weg terug". De weg naar de eerste klas wed te verstaan. Geen gemakkelijke wed strijd dun voor RBC. In de promotieklasse gaat Victoria da reserves van Delft kloppen en het hoopt dat Asvion Hudlto een punt zal ont futselen. MCRHC ontvangt Togo II en daar moet minstens één punt voor MRHC uitkomen. Geen puntenwinst is er te verwachten voor Aeo'us. dat bij HDS op visite moet, voor Leonidas. dat naar HGC II gaat, en voor Hillegersberg, dat Lelden II ontvangt. Maar Victoria II zal Ring Pass we! van de grasmat spelen. Bij de dames zou RBC er verstandig aan doen jtlch door een overwinning op HDM uit dezprg en te werken. Vic toria vaat door «iet de spurt naar het kampioenschap, Amsterdam II wordt met duidelijk verschil geklopt. (Var: een onzer verslaggevers) I ROTTERDAM, donderdag. In til van clublokalen zUn de laatste weken zeer veel wedstrijden gehouden ln de verschillende klassen voor de competl- tie. De winnaars zullen uitkomen in de gewestelijke strijd, die voor het lande- 1 lijk jrevecht uitgaat. Klis A (driebanden): Onder Vrienden A— 1 Onder Vrienden B 9—7: Het Weater BHet Weiten A 2—5. Rotterdam—De Massastad 4: Ontt»? Vrienden BLJW.ö, 18; Het Wea- i ten C—Ret Weiten A 2—8: L.M O —Het Weren B 5—2. Het Westen B—Het Westen c 5~2- 1 Klaa B (kader 38-2); De Maasstad—Het I Voorden 1—5. 1 Ahs I: St. Joris—ïxcelslor 2—8; Xon- •»ltt—en V 2—5: Rotterdam—Tedlro A 8—1, Tedlro BPlelnxlcht 8—2: Het Noor- tor,-St. Jorla 3-4:. K. «n V.-Rotterdam o—7: Evceia'or—Tedlro B 0-7; Ptelnricht— Contakt 3u 4 Klaa C I: De PHp-Excelaior *-7; -.diro- Vovum 5—4: De Maaaatad—St Jam 7—2: HGL— SchaniwUck 2—Ti Novum—/Da PtiP 37; Schangwyck—De Maaaatad S—-8. Klas C J: OCR—Plelnxlcht 9-9, T.»diro- Vredenoord ft—O; Ple'nticht—Excelsior 0-0: Hst Noorden—OCR 4-3; St. Joi ^-TrUro 5—4: Vredesoord—D» P«p 9-#: Excelsior— St. Jorla 0-7; OGR—Vredenoord 5-4; De PUP—Het Noorden b—Is Tedlro-Plelnxlcht KUs C« groep At ExceUlor—Vredenoord T—Tedlro A-K. en V. 2-7: Novum-SL Joris A 3—8: Vrsdenoord—SI. Joris A 2—». Tedlro—Excelsior 9—0. KIm C 4 groep B: Plelnzlcht—St. Jorl* 9 7—2; Tedlrs B-De Wetering 7-2: Herabrandt —Kon ."-kt 2—7: Kontak»—Tedlro B 4-5. Plelntlcht-Rémbrandt 5—4. Klaa D (»«7wiMdySi grse; A): Dlerück- Zonnaveld 2-0; Cohen—v. d. Hoek RooU—Antheunlaae 9-1; Kt'kum-Ctówi: 30; Dlerilok-v. d. Hoek '.-■■}) 8on«w*«W Antheunlaae 2—0; De Sooij—Kerkum 9—t, v. d. Hoek—Zonneveld 0—li Aaflwtiimi» "'ÊSa^p'ÖMMeeotiHjb gres» BI» p# Rootte Nleuwenhulzen 2-0; De Groot—i 9—2; Hoekendijk—*aa Dijk 0: Msu*r«* hulzen—De Groot 2-8; Mwww»-®» R msy 9—2; v. Dyk—GeUekom 9—3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1