GVAV mist geschorste Van Leeuwen Hij Sparta handhaafde Tinus Bosselaar m l Hinder en KNVB uit de zorgen... Twaalfcent toeslag per kilo haring m£p* nirhte" w»vnvrr-^; Virtuoze flonkeringen bij het RPhO COUZY \9P FE1JEN00RD ZONDER KRU1VER MAAR MET GERARD BERGHOLTZ AGENDA GOEDE BEDRMFSVERUCHTING itatv Uitverkorenen ÜZJÏTÜ G,smT,",M !V°2!k Geen antwoord uit Romimwel uit Canada... Benoemingen - vtfldag 11 december 1064 (Adetrtenti# IU) nu... beduidend goedkoper Want Mf|i* begint d« »p*<ui* •tekte* **n l*«k#, iportl»»» IWtte» Brnfgohenld* ttM«r» Wlia, ma» gtheel Jacquard wwwfsand, voor jongens an oMlija* vai. Id tot 16 fur. Vtrattadljo owèii d<* watan dat da srgat* koudo mg ktn fcomoa, kopen au zo'n h#t?iijk* warn»* trui. voor aan prIjl. dl* onbegrijpelijk la. voor nof Morgenvroeg Mtwr begint da verkoop *m daaa jongens- m manjan rutin mat V-kalt aa gahaal Jacquard «torftai la da kleuren Easaagroan. inch raclet WÊÈ4AV* aa enten#, JR "Wj 1 1 j Ier meulen llifwnpcn Voor lieden Voor moreen Apotheken ViKir bltrre kwaliteit |)I peaahui 1u fcefcwt» tl (Van out* Haagse redactie) OEN HAAG. vrijdag. De rr<- mr. B. W. Biesheuvel, tal ia IBS BIJ Feljenoord is Plet Kruiver nog af wezig H(j traint wel, m**,r trainer Advertentie I Af.J nu... beduidend goedkoper Neemt U de maat van Uw kamer mee? Morgenvroeg om 9 uur fecginc 4e verkoop van dit Bouclé tapijt, *tn subliem* kwaliteit. In divert* klturtn. alt hrona, havanna en groen, 100 cm bre«d. per meter niater van iandbmiw en viaaertJ. Tilburg. i.acroU. Alma en 11 cent locslag per kil® aange- #n nianager Bron durven hem voerde haring nf makreel gaan nog niet op te stellen, bang alt se djn. dat x|jn baechadiada dijspier hst waer uitkeren, Ier atlmsilerlng vast de /tj begeven Overigens aal het Krui- «erbeterlng van de kwaliteit. Deyer m^iu kotten om tUn plaats terug te krijgen, want Hans Vennektr hevft minister heef! voer dece toeslag*h In de laataw w#«ï|f4« antpo»s, VMrhplf Mill 1 ?,t'.V"SSi.n± 2 fTEM prafamlanal wareURtaafdara te- wielreanra heeft sen drak le 1 i'ett. Da ai-Jartge muwmnw Van der 1 de Herat, ere» van DEL, eemplimra- be terde Jan In (Mektvaew en baad had ging er een «rilling door het atjn vrettw een rammelaar" aait stadion, zoals vroeger ta de glorie-aeer taeeoaaeUtk Lvjn 4® Sm, fehraa- o'hTP vV"! ea Hsri««rwaebtea blQde felMtWtenle ROTTERDAM, vrQdgg J )«Jst hteft in Mmunlge MttamJ int vnrkner w»ma®ffea nZc] rld vcronmakt Het lucli«2i lag geheel atUL De «cheefvgBtnl de rivier ondervond vertrngfa^yl blnnentoodseii vrat tchepem bAajl de echter niet gestukt te waHwl In Rotterdam ontstonden geen dme 1 mist verooTaaakfa vtrkeerastaantel Sfhirta Belangrijk BörrrROAM. rudta si ae,»,««r 't- raod benoemde gisteren test Ud vara het be stuur si He atichim» Ratterda Phc'iar- nwnlsrh Dr'ksM da he@r mr C t H Ehvn- ner Ss>« ooesrwiuer »«n openHore school De Contacteerde K**( H vaa Keazik AFD.TSC1W (r*:rT KÖRENMRSTBAAT45 *m* R- Rufturtiiini >>!j tn* te het luisteren naar mu- iimk het wonder der schoonhatdj- I beleving zoekt, hee}t net donderdag- aoondconcert van het R.Ph.O. nt*t maar opgeleverd dan de luttele minuten met Webarx ouverture „Oberon", ureluujaar vol esprit vertolkt, d&eh met volstrekt guuf gartaiwaarsi, tn ,hssur broze aan; -ng. Maar ws« houdt van rtriuoz» «chtstmng «w verbltn- klankkleuren, poer hatr was daze Schouwburaavand een gmntissw# jts- llb*- r'vjkof,4ft» 2e ptc run oneer!ott- voorstelbaar knap gespeeld door viad- mar \shkeruuy, en strawnuky t J"t~ trouchka xpectoculdtr geleid door Bogo Lesktnrtc, boden wet da «chtl- - «crandf e flonkeringen van ms-» de zelfkant t'on muziek zou kunnen noemen De rend, die wgkt noch ra- houdt* '>tnn"u'* Verborgen Man wist van Loakovtca vang® gast- diractia. dat zgn geoaren da Kitsen de, aaar au* zguen u.vwaai«rraUe bo- iweptB|ea bezittan. die wgzen op «en l felhaid tn vivwaitait, waarog uiteraard briilants jmrtituren het meest sun «e- haat. .Dn Bsi -ouchsa-kauw vtr&tsMn !an« dan ook ntiL Voop h«t orkaat 'waa echter het stuk na »®r val* ja-' It(X,^ w*Vi niauwr, nat Laskovtc raat allay haeft Kunnan waamsktrs,. Iwat agn fe«w»«gd® gasuok auggaroar-' da. Hat gatsuirUttg appiaaa waa niat-' temm tan volte ftrtcfifvaardtgd. maat de vale obltraatparUjan (Marmus riip» te -aai^aakja de vl» jg*l> tn geeooi- pUCMRU ritmen wardtc gyoU^*tit goed behaarsL öe,"*»1* R»te voor wi# d* piano-! techniek m haar iwaarate probiama- Uak wi «abotokaiwd* tutti. acniint te tün, de 16-jarim VtedisOr Anhkoisaa»', httlt m«n in «rokofittls kittorfoua kstman bawondaran zo ongavaar «is men tem acrobaat bawaodarl, looi tn mtt de fGdachtc» toto on be-* «rgpaiiiks ta balavan. Nitls kon er ditmaal duorkoman van Aahktnaxy'a artiaitak* gavan. waar«n raai» van dit voorraar een kostbar* hartnnaring aan Beethovana op, $1 b*w«art. Jammar. Wsnt een lumitnaar als Aahkanuv kan alles, «n dit mm t t- M» da ILLY 8ALOM6. ROfTElOAJM, vrij<iag. Bij da te •-Gravrnhag* gahoudar rijliaasamatia vrxir radio-tifficier Ie kiaasa ter koop- vurdi) steagdan van hot radio-InaUtuut haar K R. #^w.u ïv0T,^ht>< 08 J Andtr*. D J Boeiaard tn II. J vin ttonj, allen uit Gouda. VW| Noemoo! 29.75 mrar vtté/t W deswnbaf» bat^HU nu 55/45 polyaaitr libra TITORON paaliiMi Zolang da vmmmi «wnte» Gaan tal. of leMfteUjla 4 «oriMAM a BBttiaMH (Efitel BOtltBBdH t Kim* tentttu tmm«thmmm a NBMVUIf r- ViBBBBliBWU nnr k J I V 'J fj i N 7 i Ml O 7 rj C H N Ci N VI i '7 V torj K OH H, ftjtf- I W I ti IH Nf- N W F G 2 5 SCHII IA H W TOPDUEL IN GRONINGEN I Ad' rrlenlir Ze kunnen wat aanéi» kJndarsii, w<f 4*t ult ondervinding went, t iVumk wlj morgan let ""4s W Aft**, d»a I 1 I» ui an <<md S, 4 7. uur Jsiry Imu ala da «nndvbok al Caatt'MS. 4c| t T It >al est fund 1 i 11 7. t 30 ut Striptease van Pari)» 11 Oww-atMlKl, duo* ,v«n»f»l mauw*-, Itvia-, takanHlin. kleurend) n Druum. «êiarwÉ TaMU rn modrmt rnlnialuri fond I Uur I tekenlilme a I i Cibm.«.s«*..dai li. u au i o. 4. 1 ia 114, (nul 110 4 7 11 110 uur II* audio van do wraak 14 )r fund II uur till au tin 1 ChMNWa, dag IV »n I II, ral 13# 110 an 1 uur laarclt tur Paradise a 1 Colli 1001. da« 1, 7 411. fund 4J0. 7. IIS uur Spervuur 84 tal rn son,! 1 uur Do Jeugd hakl rt# knoop door. al BRfto, toy I, 7 (i Mi uut ral an mrtd 1, 4 Ju t, IJt uur Rui Cnm-hoa 14 Ir 44ratal, dad I m I 8 tal an rund 110, 4 41 t uur Irma la Douce Ratüaf 11 lit uur tar rn innd 4* 7. 6* uur James Hond 0u7 con- t is dr Nu. 14 KHmrtm, dag a 10. 7. a JO tond I. 410. 7.' uur Liefde In »m kool. 11 LOOMOra. Au t II, 7, a JO ui an ound 1. 4J0. 7. OM uur kas. moot.I in Ihiillt it newrty muu ta it til r, dad t 7. a 10, ral rn fond 1, 4*> I. IK uur Polio» ilia at Matt*, do* t, 7 1» 4 SO. 7 lit uur Gif III Kat Idoar' 1 Mwtea. vrtl I fatardad 0 uu «owl 4 «tl 1 Ut«s Lawranca van Arabia it jr ton-l 1 uur JtuutrUUtar* a I 1 Paw gt. dag J rn a It ««I rn rtind 1 till 7 ill uwt Jerry tawii ala da toniltlu-k *-> I Pvtote*. dad 1 an 8 uur rat t uur r.ó d 4 JO an 0 uur TKa bri-lgt no Ibv mar Kwal 14 I aal an aotul 3 uur .la .«r latan wigwam a I vtgd tal 71 mi uur Da aonkerca van d« rtuutl II )t ■at. dag J 7 k 11 uur. *«l rn n.nd a 4 t 111 uur Da rtim gudioloitn van liarU. 14 |r S4»»s> U. dag a II aral an wi a. 4ja. 7. a at uur Vtrl utl. uu Uoakuu. W I eft**., dad t It 1. a* rat m to»a t IB 7 aid aur Mt'lüluvk dr aaorl-lur 14 Vanaêar, dag I Jo I uur, I 4K I uur Lm nlatU du ParadUk, It VMaata. dag t a uur wtwt id a wit vu Bcmd t, 6 30 uur t>« knl|#lin|rn van Dt* euU. ti 1 tel woenaO an fund t, 6 30 uur All haUa an óm 40 ruvar* a t IrlMiiWfi. SO I i uur II Ph O mm v Vladmtr Aahkvu*<> ■attardataw ttlwawkatg. II mi uur Sva- daa bnltol 8a IS uur NNI £.w Da MansDavandv muurtlrnaar Da LaMarwk. I i 30 uur nu» llaailaantr aoa>raas. Malts Am»»- via Wit plan» Nad hart hark, u-vewhla |s 3# uur inuul kuurrotuwrl Hal (iwrwhura V- umr nlartv Kuur Aril rl Cantata m in v Kralutdav s':-» .-alvrr Da Manvtl. C) ijiurrnaidaata In uu uui lata cunrrrl lot Dim Hainan Dnk V.n- aim awartal haakkar Maanottat twaat an uatgnura MaUtdmaaarl&Mt «uu tal if it la K M Bruaaaatd vknfrar.tuk ill tat llaaul i f a lat Ua v.. tnmar.iaan ill Ml 144111 I at-iara NuAaafii J4 tal Haiti tktianawitva r tvaaa Abtawaa 4v tal *41111 J H Vut Malhvnaaaat'tua .1» ta) «11» Wm4aiaf»t4>vaad Nw Itumauwaa III (Van onie aportrrdirtir) |fOTTEBDAM, vrjjifag Heel (ironinitrn is in dr ban van dr top. wtdiiriid GVAV—PeJJcnoord. Tinus van drr l'(JI, de sympathieke trainer van GVAV, vortcMe ons gistrrevnnd. „Er krrnt hier een interlandifeer Iedereen is vol van de komendr «srdstrUd. Het stadion is ai lang uitverkorht. We kunnen hrlaaa maar 17 500 toeschouwers ontvangen. Wr hadden gemakkelijk nog 20 000 kaarten kunnen ver> kopen. (Jit het gehele land i|Jn aanvragen binnengekomen". Voor een itad ali Groningen is dt- komst van i-Vijenoord op zichzelf al een gebeurtenis om zich over in d» handen te wrijven, maar nu GVAV zo'n belangrijke rol apeelt en door een ge naast de koploper kan komen, zijn de Groningers helema.il door h«-t dolle heen. tra OtAI'rr tarll ilck Nhlgr aiel aa arlakkia Dat te darlaua Taaua* val Mrawrn. 41a aaalu la 4e M«f»r4- »trl)4 l»ie« Cia Ahtté aea «Wlcle!» tsiar*. ikwuig apUep, it»4al hit aleh ms «atripe»» »»is t#»M»es wfcaMic awikt. la kat widda-H via tfna Week beid* 4a krai- tariwtl via 4a KNVB kan» ap %m kern Je vertafêea. 4tl kj| vaerlaptf feath.;!», en -;*» ét Ujat va» oarn« kat Va4eriaa4a HfUl wm t(g»»aaf4 Haar Ml alia frtfiiar- fKUENOORU fietcra (iraafland, ll'irnfi/n, Kmay l'rlrfhtmn, Vrauw- elrunt <en Haak Hrrghftttz, Grout, Vannaker, Bwiu maartar en M'rulijn SPARTA. Domburg, Ter Horst, [i/kfiitrroek, Brnlzon, Kemper en i.nserumt. Bourn an. Hntseiaar, Vun Miert, Bosveld »n Adelaar EXL'CIJSIOH llruuüer, Mudde, Vuter, Or/rschnt Den Butter en St'ti, Weber llrnnd. Meerman, Schouten en Muhleuhrueh XERXES Vun l)i)k, r d Heide, Bavelaar, fafte. Spinhoven en Datnen, Htuerman, Krtesch, Snoeck, Klem en Klein jan HERMES DVS Bestm, Monster, Wc Kar, Keikamp, 1'IètS en Van der rUery; Van Ede, Slat enburg, v d Hitry De Blok en (Lmwelteuu' SVV v d. Velden. Vutter, Glou- drmatts. Schenk, Bax en Vaa Beek, Vun Ut ngen, Va ihjk, Van Meele ren, Orterholl rn Hubart. ter tra» 4a laa vaar 4a avar4akia trlbaor at wagfagava». wat 4t aad-Kpartsaa woana4agsvan4 graaodiaskt Sn 4a re gen tui 4c laU-rUnd ta gaan allien Xjkrn. >i(«wcl Van Ij-auwan nog pogingen ondarnearnt om rijn arhorilog ongc— (taan Ir makan, zal tiet er op uitdraaien dat hij ook wmtiëg vin de tribui» at ral moeten toekijken Tlnui var» der I 'vl haatt d« Jeugéigc Jaap Schipper als vervangt i van Var» Leeuwen mstrite- vtwn. De Gnmlngb- ploeg D varder ongawijilgd itet elftal t.«- tut uit: SchipperWtterson, Renders, Vin VlSaraen; Koeman o Erinsan, Ms». Een great partij ftoucM tapijt, 100 cm brood, gun wij Zaurdbg verkopen. Een prachtig» kwaliteit, dit aan leder vertrek ei rustig* an tea eteer geelt, gun wij nu ah paofis aanbieding verkopen, aios ww 4e vutgottalda prijs 23 W m'sar mpar mttar veer aog g44n achtten guidon. 'eUi Joen beschikbaar gesteld. ihct »p»l van M<»uli rn b«i. - weester I I^NIGSZINS verrsacend la de terug- In een brief san de Twsede Ksmrr Ij brer van Gerard llergholti V«n- heeft min later Biesheuvel ulteengeiet «e week verwkerde dere <m» n.,g «1st h.« hij (if t mlljner *s! besteden. dlejbU voorlopig «Jet zou apelen n.aar des voor im beeehlkbeer la eeetetdomde «nrtenb* U.WJ opgesteld „Ik heb ttere •Iriictuiir van de vlaeeril te verbeteren l**fk «ew«x»n meegelralnd. maar tk heb nog «teeds laat van m n voet". Op een persconferentie ter toelichting verttfd* hij gisteren „Alt reijenoord er op zltn vitaal* ten *et mr Rleaheuvrl op abut, 4*t Ik meespeel, dan (te tk elfteren (1st er ateeda meer vraag la dat natuurlijk, maar dr verantwoorde naar verte gesorteerde kwalltetta- Hjkheid drukt da« op de club" ln de haring middenlinie i« Plet Vrauwdeunt gehand haafd op de rechUhalfpUtaU Th ij» li- Er wortf ook ateeda mwr gevraagd hregta hijnt nog niet klaar ta zijn naar rondvla die zo veel nioKchtii vo,,r een ne-liack ,.|»nklaar" la D# Necterlandfe zeevl»- jn heide kampen is men optimla- aerlj loopt op deze terreinen achter till tlv h geatemd. ,.Ik heb geen geheim de Dultae en 4* Deen» c«»ncurrrnteii waiwn zegt Tinua Van der "ijl, cWh de kwaliteit vass haring en makreel „maar we stjn niet hang", „We héb- te verhogen wssrdt daarom een toe- |,rn de laatste jaren niet meer verloren slag gegeven. De haring en makreel VBn JVijctux-rd Onze jongen* trek- - dl* In Scheven!»*#») én IJinulden jsen g<rh op aan deze tegenstander" worden aangevoerd moeten tn een- Guu» Hro» la er zich van bewust, dat malle fu«t zltn verpaken rullen a#*> het een zeer zware wedstrijd zal wor- hree elven van kwaliteit moeten vol- 4g«, mg,- hU ia vol vertrouwen, want d-en „de conditie van de ploeg en de men- taliteit van de apeiera run beter dan De mlnlater heeri verder vtrnt onge- ^jlt veer dertig veroudert!» drtlfnetloggera een s|tM>i>i>ren<le van 11000 oer schip' rteld°'van ielasl fl« WAT^tjaaeB vallen 4a evs- wordt nu «reer^nrai4 door Ocwschot nui mrmr ■*nv0*rdh*rr •ch##oityi*1 w*4>trty4ten yatobu to htft Slul, Rlnua Brand «peelt rechUbln- érTn 4? toKÜrt aUV fBrk-mVk «m.tM*ê tamm Toon Meerman k«-rtn. Om v.w deze slooppremla In aanmer-1 tw» pleegea 41* 4H ekm «*t «let lange afwezigheid op de mlddenv«.r- kla« te kunnen fewrmi moet vóhrveel fraais bekrite* late* aten. Tea veer- Plaata terug hoewel hij nauw«l|)k» i april IMS vaststaan, dat mini ten»4*i» van Hparta kaa epgemerht wer- getraind Verder geeft Smit# de voor S3 ar hepen van don regeling ge- 4»a 4al kei althans t»^wfe«#r4 heeft f-W Tree»» Mvlhtotbruch. dia tn b; Uk wordt gemaakt aaavMien4 veetbel te spekna. MVV dV?u*£ afwisselend middenvoor en engirt In 4e «lt*e4*lrB4e» k# *e» ver- heeft gespeeld, sen kans als links- De steun aan de verre visserij ral sterkte verdediging. buiten worden voortgeset Voor IMS heelt 'te Sparla heeft thuis nog nooit van de de tweede divis* kunnen Xerxes minister voce dit duel een bedrag van Maastrichtenaren verloren Het hoeft SVV nog een belangrijk* rol gaan f 400 MM beachtkhaar gwiteld Om de j, nu nut tr (j>w.n gr z#j ^an stielen Beide pioege») hebben tn de plaat* van de Nodertandoe vlaconaer- e,j,irr wel beter gespeeld motten wor- laatat* wedatrgden uitstekende resul- venindustrie op de Weateuroprse snark ,jrn ,i, tcgrn Xrtxex llijl Th nipson taten liereikt -net vo«tbal va» behoor- te verbale»en heef» mr Bleaheuv I nrt-rt Tinua Rovsetaar op de re* htvhin- l«Jke kwaliteit Noch voor Bob janw, f 100 non iiiteetrokkm nenplaatx gehandhaafd en Theo la.*e- noch voor Klnua Ooaena waa er daar- roriva de linkshalfplaat* van de voorin- o"1 reilen het elftal te wijzigen Xerxes v"h"'" -•"vv-svv vertrouwd ttennea DVS mist tt| 4a twiaalrtt4 legen HVC aaeppecipB Isa BMJka. HU ka vaar 4rle we4atri|4*« gaaetest »e- geu wangedrag In 4e antnaeltng ■tel Baren Ie. De apitpUata wrorét nn KNVB het Nederte-!* elftal. Asfeier r- zat een wild enthousiast* hsoj gen t* makan ever 4e peat Jakaa- Keevan, de voorzitter vai» Xerxes, 1 ïta» iKtertewtéwedshrtjésn", die 4* de club waaruit Coen Moulijn is laatste Jaren ap 4b» batons ïe'n star- voortgekomen. Iadar» ke»r als de ke dating ta sirs had gegeven. Daar F*tj*noord*r d« k«tfc »pror(.g fe vaertnrffeiUke ^rrsUtl* legen hij overeind en begon luidkeels Cmgeland beeft het Nederlands elf- „Hup Coen. hup Coen, hup Coen ital met een ats$ 4e sympathie van i te schreeuwen. Nu afloop neb ik fc«s vaeibsipwMMi terwigew«*n«. hem nog eens herinnerd tan de fels- 1 Vmt d* «ertlTolfenie tntertul* tortoche woorden, die een bettuur»- J wedstrijd tvgen Naecd-terland In és"d van Xeraes een kleine tten jaar rmenmte vaa het «rereMkamptaea- geleden sprak, toen de transfer van aehsp *P vemmrêêg 1 mpeii fin Bad- Moulijn naar Feljenoord aan oe or- terdom?) aal La Beunt niet met.de was. Jüaten we bem maar weg kaarten behaevan ta tewrw» dat-1 doen, dat lekke achoUetje. Hij is aeaklen menara legaat ateh ia betnog geen kwartje waard". dan vonxeif valatranaa*. »n- Y™ j het Olympisch Stadion een Ujdens- i.nim.m weg is geweest. Duizenden hebben IIhebben de heren in poot deel van ete wedstrijd ge Den Haag nu eindelijk ingezien. mi(rt of helemaal niets gezien. Tot dat het c-.r een belangrijk deel hcn behoorcH v ook de eerste elftal- #tj||n schuld ia geweeat, dat het ,peler» van Sparta. De Groot, U- Nederlands elftal zo san populari- zcroma, Wjicwbroek en Kamper teit heeft ingeboet Het zou allemaal zjjn niet verder gekomen dan bet niet gebeurd /ijn aU men bij de motel bij de ingang vr Amiter- •electie van d* »p«-ier» maar wit <1^, .Manager BÜ3 Thompson, tr ai- ver stand iger te werk zou zijn ge- ner Groenewoud en verzorger Hof- gaan. Ke» steeds maar negeren van man bereikten bet stadion pas twin- CC"*» Moglijn ia natuurlijk de «lier- tig minuten voor het einde van de grootste fout geweeat Ik heb *1 wedstrijd, maar hebben daarna nog eerder geschreven, dat het a i vrijwel niets gezien, omdat de trap- «chande was, dat Nederland zijn pen naar de tribunes volgepakt enige speler van wereldkUsae lanra stonden met ander* laatkcwwrs, d« kant Hei sSwm Sommigen hrach-1 jt was the best gam* 1 have ne~ ten d»ar dan tcge- in, dat MouliJniVer «een". Sei Thoinpwm bitter, in het Nederlands elftal nog nooit j wat had gepresteerd, maar zij ver-] gaten dan kennelijk de wedstrijden tegen Belgle (7—2 en 3—1) Frankrijk (1—0), toen hij zijn genstanders dol speelde Elek Daaa»» immSi 9e Katleréaa- S<hwartz. Ja» Coler en Denis Ne-!»!» te.raw tel ghUnvmA meetra ille hebben het willen «ioen V(*ir-wriehtra mm Jan Jaaaswi tatta- komen, alsof de eranjeploeg Mou- maar itearMa eist minder ga lijn niet nodig had, dat men het »*IH«e ra sekar mtr virihad* hal- eventucel ook Iwst met een Ver- Ba ta an be® tal er*U4 vat. donck. Hollander of Clavan af kon dnb 1* beesMtra. Jan was mt Neville ra Coler tullen er nu wel rmmw bH Oaaenifwhl sjjm anders tover denkers en nS» Elek I «egrawaardtgB Trseaptaate naar Schwartz woensdagavond in Am-j Cenewrdta aas da Switetiaaaw sterdam aanwezig wax geweest, ctkaaneiK. Z))a m zou hij er misschien wel spijt ven M mi-ineeMSiijera ah hebben gekrwgen, dat hij Moulijn in *®k. Er werden haal hel laatste deel van zijn periode aii:*N«jW|Nw waordan aan sttn bondscoach links heeft leien lwaen. itirkht. Dat Aaad aJD. 4* Geud sis «anaal vande KNWI7. d®!'Jk .cgenode andere tien, 4« heer 8t»«reabwrg atameaa It ja- in het bijzonder tegenover de uitste- ry van (luid-Heiland. Het «.«ren «I- kende Pu ter. Gr.afl.nd. het, zeer .JSetw^n^ v^Tjra. sterke duo Israël-hcbruvers ra de »«s»ea «e heat van hfefei af aan bekwame Nuninga, maar dit Neder-h®hM» Men k#»« ea die ra bi ®n- land** elftal werd voornamelijk ge- omwonden bewoordingen fu tsaa dragen door Chtn Moulijn. Alle ken-',grote bewondering va* do nrestd- sen die 8o«wtae«it*r, Van Uo* vun de Trrrrldkaaialer' geinig» Fransen en Nuninga hebben gek re- - gen, werden Fei^encwirder gecreeerd doof Als Mc .HJn de S t. wist d*n« ,A,t ®r bijzun-.tn het imge gezin. Ja* Janmea. dte ders kon gaan gebeuren en meestal *1» renner en ate mem een waar- gebeurde dat dan ook Voor het dia expwnt vaar atin spart Is, t rst sinds lange tijd hebben de toe- dankte m .f|*np houwers weer eens genoten van KEISKEA88ER I Trouwens, het door de mist wJJI z*akte verKeersongerlef was buümkl j terdam veel groter dan in de tel name in Schiedam en Vtesrdiaggsj, «h| op de bekende, moeilijke "tamm veel te regelen. Dat Isngs de rivier de mfct a was dan boven du stad bleek mkn| het tzeisraverloop Op de lijn BraS%| Holland Rotterdam waren da ratel gutgra lat* groter «tea op de grot*, i «gr (Amsterdam Dordrecht), 1 I Ondervond hst verkeer I# Isüd m al water dus betrekkelijk weinig hteteml 1 de mist, ande» was dat in liet uih I I vaartvarkeer. Van Zeaiieaho#ra ratel geen machine en er kas err ook $t*i j*,, I [den. Ook van uitwilkingmogaUjkMgl naar Schiphol en Ëbsdhoven tug «^.1 morgra geen gebruik worden t«Wh| De mist veroorsaakte extra oum] voor wel naar Xeattenhoven ptk-^l luchtreuigtsa, die vtutdaar naar ifeJ sel zouden kuntuen uitwijk.*)), nuwdmt te lange (taxi.) rijtijd in de Be^Mejl hoofdstad «ansluitlngen misten. I In de loop van de ccbtend wan! te] scheepvaartverkeer op de nieuwe vttel weg geringer. De riviersieepbote® tel den hun werk nauwelijks vmÉtj Om négen uur vanmorgen bedrag tel zicht ter hoogt® van da Kerst* M»| leumhaven slecht* tten mater. (Advt 'Ie I.M Een fantastische aanbieding werkelljkprachtige 55/45peiynhrl heel somber gaan uitzien. Trainer Ri- nus Smits heeft een grot* verantwoor delijkheid op zijn *chouders gcnonicn rit»»r ta! Mn wijzigingen aan te bren gen Kort, Hendriks. Corptieyn ra de geblesseerde Tump zgn uit het elful gelaten Het linker v«rdedigingsbl>>k uitkopen van bedrilven \ars hlnnenvla sers die definitief met hun bedrtjf wil len stoppen De minister tal ln dit fonds ren va*t !>edra»i -tortrn voor elke hec- TfOOR Excelsior wordt de thuiswed- tare d»mrinwx«rr Htr vrckuml vmt df strijd tegen Veeodam uiterst t»e- blitvrade visser* Voor dit doel wordt langrgk l)ooi eer» nederlaag zou dr teirl dear H'eber. Jebray vaa der oner»"*» Mi >'>o --ikb»*? r,-*irt<i tuekoinst er viHir de Kraltngers wel Kaoy debts teert ate ttebabalf. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, vrjjdag. in spanning heeft het Hoekse meujc s-orina Mostert, die enige ti)d geleden een brief in een kinder en» «top naar R< <m in Gelderland stuurde, «..-wacht op antwoord. Aanvankrlgk v aci.tte zij tevergeefs Tot er voor kort «es» brief («wam uü Canada. Het briefje van Cortna was tussen een pakje tijdschriften geraakt en ln t\. by de familie Boer* tesechtgekomen Deze familie, die uit Hoek van Hoitond afkomstig te vond de sa- menlivip an omstandigheden zo grappig, dat men Corina een leuk briefje heeft teruggeschreven. f Adt»«rlra!t* LM j BEGINT BIJ EEN I DESKUNOIQ ADVIES VAN As f» «r rtiMK W 63*4wl 6NM«»vr«bviB I itwrif i* iFi iRi;i6 tolkfl AddUMIM I»I ill h-vidt At*4 piMtrlttKirM 3»a i»t j M tl B 'MPl Hlll#4}tlB <r| |?HU 0 1 I rtd" Hi<«> |4 •ftiiali 4 fefté IfjTM vi il M 6*0*1 fUB«0ri lm—1> phmh Ito I#) t1»u» iMitM, «Hl Aah.Inmt¥ UoMtvlWi, IA**« N»v«k«rw0g tl'iot VUM. «06 «60IW46« ivltwrl# R 4bm 14 Vk> kW uu* AG tl I M TltlvMV -Hudniaii i M A Mul tri Db!v*bI t A Rddi lWrhh"Ut J 3 bh Mourih Himgter brufft f VI li <1# Jdtif torhvr tl I M van iHtektrUTO— DuIhfm »1 W PviuiMti u C B V T 6v»ubi» -Mo»a« ni*krr» »1 J C IthU tl# RdkWi al M RsteittBvu» MichdnKUB. 4 I* l tl»r i V van »Wr Hf* ?»4ih i t W ItitfiiUn lllootn ct f H tuk» »i 61 TlR0Tlri<4it* Tl al »l *t t HttetgvtKMam i U Hu'HotulUR ItieiBii) «AM \#r*TUiih*0 lltotHteUh »1 V tlgtr v «lil lldilVM at t» H >4l*l U.» all a 6 64 Whuur JiUuid» i J M UteUtii'V at Wal d I M l BUtl 6trn« h«t U I «6lBi<)HftUWi *1 Itel4n at J Kl'pprr» v thattntl» d ÜBkat«0 W Ruttiréd» mp 4»r#wl»r t»»4 \N J M 1 ÜBa wBlBiwil Ji» vn VS H»<n t< ti J ID tn M K V«l«*0f to J W UU46IIU* 16 B»1 l NUfetUk l« 1 kun nar 2J on t A 6(>ilhuut II t k Kt 6) #*i H 66 llBBiniB au T van IW»n 34 »*i A M WtiFmWUnf 6* i il» IWrg Jt A W Hte* 33 O un Ittealrii rn J J4 J M IxAtwtinrnl 31 rt. 61 6 K HJJ W' Mn 13 en 16 M 6'ut* 31 A i 6<r» •li A «li IWlIt II K$ AlHrHiianti 6) W s 6 4 3 Kudting J M i*W» 3 1 IkhrBUaWr* II w H <Mi .Ir i tirrRh 60 3 kr—iwvoM I) U a din Ut (100I1 ij J KrUM |i Ait M fehutUk* 10 W 6l van «Uu» tl»* J K vun H«#« 1* I* 1». ifi ,.ii sn I) ul.uu,u 2) sn 14 I.M») (.••IStSSiS IS >-n Miuissn I» J N„ 1» II» 4 trxaWi J Kwiimi 11 «n A ïi It O xusi Hennuig 14 en A Kier sr SI J DuOiielmoo S4 en A fe t u*«Ai') IS t, Winkelmxn IJ m t 7 J Ht««e IS t* J tan I ue« 12 eft I» l> I in.ter* 11 J M Wol#* II est II Hf Kirt l-an t» Uy t eefttaber J HaeU 7S en A van Tifielr 21 J N tan .let Sintel *n Wurrtlrnt.a. li 21 I» A VIM Kllphnul IS en J I tan IHjk J) tl* 4 Set Mtef I Vei (reten 2) »n J Kuil tl f A l'uianta Si en J l„wn.iei«i.a.| 2& J Wilde- II an I? tn W I an U-I leek 2» S Vue (2 en V II.-w IS J I ur .t.uiae )j en A g vai W lat.U uiien 2t J lVeiei.l\..r») IJ sn A van It klunen 2| J sum JI en C t Mejtfr 3* T -si».-«lm» Jt -n J «iiéjer 2S J Tlil'-wn 1» en I P <)e Vlrg^t 11 1 le Vu» >n rn I ,ir l.uaf» |u O* 4 ieevmbet J (I W liuw.i ts en A MM CUu >n U da*. «rtw t* Verdam t» til if is ld KM, tterdrecbl Ie iu Ie» te IU MIS. ta Hellw letsiun 1 IU U Ie IU It 17 I* Haak van MolUml l» M| 14, »s 4- W4I M ta Hnsiers 31 «f» I* Hui-Ui#* 14 A T Knxaswua II en T rillsua 2u p v «sn ■akkum IS en 3 F kortott I» H Ure», ders 14 en I Kuitusasesi 1 Ternuind Ittaf I mm. tote* It J a Itasbatsan II ta P Brevir M I. Fesee» 74 en i >*n Velioei 13 J O Wtaee 14 en R I lluueet UuOnstoe 11 t KutaMe S3 en C ven der Perk |a f M W Kurteksoe II en A C U de Mwe 14 A A tilte II et, 1 W J itn K|»- rten is Ai ven dat Hart M en P c vast Krvunuti II RA MowtteM $e en W iM li J A ven lie Wall *4 S MagstUlsr II e» I C Jonaen 40 ee P II en M van UeMUp HcKultans I* en U Puetma 3» l W Kouia K Hemen tl la.) IS K II. C UuUnstoe I» en W K ven Knaels- men I» en SI A Vsrboum II A vn Wok IX m S van Hemert tX P Heeenkktre 3d Ml A De, „te* JI t T Stoei# S3 #e II J M gMuUrrm 33 4 A II toad.- 13 en t M Harten II K I A r««W IS an 3 (I Kerf. kenKete S« i dr Wil II an If T van Dtlk sa P J P «)-„*, 33 en W T *.>rkhc«- m Ptrde remander I» in H C O Krui. H r van Suylar tl an A t Urwtenuui lu P Keuntng It la H H Sea- nenburg lu A R r Halbaeh 11 M A van Kal »o H J Kroon II en 14 van Brus U 3 Je J«me 33 »n «i vtmee II. H C Srérwb If en 34 JI van Heel XI C Pvanalns 43 F fi van iter Menie H. D Ha»en |X en W 7*reutr» 14 j van Ooetende te m V 1 van der Poel c Caster II ast P M .'e II.er IS J r BMissmgmi U m, O A We-thnjf IS M Kurvtnk 4* en R Vranaup JS W Kmti«tiy 3,1 rn II T van Gen» (1 A H.v .-!•■-* ie en X PU» tl. M A Wswrkmani I' It C van H niwellnjfen |t) J A pcin.r,! JI en 3 3 M klo'dara I» C labee 37 en 3 C ten Hortleb II O-beu» ie l'ernii en êemmhtt IH4 SA kimt, i, X w Utatae |1 4rreaitor 3 Mellukvv JJ #n 3 g PgaeM 14 oekawa te «««w «y a «eeeubaa H44 F Punl IS en M c N Duwt te B. Ruke. koe» 14 en A van ös»»»,» Sa. C k van MatJtren 41 en P tuear IS Ueh«u« ie MssetoeaAs es «neeaibef ta*4 w pui ii en i, oaaadttk sa t--ek«ee ie tiv«<-,«kta f «eeeatkee 1**4 MM v v-tvu-.w.-. 13 en I It M van Netten l» J r MnithUe II en It M Sirliuu IX A C van 1 -d X4 en S Plooater 23 o* 4 Sntakn I t Arende 13 sB M O t fttouni 11 Op Oertiuber Rf Bóer 81 tn p c van Heitoren Xe D von Dub IS en C M ven Vliet 11 Romeun 24 m 3 D taUMcilUvg IS. I H Vut. beda 13 en M Ver*Wel XS Oekeu» It Mtae«#iskerf f t a*c#«nBef »SS4 O C Stam de Jonge 14 an L A T ven der *Urr« M F t 1 Uondere 14 on C M Koowenhnveii ti o* a aecembrr M M van Zanten Mle J W GUanrUi SI U| 4 december It C t Vugeboóm II tn I J Vlaabblom II M ven Baatdewlik IC en M «sater SI seeet U| 4 toroari M PuMgec (Int U Bachman S3 J M Cverema, S3 en T 'f Luwe 1$ Uk Secern bel W ,4 ïkrkat A en R M Kiwtg sa Is C Qvórvdlacft U en U C U von Mtodelkuoo XS 3 i Dickh®ff IX en C l ener SJ g ,1 Kartmann 14 es C A I e.-vret> ta Aanilfu j vaa eveHqaea H r Muller, mmt v M C van Oe Poll 1» Jr H P MasUvuK vr v W H Wegman te jr M C Sleeaman vr v R Wcetervela. 44 )r J Damn e-:-.- .cvgeh man St >r 3 "t Hart man v W ScKsuravaB-a SS Ir P H Sebenwsbtri luun Ib sp K tm 4bes, vr feb tew m P van Dawik l| o A wealeruujnlt man «en sew m J II T V <ta Uk Ir C R(v&é»»si» vr v D Vnmr *t Ir M van der «ta»? vr v 4 ven der Voorde S3 jr. I Sjmtken man o o 9*m 1} h Jeg v r v A Latkk-*--. •f 2, A tesshdsv man «TH Sateaers, M ir W Q «nel «up* man 7* Ir k én Kaam vrjwbsew m W m Wméim. *3 Jr N -.on A'tlnexsnt-r n an v T HvTer 71 i Ata Irvcnl X t aan«#«oven F C ie Kuk i fibre Tetoron pantalons. gahaal wotboor, In ge«i!»H»fte" zworf of modarn grijs. SlfCHTS WMN Jtl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1