Rotterdam herdenkt zijn 25 jaar opbouw De Boevé won Nieuw type K.N.S.M.-schip bespaart tijd en arbeid Expositie in 0p 't kantje af Bouwcentrum in zomer '63 Aric Oomen zegevierde Vaar* Varia Coachesmonden dicht! Schitterende kerstcollectie Maar Meneer van Bijenkorf Bij de dood van Jungmann „STADIN BEWEGING" AGENDA Vogelexpositie weer succes Verkoop grond postkantoor Burgerlijke Stand Der dp klas kader Bioscopen Voor morgen Voor mnandng 1 Exposities Om de O jfhof f beker Brunt, verdwijn!' Mej M. P. Swijnenburg met eervol ontslag 'i"! s-u ::;x:^..«.«.ite...«««1*»^ 'vaSISÓo. vrouwelijke administratieve kracht Carp Co. N.Y.} unit-leidster (Kg. 4 zaterdag 12 december 1964 ROTTERDAM, zaterdag. Op 7 Nu burgemeester mr G E van j Walsum straks met pensioen_gaat Apotheken Thames Matex Ltd. opgericht Groot bouwplan van Indiase rederij Helikopters boven Noordzee Naamswisseling Barendrech tse raad De,* (Van eon onzer verslaggeefsters) j ren der KNV W»t i<f nn« :*s zijn ,\oor ae komende feestdagen en lif laaiden ilrVen err gelTekkiien evi.n,uc|c wintersportvskanties hebt aangedaan door de vretbaiwed- wwhHir.. ttvcind- lurex. Opvallend mooi is de emplre-lijn by de lange toiletten Het mooiste model is wel een pastelblauw model van crépe- georgette, wuartan bot bovenstuk geborduurd is en gegarneerd met pareltjes FITTERS HUlPFiTTERS GEISERSCHOONMAKERS GRONDWERKERS VAKUEDEN cHtm. Een mantel tuin gtlt'er brokaat sta Meen terts lil dulsenden andems Rsogrn schreeuwen vs*t te «vilten? Naar mening moet een eo*e hel reeks behondett tUdrn* de «red- TKN slotte nog even aandacht voor onao amateur*. Morgen I» hel ln do eerste en tweede kit* derbr-tlai. MVV. E8UXKA88U emen van ultgo- 1 tafelschikkingen. NMAWAiWte5A»5MA5MMA5MMM^teMWMNWVWV\M<WVN' leeftijd tussen 19 en S3 jaar. Opleiding Ulo. praktijkdipl. boekhouden. Sollicitanten moeten tn staat aljn zelfstandig diverse administratieve werkzaamheden te ver richten Sollicitatie* te richten aan* Park laan 12, Rotterdam, of telefonisch onder nr 13 07.80. MANPOWER NEDERLAND N.V. (ev. Leider) MANPOWER Nederland N.V„ Atd. Peraoaaela»- ken. Willemsparkweg 112-114, Amsterdam-Z. PL PlTEttlJ PNTHOVEN DELFT De N.V. PLETTERM voorheen L I. ENTHOVEN *n Cli-, Sshlewefl 8 H ©si« vragQt voor haar afdeling correzpoo* dentle een kennia van de moderne telen strekt tot eenbevellng. Geboden wordt: e. ton Intereaeente werkkring, b. goede eociele voorzieningen, c. 18 werkdegen vekentie d. gretiflcetleregeilng. Uw iolllcltetlee kunt U schriftelijk ©f tel* fonleeh richten een bo*enge«®f®d* nootechep, telefoon §1780 - 29111, toetttl gwfiuzs., MwwWfcT V in» jwurfwitói^a^ésstêmm AZtna (Sag I, 7, 9 20, xst «n zond 3 4 30 7 920 uur Jarry Lewis alt da tondabok a.i Contrast da« 7, IS. rat «n aonir. 2 4IS 7, 9» ur Striptease van Psrt)«, II 1 CSntao-ttUeakerf, doorl voor mauwt- revu»-. tskanftlm, kteuranttlm Droorn •lland Tahiti an modarr.a miniaturen laad 1—4 uur 2 takanlilma al dnaac-rituri da» is, Mao t «s a 7is In mei 1535, op Opbouwdag, zal I ZO xofid j oo 4 7 13 9 30 uur Dr SptitrMinaÉeilititf worden tfa- godln van da wraak M Jr rond 11 uur lenioongiciling woraen gr Gaiapai<w ai opend, waarin Rotterdam ver- Onrrama. dag 3 30 an 913 rat 2 70 30 an 9 uur ft«»rch for ParsdiM »i antwoordintf iflCKt over wat in Zo Cd/OfMttin, dag 2, 7 0 13 lOfid 4 30, 7 9 IA Uaa tf»t tllfill wpp/1 i/cbrBcht Dc uur Rpatvjur 14 ut rn tond 3 uur J""« »Ol alalia wera georacnv. os D« taugd h»kt da knoop door ai tentoonstelling heet „Rotterdam Celan, tUs l 7 9 30 uur «at an zond 2 4J0 7. »3o uur aio conchoa 14 )r toont *Ud in beweging en ze •"e^uS?* ifrr? Uubl'uc.*n *°r'd 444 wordt tot 14 auguatua in het Bouw- flaiMiii, j«» t 7 9 is uur zat ar «oud centrum gehouden. 2. 4J0, 7, 9 30 uur. Jamas Bond 0tl" con- I ra dr. Nu14 J SUMrton das 3 30 7 9 30 lond 2 4 30 920 uur Uafda In aan kooi II ggnutera, daf 2 IS 7 9 30 g«t er. tond "a-ar»» 4.30 T 0 V) uur Se* moord en thrill# In f»ri dit tijdstip V OOf IT C Vflfl IrÖil, fcaaST'rtak #Vr«at ai. d 2 4zo de vroegere hoofddirecteur dn de ft™,"'*2 7 P*n»t van Sudnont wikkeling en 55 iur (rii ir hu w< «ri m jr Wederopbouw, reeds Is ingegaan I'. Mkatra, vrljd «atsrrtsg I uur zond 4 an I i, uur t.-*wi«Tw» san Aramt 14 |r zond 2 de eX|M)Slllt' tlVlflsC» II „ilfJflimdgt uur Hootiirtrlara a I n.iri holt r«M|> i II It 17 rat «Tl rond 3 4 17 7 113 uur Jsrry l.awia ala da sondatmk ai Dr t«nh#<>ristrlling l« e»n sivirt v'iort- »»l i a«, dat 2 an uur rat a uur «ond gabgif i«ji|»ort van 25 jaar plano» n m»- 4 30 an I uur Th* teidga or tha rtvar k,,jp|mw rri ontwikkeling /.IJ k<<« «at an «unrt 2 uur De var-,bug taru« Kwal 14 J wn curin a uur ur vki-i "n- t latfrfi wiif«I vrijd ett 24 ooit allien c*n boawnd* uur De danzere» van rie rtuivel 18 Jr (fritoar /a\ prortfirn aan t# K88, dag UI 9 15 u»ir tat «n *on<i 2 4 30 wflkf ontwikk* liritfi n h in 'h* kfr- ir^r uuft f)€ ^Vrn v"n Rif MfU- kwart eeuw zuilen voltrekken Studio T'êX dag *2 IS 7 9 30 ï*t en rond 7 Mr flr K v d M^ndf le vonr/ttt*T 4 J0 7 d ui uur Veal llrfa uit M'^ku i »9 J *ha Ila« 2 1'. !l UI «at <11 rui d «4 30 7 30 uur M« lnt/>ck da raweldlzai 14 J S Vaak» ürr I0 uur .»ard i 4 3n uir iei 'Hl. du l'aiadli 10 Vlllarla. dao 2 I uur wueuad 0 zat an i*»Mj 7 030 uur Da v.iaallnaen van Dr». rula, 18 I Eat woanatl ari «nnd 2 4 30 uur All baba an da 4i> ruvera a I Mr fir K I' v v«n fle romifiiaale Vin trrezlrbt rei ti't klateren op een perwonferentle zo Wij HOTTERDAM,zaterdag Zo*is ver war, ht w*a. Si het slot van de wed**rsjd run het dtxtricUkampiornachap derde kl«4 kader, die bij de biljartvereniging Kunat en Vermaak ptsswvond, ulter mat# apannend geweest Met een ver- ar hil van r^én honderdote In het alge mene moyenne zegevierde De Boevé, want hll eindigde met een algtmeen geinlddejde van 811 terwijl Hul» Boach tot 8 80 waa gekomen Vrijdagavond moeaten er nog drie partijen gespeeld worden Daarvan waa rlle tussen de twee kanshebbers J&nae in de Boevé dv belangrijkste Laatstge noemde rnoen „ut alleen winnen, doch mor ht orjk niet meer dan 28 beurten gebruiken om het tot een zege te bren gen Btj Janse vlotte het niet en hij moest De Boevé de leiding laten Na 28 br urtcn had deze 207 carambole* en in dt volgende beurt toen ieder het einde zag natlercn, bleef De Boevé op 41 ate- kt n Nog twee caramboles had 'dj muar nodig en daarom had hij slechts één br urt beschikbaar De Boevé raakte tn puniek maar toen hij weer mocht sto ten wist hij Juist n.i tijd de on tb re kt ode caramboles te storen en was de tlb zijn tieloning Drie van de srht deelnemer* bleven bi-ru'dén de degradatiegiens namelijk De l'aauw met 3 96 Visseher met 5 97 tri Wageoaar met 5 81 Dit trio verhuist naur een lagere klas fre uitsis«t'. 370 De fbls uw V9rm#ul#n Vuitrhrr W*g*na»r I >e fW«evé Jur M8 f>w ft/I*fé*)H} t f H- 11 fr€ /P 7 Htêhh'wh J*f %r li* P«mu fiiürljc k V'l Mrhcr V#rm«rul«n W«|«n«iir 1 12 23 7Vi 29 221 2W 240 2R 23 47 28 17 39 41 33 10 88 ft 73 n «2 7 82 n 92 4 84 I JET Bt/uwburtau van de Koninklijke Nederlandtche Stoom- II boot MaaUchapptj S V, te Amfterdaia it er m veel itudie «n getUtagd era tppc 10 000 ton-vrachteehip Xe ontwerpen, dat op alle mogelijke manieren arbeid en t{)d m«paarL Twee van deze acJu-tullen nu worden gebouwd door de werf pan Gebr. Pot te BoIm*. Dit nieuwe type schip, dat men het „neem -er ~uw-gernak van-ichip" zou kunnen noemen, is inderdaad pemafckctyjfc voor de rederij ten aanzien pan de aard van de dienst, waarin deze tthep«n moeten waren, poot elf af*"-»mpen ten aanzien pan de tr»tnder arbeid vergende behandeling van het vaartuig in havent en op zes en poor de pe»«hep®f«s die kunnen rekenen op een «net m veilig vervoer van hun transporten naar de overzees* bestemmingen. De nieuw entworpesrs sche- JUU*ri»r«»M Srhottwburc, 14 3a uur H Ph O mmv IUrm»n Kr»»>lz*r» vioul Snift uur NHT Op blote vo«t«m In h«t p*rk willen lom n dat wij toih vooruit gaan ft«u>r4*n»M> Rcbouwfcurf 20 15 uur Om on(jaiïk(4 fll piufoiidii die er van de zijde MaiMlKlapflrri - D« brn«li oft#wrl •'rn ha»ui»r Ea.Ml.nir «.ftrrii n ad burgerlijk h^lrtenlevkn v»n ho^er btktuur \*ordi n giu ga «t ftjiurenikerk, 20 IA uur j*tl nrRnrtwijk Grote maquette* van Kotterdmn vóór orgel *n grim* Br«ig«rn blokfluit i<Je verwonding na de vernieling en Akes-ltbeaw, 20 oo uur Hoiutay on ice 10 10 10 lo 8 8 4 0 I 197 92 ft 81 I 170 92 ft 80 1718 I 19? 2oo 74 7 02 1448 24 1 48 9 98 1189 220 59 8 31 HP9 219 44 ft 97 1 4J7 189 lift 7 07 1303 224 39 ft ft] Voor overtlcht v*n dm atpnalllM in Rot* fterdiUT) ki« on* bind v*n dondvrdtft lUrbUr M4J»»«M,vrr fiull*i m«n *ti D* Groot fi«ntt)ill«*r»l|» «t 13 tri 2*3815 II (e«t »«fi» S«iii*k»il«» 99* t»l 24U833 «x.uiat Ouzvr.Kltnstraat tel monding Op er li tt rit ill butti n zul het W32M ÏXUC'v "vJi'JïïÜZZ.J M bsdrufalevwi vtJ tegen wool d.gü zijn tel 1237ss M..nteii..[Hiih*<k ftsmteh.' I» <!c gehele teiitoonstelllng zul hat «-»» 43 «ai 1997# w «J Vae/ic Ms- accent worden geirgd op dr lererwrln- thencMsrwss in> tsi 3io7«a 1 gen. dc l»eweging die tie stad beeft door- w Kr «f aandacht worden bo- Ltiwter Mutwnr Apoiiwek iteiiuiasi cour-1 ateed san de men* In de stad. de wo- ssniisswra 4i tel 3T314I pl<inwi>g-aiMi- nlnglzouw de bouwkunst de snergle- tiwok l'iririw.a ss. tel nills a H'at voorziening het dilnkwatei de vcr- ,nJuert«n.1tet",n %i M ikwawegen het npènbaar vervoer, de isjsai recreatie, het onderwijs Het zg ilrht- llassgyltet iterate rn aplikrniw* «imtiirrk v centrum In het gebouw zal worden om- <1 Bars Dnutenionaslzssi I Mntigv llal gebluiwaj tol n plaats waar de ver tel 91# I* 1342 aiMilhaek Itenil. Burg g,ldllenHw fu,,ll,ii vun de beeliltndi v CHimi «I P*r-i u t«J oiu ISZIS7 suil lienor luitmii van o« wui Artsrnittenii Str(»sp»ss*?aa«?« Vsn steg- kunst, toegepast ui stad ei auhlteiluui mMitai 13 uur lot naan: •.««ahiaiwi a uuren ala veiliaaling van wijken, getoond lUn asnwezls «1® artian J dan Boon L*k jullen worden k.rkrrk tel 0l*u5-337 Joh Bouman j l Bouw- Oou.t« .Ui ui 01*37-313 H rt«a* itera- Ck'k de ntcu «e viiugci van net ZMiuw amhachi tel oiaas-iis ibgg 93») a ceiitruiW waarin o a het Inforiiiateecen- Prists Krimpen a'.; rJ«e»; tel oiasi-1 trum van de gemeente gevestigd zal worden ts een plaats in de expositie Uw«edmh« De totale oppervlakte word. - Van Lonk-1 ongev eer 1000 m2 ROTTEHDAM, zaterdag Het tra ditionele biljarttoernoot met de Ophoff- Hotterdam-vandaag opgesteld tegen beker als Inzet Is door Arle Oomen van tieelden van de haven In d< zelfde fasen K en V gewonnen In de eindstrijd zullen een grootse Indruk geven van de om deze wisselprtjs kwtrnen slecht* vijf grote veranderingen die zich hebben deelnemer* uit, omdat de zesde finalist voltrokken jiri verband met familieomstandigheden Er zal voorts een fotogalerij worden iverstek moest laters gaan Aangezien er opgesteld In dloramavorm met zestien j sjielera van verschillende sterkte uit- enorrne kleurenfoto's van 1x3 meter 'kwamen werd het een handicapwed- Deze zullen faietlen aan belde kanten strijd waarin H de Rooy en J Zonne- van de Nuuwe Wat<iw«g laten zien veld partijen van 228 caramboles moes van de Van Urn nenooi dbi ug lm uan tic ten maken Oomen van 278, Kerkum van i Ktritum pen zUn van ,«zp«n" type. dat wil zeggen dat waar mo gelijk twee iuike» naast elkaar worden aangebracht. De luik- hooP'ei, zijn breed, coda! grote rechthoekige openingen ont staan, waardoor la dé ruimen geen of zeer weinig horizontaal transport van lading behoeft plaats te vinden Het *an boord nemen van lactam kan geschie den met acht dekkraa.«n van vijf ton elk, voorla vier laad bomen, waarvan twee met een hefvermogen van zea ton en twee van twaalf ton. De sche pers zullen eigen vorkheftruck* aan boord hebben, waarvoor op het hoofddek een grote truckgarage met reparatie faciliteiten zal worden Inge richt Tenrlnde zoveel mogelijk met laad bor den te kunnen werken, worden de wanden var. de ruimen verticaal gt- eonstrueerd Antlallngertanks in het schip zullen «rvsor zor gen dat dexa la« border zo goed mogtlllk op hun plaat» blijven» Op het Isaofddek wor- rien de ruimen afgesloten met MrOregor-Sulken, op de tus sendekken komen hydraulisch te behandelen en verzonken luikkleppen, zrxlat ook In de ruimen rnet hefvorktrucka kan worden gekerkt Zetfspannen- de verhaallleren vergemakke lijken het werk aan dek bU het rreren en ontmeren van het schip Op de brug met litzlchtmo- gelijkheid naar achteren, zal de ineett moderne nautiache ap paratuur zoveel mogelijk wor- 306 en P. Antheundse van 315 car. De| biljartverenlg.ng Het Noorden zorgde: ditmaal voor de organisatie Omdat het aantal behaalde match- punten cle doorslg gaf werd Oomen, die inaar één partij verloor, de winnaar Drie anderen eindigden met vier ->un- en voor hun rangschikking: gold niet het algemeen gemiddelde, doch het per centage gemaakte carambole* Voor Zonneveld was dat 04,80 procent, voor de Rooy 92 90 en Antheunlsae 88,30 procent 1 Oomen I 1104 1002 130 79 7 70 3 fenswveld 4 913 IS» U9 80 7 33 3 Da Rooy 4 913 14S 133 14 6 79 4 XnthaunlM* I1S0 1113 114 SS 9 79 3 1334 963 19 SS 10IZ den ingebouwd in één lease- naar la het front van het brughuis In de van het brug- hul* gesepareerde kaarten- kamer kan o m. de radar wor den waargenomen en geplot ln de lessenaar In het ferug- huls is het scherm van een dochterradar ingebouwd De hoofdmotor zal van de brug af bediend kunnen worden. De bediening van de machine kamer gebeurt van een cen traal. punt uit, waardoor de wachtdiensten sterk vere«m> voudigd kunnen worden. De schepen zullen worden voort bewogen door een nieuw ont worpen zes dlinder Hotlo- Storkmotor van 8000 pk bij 136 omwentelingen per minuut van de schroef. De snelheid is dan 17 i 18 mijl. "phs. van Ommeren (Londen) Ltd. heeft een dochter onderneming gesticht, die on- de naam Thame» Matex Ltd. opslagmogelijkheden voor olién en chemicêllén zal ex ploiteren. De opalagterreiner» zullen te West Thusroek aan de Thwneaoever gesitueerd zijn. In de eerste fa-w? zal de op slagcapaciteit 150 000 ton zijn, terw/Sjl «ets pier ligplaatsmoge- lijkheld biedt aars schapen tot 45 OOC s>,ri d.w Tank* van ver schil1 e grootte zullen wor den gHnuwd voor de opalag van allerlei vloeibare prodisk- ten. Men verwacht, dat bet be drijf omstreek» de jaarwisse ling 1965-1986 kan gaan wer ken TkE Jay anti Shipping Co Ltd te Bombay is met Europese w ei - cn in onderhan deling over de bouw van 12 '9iJAANZICHT van één van de twee zeer geratumah- teerde, „neem-er-uw-gemak- van-echepen", die de A meter" damse KNSM. by de werf van Gebr. Pot te Bolnes heeft besteld l/AN binnen wordt de Moerdyk", die voor de HJU*. by de r R.D M. te water gelaten vrerë, een heel bijzonder tehip, mattr ook van buiten ia deze nieuw* aanwinst de moeite waard door de prachtige, slanke romphjnen. Daarom even een stapje terug en hier een plaatje van het schip nog op 4» »ellij waar de mome romp béter dan ooit te bewonderen vtel. Een sterk hellende steven heeft de JUoerdyk", zó sterk, dat de top van de neus over de eretribune heenstak' vrachtschepen m 9 bulkcar riers it nieuwbouwprocram- ma gaat tn totaal 200 miljoen gulden kosten. Indies de In diase rederg voor tsaar ge schikte kredietmogelijkheden kan krijgen, zullen zes 15 000 tons vrachthinschepen ln En geland worden gebouwd. De rederij wil alle achttien sche pen laten voorzien van een Hulzer hoofdmotor en over weegt daarom deze achttien scheepsdieseH gis een blok- order bij de Zwitser» machine fabriek te plaatsen Wanneer de nieuwe schepen in dienst komen 7ullen zeven Llberty-schepen, die thans ln de Jayanti-vloot zijn opgeno men, worden gesloopt en vijf vmn de Court Line overgeno men schepen worden geplaatst in de kustvaart in India uur Is <w««i« da arte J huOsan Jultnk.lraal 1 tel 1*37 ÏS (tac Hooi witar 1» Rotterd.m l« III 1163 te US 0 sr> iop 14 i la lv>t.1r». ht I» al li® ïs 10 0 14 iop 14 dac I* H*ll». <1 ul« la tij 147,1* Ui U.M I» Hofk san Hol land la UI 9 17 3a tt! II 47 14 aar lloof «VMtai t* Botterdam l« Ur #07 U tl) II te UoldrrHht la l|) 0 14 I* III I» 17 la ll»li»io»iilui. I* Ut 10 36 la ll| 7» ta Hoak van Holland la Uj 10 16 la H) 32 38 gemeentelijke fubsldle is daar de helft \an V'OOK ome oetbalcosches geldt rlc indruk", schrijft Lo Bruut, „dat tegenwoordig: monden dleht er aan een speler een officiële langa de lUn! De KNVB wenst niet waarschuwing wordt gegeven Ach- meer dat er vanaf hel tralnerabank- teraf blijkt dan vaak dat het slechts De kosten zijn begroot op drie tors De f ie aanwijzingen aat, de apelere wor- een vermaning ia geweest. We émk- den gegeven. De bond heeft dat en-I ken u daarom op het hart het dub hele wek®» zen den aan de dub* en j de-lijk ta laten uitkomen, ala u een de acheklmrechters laten weten, officiële waarschuwing geeft" maar omdal kennelijk nog niet ïal^rV'm^r^ wikd'ta ten £XCELMOR maakt moellgke Uj- brlef aan de M-hrldareehtera m»t den door Ondanks gelijke spe- «ens op ternggekonirn. Ir \slt na- 'entn 'f laatste twe« competltie- tuurlljk wel leU Ie tgrn v <>r drae wedilrllden tegen De Volewljckers en Alkmaar staan (ie Kralinger* nog st;?cds amm met Holland Sport en Enschedese Bovs op d* lastats plaat*. Hat heeft geen zin om de speler* of trainer Rsnu* Smtta daar van een verwijt te maken. Ze dt» ^tuk voor stuk hun best, maar het i ontbreekt de Woudesteiner» nu een maal san kwaliteit Het enige wal men zich zou kunnen afvragen Ss of IExcelsior de laatste Jaren niet wat te kwistig n. t wjn spelersmateriaal Is omgesprongen Van de ploeg die idrie seizoenen terug in de keiharde ILL THOMPSON WILLY KMtNT |»wwr»nii*c«mpeUtie negentien wed strijden ongeslagen bleef en achter maatragel. VararhaMaae trainers, I Heracles op «ie tw ecde plaat* eindig- coacfc» en mumgsm lebben «o hel de t* vrijwel niets meer overgeble- vrrledi-i- mNbraik gemaakt van hel vcn Doelman Arte den Hertog la pB 1* weer «sen Rotterdams kunatschll- der heengegaaa, die eeni door zijn schitterende kwaliteiten een grote naam had verworven- Maarten J. B. Jung mann Hij overleed op 87-jarige leef tijd ln Leiden, waar hij ln eenzaam heid en behoeftige omatandigheden de laatste tientallen jaren van djn leven had doorgebracht Jungmann la altijd een typische in dividualist geweest en mn eigenzinnig m*n, dl® er nooit tegen heeft opgezien anderen tegen zich In het harnas te jagen omdat hij het doodgewoon ver tikte cóhcessles te doeo In de Jaren twintig en dertig werd hij «Is éen van de grootste Nederlandse schilders be schouwd Zijn werk lag goed ln de markt en veie particuliere bewonderaars ver zamelden het Hij werkte volgens de traditie der impressionisten, maar wist er toch een eigen karakter aan te ge ven door de flitsende voordraiht en het! gebaar van de echte schll'dersvrcugdt' Veel van zijn werk moet wel bsj het j bombardement vin 1940 zijn vernietigc 1 Slechts een enkele nwsi zag men er op i kunstv eillngen nog wel eens staaltjes van Over hemzelf zijn een groot aan tal anekdoten in omloop Aan de eti quette stoorde hij zich nimmer en het ls een- gebeuld dat hij op klompen met stro er :n bij een offtciele gelegenheid verscheen Ook als verzamelaar vsu kunst heeft hU naam gekregen Zijn hui» aan de Oude Vest In Leiden stond overvol por- celeln. boeken, antieke meubels, schil derijen van de 17e eeuwse meestf» enz. «t tr hoe groot de zorgen van het da "REA Helicopters Ltd, een dochteronderneming van de British Europ«an Airways en Okanagan Helicopters Ltd. te Vancouver hebben in Enge land een maatschappij opge richt, die zich zul bezighouden met het geven van hehkopter- dlensten boven de Noordzee ten behoeve van de opsporing van olie en fas. Grote machi nes met twee wentelwieken zullen boven de Noordzee wor den gebruikt onder contract van de Shell U K Exploration and Production Ltd TI ÉT passagiersschip, dat momenteel op de werf van John Brown A Co te Clydebank in aanbouw is voor rekening van de Sweden Ame rica Line zal in het komend jaar bij de tewaterlating de naam „Kungsholm" krijgen De Zweedse rederij heeft al «?n 21 164 {on metend passa giersschip „Kungsholm" in de vaart, cn dit schip is verkocht san de Norddeutsche Lloyd te Bremen, De Duitse rederij zal het schip nu onder ds naam „Europa" te de transatlanti sche vaart brengen. ROTTERDAM, zaterdag. Mej. M P. Swijnenburg ts met ingang van 1 januari wegens gezondheidsredenen eervol ontslag verleend als hoofdleid ster van d«? hervormde kleuterschool „Ons zonnehoekje" Zij wordt opge volgd door mej M Roest ROTTERDAM» saterdag. De ne gende tentoonstelling van de vogel- vereniging „Witten is Kunnen" die gif- tcravond door ée voorsiticr, de beer J. X. TM der Sanie?! te de bovec«»,.-( vsn het gebouw ,J)e Spil" Is geopend, la we derom een sueeea geworden. Voor de onderlinge wedstrijd werden in totaal 360 vogel» Ingezonden en na] het werk van de vijf keurmeesters blc-'k de heer C Sens met zijn inzendingen Aasif)fSea~vait geboorte up 11 -12- - R'dam algeheel kampioen te zijn geworden - Mevrouw A E van der Sanden-Jougl had met haar Mexicaanse honirgzulger wederom succes: de heer W. J Ltger- waard won met lijn Japanse Meeuw en de heer M. Heese zegevierde bij de gekleurde parkieten De show is van avond geopend tot tien uur en zondag van tien tot acht uur (Van onze correspondent) BARZNDRECHT, zaterdag. Barendrechtse raad heeft gisteravond besloten grond te verkopen sun de PTT voor de bouw van een postkantoor In de volgende raadsvergadering komt een voorste! san de orde tot grondverkoop iQllftfn van ge boort* op t1*l2*'84 R'dam A Kurpormhoekv Ve«n z C M H ComellaacnGommen d H J v Eijk Snelllnk, dM M Geldvrblomv Celd«r d T M. Abal Carbajalv d Pieterman, z A BoerAufustinu* zM Smit—Pfeiffer, d E M v d Linden—de Bruljn, z M A Mangelaar*— Ftfneman c Weasel—Langen- berg zA C v Ze ijl—Kient jes. d M Braun—ln 't Hout, d B v d ValkDoorn- hein t A r Easenberg—Boa. z M J Bah- nerth—Suur d N Smitde Klerk d E Bax—de Rek i F L de Kam—v d Knaap d A v d WalKooijmana z P J Johnson —de Laat z G v Pelt—Gelderblom d W C de Jong—v Loon d H J M de Bruin— Smits d I Slappendeld L*«*n d M v HoogdalemSnoep z J Man o Guerrero —Versteeg d F E Aarden—Mulders z IH P v d Waal—v Putten d J van t Ho'—Franke d A C GrootenboerMeij- waard d W M Meulsteev Ruitenbeek, d M C M v Scheppingen—de G ree uw, d. j M M Mank—Berg we rff d J Strik—Spaans, ld C M Paan*—Wlrz, z, E Wicher*-OHjvt, TVU wordt hel hnb wel de h< rgste ixg Bijenkorf toonde gisteravond alrod H'fnaeland niet\rU te «e zagi n praintlgt asona gexer voor de teiev i*ie, kunt gij nooit I japonnen, waaronder vele met Aaaaittea Taa overlijden 1I-13-1964 E'dam Q H C Mass man v J Kuiper» 71 jr. E, A P vasi der Horst, vr, »eh few m C Ponsen, 83 jr M Terlouw, man v A KI0O ill Jr A Harlem an vr v H de Graaft, #1 Jr E Ml», vr, geh gew m F Anemaat, j» :'"t jr H de BruLn, man v J van der Groef, voor de boiw ven een ^poutlebureaa iJr a JT van Duck vr geh *ew m. Beide gebouwen zulten ook door ae ont- A van Bavei. 7» jr a f M van Uden. werper van het nieuwe raadhuis de M G Hegman* 67 jr A Warn aar. engah. „uv Dclftse architect F J C. v. d Vegt, wor- %,ZdeNr°°£%Ztrm™ WtfJ!fi gelijks bestaan ook voor hem en zijn den ontwerpen, waardoor een eenheid man v A E waber 39 Jr rouw zijn geweest, ht) dacht er niet zal ontstaan Raadhuis, postkantoor en aan sets van die verzameling te ver-1 politiebureau komen namelijk bij el-, kopen Hu was schilder en tegelijkertijd kaar te staan Mr P van Schravendijk uit Gouda ls een schilderachtige figuur Eén van de I De PTT heeft toegezegd spoed tt be-1 benoemd tot rechterplaatsvervanger laatste bohémien* uit een vervlogen1 trachten bij de bouw van het postkan- in de arrondiasemen(«rechtbank te tijdperk toor Rotterdam l>e klatMOke zwaii fluwelen avond japon heel eenvoudig van lijn inaar l'U- tunilér gekleed ts van voren boog en heeft van achteren een V-vormtge uit-] sntiding Dat de avondjapon ook heel g*ed uit-1 meer goedmaken Weet gij wel. heer Drunt. wat gij Var» nn/e thn l>elljev ntrihutia lut gr»v. riten althan* de KNVB? En om nog een» koelen uit da aloot te hakn weet gil nog vun het con flict KNVIt verrat* m noord" Toen la er ook #1 rloor irrldti» 1 vun de (vr» geadvlM'tnl de KNVIt te verlaten en e< lonceren vuur In tie plaat* te let ten Gil het r ftronl trelil voor ons ouderen i ook voor het miTcitdeel der joneeren ufu^aan' Alle motie ven die gil naar vortl» heh» gebrar ht ook rite vrair de lelt- <sle ini*»en elke 0ron'l Na dit gedoe van de heer Brunt kan Ik e< titer niet nalaten een woord van lof uit te brengen voor Dick van Rommel dl«' voor de radio br? ver- Mug dreolhde In Schotse lurex ruit ■lag gaf van iMtvengêtvoewde wed-1 «trild We rullen Hun H< lluruti i niet Dr «vvaito fluwelen avondiok kap ge licht vi-rge'en mnni ronl» tllek van comblneerd worden met ver*»hllletnie i oimel dire w«-il\lriut versloeï jhloiiw* en |ak|es een mouwloo* kanten deed on* weer ren» heimnrren aan blou*e met nnivhe*. een «wart* blouse da hegaaMe verslngpever Han Hol- met lange mouwen enz Fce*lelHk en lander Bravo Dirk van Bommel) leugdig I» een tumuoise ctxktalljajMin r[ EKN AOW -ER DIE VROEGER i Vgn crr|>e georgette met fladderende loa- J OOK TEGEN KEN HALLETJE I „treken HEEFT GCTRAIT Ook aan de avondmantels iveel veorreeht o» tieh htawea de afras tering te assgea aphoBdrii Dm eea te oeeni'-z: Noberio Hof- ling had vorig seUoen de gewoonte om at* er een nederlaag voor leüenoerd dreigde tang* do ÜJn te ga»» lopen en aanwlltlngen te ge ven. lli) had er nog een paar keer s ver ra mee ook. tk kan me voontel- Irn dat de trgenpartU en dr aehtlda- o\ergest«[ naar bparta, vih routi nier» ain Den Haring Delwei. La gerwaard en v d Burg heeft men (te vroeg'') afscheid genomen *n r-nge talenten ala Llbrcgts. Damen, jo Tl hle en later ook Chris de Vriea wèrtlen verkocht Vorig jaar heeft Excelsior zich nog aardig kunnen redden en ook dit seizoen was de start niet slecht, maar nu de klad reekter deaa' hoattelwttw hinderlijker een beetje tn zit wordt het gem® v Inde Terecht werd liéfUng daar- o»k Ma paar keer lerogtirweaea «Ua haakje. Ik ken andere tral- - - achter hl gevierd kan worden tn geruite »tof, i<, |MB atiura ,r. on prettige apmer-1 weer wat ruimer ademhalen, maar werd bf«eren met ivn strak model met1uu --- van een paar geroutineerde krach ten duidelijk voelbaar Morgen «pe len de Woudesteiner* een uitent be langrijke wedstrijd tegen Vcendaiit BU een overwinnlm? kin Henk Zon nar*, die er een haait» v*a hadden «rbtrr het doel van de tegenstander te gaaa aitten en neprettige apmer- klagen te maken aan het adres van'° v»ee. als er verloren wordt de doelman, mei de bedoeling hem vsn de wU« te brengen. Dergelijke dlnsrn mnarp op een sportveld niet -ebrurrn en hr ts dsarom alleen maar lor te jutrhrn <lat de KNVII y*EN tescnvaller voor ExceUior Ss, lj dat Toon Meerman morgen toch niet kan spelen Trainer Smits had donderdag goede hoop dat hll hem GEMEENTE SCHIEDAM Door de uitbreiding ra» tte i.»fkra#-.J»*d*n tcns*-cta* vsn ds komst vsn h«l AARDGAS sUr- *r de votg4nd« tnl»re«sants pUststngsmogcliikharden bij de Technischs Bedrijven (■os an water) Het ocsit van GAWALO viploms s streXt lot aanbeveling (bij gebleken geechtktheld. na behalen vsn CJAWALO- diploma s, ls plaatsing in hoger* rang mogelUX MET Gawslo-dtpionie en met belangstelling voor con trole en kturtnc vsn GAS- en WATtRtNSTALLATlES Loon ®msrs*s!U« vsn ervaring, bekwaamheid, loeftUd s«a Huurcompasisett» vernet S3 jssr I 3» W |s®r -.isnd A O W -pramt* vmt rekening vsn de aedrt-on. V*kenU*toeslag I1, QuneUg* vsasnUsttgeUng Vrij* .-srerdvg Gratis werkkleding St»vd»ks»t»jsv*ffe«!Kllna V»* gehuwden la h*« verplsstslngikoetenbe^uit v«b wepaating Ta» kan ssnstellln* tn dienst trolgen met opneming tn het Alg*nie«rj Burgariljk Pensioen fonds SollkctMUet onder verasldtng v*n eplatdtng. «rvtMSng, leeftijd en» buuo: s H d*g*n te :.«nd*B ss» tin Dtte: Uur vsn de Technisch* Bedrijven der Gemeente gchtedam possbu® 7* Schiedam RfET verotdwaardlging sntakelo/ir «tukje van cte h«r L. A P over hot radioverslag van da voetbalwedstrijd Nedarlarsd-En- galand door Dlck vin Bontmal. D# h»r l«. API# blijkbaar joh al s»ngt last door da REM-ziekt* CmiiLitLuiu1 (taudufht besteed hgronder moot eyn iiniultl ii»u, fluurelen modellen tn ru-art en ging las Ik h®» rood, noorzten t'rtn een ruime capu- maslrrfelru neemt ont *e te voor- komen 8>r hond «II na echter »4»k ."telr,. !„n v. m n t Mn Ml dat de eoaehe» liisn mond dleht hou- i j!' J~,»wllsftra v er. Tmütj den *ïs se op hun hsnk iltten rv7.^!Lk beknotting van de* eoarhe* InvloedtiJÜ S?_. ,u, (u i, tr„MM Lu dero niiddonvo»)r Leen Tump ge gaat m® te ver. Daarom moei bil c„ .t„w ia iau pelatlleerd en roorzien t»an re- i«trilden asnwllalnirn te geven en i,,,, veranderingen In tlln ploeg gil (e <i brengen, om de eenvoudige reden BU de winter*|x>rtkledt(!g Is genoeg kau* voor Iedereen prachtige truien dat i|n tin» het spel ten tw4> kun nen konten Dr «In van de beptlUtK bles^eerd ls. heeft Smit» zich g«- noodzaakt gezien een proef te nemen met Gerrlt Kort die van origine een verdediger it brengt luiileraarn hulde aan l)t»*h van Hommel vour tlln iitirua veralai Het was som* of wil Han Ihtllander in het stadion harWcn Zondaga- mlddaa» horen wo heel wsi mlndor goede ver-'». rs De er L. A uua twi tnrri rvii jzinv iivikt »i - ----- - met de se mooie Niv.rse en Zweedse ontezat me ook /Ij te namelMk heeSlOp de Linker Maasoever heeft men tenivkhri 'v ,r ont 'ken Ah deikaiu „tg CVV-DCV. Overmaas-De 1 ts-reeh aehter tn plaats van vóér het «„.„l. M j. I kje gaat allien kan ntemanu I"")1, DllZ-Sportoau 1», Aan i de «end snorren Fn wal maakt dl* h Abraham van Mkwtg sul Nop- meter nu uil. KNVB gezien tlln gereutel over de *"Ke- motteven de heianca-stieteh pantatxns neamde zullen Ondergetekentte |n diverse tinten, sle apréa-ntlpnkken reket namen* duizenden van helancn uit één snik en de leuke apa kozakken-kostuum, uitgevoerd In twart afgezet met gouden ble«!«>, gecomple- $Mrd door Mn purtieve pet- In de pauze konden de aanwetlgen 1„Vanaf de tribune krijgt men soms vaat een voorproefje nemen van uitge bruld* ktrtUnwtu'i en ITE *chciilsrvvj)ier* hebben nog een andere aanwtjslng gekregen tunus-RFC voe) volk trekken, oa- dank* de eoneumntte van Bporta- Gev raagd v sxir spoedige Indiensttreding to«kt voor hiftr kantoor te Rotterdam een Mast taak aal bastaaa uit: hat baoordalan aa «alactaran van nlauw* Ujdalljkt ksnt&nrkrschtan bat aiulerhoudsr. van talalontsche eeotactan mat klanten het op varaatvrbsrrf® w|jza plaatsen van uitzend- krachten btj ons* klanten bat btjhoudan van da aan bovanganoamOa punP" verbonden adrninlstzsU» vo«r h«t vtr/v'len van daze bategrük* functie dtant ra## te baachllütsn #v®r c«mn>*frt«l# an admsnlflwOere bakwssiüiaden. alantada aan grote mate vsn tact ln «tt- gsng mat mensen Krvartog, raada tn tan dergelijk* funest» opgedaan tal tot ssnbavellng strekken EUtnhondtf (aschrevan r,: -raven mei so voUadlg mogt- tijk* tnllchtli.ifan «n voorsten van pasfoto san: i ïéXM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1