Bezoekers verrukt Sjoukje eveneens AGENDA O.-Beijerland wil mengsel van aardgas PHILIPS TV CQUZY o 75 A Liverpool de achtste? 8?s ua ettoWë^T^riweilösn. Iff* IPT" VoorcfëW Het betere Bel-0-Fast overhemd J Voor de tiende maal Holiday on Ice in de Ahoyhal Neclerlof wil maatregelen op Waterweg Politie verdenkt Duitsers van serie inbraken Prijsuitreiking volkstuinders P. C. Yellekoop 25 jaar in dienst van Bouw poli tie Bioscopen Voor heden Niet puur: ombouw dan niet nodig Keuze Goederen uit Hoekse huisjes te koop! In Palace: Voor morgen Kx politics Apotheken V.Z.O.D. Metro hield veldloop voor jongens In Clemenshuis: In Hoek van Holland: A.T.C. PHILIPS T.V. Schweers - service Schweers B&W DE LANGE HOFKA-BANDEN pag. 4 - dinsdag 15 december 1964 VOLMAAKT KIJKGENOT MITS VAKKUNDIG GEPLAATST DOOR haast 9. Bel-O-Fast Self ironing cotton Dit betoro overhemd OftMlIiflhftfdg» vertegenwoordigers UIT? Wilt u een» echt uit Cocktails-festival CENTRIFUGE IN ZAKFORMAAT Fceslaunbieding T«l«visi« CADEAU grotere grip sterke antislip speciale profilering prima wegligging Conny Yes Walter, that's fine Mamma goes with us and if sLso dressed by IfXN kan weer (met een dikke tienduizend anderen) voldaan de Ahoyhal verlaten na afloop van de thoto. Dat dan de voorstelling van Holiday on Ice, voor de tiende keer in dit complex na daarvoor onder ander# pcbrtsik i» hebban gemaakt van een tent aan de Kruitkadc. Men behoeft evenwel geen tien Jaar terug te gaan, maar alleen maar een seizoen om een opvallend verschil in de Nederlandse uituoe- finffen~J9t4 van één van de zei over de gehele wereld toerende Amerikaanse thnwi vait te stellen. Want welke van de twee dit testten in Europa toevende troepen van Holiday on Ice ook naar Nederland komt, SJouk je D y k 11 r a ut erbij, Oaarom werd zij van zondag op maandag ook overgeheveld van de thow -waarin zy werkte naar de vanaf gisteren in 'Bottttdarh optredende (om vervolgens vanaf de kerstdagen tgeer naar haar voormalige troep terug te keren), Sjoukje is niet alleen wereldbekend, maar wordt ook nog altijd min of meer beschouwd al* onit Sjoukje, ais een nationaal bezit waarop we in ons landje trots behoren te zijn (Advertentie I M XÏENT114» ROTTERDAM TEL 010 131723 Vanzelfsprekend heeft Morris Chslferi |<lc wereld- en Olympische kampioene niet uit charitatieve overwegingen aan zijn Holiday on Ice verbonden m het Is logisch, dat de aantrekkingskracht vso ide naam Sjoukje Dijkstra Juist In Ne derland wordt gebruikt om het bezoek aan de voorstellingen te stimuleren {Haar naam wordt gebruikt, h«r beel tenis op «fftches, kortom de shows in Nederland (evenals overigens ook In Duitsland en Zwitserland) draalen om i Sjoukje Dijkstra H viliACltin 1 >1 Un( Omdat de verwachtingen omtrent JuAl ")S1 HL lil Ilvl haar 7,0 hoog gespannen zijn, viel haar 't f eerste optreden gisteravond niet mee |V/| r.f.-f~gfvi *an1 c1 *1 -fey 39g haar ook weer na de pauze (toen Ifiarilieili Uiuaeuin w" grandioos; de ster van de troep, zoals men dat ook verlangt) en nog een (Van een onzer verslaeeev-. 'n **5 f®*Prek n» »*loop van h«ir eerste vcraiaggevers) avond Tn Rotterdam. Sjoukje heeft een ROTTERDAM, maandag In het Pl««lbele verklaring: zij moet voor Maritiem Museum „Prins Hend P«U£ «en «c- w:.- van haar Otym- zal van 19 december tot 1 Januari 1965 P'*"6 Kür rijden; Ir. een hoofdzakelijk een tentoonstelling worden gehouden,!®how-programma blijkt dat Juist iets te die de naam draagt: „Koers Amerika".conaclentieua In de .Operamaeen pre- D# expositie toont d» geschiedenis van V?P 14 "P 'i* vfn populaire delen da ftóomvtttrt tunser» Rotterdam en uit vier grote opera's, waarin Sjoukje op muziek van „Rlgoletto" eigen ideeén op de schaats werkelijk fantastisch uit voert, wórdt zij de showgirl, die in de grote finale uitgroeit tot een glamour- glrl. Dan ziet men, dat Sjoukje zich inderdaad volledig heeft omgeschakeld, hetgeen haar betrekkelijk gemakkelijk Noord-Amerika De opening zal jhr. H. "P muziek van „Rlgoletto" eigen ld ileuchlin, directeur vnn de Holland- Amerika-lljn, vmr zijn rekening no men. Areas, da# 3. 7, ft 30 uur- leny Lewis als «Si sondsbck, a 1 CMttml, dag. 3, 7, IB uur. Striptease van Psras, Tl J lf)«akarf, doo s voorat, os nieuws la afgegaan, want immers in haar groot se amateurperiode waren na afloop van de wereldkampioenschappen al vele Ja ren tientallen shows aan de orde van de dag. rPOCH is Sjoukje Sjoukje nog. Na afloop van de show heeft zij als mvua' klèurenfUm D'oom«lianrt Ta- prettig Hollanda meisje weer een ge- woon Japonnetje aan, de opgeplakte klsurtnftlm M®d«rn« Miniaturen, tolu, I. Cktwac «kous, dag. a.is. 1130. 148. i 00, T.ii, 130 uur- De godin ven de wreek, 14 Claerona, dag. 130 en I IS uur: Search for Paradise, a! Cdteastew», dag 3. 7, ft If uur: Spervuur. 14). Cots®, d»i i, 7, 70 uur, Rlo Concho*. 14 J mmê, dim 9 «n 8 uur: Irma la Douce, 18 j Btnaoal*. dag 1, 7. 9.18 uur: James Bond 007 eonlrn <!r Ms, 14 j Kittellen. 4 Ml t 'te. 7. 8 30 uur- Liefde In mm f - -- LimMrt wimper» bevinden zich in het toilet koffertje, de overdreven make-up ziet men niet meer. ZIJ ziet elthens gister- avond: aeg leta witter dan vroeger, dat kan ook het gevolg zijn van de aan de Rotterdamse première voorafgaande extra drukte Ook is zij iets slanker ge worden het laatste huif jaar, zonder dat haar overigens een dit-et is voorgeschre ven. •en kool, IIL e, dtf J Is, 7. 910 «Kir: Se*, moord W/AREN na haar eerste optreden in tf^Us^ln l^verty Mllls^ ta ude Ahoyhal nog enkele tcleurstel- lende uitlatingen over haar te beluiste ren t die Ik ook wel grotendeels kon onderschrijven later op de avond was bij iedereen de gereserveerdheid in een gunstig oordeel over haar veranderd. Daarmee werd de gehele show gun stig beoordeeld. Ward h»tg«en Holiday on fee dit «flzoen Sri Rotterdam brengt, is weer in alle opzichten af. Een uitste kende enscenering, de prachtige kostu mering en alle andere voor een voor delige presentatie van de onderscheidene uitstekende nummer», waarin het kc— mini-he clement niet ontbreekt, vereiste factoren, mak n het optreden van Derek Jarne», Donald McPhersou, Guy Long- pré. Charlotte Ballauf, Ann# Gelmarinl, das. I, 30 mirt follow the boy». •J, Itstr^ Cms 1. 7, 9 18 uur: OU ln het bloed. Mastel,'diatd en woened t uur: Lawrence van Arsbt*. 14 J. Pimm*, dsf. 1 en 18 uur: Jerry Lewis als da sondebok, e I fibre*», 9 *n uur: The bridge on the rtvtr Kwel, 14 1 Ses, dsg. t, 7, 118 u-, De zeven gtadlato- ren van Sparta. 14 1 llsalo '02 dag. 1.18, f. 8 30 uur. Veel liefs uit Moskou. 1» J TfctMa. das ii, 7, 8 30 uur: McUntcck, de ■ewekiliel. 14 i. *t Teuur. dag. 1.30 en 8 uur: Les enfants du paradis, Jl VtSfcerii. d>| a en I uur. De volgelingen ven Drlcula, IR (Van eon onzer veralaggevers) KOTTEBDAM, dinadag. Oud-B-» tjerland gaat wellicht het aardgas op een andere w|)ze gebruiken dan Botterdam, Van b. en w. van eerstgenoemde ge meente ligt een voorstel aan de gemeenteraad op tafel om de Gasunie een mengsel van aard gas en lucht te laten leveren. Mm wil daas-de»? de ealortaebe waarde vso het toekomstige aardgas afswakken tot de sterkte vso het tal- digi IsehtprApMn, dat ln deze ge meente wordt gebruikt. Deze manier van aardgas aanpak zou eventueel een voorlopige maat regel betekenen, vertelde de direc teur van hei Energiebedrijf van Oud- Beijerland, de heer S E Fetruima. Oud-Beijerland ziet ais voordeel, dat men nu de toestellen bij de ge- buikers niet hoeft om te bouwen. Ook het lekverlies speelt dan geen rol Brengt men namelijk het pure aardgas ln het buizennet dan treedt er verlies op. omdat dit gas van een grotere druk is In Rotterdam moest men daarom het buizennet rontroleren en geschikt maken voor sarrige- De *erk/«m- heden daeraan /ijn nog niet hele maal geéindlgd Ook worden alle gasap.'«raten in Rotterdam omge bouwd, Toch heeft men hier de keuze vso het pure aardgas gemaakt. I.n dat Ju tut vanwege de grotere calorische w&arde. Daardoor heeft men tem mindere hoeveelheid aardgas nodig os» eenscii 0res ui laat ie bereiken als met «tadagas. Dat scheelt de helft ongeveer. Het voordeel is, dot met een gelijk blijvend buizennet de capaciteit van het net toch verdubbelt En Rotter dam had nu Juist een uitbreiding van het net nodig door het steeds stijgen de gasgebrulk De heer f'ertusma vertelde ons; Ja rle stijging v»n het gasverbruik is in Oud-Beijerland ook merkbaar, vooral doos- het toenemend gebruik van gaskachels Mnar wij zitten hier ruim in ons buizennet En nogmaals' het voorstel van b en w. kats men zien als een voorlopige maatregel Het is mogelijk later weer om te schakelen." (Advertentie l.M.) 1t MIDDELUNDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 36 ROTTERDAM, dinsdag Aan de universiteit van Amsterdam I» geslaagd voor het examen doctoraal sociale geografie mej A Kuppers uit Rotter dam Aan de Economische Hogeschool te Holterdarn is bevorderd tol a/ countant de heer F. J. N Draauma uit Rotter dam Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is geslaagd voor het exam<n kandi daats Engelse taal- en letterkunde mej P. A Kwint uit Rotterdam Advertentie 1 M W/S een evenement, rist men feitelijk gezien moet hebben. Mag ik nog even apart ■tHMtemw ",ur 1 noemen het bijzonder sympathieke op- Lutana. 10.18 uur: puu\o-duo Gord Reiner treden van de gehele familie Coleman* me te vzn Ktaaen Akaf-fthezw, 1000 uur: Holiday on Ice. ROTTERDAM, dinadag. Het so- j elallstlache tradslld d# heer i. Neder lof heeft het college van B. en W. schrifte lijk gevraagd of het jsusstregelen wil I nemen teneinde 4ot verbetering van de situatie op de Nieuwe Waterweg-Nleu- we Maas te komen. j De heer Nederlof stelt namelijk, dat er verband t>e*.taat tussen hef steeds druk ker wordende scheepvaartverkeer en de daardoor nauwer wordende diHsrvaart- rulmte op de rivier. Hierbij wijst het raadslid op het grote asntul acheeps- c'arir A~nn~ Wari7êr~c 11' veie andcieii tot' ongelukken, dat do laatste maanden (Van een onzer verslaggever*) i ROTTERDAM, dinadag Be politie heeft ln een Rotterdamse L*«eawök drie Dnltsers aangehouden, die ervan verdacht worden met een aantal vrlen- den goedern» nit ksBBp«erhuliJes to Hoek van Holland te hebben gestolen. Er werd voor ongeveer 4.»00 vermist) De ««ingehouden mannen zijn H. S (35) uit Urnen, S G T. uit Berlijn, en F. W G. S .(Ti) uit Frankfurt ZIJ '.«rden »»ngehouden, toen zij de goe deren m de havenwijk te koop aanboden. De twee anderen, die bij de diefstal len waren beirokken, bevinden zich In het buitenland In arrest M. A. S. (29) uit Oberraden zit in Traunuteln tn de gevangenis, een andere Duitser K. H. B. (24), van wie nadere gegevens ontb;■;-{»! men de eente wedstrUd met 3—4 ken. *H vneir desertie m» h.t v-gewonnen. In de geschiedenis van de Europa Cup la het not maar zelden voorgekomen, dat 'n club er ia slaag de een achterstand van 3 doelpun ten goed te «aken. Om prectes te *t)n gebeurde dat 12 slechte vier keer. Is 1957 presteerde 1 Rapid Wie» bet tegen A. C, Milaan ln 1951 gelukte het Kopenhagen te gen Schalk# '04, -.;»rls Jaar haalde het Luxewtaygi® Itmamm d* Eaeh dit kunststukje uit tegen bet Finse Valkeakoateis en enkele maanden ge leden dwong het Poolse Gornik het Tsjechische Dukla een beesttMtogs- wedstrijd af na de exmu wedstrijd met 3—4 verloren te hebben. MORGENAVOND «allen we weten wettte elub donderdagmtddz i in Wenen als achtste aal mogea deel nemen aan de loting voor de kwart finales va» hei Europee* toernooi voor landakaix- ptor?..; et. Het wordt óf Liverpool of AnderlechL De an dere zeven zfji. zoals n weet Real Madrü, ftemazionale MUz.»a. Ben- flca. F. C. Koln, Glasgow K - ngerz, Vazaa Gyoer e« »na eigen DWS. Het meest waarschijnlijke la dat Liver pool xtch btl dit Illustere geiebdup zal voegen. De Engelsen hebben lm- ken. zit voor desertie uit het Vreemde lingenlegioen tn Frankrijk een straf uit. j Zy worden ook verdacht van diefstal- 'ten in Naaldwijk, 's-Graveland. Zwijn-i drecht en Alblasserdam. (Van een o. ter veralaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. De wet- fcjtuder va» Sport en Recreatie, de heer R. Lsaterak, reikte fhtermvond In het Induztriegebottw de bekers uit aaa de b?*turen van de volkstuinverenigingen, die het afgetopen aefsoen volgena keu- 1 i" TTEEFT Anderiecht nog sen kans? ring»r* porten de beste resultaten heb- 11Al Direct na de nederlaav od An- ben bereikt. De heer Langerak zei dat hij al het mogelijke doet en zal blijven doen om het volkstuinwezen te laten floreren In de permanente complexengroep A ging de ereprijs naar „De Zuiderhof", de eerste prijs was voor „Blijdorp" (voor de derde maai), de tweede prijs voor „De Zandweg" (eveneens voor de derde maal) en de derde prijs voor „Vreelust". In groep 8 van de permanente com plexen waa de eerste prijs voor „Beijer- waard" m de tweede voor „Oldegaar- de" Bij de tijdelijke complexe® gtag de eerste prijs n -»r „Kweeklust", de twee de naar „Tol nut en genoegen" «n de derde naar „Helpt elkander" I Tevens werd de uitslag bekendge maakt van de door de Rotterdamse Bond var Vol) itul: (c-, uitgeschreven foto- en diawedstrijd De eerste prijs voor de dia's (een projectiescherm) waa voor de heer J van Oole De ««rite prijs bij de foto's (een camera en een. tafelaan steker) waa voor de heer H J, Broeder». De overige prijzen bestonden uit waar-1 1 debonnen. I Na de pauze werd een serie dia's uit I Wenen getoond. Direct na de nederlaag op An field Rotd in Liverpool geloofde geen Belg meer in de mogelijk heden van de Brusselse Club. Vol komen ontgoocheld keerden de An- derlecht-spelers uit Engeland. Op nieuw hadden zij moeten ervarene dat hun technisch verfijnde syel min der efficient w$» dan 't snelle, recht lijnige voetbal van de Engelsen. An deriecht kan zich ln Europa meten met Iedere grote club, het schakel de eens Rest Madrid voor de Cup uit, maar van een Britse ploeg heb ben de Belgen nog nimmer kunnen winnen. Het schaamrood stijg; hen nog Immer naar de kaken als ze denken aan de 10 -0 nederlaag tegen Macheiter United in 1058. Oei; tegen Glasgow Rangers waren ze ln 1959 niet opgewassen. (52 en 02) en ln 1882 liepen ze wel hun grootste teleurstelling op, toen ze in Brussel door fouten vast hun doelman Faze- kas met 4—1 van Dundee F. C. ver loren. en daardoor na een wedstrijd al vrijwel kansloos waren. POL VAN HIMST zware opgave NRT RoM*s4«bs» Bchwawbarf, ZO 18 uur Dm plsatebtkUder Mlm'- Saldarkcrk, 30 15 uur Roti*'* chr jpamisgd fc«»r W«lhrusctss» oratorl Afcay-llbanw, 18 *n 30 uar. Holiday on lc* Voor *n overslcht van de ixpo»: «1 Rot terdam tl* ons blad van aondardaa KeehMf Muto*«*r: BulWrman en D« Oroot. Banthuluratraat 13. tal 343815. H Oer- aoait, Sehi*k*d«i 98a. tal Ï4g#33. Kleir»- pold*r-*pothnk. Duyv#»tal)nitraat S, 18443a: Kugil. a a-4 Vrle**la*n 8. lel tanil; uaaaay. v Voll* ïioven»tr 98 tel 133789: Ramleh-apotheekRamlvb- wol 4.3. tel 1S«7'04: W v d Vecht. Ma- Ulo. tal 1-30788 tilllea >.-»i ..Sek- f n- -i.««si-Groet, Baelhov*naln«el t. tal <88897 tLIRer-.f ÜjMHoevtri Apotheek MsUplaat. Cour- zandww«« 48, tel 173341. Pleinwea-apo- UMMk, PS«snWf* 68*. (el 371188. A lie» Lan|enhor*t 355, tal 374383. dr P F dig kale vader, moeder en drie dochtertjes (van tien, acht en vijl jaar) daar kan men wel tien maal vijf minuten naar kijken. De ahow is aanzienlijk beter dan die. welke ik afgelopen zomer ln Valkenburg zag, Sjoukjf moest rich toen nog volle- omschakelen. Amsterdam had en- maanden geleden d«t!.eifde pro gramma Rotterdam heeft Inderdaad weer iets unieks. Ik heb Sjoukje nog haar oordeel over Rotterdam gevraagd Haar antwoord het publiek waa fantastisch 1 ROTTERDAM, dinsdag De heer nr irriivvrn F. t\ Vrllekoop. hoofdopstchter bU de JAN DE KLUV 'EK <le|)|( v#n fn Wonlngtoe»lcht. vierde glateren iUn 25-Jartg Jubileum bü ée*® dlesL HU werd fehuldlcd in d« kantte» vaa het Rtadstinrnierhnls. waar talrUke collecs'* aanwnla: waren. De rU van sprekers werd geopend door dc directeur, ir H J G van der Veen. die de afgelopen 25 jaar de revue heeft plaats gehad Voorts vraagt de heer Nederlof: In dien voor verbetering van de situatie het rijksloodswezen en-of Rijkswater staat moeten worden ingeschakeld, heeft het college dan het voornemen daartoe onmiddellijk stappen te ondernemen' S 100 i 11 oen is blijvend zeI fsltt jkord a Vent U v/u^sen /tviJs U svilt, 00 V in de V/as - mfji.ninf. f J tnr wens lit fit een- tri Knjeren, dus 90en druipnatte o ver Jiem dor1 moor. Du irnn op- banyen ofn te drogen droogt inef l)lijft glanzend v/if a is ondoorzichtig oorspronkelijke priji J5«90" T«E leden van de toneelgroep „Vriend schap zij ons deel" (V Z.Ó.D voer den zaterdagavond in gebouw Palen het blijspel „Zachtjes met de deuren" op. Het talrijke publiek genoot van eer, leuke familiegeschiedenis en bovenal van bet snel van de V.Z.O.D.-ers. Ger- da van Buuren bleek geknipt te zijn voor «Ie moederrol. Voorts traden o.m. Ans Philip, Gré Elffers-Apon en Jan Jaquet (moeilijke rol) op de voorgrond en wel zodanig dat regisseur Nol Men- nings zeker tevreden zal zijn. Er was bal na, tot vroeg in de mor gen zelfs. POL van Himst en zijn ploegmak- ?'m ,de 1 «taan dus mortrïn vnnr 'n op ï01? de ranglyst. De deelneming meeiUJke opgave, maar helemaal ho-l*^?. mL'fffk Europa-Cup-toer- paloos ljjkt me de situatie toch niei. I :ooi liJkt dm °°k al weer verzekerd. In de eerste wedstrijd, die Ik via de yODR Frits de Kimpe de direc- (bit van haó 6inilln_ C I la J Vlaamse talevisie heb kunnen vol gen, heeft Liverpool geen geweldige indruk op me gemaakt De Engelsen teut van hef Stadion eijenoord te Set misschien wel goed om .••or- fenrand even naar het resultaat werden in de eerste helft lange tijdvan de wedstrijd fe informeren. Een van het kastje naar de muur ge-1 eventuele bealisalngswedstrijd zou in W rUf a/ «°«erdam een vol stadion toekkea. zij twee fortuinlijke doelpunten toch m 20 voor. Sen derde treffer, vlak na de rust, brak daarna, het mo reel van Anderiecht volkomen. Dat moreel zal nu wel weer wat opgevij zeld zijn. Ais ik Belgische kranten mag geloven heeft Anderiecht zondag in de competitiewedstrijd tegen Lier- se uitstekend gespeeld .De kampte nen wonnen met 40 en staan nu met het maximum aantal punten uit twaalf wedstrijden en met de doel- I |E Belgische t. v. -kijkers weten op dit moment nog niet of zij de wedstrijd op hun scherm te zien zui len krijgen. Het bestuur van Ander iecht zal alleen toestemming voor een uitzending geven als het stadion vol- tedig is uitverkocht. Aan hef begin van de week waren er nog 20 000 ylaatsen over, zodat de kansen niet funstig ltiken. KRISKRASSER koopt U nO voor haait halve prijs: Per persoon worden slecht» 2 stuks verkocht tAttllSAM tOtlltOAM tOIIIIDAM tOIIIIDAM ROTTERDAM, aundug He Kotter- «fauna* allellrkvereniging M«m heef» |jet passeren De jubilaris kwam op 3 zaterdagmiddag voor de eer»lr krrr nprii 1939 als ümnirrinsti bij de afge- vtidliMip gehuiideu jonern», (II# <rl Hruggen Zjn werk werd onder- hij re» atletlrkTffrenlglitK alja iMageste broken door de militaire dienst Hierna jen. Ken kleine 4A drelwenier». ser<»jM k hy bU d* afdeling onderhond In drie groepen, bonden de strijd tegen ym ()F Boleb> daarna bi) bo*tratinK en rlkunr «»n. ivervuigen* weer bij de afdeling Brug- - In d* gro«i> tl Lin II J«*r w*r.l BKSjgen. In 1945 werd hij opzichter van v*n S«nua. B#wrl»ndi*U*n i 13. ui Hotïnjrvr eerNtv nu tie R(hL»mi Bouw- en \Vonin«ti>«zicht 193381 f«T <)tKI n\4*t«?r lil 1 mill >l\l bin* I n.. I liinnnrj 1050 VVPItl tip hpiir Vel- llwcvlln, htnit MpUk«ntMt' apoihwk v U R drn lUuvet in i 1» .1 K IHmidli "P 1 JJ}""*"[l r d 0«ri. Do»dannon»Jir»at I. (foofvllat* |n 147,4 II Laarbuch tn 1 f7 n Irkoop tlte opzichter en \ur jaai w°l- Ul 010-183343; apotheek Pemt» Burg gde tijn benoeniinft nis hoofdopzichter Ratrut 13, Pamis, tel. 010-163157 t;n»rp 2. u i;m io Jmrt J r boUngtr. nc heer Van tier Veen roemde het werki mm M.nrr ln -' .uin i _F ll"U*«r (|at (,e jubllarl!( in ,te 19 Jaal (jBt hit tenaren bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht U d«e Hoog wawr te Rou«r.(«.» 1# til werkzaam is geweest, heeft verricht 9.17, Sa IB 1419; s» Dordtecht i* til 3 9a hmep a 17 t m JgM! U WieK W| i Namens b. en w bnod hij de jubilaris Sa IS IIM: te H*ll*vo*telul* UI J(38ia* PjHi 4 min I*.- u*n oorkonde en gratificatie aan te tu nsi* V*n .M Hoi'iaurt» in 4 so,— Namen» dc Algemene Bond van Amb- leur P. Ebema r Wsif-Krwliharf* t K*rt« H«4|iti«9t Miaal Ksissrfr. I Wlsk*U«*lr«w Hoooviiir VIAAtbmOlN- |tS9*«U IIIDIM HMilianiritrtti XI Hf ItstUsn ieen en zij hebben hun handen warm kunnen klappen. Manager P. Schaap had een voortref felijk programma samengesteld. Het hoogte punt vormde vanzelfsprekend het ogenblik dertig jaar. Het zesde optreden van. Freddy Scott en The lustrumfeest van deze kerngezonde I Condors. Naast Freddy maken Ben van a I i Rotterdamse vereniging (de grootstejP£rf "eter La Haye (leider). Ed Accordeons in onze stad) werd zaterdagavond in :e •'•'der en den Schaap deel uit van VEDERLAND teit slechts twee accor- Lommerr.jk een feit. band. deonverenigingen die het veertig-, ..Muierva da, ruim 230 leden telt, jarig bestaan tot heden hebben m- h,eeft verschillende „internationals die vierd. Na „Vieux Camarades" is het rrnat van ..Minerva in binnen-en thans de Rotterdamse zustervereniging buitenland hoop houden. Wy troffen „Linker Maasoever" die dit unieke ju- zaterdagavond in Lommerryk een opü- bileum op waardige wtize heeft her- mistjsche voorzitter H. Francken aan, dacht ui het „Clenienshuis". d.le Mmerva-verleden in herinne- De heer J. Wasman, als clubsecre-|nn«, terugriep en uit wiens woorden tans on feestcornmissievoorzitter heti^ konden opmaken dat Minerva op centrale punt, kan met voldoening opI'^«bekgelbied een hartig woordje blyft zowel de receptie als da feestavond I ®1S?sp,jen' I terugzien. Voldoening ook b'o de 86-1 .eden zyn enthousiast, niet alleen jarige heer J. Leurs. die als oprichter- T, 00 Jl. feestzaal, ere-voorzitter aanwezig was. .Zaterdag hebben zy gekeken en geluis- Voorzitter P. van der Berg dankte de terd naa.r o.a. conferencier Hwi Bakker heer P. van 't Groenewoud (N.A.B de en naar de Rotterdamse „Hotcha's". Het heer A. Profill („Zuid") en de heer F. bal werd gebruikt om de spieren soepel Goralski („Frohe Klange"-Essen) voor fe houden. Dat was nodig, want enkele de felicitaties met stoffelijke bluken zondagmorgen de baan op o.a. de bondspl*quette. Penningmees-1'°n.' training te vervolgen en dat na ter T. Verrny en drummer A. Koster.:*0" geldig (vermoeiend) feest... betden 25 jaar :n functie, genoten mei]|1 vjuCOU.' acht leden, die langer dan tien jaar lid waren, uiteraard speciale aandacht. Een fiViwvJn li" leuke (eestavond met bal na besloot u' IIIIVIUU in 'J 'Ut l3 li llvl«» tn Ï.vie. 4 k lulver* Ir. 'i 57,3 deze geslaagde dag. j^R zyn in onze stad legio fanclubs. De - j T niutnuiwnlji fanclub van „Freddy Scott en The waarvan de jubilaris hoofd- als ljUIIIIllCrriJIV. Condors" is er één van. Achter Freddy bestuurder is, werd een geschenk onderen de zijnen hebben zich ruim 2.200 couseit aangeboden Namens de reser- AJitipr jyi ,fans geschaard en die fans betekenen vepohtie. waarvan de jubilaris reeds fUiteraard tien enorme steun voor de zestien jaar lid is. spiak hoofdlnspec- T)E Rotterdamse dames en heren alle-'heren mus'ci. Ir. Ösieon waren zater - n tiekverenigmg .Minerva" bestaat op'dagavond ruim 1.000 „aanhangers" bij- zijde zien. De Hoekse toneelgroep A.T.C. heeft zaterdagavond een werkelijk magistrs- vertolking van het stuk „Van ander ras" van de schrijvers A. Dusseau en J. Gow gegeven. Onder leiding van Tyni Groothuizen hebben negen amateurs bijna duizend mensen iets laten zien van het rassen probleem in de zuidelijke staten van de V S. Het stuk vertelt van een jonge ne ger. die is opgegroeid In het huis van een senator, Wanneer hij in dienst gaat komt hij in aanraking met een andere wereld, een wereld waar het onder scheid onder de druk van de oorlog vee! minder Is dan In zijn omgeving. Als hij uit dienst komt, komen de eon- flicten. De jonge neger komt op va'se beschuldiging in de gevangenis terecht. Dat leidt ertoe dat ook zijn slaaft» moeder haar haat tegen de blanken tot uitdrukking brengt. De jonge Piet Steenaard leverde een prestatie van de eerste orde met iHn vertolking van de jonge neger. Ook de overige leden lieten zich van hun beste Alleen om da Mrvlc* al: W8ITKMTRAAT 75—79 TRLBFOON 195240 Junple-»mile Cry Gin, Cltetry Brandy, Lamon in Jul** 1 1 w Jungle-mary Wodka, '-'mate Jut**. L*m»« Jute* and tpio** Junole-sour Wtusky, temen Julo* WAAS noussa*»! omtsm aan te! tn saMcwm-sati Dat i* nl«t t*- v**l want 01) I* maar ai m hooo «n mui 88 kn»;: toen **n gret* caae- clWIi: 4 Ulo w«go*d strljb- droog In 3 «steyten. wrln- jhi»na*n overbodig. OK ROTOR - CI74TRIFUGI te IMU gtotekr VIJti' u boiM hm mh maar wttt: **nr*cM, tted. HIJ pdil In h*t ga«t*4**nte«tt*. (d*a>l voor Eki.ifesf.»lM«S MsJ «teat op •cn schitimptetlle Isimui •n toept êMrrioor amutoloos. Uud d* ROTOR-CCHTTCFUdE op l w, ovwtukt wteif ha* (Mttig h(| voor u wwM. Prils 174^ k* Ir tsmlinrnsROTMAMttonhMk B*Öjw«4l 84, «ktotlng WOatSttt, BON N**m M NOVAK greet.*<ld 5® cm 7Ü,— m«t 2* n*t 898,3 Jaar garantl*. Bij aankoop van d«a* taltvUl* t*n TRANSISTOR.RADIO van 139,— ARISTONA RRIS Oud* Blmtenvteg «49.148. Tal. «14047 j. Rranaalraat 104 a T*i. «13281 B*y*rlan9Mlaan 31. T*i 171588 Wina*lc*ntrum ilnrtenban 178-189 T*l. 111831 Me*gvltet Rotterdam. staan garant voor uw veiligheid door. Vraagt lnllehtlng*n bU ROTTERDAM, DORORKCHT, KLAASWAAL I im Wabc I am Corny We go dinner to night N4I: rtttitekapiMta 19. UUl*g*rab*ri tel. 1*7198

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1