OFFICIER EIST VIER JAAR VOOR CRIME PASSiONNEEL' Echtgenote kon op het kantje worden gered ief deed of [hij inbraak „ontdekte" AGENDA Asiel wordt geopend in januari Voorraad in ons land ook voor Rotterdam bijna uitgeput... TE WEINIG BOMEN VOOR GROTE STAD SPINWIEL JONGS Recreatieschap Brielse Maas Aantal weekeind-boten moet beperkt blijven Debuut van pianoduo in de Lantaren Groengordels laten vraag stijgen ïim m Snijders werd winnaar Sociale Raad had laatste bijeenkomst sjrerfcïsw S3 ^arloviiigsniigen festival 1975 [eovanieiiand r - W Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken Inbraken Wiirgpoging Gewapend Es Ziekenhuis Luis Burgerlijke Stand vati Rotterdam V«3! Standen van RSll T Om de Citmida-heker Lezing over slichter Coolsi tigel-ziekenhli is «11 -mm m 4 - woensdag 16 december 1B64 IQgKIn onze nieuw® afdtling (10 Jaar vóór Op de tijd) naar era» laatste aanwinst model „Brigitte". Eer. topperI (Van een onzer verslaggevers) JtOTTERDAM, woensdag. „Verdachte had de opzet zijn vrouw te doden, Liever dat dan ze aan een ander te laten", zei gisteren de offi cier van justitie bij de Rotterdamse rechtbank. Hij eiste vier jaar ge vangenisstraf tegen de schoonmaker C. S. (30) uit Rotterdam, die op 21 mei zijn toenmalige echtgenote Geertruida Andrea de Bruin (24) met een stiletto levensgevaarlijke verwondingen toebracht. Officier van justitie I SCHILDER Hij prefereert na 't kleurenspel 'c edel Spinwiel-naturel! VR1JMOED-SCHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, - Het dagelijks bestuur van het Recreis*; tieschap Brielse Maas zal zich nader bezinnen op een verorde ning met betrekking tot de z.g.1 weekeind-schepen in zijn gebied. (Jit de kring van het algemeen be stuur, dat gisteren ten stadhulze vergaderde, kwam de wens naar A AN do bijnu onweerstaanbare aan-ivoren een juridische vorm te vin- trekkingskracht van net mimice- ;jcn die het onmogelijk zou maken ren op twee vleugels zijn bima alle Van een onzer verslag gevers) ■er yET wordt de laatste Jj Jf tijd steeds moeilijker om aan bomen te komen. Het uitbreiden van de grote steden en de daar in aan te leggen groengor dels hebben de vraag naar bomen enorm doen stijgen, ivaardoor de voorraad in Nederland bijna is uitge put. Ook Rotterdam onder vindt daarvan de last. Tuinarchitect H. W. Vink vertelde ons, dat men vroeger voor een bedrag van rond tien gulden een boompje kon kopen. „Nu zouden we ze uit Duitsland kunnen krijgen: voor ongeveer 800 gulden en dat is te duur!" iji Het is duidelijk: deze boom soort is nog te koop, makkelijk. De vraag ernaar is gering. Maar op het ogenblik kan Rotterdam nog wel even voor uit. Deze maand is de maand van het bomenplanten .Dat moet gebeuren voor het gaat vrie zen, De bomen komen uit de kwekerij in het Kralingsebos. De meeste zijn elders in het land als nog jonge loot aange kocht, waarna zij gedurende een periode in de kwekerij op lengte en dikte konden komen. Daarna worden ze naar diver se afdelingen van de Plant soenendienst overgebracht, waar zij een tijdje worden in gekuild. Een aantal bevindt zich nu bijvoorbeeld in de Spaansepolder, waar de dienst een afdeling heeft. pm&t Op 1 januari nieuwe Alg. Bijstandswet .•m an stak z'n vrouw met mes (A -'mentis I.M.i UJHIAAH SO Advertentt* i M.) (Van Min onzer verslaggever*) ROTTERDAM, woensdag. De «ffialtr *8» Justitie bij de Sotter- Aunsu mtMhmU heelt gisteren te ven de Sehtedsnu* ebmttmr i. M. (It) een gevtngenlaatrnf ven een |Jnsr met nltrek, wsarvsn drie smmmim vem-wnardelljk geilst, IJ» msrn sloop in leptembsr in ImI kantoor van zijn werkgever aan S» Gusiowsgi, wear hij een bureau openbrak, er de sleutel van de ldule uithaalde en vervolgens de kluis opende. In di kiuu trof hij een geldkist san, Met de bult ging hi) per auto ®sar de Maasboulevard In Schie dam. Daar opende hij het geldkistje. ild kaalde er het papiergeld uit en kist mei opem het wierp ter:slotte de kist met wasrde- pttplm {o.i. spaarbankboekjes) in I aal wstor. De officier hechtte niet veel geloof san dat laatste. Maar feit is: de waardepapieren zijn nooit torugge- wndan. Wel een deel van het p dat de chauffeur weer in het ie eld, an- toor teruglegde, «Omdat hij self afteer van zijn ted heul", zei zijn rsadaman. Jin. uit rafflnmnent", zei de offi cier. „Nu was het alsof de inbre kers tijden: hun daad de vlucht tsadtes molten nemen. De chauf feur heeft gedaan alsof hij de dief stal ontdekte!" Hat bedrijf mist aan geld nog ongeveer ƒ1.000. uitspraak donderdag 34 december. .at, dag. I, f, 9JO uur: Jerry te wis sla de zondebok. «4. dag. I, 1, 8.11 uur: Stripte hm vut li J. Jtnkorf, door), voorst, o.* ns«wi- rsrtM kleurenfilm Droom*B«md T«- hilt, kloUtenfUra Madera» Miniaturen, ■OMSM-gMtue» dag. 9.1 f- 1IJ0, 141. 4.00. T.ll, IJO uur: De fodla van d« smak, 14/- sum. dag, JO en t.lS uur: Search tor kl. Inhsh, dif. 1. t.lS uur: Spsrvuur, 14 j. IfeaMt dog. 3. T, 1.10 uur: Rio Cooehoc, u 1. IwasM, dag. lel uur: frma Ie Douce, ia (■una, dag. 1. 1. *.ia uur: James Botte O07 contra ér, No. 14 J. ItaasrlsM, dag. 2.30, 7. 8,30 uur: Liefde tn E kool. tl 1. ItMMlète, dag. 1.18, T. 0.30 uur; a«x. moord E m thrills Sn Bavarly Hills, li J. Ilexer, da|. J, 7, 9.30 uur: Follow th» boys, iMsas^ dtaf. 3. T, t.lS uur: Qif in hst bload. ■Mastos.'weensd. B uur: Lawrsnoa van Arable I 14 i- Ifsaseis. dsg. I an .18 uur: Jerry Lewta als I dt sondebok. a.l. Mmi, dsg. S an I uur: Tha bridge oo tha I rinr Karei, 14 J. I: *«Sr d>«. i t, a.ii uur: Da saven gladteto- I s«s van Spsrta. 14 1. iltadto "sa, mt. «.ia, f, en uur: vesi litis I uit Moskou. 18 ifk«at*, dar. i.l». f, 9.80 uurt MeLintock. de I geweldige I. 14 f. II Vei)iter, «tag. 1.30 «n 8 uur: Lee enfant» I du pari die, II J. Ttesart*. dsg. 1 an I uur: De volgelingen van Drseult, II j. [Roiaanlans Scbeewbnrg, 10.18 uur: NRT E- 0® pieatsbaklsder. f Ahaar-gebeuw, 10.00 uur: Holiday on Ice. FMauwt SiMeikark, go.ta uur: Roue's ehr. koor Wslbnachts oratorium. Afeev-geboaw, 14 uur: Holiday on lct> Asts MCswnus Boymant Via Kennissen, 3®.i9 aar: Ton llartsulkar, plano en Go- vert Jurrlasnee. fluit. Stpétitlegtboaw Pb. O., ïo.lï uur: Ka- tnertnuzlekzvond Daniel Ollett, viool, Rgtohel Hictse. cello en Johan Otten plano. VtOC esn ovenlcht vso de expoeiüe* in Rot- terdazn «I* ona alad ,«n donderdag iMkW Wuaswver: Bultorman *n De Groet, Bentbulrerstreat is. to>. 243615: H. Ger- aoarts, gehlaksde »»a. tal 348833: Kléin- gJdai-apotheek, DuyvaataUnairaat 3, lel 4413: Kugtl. Cl. «ie Vrleeelean 1. tel. lilt; v. Vollsnhovenstr Si. ast. IMIMk Ramlah-ipoUteek, Handelt- i. wag «s. teel. 188704; W v, d. Vecht, Ma- ÜMMMMsmwtf .1 |i«, tel. 330788, De officier vond verdechte'e daad lUken op een „crimepaaaionnel". Kr was een «ssdere man In het «pel, waar door de schoonmaker tot de steekpartU bewogen werd. Bovendien probeert!» hij sa hei gebeuren zelfmoord te ple gen door tegen een anto op te lopen. De raadsman noemde het optreden van 8. een explosie ven opgekropte haatgevoelens. Het echtpaar werd «sU-rk aan banden gelegd door de wehtxm- moeder, waarbij tiet Inwoonde, rieze wilde altijd „een vinger In de pap" hebben, T Jdena de wlttebrcK<d«weken Zacht er» nobel1 Jr ware klare' ROTTERDAM, woensdag. 7Wftf>en 21 ^,*r ,fn Iwseda heift van Januari hoopt Dieren-; Jn JLmiilm J" mo*'lt f* boschermlng In Rr Irrdsm het nieuwe i gehuwd "n sla^n v"n dterwaaiel aan de Abraham van Rtolk-I Bovendien gingen emigrstieplanneri niet door, omdat de schoonmoeder niet r»m rseekor,. Verdschte'a echtgenote be droog hsm daarbij reed* twee keer me' andere mannen, aldu* de raadsman. weg officieel In gebruik te nemen. Do bouw van dit voor Nederland zeerkoelkast heeft de bevolking al 'n kleine moderne asiel heeft 290.000.-- gekost, I 1000,- bijeengebracht. Dierenbescher- wasrvan de gemeente 200.000.voorming streeft er thans naar het geld voor zijn rekening neemt. Dierenbescher-de inventaris van de kamer voor de dle- inlng .'.ei: heeft ƒ50.000.voor haar i renaruen bij elkaar te brengen, rekening kunnen nemen, maar staat Giften kunnen worden gestort op ;nu nog voor de opgave een „dieren-giro 1Ö8100 van de Ned. Ver. tot Be- Omdat de man slch niet kon uiten itlolt'Cr,l"1<*mcr 'n tc rlch,en- Voor een scherming van Dieren afd. Rotterdam, kwam h|J tol nletadoen. Werken deed h(J niet meer. Wel pleegde hl) een eerle Inbraken, waarvoor h(J een Jaar en negen maanden kreeg. Vlak voordat hij vrijkwam vertelde zijn vrouw, dat zij het huls aan het opknappen was. HIJ zou du* prettig ontvangen worden inet een feestje en al. Veertien dagen na zijn invrljheld- Meiüng merkte hij dat zijn vrouw hem bedroog. Er ontetoad een rusle tUdens welke h(; em lichte wurgpoglng met eer; nachthemd ondernam, maar deze werd niet «U de politie aangegeven. De run keerde terug naar het hui* van zijn ouders. Toen hij na de pinksterdagen zijn dochtertje weer naar haar moeder bracht, ontbrandde een hevige ruzie tussen man en vrouw en de medemin naar. Later ging verdachte in opgewonden toestand wandelen. HIJ kwam voorbij «en wlnke), waar stiletto's werden ver kocht Prompt kocht iiij een dergelijk instrument. „Om gewapend le zUn ais de medeminnaar mli aan zou vallen", beweerde hij. tas toegerust line taë star de woning van de vrouw, waar 3;(J de andere man ook dacht aan to treffen. D< man was ar niet. Verdachte'* besoek culml- seerds echter wel la een hooglopende twist mui s(Jn echtgenote. „Ik wilde tsaar schrik aanjagen en «turom trok ik het ü.es", vertelde verdachte tegen do president van d rechtbank, mr. A. R. Jolles. en Ho van Henen schijnt de duo-t'or mitig echter neen incidentele bevlie ging Se zijn, maar een permanente mmenwerking, die het concertpodium nis einddoel heelt. pianisten wel eens ooit beziceXcn. Bij 'teer van deze schepen dc Haagse musiciennes Clerti Reiner bjj zouden komen. Het dagelijks bestuur had voorgesteld het haventje van Oosteri&nd dichtbij het Stenen Baken aan de zuidelijke i oever voor <leze schepen te bestem- j men. Vergunning voor een ligplaats: zou slechts op naam worden uitgege-1 ven. Door deze methode zou op d« duur „uitsterving" plaatsvinden. Burgemeester Van Es vun Den Briel voorzag desondanks moeilijklieden, om dat er altijd wel wegen te vinden er de liand mee te lichten Naar zijn mening' was het beter cr helemaal niet aan te beginnen en deze schepen uit het ge bied te weren. Mevr. Chr. de Ruijter-de Zeeuw, de i voorzitter, herinnerde er aan dat vol- j gens een provinciale verordening alle openbare wateren in Zuid-Holland voor deze schepen taboe zijn. Ze kunnen dus nergens heen en dan heeft een haven tje als dat van Oosteriand nog de min ste bezwaren. Zij nam de suggestie over dut bij doorverkoop van een .schip da ligplaats daarbij niet is inbegrepen. Bij misbruik zal de vergunning wor- van een meer geprofileerde toonvor- j den ingetrokken. ming. Het bezit van een bruikbare pia-l Naar aanleiding van de verplichting, Bazwarend oordeelde de officier het;nUtiek heeft beiden klaarblijkelijk de ,iie op Rotterdam rust, era tijdens hei graven van het Lateraal kanaal alle 'i.it Een groepje bomen op hei „opelagterreln" van de nteoenendieust In de Spaanaepolder. 24 zijn uit de kwekerij In het Krallngse bos afkomstig en staan nu Ingekuild. andere daarom, dat de charme van de heer Vink niet naar peppels uit gaat: „Zij zijn ook verkeerstech nisch gevaarlijk, Omdat ze niet sterk zijn, maken ze eerder de kans om te vallen." HU stak de vrouw echter keren in de Sinker arm en I» de linker borst. Ten slotte boorde hU het mes in haar hals. „Ais een jager die zijn buit het genadeschot geeft", meende d# officier. D* wouw weri Ullngt naar het sle- Daaraan nu is dit duo blijkens zijn recital In de redelijk bezette Lantaren neg beslist niet toe. Kwetsbaar als een dergelijk ensemble nu ecnnuiai is. ver draagt het geen enkele wrijving in de i tetnpobrpaling. Daarbij stelt het ais onverbiddelijke eis een maximale zorg enkele; voor de nuancering, wijl elke ver onachtzaming tiaarvnn resulteert in «en machinale klankproduktie. die wei nig esthetisch genot verschaft. Indien Gcrti Reiner ee. Ho van Hes sen een bandopname van hun spel had den beluisterd, zouden zij de vele on enigheden gewaar rijn geworden, die zeer frequent voorkomende ongelijk kenhuia Tsmwl. ZU kon op hel kantje heden tot ««volg hadden en rij zouden worden gered. Wel ia! baar linker on-bovendien hun wat ongecontroleerde derarra blijvend verlamd iÜ(jven. Man emoties de baas zijn gebleven torwllle «n vrouw a(jn Inmiddels («schelden. Het bomenprobteem speelt voor al In dese tijd een rol. De groei periode staaj stil eri ds. rom I* het gunstig nu te planten- En geplant moet er worden, want tUdens de windhoos, die Rotterdam in jnll teisterde, verloor de stad 83 bomen, Voornamelijk bleken het popu lieren te zijn. die geen weerstand aar de krachtige wind konder bie den, Van vele van deze bomen i f draaiden de koppen «f. Het Is onder De heer Vink heeft het meer op de es. Deze groeit makkelijk op vochtige grond, zoals In polders. Een pluspunt betekent vooral zijn taaiheid. Het sterks hout kan men voor allerlei doeleinden gebruiken Hij waait niet snel kapot. Tegenwoordig zijn veel hockey sticks van essehout vervaardigd. Maar eveneens stelen van schoppen en spaden en vroeger veelal de propellers van vliegtuigen. Voor klompen echter is wel het hout van de populier gesch t, omdat dat lichter is. Tijdens skrm krijgen behalve de populieren eveneens cie acacia's een knak. In wezen hebben zij tijdens de storm de zwaarste klap gekre gen, maar omdat hun aantal In Rot terdam beduidend lager ligt dan dat van de peppels, heeft men nu dus meer werk aan de laatst genoem de. Het ia niet zo, dat Rotterdam de populier heeft, afgezworen. «Als noodoplossing zijn ze goed bruik baar" meende» tie heer Vink. „Voor al voor camouflage doeleinden. Bij voorbeeld om bouwwerken of on ooglijke stadsdelen aan het gezicht te onttrekken". De peppel groeit namelijk heel snel, waardoor men ook snel het beoogde doel bereikt. Een grote stad kan flink wat bo men aan. Buiten het Kralingse bos en de parken staan, er in Rotter dam in toaal 35.000 stuks. Het aan tal ziet er gespecificeerd als volgt uit: populieren (7500), platanen (3100), essen (400),esdoorns (4000), kastanjes i 30). acacia's (1700), wilgen (1100), lijsterbessen (1700), linden (4200) en iepen (700). Op de linden heeft de heer Vink het evenmin begrepen. Het is wel «en goede boom maat er komt altijd gauw luis in. Dat is lastig, want als men er een auto onder parkeerd, zit deze in een ogenblik onder de vette plekken. Daarbij wordt natuurlijk de straat onder de boom eveneens vet. „Nee de linde is geen straatboom", zei de heer Vink ons, „Langs de grote weg kan je hem natuurlijk wel zetten." \aa»<\/va^vv'vv')ax\/va/v'vv-vv'v%»'vwvvvv''\a»vua*«'WV>x\/\>'\/wvv»vw'\a^v/\^\^^ feit, dat verdachte tijden# de ruzie.speciale samenspel prol'lemen one» on toen hij het kind haar haar moederdvrschatten. bracht, gezegd kou hebben: „Ik ga! over Jullie lijken", I Gcrti Reiner en Rn van Hessen sp, el- De schoonmaker ontkende deze op merking gemaakt te hebben. Volgens hem had de medeminnaar geroepen: „Ala ft haar niet krijg, maak Ik van jullie belden een lijk!" De Vrouw, die als getuige was opgeroepen verktuurde, dat dit laatste onjuist was. ZtJ vertelde, dat luist h«ar man de bedreiging had gewit Uitspraak donderdag 24 december. IC Hts,'UI eMsbisfkt 4'if I (itUskar Nbuioétsr: Ai jauiecerstMn-achlekrséhPloee-Oroot, v. Béidtorsnetncel ij ut 386887 Bébsrtaa^eelssn' 11», IWfSfii^'NnUs ea Sptik*alsM>ufioth*sk v i "JJI Ossfksmonastzsat I. «MSfi! lal,. 010-183143 spothsak «rnU^VN v. totaal JNmla, tsl. 8l0-lll)s7. sot watsr Rotterdam 1> iB.lt; U DortTMht 1* ttt ItOTTKItnAM, aondas, IV «mpctltl» tan Un tUiMrrda Behiuklttmnit dra»II C'p «ullc tnrrati. Kr beeft sleli reeU. eess ktela# afarheldlng iuaarn at^rltm en aanklteren ptofm4 iHtallIë* aan «te toi> >an <lr rrm lilllon- tle afdelingen stjn: Kr5!a»otlrii*»aei 1 Plet! R'ilani Zd I 2 W Ktelnlts I 3 M.-vaemnker I Ktasae t A 1 Chariots 2 2 Schiedam J S W Btelnlts S Klauw I S t Schladam 1 2 ttltlegeralwr» I 3 koansen 3 Klaaae S ,4 1 De Zwsrl® Ion 2 Dordrecht 3 :i Cnllever 1 Klaaae tl' 1 \V Baglna 2 2 Onealmna t :t It O t Kia«a» SA 1 SnUkenla»» t 2 l'loii R'dani 'M 4 .1 Schlehrnek 3 Klauw 3 l' 1 llemtr. tdr- Anil» 1 2 llreuwtlk 1 1 Pa|»Hi!lrrcIit Klaaae 4 B t Delta 2 Charlnl* 8 3 la>mbarvty*n Stasw. S II t Myaaemuker 2 2 Uotterdem 4 3 ItecKel t Klaaae 1 I» 1 N.II S.V. 2 2 8 pa risen S 3 Charlola 4 Klaiae 8 H 1 Ovarschl» 3 J O.A.K. 1 3 RS.lt. Iv, Toren 3 Klaaae 4 A t tilllegersberi 3 3 Peru is ltegtne 3 i ts de orfsnla •iischsppen van de RhiH »ve«r so Rascél voor de tenteren «le twfltmen de wedetrlldrn op V wenW. visor elke categorie geapeeld, t.w. tweemaal per den een sonatenprogramms, dat begon mut Wtlh. Fr. Bach, wiens sonate ln F niet heel dankbaar Is, doch bij juiste versieringen en fraseringen veel had kunnen winnen. In Mozart dezelfde de siderata, plus soms een wat onoordeel kundig pèdanlgcbrulk. Pijper zou spe ciaal bij gedifferentieerder ei- namiek zijn gebaat en Poulcues retorische so nate leed voor ai onder synchronisatie- moeilijkheden. Als toegift speelden de pianisten «ie Polka uit de opera Schwan- da van Weinberger. Et.l.Y SALOME A ii A 4 ITH »4li 1» i 4 ia 11H' 11 2 1 A IHi MH il 1 H ll 21H HI 1 I 2 4 n 3 i:iH M 1 1 X 4 4 j 4 4 in, 10 4» 5 it 4 l.it, i.i 2 4 A 1 -s 13 it 2 A A A t:i 13 Ilk 2 2 2 A A 14 n n 2 v»n ft A 3 ct« 1H 20 OH IC jsauarl. negen ron smttid. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag ln deze week loopt een aantal wedtrijdert af, waarin om wisselbekers werd gebil jart. De biljartvereniging Tedtro ver zorgde in haar clublokaal de organisa tie van de wedstrijd om de Cumida- beker. Uit de selectie kwamen de vol gende deelnemers in de finale B. Klein en J. Rltmeljor, belden van De Maas stad, T. Con lag van Rotterdam, Meiilenkiimp van Kunst en Vertnauk, Herkelouw van Hei Westen en R. Snijder* van Pleinzicht. Ook dit was een handicapwcdstrijd omdat spelers van verschillende sterkte uitkwamen. Snijders won dit jaar de wlsselprUs. HU verloor geen enkele partij. De eindstand1 1. SnUdera 2. Klein 3 Rltnietjer 4. Gauta* 8. MeuienXamp 8. Berkelouw 10 7» 1» 11» 31 780 733 387 s 740 mi 4 8UO 384 3 740 304 0 #00 317 verbindingen in stand te houden en ter plaatse 'n kosteloos pontveer in te leg gen, waarschuwde de Rotterdamse wethouder Langerak voor een te groot optimisme met betrekking tot de duur van deze overgangstijd. Nu onze activiteiten door het lening plafond aan banden zijn gelegd, moe ten wij even voorzichtig zijn, zei hij. Wij weten niet waar wij asm toe zijn. Volgens de plannen zat de brug over de Brielse Maas door de provincie wor den gebouwd en die over het Lateraal kanaal door Rotterdam. De technische voorbereiding is reeds ter hand geno men. Op deze vergaderring werd de be groting voor 1865 met algemene stem men aangenomen. Ze zal nu ter goed keuring aan hoger bestuur worden ge zonden. Aan de gemeentelijke plantsoendienst van Rotterdam werd lof toegezwaaid voor de zeer aai rekkelijk; inplanting langs de Brielse Maas ter hoogte van het Noorse kerkje. Op de vraag of er niet meer propaganda voor dit recrea tiegebied moest worden gemsikt, werd geantwoord: het is er at druk! ROTTERDAM, woensdag Eén ka rige boom achter het gebouw van tie Rotterdamse Bank aan de Coolsingel is alles wat er nog rest van het vroegere Coolsingel-ziekenhuis. Over de stichter van dit ziekenhuis, de heer J. B. Mole- water, heeft dr P. J. van der Schaar, j directeur -ran het ziekenhuis Dijkzigt, gisteravond voor het Historisch Genoot schap „Roterodamum" in de aula van het Museum Boymans- van Heunlngen een causerie gehouden. Op uitvoerige wijze schetste de preker de studenten tijd en de latere levensperioden van tic befaamde geneesheer-directeur, die honderd jaar geleden stierf. Met het Coolslngel-zlekenhut* schonk de heer Molewater Rotterdam destijds het meest moderne ziekenhuis van West- Europa. Het ziekenhuis met zijn mooie ]44 70 ast boompartijen en witte uiterlijk gold 17 '5, lange tUd ais een waar paleis, dat Rot- I .1 rt m mWh j» 1 nl» U IM 33 3.61 4 01 333 163 14» 18 heeft me vrouw ntr. L. C. Klst-Verstegen be noemd tot lid van de wijkraad van llege van r. L. C. terdam voor zijn zieken had laten bou wen, ln de meidagen van 1949 werd het grotendeels verwoest, daarna hebben de restanten van dit eens zo befaamd# de ken» nis nog lange tijd dienst gedaan. Niet lang geleden lijn de laatste restan IJsselmonde in de vacature die ont- ten opgeruimd. Dr. Van der Schsar 11- staan is door het vertrek van de heer j lustreerde zijn causerie met licht* F. M. Kooijnian. beelden. (Ysn een onser verslaggever*) ROTTERDAM, v.oennd-ia. De Sc. ciate Raad Rotterdam gisteravond voor het laatst to ee» ja 'vergadering, die beleid was ln Atrium, bUeea ge weest. Op I januari 1965 wordtde Algemene Bijstandswet van kracht, die de huidige Armenwet gaat ver vangen. Het maaiscttappelljfe werk wordt dan op een andere wijze ge regeld. Wethouder G. Z. de Vos (Sociale Za ken) noemde dit een keerpunt in het maatschappelijk bestel, dsi hij toe- i juichte. Er za'. nu een Stichting Stede lijk Maatschappelijk Werk moeten ko-; men, waarin zo veel mogelijk vereni gingen zitting zullen hebben. Och de- gemeente moe' er in vertegenwoordigd zijn. De wethouder merkte daarbij op. dat het maatschappelijk werk algen lijk hand in hand zal moeten gun met het sociaal opbouwwerk. Hoe één en •mier er uit zal gma zien, kon hij niet vertellen. Wel zullen de leden van tie Sociale Raad tijdens de overgangs fase hun werk zij het op een ietwat andere leest geschoeid blijven doen. Tijdens de bijeenk rist heeft de heer J. W, WehrmeUer. directeur van de Van der Woudenstichting ln Delft, ge spreken over: „Ouderschap en zwak zinnigheid". HIJ vertelde één en ander over het werk, dat tegenwoordig ten bete van de geestelijk minder begaafde wordt geds*n. Die zorg staat #r ten opzichte van het buitenland niet zo slecht voor ln ons land. Er zijn goede resultaten op dit ter rein geboekt. Met bUvoorbeekl de dlep-zwnkzinnige kan men meer be reiken dan alleen matjs* vlechten n borstels maken. ZU kunnen zelfs be langrijk soldeerwerk verrichten bij het vervaardigen van tv-toe» eülJen en te lefoonhoorns, In de ipecïale werkplaat sen zijn zU zelfs in ataat een goed loon te verdienen. Ns de pauze warden de aanwezigen In de gelegenheid gesteld vragen «an een deskundig forum te stellen. Aandftea van (eboerie op 14-12-*84 R'dam: G. J. Forsde Boer d. H. P, V- «tljnen lom d. C. P. Barendregt—ZoeteweiJ i, c. W, v. WenaveenJokker t, 3. v. WijkGoudawaard z, A de Rendu gpeehasn z. O. S. C. y, d. Jagt—v. Steensel z, E. Spiering»—Koolaard z, 1. T. M. V. d. Lugt—Veneken z. N. E, v. Roo- den—HouweUng z. F. BoudewfjnSteeneveld d, J. A. VermeUv, Kuljk z, P. J. Blok Overgaauw <1, H, J. de VlamtogKapteln z, H. R. A. W«»tra—Renaud z. S. J. v. Ravens RomUtt d. L. C. de SmitV. d. Berge z. B. M A. Weeterveld—v. d. Stal t. G A. Smits Creemera z, J. Cvenbttj—van der Smissen 4 M A v. d. WantSpronk d. J. Krijger—Ver- n-ieij d. A. v. Loon—v. d. Leeuw d. E. Haak— Du» z. A. C. Meijer—Phaff z. C. M. Ferdlnan- dussa—v. d. Broek z. C. H. v. Hasset—Kerk hof z. A. A Kntjf—MUnster d. P, J. de Rs«?i —Lammering z, C. Spijke,- --. d. Nteuwen- d(|k d. J 3 E. CoumaitsJanssen d. D. v. d. Linden—v. d. Vliet t, 8. H. v d. Rijst—v. Soest d. M, A. E. Hoogstad—v. Beek d. R I*. de Jonze—Ouwehand d, A. E. Knot—Stastra z. A P. J. do GrootCorveleyn z, H. M. F, Zuidmulder—Je Ijsman d, C. ts. d® Bakker— Jagtenberg d. M W. (is Wit—Breugom d. A. ruinenbufg—BUd. M. Gossellnk—Hoo- eenboom d. H. T, Schwarze—GravendUk z. P H. Ver burgh—den Ouden z. G. J. cl» wit Mirer d, J. Vermeer—Spiering d. A, Seeyera- Stam t, E. 1, Schenk—de W(is z, H. T M. ten Bosch—Vervetihe d. A. H. Rofier—v. Geest d, T J A. Huisman—Visser z. B. M. de BruUn v. Suyleki-.:- z. J, M. Doornbos— Getting- mtijzr d. A. Seheepbouwer— Delfos d, L. J. M. Mtcheta—Tolenaar z. M. J. Buskop—v. Lutn z. W, v. d Welden—v. Lien d, a. J. v. d. SecE'. ender z. J. C. Verschfxjr-Va-swhvraa z. J. M. v. Bseren—Begeer z. G. M. de Rubber v. d. Bog d. P. K. OvertMeke—Boe z, A. W. Vlngerhoets—Verkouteren z. M. v. VU«t— Koorneef d. M. C, Immm—Nleuwland s. A. A. Bode—Hoefnagels d. P. v. d. Graat—-V«i> •net d, 3. J. v Srlet—Lodder d. a. KJesbass— Hoogendtjk z. C. Fens—Debets d, J. v. d. SdE*,—K.«rp«.I d. G. S. Petersen—Reltemt d. A. J. M. Troost—Johanna d, J. M. F. Etnmahl v. d. Beek z. A. J. v, Dejtgenwz, Dort <L L. HulsmanMaai winkel z. K. M. E. Stolk— Provoost d A. A. de Waard, 83 tm M. G. E. vors Hocpf- ner 3'!; S. Pujol Cabot, 33 eu H. P, Hame- Itnk, 21: w. F. J. D. Janssen 27 en A. G. Vruggink, 24. HUL^SECRETARtE PERK l P. C. J. Schadee, 28 en E. Teeuwen 25; HULPBUREAU HILLEGERSBERG. J. Meters 24 en M. P.lohan 18; H. f. Ver- maaa. 30 en A. M. Broer 21; F. G. Goosen 28 en G, L. de Zwart 22: A. Hofland 25 en Y. J. J. Groeneweg I9;H. J. van leperen 23 en J. A. Broekhuizen 31:C. ter Veen. 24 en H, E. Ksmpensar 23; P. C. C. Majoor. 28 A Moerel. 21; A. Kalkman S3 J. Prtns 23; C. Mi !...;»->d 23 en J. A. M. Lai. fenberg IB: F. T. Brouwers so en A. M. Xeid#r_ 28; T. M. Lynam 31 en J. H. G. van der Kuil 24 ROTTERDAM. Odmrouwden op maan dag 14 december '944: L. sarküzï 34 en T. Tchérepanoff 29; F. L. de Kimpt 98 en R. T. de Peuter 48: j. van Iperen 33 en C. M. Ver- wetj 29; A C. Bontekoe 32 en K. W. Kooper 22: J. A. van Deift 25 sr. A. M. vn GeWer ill J M. Bierhuizen 24 en W. A. Oud 20; J. A. Butjs 3) en D. W. Bouazwo 20: P. H. H. vsm, Bennekom 24 m M, A. de Jong 23: B. Edel 20 «ts van Dillen 18; L. J. va»: Bfcêr- ien 17 M. Kok 18: J. M. van den Broek 21 en J, T. I. M. van Beljnen 18: F. A. Bsmk 10 en J. II. den H«sd 18; P. G. Broer 37 en Bus- koop C. T. 32: J, jW, Hutjens 24 en T. B. Vroeglndewelj St; F. Krac»nburf 31 en C. J. s"® Graaff 28; Cltiidemond A. C. 28 en M. Kraljsnbrink 20; H. van Bswk 28 en M. Rot- thans 20: B. E. J. Boogert 24 en P. S. Beek. 13: L Meenhomt 27 en E. H. Tjcerdsma 26: J. E. Mulder 34 sa J. H. Kluver M; B. van der tjt 23 en E. H. Lsrasstoerg 22: Van BwiS- «131 en A. S. M. Stumpe 22; J, 8een» 46 en A. LodUe 38: Vlaier H. C. 3» en R. A. Noord- II: W. Troost 23 ea E. Keus 22: A. J, W. Aanjtftea aai- ««bcort* op tS-12-84 A'dam G. T. Dupont-vccfkamp d; E. R. Hoepel Adeltj z: N. C. v. Grondeile-Mullenburg z: E, M. Radder-Houthutiaer! z: J. O. Knegt- Cornellaen d: M, M. van Dljk-Steenbeek d; J. A. V. Peursen-Klelngeid d: T. Sutater-van Williger» d: N. d* Lange-v. Helden d: T. de Grzslf-Stsm d: C. W. Swasb-Heldeme d L. Botveld-Wea ten berg t: J. F. Cekdemlr-Koott A. C. Joo«ten»AS«wijn d; J. J. C. v. d. Hoeven.*tsrkesteln d: f. M. Mekee-Vtzser i; J v. Mlddelkoop-de Jong z.: M. Jé Woltors- Houtgraaf d L. N. Hoogirwtard-Albers. s.: G. Keemink-Nteuwpoort z: J. M. L. Han* msns*v. si, Kamp d: I, O. Buitelssr-Mfllleken i; M. A. Schrsndt-Undssrt z; N. Ksmpermsn- Tuunter, d; M. E. de Wildt-Tulnenburg i: J. M. v. d. WeUe-Hsgeeteyn z; A. M. Be- r*ndregt-de He®» z: C. E. 3. Wegener-Zwer- ver d; P. M. Krsmer-Zuidhoom d; M. A. Kruithof.v, Camert z: C. M. H. Tan-Cou- mzns t: C. M. C, L. AWerlnk-Wixw» d. ROTTERDAM, Ondertrouwd: F. Delve Löpes, 23 en A. M. Hidalgo Alvarez, S3; N. Glannakopouloe. 24 en L. r. A, Dazler.ll J M, van K»«®rtn,14 tn J. Napes 21:C. van Merwyk S! en M. O. A. v«a Sebllto 18: J E. Langstraat. 14 en C. H. KMsg, 17; J. J, Korset 41 en E. via? Neutegem 44; P. Butzer. IS en A. van de Merwe 19; G. R. André da ia Ptrm SI en A. van der Walla: J. F K. Langstraat St. en H. D. Hoogen. doorn 25: J. O. Drezacher, 33 en D. E. R. Nleuwlset 29: J. rokl 38 en A. M. Hechtl 40i Leeuweeteljn IS «n C. Snijders 17: P. van der Ji'-Us IS en E. de Geua II; 'X' Knoppert 21 en J. at. Binnendijk 31: C. C. A. deVUegh22en A. C. M. Broeder» 23; i. Wouwen It en M. A. Peper S3: A, p. Wannee t3 en E. C. Iven 3t; 3. N. Seheifera 32 en J. M. van Kouwen 21; H. I. Wervenbos 3» en J. ven Odd 8#j 3. M. van der Vllst 21 en B. K. Harloff 20; H, W. Kroon 22 en J. C. Herwtjnen 21: J. Terpetra 27 en A, van der Thole:; 22; J. H. L. rdon 17 en K. M. Wit»» 17: G. J. Jansen SS en L. Verhoeckx £7; K. Magtio 1» en J. Timmert 18: Jf. C. A. Verhoef 33 en A. ven Dutjn IS; W J Fransen St en L. j'. Boehhorst 20: J. C. iBouman SO sa C H. GIJ»en 1*3; A. Visser 41 1 en L. M. M Scheltens ]8; G. van WsUum 24 en C A. do IÖ0M 18: J. A, van Schajtk 21 en W Rietkerken 18: J. Schipper 24 en J. Schelling It; P W. Dekker 31 es W. Lagen- dtjk 27. Aangiften van overlijden 13-12,1944 R'dam M. C, Verburg. vr. v. c, J. Buying 59 jr: J. ven Nteuwkerk, vr. v. A. H. van tier Was® 38 jr; P. J. Kwarten, man geh. gew. m L. van dsr Schoor 89 Ir: G. de Brayn. man v. S. van der Velde 67" jr; M. Sailer, man v. 3. S. J. Merrelaar 68 Jr; S. CroockewM, vr. v. H. M. ïteee 78 Jr; A. Vermeer, vr. geh. m. D. H. Fsbor 70 Jr; J. F. Burmanjer man v. E, K. Egbert* 88 jr; W. van der Lügt. man v. E. de Rc88 jr: J, van den Heuvei, vr, v. A. Visiser 69 Jr; M. A. P. Leer vr. geh, gew. m. J. vm% Veen ii irj J. van der Hoek, man v. O. Roukema 84 jrt H. Brugman, vr. v. C. Willemie 4i Jr: C. von Sots, vr. geh. gew. m. H. Ksinernssn 71 Jr: A. J. P. Reyntjes. B»an v. R ti. Taken* 74 jr; R. Huisman, man v. M. Bta-k M Jr; P. van der Kaay, am v. M. H van Noort 79Jr; M. Poet, msn v. C. CJaattmen is Jr., 3. 8. Krijger, man v. A. A. Broora 79 jr.; A. F. ven der Valk, ongeh. vr. 84 jr.: L. 0, van der Ploeg, man v. P. U. ven Hengel i# Jr,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1