WONINGBOUW ONBEVREDIGEND In Rotterdam aan 59.000 zouden huizen gebreken voorkomen Ook Rotterdam kandidaat voor cup-finale Wee de wolf die AGENDA De raad van gisteren Zwaarste rit Aan het eind Amerikanen brengen Flip thuis ti rc n sum i\m SPORTPROGRAMMA a Sodalistische J ractieleider Reehorst hij behandeling van begroting voor 1965Grote behoefte eÉjast^T reovan!€tfarïl VI KUN MA RIK ANTOINKTTK Programma van zaalhandbal tir;? te- SVV-Hermes DYS op 2e kerstdag Uitslagen van microkórfibal •4" Toneel Voor heden .Verlovingsringen festival 1975* Ilavenoverleg r W Voor morgen K posities Verkeken Kompas-competitie Muziek n »1SU,. -te'rïLa" 'S .r»"""",'"1"i'« De een drinkt ze lang, de ander kort. -BXS» «WIWlSSÏ. }1 ',53i~»j xmWi ra» Ciïffi 1»«J« kotBe DAAL,Ml IJl!if m- /ru# 3C rr *v r.i -*l fere oa pag. 4 - donderdag 17 december 1964 heeiiorst Bioscopen Kijk ln onze nieuwe afdeiino vsdovingsringen I' M'S hlito- Maar hoe men ze ook drinkt uit en thuis roemen kenners Vieux Marie Antoinette. Heerlijk jacht en ver leidelijk lekker. Niet zonder reden wordt deze bijzondere Vieux de nieuwe grote mode. Ap«»fhclicn 1»( - - 1 w«, «"1 lèirrr^rfiS-'werk on. rarvulin» te Gt I Ook de dames doen graag mee. Zorg tenminste een fle» in huis se hebben om straks samen met Uw gasten te kunnen genieten van Vieux Marie Antoinette. Puur, of als „tic" in longdrinks 1. I als weldadige groc. Kroon op de dag.... e Luisier xarnf 9 oktober elke vrijdag avond om 7 uur naar het Daalmeyer- programma „Favorieten van Favo rieten" op Radio Veronica. VOETBAL KORFBAL HOCKEY Ite yt *u< r-i - O, r*i N 2 r t*A ♦u f r* ill c. i. i rt A eft 19 rlf Vfi -I}, *2 AÏJ ♦t" »rt TCm tföf *tl 47 KS i k *-<z 4» tttfL «4# A FIBRE Aanderrn tich verkeken Woningbouw onbevredigend (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Tijdens de eerste vergadering van de i (Van een onzer verslaerevers) ROTTERDAM, donderdag. In de fgCfel®& vereadertnr san de wijkraad voor Hoogvliet Is .(.inter* vond gevraagd spoed te betrachten mei de uitvoering van de plannen voor de bouw van een medisch era traas in Hoogvliet Voorsitter mr, M. A. B. L. van Mee reien deelde ons desgevraagd mee, dat de rift-sgocdkettring voor de bouw vol- gend Jaar wordt verwacht t Een medisch centrum ïa vooral voor de specialisten in Hoogvliet belang rijk, die niet over een polikliniek be schikken Zij hebben tijdelijk ruimte "I £CT HORN is weer eens in het a«a zijn. En dat zou het ergsrte zijn, i nieuws, maar ik geloof niet dat dat Leo zou kunnen overkomen. gekregen van het Gro«ne en Witgele I .ruis, maar moeten desondanks hun Arana, das 7, 130 uur hooggebergte, 14 j (Van onse sportredactie) spreekuren nog thuis houden. Dit is ROTTERDAM, donderdag Het n8ar hun zeggen een benarde situatie i stadion FeUenoord heeft zich evenaU het medisch centrum zouden begrotingsbehandeling heeft het sociülisttsche raadslid, de heer J. Ree- het Oïr«$>f*eh Stadion kandlds»! ge- °"k de kruisverenigingen met hur. co--, horst gistermiddag verklaard, dat de resultaten ten aanzien van de ateM voor de finale van de strijd om su'tatiebureaus gebruik kunnen maken, j woningbouw onb«vr«dle.nd ta Rnll.rd.m NMtaal. *M. hg SSSStFJiSTL «SiTVS Sn?£j,'LSSöllSi zich positief op tegenover do betrokken wethouder, mr. H. Bavinck. kandidaat", vertelde om directeur herbergen en bestast de mogelijkheid, Frit# de Klmpe, die nogal verbolgendat het periodieke bevolkingsonderzoek was «ver eea stukje van Her®»» Kuip- *P k*n worden verricht. De heer Reehorst zag de dreiging dat Balvos in het fie houw van bejaardenflats en centra tot stilstand gaat komen, aangezien er Centra.t 'j1* J' 7- 8,5 uur Striptease van nle( nieer garantie* kunnen worden ge- Ctaeac-Btjenkorf, dbörl voorat oa nieuw» ^■rtl Hij voelde Veel voor de oprlch- ing van een bureau waar rnen Inllrhtin. g«n virstrekt o%er de „mogelijkheid van revue- kleurenfilm Vier dagen ln novrn bar a 1 "i"V-in' uïlf 9 """fv.11,1 130 n !5' 'loorairornlng Voorts zou hij wr; wil Lvln?ïïl «mvetwlnnellik. n wcl<.n (jf er ln,ler(i#ad ru,m 59 000 Cinerama dag 2 30 «n SIS uur S«arrh lor tiul/en zijn met gebreken, dat is een Paradise a 1 vierde deei van het totaal kantai wonln- ColMMitm dondard 7. S i» uur i.lefda ion- gcri j:»£ h(,„r Reehorst pleitte voor een Wonderful life, a l uur elastischer beleid t a v tie grondonteige- Corso, dag 3 an t uur- My fair lady «1 Ding Oiand, dag i au 8 uur Irma r>our« is I Kritiek op de regering uitte de socla- Harmonie, donrferd 7 IS uur Vachtraa RsUsche fractieleider wat betreft de hof ln de sportkrosiek, waarin de vraag werd gesteld of Nederlands eer ste voetbal*iad Ingeslapen waa. Hoogvliet, zo bleek uit opmerkingen* In de wijkraadsvergadering, zit ook, dringend verlegen om een ambulance Als er een ongeluk in Hoogvliet ge- Andere kanldsten zijn Parijs, Wenen, beurt, is men aangewezen op een, Barcelona en Milaan Vermoedelijk zal ziekenwagen uit Rotterdam Er wordt vanavond in Wenen, waar de loting door de G G en G D onderzocht of voor de kwartfinales wordt verricht, het mogelijk is reeds voor de gc- door het bestuur '.an de Europese reedkommg yan het medisch centrum voetbalunie een beslissing worden ge- een ambulance ln Hoogvliet te «titio- nomen neren h;J er gelukkig nies tal lijn. Al dl® publiciteit rond het Incld.irt in de Noordoostpolder heeft xijn naam toen goed gedaan, ongeacht de vraag of bij lu wel de mishandelde bos- arhelder de h#«fdschnldlgt: is. E».- ke!« Jaren geiedes zon .Horn ao'n stootje nog «rel hebben knsa«n ve len. Hü wm toen een popnlalr maa, maar sindsdien heeft hfj stelj sswel binncu als buiten de vwetbshfedSeas zoveel vrijheden veroorloofd, dat er hij meer «n meer mensen ees gevoel van onte&agen k ontsta* t. Dat ge- roei aai bQ velen na wel weer wat sterker zijn geworden. Xondag is Leo Hora •cheldsreehter bij FeiJesoosd ï'SV. Het i» Biet moeilijk om te raden has hei publiek aai reaters» ala Hem uit zijn Algen" tunnel te voorschijn komt Leo *»l de Indruk krijgen dat er meer katten op de tribune ziften daa hij ooit heeft geswisoten. Het kan allemaal erg onschuldig: blijven, TT ET cal u verder nog interesse- l ren dat Excelsior al ajjn eon- trackpeters toges de griep heeft la- ten inenten, dat E«rt Theoniaaett «ijn eemte w-'-lstrfld met Yeuag gelijk h»>j£t gespeeld (22 te- gen Lantenne), dat Theo Hslaenaar in bet bollenland op aoeiv is naar tegenstander* voer Lees lansen en xijn binnenkort als prof debuterende broer Aad, dat de te®k,»verenigtag Hulsenaar op 3fi Januari te Antwer pen een revanche bokat tegen de ploeg van is SinJ«renstad en dat de zoos van wijlen Marcel Cerda» sjjti eerste wedst^jd bij de iroltwloc»# heeft gewonnen. A NDERLECHT heeft het dus weer tuet kunnen redd.«n. Opnieuw zijn de Belgen gsstrand op mm Brit se club. Teger» de verwachting m won Liverpool gisteravond in Brus- maar er ssl binnen de lijnen maarsel ook dc tweede wedstrijd. Wie de weinit: behoeven te gebeuren om de I wedstrijd op de t v. heeft gezien zal poppetjes» goed aan het éumes te,het met me eens zijn dat de uitslag 11 Krltariosti, dtg 2 30, I IET wii te voorzien dat de flnan- cWle moeilijkheden, waarin de ge- van T**.., i« j 1 verhogingen" In'faiiên van" de havengel- meente Rotterdam verwikkeld is, in •«n kooi is i den en de RET-tarlcven Wat betreft de het middelpunt zouden staan van de T 0 JO uur Lt*fd« In Lomlèr** riaf 2 IS 1, 0 IS uur D« vrouw Rijnmond verklaarde de heer Reehorst, i discussite op deze eerste dag van de iJ. a» u4- -1 ji a 4 L.LJ.I I-da Karre/dlnrf plenaire behsndellng van de begroting Daarbij heeft de socialistische fractie leider Reehorst het zich het rnlnst las- tn da foUarkeM»,, lt Mkt dit lichiem sommige hele grote ta- lator, dag 2 7 B 30 uur Alias JTrancat. 1 te. t Wil het vervoer Matro, (lag 1 is uur Olf ln het bloed i"er' nl,t Kunnen wu net vervoer 18 j niet in de knoei komen, dan moet het Muite», vrfjd s uur Daa groaaa Llebe*-openbaar vervoer groots worden aan- l'T gemaakt door op een gegeven aplal. IS J ,1 gepakt Wat het laatste betreft moet ook ogenblik de hoopvolle verwachting uit, 3 «n 8 1» uur De man m«t h#'rder worden onderhandeld met del te, spreken dat onze Investeringsmoel- gje van Richard Flink door Nieuw Rot Puwi, dag d« eahslm» formula, It I PrlüMD, dag 2 1», 7, 8 30 uur Wondarful llfa, al ■as. mderd 7, 8 18 uur ZweeriM m»l»l*a tn Parljït IS vrljd 2 7. 8 J» uur Ko- gaU voor ®an moordanaar 14 J Staat!' '»Z, dag 1 1». 7. 8 30 uur Veal IHf* uil Moakou. II 1 Th*»#, dag t 18 7, uur Dt aavanda dagaraad, 18 j Tanitar. dag 1 an I uur Laa anfanta du paradia, it 1 Victoria, dooderd I uur Z.4-» quatra rant* coupa, li i vrljd s an 8 uur J#m«« Bsxai, 007 eontra dr No, 14 J Ahajr*>f*fcouir, 3® Uf Holiday on lea Aal* Beymana, ÏO1» uur: aoliaisn-coneart. Ton Haitaulkar, plano #n Oovert Jur- tsaanaa. Bult ■apatllta-sabouw R.Ph.030 1» sur mu- xtakavond. Daniël Ottan. vlooi. Michel Roche, ©alio an 'ohan Ottan, plano RaUardamta Schaawfcars, 30 t» uur NRT Faiut I. FAL'ST I van Goethe wordt onder re- (Advmrunlts I M.) (10 jaar vóór op de tijd) U vindt er een fraaie kollektie NS stPldo hij lijkheden misschien wel van tijdelijke Tenslotte drong hij weer aan op een #ard zouden zijn Het was ln elk geval universiteit voor Botterdam. Mr. L A Struijk (KVP) drong san op overleg met Amsterdam wat de nood zakelijke Investeringen ln de haven» HIJ pleitte voor een Investeringsschema voor de komende tien jar«jn. Overigen» vroeg hU zich en anderen af of Investeren nog wel e«n reële zaak is. De liberale ir. F. W. C. Blom veronder- stelde, dat het college uit de afgelopen rnsandei'ï wel veel geleerd zou hebben. HIJ verklaarde zich achter de directie van het Havenbedrijf te kunnen stellen, dat er niet alleen vooruit gedacht, r;.»ar ook vooruit gehandeld moet worden. Het Ingrijpen vsn de regering ln da Rot- terdarow» RET-tarleven betreurde de heer Blom. Mevrouw A. P. Stekelenburg-van Kwawegen, die om dea tljds wiüe „voor haar beurt" mocht spreken, zei naméns ris PSP, niet te begrijpen waardoor er zo'n achterstand la ln <1# volkswoning bouw. Overigens h«i zlf voor priktlsch elke wethouder e«n kritische opmerking voorhanden, Terzak* v*a de enorme Ir» vosteringen ln het Botlek- *n Eti.ro- poortgebied betwijfelde zij «terk of êttm wei vuduende te» goede zou komen san de bevolking van Rotterdam. W UJNBAAN 60 ASsay-ï»*»!»»»! 38 OU uur. Kollrtay on tea Volk* Uolmillilt, 29 0® uur' voordracht Alben Vogel Ut Laarenskerli, 12 4» uur Arle Ketjier, orfil Bonwrrntrum, (lag 8-37 uur beh *ono Woning 187» Weeën nu (tot I Januari Itt») Boymaas-Van Beaolagaa, dag 10-17 sond 11-17 woenad 1» 30-23 uur v«r*am»lln* De heer Flbb» (AR) »uggeteerde dat anderen jsteh wel eena verkeken zouden kunnen hebben op het tempo van Rot terdam. Konden de anderen ons tempo niet bijhouden? Daarbij doelende op d® atap-terug, die Rotterdam, financieel bezien, noodzakelUkerwU*. moet doen. HU waarschuwde hat olteg® er voor. dat het er op voorbereid moet zUn ln de volgende zomer weer een donderbui te moeten opvangen. Rotterdam moet beleid tonen tegenover de overheid Welks activiteiten hebben de drie grot® steden sam#ri ontplooid om de nood te ter.igan, wilde hU weten. We moeten er voor zorgen de regering straks een stap vóór te zijn. Voordat de SPG-ufgevaat dlgde, tie heer C. N. vsn Dis rijn licht over de voornamelijk financiële toestand liet schijnen, stelde de CHU-'vertegenwoor diger. Ir. P. Bocrsma, het college voor een verhoging van de GEB-tarleven te- te voeren. Ondanks het feit, dof er voor hei GEB voor i960 «en batig saldo van 10 5 miljoen gulden te voorzien 1» Ten aanzien van de Wlllemstunnei van Mr «Ww.rU stelde de heer B=. het op ?rU, te ,,»n; kuntt uit rt* lie an 20« sauw vanweten hoe de Kostenverdeling «otter Monat tot D« su»l (t m »7-i) (dam—NS er uit gaat zien *W«r<rmb,3^nUWwVk:S Vandaag v.rmoedelük aal het eollege Duitse tekeningen uit eigen heilt (20/13-1 mntwoordfll. een «speet om even verlicht bU adem te halen. Later zei de antt-r®vo!utlonair« frac tieleider Flbbe, die zich een war.cdig opvolger toonde vs cl# ha«r J Wil schut, ongeveer betzelfde toen hij zich vroeg waarom wij steeds maar pra ten over de verhoging wan het plafond en wütirom wij er niet voor zorgen de eerste maanden vooruit te kunnen. Be- ze sterk filosoferende en slagvaardige politicus eel trouwen* nog meer op merkelijk» dingen. Nadat de heren Struik (KVP) en Blom (WD) bestraf fend hadden geconstateerd dat het college van b en w zich op cl® tituatle volkomen had verkeken, hield de heer Fibbe zijn medeleden voor dat d# raad verantwoordelijk! blijft En dat is fei telijk de kern van de zaak. Het is natuurlijk erg makkelijk om achteraf het gemeentebestuur te ver wijlen dat h« wel wat erg veel hoof op de vork heeft genomen en wat te 7orgeloos te werk m gegaan, maar dit doet natuurlijk niets aan het feit af dal de rusd daar zelf bU was en ten •lotte beslikte. TJE speech van de heer Blom was *- ook nu weer eer, samenraapsel vsn tegenstrijdigheden. Het ene ogenblik was nasr lijn mening de parkeerga rage te perfectionistisch opgezet, even als trouwen» feet concertgebouw, het andere ogenblik verklaarde hU zich volkomen akkoord met de Investerin gen ln de haven. WJJ herinneren ons niet dat de heer Blom tegen de par keergarage of tegen het concertge bouw heeft gestemd. Daarom was dit kritiek op zijn Jaa-Boere-fluitjes. Mevr. Stekelenburg (PSP) verloor zich in een aantal revolutionair klin kende kreten, die dikwijl* op de lach spieren werkten. Zo vond zij het b.v. e«n reden om, nu Rotterdam door ban kiers bij de neus was genomen, éts banken te nationaliseren. Het was al lemaal wel lief, maar zeer simplis tisch. terdam* Toneel vertoond op vrijdag 18 en zondag 27 december. Medewetken o a Ko van Dijk en Johan Schmltz DE RATEL VAN EEN RIMPEL MAN van Charles Dyer Is op zaterdag 19 de cember te zie». Deze door EItse Hoo- mans geregisseerde voorstelling van NRT wordt gespeeld door Enny Meu nier, Rob de Vries en Louis Borel. GASTEN OP HET KASTEEL van Anouilh ln de regie van Luc Lutz staal voor zondig 20 ea zaterdag 28 decem ber (tweede kerstdag) op het f?ET-pro- gramma, ïa de hoofd - (dubbel) rol Coen Flink. WIE 18 BANG VAN VIRGINIA WOOLF? van Edward Albee Is nog maals te zien op dinsdag 22 december door de Nederlandse Comedle. Onder refie van H#nk Rlgter# werken mee Han Bentz van den Berg, Ank van der Moer, Will van Seist en Femke Boersma. een al OP BLOTE VOETEN IN HET PARK van Nell Simon wordt vrijdag 25 de cember (eerst# kerstdag) onder regie van Jan Teullng» gespeeld door Nieuw krUr«». Want wee de wolf die te een kwaad gerucht staatMen kan ziek daarom afvragen of Hora er nlst verstandiger a*a doet zich een tijdje (onder sjjn bolheed) Seraf te trekken en de taak eea beetje te i»~ ten betijen. Het I* *ahte? nauwelijks aan te nemen dat hjj dit zal doen. Hora is geen man die moeilijkheden uit de weg gast. HU xoekt m eerder op. TT ET is overigens voor Leo Hom te hopen, dat het gebeurde niet ter ore komt van de onkreukbare Sir Stanley Rous Zijn kans op 't lel den van da finale vsn bet wereld kampioenschap in 1986 ln Londen, zou anders wel eens verkeken kuii- sterk tegen de verhouding in was. Anderlecht is bijna de volle negen tig minuten sterker geweest en het heeft vooral in het eerste half uur het belangrijkste stadium van de strijd prachtige kansen ge had, maar het doeipuat dat de Bel gen zo broodnodig hadden, wilde snaar niet komen. Enerzijds was dat het gevoljt van een tekort a»n slag vaardigheid, maar bovendien had den de Belgen geen eeatj« geluk Liverpool heeft mij ook deze keer wear niet kunnen Imponeren. De ploeg heeft een goed georganiseer de, sluitende verdediging, maar in de aanval heb ik geen spelers van internationale klasse kunnen ontdek- ken. Tegen Internazionale, Real Madrid cf Benfica geef ik de En gelsen weinig kans Zelfs DWS hoeft er niet van te verliezen. KIUSKRASSER f (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Lest André Carrall «rs Rlen van Nunen i best, heeft de sportcommissse van het vormen de spil waarom de show I district Rotterdam van de E.A C.-West Stlefbeen en zoon draalt. gedacht, want toen woensdagavond de w_„ twaalfde en laatste wedstrijd van de Rotterdams Toneel. Medewerkenden o a het Rotterdams Philharmonisch Orkest j competitie, die als Kompasrlttensene Annet Nleuwenhuyzen en Eric SchneS- ln de Riviórahal wordt gegeven op za-jwercf verreden, werd gehouden, kregen der. terdag 19 december o 1 v Eduard FUpse,de deelnemers een kaartleesopdracht, en m tn.v. het philharmonisch koor die klonk als een klok. Zelfs de meest I Toonkunst. Solisten zijn Aafje Heynis, «fLiii ajtj en Bram Boelee, plano SZYMON GOLDBERG dirigeert zon dagmiddag 20 december het Nederlands Kamerorkest in de Rotterdamse Schouw burg. solist Peter van der Bilt, bas. ALBERT VOGEL geeft in het douw van de Volksuniversiteit op vrijd.jg 18 december een uitvoering van zijn „por tret van Hans Christian Andersen JET DUBBELDAM to soliste bU de uitvoering die de Chr. Oratorium ver eniging Rotterdlam-ZtllL rdlig 19 de- piinvïA Hp rrGrkpstverenl cember geeft ln de Putseplelnkerk. I 8MPHONIA. de Kon. Orkestv erent GRAALKOOR o 1 v Marthe van Put ten concerteert zondagmiddag 20 de cember in de Mauritszaal van bet AMVJ-gebouw Soliste Is Caroline I Kaart. ging KERST-PROMENADECONCERT van'maandag 21 september in tie Rottei- dainse Schouwburg. Solisten: Johan Huibregt-en, piano, en mr H J Ader, cello IA -ntte I M 11-17 ft k!«wi»rtlr»chlrii Oloramsgtbonw I)l«rg«nrt US'J'ten- B* NadarUndM dl«ranw«reld loopt gevaar (parmanent) laromut (róts»»rle) t.*on v»n Kero*- htivm. •ehll<l«r0»n (lm 31-121 Qalerli Delta, W de Wllhatr 38 a (les 20*1 sond ll-l» uur II P Zlnnner achUderUen (t m 27-12) Dittorlirh Muaeum, daa 10-17 ïonu u%u kéramleken «llv tatu" ScEeépvtarl-l urhl***rtdaa adnö 14-17 uur Permenenle expositie op narltlem-leclinlr. gebied Xritertoa (foyer) risee echllderoen vaart van Hotterdam "P Noonl- inert*» Mëtri'lWwniV, da*13 30-17 .et 8 30-3 SO (Van een onzer veiulagKevers) ROTTERDAM, donderdag Flip Didench (19) /nl door de goe- te .trobouw do zorKen V8n het Am«rikanns0 nu2& 'leger dat sPe°innl voor„hei" aond .ii-ii .uur Tib*"' li- .uirtbulanccviiegttug inzette, Kerkt- mis kunnen vieren met zijn familie in Öostvoorne. Wanneer hij morgen op Zcstienhoven annkomi. betekent dat het gelukkige einde van een ■ottaf(taTOUhe"kui(»tkrÏM u f'° i>)wiV,'ioho bijzonder hachelijk avontuur. jdwi $i£*JUMtan'V1) U Deze zomer was oerstejaar. student'»»;» ■oOarSamt» »ün*utlchUnf Kort» niedkUncn (Utrecht) Flip Dldciicli ia e. dag 10-17 «on<i 12-17 uur Oroe|'ivoor een vakantie van twee maanden Argus (i m.17-1) ui.17 naar de Verenigde Staten gegaan ln """kK*1 iifrruur ft«r UcKker - .nïual I het kader van e«s stiKlentenuUwlssc- plaatltkrn Aal Yerhoo* graftak (lm titlg van de Rotary jClltb Vier dugcfl Otisanlë mythvn T,b'L„*I mat. prehUlorle der Sahara nantl. Teltam serkeimW van een oude Afrtkaaiixe cultuur n's «n tchariuwiip«»l t» <>n*4nt (t m ö-U Dt PUP. Uattalxlr 0O dn* S-21 uur l om®- 11a Uth - tekeningen Houden wij het nog «ven o; voorbijgaande toestand. Er z eerder bestedingsbeperkingen geweest die even plotseling ophield«i als ze waren bevolen. Waarom deze niet? Zo'n visie maakt dt toestand aanmer kelijk overzichtelijker. Dat bleek al di rect uit de optimistische opwekking van de heer Rs«hor*t om tot kosten verlaging en kostenbewaking te ko men. tot planning op let* langer» duur een daarmede stond hij niet, ver af van de heer Flbb# die budgettering van onze kapitaalbehoeften bepleitte voor de ÜJd van drie Jaren De heer Boersma CCH) ging nog een stapje verder door de lumineuze ge it ach te té lanceren Van een nieuwe wet op de financiële verhoudingen rUk- gemeenten Het greep allemaal ©en Reetje Inelksar. ook de gedachte van de heer Flbbe om niet langer geogra fische. maar economisch» eenheden tot uitgangspunt te nemen bij de uitkerin gen ALS wij de preek van de heer Van Dis (SGP) even bulten beschou- w Ing laten - hU zag onze goede stad weer lt\ louter aardse genoegen» ver zinken - dan mogen wU over deze eer ste ee zijn best gedaan ken, waarbij wij dan wel mogen be denken dat het antwoordwerK voor een groot deel op de me«st geplaagde vrouw van Rotterdam zal terechtko men wethouder mej Eaelenberg, die veel heeft moeten aanboten en soms niet alles even duidelijk verstond Aan de heer Reehorst valt de eer toe dat htj sen ernstige poging heeft gedaan on. die burgers van Rotterdam, die weieen* een brief van het stadhuis krijgen, fatsoenlijker te behandelen dan nu het geval schUnt te zUn Er niet* bo\ en en niets onder, erzuchtte hij Het ts allemaal even koud en onhartelUk. Wij zUn liet roerend met hem eens Het hoeft niet direct „lieve meneer Jansen" te zijn met aan het eind „veel lie bi vun Jan Knap", m. ar het hoéft ftezorzUds" re- ALBERT DE KLERK, orgel, en het Nederlands Kamerkoor o l.v. Felix de innen - aan mogen wij over ue« ver te van de drie begrotlngsdagen nsri ens zo ontevredes zijn. iedereen had ju best gedaan er iets van te ma- Vsraamattni wm-m V»I1 Itar Vorm. VV«.t»r- alngal SS ciliixl 'I '"«te 11*M wocnitd vrljd en *«nd 14-U uur Kingston ging tlU snel vooruit De ro SëtlsMr Maamwvars Bunerman m kcntiigi'n werden betaald door Amerl- brak zUn nek ceheelxolgt Ambiéllik gewauwel zei de De eerste maanden was hUMhiri Re,,hor,t u,„.trbiedlg Of woor- verlamd maai na een «ter^'« den van gelijke strekking Terecht' sclseldsplcnk- brak ztln n.» uvs« miMöfVlfi 9ul«»r>nain n .rviuukvh Benthulivratr*«t IJ ^810. M \ilondeii H«h»upI hu no« niet de verordening en wat danr voider ln het j» Vrlomrtaan 3 tal naar huls 132S2», D(m> v Voii»nh"v#n»ir i vi ieiuhn vte!df,n aU< HiuiSr^Atabroei*1 "u-V-itrvot kwmt«or""v «K™het "Aincrikuanse leger BMthovansingcl 2 tal 288S87 en zelf LtnkBf Mtmtwf Apulhrck HrilP'#tt' CoUf» M0} wteaSSSc :,l 377241 Ptaln u: apo- uw.a Ptamwoj/s^tai^Jites^A n llaoavltal Sterol» sis «pljaenltst! «t>®9;^a 3 Sa» D«a«tamon»*triM tal 010-183Ï;S apotheek PemlBu» v KaaSrsaS 38 Perntf lel 0I0-182IS. steeg het 1« dee Rooa water te Rotwwam le tU FUp te SS! I# tU «8 0S w Dordrecht te II) 4 1». tmmt v. 3e ttl 10 43 Ie HeUevoetalute Ie lij 3 1 Morgen 2e to M *0. te Hoek van Holland 1* Ml I 38 aetsi. tij 13 68. ge fl i»"« S^sïnSs1 *B*il»Vl*nd**laèb 112 ,el V. ,,r Nwlci land vliegen 1(3881 doen gaan 7.tl gingen ns-T het hoofd- iitier van het Amerikuanse leger zelfs naar het Witte Huis ln Was hington Het resultaat wg* dat ei een Hy|it»-mis uitzond»ing weid gemaakt voor bur- swut Junius ...•r Flip een legervliegtuig zou hem w\Viuz.i»''' mr Nedciland vliegen Athene -Sc Gisteren zou hU aankomen op Zes-1 Hysiee »- maar motorstoring dwong Rode-Vele DAMRS hoefëKUu* Vtrburch l)t»tr. te klastr Athene ScSmltar* Animo tlenhoven maar hiuu»»«« S'nT.tr f klaete h het toestel boven de A-tonttach» s Oceaan teiug te keren naar Amerika n0h3a—Turniust Nodat hel vliegtuig gerepareerd wa».Snr'wtek-itaiu» steeg het weer op en vsnnscht sliep! Flip te een militair hospitaal In •an Pi est wick in Schotland ADt-) j_dvvs 3 Wordt hU op Zestienhoven ver- iiUu*\iict -wilton i I Snelwtak I—Vsto ■IKRKN koafdklasM !V«rill« 83-Dynamo Outntus—Slttardl* Stritum/Mat KMM llltlr. la klax* Hrilaa—Karma* Virua—Schutten tniflwlak—Wlllon llltlr, la kiss#» a «alias 3—DWS G«na—Olympi* Eridoa—Animo Ulrtr, ta ItWi'isa h Hallas 3—Oparstia» 3 HVP—Qutntus t Rods - ArfC Si Afd J« klsu» Advendo - Atomlum ervaren wedstrijdrijders hadden hun handen meer dan vol. Ho® moeilijk het traject, dat maar even 60 kilometer lang was, voor allen was, kan blUken uit het feit, dat de winnaars in de top klasse ver over de driehonderd straf- punten opliepen. De route, die van Zes- tienfjaven, does? Overschic de Spaanse polder, de oudste straten van Schiedam, door Kethel en een dee! van Vlaardssi- gen liep, was in vijf gedeelten verdeeld, die- met een afwisselend gemiddelde ge reden moesten worden. De A-klassers mochten over het traject 113 minuten i ',,A' i?e 1 r'Jden, in de B-klasse 134 minuten en de o 1 v. Louis Stotijn concerteert c.kIasse had 151 minuten ét t(id. In die tijd moest het traject aan de hand van 33 pijlen worden gevonden en de ruim dertig routecontroleurs worden aange daan. Het jongste s porten mmissieïid, Peter Stolker, die zelf ook een goed kaartlezer is, had op Air eentje de rit voorbereid en gezorgd, dat de grootste Nobel, geven, op maandag 21 december nauwkeurigheid werd betracht. een kerstconcert ln de St, Laurenskerk.laatste wedstrijd in dit jaar was YI.KWEI SZE, bas, is solist bij het I i°or ,?e A c -West een succes en.voor concert dat het Rotterdams Philharmo- 'if. "ize m n compliment nlsch Orkest o 1 v Eduard FUpse woens-w~j™* mnn-ttrti- sesZuwhura^ KCeft RottCrdam- de Znaaro zowef bf de^^bestuurders u urg ais bij de kaartlezers voor het gehele (.'Tvnponuv seizoen worden aangewezen, doch eerst tuin, hobo, en het Voorburg» Barok En- u semble verzorgen op zaterdag 26 decern-j voornaamflte uitslagen ber (tweede kerstdag) een kerstconcert Klasse A T F J Appel, Den Haag—J P. in de Nw. Oosterkerk Vu> Rotlerdam 344 «trafpunten, 2, S G i BruinJ S Bruin, Dsn H&ag 355 strp 3 Cjt„„r W van Oosten—A W, van Ooslan, Delft 392 OIIOVV strp 4. A de Heer—G K Hentzen, Rotter dam 41# atro, S, I. S, GlUet, Rotterdam 1 Butter, Schiedam 4iS *trp. 8, C Helüsnfs,- STIEFBEEN EN SHOW is de beide P R Jong Rottertam «8 strp., J C Lnrëtdaeen 27 december I 2 en 3 lan Teeuwen—R Valk-S Stad. Vlaardlngen J8 kerstnegen, aecemoer, i. z en o jasj(rp Jocj,em,, viaardln*en—J Schou- in de Groote Schouwburg-Zuid te zien ten gotterdam 837 strp. M, A v.d Kraan Aan dit programma w»rken mee Rien j- j pieterson, Rotterdam 671 «trp van Nunrn, André Carroll, et Klasse B 1, A VerhoevenJ Zwart. Rot- (Van onze sportredactie) BOTTERDAM» dondertfftf De SchieösBtse derby tussets SVV m Her rie* DVS die voor «antes 27 decem ber was vastgesteld, Is verschoven naar tweede kerstdag. Belde ploegen hebben dL ..rtoe besloten ent de co/, carrentle te ontlopen van de wedstrij den Spart»-NAC en Fortuna Vl-Xerx»:- die op 27 december worden gespeeld. ROTTERDAM, donderdag De uitstagen van de In de ïnergiehal gespeelde micro- korfbal wedstrijden ztjn H P V 3-Het Wes ten 2 3—2, Velox 3—DOP 9—3. WTON 3— Trekvogels S 44, Rozenburg 3Het Wes ten 9—2, 'V Hoogvliet 3Eurotop 9—4. Ahoy 2—Htllegeraberg 1—0, Het Westen 2— DOP 1—3. HPV 3WION 3 3—5, Trekvo gels S—Velox 2 4—3, Hilleger berg 3—Het Westen 3—2 Ahoy 2—SV Hoogvliet 3 1-4, EurotopRozenburg 3 l7, Actief-Trekvo gels 4 0—7 WION 3—Delta 0—2. Schie- broek—De Micro's 1—10: Velox-Kozenburg 2 1—3. SV Hoogvliet 2—HPV 1—3 Ahay- Eureka 2 8—0. Wlon Actief 1—7 Trek vogel* 4—Schlebroek 7—2, Delta—De Mi cros 5—7, Rozenburg 2—HPV 3—1, Eureka 1—SV Hoogvliet 2 3—S„ Velox—Ahoy 1-3 terdam SU strp 2, Th. Lambrecf. t-mevr Lambrecnts, Rotterdam 47® strp3, 3 de Heermevr de Heer, Rotterdam 49# strp, 4. J Noodland—A Luyendljk, Rotterdam 837 atrp8 T Albert—A. Fekkes, Rotter- dan 889 strp Klasse C J A Oorigysen, Rotterdam»» A van Hazels;!!, Delft 133 8trp2, A Sikke- leruamevr Sikkelerus, Rotterdam 178 «trp 3. Poolman— Meegdenhurg. Rotterdam 204 strp4. J A de GoeyenN W Verdoorn. Rotterdam 213 strp. 8. J. Bakker—A. vd Eilk, Rotterdam 220 strp De «tand aan het einde van de eompeütle, die ul» twaalf avondrttien bestond, waafyan de negsn beate voor de klsssering golden, luidt offlcleti aldus Klasse A Bestuurder* 1, J. A. de Heer. R'dam 185 punten. 2. S G Bruin. Des Haal 184 p3, A v d Kraan. R'dam 150 P- 4, C. Teeuwen. R'dam 150 p. Kaartlezen 1, G H P Hentzen. R'dam 185 p2. J Brsisn, Den Haag itt p. 3. H i Pteterson, R'dam ISO p, 4, T Snoek. R'dam IS® P Klas» B Bestuurders- 1, J Noorland. R'dam 17» p. 2. W Vreeken. Rotterdam 174 p 3, 3 C de Great JE» p Kaartlezer, 1. 3 3 van Leggelo, Den Haag 171 P- 2, K NIJholt, R'dam 188 p Klaaae C Bestuurder». 1, 3. Bakker, «ol- terdam 204 p. J. F OoatgUse, Rotler dam 186 P KaarUezeri' i, A vd Ey*. Rotterdam 'S04p3. N. W. Verdoom 181 p Res te DUtste PSV 2—Feijsn 2 Willem 11 2—Go Ah 2 AJax 2Sp Fnseh 2 Telst 2—ADO 2 Volend 2—SVV 2 Heracl 2—MVV NAC 2—DWS 2 Sparta 2—Esc 2 Res. 2e Divisie B De Oraafsch 2 NEC 2 Velox 2—RHC 1 DHC 2-DFC 2 JeugdcampeUUe B Excels Spar!e DFC—DHC Wllhelmina—Xerxe» ADO—Felienoord SVV—NAC PSV—DOS Fort'34—Willem II 2e klas A Holl Sp-Fort VI De Vol —FC 2taanstr Hemi DVS—ZFC Telstar—EDO KCH -Haarlem DWSv— Alkmaar Amateurs BEST II 2e kis» Dubbeld Leerd Sp VDL-CKC 4e klas O GSC— Citmï WlU II/VAC Dulnd SV—ASC De Ooievaars—Or Gr Wassen —Te Werve RKWIK—RKDEO DESDO— Lenig en SnelARC s—CSVD 3 PDK—DEMOS Re*- s® kl" Moordt Posulta HMSH—DONK SMV—Wlppolder Haastr—TOGB Nlc Bojs—Woetuen Stolw —Gouderak Ammerstolse SV. C De Zw Nw Lek Inaul—Or Wit SUedr Capelle D' A 3WH3e Fall ASH-Sportlust'ïï Wleldreclit—VVGZ Rijst rd—C - Amm 2e klas Zw Wtt'28-3Zwal SSS 2—RWH 2 A' RCL l— Ter Leede 2 Oegstg 3—Q E 3 B:"s Grz SV 3- Duno 1 Die Haghe 2—HBSS S C- Zw 3—Exc P 3 Schoonhoven Yyf- 2—Unicum 2 Lekkerk Schlebr Spirit 2 -Noordw 2 F: Hilleal—Poort *yB DJS—Hoek van Holl A a *t Noorden—Germ a) WettUndU I*rO rcdBEC Kanrtanburg—vain Wit Rood Wit—ROS Lugdununt—R1 Zw reylpk DCT, CetarltnsGouda VFCODS SS Nept DHZ Fmma Una-t«#n 20 SI led r Coal Zwltndr —Slikker» r. -Fluks RFC— HOV 3e klas A- Verburch— RKAW Spoorw Naaldv.Uk Alblnsserd ODI RAVA—ODA Dlll.-Alphla B- Van Ntap Lwvn Hlllee bert-HVV' DOSR—Kxc'29 Forehslia—HBS Juick St Waaterkw Wllh —VOS C' RVC—Ftakkee VIOS-DHS Kranenb —Barasmb Outla waterUNIO sre—ADS FDS—VCS D HION—OVV Abéven- «"vlegrav r.BOH-ASW Zuiderster— LMO O- Nleuwanh —RDM ZBProg tess «lv*dëre~PFC IFC-Hatdlnxveld HekelingenMartlnlt RockanieSt Vnlh II Gelukv -ASB Strtjer. Meru est Tranavalta—Dlndua Merwede—te Gr deel SVDPW-SSW 3taurdag voetbal 2e Üaa A: SSC'SJZw W '28 B SSS—VVOG te Gr* SV—DOVO Pelikaan—Q Boy* Sa klas A: 8VOW—Etcalalo» Barendr -CHVÏ3 MFB— Dl* Haght B* Duno— Heerl dam Spllksen Amelde DOTO-RCL O* Zwerver Monster 4® klas A' Schev —te Grte Rouwkoop—JAC Oegstgeett—PP8C B: Koudekerk—RAS IxKMd —Excelsior Omaa—DEVJO WLH Oi «emhof fl» 'terntsr'/;;' Swift Boy»—USC dfh Dlrksland Nado v—Schiedam 1» klas B De Hoitand DR2 Euroeport— FSV Pretoria Groen Witten— The Rising Hope te klas C Rl DBOC Voorwaarta-Ursus SVDP—CrooswUk Hellevoetalule— Saturn ut 2* klar A rureka Animo K -%1'OH RWB—Wleo VNDGLZ SSmI—SCR 2e Mm B Activltae—SVO BlUdorp—Sagu B Schied Boy*—SV Ho®«vliet HWD—AVO-ZVC Neatoro—DESV to kl» C AVS—DOZ Boezemkwartter- Mslro TOCZ—Noorderkw. 4t Lodr -WF Se klas A AnbenbroekCoeoaï ODC—Zw Wit 1 RET— Roga I Satellet—Radio USB—Flor -OBR 3e kta* B OHV V- Vterpoldera Afr B—FC Vlet Pantaerb Varkena Sport —SC Alb Se klas C Mseuwenpl —Cïartb Tekaro—SC M»as Steeds Hooger— SSAVR SCO— Kraek Boy» AF!» ZATERDAG* VOETBAL Ie klas SVO '32—SC Zuid p. MVV '27—ZWSH RSMSNS Helnenoord—Vlsard. TOQR—Rhoon 2e «Ui A DOS 'S3—Cl SS- GTBZBVH Sunlight—W1A B Den Bommel— VVOR Roekan] eBolnes 3* klas A Mullerco—National* LSV '81—VDL NTVV—Transito LombiudUen—Berkel SDV—VVHR B WEB—Oldl BVCBGVMD CCO—Nelson SSVP—GOZ rc Veronica.— G S.V. Sero Cs HCSZ—Maac HPV—Oude Maas Vulc,/Z;»lu'j«n~ Soudaw Boys Zinkv B SmlUh Hoofdklas: LUTO-Weetarkw. Archipel—Rehda ZKC—HKV Spangen—Samoe Deetc—Het lulden Arr igangsklai: A: Allen Weerbaar- Wordt Kiylek K Zaand Stanfrita DOS—AKC Bi Gr Geel—PSV Die Haghe—Hegenb Swtlt—Sportlust Vic Or —HKV 3 Eerste klas HSVOns El,hem 3 Swlft—Dcstoa 2 OSCR-;Hvttk Zulderkw DKC Tweede klas A: HKV 3—ODO Eureka—H Zuiden 3 AchlUes—Trekvogel» Dr Algemene— SV Hoogvliet Si Merwede—Ready OlymplaanZwerv. TJoba—Rozenbv,;; Danaïden—O Elbern Derde klas A: Animo—Kwiek Houtsnippen—Velox Hou Stand—Ahoy KNS—DKV B- :5chle-m—ALO BKC—HPV N oord kw TOV C: TOGO—de Rav*n P no-re lx—Crescendo BI Wit—Unicum ROTTERDAMSE KORFBALBOND Eerste klas: Actief—Schied Vm Spart Succea Sperwers 4—Span» Ma 3 USV—OSCÏt s Ter Cou'ft— - Over» kanter* 6 Tweed# klas: A. Velox 3—Trekv. 4 USV 3Schied 3 De Overkanten 3— Chariots S SV Hoogvi. I-De BL Treffer* B. Unicum S—Het Zuiden 8 fehttbr.—De Spart. I Rozenb 4—Spsrw I OSCB 4—Ons Huis 4 C. Ons Huis 3—De SparUafl 5 Eureka 2-Ten Donck Actief 2—WION 2 Vleard.HlUegersb Derde klas: A. Sper»*®.» 8—HPV1 Chariot» 3—Euratop Ons Huls 4—Dt BI Treiter» B. KUlegenb. 2- Actief 3 OïliCUIB 3—WION J rrekv 5—Vleerd 3 De Berm Sp*n|en4 C. Actief 4—USV I Hst ZulfSen 8—Vlaar dlngen J Schiedam 4—Velox 3 De Spart 4—Velox 8 WION 4—Het Wet- tee Aiax—Ter (Sou# 2 HPV 3—Ahoy 2 Keren wetten 1* kL HilversumDSHC SCHC—Lelden Itaren—Amstefriaïi» Kampong—HDM BMHC-HHYC Overrangfkla»»» A A'dam 3—Hurley RBC—SCHC2 Promotie klaaae A Aavlon—Victoria 0SHC t—Hudllo Gr. Geel-KHHC B H"berg—HDS Vietmrt» 3—Leonlda» ZUIDEN 1e klasse te-Hertogenb TUb. HTCC-Venlo Keep rit—Brede MOP—CMHC OOSTEN 1( klasse Arnhem—Nljmegea Upward—DKS DAMES WISTEN 1« klasse Anutardam—BCSC PresoUakUiM A Anwterdam Kampei 4,,,riidrJwre»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1