Schimmlgg^ gestalten in harde arduin mms :i AGENDA Maar Meneer M. v. d. Zalm winnaar Wie is onze.beste voetballer De kous op d VAATWASMACHINES COUZY Amerikanen perfectioneren laadkistenvervoer Vaar- Varia De Ruiter ongeslagen Winstkansen voor Spangen Meisje, 13 jaar, DANSLES Expositie in tuinzaal van Boymans m wm f „De Club" Bioscopen Voor morgen Smerig Boeiend Om de Strangtrofee Exposities Protest CYV vriendschappelijk tegen Hermes-DYS 1 lllllllllllllllllllllllllll iliilii Groot-Rotterdambeker Toedracht onbekend Voor maandag Apotheken Steun aan Zweedse koopvaardij de j'pag. 4 - zaterdag 19 december 1964 ne: Barbaarse schoonheid (Advenmt JU.) Kleine clubjes naar leeftijd i alle bals in Hilton Dansinstituut '/Graaf Florisstraat 44 Rotterdam Tel.: 23.26.22., b.g.g 14.01.65 3 Inl van 14-17 en van 19-22 uur. Arena, dag. 2, 7, 9.38, zat. er. zond. 8, 4.30, 7^ 9.30 uur: Salvo's In het hooggebergte, Centraal, dag. 2, 7, 9.15, zat. en zond, 2, 4,15, 7, 8,30 uur: Strlpteasa van ParUs, 18 j. Cineac-Bijenkorf, doorl. voorat, nleuwsrevue tekenfilm, Vlet dagen ln november, Hel drama van Dallas. Cmeae-Beuri, dag. 9.30, 11.30, 1.30, 3.30, 5.80, 7.30, 9.30, zondag vsnsf 1,30 uur: De onoverwinnelijke zeven, 14 J.. zond, 11 uur: Galapagos In kleuren, g.l. Cinerama, dag, 2.30 en 8.15, zat. 2.30. 0.30 en 9 uur: Search for Paradise, a J. Colosseum, vrüdag t.m. woensdag, dag. 2, a 7, 6.15, zona. 4.30, 7. 8.15 uur; Wonderful v life, aJ. C#rso, dag, 2 en 8 uur: My fair lady, a.!. Grand, dag. 2 en 8. zat. en zond. 1,30, 4.48, 8 uur: Irma la Douce. 18 J. Harmonie.'dag. 2, 7,'8.18, «at. en zond. 2, 4,30, 7, 9 30 uur: Vechtras van Testas, "14,1. Krlterion, dag. 2.30, 7, 9.30, zond. 2, 4.30. 7, 9.30 uur: Diefde it; een kool, 18 j. Lumlère, dag. 2.15, 7, 9,30, zat. en zond. 2, 4.80, 1, 9.80 uur: De vrouw ln de folter- kalder, 18 j, Luot, dag. 2, 7, 9.30, zat. en zond. 2, 4.30, 7, 9.30 uur: Allez France!, a.l, Metis, dag, 2, 7, 9.15, zat. en zond. 3. 4.30 7, #,15 uur: Gif ln het bloed, -18 j. Mnslca, vrtjd. 8, zat. en zónd. 9 uur: Dm grosse Licbessplel, 18 j„ zat. 7. zond. 4 en 7 uur: Zorro, wreker der partisanen, 14 J., zond. 2 uur: Pietje Bel, a.l. Pasza»®, dag. 2 en 8,15, zal, «n zond. 3, 4.15, 7, 9.16 uur: De man met da geheim® formule, 18 j. Prinses, dag. 2.15, 7, 9.30. zat. 7, 9.30. zond 4.33, 7, 0.30 uur; Wonderful life. aJ., zat. as zond. 3 uur: Roy Rogers Wild West. al», vrljd. en zat. 84,00 uur: The Chrtsito»: Keeler Story, 18 J. Rex, dag. 2, 7, 9.15. zat. en z id. 2, 4.30, 7. 9.15 uur: Kogels voor een moordenaar. 14 j. Btndl® "52, dag. 2.15, 7, 8,30, «at. en zand. 2, 4.30, 7, 9,30 uur: Veel liefs Uit Mos kou, 18 J. Th%lU, dag. 3.18, 7, 9.30, zat. en zond. S, 4.30, 7, 9.30 uur: De zevende dageraad. 18 j. t Venster, dag. 1.30 en 8, zond. 1. 4.30, I uur: Des enfants du paradis, 18 j. Victoria, dag. 2 en 8, zat. en zond. 7 en 9.30, tvoensd. 8 uur: James Bond 007 contra dr. No. 14 J., zat. zond. 2 en 4.30 uui De spoorzoekers, al. Rotterdamse ScfteuwJjurg, 14.30 uur: Het Ned. Kamerorkest ra.m.v. Peter van der Bilt, ha?' 20.15 uur: NRT Gasten op het kasteel. A.M.VJ.-g#bouw, l 4.30 uur: Het Gnaalkoor mm.v. Caroline Kaart. Ahoy-gebouw, 16.00 en 20.00 uur: Holiday on ice. Rotterdamie Schouwburg, 20.15 uur: Het Nationale Ballet. Rlsrlèra-hal, 20.00 uur: Kon. Orkestver, „Symphonla". Ahoy-gebouw, 20,00 uur: Holiday on Ice. St. Laurenskerk, 20.15 uur; Kerstconcert, mm.v. Albert de Klerk, orgel en Ned. Kamerkoor. DODEIQNE ..hulde aan Michelangelo" TN uw bied van 10 december heb Ik 1 een smerig stukje kritiek gelezen op het verslag van Dick van Bommel van de voetbalwedstrijd Nederland-Enge- land, het Was getekend met L. A. P. dat zegt voldoende. De heer L. A. P. was er helemaal naast. Ik en veie van mijn kennissen vinden dat Dick van Bommel een boeiend en zeer juist ver slag heeft gegeven van een wedstrijd die niet gemakkelijk was. Dat ir. Van Emmenes een voatbaldeskundige is, «al ik niet ontkennen, maar dat maakt hem als verslaggever juist een mis lukking. Door herhaaldelijk met ver halen te komen over vroegere wedstrij den die hij heelt bijgewoond, haalt hij de spanning uit het verslag. En hoe .vaak vergist hij zich niét in de speler»? Ik ben zelf VARA-lid, maar ik ben heus niet zo enthousiast over Van Emme nes als voetbalverslaggever. H. A. VERBEEK TK wil gaarne toegeven dat Dick 1 van Bommel geen Han Hollander is. Zo iemand krijgen we nooit meer. Maar Ik en veie vrienden van mij wa ren toch blij dat we dank zij de zuilen verschoond rijn gebleven van een ra dioverslag ven Ir. Van Emmenes, De ze mag dan in de loop der jaren enige voetbaikennis hebben opgedaan, als verslaggever Is hij naar ons oordeel te enen male ongeschikt. We hebben dit ook meer dan eens te bevoegder plaat se bekend gemaakt, Doch als het zo uitkwam zaten we toch weer met deze man opgescheept en moesten we luis teren naar zijn stuntelig gedoe, zonder enige glans of geestdrift, met als ge volg dat we de radio dan maar afzet ten en alleen luisterden naar de uit slag. Bij het verslag van Dick van Bom mel hebben we dit niet behoeven te doen c-n werden we van het begin tot het einde geboeid, ook sl waren zijn woorden en uitdrukkingen dan niet polijst. Dat waren ze van wijlen Hen Hollander ook niet altijd, doch daar zal L. A. P, mogelijk niet van kunnen mee spreken, omdat hij toer, nog ln de lui ers lag. Als ik tenslotte nog een ver gelijking tref tussen de radioverslagen welke wij 's zondags horen en die van de laatste Olympische Spelen, kan Blek van Bommel de toets der kri tiek zeker doorstaan en had het stukje van L. A. P. beter achterwege kunnen blijven. H. KRUIJT £)E grote, rauwe en tot de eenvou digste vormen teruggebrachte steenklompen in hard arduin van de Franse beeldhouwer Eugène Dodeigne vragen er om op het open veld, in een wijde ruimte en onder een hoge hemel te worden geplaatst. Daar groeien ze samen met de natuur en worden ze zelf weer natuur. Opgesteld in de hy giënische tuinzaal ban het museum BoymansVan Beuningen doen ze vergeefse pogingen door de wanden en glazen deuren heen te breken. Ze zijn ingehouden geweld, geladen met barbaarse krachten. De sculptuur van Dodeigne werd een jaar of vier gelede.-: door de Rotterdam se Kunstkring geïntroduceerd tezamen mei die van Cés -, Roel d'Haese en Pe- nalba. De expositie van nu is de eerste eeumans-tentoonstelling van deze kun stenaar in ons land. In 1923 geboren en thans dus even veertig begon hl) zijn loopbaan als leer ling-steenhouwer bij zijn vader. Hij leerde het vak, bezocht later academies om verder te studeren, maar had later weer moeite om fommlge dingen te ver geten en zichzelf te worden. Nog steeas fa het harde arduin het materiaal, dat hij bij Voorkeur gebruikt; daarnaast ver vaardigt hij sedert verleden jaar wer ken in brons, vooral in de verloren-was methode. Zijn expositie omvat, behalve de enorme en in hun wezen raadselachtige figuren in steen, «en aantal werken in brons en enkele tekeningen. De beeld houwwerken staan in absolute tegen stelling tot alles wat wij klassiek ple gen te noemen. Ze zijn niet liel of be minnelijk, niet glad of onberispelijk, maar eerder het tegendeel van dergeiy- ke begrippen: ruig, vervaarlijk, over rompelend. Toch zijn ze niet abstract, ook al zijn ze bepaald met abstracties verwant. We zouden hoogstens van een nieuwe figu ratie kunnen spreken, waarin de aan de natuur ontleende vormen tot het meest noodzakelijke, het meer aanduidende en wezenlijke, zijn teruggebracht. Die vor men hebben iets bezields, iets magisch, iets wat tot nog toe tot de vroegste his torie van het menselijk bestaan behoor de, misschien wel de belangrijkste reden waarom ze ons zo in hun ban houden. Men denkt aan de dolmen van Carnac. Er is diezelfde sfeer. Het ls een sterke kfirst van Dodeigne, dit tasten naar een diepere werkelijk heid, Daarbij het gevoel dat al deze werken in één machtige groep lijken te zijn ontstaan. Ook ln de bronsjes mani festeert zich dat talent om tot een soort oervorm door te dringen. Een verhevig de expressie komt tot stond door het ene weg te laten en het andere te accentue ren. In een enkele hand, een vuist, een gezicht of een hele gestalte roept hij een mysterieuze wereld op. Ook voor hem Ss de nseas de maat van alle dingen. HU is er steeds naar op zoek en omgeeft zijn figuren met een veront rustend geheim. In het noordfranse landschap, waar Dodeigne zijn woning heeft, door hemzelf met eigen-handen febouwd, bevolken deze stenen gestal ten het erf en vinden ze de ruimte waar door ze tot ons gaan spreken over een ver verleden waaruit ze opeens schijnen weergekeerd. Tot en met 24 Januari a.s. L W. SCHMIDT 20 dec. Hoog water te Rotterdam te ttj 5.29. 2e tij 17.47; te Dordrecht le tH 6.04. 2a tij 18.22: te Helievoetalula le tij 3.58, 2e tij 28.17: te Hoek van Holland le tt) 3.16. 2e ttj 15.32. 21 dec. Hoog "water te Rotterdam le ttj 6.16, 2e tij 18.40: te Dordrecht le til 6.52. 2e tu 19.09: te Helievoetalula le ttf 4.47, 2e tij 17,CS; te Hoek van Holland le tij 4.05. 2e tb 16.23. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Eerst in de laatste partij van de wedstrijd om de Strangtrofee, die ln het clublokaal van Kunst es Vermaak werd gehouden, viel de beslissing, wie voor een jaar in het bezit zo» komen van de wisselprijs. Na voorwedstrijden hadden J. Cohen van Twaalf Provinciën, N. van Dijk van Wij Willen Winnen, A. Jongenotter van Heinenoord, C. Meeuwesen van Mathe- nesserplein, P. Soeters van Kunst en Vermaak, alsmede M, v. d. Zalm van Tedlro een plaats In de finale veroverd. Van dit zestal behaalden Soeters en Van der Zalm acht matchpunten. 't Percen tage gemaakte caramboles ten opzich te van het aantal dat gescoord kon wor den moest de doorslag geven. Laatstge noemde maakte 92,86 procent en Soe ters 88,53 procent. Daarom werd de Te- diro-speler winnaar. Bij de verdere rangschikking werd Meeuwesen derde met 86,52 procent, Jongenotter vierde met 85,57 procent en Cohen vijfde met 77,27 procent. De uitslag: 1. Van der Zalm 2. Soeters 3. Meeuwesen 4. Jongenotter 3. Cohen 6. Van Dijk 1220 1360 1180 1040 1360 900 1133 1204 1022 890 1051 853 146 138 160 139 158 133 7.76 8.72 6.38 6.40 6.65 5.57 MET gaat er hoe langer hoe meer op lijken dat de strijd om de Parool-beker een duel gaat worden tussen Coen Moulijn en Eddie Pieters Graafland. Van de concurrenten vallen er steeds meer af door minder goede prestaties of blessures. Het verschil tussen de twee Feijenoorders is deze week ook weer iets groter geworden, doordat Moulijn zowel van onze lezers als van onze sportredactie een 9 kreeg en Pieters Graafland met een 8 ge noegen moest nemen. Piet Slui van Excelsior handhaafde zich op de derde plaats, maar zijn voorsprong op Hans Kraay, die een wedstrijd heeft gemist, wordt ëteeds kleiner. Cor Veldhoen is onopvallend naar de vijfde plaats geklommen. Wat lager in het klassement zijn de spelers van Hermes DVS en SVV een paar plaatsen gezakt, maar de Schiedammers hebben zoals bekend nog een wedstrijd te goed. Het klassement .ziet er nu als volgt uit: 1. Moulijn (Feijenoord) 109% pnt. 2. Pieters Graafland (Feijenoord) 107% pnt. 3. Slui (Excelsior) 98 pnt. 4. Kraay (Feijenoord) 95% pnt. 5. Veldhoen (Feijenoord) 94 pnt. 6. en 7. Van Miert (Sparta) en Schouten (Excelsior) 93 pnt. 8. Bosveld (Sparta) 92% pnt. 9. Fafié (Xerxes) 81 pnt. 10, tot en met 12. Ter Horst (Sparta), Verhoeven (Sparta) en Van Ede (Hermes DVS) 88 pnt. 13. Haak (Feijenoord) 87% pnt. 14. Brilleman (Fortuna) 87 pnt. 15. v. d. Velden (SW) 86 pnt. 16. tot en met 18. Blankenstein (Fortuna), Romeijn (Feijen oord en Kort (Excelsior) 85% pnt. De prijs van 10 gulden voor de beste slagzin gaat deze week naar de heer W. H. v. d. Jagt, Frans Halsplein 48, Schiedam. dft TTENK DE WEERSde spil en de aanvoerder van de. vierde klas- set Hoek van Holland is boos. Boos op de strafcommissie en nog bozer op de commissie van beroep. Ik zal u vertellen waarom. Op 16 oktober werd De Weers tijdens de wedstrijd Wit-Rood-WitHoek van Holland. doer de scheidsrechter uit het veld gestuurd wegens ruw spel. In eerste instantie was hij hei daarmee niet, eera, maar later schijnt hij in een verklaring aan de straf commissie toch te hebben toegegeven dat hij fout was geweest. De, bond legde hem daarop een schorsing op van drie wedstrijden en ontzegde hem j bovendien het recht om ooit nog ÉsS eens aanvoerder te zijn. Vooral het laatste deel van de straf trof De Weers bijzonder- zwaar. De .schor singsperiode is inmiddels voorbij, maar tegen de ontzegging van het aanvoerderschap besloot hij in be roep te gaan. Hij schreef een brief naar de commissie van beroep, waarin hij om een onderhand vroeg. De commissie liet een hele tijd niets van zich horen, maar dezer dagen ontwin® De Weers een brief, waarin hem werd verteld, dat de commissie van beroep de opge legde straf te laag vond. Aan de schorsing werden nog twee wed strijden toegevoegd* En daar is de 31-jarige Henk de Weers nu hels over. Om wat meer inzicht te krij gen in deze zaak heb ik Bisteren mr, van Bochove opgebeld, de voor zitter van de commissie van beroep, die zo vriendelijk was een toelich ting te geven. „Dat De Weers ruw en onbeheerst heeft gespeeld, staat onomstotelijk vast", vertelde hij me. „Daar hoeven we dus niet meer over ie praten. Bij het beoordelen van de straf hebben we twee din gen in aanmerking genomen. In de eerste, plaats dat De Weers al asht aantekeningen op zijn straflijst had staan en daarnaast dat, de algemene richtlijn is om zwaarder te straffen. In dit licht bezien was een schor sing van drie wedstrijden te weinig. Daarom hebben we er nog twee wedstrijden bij gedaanHet is een algemene misvatting, dat de com missie van beroep de straffen al leen maar handhaaft of verlaagt. Zij kan de straffen ook verhogen en dat ls in dit geval na lang over wegen gebeurt. Ik kan De Wears de verzekering geven dat zijh zaak bij zonder serieus is behandeld. Hst dossier is tweemaal de tafel rond gegaan", Kriskrasser ken hier nog aan toeuoegen, dat het beslist geen uitzondering is dat de commissie van beroep zwaarder straft dan de strafcommissie. Ik herinner me de beruchte BW-affaire, waarin en kele verdachten in eerste instantie tot twee jaar werden „veroordeeld". De commissie van beroep maakte er later tien jaar van. ROEL WIERSMA in de kuip stellen. De ouA-interiis.tlon.fti "sal morgen tegen Feijenoord de Eindho- vense verdediging lelden. In de 424-formatle «iet de ploeg van AispeJ er als volgt uit: Bals; Donners, Wlersma, P'js Van Dorst; Van Wis sen en Kesnper; Glesen, Van der Knyle-; Wolberg en Verdonk. 'Toon Brusselers, Hoen en en de end-SVV'er Eddy Koens spelen mei het tweede elftal mee, eveneens tegen Fetye- noord. TN hef; amateurvoetbal vinden mor- gen weer een paar plaatselijke ontmoetingen plaats, als de regen op het laatste ogenblik ten minste weer niet als spelbreker optreedt, In de eerste klas is C'v'VDe Musschen uitgesteld, maar in de tweede klas vinden we NeptunusDHZ en RFCHOV, en in de derde klas o.a. ZuidersterMO. De secretaris van ODI verzocht me mee te delen, dat zijn club niet tegen Alblasserdam speelt, zoals in ons programma stond aangegeven, maar uit tegen Oranje plein. "DRAM' APPEL is er van terngge- ■lJ' komen om 'bondsridslsr- Roel Wlersma In het tweede elftal op te ¥"|E Rotterdamse wielrenners kllm- men morgen op de home-trainer. De rennersclub Rotterdam organi seert dan in de zaal van café Pley aan de Oostzeedijk het officieuze kampioenschap van Zuid-Holland voor A-teams. Aan deze wedstrijd nemen deel renners van Apollo, De Coureur, Feijenoord, De Rotterdam- sche Leeu w*, De Pedaalridders, Schie dam en Rotterdam. De wedstrijden beginnen om tien uur. KRISKRASSER (Advertentie LM.) GENERAL ELECTRIC VOOR WONING EN BEDRIJF 1e MIDDELLANDSTR 72 Voc; *®n overzicht van da exposities tn Bot terdam zie ons blad van donderdag. Rechter Maasoevers BI tenweg 189,. tel._ 246422; ■apotheek. Sta. 't Goude Hert, Goudseslngél 838®, tel. 136889: V r uil, fa. Burg, Mémeszlaan 57. tel, 230477; Ma- ths»Ess»«-apothsek, Mathenesserweg 10. tel. 234144; H. J. de Rlchemont en Zn., Westersingel 119, tel. 122143: dr. A, H. C. v. Senu», Av. Concordia 190. tel. 123807; Zeelt en Co, Bergweg 233, tel. 241661. Btllerersberir-Schiebroek: I» Keetome, Pop* psiweg 138, tel. 181500. Linker Maasoever: J. A. Call, Danteatraat *34, tel. 192884; me!. J.- J. de Lange, Dorpsweg j«o, tel. 276073; J. C. Pel!®,. Putsebocht 12, tel. 270541; 3. P. R. Vla- scher, Koninginneweg SB, tel. 190679. Hóogvllct-Pernls: Apotheek Gerla, Lengwei 72, Hoogvliet, tel. 010-160904: Apothee BoUek. Noordelndc 20, SpUkenP.se, tel. 01680-2486. Aifendlemi Krlmpenerwaard: Van zater dagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 «ar zijn aanwezig de artaenw-JM Gw Ante vellnk, Schoonhoven, tel. 01883-432; R. Boomken». Kr. a/d Lek, tel. 0189B-2300, (til, 2523); C. W. A.van, den Bool, StoiwUk. tel. 01824-327 Artaendleniit Hoek van Holland: Van zater dagmiddag 1 uur tot maandagochtend 8 uur ls aanwezig ds arts H, J. Harwlchveg :U0, tel. 2568, TK kan me voorstellen dat de „AOW* 1 er die vroeger ook tegen een balle tje heeft getrapt" vindt, dat er in de gelederen van de KNVB mensen moe ten verdwijnen die totaal niets over hebben voor zieker., invaliden en ouden van dagen. Hetzelfde geldt ook voor de Belgische voetbalbond. Als er één man op de bres heeft gestaan voor zieken, invaliden en ouden van dagen, dan ben ik het, wel geweest. Al acht, jaar lang ben ik bezig om contact op te nemen met koning Boudewijn, ex-koning Leo pold, het ministerie van verkeerswe zen, de Belgische voetbalbond, de Bel gische televisie, maar het heeft nog niet veel geholpen. Via deze krant heb ik geprobeerd vele handtekeningen te verzamelen om dat te kunnen bereiken waarvoor we vechten. Nogmaals doe ik een beroep op alle voetballiefheb bers !n Nederland. Lsten we een krachtig protest laten horen aan de heren van de KNVB, Alle belangrijke wedstrijden moeten op de televisie. Zieken, invaliden en ouden van dagen mag men deze sportgebeurtenissen, niet onthouden. Geen woorden maar daden. J. Waardenburg St. Agathastraat 1 Rotterdam (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, saterdag Oraiai de wedrtr|sl OVV—De Musschen is- uitge steld, sal soïïi*if op het CVV-terreln «es vriendschappelijke wedstrijd tussen CVV en Hennes wordea gespeeld. De wedstrijd begint om 11 nur. Fokken*, Het collego van b. en w, heeft de gemeenteraad de benoeming voorge steld van mej, M. C, vtm der Wal tot geneesheer, hoofd van een afdeling van et Zuiderslekenhuis. r n». ''"TssrwiTiipmiiiwiniij IN de Rotterdamse haven is in de laatste jaren een duidelijke toeneming te zien aan het vervoer van goederen per laad- kist. Een ieder is wel vertrouwd geworden met het .pan huis naar huis"-vervoer, waarmee Ven Gend en Loos zich bijv. bezighoudt. In Amerika, het enorme vasteland, waar reus achtige hoeveelheden fabriek.:proau> en hun vteg van fabriek naar consument moeien vinden, is het laadkistenvervoer al sinds 1955 tot ontwikkeling gekomen. Sindsdien werkt nier, daar onafgebroken aan nieuwe methoden van vervoer om het transpori per spoor, auto en schip zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk mankracht te doen geschieden. De Amerikanen zoeken het worden toegepast. De spoorwe- voornamelijk in de standaard- gen zijn er met hun zogenaam- d^'mnaatemtrainen Het Iserlng van de laadklst, zodat de „units", dit zijn reeksen taSertt&ge/chlcago en'New imiitiiiuütituuiig^guiiiiii uu muil 111 iiiiuiiihi uuiuiiuuiuiut meerijden, De snelheid van deze „units" is gelijk aan die deze 'verpakking' bruikbaar is vloerloze wagens, waarop voor de verschillende van vervoer en dus op op de weg en op het water kan groep ln de treinen blijven Middelen laaTkteten ku= wordeS ^fts" Yordln /«Ywordt afgelegd de zeer lange route tussen de Westkust en de Oostkust van Amerika in 84 uur. Voorts zijn er de speciale vrachtauto's ge schikt voor het verveer van laadkisten van de fabrieken naar de spoorwegen, die 'n Af stand afleggen tot maximaal 500 km. Ea er rijn nu ook zee schepen speciaal ingericht voor het containervervoer. De grote voordelen van dit soort trans port, als de snelheid, de ge- rbesDarinH aan mankracht doen gere vrachten worden bere- flET Amerikaanse schip voor besparing aan manKracm, aoen „„i <4n nmunnS ln rto Inntstp laren Kf-nai omust wei ssns verira- het laadkistenverVOCT Ult- roeMüjgel'Op bijgaande foto *,n« met.deze,ladingen werd gerust met een speciale laad- ie te zien hoe een laadklst aan kend, omdat wel eens vertra ging met deze ladingen werd ondervonden, Men vindt dat brug, waarmee een grote laad- boord vaa «en schip wordt ge zet. Aan dek kan esn soort rij dende laadbrug heen en weer bewegen. Aan de rijde waar geladen moet. worden kan een gedeelte van de brug naar bui ten klappen en zo boven de kade komen. Het plaatsen vaa een laadklst van da auto op het schip duurt 3 minuten! Mensen komen, daaraan bijna niet te pas. Dergelijke laad- feruggett worden ook te land gebruikt om de Isadkisten van de auto op de trein of anders om te brengen. Deze laad- bruggen rijden niet als op het schip op rails, maar rij zijn voorzien van enorme wielen op rubberbanden, zodat zij overal kunnen worden gebruikt, Op een. dergelijke „discriminatie" niet langer meer gerechtvaar digd is. Men stelt vast, dat er voldoende arbeidskrachten ia de haven aanwezig zijn en de schepen nu saei kunnen worden behandeld. Ondanks de invoering vaa <em vijfdaag se werkweek, is men met de vakbonden tot een zodanige re geling kunnen komen, dat op de schepen 24 uur per dag en zeven dagen in de week, kan worden gewerkt. kist in drie minuten van de auto aan boord wordt gezet. |"jE Zweedse overheid is nationale scheepvaart en d&nrmee ook de nationale scheepsbouw te hulp gekomen met een nieuw laningssysteein. n i Er is met behulp van particu- Missiscne uer en overheidskapitaal een atOOmijsbrekers scheePrieningsfonds van 850 miljoen gulden tot stand geko men, waaruit voor nieuw te h„IJnt Viï«Slir Am. WIJ hadden al gemeld over '**w' w ,amuv het ogenblik, zijn zestien Ame- >Y de D]anncn maar nu bouwen schepen leningen p|N, twee, drie, vier, scheepje van papierNu, niet bepaald Ci van papier, maar wel imt hout bouwen de Hamburgers een scheepsmodel waarmee zij naar de Internationale Verkeers- tentoonstelling in München willen trekken. Hel geval moet worden vervaard op 100 spoorwagensI Op de tentoonstelling mi op het houten schip dezelfde drukte heereen ais in de hoven van Hamburg. De bezoeker difl het model bekijkt zal in de Hamburpse hanen zijn, terwijl hij boven, rin nog een maal tijd uit ds kombuis kan nuttigen. rikaanse spoorwegmaatschap, pijen bezig htm materiaal voor dit transport te normaliseren, een standaardisering die dit vervoer nog belangrijker sal vereenvoudigenen goedko per maken! de plannen, maar nu D»«wen scnepen leningen wor- heeft de Sowjet-Unie besloten den verstrekt. De lening kan nog twee atoomijsbrekers te tot 70 procent van de bouw- laten bouwen, nu met de atoom nri:, u.,...- IJsbreker „Lenln" zulke goede fijs ,bel°pen,' terwljl hfsi be" ervaringen rijn opgedaan. De öra8 in tien jaar moet worden nieuwe IJsbrekers zullen geen terugbetaald. De te betalen drie (zoals de „Lenin"), maar rente hangt af van de rente Antwerpen is boos riode."waarin Se3fbëhoStPtë te obligaties van worden gebunkerd, zal voor de bet fonds ln de open kapitaal- nieuwe schepen veel langer markt kunnen worden ge- zijn. De schepen zullen lichter en compacter zijn, terwijl een programma van automatise ring een kleinere bemanning mogelijk zal maken. TTE Antwerpse vereniging *J van havengebruikers Is ontstemd over het feit, dat ln sommige gevallen voor graan- rt ringen van de Golf van Mexico naar Antwerpen ho- plaafst. Het fondsbestuur be staat uit vertegenwoordigers 'an reders, bankier» en de re- lering. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Bfj de bil jartvereniging De Wetering ls de wed strijd gehouden om de Groot-Rotter dambeker. Vijf deelnemers kwamen na de selectie in de eindstrijd. Be uitslag was; 1. De Halter 8 304 304 172 18 2.1» 2. Langeveld 4 320 288 147 15 1.95 3. Van Aken 4 304 274 144 11 1.9C 4. De Prle Z 208 180 138 11 1.36 (Van onze korfbalmedewerker) ROTTERDAM, zaterdag. Voor 4e korfballers ls voor morgeit een volledig programma vastgesteld, atMtr het fa de vraag of alle wedstrSjSeü sulles door gaan. Voor de competitieleider is het te hopen dat Archipel, Ltiio. Spangen en Samos wel sullen spelen want deze ploegen hebben reeds een achterstand. Spangeii ontvangt Samos dat tegen de verwachting in al zes punten heeft we ten te verzamelen door overwinningen op Wesfcrkw&rtier en Luto en gelijks spelen tegen Deetos en ZKC. Neemt Spangen déze waarschuwing ter harte dan heeft het winstkansen. Het Zuiden aal het op het eerste ge- Écht heel wat gemakkelijker krijgen te gen Deetos, dat met Spangen onderaan bengelt. Met het gevaar van degradatie voo. ogen zullen de Dordtenaren echter fel strijden. Het Zuiden zal dan ook ter dege moeten oppassen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. SM dertien- Jarige Btslsje P. A. ÏVesterholi, wonend# iaa de BÜderdUkstraat 49b, ia gister- middag oasatr«:k« half eeo-sp de Nieu we Ent-en ter hoogte vaa de Marlastraat door een aware vrachtwagen met aan hanger overreden en dtre v; gedood. De politie is niet op <1® hoogte van-de juiste toedracht vanhet- ongeval. Ver moed wordt dat het meisje onder de wielen van de aanhanger is gekomen. De chauffeur had niet# gemerkt en is ge woon doorgereden,hij wérd eerst later achterhaald. De politie vraagt getuigen* van het ongeval zich Is .willes, melden bij, de Verkeersdienst'op hst hoofdbureau van politie. Zo moet een bromfietser zijn ge passeerd toen het ongeval plaats had. Het college van b. en w. beeft de gemeenteraad voorgesteld op zljn ver- zoek eervol ontsla# 'té verlener aan de heer dr. C. Nooteboom ris directeur van het Museum voor Land- en Vol kenkunde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1