ONGESTOORD GENIETEN VAN UW TV COUZY laat iedereen groetén ËGlNDA „Gemeente beseft de consequenties c OR 1 llï Tl LU) de sterkste a IK Posities al aardig bepaald Zeeland komt op bezoek RAËIP* Microtoernooi in Energiehal Geen geld voor verbouwing Park in Krimpen kost half miljoen Aat Verhoog Gögösj Bekker Gemotoriseerde inbrekers raken ook hun auto's kwijt I Burgerlijke Stand iii\ Si li II 25.000ste zeeman uit buitenland afgemonsterd 55 Bouw van Krimpen's raadhuis aanbesteed Voor heden Voor morgen i Volhouden l Consequenties DE, Haagse lithograaf Aat Ver hoog neemt geen blad voor de mond. Hij zegt de dingen een beetje morbide, maar niet onvriendelijk. Zijn spot is zelfs goedaardig en weieens naief. Zijn werk is te zien op de tentoonstelling in kunstzaal ,jZuid", samen met de ijzerplastie ken van Kor Bekker. Derde klas libre ROTTERDAMSE LENING STERK OVERTEKEND BRUTALE DIEF BIJ C. EN A. VOOR RECHTER HET WEER IN EUROPA Dag jongens Ik houd van je ha fijn/ een vieux wnfloryn FLORTN 23 December 1964 (Advertentie I.M.) Bioscopen (Advertentie l.M.) Ex posities Apotheken DAGELIJKS OM 2 UUR EN 8 UUR <M'y mfm Het behoeft dan ook nauwelijks betoog dat het sluiten van De Lan- taren een verarming betekent van het toch al niet bijster rijke Rot- terdamse cultuurleven, zelfs al Urn- merde. men in Gouvernestraat niet spectaculair aan de weg en zelfs al waren de manifestaties niet zo groots opgezet dat de naam van Rotterdam erdoor in het hele land op ieders lip kwam te liggen. HANDBAL HANDBAL KROON /Kan Itel tTCee f-i hei oei Itel TELEFOON 55669 KORFBAL Voor het eerst in havengeschiedenis VOETBAL HANDBAL W v," «4» WORDT U GEGARANDEERD DOOR DESKUNDIGE AANLEG EN SERVICE BIJ IWWWm 1 e MIDDELLANDSTR. 72 AERTV. NESSTRAAT 36 DEUREN SLUITEN Rotterdamse osities Schouwburg Os Lantaren In da Gouverneetrgat zal beo!» volgend laar moeten sluiten. .Filmtheater 't Vsnster bjljft echter draalen. (Van onze correspondent) - KRIMPEN a/d IJSSEL, woensdag. - De plannen voor de aanleg van sen !»arW In Krimpen' a.d, IJssel "beginnen thans Vaste vormen aan te nemen. Dit park, «nderdetl vait hel uitbreidingsplan Mid- denwetérlng, krbgt een oppervlakte van 7 I» en Omvat wandelpaden, vaterpar- tftcn, gpeelWeldé, Vijver; rozen-" en bloe mentuin ën eëif theehuls, Er komt ook een basketballyeld.' ;"v In de loóp'Van 1965 zal een begin wor den gemaakt met de grondwerkzaamhe den; het. park, dat vermoedelijk de is geprojecteerd In liet gebied ten oos ten van de burgemeester Aalberslaan. De aanlegkosten wórden op ongeveer ®en half miljoen geraadm. (Van onze correspondent) KRIMPEN a/d. IJSSEL, woensdag Dezer dagen is de aanbesteding gehou den van het administratieve gedeelte voor het nieuwe raadhuis te Krimpen. De architect had de aanneemsom op 1.080.000 begroot. Twee inschrijvers hadden dager ingeschreven. De laagste bèdroeg./ L022.300. Architect Drexhage zal b, eQ'vv..-op'korte".termijn een voor- ■Btel overide gunning doen. Anna, da». 7.' 9.30'uur; Salvo's ln het hooggebergte. Centraal,- di Centraal,- dag.3 CtoeaY-Bljenkoj KJ. 3. 7, '-'.SS uur; Stripte, -.- van toag-uijcuk orf. doorl. voorst, oji. nieuw» revu®«tek«r.film, kleurenfilm, opnamen van: Het drams van Dallas: Vis? dagen in november. af, Ctneae.Besra, dag. 9.30, 11.30, 1.30, 3.30, 3 33, 7.${J„.9,ÏO uur: De onoverwinnelijke zeven, 14 J. Cinerama, dag. 3 30 er. 813 uur: Search for Piiradlas, al. Colosseum, stag. 2, 7, 9.1S uur: Wonderful liie. ai Corso, dag, 2 en 8 uur: My fair lady, a.l. Grsffld, dag.'3 en 8 uur: Irma ia Douce, 18 1. Sanmcuie, dag. 2, 3, «.18 uur: De dood heeft blauwe oger.» 18 J, Kriterlon. dag. 2.30, 7, 9.30 uur: Liefde tri een kool, 18 1. LomUre, dag. 2.18, 7, 9.30 uur: De vrouw in 4e lolterkelder. 18 j. Luxor, dag. 2, 7, .9.30 uur: Allcz France), al. Metro, dag, 2, 7, 9.15 uur: Gif Sn het bloed, 18 J. Mnrlca, dlnxd. en woenad. 8 uur: Daa grosse Llebessplel, 18 j. Passage, dag. 2 en 8.18 «ar: De man met de geheime formule. 18 1. Prinses, dlnsd. en maanl. 2,18, 7, 9.30 uur: Wonderful lite, al. woensd. 2.15. 7, 8,30 uur: Lev® la a many gplendored thing, 14 1. Sex, dag. 2; 7, 9.16 uur: Kogels voor een moordenaar, 14 1. Studio '82, dag, 2.15, 7, 9.30 uur: Veel 11-fa uit Moskou; 18 1, Th alia, dag. ,2.15. 9.1 dageraad, 18 j. ag. 1.3 ,30 uur: De zevende 1 Venster, dag. V.30 en 8 uur: Lea enfant» du paradia, 18 1. Victoria, dag. S en I uur: Jamea Bond 007 contra dr. No. 14 i.l woensd, 2 uur: De spoorzoeken, al. ZRA-HAL, 30.15 uur: RPh.O. m.m.v. Yt-Kwel Sze. bas, ABOYGEHOÜW. 16.00 en 20.00 uur: Holl- day on See. WILHELMINA KERK (Zuid): Kerstconcert, 20.00 uur: Chr., Mannenkoor „Rotterdam- Vreewijk". Ahoy' gebouw. 20.00 uur: Kerstzang, «chrift- Voor een overzicht van de exposities Sa Rotterdam zie oos blad van donderdag Mar Maaaoaver: BÜJdorp-apotheek, Sta- tenweg 188. tel. 248422; 't Goude Hert. Goudaealngel 233a, tel, 138908; hJfuU./«- Sua., Mefiieszlaan 9.7, tel, 23047Ma- i'.ï theneaaer-apotheok. Mathanagserweg tf>, :fc tel. 904144; H. 3. de Rtchemont en Zn., 'l Westersingei 119, tel. 122143: dr. A. H. (C.v. Senua, Av. Concordia too, tel. "123807; Zeelt er, Co, Bergweg 233. tel. 241851. - -Kostense, Pep- KRU ISKADU 22 m 1 (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag Het kunstcentrum 't Venster zal wal zijn activiteiten in De Lantaren betreft begin volgend jaar ophou den te bestaan. Deze zaal in het gebouw van Ons Huis in de Gouver- nestraat is niet langer te gebruiken omdat hij zich in een „uitge woonde" toestand bevindt. Het vijftien maanden geleden ingediende plan tot verbouwing kosten tussen de 500,000,en 1.000.000, is verworpen. De gemeente wenst ook in geen enkel ander opzicht eraan mee te werken dat de activiteiten van het kunstcentrum in De Lantaren kunnen worden voortgezet. Het sluiten van De Lantaren is in direct het gevolg van de benarde finan ciële omstandigheden waarin Rotter dam nu sinds een drietal maanden ver keert, Indirect, want in de twaalf voor gaande maanden is bij de langdurige onderhandelingen wel duidelijk gewor den dat men er van gemeentezijde, d.w.z. kunstzaken, niet zo veel voor voelde om De Lantaren in bruikbare staat terug te brengen Een van de argumenten was dat het weinig zin zou hebben om een derge lijke uitgave te doen in een wijk die m d( nabije toekomst gesaneerd -wordt. De stichting Ons Huis waar kunst centrum 't Venster deel van uitmaakt heeft hiertegen ingebracht dat de sanering nog wel een twintig jaar op zich zal laten wachten zodat tegen die tijd deze investering zijn geld wel heeft opgebracht. Nadat de financiële armslag van de gemeente was beknot, 1» er door enkele ambtenaren van kunstzak», de sug gestie gedman om de werkzaamheden nog enige tijd vol te housen tot Rotter dam weer over meer geld kon beschik ken. Intussen zou de gemeente dan moeten bijdragen in de exploitatie tekorten. Deze suggestie is door Ons Huis over genomen en officieel is er nog geen antwoord van het stadhuis ontvangen. Officieus wist men gistermiddag op een persconferentie echter te vertéllen dat op dit voorstel afwijzend is beschikt. Hetzelfde geldt voor het beroep dat Ons Huis „met de rug tegen de muur' op het college van b. en w. heeft gedaan. De verbouwingsplannen van De Lan taren hielden een verbetering van de toneelaccommodatie en de publiek- ruimte in. Zowel het een als het ander is essentieel voor het voortbestaan van D® Lantaren. Vrijwel geen. enkel ge- zeischap wenst nog in deze zaal te spe len en het publiek neemt steeds minder genoegen met de van weinig gemakken voorziene Lantaren, Voorzitter Itf. Th, Brusse van de stichtte* Ons Huis als commentaar op het gebrek aan mcdewcrSdnjr van de sljde der gemeente: „De indruk bestaat dat men zich te bcvoegder plaatse niet roaliseert welke de consequenties zyn van het verdwenen van De Lantaren. Omdat Rotterdam geen enkel alter palief heeU geboden en ook zelfvoor- iooisr niet toe zal kunnen komen aan de b-rluw van een nieuwe, kleine schouw burg, verliest de gemeente een kleine zaal waarin gezelschappen els de to neelgroep Studio kunnen optreden Ook het optreden van cabaretgezel schappen (Lurelei, Tingel-1 angel e.d.) Bepaalds toestanden en situaties krijgen bij Verhoog dimensies 'die in het absurde reiken, waardoor ze soms een surrealistisch karakter krijgen. Het „Ritueel, de kroning van Vonde ling tot Paus" is er een voorbeeld van. Want het Is de socialistische fractie leider in de Tweede Kamer die het .on derwerp is van Verhoogs spotlust. Is de relatie Vondeling en Paus reeds on gerijmd, het ritueel met de geestelij ken in hun doorwerkte gewaden legt er nog een schepje bovenop. Een poli tieke prent? Nee» wel een" capricieuze inval, zoals er zoveel zijn op deze ex positie. Het Paard van Trojc Suzanne en de beide ouderlingen, of Herinneringen aan (koningin moeder) ditzelfde schok-effect. men serieus begonnen schijnt, wekt opeens de lachlust op, omdat het ene deel uitgewerkt en voltooid lijkt» het andere niet. Maar een „IJslandsehap" toont dat hij ook 'in zulke verbeeldin gen weet te excelleren en zijn „Hom mage Vasarely" levert het bewijs hoe knap zijn techniek is. Veel plezier zal men ook beleven aan de Rotterdammer Kor Bekker, die koddige en kostelijke constructies ver vaardigt in ijzer. Hij doet het iets be scheidener dan Aart v.ct IJssel, maar is niet minder ingenieus in het beden ken van vreemde machines. 9 AAT VERHOOG Herinnering®?: aan Koningin Moeder Emma of Herinneringen «11 1 1 :r) Emma hebbenj IJ£vhf- nlPPu f|P Iets wat volko- I CIJLL JJICCiV UlC VOORVERKOOP DAGELIJKS VANAF 11 UUR AAN DE KASSA. TELEFONISCH ONDER NUMMER 121110 i 1 •.SAgen':-;/»'.ScJllebl-.K:.':' 3. .pelweg 139', >tel.< 181500. jRMf -Maasoever:" J. A, Cs 484, tel. Cat*. Dantestraat Dorpsweg. 180. tel. 278073; J.jCrPg Putsebocht 12, tel. 379041: Jvla" M.acher, Koninginneweg 58, tel. 190670. oogvUet-Pernlsr'Apotheek Geria, Lengweg 72. Hoogvliet, tel.. 010-100904; Apotheek Baüék, Noordetr. ;is - 20, SpifkenSsa®, tel 01880-2466.. ••.til' 24 dee. hoog water t® Botterdam UJ 19.46; te Rock' v»n Holland 1« tij 8,47. •ta 19.07. falonmögèlTkwVrden Hetzelfde geldt voor concerten, recitals en inddente (avantgardistische) manifestaties die in De Lantaren plaatsvonden. AMSTERDAM, woensdag (ANP) ~- Op de lening 5'h pet. Gemeente Rot terdam is een zodanig bedrag inge schreven dat op de inschrijving een zeer belangrijke reductie zal plaats vin- der.. ®Idus wordt meegedeeld van de zijde van de banken, die de emissie Majorca hfebb'en verzorgd. Liwabon (Van een onier verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag! De kan toorbediende C. J. K. (24), die gister morgen voor de Rotterdamse rechtbank terecht stond, was even voor zijn aan houding door de politie wel bijzonder brutaal te werk gegaan. Enige tijd lang stal hij colbertjes en pantalons bij C. en A., maar op een goe de dag paste hij ook een regenjas. Hij deed deze aar» en liet de oude jas in een kleedkamertje achter. Enige tiid later kwam hij die brutaalweg ophalen. De politie kon hem toen in de kraag pakken Met een vriend stal hij ook nog twee bromfietsen. Eis tegen K. tien maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Eis tegen zijn vriend, de loswerkman W. F. van N. (23), zeven maanden met aftrek. Uitspraak over veertien dagen. T|E Rotterdamse Groep Argus laat, na lange tijd gezwegen te heb ben, weer iets van zich horen. Haar leden, zes in getal, maar nu zonder de in het begin van dit jaar gestorven Louis van Roode, houden een tentoon stelling in de zaal „Lijnbaan". Hef: groepje raakte er een beetje van buiten haarzelve. „Oude liefd roest niet," staat er op de aankondi ging, en „de oudjes doen het nc best". De recensenten van de Rotte» damse bladen worden gemeenzaai gegroet, op de manier van „dag Dol dag Piet, dag Kees, dag Bertus", Da brengt de stemming ar wei in. Over de tentoonstelling ben ik Uit zo enthousiast. Ik vind hei niveau vri vlak. Met meest genoten heb ik va» hei nieuwe werk van Jan Goedhart Zijn „Man in c k eoa gaaf «tui en heel fijn geschilderd. Ook de land schappen, die mi) aas Permcke doen denken, zUn rijp en doorleefd. De som berheid hoort bij de maker. De aquarellen van Jan Burgerhout sluiten er redelijk bij aan.-Het schilde rij „Europoort" heeft enige allure, Minder gelukkig kwam deze keer Charles Kemp- uit de verf. De inte rieurs van cafeetje en wachtkamer zijn wat erg schel uitgevallen. Van Kees Franse yn er stads- en dorpsge zichten die my sterker konden beko ren dan de tameiyk groezelige en ver warde doeken, waarmede hU naar mijn gevoel zijn reputatie aantast. Ed, van Zanae, still going strong, is als steeds degelijk, knap en sfeervol in zijn onovertroffen tekeningen en li tho's. Van Huib Nooriander, de enige beeldhouwer in dit gezelschap, had ik graag meer gezien dan de enkele ko mische en raak gemodelleerde „man netjes in brons" en het als een totem paal sich in de ruimte borende „Lang brons". Tot en met 17 januari a.s, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Bij de biljartvereniging -Het Noorden js dins dagavond de wedstrijd om het districts kampioenschap derde klas libre geëin digd. Omdat het aantal gegadigden voor deze eretitel te groot was, werden voor wedstrijden gehouden en daarin werd vrij sterk gespeeld. Vijf spelers kwamen boven de promotiegrens en verhuisden naar een hogere klas. In de eindstrijd kregen H. Petit en J. Verhoev, beiden van „Engels" een plaats, alsmede G. Koffyberg van Het Groene Laken, H. Kruithof van Ons Genoegen Baren- drecht, D. Hoorn van De Maasstad, A. Meeldijk van Ons Genoegen Rotterdam, J. ven der Heiden van Heinenoord en E. Geveke van Het Westen. In dit toernooi bleek Petit de sterkste nan te ïijn, want hij zag maar één pa» ij verloren gaan Koffyberg evenwel ie op de tweede plaats belandde, nc ?erdê het 'hoogst algemeen gemiddeld: an de acht finalisten slaagde er gee. m te promoveren. De eindstand: 12 681 8 676 S 642 8 627 1 Petit Koffyberg Kruithof Verhoev Hoorn 6 v. d. Heiden 7 Meeldijk 8 Geveke 603 596 615 58? 256 233 232 255 248 225 244 237 19 2.61 16 2.91 '20 2.7, 83 12 A 20 2.4. 21 21 16 '2.6<: 2.5: 2.4C (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag „De rechtbank gaat met zgn tijd mee." zei de president van de Rotterdamse recht bank gistermorgen tegen de verdachte P. J. J. van B. (30), „als Inbrekers er gemotoriseerd op uit trekken, wordt niet alleen het beiteltje, maar ook dc auto in beslag genomen." Met zijn vriend H, J. B. (34) was ver dachte verantwoordelijk voor diefstal- ion van lasdraad van het terrein van de RDM. De mannen kwamen uit een goed milieu, ZU verkeerden in financiële moeilijkheden. Van B. had nog een blan co strafblad. Tegen van B. eiste de officier van justitie verbeurdverklaring van de auto een gevangenisstraf van acht maan den mét aftrek, waarvan drie voorwaar delijk en tegen B. eenzelfde straf. Uitspraak over veertien dagen. (Van onze h'.ndbalniedewerker) ROTTERDAM, woensdag De saai handbaloompetitfe nadert in vele klas sen de helft, hier en daar tekenen de krachtsverschillen zich al duidelijk, af In Se hoofdklasse bij de beren be hoort Dynamo zeker tot de besten, «1 heeft de wedstrijd tegen Operatie- wel bewezen, dat de topklasse nog* Iets bo ven het bereik van de Groen-Witten ligt. Zondagavond, komt 'Sn de Energiehal Quintus op bezoek. De Kwintsheulers 'lebben het voordeel vóór hun training tebruik te kunnen maken van een van Ie Westlandse veilinghallen, terwijl "Dynamo zich met een qua afmeting be- ;rompen gymnastiekzaal moet behel- len. Toch hebben de Groen-Witten wel ans gezien de kneper: van het zaal- ■andbalspel zo goed onder de knie te rijgen, dat de Kwintsheulers geen ern- tige bedreiging voor de tweede'plaats uilen gaan vormen In de districts eerste klasse staat de upper SnelwickSchutters op het pro -ramma. Bij de Oranje-Blauwen is be- alve tegen Hellas het in de training 'eleerde er nog niet voldoende uitge komen, terwijl Schutters na een zwak ke start tegen Hermes steeds beter is gaan spelen. We houden het daarom ditmaal weer op een Schutterszege. Wilton ontvangt Hellas en hoewel we respect hebben voor de wijze waarop de Schiedammers zich gedurende de laatste weken van de malaise hebben gesteld, vrezen we toch, dat de Haagse oud-hoofdklasser te sterk zal zijn. Voor Vires zit er in Den Haag tegen Hernias wel een kleine overwinning in. De DWS-dames doen het in de "hoofd klasse voortreffelijk. Het verschil met leidster Swift bedraagt slechts 1 punt. Quintus, dat nu bij de Schiedams» op bezoek komt, moet niet in staat worden (Vaa ome medewerker) ROTTERDAM, woensdag. 'i> saai- ftandbaiew, ito „tweede kerstdag d* Energiehal tot hou beschikking hebben, gaan op di® &*t met d® afdeling*team* tegen vertegenwoordigde team» van de afdeling Zeeland spelen. Dit geldt zowel - voor de senioren sis voor de Jeugd. One 'het geheel aan aantrekkelijkheid te doen winnen, is de actieve Rotterdamse ATC ertoe overtssta het geheel met een Junto- réntoernool te «miHjsten, In het Rotterdamse damesteam aijrs ondermeer de dames Schot, Hoormarn er Eising van hoofdklasse DWS opge steld. In het doel zuil:, raej. V» d. Vel den van Spartaan en mej. De Rijder van Snelwlek' elkaar afwisselen. Voorts fji- 'stérke speelsters van Wilton, Activita» en ÜVG opgesteld, zodat de Zeeuws® schonen op felle tegenstand kunnen re kenen. Voor de heren zien we de zaak niet somber in, Vooral Dynamo'ers adjn in het Rotterdamse team opgesteld. Deze kern wordt omlijst met spelers van.-Vires Roda, DWS, De Meeuwen, Atomlum en WIK. -• Ook de juniorenteams vac. Rotterdam hebben een redelijke1 kans het tegen dé Zeeuwse tegenstanders tot goede «ui taten te brengen. I Advert,mite t M.) sevssTiGB sEOgar l»2» Schledamiowee 117 Beljarlandtelaan e Da Slinse 149 Bargwag 120 Hoogstraat 37 (Schiedam) PHILIPS ERRES GRUNDIG NOVAK TELEFUNKEN ARISTONA ('fan onze korfbalmedewerker) ROTTERDAM, woensdag Voor de geacht de dkmes Robart er, de haren korfballers is voor het eerst een ge- voor onoverkomelijke moeilijkheden te stoten winterseizoen ingegaan, dat tot plaatsen. Wel zal,'daar de Kwintsheul- 21 'ehruari sal duren. In die periode sen voortreffelijk getraind zijn en over krijgen de ptoegejt gelegenheid zich een goede conditie beschikken, een microkorfbal onledig te hou ten, snellef spannende strijd mogen worden Dit to door gemis aan speelruimte in tegemoetgezien. Dynamo gaat in de alle delen van het landui# mogeJIJk. tweede klasse A bij HVP op bezoek. Rotterdam maf evenwel niet ontevrc- Voor Snelwiek, dat in de parallelklasseden zijn, omdat de Energlchal uitkomst tegen EDH uitkomt, is de kans op een brengt. Niet zoveel als de korfballers Temp. aatlon Wucr»- geatolcb* Den lisldai Ypenburg Vlisstngen Eolde De Bltt Twente Eindhoven Z.-Limburg Helsinki Stockholm Osto Koponh. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg ParUs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn fort Mtlnchen Zürlch Oenève Locarno Wenen Belgrado Athene Rome Barcelona Madrid onhew, onbew. onbaw. or.'-aw. onbew. onbew. ónbew. onbaw. mlBt h. bcw. zw. te. w. geh. bew geh. bcw geh. bew nnbew. o ibew. onbaw. onbaw, onbew i geh. bew zw. bew. zw. bew. onbeW. mist goh bcw geh. bew geh. bcw onbew. motr. h. bew. L bew. geh. bew zw. bew 1. bew. mist o ono ono o O w.stll O ono wnw w vtestu no w.sUI no o o no ono ono ono nno ver. no o nno n ozo nnw wnw w stil w stil w stil O ver. no 2 —3 0 —3 1 —1 a —6 0 —4 0 —6 1 —2 1 3 3 —2 2 a -6 —8 2 0 3 —4 2 2 0 —a 1 —a 1 -4 1 —2 13 2 5 3 15 9 1 —1 3 —5 -2 —4 0 —1 3 1 7 1 6 4 S Aangiften van geboorte op 22 december 1964, Rotterdam. H. Stolze-Vroembout, z. P. C. v. Leent-Witteman. z. A. Wuister-Smlt. d. G, .1 Bakker-HeUmans. H. Huurman- Hooghart. d. J. P. Knape-v. Wijngaarden, z. M. K. v. d. Marei-Koert, z. A M, Verhoe- ven-Wemmers. z. J. Timmermans-Vergoelf, d. A. Janssen-Rutten. z. L. Verlinde-Coehoorn, z. N. v. d. Berg-Veerman. J. J. te-Vers- Twill A. T. Slee-Lucas, d. W. M. A. v. Ipenburg-Overgaauw, z. W. Vermeer-Breet- veld, z. A. T. Strijder-Hofman, d. M. A., V. Brouwers-Bakker, d. S, de Rsad-Geurs, d. J, C. Knoop-Helimans, z. A, Gerratsen-Ver- hoeven, d. H. Slittelaar-de Kte vit. z. S. B, da Groot-Vds, z. C. RUsdljk-Stok, z. A. T. Banlt-Duut, d. E. J. A. Reus-Hooghóudt. z. Y. 8. de Graaf-Schep. d. J. Blank-de Vrlea, z. A. Bastiaanse-Kettenls, z. G. P. Kanters- Schouten, d. A. H. v. Klaveren-Opmeer, z. P, Luhrman-Hordlik, d. R. C. Lugtmeijer- Baart, C. v. ïMest-Jonganengel, d. J. Heo- Eugster. z. Aangiften van overlllden 22 december 1984, Rotterdam. A. J. V« 85 Jr. D. van den Boog m. J. M. Snaauw, 89 jr. ,r> vr. v.- R. van Dalen, 68 Jr. Pakman, man v. Z. Pakman, 58 jr. J. C. Beenlng, vr, v. J. A- H. van d»r Velden. 74 jr. C. Koning», man v. D. Saw, "13 Jr. G. P. Wendt, man geh. gew. m. W. van Dealen. 88 jr. E. Mourer, ongch. vr. 89 jr. M. van TuQi, man v. J. H. ven der Put, 84 jr. J. van Eck, man v. A, Albregts, 72 Jr. A. J. C. Mets, ongeh. vr., 91 'jr. M. C. D. A. Ramm, vr. v. L. Gonlag, 8» Jr. 3. Beet. vr. geh. gew. m. G. van Holten, 90 jr P. 3. LegterSe. man v. B. van D|JK 73 jr. M. MeinSter, vr. geh. gew. m. C. van El|k, 81 jr. W. P. van tier Ent, man geh. gew. m, X, G. Kamp, 85 jr. J. van Zlelst, ongeh. man, 32 Jr. C, S, Wolters, vr. g»b. gew, m. A. F. van der Waal, 83 jr. 17EN heel mooie expositie is te den bij de Galerie C.C.C. aan de Mgr. Nolenslaan 476 te' Schiedam. Een nog vrijwel onbekende kunstenaar, de Hongaar Ferenc Gëgës toont daar een tiental van zijn schilderijen en goua ches. Gögös vluchtte tijdens de Hon- gaai-se opstand naar ons land. HU was toen twintig jaar. In Arnhem probeer de hij een nieuw leven te beginnen j door zich als kunstschilder te vesti gen. In stilte en afzondering ontstond dit werk. Dat is trouwens te si«n en te voe len. De intimiteit» hei dichterlijke ka rakter er van, tie eigenaardige sfeer, de onbevangenheid, verraden een 'Jong* talent dat bezig is zich op ma geluk kige manier te ontwikkelen. Herinne ringen aan zijn jeugd in Boedapest in spireren hem. Op een schutting staat: ritasmcretlek, wat „ik houd van je" betekent. In - andere composities be speurt men een religieus levensgevoel en de gave om het vla.® op een »a- tmiriyke, decoratieve wijze te vullen. Het werk vaa Gögös spreekt ge makkelijk aan, is misschien net iete te lief, te zacht, maar -ook van een on miskenbare eerlijkheid. Tot en met 3 januari a.s. L. W. SCHMIDT (Van een onzer verslaggevers) 5. A "stoic, man gel», gew. m„ N. Casteleïn. RfYTTr te f», 4 M wn.rtn-te Vnnr 83 Jr. G. van der Velden, man geh. gew, --!( d! n». M. W. C. Zegare. 72 Jr. A, G. Engelman, het eerst fn de geschiedenis v*n de.TOan „h. gew. m. W. Hi Hen Boer, 77 Jr. M. Rotterdamse haven zijn in een Jaar a. Schilders, vr. geh. gew, m. A. H. Ever*» meer dan 25.000 buitenlandse zeelieden83 Jr. j W. van Oera. man v. M, van den afccmonsterd. Boomgaard. 98 Jr. A. J. G, P. de Ruit, man ai^niviiaicra. ,Jv. C. M, Alting, «3 jr. H. BrauchU, vr, v. De «-oor de rivierpolitie bediende iE Wiideboer. 6» jr. h. j. suijken», man v, doorlaatpost „Rotterdam-havens" (o.a.!c; M, HoretU\k. 55 Jr. M. Toeten, vr. geh. passencontrole) registreerde maandagigew. m. o. van Meun,-si Jr. a, j. ae Rek. de 25.000*. de bijna 28-jarige Portugeseman v M. Beunderman, 59 Jr. A. Eiaenga. zeeman M. Santos Rodrimies, die was;vr. mwv "j w.^f Spaanl afgemonsterd van het Nederlandse s.s.j77 jr A M d8 Hollander, vr, geh. gew, ra. Schelpwijk. :J. Moerman, 77 jr. J. van der Me(js. man Vorig jaar monsterden 23.775 buiten-;geh. sow m. m. j. l. Veatef, «9 jr.-J. landse zeelieden to Rotterdam at, Sn!Q- va» Loo. dochtw, nuul. H. Scheitoni.; datzelfde jaar bedroeg het aantal In-MSater! 4»^^j?.* i.'f." m. van komende passagiers 116.874 en het t. Huilenaar. dochter. 1 jr. E. C. Volkman, totaal uitgaande 92.027. Het totaal aan vr. geh. gew, m, P. Bax, S3 jr. E, Jegten- bemanningen beliep 652.215. iberg, man geh. gew. m. C. Verhagen, 78 Jr. overwinning gering. (Advertentie l.M.) KV. DtSTlOEEROERIJ M. piRKZWAOiRta^SCHIEDAW wel «adeis wensen, want ha? meet gedeeld worde», met de handballers die daar hun wintercompetities in verwer ken. De Rotterdamse Körfbalbond organi seert, zoals gebruikelijk, te beginnen aanstaande zondag de Zuidholiandse kampioenschappen microkorfbal waar aan ploegen uit Rotterdam, Den'Kaag, Leiden en Dordrecht deelnemen, ia to taal 72 achttallen. De Zuidhollandse bonden maker! van dez# gelegenheid gebruik de 'plaatse lijke kampioen aangewezen te «rijgen, want die zal op 14 februari in Amster dam in tie oude RAI deelnemen aan de wedstrijden om het kampioenschap. In de hoogste afdeling sullen zondag uitkomen Het Zuiden, Spangen, Ons. Eibernest» HKV, Deetos en Vicus Orien- tis, In afdeling 2: Quick, Deetos 2, De Algemene, Rozenburg, Trekvogels en Zuiderkwartier. /ermeulen. ongeh. vr. D. van d®n vr. geh. gew. M. van Namen, spoRiPRommiïm Siikkei-'a»."—GSV Fluka—RFC HOV—Neptuin us 3s klaa A RKAVV—-SpoorwIJk Naaldwijk—Alblass.d. Olympia—Oranjepl- ODI—RAVA GDA—DHL AlphlaVerburch 3e «ss B Betaald voetbal Rea. 1e dlvlaie PSV 2—Sparta 2 NAC 2—Exc. 2 Heracles 2—DWS 2 Volendam 2—MVV 2 Telstar Z—SVV 2 A'as 2—A'JO 2 Willem II 3— Spel. te'schede 2 Leonid.Hill.berg Feljenoord 2— :HVV—DOSR Ga Ahe 2 xc. '20—Foreholte Res. 2e divisie B Graafsch. 2-F. Vt. 3 QHC 2—DOS 3 Xerxes 2—DPC I EltnkW. 2HDVS 8 NEC 2—RBC 2 '.nugdcompetltie Willem II—DOS Wilhelmlna—PSV DFC—Fortune '54 ADO—SW 2e klai A Fort. V).—ZFC HaarlemHolt. Sp. FC Zaanstreek HBS—Quick Steps West.kw.—Vgfheljn. VOC—Van l\pen 3e klasW FlakkeeVlOte. •>HS—Kranenbi^j Bergasnb.—Oudey. UN i'O—SFC ADS—EDS VCS—RVC 3e klas D OW- Alphen Bodf .tav -EBOH ASW—Zuiderster LMODubbeldarn Alkmaar Lee 1. Sn.VDL Amatcun ;CKC—HION T 4e Idas C Tonesldo—GSC Gr. W. II-VAC 2e klaa A LFC— Robdeiimirg Velo—Lugdunum BI. Zw.—Quick DCL—Cslaritai Gouda—VFC ODS—Westlandi» 2e klas B DHZ- mrai Spart. '20SUedr Coai—Zwtjndrech». Postalia—HMSH Donk—SMV 4e klas E Groenew.—Hanstr. TOGBNlc. Boys Woerden—Stolwijk Gouderak—ASV SChoonh.—L.kerk 4e klas F Tedlro—Hlllesluls Poort ugaal—DJS H. v. H.—'t Noord. Gt-nmlnal—RCD BEC—WRV 4® klas G. RDM—DZB Progress—Beived. PFC—IFC Hardlnxv.^Hëkel. Martlnlt—Roek», de St. Voth,—Nieuw,h. 4e klas H Oud B --Gelukvoi: ASBStrtlen -erw.st.—Transv. Dlndua—Merwede 's-Grav.d.—SVDPW DAMES Hoofdklaue WLC/DES—Swlft ASC-De Oo?evaars g^ea-Verburch Or Green—Wassen DWS—Quintus Te Werve— RKWIK Dlstr. 2e klasse A 4e klas D IaHC'28— Ollveo—ESDO Verburch 3DWS 3-^ACti»f:2 Lenig en Sn.—PDK HVP—Dynamo 1 luntoreu. ïc. kJ*M» i Demos -Moordrecht l Wilton—Gon.; Vires—Snelwiek Dlstr. 2e klasse B TumlustWlngs I Hellas—Roda i Snelwiek—EDH AH. 2a klas»® Actief—Ad vendo DWS 2—WIK ilod ij 2—Schutters 3 Atè, 3® klasse. UVO 2—RC1 Rotterdam HeUandia»a HV. Zuid—MeeUwe» 7.' 'Afd. 4® klaas Atomtum-Dynamo 2 Ollveo—St. f vdewtlk HEREN -Hoofdklasse Str. Meteoot - Slttardla" Iperatle '55- RMM Dyr.a.- Qulntu Diitr. 1e klasse' Hermes—Vlres Wilton—Hellas lelwlek - Scbuttarg Dlstr. 2e klasse A Olympia—Hellas M Animo—Gotta Kridos-W; Dlstr. 2e klasjie B AHC '28—Hellas 3 Quintus 3- Soda HV -Opratie a Afd. 3e klasse Schutters 3— Hcliandiaaa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1