T t i A IKRK min „Volste vertrouwen of meer in de mist Moeilijkheden van nu zijn tijdelijk De Chinese restaurantbedrijven r CHINA FI-LONG HONG-KONG KAM SANG LI-KEN NAM-YUEN SAI-HO TONG AH TSONG SAN LAO WAH-NAN YUEN WAH h\ AGENDA lurgerlijke Stand W Chinese wijsheid in gepeperde vorm ^UDEJAARSREDE VAN BURGEMEESTER VAN WALSUM: TiTST^ in Rotterdam en Hillegersberg wensen u veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar Tevreden Stukgoederen Apotheken Juist beleid Gevaarlijk Drie scheidenden bij Internatio 't Voor morgen Exposities w vdonderdag 31 december 1964 '4' nu beduidend goedkoper (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, „Nu ik hier voor het laatst sta wil ik jlol elke prijs vermijden de rol van ongeluksprofeet te vervullen. Ik heb I het volste vertrouwen in de toekomstmogelijkheden van de Rotterdam se haven en ik ga er van uit, dat de huidige moeilijkheden van tijdelijke aard zullen blijken. Ik houd bovendien rekening met de mogelijkheid, dat de ontwikkeling van de haven niet altijd in het zelfde stormachtige tempo zal kunnen voortgaan. Ik geef mij er verder rekenschap van, dat er nog andere belangen zijn dan van de haven". twents jperll»11® »renpyarni lier» •/M <jÜUu; Batterij klok Bioscopen magnifiek! (Advertentie J.M.) nu... beduidend goedkoper Het is naar de mening van bur gemeester Van Walsum gevaarlijk de ontwikkeling van de haven van j Rotterdam abrupt af te remmen. „Men kan een ontwikkeling als hier aan de gang is niet straffeloos stopzetten of voor een tijd onder breken. Ik weiger te geloven, dat er in onderling overleg tussen de regering en de gemeente Botter dam niet een regeling te treffen zou zijn die kan worden ingepast in de regeringspolitiek en reke ning houdt met de belangen van de haven en het bedrijfsleven. Ik ge loof dat de beslissing die de rege ring eergisteren bekendgemaakt heeft als een aanwijzing in die richting mag worden gezien", al dus mr. Van Walsum, die op het laatste niet verder wilde ingaan. (Advertentie LM.) nu... beduidend goedkoper Voor zaterdag CHINEES IND. RESTAURANT - TEAROOM Rotterdams modamsta Chinees restaurant LIJNBAAN 35 - TELEFOON 11 06 62 Wij bezorgen aan huist telefoneer 11 0662 CHINA GARDEN Chinees Ind. Restaurant HARTMANSSTRAAT 16 TELEFOON 131001 CHINEES IND, RESTAURANT WESTERSINGEL - TELEFOON 11 09 09 CHINEES IND. CAFÊ-RESTAURANT onze Chin, gerechten kunnen ook afgehaald worden FREERICKSPIAATS 26 - TEL. 18 92 00 - HILLEGERSBERG WEST-KRUISKADE 38 tntarieur ln stijl EENDRACHTSWEG DUBBEL DIVAN 80 190 en?» met versterkt spiraal en het lak werk Iets beschadigd, Kt00 voor 0f/a "am* CHINEES-INDISCH RESTAURANT TELEFOON 23 "6 84 CHINEES IND. CAFE RESTAURANT MATHENESSERPLEIN 14 R'DAM - TEL. 23 10 13 Chinees Ind. Restaurant Exclusieve spijzen TELEFOON 134003 Chinees Ind. Restaurant Chinees Ind. Restaurant DELISTRAAT 24 Eig. T. S. Tang TELEFOON 27 01 90 - 27 26 66 Chinees Ind. Restaurant onze heerlijk®, pikante spijzen deen voor u de zon weer rijzen NIEUWE BINNENWEG 300 (bij Capitol) - TELEFOON 23 87 23 CHINEES-INDISCH RESTAURANT SCHIEDAMSEVEST 50 - TELEFOON 121333-121220 Ook bezorging aan huis ■k I ■k ■k -k -k t t t -k ■k •k ■k ■k t ■k -k -k -k ■k •k -k -k -k -k -k t ■k ■k t t ■k (Advertwie t.MJ Zaterdag begint de verkoop van een grote partij keperflanellen herenpyjama's, die In ons kli maat bepaald géén luxe zijn, maar nu voor een ongekend lage'prijs. Herenpyjama's van een pracht kwaliteit sterke keperflanel In vlot streepdessln Heerlijk warme, luxe pyjama's In royale maten, koopt U nu voor nog géén zeven gulden. in toekomst" Dit zei vanmiddag: burgemeester mr. G, E. van Walsum tijdens de tradltio-j nele oudejaarsmiddag-bijeenkomst van de havenvereniging „Rotterdam" in de burgerzaal van het stadhuis. Zaterdag om 9 uur begint de speciale verkoop van deze keperflanellen herenpyjama'», In de maten 48 t/m y» 36, in diverse kleurstellingen, voor GUn til. of shrift, but. Aangiften van geboorte op a0-l2-'#4 K'dam. Steenbergen-Steenbergen, z.: S. E, T. tbtJnen-Bril, z.; E. R. Snikkera-Sekerls, z La. Vrljhof-v. d. Berg. d.: Bnkker-v d. Foil, d.i B. J. Zonneveld-Kindt, z,j C. MoU- |oom-den Ouden, z.; M, C. Viootinan-Roel- «n, z.: J. J. M. Hogenblrk-Aarnoudse, d.; G. itpexman-v. Aaaendetft, d.; E. Verschoor-van Sand, 2.; G. J. M. v. d. Wijngaart-v. Zin- let), d.: W, A. Zandboer-v. d. Bogaard, z.; Kramer-Kamping. z.: G. Danlels-Moller. D, v. Offeren-Mangelaara. cM. J. P Krans-v. Smaalen, z.; A. B. li .k-r-Kok, d L. Wc telsfelder Loon. z.; F. F. Gootraens- tortlng, d.: G. Lobbes-Koopmana, d.: A. L. Kientjes-Kootjman. z E, M. v. d Bogord- Houwens, z.; N. da Korte-v, Eyk. z.; C. Hoo- lendUk-v. d. Wacht, d.: C. K. v. Krimpen - Witt, z.: C. W. G. v. d. Lugt-Sprlngvloed, d Dorland-Schouten, z: den Hertog- Doorn, z.; C. v. Kampen-Marcus, z.\ B. H. v effen-v. d. Hoeven, siM de Jong-Kamp, A. M. Broekhuizen-Eibers, z.\ B M. M lloarland-v. Wel, z. I Aangiften van overlijden 30-12-'M R'dam. Willems, vr. v. J, Veldhoen, 74 Jr; C. G lat, ongeh. vr., 88 Jr; W. Dijkshoorn, man C. A. Mooi), 32 Jr; M. de Jong, vr. geh. «W. m. H. P. van Es. 78 Jr; F. C. M. Stom. geh. gew. m. 3. H. Kloos, 84 Jr; C. Bors- Aan de hand van een aantal cijfers concludeerde de burgemeester, dat „wij wat betreft de haven over 1904 alleszins tevreden kunnen zijn. Vooral als men rekening houdt met de moeilijke situatie van de arbeidsvoorziening." Mr. Van Walsum zei dat dit jaar tic 28.000 schepen niet zijn gehaald. „Ik veronderstel niet, dat iemand onder u zich daarover zorgen maakt. Vergeleken met 1983 Is er een vooruitgang van bijna 1500 schepen. De stijging van 1963 op 1964 komt hoofdzakelijk op rekening van de kustvaart. Dit jaar kwamen er voor het eerst meer dan 10.000 coasters bin nen. Sedert 1052 is het nantnl coasters praktisch verdubbeld. Ook het aantal schepen giotcr dun 500 j brt bleef toenemen. Opvallend is tevens de groei van de totale scheepstonnage. Toegenomen is ook het aantal schepen met een diepgang van meer dan lO'/c meter. De aantrekkingskracht die Rotterdam als stukgocdhavcn op de verlader heeft, blijkt uit het feit, dat Rotterdam meer dan voorheen in Antwerpen-Hamburg de eerste aanloophaven in het binnen komende verkeer en laatste afvaartha- ven in het uitgaande verkeer is gewor den. Aart de hand van cijfers over negen maanden is voor 1964 een raming ge maakt van de omvang van het goederen vervoer. Volgens die raming mag een totale goederenomslag van 114.5 miljoen ton worden verwacht. Dit zou een groei percentage van 10,8 betekenen, over 7 in het vorige jaar. (Advertentie I M.) met tweetonig slagwerk; loopt ca. 1 jaar op 1 batterij. Uniek is: (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdar. „We verkeren min af meer in de mist'*» al- du» karakteriseerde voorzitter dr. L. J. Pieters gistermiddag tijden» de Jaar lijkse algemene ledenvergadering de po sitie van de Rolterdamsche Kunstkring. De plannen voor het reeds nu al roemruchte kunstcentrum aan de Lijn baan stonden ook ditmaal sterk in de belangstelling. Maar hoewel er bij de gemeente veel voor gevoeld wordt, gooit rok hier het verlaagde lening plafond roet ln het kunsteten. „Voor lopig wachten we af", zei dr. Pieters. Dat wachten kan echter niet te lang duren, want de RKK Is praktisch sen het eind van haar financiële Latijn. Met de beschikbare middelen verwacht men nog iwee jaar te kunnen bestaan. Er is inmiddels een brief naar de gemeente verstuurd om verhoging van subsidie zodat de IIKK het nog vier vijf jaar kan uitzingen. „Tegen die tijd verwacht ik dat het kunstcentrum er wel zal zijn", aldus dr. Pieters, Wat het afgelopen jaar betreft, daar over toonde het bestuur van de RKK zich tevreden. Ook al omdat de drei gende verhuizing naar de Eendrachtsweg niet doorging daar het, bij nader inzien toch niet zo urgent bleek dat het pand aan de Witte de Withstraat verlaten werd. Het financiële tekort daalde van 19.810 over '62-'83 tot 15.200 over '63-'64. Maar het ledenaantal óók; van 896 tot 791. Gratis kleurenfolder op aanvraag bij: Mauthe - Nederland Postbus 2140 - Utrecht Hechter Maasoever: Dr P H Brans. Nieu we Binnenweg «120, tel. 251 130, P S. Exler N.V., Noordplein 51, tel 241288; Dr. J. C. de Keuning, Bergse!ann 275, tel 2*14710; Lans berg en Zn N V West Kruiskade 72, telefoon 125540, Van Lennep Apotheek. Mathenesser- dtjk 102, tel. i512(14; G Et. Wagenaar, Boe- /emsingel 69, tel 186195 Het vervoer van minerale ollen is met .3,5 miljoen ton toegenomen. Procentueel is de groei echter achtergebleven bij die van het stukgoedvervoer: dat nam toe met niet minder dan 1,8 miljoen of rond elf procent". Aldus mr. Van Walsum. De burgemeester zei voorts: „Indien de gegevens over 1964 ons sets kunnen leren, dan is het dit, dat zij bevestigen de juistheid van het beleid, dat de ge meente Rotterdam m.b.t. do havenont- wikkeling heeft gevolgd De grondsla- man'v. G. Verboom, 73 jr; H. Schoaten. sn v. D, Bos, 83 Jr; A, L. Verbrugge. man j gen van dit beleid ?l|n. H. de Jong, Jr; C, Mulder, man v. J. tooren, 79 Jr; H. Hoogendonk, vr. geh. lew. m. R. M. Smit, 85 Jr: J. G Spork. man F. C. Snoeck, M Jr; F. A. Vermeer, man H. van Randwijk, 71 Jr; A. J. Hinglever, v. S. van Stufjvenberg, 70 Jr: l-i, W. rel, vr. v. L. SE, Rietveld, 78 Jr; H. Boaua, geh. gew, m. B. van Beek, 85 Jr; J. M. orteweg, vr. geh. gew. m. A. Rooderkerk. Mr. i levenloos aangegeven: J. Rusachen- «r, z. Zaterdag beginnen wij met de verkoop van de steeds meer verkochte Polyester Mystères... een rijkdom voor Uw vensters. Twee van d® mooiste soorten, gemakkt van ragfijne Terlenks marquisette, met prachtige borduur-desslns, 176 en 165 «sa hoog... uit de prljsserie van 6.45 en 7.85, nu guldens voor deliger dan norma!» Zaterdagmorgen begint de ver koop van deze 2 beeldschone Mystères, (door het transport hier en daar wat smoezelig), per meter A door elkaar WH voor GUn taf. of tthrlfu bmi, 1. Dat de haven toegankelijk moet zijn voor de grootste schepen en dat daar voor voorzieningen moeten worden ge troffen in de onmiddellijke nabijheid van de zee cn wel in zodanig tempo, dat deze schepen ontvangen kunnen worden zodra zij zich melden: 2. Dat de vestiging van Industrieën, die op diep vaarwater zijn aangewezen, afgezien nóg van de betekenis, die deze voor de nationale economie hebben, de positie van de haven versterkt, omdat deze minder afhankelijk wordt van het transitovervoer, terwijl - het stukgoed vervoer er door wordt gestimuleerd; 3. Dat dientegevolge tijdig voorzie ningen moeten worden getroffen om de faciliteiten voor de behandeling van stukgoederen uit te breiden." De heren N, P. van Dalen, B, Hoving en F, A, van der Lek, resp. met 38, 45 en 44 dienstjaren, hebben afscheid ge nomen van Internatio wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd. Ze waren werkzaam bij resp. afd. bankzaken, boekhouding en administra tis. In een, bijeenkomst van de Interna* tio-medewerkers werden zij toegespro ken, waarbij een overzicht gegeven werd van hun lange loopbaan in de ven nootschap en dank uitgesproken voor hun trouw aan de onderneming gedu rende zovele jaren. Na het aanbieden van eer. afscheidsgeschenk, bedankten de scheldenden en namen de vele goede wensen van hun collega's in ontvangst. llUlegersburg-Schicbroek: H PJxler. Borg* tegen- se DoipsHtr. 101, tel 1B1883 Linker Maasoever: Copec Apotheek. Hunla- dijk 5, tel. 103733. B. H. Driel&ma. Oranje boomstraat 85, te! 270121, P. Rond, Dordtse- lann 166, tel. 270781; MeJ, W. C Roodzant, Plein 1953. no. 65. tel 278741; Jac Wolf, Brecplein 6, tol. 101166 Hoogvliet, Pernis en SplJUcnlsse: zie krant van woensdag. Artsendlenst Krlmpenerwaard: Van don derdag 12 uur tot 2 Jan. 8 uur is ln Bergam bacht aanwezig de arts H. F re be, tel. 01825- 214, b g g. 650 In Ouderkerk ad IJssel-Gou- dernk 7i|n de artsen aanwezig' 31 dec 8 uur tot 1 jan. 8 uur: J. Bouman, tel. 01827-312 1 jan 8 uur tot 2 jan. 8 uur: W. J. Leeuwen burg, tel 01894-266 In Schoonhoven Is aanwezig tot 1 jan 12 Uur de ai ts J J G Antvehnk, tel. 01823-432 In Krimpen a d IJbsc) li aanwezig de hlcr- volgcndc arts van 1 jan. 8 uur tot 2 jan 12 uur: P J D Marcelis, tel. U1H95-21U7. Artsendlenst Hoek van Holland; Vanaf don derdagmiddag 1 uur tot maandagmorgen 4 Januari 8 uur is aanwezig de arts: J. J. van Lonkhuyzen, Jolinkstraat 2. tel. 2627 Op oudejaarsmiddag heeft geen der artsen spreekuur Voor hen die binnenkort een nieuw, bed willen aanschaffen, Is deze aanbieding bedoeld. Eenpersoons binnenveer matrassen, catalogusprijs 59.- tnet een IJzersterk Interieur, waarop volledige garantie... overtrokken met een Juxe damast... voor nog géén acht en dertig gulden. Arena, donderd 7, nleuwjaarsd., zat. cn zond. ia 2. 4 30, 7. 9.30 uur: O S S. 117 in Bang- J kok, 14 j. J Centraal, donderd. 7. nleuwjaarsd., zat. en jf zond 2, 4 30, 7, 9 30 uur: Atlas, 14 j. 1 Cineac-Bijenkorf, donderd. 9, 21.30, overige li- dagen, dooi 1 voorst oa Terugblik op het *f wereldnieuws, dolle klucht met Charlie1J Chaphn, tekenfilm, al. j J Cineac-Beurs, dag 9 30, 11.30, 1,30, 3 30, 5 30,)* 7 30, D 30, donderd laatste voorst 7.30. J nleuwjaarsd en zond. vanaf 1 30 uur: De klokkenluider van de Notre Dame, 14 j. j zond, 11 uur: Reis door Zutd-Afrlka, in kleuren, a.I Cinerama, dag. 2, 5, 8 15 uur. Donderd. geen voorstelling: Circuswereld. Colosseum, dag. 2, 7, 9.15, nleuwjaarsd. en rond, 2, 4 30, 7, 9 15 uur: Winnetou het grote opperhoofd, 14 j/ Corso, dag. 2 en 8, donderd. 7 uur: My fair Lady, a 1. Grand donderd. 2 en 7, nleuwjaarsd. zat. cn zond, 1 30, 4,45, 8 uur: Irma Ia Douce, 18 j. Harmonie, donderd. geen voorst., nieuwjaars dag. zat. en zond. 2, 4.30, 7, 9 30 uur: Drums across the river, 14 j. Kritcrlon, donderd. 7, dag. 2.15, 4.30, 7, 9.30 uur: De wereld zonder zon, a 1. Lumièrc, donderd 7, nleuwjaarsd., zat. en zond. 2. 4.30, 7, 9 30 uur: Sam van hier naast, a 1. Luxor, donderd. 7, nleuwjuarsa., zat. en zond. 2, 4 30, 7, 9.30 uur: AUcz France! a.I. Metro, donderd. geen voorst, dag. 2 en 7.30 uur: De val van Rome, 14 J. |)f Musica, donderd. geen voorstelling, vrljd., zat.ii cn zond 8 uur: Spartacus, 14 j. Vrljd. en zat. 2 uur: Zet je zorgen opzij, al. Passage, donderd. 7. nleuwjaarsd. zat. en zon, 2, 4 15. 7, 9 15 uur: Met grof geschut, aJ, Prinses, donderd. geen voorst, vrljd. en zond, 4 30, 7, 9.30, zat 7, 0 30 uur: De rose pan ter, 14 j. vrljd. en zat. en zond. 2 uur: Hollywood lachfabriek, a 1. vrljd. en zat. 24 uur: Nachten in Saint Tropez, 18 J. Hex, donderd. 7 uur: De man met het doden masker, 14 j., nieuvyjaarsd. zat. en 2ond. 2. 4.30, 7. 9.15 uur: Met de 3 Stooges de wereld rond, ad. Studio '62, donderd. 7, nleuwjaarsd. zat en zond. 2, 4.30, 7, 9.30 uur: Veel liefs Uit Moakou, 18 j. Thalia, donderd. 7, nleuwjaarsd., zat. en zond. 2, 4 30, 7, 9 30 uur: Topknpl, 14 j. 't Venster, donderd. geen voorst, nieuwjaars dag en zond. 1.30. 4.15, 7. 9.15 uur: zat. 2. 7, 9.15 uur: Wat betreft de vrouwen, 18 j. Victoria, donderd. geen voorst, nleuwjaarsd. 2. 4 30. 7. 9 30. zat 7. 9 30. zond 4 30. 7. 9 30 uur: The Beatles Yeahl Yeah! Yeah! Hier zfjn we! a 1 zat zond. en woensd. 2 uur: Popeye festival, a L I St. Laurenskcrk, 15.00 uur: orgelconcert tn.m.v. Caroline Kaart en George Stam. Rotterdamse Schouwburg, 19.30 uur: NRT- Madame Sans-Gène gevolgd door nieuw jaarswens. Grote Schouwburg Zuid, 20 00 uur: Stiefbeen en show, mmv. André Carrell en Wlm Bosch. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze luxe éénpersoons binnenveer matrassen. 80 x 190 cm, vooi Rotterdamse Schouwburg, 19 3u uur: NRT- Madnma Sans-Gène gevolgd door nieuw jaarswens. Bouwcentrum, dag. 8i1? uur, beh. xond.: woning 1975 Ideeën nu tonbep. tijd Boymans-Van Beunlngrss. dag. 1017, zond. 11—17. Woensd. 19 3022 uur: Verza meling van Sir Edward en Lady Hulton- Londen: Kunst uit da 13e en 20e eeuw van Monet tut De (tan. 17—1). Bo- deigOT-bccldbouwwerken en tekeningen (tra. 24-1). 18e en 19e eeuwse Duitse te keningen uit eigen bezit (tan. 8—2), Ma rino Marinl ais schilder» schilderijen, gouaches, tekeningen, (tm. 10-i). Dlorainagchouw diergaarde 31 Ij dorp: De Ne derlandse dierenwereld loopt gevaar (per manent). Gemeente-archief, dag. 101T, zond. 11—17 uur: Oeververbindingen, veren, bruggen en tunnels <t.m. 31-1). HtstfMlreis Mmeum, dag. 1017, zor 11—17 uur: Amateur fotografen var. Rotterdam tentoonstelling (tan. 17-1). mrteeltsB- kablnet, surieaze voorwerpen uit 18e eeuw. (t.m. 18-2). Inst. Srhet nv aart-Luchtvaart., dag, 917, zond. 1417 uur: Permanente -xpoaltle op marltlém-technïsch gebied. Maritiem -:seum Prins Hendrik, dag. 1017, mod. 11—17 uur: Koers Amerika: de geschiedenis der stoomvaart van Rotter dam op Noord-Ameriks "t.m. 282). Metro Weena), dag. 13.30—17, zat. 8.30— 12.30 uur: parmanente expositie metro- beu w. Museum Land- en Volkenkunde, dag. 1017, zond. 1117 aur: Poppen- en schaduw spel ln de Oriënt (tm. 8-1). Tibet, Asmat, prehistorie der Sahara (permanent), Oceanië, mythen en magie (permai ent). Tallern, verkenning van een oude Afri kaanse cultuur (onbep. tt)d). De PSJp, affelstr. 80, dag. 9—21 uur: Corne- I lis Llth tekeningen. Kiftte rdamscho K unit kring, W. de Withstr. 35, dag. 10—17, sorsd. 11—18 uur: Rodol- pho Nieto schilderijen. (t.m. 17-1). Rotterdamse Kunststichting, Korte Lijnbaan 18 c. dag. 10—17, zond. 12- 1 uur: Groep Argus (t.m. 17-1). Kunstisn: zuid, Zuidplein 120, dag. 10—17 u„ zond. 12—17 Uur: Kor Bekker me taalplastieken, Aat Verhoog grafiek, (tm. 10-1). 't Venster, dag. 10—22 uur: Hans Itlirsann beelden en schilderijen, (onbep. tijd), Ar nold Hamelberg schilderijen, gouaches, lïïonotypieen, (tm. 8-1). Elenbaas-Bors hout* ha?, boek Ruth (t.m. 29-1). Verzameling Willem va» der Veria, Wester- stngel 68, dlnsd, as donderd. 11—14, wo. en vrljd en zond. 14—17 uur exclusief chinees-indlsch restaurant Wij wansen «I onza clientèle een gelukkig nieuwjaar Oak kt i 965 sullen wij a gaarne da maast eiclusiava menu's sarveran NIEUWE BINNENWEG 317 - t/o GRAND'STUDIO let-loon 2S312S-2SJI15 1 Jan. hoog water te Rotterdam le tü 4,08 2o tfj 18.26: t« Dordrecht le tU 4.42, 2e tl S6.5B; te Hellevoetalula le tij 2.43. 2e tl 14.87; te Hoek van Holland le tjj 8 08, 2e tl 14 20. 2 jan. hoog water le Rotterdam Se tU 4.43. 2e tU 17.07; te Dordrecht le t(J 5.22. Se tU 17.36; te HellevocUJuis le t(j 3.20, 2e tU Toen de beeldschone prinses uit het voormalige Insulinde dit naar het hoofd kreeg geslingerd hoefde zij zich geer? enkele il lusie meer te maken over haar populariteit bij de leiding van het Oosterse restaurant. De be jaarde Chinese horeca-magna»?. had zijn „eruit" als een keihard veto geplaatst, zodat er geen enkele ruimte bleef voor dis cussie. Tuti (het bekende troetelnaam pje uit het Nederlandsch-lndië van weleer had zij meegenomen naar het land van de lange winters') ging. Waardig en ma jesteitelijk. En de rust keerde weer temidden van de Chinees- Indische specialiteiten. Drie maanden geleden had zij niet onervaren in het horeca bedrijf, bij haar patroon aange klopt Het sollicitatie-gesprek werd gevoerd tegen de achter grond van een aanbevelings brief van Tut Oom, die even eens betere tijden in de Oost had gekend. Haar aanstelling als dienster ln een gerenom meerd Chinei '-Indisch eethuis mocht zij beschouwen als een promotie van ongekende om vang. Het was een drukke nering. Dat wel. Maar de cao voor het ho- recapersonee! werd ruim ge- interpreteerd en bovendien de baaa was de beroerdste niet Hij was stellig niet kinderachtig. Een hftmaan werkgever en een voortreffelijk vertegehwoórdi- ger van het zo blijmoedige ho- recawezen. Voor Tuti ging er een wereld open. Het leek wel of ze iets terugvond van dc sfeer uit d:e andere wereld. Hier kon het bloed van een tropenkind weer wat sneller stromen. Bovendien, Tuti had hoewel geen tiener meer ontegenzeggelijk char mes, Zij had gevoel voor humor en ook als werkkracht be schouwd leverde zij prestaties die het restaurant ten goede kwamen. Er was echter één ding, dat Tuti voor het service-vak min der geschikt maakte. Haar be hendigheid, haar sierlijkheid waarmee ae de pittige spijzen ter tafel bracht en het hoge tempo waarin ze tussen keuken en. eetzaal heen en weer draaf de hadden teders bewondering. Maar merkwaardig genoeg paarde zij tropische elegantie aan onachtzaamheid en afwe zigheid, waarvan de oor: zak ge zocht moest worden in een blonde jongeman uit Rotterdam Zuid. die het vermaarde eethuis meer frequenteerde dan zijn huidige zwakke valuta recht vaardigde. De aanwezigheid van haar amant in hef. huis van haar werkgever bracht haar van haar stuk. Haar daneaehtiga be dienen scheen dan plaats te ma ken voor een welhaast isoeise schonkigheid, die resulteerde ln. InderdaadBrokken. De eer ste keer had de baas geglim lacht Van een incident kon teen nog niet worden gesproken. En trouwens een enkel glas, een schoteltje sat- k. Ook toen «en complete nassi goreng speciaal ten gevolge van pure nervositeit het dienblad verliet en het tapijt be smeurde had de baas er geen zaak van gemaakt, „Dat komt nu .eenmaal voor", had hij troostend gezegd. Maar haar stabiliteit werd steeds meer op de proef gesteld. Haar verkering met de blonde Rotterdammer raakte uit. We moeten elkaar niet meer zien, had Tuti beslist, maar hij wilde daar niet van weten. Men moet zich de situatie even voorstellen. Tuti is bezig aan een marathon tussen keuken en gasten. Op vrijdag avond sis het spitsuur is in het Oosterse eethuis en la een hoekje zit dan die iongen, die komt kijken hoe het met zijn kansen ia gesteld. Bat kan nooit goed gaan. Dat gaat ook niet goed. Grote bladen vol pikante gerechten draagt Tuti binnen, ver mijdend de kant van haar ex-verkering uit te kijken. Eti% miniem schaaltje met een Oosterse lekkernij waar van de samenstelling onduidelijk is valt... Maar daar blijft het niet bij. D® fatale schrikseconde, die in het verkeer ruïneuze gevolgen kan hebben leidde in dit geval ook tot een total loss. Men stelt zich even voor: eer, uitgebreide rijsttafel voor twee personen bestaande uit 24 gerechten. De klap was zeer luid cn het gebeuren kreeg een bijzonder accent door het gebruikelijke juichen der eetgasten. Bat er ook aan Oosters geduld een einde kwam zou Tuti weldra merken. Wat de bejaarde eethuisexploitant uit stiet kon niemand verstaan Het had in ieder geval niets te maken met citaten var, Chinese wijsgeren. Er waren twee woorden Nederlands bij. Ertilt! Maar hiermee is dit verhaal niet uit Tuti kwam terug, 4c JONKER FRANSSTRAAT 98 TELEFOON 121054-116741 Ook bezorging aan huis niet als werkneemster, maar als gast, want ze had een scherp ontwikkeld gevoel voor wraak. De zaak zat haai' hoog. Zeker ze liet wel eens iets vallen, maar was het haar schuld, dat die engerd haar achtervolgde en haar zelfs in de uitoefening van haar nobele beroep bespiedde. Zo kon men niet geconcentreerd werken. Wraak dus. En luister hoe subtiel zij te werk ging. Voor haar vriendin en voor zich zelf bestelde zij een rijsttafel uitgebreid, bestaande uit 24 gerechten van h&tzeliüe ka liber als het volledige diner, dat haar enkele dagen te voren letterlijk uit de hand was gelopen. Ze had alles goed voorbereid. Ze wist hoe.ze zou kijken; hoeveel fooi ze zou gevenMaar met één ding had zs geen rekening gehouden, met de oude Chinese wijsheid, dat, men nooit meet denken dat de tegenstander dommer is dan jezelf. En dom was haar ex-patroon zeker niet Tuti mocht dan wat brekerig zijn, een 'goede kracht was zij zeker. Hij had haar terdege gemist Ziedaar, de kans lag open en de baas deed wat hij alleen bij speciale fas ten deed. Hij bediende zelf, uiterst voorkomend en vrien delijk nederig bijna en wat zich in een tijdsverloop van ongeveer anderhalf uur afspeelde was het uitvechten van een ideologisch geschil. China won. Allicht wie is bestand tegen zoveel gastvrij heid en dat nog wel bij san ex-werkneemster die de pre mie van de bedrijfsschadeverzekering opjaagt Tuti niet en haar vriendin evenmin. Een klein onderonsje na een omvangrijk menu van lou ter specialiteiten was voldoende het zo ruw verbroken arbetótverbaad te herstellen. Ook een Oosters restaurant houder moet ten slotte putten uit de schaarse Nederland se arbeidsreserve. ■k -K -k ■k -k -k -k -k 4c ■k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k -k •k ■k •k -k -k ■k -k -k -k •k -k -k ■k -k •k •k ■k ■k ■k •k ■k -k ■k le to 3.20, 1S.S4; to Hoek van Holland le ty 2.44, 2e tij j jf vc- - 4c 14.34,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1