Weinig uitschieters in ZuidwiJk grote cijferlawine Grimmig brons Politie opende haar jaarboekje Stichting verbolgen op politie Sparta traint Politie haalt verborgen capaciteit uit tunnel Gerrit den Breems in dë Lijnbaan ROTTERDAM RIJNMOND IJSBERGEN BIJ VAN BRIENENOORDBRUG Dit weekeinde AANTAL OVERTREDINGEN opruiming van scheepswrakken J NADERT DE 100.000 Verkeer Overtredingen - IMSlI Wrakke» Vreemdelingen Misdaad Zilveren jubileum j bij gasfabriek Geld bij inbraken gestolen iMcldkamcr W l'crviuff Ëëeblehde kunst in Rijnmond Industriesteden Vitaie Van Heel H. J. SEVEN VAN VAN DER TORREN OVERLEDEN 'TT pag, 4 - zaterdag 2 januari 1966 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM zaterdag. Dit weekeinde wordt betonnen mei dei opruiming vin drie oude scheep»- wrakken voor de mond van de Water- j weg en een wrak benedenstroom» ranj Maassluis. i De sulfer „Kliedercht iö" wordt ▼oor deze werkzaamheden tngrset. De drie wrakken bi) hert. Noottter- boofd zijn reaprcMevellJk van «ie Ba le to" (gworikt n tn 1002), de „Fcn- ham" (geremken in 1882) en de .Wil liam Hoppman" (gezonken In 1B83) Bij MoasaLuU liggen oude wr altresten van de gezonken Bu» urla" Omdat de wrakrOfCen hinderlijk zijn btj hel op diepte houden van do Waterweg worden zij tot op ©en dle-p- 6a van dertig mcCer onder water ge kozen Informaties en aanwijzig! ragen wor den gegeven door radarpost M aan fluit) vla kar«0al 7 Schepen groter dam 5000 bruto ton dleaicn met porto- joon te varen Rechtstreek* tont act kan worden verkregen via marifoon- kanaal 12 Indien nodig zal cr een vaartuig van &e rijkshavendtenat aanwezig zijn om èer JuWrtprckrr aanwijzingen te ge- yen. (Van een onzer verslaggevers) KOTTER DAM, ?alerdag Toeneming van het aantal agressieve' misdrijven; een sterke sttlging van het aantal winkeldiefstallen; toe neming tan lui aantal mishandelingen; meer seksuele misdrijven; minder jov-r»dln«, in eer verkeersongevallen, minder verkeersdoden, meer verkeersslachtoffers met ernstig letsel; aanzienlijk meer be keuringen (hijna 100.000), meer gevallen van openbare dronken schap, aanzienlijk minder aanvaringen. /ledaar cin min of mttr willekeu rig* grtep un h*?t iaaroverricht van de Rotte Harrow politie, dat gl#tormlddag - met toelichtingen van hoofdcom- cmncnlsKarla Welter tn tommlsuan*- J» ri de pers l* ver «trekt Wirk«>li/k« ultachlelers In de cijfer lawine zijn <r nauwelijks Wei enkele opvol lende tendensen Men moet ove rigen» bijzonder voor/lchlig zijn met de lülerprt tatir van d< cijfers Bij aJJe nu volgende Ijftrs *nm-t worden bc- rl-x-ht dnt hl* r hier gaat om zaken die ter kennis vjn tie politie kwamen Hoeveel mliliijven, diefstallen, ver- keersongdukkr n enz wrrden niet aan de poll tl nagegeven' Men kan dus niet zonder meer de grootte van een bepaald euvel aan de cijfers aftezen Uet aantal verkeersdoden Is afgeno men In lflflfl. liet waren er 60 (vorig Jaar 84), Hel aantal slachtoffer» met ernstig leisel vertoonde echter een aty- MORGEN dus geen voet bal. De vaste tribune- klanten zullen cr deze keer waarschijnlijk niet om treu ren. Do belangstelling vim iedere sportliefhebber L"öt dit weekeind uit nanr dc Europese schantskamptocn- schappen, waarvan de NTS uitgebreide televisie-uitzen dingen geeft. Het zal de spelers van Sparta wel aan hun hart gaan, dnt rij zich zondagmid dag niet rond de beeldbuis kunnen scharen. Manager Bill Thompson heeft hun meegedeeld, dat zij voor con 1 onderlinge trainingswedstrljd op het Kasteel worden ver wacht. De Schot interesseert zich niet voor schaatsen Ilij begrijpt niet wat er voor spectaculairs is aan dat rondjesrijden. Ook Joaé Vldal la morgenmid dag weer op het Kasteel present. Op het moment dat u deze regels onder ogen krijgt» heeft do Span jaard iljn contract waarschijnlijk reed# getekend. Vanmiddag zou het Sparla-bestuur weer een be spreking met hem hebben en om- dal hij niet zo veeleisend ia, mag verwacht worden dat hIJ op de voorstellen van Dolf Aarse ca. zal ingaan. De Spanjaard, die ln Ma drid twee schoenenzaken en een kledingmagazijn heeft, ia voorlo pig niet van plan naar zijn vader land terug tu keren Wegena pri vé-omstandigheden blijft hij lie ver ln Rotterdam tot op het mo ment, waarop hij voor Sparta ln officiële wedstrijden mag uitko men Dat la eind mei. wanneer de Intertotocompelltlo begint. Met Maiisen on Vldal beachTkt Sparta dan over twee buitenlander*, het maximum aantal dal is toege staan DU aantal zal door de KNVB in de nabije toekomst ze ker niet worden verhoogd Wel zijn er plannen om het reglement zodanig to wijzigen, dat de club» in staat zijn om in de tweede transferperiode (eerste helft van december) het contract mot de twee bullen landen te verbreken en nieuwe aan te kopen ln theo rie zou het dan mogelijk zün dat een club in een seizoen gebruik maakt van de diensten Nan vier buitenlander» De commissie-Zon wil lot dose wijziging overgaan, omdat hel verscheidene keren is voorgekomen, dat clubs hun bui tenlandse aankoop halverwege het seizoen met de noot dei zon /«gen vertrekken (denk maai aan Blau GEORG KESSLER Wit en Heracles) en dan niet voor aanvulling van hun spilersarti- nani konden zorgen DE vraag, waarom Itsns Kraay *-* niet ln de «electleplocg van Georg Keasler Is opgenomen blijft de gemoederen bezig houden, voor al ln Rotterdam-Zuid Ik heb de bondscoach daarom gistermiddag muur eens opgebeld en het hem op de man af geviaagd lk had niet de Illusie dat Kessler me rui eens haarfijn zou gaan uitleggen, waarom hij evenals Sehwaru en Neville Sehrijver** verkiest boven Kraay. maar een paar dingen wil de hÖ me toch wel vet Uilen ln do oei ste plast» dit ..Kraay hoeft nog niet te wanhopen Ik heb zon dag btj FeUenonid Twente ge zien dat hij in een uitstekende vorm l» Evenals Schrijver» U hij een goed organisator van de ver dediging Ik heb Kraay ln m'n boekje genot* ord, nuiai lk wil eerst de komende oefenwedstrij den afwachten" De gedachte van Hans Kraaj, dat hb om andere dan speltechnt- srhe i ei lenen nun Is gekozen, lijkt nu* onjuist Zowel Georg Kesalor als Jos Coler, de .bans' van de bondscoach, verzekerde me dat er tegen de figuur Kraay geen enkel bezwaar beslaat T10EWEL er morgen dus nltt A gevoetbald wordt, zal het u nog interesseren dat C'ocn MouRjn gisteten wcu heeft getraind, Prinsen bU Sparta dunt Vnn Be- wren uil het eerste elftal Is ver drongen, en de Xerxnan Uadovlc W heivteld van zijn dijbeenliiessu- KR13KH \SSER ging ren bekend verschijnsel overi gen» namelijk v»n 2205 naar 2421. AanUi lichtgewonden tn 1904: 2187; 1965 2159. Totaal aantal verkeersonge lukken- 30.696, ln 1960 nog 23.621. De politie «chat dat ongeveer de helft van alle verkeersongelukken niét bU hsar worden gemeld. Het aantal overtredingen nadert de 100 000 Het waren er öfl 980 (1Ö64 70 500) Het aantal transactie* groeit Ïestaag en wel van 20 101 tot 40 803 n 1904 werd aan transactie» 175 800 betaald, in 1905 was dit ƒ248 400 Ruim 8400 bekeuringen werden ge geven san bromfietser» wegen# over schrijding van de maximum snelheid (In 10G4 ruim 7300) Ruim 5800 (4500) te hard rijdende automobilisten werden bekeurd Joy-rkliog wordt minder 218 ge vallen in 1004, vorig Jaar nog maar 132 Het aantal alweer bij de politie bekend zijnde gevallen van rijden onder invloed dealde van 812 tot 80S Er waren meer gevallen van openbare dronkenschap In I0Ü4 517, vorig Jaar 627 Er bestaat volgen* de politie ver band tussen minder rijden onder in vloed—meer openbare dronkenschap Mensen die onder drankinvioed ver keren durven niet meer achter het «tuur te gaan zitten, zc gaan op straat zwalken De technische controles op motor voertuigen verlopen zeer gunstig nu men de beschikking heeft over een tno blelc controle-eenheid met weegbrug. TOokmclere enz Zo werdén er 405 be keuringen pcmaokt toepen» ovmehrij- dlnp von hst laadvermogen In totaal toerden in 1B65 2185 technische ge breken aan auto'# gecomfateerd Op aandrang van burger» is enkele malen op zondagen controle gehouden op tweenehnndsauto's De politie heeft nU't kunnen vastoUUen dot tr zondags zoveel wrakken over du wvgen rijden (Van een ons er versiaggeefatért) ROTTERDAM, saterdag. TUdens de bestuursvergadering Van de Stich ting W|Jkopbouw Zoldwijk, die gister avond werd gehouden, sprak het be stuur «Dn ongenoegen nlt over de hou ding, die de politie van het bureau SI Inge had aangenomen ten aanzien van de verlichting van de kanovUver ln het Zuiderpark. Op 13 januari ontving het bestuur Recreatie, dat de ijsverlichting, waarom reed* twee jaar was gevraagd mootrt worden aangebracht Maar wat gebeurde er tot verbazing var» de vele schaatsers op de vijver' Op last van de politie werd de verlichting na on geveer een half uur uitgedaan Midden op de vijver kwam een paal met een rode vlag met het opschrift „Politie". Er werd verder in het duister ge schaatst Het bureau Slinge antwoordde des gevraagd, dat de politie niets van de verlichting afwist Het bestuur stond op het standpunt, dat de politie had moeten zeggen- óf het ij* is goed óf het la onbetrouwbaar In het laatste geval had men ook de schaatsers van het ijs moeten halen - KINDERBOERDERIJ - Het bestuur van de Stichting wai verheugd over het telt, dat de gemeen teraad een Investeringsnota heeft aan genomen va® 100 000 bestemd voor wUkgebouwen in ZuidwiJk en Perni» Binnenkort zal da bouwcommissie ln contact treden met een vertegenwoor diger ven gemeentewerkon Het bestuur ontving van gemeen te- wego «en schreven, waarin werd ge-; segd, dat het nog wel vUftlen jaar kan j doren voor de wena tot een kinder boerderij ln ZuldwUk ln vervulling! gaat. Wel is er loegeaegd, dat er aan de Roerdonklaan 'n diarenparkje komt dat. wanneer het houten scholencom plex aldaar la afgebroken, uitgebreid kan worden, Teven» werd tijdens de vergadering de heer J W. Dam benoemd tot lid van het bestuur als opvolger van del heer D C Binnekomp t' 'i' Halverwege de covipetitie ztjn Pim Doesburg, Piet KruiverOle Madften, Lazar ftadotuc en Hans Kraay de voornaamste kandidaten voor de Parool-be/cer De spil van Feyenoord komt op het ogenblik niet "Poor onder de eerste tiointtg van ons klassement, maar dit is uitsluitend een gevolg van het feit dat hij door de hoojdwond, die hij tegen Real Madrid opliep en door zijn dtumbreuk vier wedstrij den heeft gemist. Met 76 punten uit tien toedstrijdeu heeft hij even wel een hoog gemiddelde. Om kandidaat te btyven voor de beker mag Kraay nu echter met meer dan een wedstrijd missen. Het klassement ziet ér thans als volgt uit' 1. Doesburg (Sparta) 107 uit 14, 2. Kruiver (Feijenoord) 106 uit 14; 3. Madsen (Sparta) 104 uit 14, 4 Radomc (Xerxes) 102 utt 13, 5 Van Dijk (SVV) 102 uit 14; 6. Hubert (SVV) 101 uit 14; 7 en 8. Treytel (Xerxes) en Spinhoven (Xerxes) 100 uit 14; 9. en 10 Knesch (Xerxes) en Van ïde (Hermes DVS) 99 uit 14; U. tfm 13 Bosveld CSparfa), Eijken- broek (Sparta) en Snoeck (Xerxes) 98 uit 14; 14. Glaudemans (SVV) 95 uit 14, 15 Heijerman (Xerxes) 94 uit 13; 16. Vd. Velden (SVV94 utt 14; 17. en 18. V. d. Burg (Hermes DVS) en Van Toledo (Xerxes) 94 uit 14; 19. en 20. Van Mullem (Hermes DVS) en Klem- dijk (SVV) 93 uit 14. Over wrakken gesproken ln de pe- 1 node i februari 1 december (tien l maanden dus) wctd<n llioautowrak- ken van straat verwijderd Sinds de rivierpolitie dc controle op de naleving van de vsarreglementen l heeft verscherpt is het aantal asnva- 1 ringen zeer ilerk gedaald. In 1963 wa- j ren het cr 127, het Jaar daarop 170. I Vorige Jaar waren het er slechts 92. In Rotterdam verblijven op het ogenblik 13 480 (Ingtwbreven) vreem delingen Aangehouden werden vorig jaai 2012 vieem Idlngcn van 60 natlo- ttahtiuen waatondtr R5 ver*tek« lm- gi n Het namat staatlozen m Rotter dam bedraagt than* ruim duizend Dc criminaliteit «tijgt enigszins To taal aantal misdrijven ln 1968 18 544 (17 791) Hiervan werden opgelost ln IDAS 0 878 (0355) lp \crbnnd hiermee werden gearresteerd 8305 mensen (7870), waurvnn en dit Is bijzonder opmerkelijk 2825 jongens en 315 meisjes beneden de achttien jaar. Ruim 35 procent van alle misdrijven werden dus gepleegd door jeugdigen. Nog enkele opmerkelijke cijfers er weiden oanz enlljk meer winkeldief stallen gepleegd 1307 (940) Het aan tat bi unf ltal ef"tallen s afgenomen, van 2413 nanr 2128 Et worden meer seksueU msirljvtn gepleegi 984 te gen 709 n 1964 at dc ngresslcve delicten be treft; er wrrdrn 30 misdrijven tegen het leven gepleegd, waarvan er 28 werden opgelost. Voor 1964 waren drie eUfrnt 38 en 20. Het aantal mis handelingen steeg van 553 tot 678. I (Vnn ei tl («nzer vutdaggevci*») ROTTERDAM zaterdag Deze week he ebt dt lieer M A van ï>ab- ben de dag dat hij 25 jaar geleden ln d eus vam dc gt. meen te Rotterdam isi gekomen HIJ is thans »p de gasfa briek „Ki'lU'havcn" werk/aam als la- kelnnr in du rnng van gemeenteamb tenaar F. In d<* kantine op dc gasfabr'ek Is do jublaiia harteluk gehuldigd door ir J J* Dommisse on dc ht'ton D Lust N 11 reedld on G Bom De gebiul- koltjke giutifitatle en do cadeaus van zijn collega'» hebben ultciaard niet niet ontbroken. (Var* ren on/ti viisïaggover'») ROrTEKDAM, zaltixiag HU de niidi>eho uppaiannfubtiek Van dei l.mdt it nan oc O »*d/t edijk 15 in «ie nacht van riomUrdng op vi ijdag bij een mhrnuk 600 outvtcomd De tll-jatige mevrouw A K deed gisleiuvoiui uunglfti vun een tn dv af- gtlojHii dagen gt plugde in In aak in huar woning nan het Puin lötji waar bij 000 werd ontvreemd ROTTFRDAM, ralerdag Hoofd-1 wonden en een zware hersenschudding liep gisteravond de 3ti»jarlge meviouw' S dc Jong-Cufiel van de Noordsingel op (oen zÖ op de Straatweg dour een «lippende bestelauto werd gepakt en vnn de stoep met de auto door een houten hek werd gediukt Dc auto wasl ln dc tramrails geslipt, I De Meldkamer vei werkte het afge- [open Jaar 57 000 meldingen en de hele v mpde pat kei "inm .lijkheden e d zijn rtaa»- n et eens h De '.ltd die vei Uïc* uv.cn meldmg en let plaatse ■»yn bed: eg gen 1 ddcïd 4 85 m nu ten H enmee is men weer Vrug op he'' gem'ddeUle van 196J In 1964 was het nu-noiijk 4 9 minuten De ateiktc nu het kuip* (geüni fu-meerd en ander personeel) be draagt than* 2047 (Was 2027) Dc wer ving gaat door en daarbij wordt b')- zonder streng geselec'eeixi Van de meerderjarige aollid'anten woi-dt 05 Srecent afgewezen Van de Jeugdige aalt 12 procent het Zn opleiding zijn nu 88 aspiranten f De huisvesting spceit vrijwel geen rol meer bU de werving. De politie heeft alle medewerking van de ge- meent*. Op hel ogenblik toeken nog slecht* tien politiemensen een woning.' TT/*IE de kwasl-diepzinnige, Engelse titels W van het beeldhouwwerk van Gerrit dun Breems neemt voor wat ze zijn, hoeft zich ei niet door te laten afschrikken Hij zal zien toch niet kunnen onttrekken aan de eigenaar dige sfeer, die deze bronzen uitstralen, en le kloeke vastberadenheid ervan, om een aparte plaats te willen innemen Tn het zaaltje van de RKS Ran de Lijnbaan leven de btonzen op gespannen voet met de acjuaiel- It 11 van Charles Kemper terwijl toch diens vvatc- v et fttk»nirw*en allesbt halve filvool iijn met dc* wciwegend de&ulate kwartleren van vervallen Bel gische mijnstadjes ab Seiaing Nee ze verdrag"® elkaar niet, de grimmige forten en grillige knollen \an Den Breems m de droefgeestgle exclamaties van het gewonde hart van Kemper D«j beeldhouwer is gewoon strijdbaarder en bereid tot het uiterste te gaan De klelnpiastiek die hij eer der toonde 1» wat groter en steviger geworden en re won tegelijk aan zeggingskracht Hij houdt zich bezig met vreemde groeisels en gewasjen. maar weer heel anders dan rtjn Gorlnchomse kompaan Jan van Munster Tegen een zwarte fluwelen doek krijgt het werk zelfs iel* parmantigs en vraagt het er om te worden mooi gevonden De grote stukken, hoeve! moeilijker te verstaan, lyken geschapen in ogen blikken van overmoed Den Breems volgt opeens meer intellectuele impuUen en tracht dan iets van dc afweer legen eon vfjandige maatschappij te ver beelden De drang tot zelfbehoud zit etevig ver schanst in dreigende, onneembare vestingen en for tificaties, waarvan de huid op zichzelf al afschrikt door een zekere ruwheid Hij herhaalt dit thema, uantbij de vorm nan veranderingen onderhevig U. manr gericht blijft op een defensieve houding Ver dedigingswerken uit da oertijd! Terug naar onze tijd, waarin Kemper ons d* vc- schrikktlljk lelukc bouwsels laat zien van de indu- strh stedi 11 met gtouwe fabrieken, die aan Mascreelb magistrale houtsneden doen denken met onwezen lijke spoorwegovergangen en »Ulle, verveloze hui/en Eri v Zanden de Rotterdamse graficus, vertelde ?o v an dc Lortdcnse metropool, maar 't Indringende zwart en wit legde meer bloot dan de altijd wat meer poëtische w«terverf Kemper heeft een vaste gtvvp op zijn onderwerp en tekent beheerst In de Rotte.- damse haven wordt hh blijmoediger en Krijgt de whde hemel een kans. Daar is hü weer thuU Lex Wegchelaar uit Maastricht borstelde een aan- tfll schilderijen en gouaches bh elkaar, die nu te zien zijn lu 't Venster aan de Gouvernestraat Het mm-figuiulfcve kunst van een nog weinig uitge sproken persoonlijk karakter, tamelijk decoratief en nogal droog van kleur. De gouaches winnen het tn mijn ogen duidelijk van de schilderijen, ze zijn veel frU«er en spontaner, waarhij de vormgeving wel verrassende kanten heelt. QALERIE MAAS aan de Oudedljk 159 begint het nteuwe Jaar met een tentoonstelling van schil derijen en gouaches van Jan van Heel, aan wte hier „Rarication", een van de plastieken die Gerrit den Breems in de Lijnbaan tentoonstelt al eerder onderdak werd verleend. Zijn doekjes 2iji. gemakkelijk te herkennen, omdat ze iets eigens heb ben en gedragen worden door een heel bijzonder poëtisch klimaat Het onderwerp la bij Van Heel nooit meer dan een aanleiding; het doet er trouwens weinig toe wat hij bij de kop vat, hy werkt altijd naar een eenheid toe. Daarom heeft hU heel weinig nodig. Hij heeft niet meer nodig dan een oude schoen, een paar flessen, een bromtol of een speetgocdsold&atje, die schets matig worden opgezet en pas betekenis krijgen door de verzonken kleuren van de fond. In zekere zin abstraheert hij daardoor zijn onderwerp, heft bij het boven het alledaagse en geeft hij het een stark accent van herinnering. Zo inspireerde hem een plastiek van Etie van Rees en verwerkte hij, in een groter schil derij, het helmweegevoel naar rijn Jeugd. De expo sitie duurt deze hele maand. L. W, SCHMIDT BIJ DE Van Brienenoordbrug hoopten zich gisteren ijsklompen op. Hoe groot deze we! waren, kan men opmaken in de verge lijking met de grootte van de aanwezige meeuwen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De Rotterdamse verkeerspolitie zal nog dit jaar de verkeersregeling in en bij de Maastunnel geheel gaan automatiseren. De tunnel wachters, die thans de verkeers lichten bedienen, zullen een an dere functie krijgen. Op het ogenblik is een systeem ln studie dat tot doel heeft de verkeers stroom dusdanig door de Maastunnel te leiden, dat een capaclteltswlnst van enkele procenten wordt verkregen. Dit kan als men de zogeheten „hiaat-regeling" toepast. Hiertoe zul len ln de tunnel een aantal Industrie- drempels worden aangebracht. Iedere auto die de Maastunnel inrijdt zendt een signaal naar de controlekamer (er gaat een lampje branden) Ook de snelheden worden in de controlekamer geregistreerd Aan de hand van deze gegeVen» regelt een computer de ver keerslichten, waarbij de hiaten ln de verkeersstroom uitgangspunt zün. De kosten van deze automatisering zullen ongeveer anderhalf miljoen gulden bedragen. In de Verenigde Sta ten werd het systeem met veel succes al toegepast De situatie met betrekking tot de oeververbindingen blijft bijzonder zorgelijk Tussen 7 en 10 00 uur ver werken Maastunnel, Maasbruggen en Brienenoordbrug resp. 81.3(10, 34.500 en 34.000 voertuigen. Een jaar geleden bracht de Van Brienenoordbrug veel soulaas ln de verstikking bij tunnel en Maasbruggen. Deze winst is inmiddels vrhwel geheel „opgegeten" door de groei van hei wagenpark. De files bij de Maastunnel zijn als vanouds (tot aan het Zuidplein). Alle anti-sluipmaatregelen, dte vorig Jaar bij de opening van de Brienenoordbrug konden worden opgegeven, zijn weer ln ere hersteld. Daarom ook tracht de politie door automatisering van de regeling bij de Maastunnel de capaciteit van deze oeverbinding met nog enkele procen ten te verhogen. Het betekent in het gunstigste geval een /ermlndering van de ttle-lengie met 700 meter. Dat de Maastunnel nog niet aan rijn definitieve maximale capaciteit Is, was de politie bekend. Dat wist men al toen een paar jaar geleden de zoge naamde doseringaregeling (enkele se conden alles op rood) werd ingevoerd, Men wist dat er behalve de paar pro cent winst die men toen behaalde nog meer verborgen capaciteit ln de tun nel zat Die paar procent gaat men er nu uithalen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Op 62"J*ri*|6 leeftijd is overleden de heer H. J, Seven, firmant van de fl** ma wed. J. van der Torren, een schoenenmagazijn. De begrafenis heeft pUata maandag 001 kwart over twee op de Algemene Begraafplaat* Crooewljk,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1