i acht van a 11 brand m oud op nieuw vrij rustig huis te Goirle Tenminste 12 doden in verkeer rond Oud en Nieuw aagtabletten POLITIE MOEST ENKELE KEREN OPTREDENA lijkwagen veroorzaakt ongeluk in Rotterdam 4 lli llcl ll Ingrijpen Gewonden Schade twee ton door brand in fabriekscomplex HET WEER IN EUROPA Kameel a's weduwe j dankt politie Taxichauffeur pakt dief eigen auto Messteek bij ruzie I oudejaarsavond Militair 111 dakgoot j op weg naar meisje Belgen blijven tanken in Noord-Brabant Brand door spel met lucifers KAASPRIJZEN STABIEL Dr. Buikhuisen Hogere vergoeding 'pro cleo' bijstand Sloopauto's langs weg illustreren anti-alcohol-actie Nederlandse subsidie voor school in Rwanda AMERIKAANSE POLITIEMAN HOUDT JONGE MOORDENAAR IN BEDWANG hoogleraar 'Economie Antillen I nog zorgwekkend' j Amsterdammer botst na diefstal tegen hotel in Holten Botsing 'nblijvende ultkonrati pag. 4maandag 3 januari 1960 (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. Over het gehele land is dc jaarwisseling deze keer met minder excessen dan vorige jaren gepaard gegaan. ONDER TOEZICHT van de politie moest de jongen de paal- weer in de grond zetten. In Den Haag, waar de poli tie vijftig man minder dan anders achter de hand hield, moest slechts hier en daar even stevig worden opgetreden bij ordever storingen. Bij enkele kerstboom verbrandingen werden ook auto wrakken in het vuur geduwd. De politie werkte dit jaar meer met „vliegende brigades" van zeven man. In een geval raakte bij een vechtpartij een politieman ge wond en werden er drie jonge mannen aangehouden. In Haarlem waa het in de nacht van oud op nieuw rumoerig to de om- t van de Burgwat. Hiér stookten tientallen jongelui een vuur met kerst bomen en autobanden. De brandweer werd mot stenen bekogeld en kon niet met blussen beginnen voordat de pol Hie to actie was gekomen. Daar bij werd de 33-jarfge voeger F, P. S. gearresteerd, omdat hij zich verzette tegen de politie. In de Leldse- buurt bleef het in tegetfistelliing tot an dere jaren thans rustig. Door hat minder aantrekkelijke weer verliep ook In Groningen de oudc- jaarevlering zonder al te veel Inciden ten, Er werd ergens een poging ge daan een hijskraan dwars over de weg te plaatsen en een apoorwego vergang te Blokkeren. In Amsterdam moesten politie en brandweer enkele keren ingrijpen. Zo wierpen ln de Ze 11 straat enkele tientallen jon gene vuurwerk ln portie ken en tn trapportalen en werden «r verkeersborden uit de straat gerukt. Bij een charge werden twee jongens -door een politiehond gebeten. BJj het Van Beuningenplein werden acht brandweerlieden, die een straat- brand wilden blussen met fietsbellen en stenen bekogeld, waardoor enkelen licht* verwondingen opliepen. Toen de politie arriveerde waren de brand weerlieden alweer ingerukt. Vlak na twaalf uur en ook not later in de nacht woeat de politie optreden teren ordeverstoorder» In de Govert Filttcitstraat. waar ook verkeersborden uit de straat werden getrokken en op gevaarlijke wU«e met vuurwerk naar voorbijgangers werd gegooid. De brandweer doofde ook nog een vuur bil het Amerikaanse consulaat-gene raal aan het Museumplein, waar een spandoek mei het opschrift „moorde naars" ln brand was gestoken. IN DE AMSTERDAMSE ZEILS1RAAT kwam de politie enkele keren ln actie. Een jongen werd in een zijspan gezet en meegenomen naar een verkeerspaal die hij uit de grond had getrokken. In Zuid barge tn Drente heeft een „folkloristisch" gebruik rond dc jaarwisseling twee gewonden opge leverd. BU het verslepen van ander- mam eigendommen reed een auto ln Zuidbargc op twee onverlichte wa gens. Twee inzittenden, respectievelijk uit Nleu w-Dor dreebt en Emmen moes ten raar een ziekenhuis worden ge bracht. DEN HAAG, maandag (ANP).— Gistermiddag heelt ln een fshn^ks- complex san de Loosduineeweg ln Den Haag een hevige brand gewoed. De schade wordt door de eigenaren van de panden en van de drie erin geves tigde ondernemingen geschat op meer dan 200.000 gulden. De brand is waar schijnlijk veroorzaakt door hat over springen van vonken bij eeo KWK- boom verb ren ding op een binnen plaatsje, Eerst ging een opslagloods van a* kous en fabriek Gebr. Kool N.V» met voor tienduizend gulden aan verpak kingsmateriaal ln vlammen op. ue brand sloeg over naar een loods van het linnen-verhuurbedrijf Kodüko waarlh voor 40.000 gulden a*n goea^- ren lag. Het vuur bracht ook ,toe tan het ketelhuis van de waatoru 'Karei Roos N.V. sullen KMialdb Den Helder regenbui panbur* Uw. bew. LUelager» regenbui lelde I regenbui zvv bew De Bilt Twente Eindhoven Z,-Limburg Helsinki zw haw. geh. bew geli.bew. Stockholm Oslo geh. bew. Kopenh Aberdeen bonden Amsterdam Brunei Luxe mourg on bew regenbui zw. bew reeenbul Orwowa regen Nice on bew, Frankfort regenbul MunubST* regenbul Zurich Locsrno Wenen Belgtgdo 1. bew l. b«w. ujorca zw.bew. AMSTERDAM, maandag (ANP), i De weduwe van de Japans® textiel- vertegenwoordiger Yutaka Katnetia,} het slachtoffer van de koffermoord.i heeft hoofd Inspecteur J. Vrijburg ln1 een brief bedankt voor bet onderzoek! v»n de Amsterdamse politie In deiej laak. j Kameda werd in juni 1985 dood aan- i getroffen ln Amsterdam. De polttic! slaagde er r.iet ln de zaak tot een op-- lossing tc brengen. Dc as van de heer Kameda l» In november 1965 naar Ja pan vervoerd en daar begraven. GRONINGEN, maandag (AND. In de nacht van oud op nieuw is ln Groningen een autodief op heterdaad betrapt en door de eigenaar van de zestoleu auto naar het hoofdbureau van politie gebracht. Dc 24-jarige L. E. uit Groningen had ln de Sledeimn nor straal bij een taxibedrijf een personenauto wegge nomen, eigendom van taxichauffeur Van der Helde. De taxichauffeur reed met passa giers in zijn taxi. toen hij zijn eigen! auto tegen kwam. HU zette met toe stemming van dc passagiers een ach tervolging in. HU wist de dader ie pakken en hum ln de taxi naar het hoofdbureau te brengen. Zij» auto. werd beschadigd, want de autodiefj was ermee tegen een lantunrnpaul geroden en tegen een geparkeerd staande auto gebotst. J (Van onze correspondent! ROERMOND, maandag. Op nieuwjaarsmorgen werd in Weert eenj 44-jarige ma» door zijn echtgenote bewusteloos en bloedend ln bed gv{ vonden. De man had tijdens de oude-i j aars viering bij kennissen ruzie ge-; kregen e" wax toen met een mes in de bulk gestoken, HU had nog strom pelend zijn huis weten te bereiken. Een snelle bloedtransfusie redde zijn leven (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag. In de nacht van 1 op 2 januari heeft de politie een 21-jarlge militair aange houden. die in de Van d« RUtatraaf over de daken op weg was naar de ka mer van zijn achttienjarige meisje. Hij had zijn fiela tegen een poort gezet en waa xo in de 25 cm brede goot ge- kiommen, Zonder rijn geliefde te heb ben gezien, moest hij de nacht door brengen bij de Koninklijke Mare chaussee. Ondank» prijsverhoging benzine DlilE MEISJES WORDEN MORGEN BEGRAVEN 1 (Van onze correspondent) TILBt/RG, maandag. Direct na de brand ln Goirle die vrijdag drie van de tien kinderen van het gezin J. P. Sperber het leven kostte, is er een actie op gana Bekomen. De gemeen te stelde een ander hui» beschikbaar. Buren befonnen kledlnjr, huisraad en geld ln te zamelen. De slachtoffertjes zijn drie meisjes, de driejarige Gertruda, de zevenjari ge Josephina en de tienjarige Lidwi- na. Het vierde kind, waarnaar in de rokende puinhopen lang is gezocht omdat dc ouders niet in slaat waren inlichtingen te geven, was uit logeren.! Omstreeks negen uur ontdekten: voorbijgangers de brand in de gelijk- i vloersc verdieping. Mei moeite wis-; ten zij de familie Sperber. die nog in 1 bed lag, te waarschuwen. Toen de Goirlese brandweer, die later assis-' tentie kreeg van die uit Tilburg, enl-i ge minuten na het alarm voor de deur stond was het reeds duidelijk dat wei nig rneer te redden zou zijn van het; grote huls. Inmiddels waren de bewoners be zig zich in veiligheid te brengen. Va» dc tien kinderen in de leeftijd van twee tot en me zestien jaar waren de iongens, die op de zolderverdieping, hun slaapkamers hadden, reeds naar: bulten geklommen en op een plat dak: gesprongen, vanwaar ze verder in- veiligheid kouden worden gebracht. I Ook de ouders en een dochtertje kon den tijdig via de ramen het huis ver laten. De drie meisjes zagen zich de pas: naar beneden en naar het raam afge sneden door de felle vlammen, die] via de trap en de eerste étage naar de zolder omhoog schoten. Van bul-, ten af waren reddingspogingen bijna onmogelijk, omdat men niet wisti waar de kinderen zich bevonden. De drie meisjes worden morgen be- graven (Van onze correspondent) DEN HELDER, maandag. ln] Nieuwjaarsnacht brak'in een woning] In Den Helder brand uil. In het huls! sliepen vier kinderen. De ouders wa-| ren bU kennissen de jaarwisseling: aan het vieren. De brand ontstond doordat een van de kinderen 's nachts naar beneden kwam en in de voorkamer met luci fers speelde. Hierbij vloog een in de kamer staand bed in brand. Het jon getje waarschuwde een zesjarig broertje, dat boven sliep. Deze belde direct zijn ouders op. Toen zij arri veerden hadden omwonenden de brandweer al gebeld. Het vuur was vrij snel bedwongen, maar de voor kamer brandde geheel uit. Een doch tertje van negen maanden, dat in een kinderwagen tn de voorkamer had gelegen, liep lichte brandwonden op en werd in het ziekenhuis behandeld. (Van een medewerker) AMSTERDAM, maandag. De, Leeuwardense kaaabeurs van 31 de cember was voor alle kaas onveran derd vergeleken met voorgaande week. De prijzen waren voor Goudse 2.70-2.71; Edammers 2,50-2.15; broodkaas 2.51-2,52 per kg netto. Er was in de afgelopen week weinig aktiviteit in de exporfesektor, maar1 voor de eerste week van het nieuwe jaar, lagen al weer opdrachten ter uitvoering te wachten, met name naar Duitsland. De hogere prijzen voor Nederlandse kaas hebben de en tree op de Duitse marlot van Deense kaas gemakkelijker gemaakt, Dat is duidelijk af te lezen uit de gestegen Deense uitvoer naar Duitsland die de laatste weken een deel van de ach terstand ten opzichte van vorig jaar heeft ingehaald. Er is met de feestdagen ruim ge disponeerd ln koelhaieboter. Nadat enkele weken de afleveringen van melk door veehouders iets waren op gelopen, waren in de week tot 18 de cember de afleveringen van melk aan fabrieken weer wat groter dan in de voorafgaande week. Produktlecljters (CBS) Kaag ln ton volvet 40+ Boter 12—18 dec. 1905 2257 1035 97S 13—19 dec, 1964 3100 936 949 DE LIJKWAGEN na de botsing met de Volkswagen. De begrafe nisauto schoof opzij en raakte daarbij een voetgangster, De lijk wagen raakte nog een verkeers- zuit, die omviel en nog twee an dere voetgangers verwondde. (Zie ook pagina 5) DEN HAAG, maandag (ANP). De vergoeding voor kosteloze rechts-: bustand ln civiele zaken en de toela-! gen aan toegevoegde raadslieden In1 strafzaken zijn met ingang van 1 ok-j tobel jJ. verhoogd, aldus blijkt uit twee in het staatsblad geplaatste konink lijke besluiten van 30 december j.b Advocaten en procureurs krijgen op grond van het nieuwe besluit voor kosteloze rechtsbijstand voor een kort geding 250 gulden in plaats van 150. De vergoeding voor met een dagvaar ding begonnen geding voor een ar rondissementsrechtbank of een ge rechtshof, zonder tegenspraak, is ver dubbeld. n.l. van 100 of 150 gulden tot 200 of 300 gulden. Verder is onder meer voor een ad vocaat en procureur die voor een eiser optreodt in een met een dag vaarding begonnen geding voor de Hoge Raad der Nederlanden, het be drag verhoogd van 500 tot 600 gul den. Ook voor kosteloze rechtsbijstand in zaken die met een verzoekschrift beginnen zijn de vergoedingen ver hoogd. (Van >r respond ent) BREDA, maandag. Ondanks de jongste belastingmaatregelen, waar door de benzine ln Nederland ruim drie cent duurder is geworden, Is deze prijs voor vele Belgen nog zo aan trekkelijk dat ze de grens overkomen om in Brabant te tanken. Op nieuw jaarsdag is de benzine in België name lijk ruim één frank duurder geworden, waardoor een prijsverse!ill van tien cent is ontstaan. Het grootste benzinestation in Wern- hout constateerde op nieuwjaarsdag ai een verhoogde omzet van deriig pro cent. In omgekeerde richting zien de Bel gische grensplaatsen meer Nederlan ders komen ont sigaretten met sloffen tegelijk te kopen, die bij onze zuider buren ongeveer vijftig cent per pakje goedkoper zijn. (Van i»nzi' correspondent) LEEUWARDEN, maandag. ln het plaatsje Fulgercn btj Drachten heeft dc jeugd tijden* de jaarwisseling inge haakt i.p dc veilig verkccrsactie Glaas je op. laat u rijden. Langs dc verkeersweg naar Drach ten had men aan weerszijden van de route een tiental sloopauto's in een sloot gereden, terwijl op iedere lan taarnpaal grote verkeersborden met waarschuwingen tegen het gebruik van alcohol in het wegverkeer waren aan gebracht UTRECHT, maumlug. (ANP). Dc Nederlandse regering heefl besloten de uitbreiding van de school voor mid delbaar nijverheidsonderwijs ln Re- mera (Rwanda) ie subsidiëren met 820.01)0. Deze subsidiëring geschiedt ln het kader van de voor ontwikke lingsprojecten van particuliere instel lingen dit jaar voor het eerst besehlk- baargesteldc Nederlandse overheids- fqndscn. De school is in 1959 opgericht door de Evangvliseh-Prwbj-teruanse kerk van Rwanda. Deze kerk werkt nauw samen met de Belgische protestantse zending en de zending van de gerefor meerde kerken in Nederland. EEN AMERIKAANSE POLITIEMAN houdt de 20-jarlge Leonard Atwood in bedwang nadat hij deze had gearresteerd wegens het vermoorden van zijn oom en tante. Atwood, die hier geboeid langs de kant van de weg ligt, pleegde de moorden In Peabody, in de staat Massachusetts. GRONINGEN, maandag (ANP). Tot gewoon hoogleraar in de crimino- logic in de vacature van wijlen prof.! dr. M. H. van Rooy is benoemd aan de! rijksuniversiteit te Groningen dr. W. Buikhuisen (33), '.thans wetenschappe- i lijk medewerker bij de afdeling geea'e- lijke gezondheid van het Nederlands] Instituut voor preventieve geneeskun de van de rijksuniversiteit te Leideri. De heer Buikhuisen promoveerde in januari 1965 bij de voormalige Leidse hoogleraar mr. A. Mulder aan de rijks universiteit 4 e Utrecht op het proef schrift: „Achtergronden van nozem- gedrag". In dit werk wordt een onder zoek ingesteld naar de oorzaken van hat dissociate gedrag van nozems, door hem „provo's" genoemd. j Latnpe in Nieuwjaarsrede: DEN HAAG/ PARAMARIBO, maandag (ANP). De gevolmachtigd minister van de Nederlandse AntU-j Jen, de heer W. F. M. Lampe, acht de algemene economisohe toestand op de! Antillen op het ogenblik zore wek - kend, maar niet hopeloos voor de toe-1 komst. In zijn zaterdag gehouden nieuw jaarstoespraak voor de Nederlandse radio besprak de minister o,m. de ra tionalisering van de olie-industrie,, waardoor o.m. hot aantal arbeiders van Lago op Aruba, dat thans 8000 is, in 1970 nog maar 1000 zal tellen. Het is te venvachten dat Sheli-Cura- ?ao dit voorbeeld zal volgen. De heer Lampe wees er verder op dat er thans, verdeeld over 25 bedrfj-i ven, duizend Antillianen in Nederland werken en dat deze proefnemingen tot dusverre een aucees zijn gebleken, Br bestaat voorts goede hoop op de vestiging van een aluminlumfabriek van het Kaiserconcern op Curasao. Het toerisme is In 1964 met 38 pro cent toegenomen. Ook de minister-president van Su riname, de heer J. A. Pengel, en de gevolmachtigd minister dr, J. F. E. Einaar, schonken in radioredes aan dacht aan de toekomst. Premier Pen- gel zei in Paramaribo dat Suriname, ondanks alles, tot de gelukkigste lan den ter wereld behoort. HU voorzag in 1966 een hoogtepunt ln de econo- mlsche ontwikkeling van het land. Dr. Einaar mérkte op. dat Surina me steeds meer gaat profiteren van de mogelijkheden, die het land als ge associeerd lid van de EEG heeft vuor de afzet van een aantal produkten. De officiële ingebruikstelling van het aluminiumbedrijf te Faranam en de waterkrachtcentrale ln Afobaka door koningin Juliana noemde hij de belangrijkste punten in de ontwikke ling van het land in het afgelopen jaar. HOLTEN, maandag (ANP), De 37-jarige Amsterdamse schilder L. L. is saterdag morgen met een auto vol gestolen kledingstukken hotel Holter- man te Holten (O.) binnengereden. HU heeft er voor dalsenden guldens tohsde aangericht. De man, die volgens de poliitie on dier invloed waa, botste tegen een lan taarnpaal en belandde vi« een bushalte to het hotel. Na het ongeluk nam hij de vlucht. Hij kreeg een lift. De auto, waarin hij meereed, werd door de po litie een kilometer bulten Hotten klem gereden. In de door de man achtergelaten suto werdai circa 150 kostuums, broe ken en truien aangetroffen, die af» i_„n vm] vYjjdggnapht b(j (Van onze correspondenten) JJET afgelopen weekeinde heeft vele doden en gewonden in het verkeer geëist. Tenminste twaalf mensen verloren het leven door aanrijdingen, slip partijen en botsingen, BREDA, maandag. Het verkeer in Breda eiste op nieuwjaarsdag drie doden. De twintigjarige bromfiet ser A. Schouwenaar en zijn acht tienjarige duo-p assagi ere me). A. Voogt, belden uit Breda, werden door een bestelwagen aangereden die bij het links afslaan geen voor rang gaf. ZU overleden kort na .el kaar. De 47-Jarigc C. Koch uit Breda vloog met zün auto tegen een boom en schoot daarna de Singel in. Hij werd door twee mannen uit het wa ter gehaald, maar overleed ter plaatse. VENLO. De 45-jarige E. Vervuurt uit Horst raakte gistermiddag op de weg van Venlo naar Horst in de gemeente Grubberworst met zijn auto van de weg en botste tegen een boom. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Horst over gebracht, waar hij korte tijd later overleed textieiagaiat in de Amsterdamse Geruit van der Vewstraat gepleegde <fi«tatal, Do «faüder. ee*i bekende van de politie, heeft oaar gewerkt. De kleding heeft een waande van f 15,000. ROTTERDAM, De 49-jarige me vrouw N. Vaese-Degenaar uit Rot terdam kwam gisteren in Rotter dam om het leven als inzittende van een auto die ln botsing kwam met een andere auto. Drie mede- inzittenden werden ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. ROERMOND. De 52-jarige land bouwer J. R. Prinsen uit Weert werd gisteravond door een auto aangereden, toen hij de drukke weg Weert-Roennond overstak. Hij was direct dood. N1JKERK. - De 57-jarige O. MöUering uit Nijkerk werd vrijdag met zijn fiets door een vrachtauto aangere den en zo ernstig gewond, d*t hij op nieuwjaarsdag to het ziekenhuis is overleden. EINDHOVEN. De negentienjarige student D. M. de Leeuw uit Velp werd vrijdag to Eindhoven met zijn bromfiets aangereden door een vrachtwagen. Hij overleed ter plaat se DRACHTEN. De 56-jarige me vrouw A. van der Bos-Bekkema uit Wljnjeterp werd gisteravond door een personenauto aangereden toen zij in WUnjeterp met haar man de weg overstak. Zij was direct dood. Haar 58-jarlge man werd zwaar ge wond naar het ziekenhuis in Drachten vervoerd. BERGEN OP ZOOM. De 25-jari- ge broeder Erhard (A. van Gaans) uit Bergen op Zoom overleed vrij dagavond ln het Rotterdamse Zui derziekenhuis. Broeder Erhard was kort tevoren met zijn auto veron gelukt en zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. TIEL, De 50-jarige mevrouw 3. van Mourik uit Maurlk overleed *n nieuwjaarsdag in het Tielse Bethes- da-ziekenhuis, Zjj was ernstig ge wond geraakt, toen de door haar man bestuurde auto bij de Zoelense brug in Drumpt bij Ttel uit de bocht vloog en tegen een boom bot ste. Het duurde bijna drie kwartier voor mevrouw Van Mourik uit de wagen bevrijd kon worden. VEENENDAAL. De 40-jarlge T. v. Pol uit Veenendaal Is in de Nieuw jaarsnacht met zijn flets van de Ka- naalweg to Veenendaal bet Omleï- dingskanaal Ingereden en verdron ken. fAdusrtentie Md.) de echte Amerikaanse t en beste Ier wereld!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1