Inbrekers bij juwelier Tillema gebouw over Zeer mooie prestatie van Burger Agent schiet op vluchteling en raakt hem aan de hand Vrije zaterdag ulo-scholen 'Blauwpijper' vandaag van de helling Geen enkele R'damse club speelt thuis ROTTERDAM RIJNMOND ZAKKENDRAGERSHUISJE GERESTAUREERD Ue camera dia 1! A, baaetiarmt Nieuw reisbureau met naam Metro Trees van der Donk brak liaar voet Zware schade na botsing door slip ZES WEKEN CEL VOOR ROEKELOOS CHAUFFEREN G.S. Noord-Brabant: begrip voor R'darns watcrprobleem DIEVEN BLEVEN ONDANKS ALARM RUSTIG BINNEN SOMMATIE EERSTE VAN VIER SNELLE SCHEPEN.j VOOR DIENST OP OOST-AZIE JOHN DRUY Biljarters bij v. d. Pol Kampioenschap libre 2e klas Beatles „RUBBER SOUL" DANKERS Giidehuis van Zakkendragers biedt nu plaats aan tingieter Hoge inzet bij HDM-HHYC Zaalhockeytoeraooi in Antwerpen pag. 4 - donderdag 6 januari 1966 kW DE juwelierswinkel van de heer Sïlvius aan het Jacob van Cam- penplein. Nachtelijk bezoek aan inbrekers en agenten. (Van een onnr verslaggevers) VLAAHDINGEN, donderdag. Burgemeester en wethouders hebben in overeenstemming met de Inspec teur van het lager onderwijs in de In spectie Brlelle besloten voor de openbare scholen voor uitgebreid la ger onderwijs de vrije saterdag ln te voeren. Met het oog hierop zijn de schooltij den in het algemeen van 8.1512.15 en 13.4516 uur op maandag, woens dag en wijdag, met eon morgenpauze van 15 minuten, en van 8.15—13 usur op dinsdag en donderdag, eveneens met een pauze van* 15 minuten. VLAARDINGEN, donderdag. De aanleg van straten, rioleringen en bij komende werken in de wijk Holy 1 B Zuid Is aanbesteed. De laagste insohrijCster was de N.V. V-h. W. H. Deurzen ln Dordrecht met een bedrag van 187.400 gulden. Do hoogste inschrijver was de firma Gebr. H. en G .Lagendijk uit Rotterdam met bijna 217.000 gulden. De openbare aanbesteding werd op 21 december vorig jaar gehouden. (Advertentie l.M.) Het winkelen in warenhuizen la niet alleen leu kopen, maar ook een prettige bezigheid. En een van de aantrekkelijk heden Is, dat men zo volkomen vrij kan kijken, passen of op zetten, zondereen enkele koop- dwang. Er Is echter één „mur" aan ver bonden.., warenhuizen zijn Juist door die vrijheid ook een ideaal Jschtterreln voor zakkenrollen en kruimeldieven. En Jammergenoeg, ook een grote verleiding voor hen, die niet zo vast In hun schoenen staan en hun goede, eerlijke naam op het spel zetten, door Iets mee te nemen zonder betaling... En dan praten we nog niet over de kinderen die ook tegen zich zelf beschermd moeten worden. Een zorg voor Uw portemonnale of tas... een zorg voor ons... een zorg voor de politie. De techniek, dlo steeds vooruit gaat, brengt hiervoor een op lossing... een permanente con trole op alle afdelingen. Een gesloten televisie-net miakt het mogelijk onze hele verkoop ruimte -onstant te overzien en bij elke onregelmatigheid on middellijk te reageren. Morgen zult U ze zien zitten, de eamera'a aan de kolommen, die er aan meewerken, dat de ver leiding voor hen die zwak zijn en voordo kinders, vermindert. Dan kunnen wij zeggen, dat win kelen In een warenhuis niet al leen een prettige, maar ook een veilige bezigheid Is. (Van, een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In1 hot voormalige pand van Metz en Metz, book Buuienwog-Wostersimgel, opent de heer F, A. Vertinden zater dag zijn tweede reisbureau, onder de naam Metre". Mdiro zal optreden -als vertegen - waardiger van bonafide en erkende reisbureaus en zal niet zelf reizen or ganiseren. Het pand is geheel vcrati- dord. De pui is opgetrokken van koper-1 kleurig «lumiimum. Het Kalaigefmnt! Is •twintig meter breed en is verdeeld ln achttien vakken. In elk vak wordti een plaats ingeruimd voor de reisbu reaus, dio Metro vertegenwoordigt. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. De ac trice Trees van der Donk heeft dins- dagavond in Assen tijdens een voor-1 stelling die de toneelgroep Theater! gaf van de klucht „Kabaai ln Chiog- gia" haar voet gebroken. Omdat zli j nu haar voet in het gips heeft moest i gisteravond een voorstelling van dit stuk van Goldonl in Tilburg worden afgelast. De dokter zal morgen beslissen of zl,i mag lopen. Indien dat het geval is. bestaat de mogelijkheid dat zij 's avonds weer op kan treden in De venter. 1 (Van onze correspondent) ALBLASSERDAM, donderdag. Op de kruising Batavierenstraat-Randweg zijn twee personenauto's met elkaar in botsidg gekomen. Dokter J. A. G. J. Jagt kwam «net zijn auto uit de Bata vierenstraat. Toen hij, om voorrang te verlenen aan de heer F. Verspuij die met zijn personenauto op de Randweg reed, afremde, begon zijn auto door de zeer plaatselijke gladheid van dc weg: te slippen met genoemd gevolg. Per-; soonlijke ongelukken deden zich niet voor. De auto's werden vrij ernstig i beschadigd. 1 RECHERCHEURS, een brigadier en een hoofdagent bij het onder zoek ter plaatse. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag. De Rotterdamse rechtbank veroordeelde vanmorgen de 20-jarige assislent- vorlegemvoordiger J. J. van der L. tot een gevangenisstraf van zes weken en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de :ijd van zes maanden waarvan drie ma «noden voorwaarde met een p roe Rijd van een jaar, wegens roe keloos en onachtzaam rijden. Op l juli had hij op een zebrapad van de Matihenesserlaan een voet-gang ster aangereden, die tengevolge van de verwondingen korte lud later over leed. De eis was: twee maanden gevan genisstraf en drie jaar ontzegging van de r ijbevoegdheid. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het; college van b. en w. van Rotterdam heeft bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant „alle begrip omknoei voor de ernstige moeilijkheden, die Rotterdam op drinkwatergebied moet overwinnen". Een commissie zal wel- dm beginnen met de uitwerking van een voorstel waarin de plannen voor ort.wikkel-mg van het Biesbos-project zijn vervat. Dit deelde burgemeester W. Thomas-i sen van-middag aan het begin van de. gemeenteraadsvergadering in een nieuwjaarstoespraak mee. Het goede 1 voorbeeld van zljti voorganger, mr. G. j E. van Walsum volgend, beperkte hijl zich Cat slechts enkele onderwerpen.' i (Van een onzer verslaggevers) KOTTERDAM, donderdag. Juwelier A. A. J. Silvius werd vannaeht om ongeveer een uur ruw gewekt door de idarmsirene van zijn juwelierswinkel aan het Jacoh van Campcnpkin. Terwijl zijn vrouw de politie helde, ging hij naar zijn winkel die beneden zijn flat ligt. De achterdeur bleek open. Hij wachtte op de politie en zag tot zijn verbazing twee inbrekers de deur uilko- men. Hun rustige wandeling, werd verstoord door de komst' van dc politiewagen. Een van hen, de achttienjarige E. J. M. H. werd snel gearresteerd. De twee de, naar later bleek een 26-ja-! rige kantoorbediende A. J. II. j vluchtte. Een hoofdagent van het bureau Boe- zemsingel zette hem ln de surveillan cewagen achterna. In een kelder in de 1 buurt van de winkel, wist hU ten slotte de kantoorbediende te overmeesteren. Tydens de vechtpartij met deze in breker schoot hU de kantoorbediende ln de hand. De kogel veroorzaakte een vleeswond aan de pink, die in het DUk- zigtzlekenhuls werd behandeld. Tijdens zijn vlucht had de kantoor bediende geen gehoor gegeven aan de somma He „Halt of jk schiet". De hoofdagent die de man ten slotte te voet verder vervolgde, trok onder het lopen z'jn pistool. Dit wapen had hij n'cg in de vuist, «toen. hij -de man in eon kelder achterhaalde en vastgreep. In de zakken van de twee inbrekers werd voor een waarde van 15000 gul den aan goud en sieraden gevonden. Zij waren de juwelierswinlkel aan de achterkant binnengekomen. Ondanks het loeien van. de alarmsirene bleven j zij binnen iotda't zij genoeg hadden ge stolen. J De bemanning van de surveillance- wagen, oen brigadier en een hoofd- i agent, had beiden reeds eerder in dc buurt van de ju weiiers winkel zien lo pen. De politiemannen waren hen ech ter kwijt geraakt. Toen hel alarm via de meldkamer doorkwam wisten zij onmiddellijk waar ze moesten zoeken. ïn drie Jaar Rjda zün de verschillende winkels die juwelier Silvius in de stad en daarbuiten bezit, reeds driemaal door inbrekers bezocht. De winkel ln de Alexanderpolder was nog maar twee maanden open. Beide Inbrekers, broers van elkaar,, zitten nu achter slot en grendel. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, donderdag Mevr. Oliphaiit, echtgenote van de voorzitter van de Mersey Docks and Harbour Board, heeft vandaag op de werf van Viokers-Armstrong, Walker on Tyne, het motor vrachtschip „ïTiam"te water gelaten, het eerste van een serie van vier zeer snelle en moderne RJnvracht- schepen in de „Priam"-klasse van de Blue Funnel Line. De werf zal ook drie zusterschepen ..Peisa-nder", „Prometheus" en „Prote- sslaus" bouwen, alsmede een gelijk soortig schip voor de Glen Line, een tot de Blue Funnel Group behorende rederij. De nieuwe Priamschepen wijken in vele opzichten af van de tot dusver in gebruik zijnde vaartuigen van de Blue Funnel Line. De voornaamste machines en de be- m a n ningsve rb 1 ijven bevinden zich op het achterschip. Ze hebben een bulb- steven, een z.g. „open water" achter schip en aan dek en in de machine kamer is een grote mate van automati sering toegepast, Werkstudies en mo dellen op ware grootte zijn gebruikt om de optimale werking van machines, besturing- en navigatiesystemen te ga randeren. De drie voornaamste laadruimen zijn midscheeps en tevens Ingericht voor 'het vervoer van containers. Op pl-aatsen in het schip waar de scheeps- vorm het stuwen van stukgoed niet zo gemakkelijk toelaat, zijn dertien tanks voor vloeibare lading aangebracht. Het ALS DE gemeenteraad zijn goed keuring geeft, wordt Huibert van den Berg (23) Rotterdams stads- tingieter. (Advertentie l.M.) schip heeft een laadvermogen van 18,300 ton vloeibare lading in tanks.1 De voortstuwing geschiedt door een 9 cilinder Bunnelster and Wain diesel met een vermogen van 18,900 a.p.k. De dienstsnelheid zal 21 knopen be dragen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het gerestaureerde zakken dragershuisje in Delfshaven is gisteravond officieel geopend. Namens de dienst gemeente werken bood ir. J. A. C. Tille ma het bouwseltje aan burge meester W. Thomassen aan, die het op zijn beurt weer overdroeg aan de directeur van het Historisch Museum, de heer C, J. Du Ry van Beest Holle. Ir. Tillema wees op de histori sche waarde van het huisje. Hij zei: ,Een volk dat zijn verleden vergeet, is zijn toekomst niet waard." Hij vond, dat datgene dat na 1940 nog behouden bleef met de uiterste zorg omringd moet worden. Vooral in het oude Delfs haven ia op dit gebied nog veel te doen. Burgemeester Thomassen vroeg zich af of het idee „Stokstraat" ln Maas tricht ook kan gelden voor Delfshaven. In die straat is ook zeer veel geres taureerd. In dit verband dacht hij eveneens aan Amersfoort, waar veel on dit gebied is gebeurd. Hij zei dit werk zeker te willen aannemen. In zijn toespraakje dankte wethou der J. U. Schil thuis monumentenzorg voor de goede medewerking. Ook merkte hij op, dat Huibert van den Berg (23) waarschijnlijk Rotterdams tlnnengieter zal worden. Hem zagen de aanwezigen tijdens een rondgang door het huisje aan het werk. Want Op de begane grond in het deel dat vroeger het Kraanhuis was waar de sluis kon worden openge schoven) is een antieke gieterij geves tigd. Met oude vormen wordt er ge werkt. De oudste dateert van 1855, De grondslag van de verzameling is van de achttiende eeuwse gieter John Druy uk Rotterdam De verzameling raakte na de periode van de familie Druy in handen van de Haagse familie Messchaert (drie ge neraties). Maar enkele jaren geleden heeft de gemeente Rotterdam ze weer teruggekocht. Nu wordt er mee ge werkt door Huibert van den Berg, schoonzoon van de heer J. van Wou denberg, een Utrechtse tinnengleter, die geheel machinaal gebruiksvoor werpen vervaardigt voor Duitsland en Nederland. Maar in het zakkendragershuisje wordt voor het overgrote deel met de hand gewerkt. De vervaardigde voor werpen kunnen door het publiek wor den gekocht. Maar het zal nog even aanlopen eer er een grote collectie af is, want de variaties met de vele vormen zijn bijzonder talrijk. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De ene wedstrüd om een disTrictskam- p loense hap fa nog niet ten einde, of een ander toernooi wordt begonnen, namelijk dat, waarin de kampioens titel tweede klas libre wordt ver speeld, De vereniging De Maasstad zal aanstaande zaterdag beginnen met de finale, waaraan na selectie, acht spelers zullen deelnemen. Dat zijn J. Meulenkamp en C. Kou- wenhoven van Kunst en Vermaak, B. Kleijn en H, J. Ritmeijer, beiden van De Maasstad, C. Verkfjk van J. Wander van D.R.S., A. Gonlag van „Rotterdam" en Stouthart van Wij willen winnen (W.W.W.). In het komende weekeinde wordt ook zondag in de biljartzaal Plet van de Pol gespeeld, terwijl in het volgen - i de weekeinde 's zaterdags en 'szon- j dags een aantal partijen op het pro- I gramma staan. De aanvangstijden zijn op zaterdag 6 uur en 's zondags half twee. De nieuwe LP van de uit voorraad leverbaar Coolsingel ROTTERDAM, donder- MrUlifill das. Het zaaUiandbal- prozramnpi voor het a.s. weekeinde «peelt zich nuiten Rotterdam ar. Zaterdacavond spelen enkele afdellnisteams ln de velUnchsl van Waddlnxveen, terwijl voor de districtsteams en hoeer een «erle „uitwedstrijden" is vastgesteld. De DWS-dBsnea gaai> in. (*.e Hwifcrusthal1 by Hyglea op beaoek en zullen ook mu wei met een nederlaag genoegen moeten ne men, In de cMstr. eerste klasse komt Schut ters tegen leidster Velo uit, de zwart-groe- n» damee moeten maar op een nederlaag rekenen. Hoewel Roda's pewttte ln deze klasse allerminst rooskleurig la. behoeven do Roda-dames toch nog ndet alle hoot beoouid van hot eerate klasserschap te h vaten. Een kleine zege o® Rohda nou al een hete stap ln de goed» rfcntdiag zijn. De DyTïanwxtomes doen Eet ln de distr. tweede Masse B ook al niet te best. Welhcht kar» nemdag, warneer tegen AHC28 wordt gespeeM, een gtóijkaptó worden behaald.' SneTwlnk dat ln de paralMWasse de leiding heeft is Sn Kwhutdheui bij Gona te gast. Een kleine zege moet er, dachten we, voor de oranje-blauwe dames wel Inzitten. In de afd. eerste klasse moeten de Vlreadomes ini staat zijn tn Waddlnxveen van DWS 2 te wtnmm. De Dynamo-heren gaan naar Middelburg om daar van> het wegens blessures verzwak te Totrldo te winnen. SatóLwlek zat tegen- Qutntus ook wel overwtnndngsplamneit heb ben. maar zal deze wat moeilijker kunnen- verWezer.'Mjken. Vires-Sohuititeni voor de ddatr. eerste Mas se wordt zaterdagavond ln Waddlnxveen gespeeld. De Gouwenaren zJjn op „eigen terrein" bijzonder gevaarlijk, zoals o.m. Hellas al heeft moeten ondervinden, maar wo verortdersDeüDen toch dat Schutters zich het ongeslagen, record niet zal laten ont nemen. AHC'28—Rtoda ln de dlstr. tweede Masse A belooft bijzonder interessant te worden. In dien Roda kans ziet het tot een overwin ning te brengen hebben de Roda-mannen goede kans de Leiding te kunnen overne men. Ook Schutters 2 staat er ln deze klas se goed voor. Een ruime zege op Hellas 2 ligt zeker binnen liet bereik dep zwart- Sjroene reserves. Actiefs kampioenekansen n de tweede klasse B zijn weliswaar nog maar zeer gering, maar ze zJJn er nog Van HVL moet den echter beslist wo: gewonnen en dat mi de rood-witten tong ndet mewattea. Wilton behoeft zich over de uttsdag van de wedstrijd tegen Erfde® geen Ül-ustes te maken. „Het uit 1653 doterende Zak- kendraeershuisje tuos vroeger het gildeftuto van de zakkendragers", schrij/t ons abonnee J. Rotteveel. Hij heeft wat gegevens over dit huisje opgediept, die toel interes sant zijn nt) dit pebouiutje in het oude Del/shouen is gerestaureerd en waarin pisterauond de tentoon stelling t»an tinnenvormen en een tingieterij is gevestigd. De heer Rotteveel gaat verder: „Deze huisjes zijn zeldzaam. Ze worden behalve in Delfshaven nog aangetroffen in Schiedam, Maassluis en Franeker. Ze werden altijd boven een zogenaamde kraansluis gebouwd. De deur van 2o'n sluis werd via raderwerk om- li ooggesch oven. Daarom noemt men deze gebouwtjes ook wel kraanhuizen". Het zakkendragersgllde was vroeger een bloelende gemeen schap van mannetjesputters. Er was veel werk door de brande rijen en mouterijen, waarvoor veel schepen gelost moesten wor den. Kwam er een schip aan dan ging de klok in het torentje kle pelen, De zandloper werd ge draaid. Binnen tien minuten moesten de zakkendragers, die wat wilden verdienen, ter plaatse zijn. Bij een overschot aan arbeids krachten werd er om he* werk ge dobbeld. Vaak was er een tekort aan dragers. Dan werden er man nen van het Schiedamse gilde ge leend. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het heeft Ferry Burger vermoedelijk geprikkeld, dat hH ln de eindatrUd om het districts kampioenschap eerste klas bader 38-3 In een degradatiepositie was geraakt. Zijn algemeen gemiddelde bedroeg 11.85 en dat was ver beneden de de- gradatiegrens van zestien. Dat was voor deze knappe speler aanleiding om eens extra de tanden op elkaar te zet ten en hun, die hem reeds in een lagere klasse indeelden, te tonen, dat hij ook anders kon. Burger leverde namelijk woensdagavond een uitzonderlijke prestatie, want hU won niet alleen zijn belde partijen, doch deed dat zo mees terlijk, dat hU van de laatste plaats naar de derde verhuisde. Zfjn moyenne steeg van 11,85 naar 20.05 en daardoor was alje degradatiegevaar geweken, Biemans, die in deze wedstrijd maar niet op dreef kan komen en de ene partij na de andere verloren ziet gaan, was het eèrste slachtoffer van Burger. Deze speelde van de aanvang af zeer prod-uktlef en had na negen beurten al 214 caramboles en daarmee een fikse voorsprong op zijn tegenstandier. Toen hij bovendien in zijn tiende beurt een serie van 124 scoorde, was het pleit be slecht. Met technisch knap epel, vol komen beheerst en volkomen zelfbe heersing, bewees Burger, dat hij niet xn de achterhoede thuis hoort. Toen hij eenmaal de smaak te pakken had, moest ook Dick van Eymeren er aan geloven. Deze kreeg geen voet aan de grond, want na vijf beurten had Burger al 271 caramboles bijeen. Dat betekende, dat hij met eert gemiddelde van 54 speelde, 't Was jammer, dat ook nog wat klein goed volgde, maar ln' tien beurten was hij toch klaar, Hor sten bleef ook ongeslagen en zal nu volgende week woensdag met Barzilay moeten uitvechten, wie van hen voor een jaar de kampioenstitel zal krijgen. Bik liep wel wat in, doch moet in zijn laatste partü toch hard aanpakken om van 14.65 als alg. gemiddelde naar zestien te komen. Van Eymeren en Bie mans zijn er ook nog niet. Met wat for tuin kan laatstgenoemde het nog redden. De uitslagen: Burger 350 11 124 31.80 Biemans 154 11 81 14.00 Horsten 350 14 106 25.00 Bik 283 14 75 20.21 Burger 350 10 89 35.00 v, Eymeren 121 10 72 12.40 Horsten ■350 15 88 23.33 Biemans 262 15 63 17.47 (Van onze hockeymedewerber IRfSQT] ROTTERDAM, donder- dag. Het is lang gele den, dat twee Haagse hockeyteams een gevecht om de eerste plaats leverden. HDM en HHYC gaan dat'zondag doen. HDM, dat thans de lijst opent, bon wel eens gedwongen worden de hoge posi tie te verlaten, AmsterdamSCHC,' verleden jaar nog een partij der groten, al kan zeker Amsterdam nog roet in het Haagse eten gooien. Kampong, óók nog niet kansloos, zal de derde Haagse ploeg HGC wel aantonen dat deze in de staartgroep thuis hoort. Klein is het inhaalprogramma voor de Rotterdammers. Merkwaardiger wijs zijn alle Victoria-teams er bij be trokken. Victorïa-II drukt waarschijn lijk stadgenoot Leonidas dieper ln de put, Vlctoria-I gaat uit van Kie- viten-II winnen. De dames hebben ook al winstkansen: thuis tegen Kam pang. (Van onze hockey medewerker) ROTTERDAM, donderdag. Een vraagtekenploeg gaat Nederland verte genwoordigen in het grote zaalhockey- toernooi in Antwerpen. Buma van HHYC en Eikelboom van Hattem brij gen van hun clubs waarschijnlijk geen toestemming mee te doen als het veld- hockey doorgaat. Tegen België en Frankrijk en zeker tegen West-Duitsland kan het gemis vaal deze twee cracks zwaar wegen. Zaterdagavond begint het toernooi met de wedstrijd België-Nederland. De voorlopig dubieuze opstelling van Oranje ls: doeiverdedigers: Hommes (Den Bosch) en Gabriëlse (Victoria); achterspelers: Eikelboom(?) (Hattem), Annema (GSHC) en Smith (RBC); aanvallers: Zuhom (HMC) Buma(?) HHYC), Groeneveld (DKS), Bolman (HMC) en Elsenaar (Den Bosch). Re serve ia Burbaoh van Zwolle.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1