Schieland liep nu niet onder r Zeeschilders dansles Tonnen water worden door groot gemaal weggepompt Hard MAN WILDE VRIENDIN gelach D0DEN OMDAT HIJ voor ZIN NIET KREEG Vennecker Grenswijziging in Rijnmond "Sea Quest te water Expositie in het Maritiem Museum ROTTERDAM RIJNMOND „De Club" DECEMBER NET ZO NAT ALS DIK HALF JAAR Pluvius Herrie Oevers Muller bestelt kustvaarder Gedaante Windmolens Geen omzet Vrijspraak Beeldende kunst,in; Rijnmond Apart genre Afwisselend Ook abstract A hffii'ne c/'i£i/es nuar leeftijd. ook voor gehuwden tin scholieren. Ook p'rivétes. alle bals in hilton Oansinsfijpuf Graaf Florls«tr*«t44 Rotterdam," Telefoon-23 2 6 22.. Aangesloten bil de Siichtin.g fiitiehDfysp'fcibrwïjs 'Stib&dnC pagina 4 zaterdag 8 januari 1966 HET GEMAAL aan de Admirallteitskade jVTEDERLAND staat voor rrn <leel Mank, vooral Fries land. Polder* zrjn veranderd in meren. Gemalen kunnen hel water niet aan. Maar dat js niet overal zo. Het Hoogheemraad schap Schiejand met zijn hoofd- gemaal aan de Admiraliteits- kade in Botterdam heeft zijn boezemwater uit de Rotte kun nen verwerken. Van een leien dakje Is dat niet gegaan. Het gemaal heeft soma dag en nacht gewerkt Voor de twee man personeel betekende dat „twaalf uur op en twaalf uur af'. Xr. J Ph. Salomé van Schieland zegt: „AU wij eon aantel jaren ge leden de capaciteit van het gemaal nlel hadden vergroot was er nu zeker een schade van honderddui zenden gulden* geweest. De capaci teit la indertijd M*/« groter gewor den doordat de motoren aan revliie toe waren. We hebben ze toen con „jpep up" gegeven, gelukkig net op Pluvius ia enorm te keer gegaan Dat tonen de cijfera over deze ab normaal natte periode aan. De heer Salomé: „In december heeft ona ge maal evenveel water verwerkt ala anders in een dik half Jaar. Geluk kig is hel geen kJeine jongen, anders waren da gevolgen catastrofaal ge weest. Nu werd er 700 kubiek» meter water per minuut gemalen oftewel: 700 ton Moet u zich voor stellen: per minuut wordt er, om In scheepvaarttermen te spreken, een coaster van 700 ton geladen Een hele plas. ja maar over het helo land gerekerd maar een drupje'" 7 M ¥R, SALOMÉ brengt hulde aan het personeel van alle Nederlandse iremsten, dat dag en nacht In iouiv geweest om alle overtollige water so veel mogelUk af te voeren. Hij meent- ,.U moet niet denken, dat alleen Schieland er ln is ge slaagd het water weg te werken, nog veel moer polders van andere hoogheemraadschappen zijn droog gebleven" EERSTE MACHINIST Jac. de Zeeuw bij één van de machines. In het gemaal aan de Admiral] - teitakade spreken we met eerete machinist Jac. de Zeeuw, die hier al 25 Jaar ln de herrie van de dreu nend malende machine* werkt. HU vertelt' „Van 24 november tot 31 december heeft het gemaal 21 mil joen kubieke meter water verwerkt. En ovor het hele jaar 1033 52 mil joen. Dat is nomt eerder voorgeko men. Volgens mu «a» het natste jaar tot nog toe 1981, toen verwerk ten we 45 miljoen kubieke meter Maar da regenval was In dat jaar veel meer verspreid, wat de tijd be treft. Nu ln het nieuwe jaar had den we ln vier dagen al drie mil joen kubieke meter Het water komt uit de divers» polders van het Hoogheemraadschap Schieland. Die polders hebben eigen gemaaltjes, die het water lozen, op ac boezem, in dit geval de Rotte Schieland moot zorpon, dat do wa terstand van de Rotte op poll blijft Dat gebeurt dus met het pemual aan de Admirahteltskade. DE EERSTE machinist Jac. de Zeeuw bij het paneel waar hij zijn machines controleert. (Van een onzer versïaggeefaters) DORDRECHT, zaterdag. „Als ik haar niet kan krijgen, maak ik haar kapot," had de 33-jarige garagehouder Leendert van W. uit Hen drik Ido Ambacht vorig jaar herhaaldelijk tegenover kennissen ver klaard. „Haar" was Antje van H. ,dle hfó al enkele jaren kende. DN de Rotte heeft heel «at water J-4 lannH /yn ocveis» zien gaan It Salomé „Als we het vorig jaar nemen, dan zouden we langs beide kaden van de Rotte imiuts tie R'ittemcren muren hebbin moeten plaatsen van 20 meter hoog, de Hoogte van een flat du-» De muren 2uudm dun 17 kilometer lang ge veest moeten zijn ln deze glgan- tibcho „sloot" zuuden we het water hebben kunne» opbergen". t|tt beklemtoont normaals: .Maar dat is nor maar een stapje van wat er ln Nederland N verwerkt. En het In niet alleen Schieland aeweest, dat er in geslaagd is z(jn taak tot een goed eind te brengen!" (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, zaterdag. Voor Hans Venneker is het een hard gelag, Vorig jaar scoorde h(J ln de wedstrijd tegen AJax (ft—4) v(Jf doelpunten en leverde hjj met achttien treffers in zeven tien wedstrijden een belangrijke bijdrage aan h"t kampioenschap van Feijenoord. Zondag xal hij het duel tussen de twee groot machten van de kant af moeten volgen. Manager Brox en trainer Kment vinden hem niet goed ge noeg meer voor het eerste elftal. Sinds de debdcle van Madrid heeft de pas 20 jaar geworden Hans Venneker genoegen moeten nemen met een plaats op de re serve-ba ok of in het tweede elf tal Vooral m het begin heeft hij de/e degradatie moeilijk kunnen vei wei ken „Alle spelers hebben gelegenheid gekregen om zich te levaneheren", vertelt hij „behalve Ik Dat heeft me een poosje heel erg dwars gezeten. Ik voelde me mm of meer de zondebok Ik heb daarna Oen tijdje aan alles en iedereen lak gehad, maar op een gegeven ogenblik ben ik gaan in zien, dat dit verkeerd was en wit nu alles proberen om zo snel mo gelijk myn plaats in het eerste elftal ta heroveren" Overigens is het hem nog 9teeds niet duidelijk, waarom hij zijn plaats heeft moeten afstaan Kment en Brox hebben als reden opgegeven dat hij uit vorm is, m3ar dat vindt hij een dooddoe ner Zelf gelooft hij dat hij het slachtoffer is geworden van de verandering van speelwijze in het begin van hot seizoen, „Vorig jaar opereerden Piet Kruiver en ik ln de spits van de aanval en speelde Hank G-oot achter de voorhoede Dat ging prima Henk gaf uitste kende passes en Piet en ik maak ten om beurten de doelpunten In deze competitie is bet allemaal anders gegaan Henk Groot ver dween, Piet Krui ver werd scha- kelspeler en ik bleef alleen ln de spits v an de aanval over. Dat was een te zware opgave voor me" In het tweede elftal doet Hans Venneker nu pogingen om zijn- iitmt en trefzekerheid terug te v ndpn Dat gaat niet gemakke lijk vertelt hu, „want in de eei- «te plaats worden de wedstrijden herhaaldelijk afgekeurd en boven den wordt ik nogal een* op een 4 teemde plaats neugezet Ik heb de laatste tijd afwisselend als rechtsbinnen, rechtsbuiten en middenvoor gespeeld, maar dat was nog niet het crgMe Een paar weken geleden kreeg ik op zondagmorgen plotseling te horen, dat ik 'jmiddags als re serve-doelman met het eerste elf tal mee moert naar DOS Dat maakt het allemaal erg moeilijk om je plaats terug te veroveren £-i dan praat ik nog maar niet over de komst van Hairy Slid" ROTTERDAM zaterdag In een ad os aan de vaste commissie voor b nntuTendse zak*n in de Tweede Ka m.", heef de •a-'d voo- de Rjnmond b-zu s üienge>ekend tegen het fe.1 dat enn greiuwijz g'.r.g van Maasland n een wetsontweip over g-enswljz. gngen van de gemeenten Maasland, Maasluis Naaldwijk en Vlaerdmgen niet meer voerkomt. De raad voor de Rijnmond betreurt d t en u.jst erop dat deze grenswijzi ging het gaat hier om een tussen de Maasdijk en R'jksweg 20 gelegen ter rein dl aan Maassluis zou worden toegevoegd nodig la om het de ge- i ïeti te Maassluis mogelijk te maken een vrentwoerde staasuitbreid ng te i ctlis. er iVan onze scheepvtartredactie) ROTTERDAM, zaterdag De re derij Wm H Muller en Co te Rotter dam heeft bi de scheepswerf „Welge legen" in Makkum de eeiste kustvaar- dor bos eld voor Rotterdamse reke - n ng. uitgerust mot zij-luiken voor la- don en lessen Het sch p wordt bijna 75 meter lang en zal g®B*i vaten m de d enst tuisen Bordeaux en de Kanaal-eilanden Tegelijker dj d heeft Wm H Muller en Co de kustvaarder „NIJeoburgh" aan de Fm*. revier j Grundvlst in Bor ga verkocht De .NUenburgh"' iaat waarschijn lijk met hout varen lussen f nlsr.d en Rotterdam. De nieuwe naam wordt Se Ata". Op 11 augustus wilde hij zijn voornemen ten uitvoer brengen, j In de vroege morgen trachtte hij haar in Dordrecht te doden, door1 met zijn Volkswagenbusje op haar in te rijden De Officier van Justitie, mr J P van der Heulen eiste gisteren één jaar en zes maanden gevangenisstraf. Antje kon no* net opzfj springen, waardoor sfl aan de dood ontsnapte. Slechts haar been werd gewond In 1962 had I.eer lert An.je leren kennen via haar man Deze maakte n gal eens eei V ppertje LeenJett' maakte mKbru'fc van h« feit dat ht| h cmse rp de hoogte was hy lioh'tei Antje m. Het gevolg wa-> dat Ar/je z ch van haar man 1 et serie den Leendsrt. d.e zelf getrouw' was, friekl daarna intensief corotact met Antje. Maar vorig jaar juli maakte zij een eind aan hun verhouding De re den hiervan was, dat Leende ft het zusje van Anlje had verleid Wam' hij kon fret niet bij één vrouw houden Zelfs aan Antje, die hij ten koste van alDs wilde hebben, hai hij met ge- no*sf. Thuis le hij n'ete merken en leefde in pa's en wee met zyn vrouw Maar Leendort kon het met ver kroppen, dat Antje hem de bon.® ha a gegeven Dat was lud, die altijd in al les zijn z'n had gekregen, niet ge wend. Herhaal delhk viol hj haar las tig In vele gevallen moest de politie asjiatentie verlenen Hij liet adverten ces plaa'een, schakelde buren m en beloofde zelfs iemand een auto, wan neer deze bemiddelde Op de bewuste dag moest Antje voor een*role naar het GAK Lecndert verwachtte, det Atitje er die «dag heen nines' en stond op wacht in zyn volks wagenbus Hij wilde mat haar spre ken. maar het gesprek wilde niet vlotten Antje bleef voet bij stuk hois- de Feidmand Bolsingel Verdachte sprong in zijn auto, reed I eeist achteruit en stuurde vervolgens psychiatrische kliniek, waar hU ter ob servatie Is geweest» wist hij het wel degelijk. Hij bewerkte daar de pat en'en Een pat en d e onder de medicijnen a&t en derha ve geen weerstand kon b eden i e hij een brief naar Arvje echryven vvaa-n hij ze. dat wannee- 7y met b.^ren een week naar hem .oe zou ko- meu het k nd van haar zuster out-, voerd zou worden. De president van de rechtbank, mr B L Waaddentburg» meende dat Van W ui staat is vele aangezichten te tontn Maa«r het is moeilijk om de ware gedaante te ontdokken De offi cer van justitie meende* „Het gedrag van verdachte lijkt op dat van een kkm kind, dat zijn zin niet krijgt," Dat klopte ook met het milieu, waar uit verdachte stamt en dat de officier uitvoeng sohiklerde. Vatn W's ouders zijn vroeg g'.BOhelden. Hij werd opge voed door een tante, die hem in alles zijn z.n gaf Dit leidde tot iemand, die altijd dwong en cLait veranderde later n dreigementen, zoals nu ook met Antje was gebeurd. De officier* „Ver wenning wordt op den duur karaktei- bedo! I Van W was ai vroeg gaan dreigen Togon kervassen haid h'j ^elf eeius ge zegd Ik heb con mes en een handgra naat in mijn wagen. En later. „Ik kan haar beter doodrijden, dan l!jk.t het op een ongeluk. Dat kan me hoogstens m'n rijbewijs kosten." Do officier zag ln dit alie« een gees telijke voorbereiding, die volkomen in zijn co kluste van opzet tot tnoorn padie Hij zei ook van verdachte „Hfj i vecht tegen windmolens Hoewel Ik hem met wil vergelijken met Don Qui- i chotte, want die zag op het eind van zijn leven zijn dwaasheden nog ln. Ik hoop wel, dat verdachte dat ook nog eens zal doen." Voorts vond hij Van 9 12 5 c 8 p sea quest te water (Van on»e scheepvaartredactie) ROTTERDAM, zaterdagVoor het personeel van de werf van Harbmd and Wolff Ltd. in Belfast wordt het vandaag een zeer spannende da*. Op deze werf wordt het booreiland „Sea Quest" te water gelaten, dat is bedoeld als vervanging van het op 'tweede kerstdag vergane booreiland „Sea Gem" in de Noordzee De werfddreotie noemde dilt karwei de „te waterlatmg met het risico m de h'5 orw van, onze werf". De „Sea Quest" heeft een waarde van 35 miljoen gulden. Heit is uitge rust met drie poten van ruim dertig me-er lang Het booreiland wordt gebouwd in opdrach' van British Petroleum. Een zegsman vah Harland and Wolff vertelde dat men deze te waterlating hat best kon vergelijken met d*e van drie schepen tegelijk. Deze stapelloop wordt gecontroleerd door een computer die regelmatig de nodage gegevens ver T.rekt Het grote probleem is name lijk de drie poten op dezelfde tijd m beweging be knjgen Het nieuwe boorplatform is van een ander type dan de vergane „Sea Gem*. Dart type stond niet op de zeebodem. De „Sea Quest" as echter ontworpen om met drie poten, op de zeebodem te De doopplechtigheid van dit miljoe- nen-onftwerp vtnot pas plaats als het eiland is afgebouwd. te rijden. HIJ heeft waarschijnlijk al leen Indruk willen maken," W gevaarlijk door zijn gedachten, die hij hardnekkig blijft behouden. „HIJ Is vooi uit recht op Antje af, die op he. onevenwichtig, onbetrouwbaar trottoir 1l*n Do «ent van /To aiifo. vaarltjk", VOnd dO Officier. trottoir liep De neus van de auto( boorde zich in de pui van een daar ge-1 vest gde dtogiStery TUdens de rechtszitting, sel Leen- dert herhaaldelijk, dat hy niet de op- l zet had gehad haar te doden en dat hij er niets meer van wUt. Maar ln de I De raadsman, mr. B. A. M. KnÜppe, i achtte de opzet tot moord niet bewe ren. ,J)e roan was xeer geëmotioneerd. Misschien heeft hij theatraal willen doen. Het Is voor mij een grote Vraag of hU eraan heeft gedacht haar dood Mr. Kniippe vond, dat er geen sprake wae geweest van rustig overleg. Van W wist per alot van rekening niet ze ker of Antje in fret gebouw van het GAK moest zijn „Op het moment, dat hij op haar toereed. had de man een bewustzijnsvernauwing. Op dat mo ment was hij verminderd toerekenings vatbaar". De raadsman vond, dat op grond van dezé feiten vrijspraak moest vol gen. Als dit niet het geval Is, een kor tere straf met een voorwaardelijk ge deelte. Tevens vroeg de raadsman om psychiatrisch toezicht. "Uitspraak vrij dag 21 Januari. CCHILDERS die als onderwerp de zee en de schepen kiezen, zijn een zeldzaam ras ge worden Schilders die ui de haven een bi on van inspiratie vinden, zijn al even zeldzaam. In Rotterdam is hun aantal op een hand te bellen. Toch hebben in ons land een aantal van deze speciale „marimsten" elkaar gevonden. Een traditie, die toch wet typisch Nederlands mag worden genoemd, wordt door hen tegen de stroom in voortgezet. De naar verhouding kleine groep richtte In 1963 de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders op. Ze kreeg steun van de Koninklijke Marine De leden worden regelmatig ln de gelegenheid gesteld de gast te zijn nan boord van Hr Ms schepen, ook gedurende lange oefenreizen, b v naar het gebied van de Middellandse Zee, de Scandinavische landen en de Nederlandse Antillen. De werken, die tijdens of naar aanleiding van deze reizen ontstaan, worden op exposities ge toond Een van die exposities wordt thans tot 23 ja nuari a a gehouden ui het Maritiem Museum Prins Hendrik aan de Rochussenstraat. Men vergisse zich niet, deze schilders zijn vakmen sen, wier kunst op een behoorlijk niveau staat. Beter dan wie ook weten zU dat hun positie moeilijk is. In deie tijd waarin het abstracte expressionisme en de pop art „ln" zijn. kijken de meosten van hun kunst broeders laatdunkend op de zeeschilders neer. Plaat- Jesmakeri), zo oordelen zy, maar geen kunst. Ook het grote publiek staat vrij onverschillig tegen over het werk van de zeeschilders Marines ?ljn niet ln de mode Als ei Bprake is van belangstelling, dan heeft dere betrekking op 17e eeuwse stukken. Van lijndiensten of werven hoeven ook al geen opdrachten te worden veru acht In het algemeen vinden scheep vaartdirecties onze zeeschilders maar pottenkijkers, die men beter de toegang tot haventerreinenen sche pen kan ontzeggen Angst voor industriële ipionage zit daar meestal achter Kortom- de zeeschilders zitten gewoon in de ver keerde hoek Het is daarom niet zo vreemd dat de steun \an de Koninklijke Marine met beide handen is aangegrepen f^OED, de tijd van Jan porcellU. Willem van de u Velde de Oude en de Jonge, Simon de Vlieger of Kust van Marseille van Bob Buys Jan van Capelle mag dan al een poosje achter ons liggen, het zeegezicht is toch een zelfstandig genre ln onze vaderlandse kunst gebleven, waarvoor o a. een Jongkind, een Marls, een Wolssenbruch of een Israéls zich niet hebben geschaamd Zeegezichten, al of niet van documentaire of historische betekenis, zijn niet enkel een gezicht op zee of schepen, maar kunnen wel degelijk door de zinnen worden genoten. "Wind en wolken kunnen er eon dramatische spanning aan verlenen en atmosferische gesteldheden een dichter lijke noot Er zitten minstens zoveel mogelijkheden in alB in het landschap om, wie daar ontvankelijk voor Is. te raken ILTEN wordt het gewaar op deze tentoonstelling ven ruim zestig marines Doordat aan leder de vrije keus werd gelaten om dat te tekenen of te schil deren wat hem boeide ie het beeld van zee en schip «"haven byzonder afwisselend geworden. Persoonlijk heb Ik het niet erg op geschutkaepels of commando- torens van kruisers en schilderkunstig vind lk ze alles- behalve attractief. Er blijken ook niet zo heel veel zeeschilders te zijn die een andere mening zijn toe gedaan Integendeel, er la veal meer aandacht voor een pittoreske baal of een kreek, een haven of een kust. Hel romantische schilderij inet kchepen ln een vliegende storm zal men met moeite moeten zoeken er| traditionele havengezichten zijn dun ge zaaid Van nature zijn b(jna al deze schilders Impres sionisten Zi) schilderen wat zy zien en zij genieten van een fraaie wolkenlucht of het glinsteren van zonlicht op water. rpQCH zijn er verscheidene typerende voorbeelden van de manier waarop een abstract werkende kunstenaar als Willem Thijs een havengezicht heeft v erwerkt Of hoe iemand als J. C, A. Goedhart op St. Jorisbaal op Curacao van Jan Dijker kar en Antoine Mes De schilder R H. Beider is de X cu, Wftwlsche zeestagen specialiseerde. Het is misschien minder merkwaardig dan het lilkt, dat de gemiddelde leeftijd boven de vijftig Jaar ligt. 1 ^n8ste 33; M»tr die jongste achE dert dan ook non-figuratief! Het gtnrt loont zich uiteraard veel meer voor een illustratieve behandeling van het onderwerp dan voor een abstracta. Gezien de Instelling van de jongeren zal het daarom niet een voudig syn om nieuwe, enthousiaste leden te vinden, ook al staat het een leder vrü de „marine" naar eigen opvattingen te interpreteren. Het aantrekkelijke van dVe 0o! le*rt <*at marines tuk leeft, en wel tegen de verdrukking in. Alleen reed» daarom een reden er heen te gaan. L. W. SCHMIDT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1