Hans Sleeswijk en de revue SYH kende geen pardon met Esca HET IS 'N LEUK VAK Berging Ping An groot probleem I Explosie in Deense gasfabriek Bondsteam hij AZ en PC sterkste Strijd om RSB- titels begint Nederland op vierde plaats ROTTERDAM RIJNMOND SPORT VOOR HET DOEK OPGAAT DRIE TON UITGEVEN door HANS BAAY Planning Glamour Sketch Lang wachten bij haltes gevolg van toenemende verkeersdrukte KJCPL en KPM 1 bestellen vier schepen in Japan FIGURFORM IS GEOPEND Kosten zijn hoger dan waarde schip WEGZAKKENDE PLANK OORZAAK ONGELUK MET HEISTELLING Scheepvaartdienst1 op Portugal KUNST... VAN APEN Okker-Riessuii wonnen in Perth dubbel Posthuma treedt af als voorzitter van de Iionkbalbond v. Steenbergen-Severeynsj was snelste koppel HUI zegevierde in Nieuu>-Zeeland ZEVEN TREFFERS VAN HANS HAGEN Karate om titels van Rotterdam ZAALHOCKEY IN ANTWERPEN Friese schaatselitc stelde teleur op korte baan Roele de Vries en Johannes Meijer zegevierden Prins Bernhard wordt beschermheer Europese zwemkampioensehappen Ski-overwinning voor Nederlandse heren in Lage-landenstrijd Imre Rietveld won van badmintonkampioene pag. 4 - dinsdag 11 januari 1966 /AARLIJKS vast agenda punt van hel Luxor- theater; de Snip <fe Snap Revue van Retié Slcrs- tvijk. Ditmaal geen gesprek met een figuur uit dc artis tieke sectormaar met flans Sleeswijk (30), rechterhand van vader Raw. Zijn werk: Wij hebben een familie N.V., daarin ben ik van directeur tot brievenbestel ler, ik doe alles wal gedaan moet wordenFormeel ech ter is hij adjunct-directeur. Er ï«n twee Sleeswijk N.V/s. De eerste is geconcen treerd rond de revue en wat daarmee rechtstreeks samen hangt. Alle verdere activitei ten vallen onder de tweede. Activiteiten zoals de (geval len) musical „The Sound of Music". Op het gebied van de musical zullen de siceswljks echter niets meer alleen ondernemen, „Toen zowel The Sound of Music als Oliver! een flop bicken te zijn. zaten we elkaar in Amster dam te beconcurreren", Reden voor producenten Meerburg en Hofman, èn Sleeswijk om bij vol gende produktles samen te wer- Kcn. „Heerlijk duurt het langst" maakt daarop een uitzondering. Maar wanneer „Hello Dolly" (met Mary Dresselhuy*) doorgaat, zal er wèl samenwerking zijn. Over de aardi van het produk- tiebedrljf: „Dc commerciële op zet van de zaak kent tn wezen dezelfde problematiek als welke 8ndere commerciële onderneming die een merkartikel op do markt brengt. Hot maakt weinig uit of het een lucifersmaehlne of een revue is, als het maar een merkartikel is. HANS SLEESWIJK met de twee pijlers waarop de revue steunt; Piet Muyselaar en Willy Walden. JAREN geleden was het zo dat ondernemer* een produktie begonnen en de kans liepen dat ie óf een forse winst hoekten óf een zwaar verlies. Dat gebeurt nu niet meer, Het la tegenwoordig een kwestie van plannen op lan ge torman". Is dat niet moeilijk met zoiets ongrijpbaars als oen artistieke pro duktie? Hans Sleeswijk: „Het Is niet zo ongrijpbaar als u denkt. Ik heb net de laatste contracten afgeslo ten voor de volgende revue, dat is tot mei 1967. £en revue die er nog niet eens is. Het kèn ook anders. Als we niet op lange termijn werkten, konden we met investe ren. Dat is in één Jaar niet ren dabel te maken". De artistieke sector: „Je kan alleen verwachten dat de mensen hun goede geld neertellen als je topkwaliteit brengt. Dat betekent menaen aantrekken uil de hele wereld. Zij krijgen van ons een contract. Da werkelijke kern van onze zaak bestaat uK een betrek kelijk kleine groep". de revue. Hert, is zelfs zo dat er mensen voornamelijk voor ko men. Hoewel, de „grote man komt nog altijd voor Walden en Muyselaar'' Zonder showbeeld gdót echte» met (mee;Waaraan moet een goede showscène voldoen? Staat of valt de revue met Wal den en Muyselaar? Hans Sleeswijk: „De vorm sketch-showbeeld-sketch Is uniek voor Walden en Muyselaar. Ik weet ndet of iemand anders het kan. We gaan het ook mot uitpro beren. daarvoor koet een revue te ved geld. Voordat het doek op gaat hebben we el zo'n driehon derdduizend gulden uitgegeven". Het risico bij de Sleeswljkrevue (dit jaar de 28ste) wordt wel zo veel mogelijk ingeperkt. Sketches voor het volgend seizoen worden in het lopende seizoen met publiek beproefd. „Bij de première kunnen de sketches nooit een klap geven. De shownummers kunnen echter gewoon vaLien, Maar het voordeel van een revue is dat je kunt sehuiven. Je maakt een nieuw nummer". Waren de showbeelden oor spronkelijk slechts mdvullers om Walden en Muyselaar de gelegen heid te geven zich te verkleden, nu bepalen ze voor een groot deel Hans Steestitfjk: „Ben «hou» moet in de eerste plaats glamour en allure hebben, moet schitteren Dc choreografie moet tuel nireatt hebben, maar map ook niet tc infjeunkketd zijn mant htj moet iedere avond te dansen zijn Je kuilt niet van je danseressen en dansers eisen dat zij zich iedere avond voor de voile J00 procent inzetten, dat is namelijk niet vol tv houden HU wil tegelijk wel kwijt dat do beste danseressen van dc Slees wij krevue even goed zijn als da dansers van do (gesubsidieerde) balletgi oepen. Waarna wc op het verschil tussen kunst met gro te en kleine K komen. „Hier heerst een enorme hokjessfeer. Ik zie dat niet. Neem het Zwanen- meer, dat is toch óók gewoon re vue. Maar het gaat verdwijnen. We kunnen nu Mary DtesseÜmys krijgen voor Hello Dolly. Tien jaar geleden was dat niet moge lijk geweest," Om nog even terug te keren naar de showbeelden: „De verde ling zoals we die nu hebben is goed. We brengen een of twee nummers waarbij de moei lijkheidsfactor hoog la opgevoerd om te laten zien wat we kunnen. Dat Ls voor de dansers ook pret tig. In de overige delen houden wc het gezellig, dat willen de mensen, een gezellig avondje uit." Hèt belangrijkste voor de show: discipline en precisie, „dat maakt Indruk". Hans Sleeswijk zit nu vier jaar in de showbusiness. Hij vindt het een leuk vak. Na het lyceum af gelopen te hebbes, de wapenrok gedragen te hebben, ging hij stu deren aan de zevende faculteit (politiek en sociale wetenschap pen). Maar hij maakte z|jn studie niet af. Na zijn kandidaats kwam de plaats als rechterhand van zijn vader vrij. Hy kon kiezen. Of hij die plaats óf een ander. En zo is het gekomen. Gebouivd door Rotterdammers (Van onze correspondent! KOPENHAGEN, dinsdag Een hy permoderne gasfabriek die door de Rotterdamse firma Petrogaa ia ge bouwd In Aalborg op drie na de grootste stad van Denemarken is gisteren door een explosie gedeeltelijk vernield. Ernstige persoonlijke onge lukken hebben zich niet voorgedaan. Bij de explosie waarvan de oor zaak oog onbekend is werden de Nederlandse ingenieur Kurtlschreu- tei, die dooi' de Rotterdamse firma was uitgezonden om het be drijf te inspecteren, en drie arbeiders bedolven onder piun. Zij werden spoe dig bevrijd en vervolgens naar een ziekenhuis overgebracht, waar hun verwondingen bleken mee te vallen. In de fabriek te Aaiborg werd door het zogenaamde „krakon" van olie en benzine bij een hitte van 800 graden gas vervaardigd. Het gevaar voor ont ploffingen in de nieuwe fabriek werd vrijwel nihil geacht. De Nederlandse firma zal ühans nagaan wat er is mis gegaan. Door de explosie zijn ui en om Aal- borg meer dan 100 000 mensen zondet gas komen. Ie zitten. (Van onze scheep vaartredaclie) ROTTERDAM, dinsdag. De Kon. Java-China Paketvaart Lijnen N.V. en de Koninklijke Paketvaart Mij, N.V. beide te Amsterdam, hebben voor ge zamenlijke rekening vier lUnvracht- schepen besteld bij de werf Nippon Kokan K. K. te Shtmidzu. De schepen zullen 12.500 ton d.w meten en krijgen een dienstsnelheio van ongeveer 20 knoop. De order weid in Japan geplaatst, omdat de Japanst werf de laagste prijsopgave deed Het eerste sbhip wordt medio 19G7 afgele verd. De vier schepen zullen worden ingelegd in de diensten van de Royal Interoctean Lines. De schepen zullen contant worden betaald, men zal geen gebruik maken van afbetatogsfacili- telten, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Figur- form, het instituut voor lichaamsver- betering aan de Delftsestraat, is offi cieel geopend. Wie zijn overtollige vet kwijt wil, of zich bekommert om zijn te geringe spierbundels weet dus waar hij voor ƒ250 per half jaar terecht kan. Tot nu toe zijn er meer dan twee honderd leden, zowel mannen als vrouwen, ingeschreven. In tegenstel- lin met andere delen van de wereld waar deze instituten zijn, hebben de dames niet de overhand. Er kemen evenveel heren als dames. Wat de plannen van directeur Alf Barker betreft: over vijf weken opent Figurform in Hamburg, over ca. tien weken in Essen, Den Haag is in mei en Amsterdam in augustus aan de beurt. Voor het eind van het jaar zal ook Eindhoven aan de beurt komen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag, Dat rei zigers last hebben van lange wacht» 1 tijden b(j de bus- en tramhaltes ia niet het gevolg van een verminderde frequentie, maar van onregelmatig heid In de dienst, die wordt veroor zaakt door de toenemende verkeers drukte. Dut zogt het college van b, en w. in zyn antwoord op schriftelijke vragen van hot socialistische gemeenteraads lid, dre W. van der Vlerk. Het toenemende autoverkeer leidt; niet alleen tot steeds talrijker ver-' keersopshoppingett, doch ook tot een groter aantel aanrijdingen, waardoor het openbaar vervoer vertraging on- demndii. Het is niet zo, duwt er een grotere vraag is naar vervoer, wand geduren de de laatste jaren neemt het aantal reizigers met enkele procenten at Deze daling houdt aan, doordat steeds meer -reizigers zich een eigen vervoer middel aanschaffen. Op alle buslijnen, behalve lijn elf, en op de meeste buslijnen geldt in de spitsuren een frequentie van Iaën minuten of een hogere. Desgevraagd zeggen b. eb w, dait bij slecht weer ai hot beschikbare per soneel en materieel worden ingezet (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM. dinsdag. Het Chine es-En gels-Liberiaanse vracht schip „Ping An", dat ai sinds 24 no vember van het vorig jaar hoog op bet strand bij Ter Heijde zit, gaat een levensgroot probleem vormen. Ber gingsexperts van L. Smit en Co 01 Van den Tak hebben uitgerekend, dat de bergingskoaten ongeveer ander half miljoen gulden zullen bedragen, een bedrag dat de waarde van het schip zelf te boven gaat. De expert» bedoelen met „berging" het eventueel vlotbrengen van het schip. Een andere methode kan zijti het schip op het etrand 'tc dopen, mow ook dat is geen eenvoudige zaait. Vooral het probleem van het venvoer van de sloopstukken is moeilijk. Vele delen, van het schip, waaronder zeker dc mach kies, moejesi eerst in kleine stukken gebrand worden. Dut da een omvangrijk ep kostbaar karwei, ter wijl de sLoopwaarde wiet groot zal zijn. Voor de bergers overigens Ls er geen probleem: zou het bergen van het schip een te groot risico voor verlies opleveren, dan doet men het eenvou dig ndet. Maar de kwestie ds wiet zo eenvoudig voor het hoogheemraad schap Delfland, dat sinds de „Ping An" onder de wrakken wet wand ge plaatst, beheerder van het schip is gewonden. Beheerder zijn betekent verantwoordelijkheid voor alle finan ciële gevolgen die zon -de „Pihg Ar»" zijn verbonden, De b es tu indopen van het hoogheem raadschap zitten tussen «twee vuren.: aan de ene kamt het gevaar voor de zeewering, die de „Ping An" oplevert en Bsm de andere karnt de financiële consequenties van de berging. Het is moeilijk dfe financiële kont van de zaak normaal af te wikkelen, omdat de rederij door het hoogheemraad schap een „beetje ongrijpbaar geval" wordt genoemd, Het hoogheemraadschap heeft ge constateerd, dat voor een half miljoen gulden schade is toegebracht aan dc zeewering en men denkt deze herstel- kosten te kunnen verhalen op dc W.A.- verzekenimg, die voor de „Ping An" is afgesloten. Op 2D januari a.s. zal het college van bes tuurde ren van het hoogheem raadschap Delflaud verga- gaderen en men hoopt dan ten aanzien van het lot van de „Ptog An" een be slissing te kunnen nemer». (Yan een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het on- geluk met de heistelling op de Ael- brechtskade gisteren werd veroor zaakt door het wegzakken van een der j houten onderleggers onder de rups banden vajj de dragline. De mach-ne had op dat moment een betomen heipaal, twee ijzeren gelei-' ders cn een heiblok in de takels han gen Het gezamenlijke gewicht van dit gereedschap drukte te zwaar op een onderlegger. De zware plank zakte1 weg en de dragline werd voorover ge-1 trokken (Van onze scheepvaaptredactie) ROTTERDAM, d'nsdflg. De car gadoors Hudig en Pieters maken be kend dat z(j met ingang van 1 febr a.s. als agersen zyn aangesteld voor de' Soeiedade Geral de Comercio, Indus try e Transposes te Lissabon, een rederij die een lijndienst onderhoud: tussen Rotterdam en Portugal. Teza men mot een andere Portugese rederij, de Combined Portugal Lines CPL zal een gecombineerde dienst worden ge boden met circa iedere vijf dagen een afvaart In belde richtingen. Te Rotter dam kunnen goederen centraal worden afgeleverd aan het terrein van Hudig en Pieters aan de Merwehaven loods Portugal. WATERPOLO I (Van onze nportcorrespondent) j AMERSFOORT, Het elf- I de internationale waterpolotoernooi f van AZ en PC is gewonnen door een], bondscombüiatie van de KNZB, die in de finale met 75 zegevierde over AZ en PC. Op de derde plaats eind-} dlgde De Meeuwen, vierde werd Nep-j I tunus Amersfoort en de belde buiten-! i landse kamipoenen, Duisburg uiti West-Duiteland en de Penguin Swim-1 ming Club uit Londen eindigden op de vfjfde en zesde plaats. j Voorat zondag zagen de duizend toeschouwers uitstekende en spanoen- I de wedstrijden. De bondscomblnatie was vrijdag zwak gestart tegen De i Meeuwen, dat een verdienstelijk ge lijk spel (44) bereikte. Zaterdag ging het beter met de bondsploeg, die toen met 42 won van de weaidultae kampioen uit Duisburg. Dat beteken de een finale-plaats. De andere fina list was AZ en PC, dait in een bijzon der spannende strijd stadgenoot Nep- tunus met 87 had geklopt en vervol gens zonder moeite met 11-6 de En gelse Penguin Swimming Club had verslagen. De eindstrijd was bijzonder boeiend. Pas in de derde speelperiode kon. de bondscombina-tie op de beslissende voorsprong 53 komen; de eindstand werd 75. Om de derde en de vierde plaata speelde De Meeuwen tegen Nep- tunus. Dirt gelijkopgaand duel eindig de met 86. Door s tref worpen beter te nemen was de derde prijs voor De Meeuwen. De gedetailleerde uitslagen luiden: Vrijdag: MeeuwenBonasploeg 4 4 (21, 1—2, l0, 0—1); Neptunus AZ en PC 7—8 (1—2, 4—2. 1—2, 1—2). Zarterdag: DuisburgMeeuwen 4 (1—1, l—D, 1—2. 1—1). Penguin— Neptunus 3—7 (5—1, 1—2, 0—2, 2—2), bondscomblnatie-Duisburg 42 (2—1, l_lt i—i, i0), AZ en PC—Penguin 11—6 (1—1, 3—0, 3—1, 4—4). Finale: bondscombitwtie—AZ en PC 7—5 (2—2, 1—0, 2—1, 2—2); om de derde en dc vierde plaats Meeu wenNeptunus 66 (31, 11, I— 3, 1—1); om de vyfde en de zesde plaats DuisburgPenguin 105 (4 0, 2—1, 1—2, 3—2). ROTTERDAM, dinsdag. Deze maand heeft de Engelse luchtvaart maatschappij British Airways een nieuwe bus in gebruik genomen voor het vervoer van passagiers op het traject Den Haag-Delft-Luchthaven Rotterdam v.v. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. In het Dioramagebouw van de Rot terdamse diergaarde wordt tn maart een tentoonstelling gehou den van door apen vervaardigde „kunstwerken". Op deze expositie ztjn werken te zien van de reeds vermaarde Congo uit Londen, van een eapucljneraapje uit Duitsland en van de Blijdorpse gorilla So phie. Kampioenen, van Wimbledon NewcombeRoche verslagen PERTH, (AP, ANP). Tom Okker en Marty Rtessen (V.S.) heb ben de titel berendubbelspel van de Weataustrallsche tenniskampioen schappen gewonnen. In de finale won nen z(J van de Australiërs Tony Roche en John Newcombe, die in het jongste toernooi op Wimbledon de titel ver overden: 6—3, 64, 6—2. In de finale van het herenenkelspel won Arthur Ashe (V.S.) met 3—6, 62, 6—3, 64 van zijn 19-jarige landgenoot Cliff Richey._ Margaret Smith behaalde de titel bij de dames door een zege van 63, 6—1 op Nancy Richey (V.S.). (Van ome honkbalmedewerker) AMSTERDAM, Op de Jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond, die op 26 februari In Utrecht wordt gehouden, za| de heer W, E. Posthuma voor de laatste keer als voorzitter optreden. Evenals zijn medebestuursleden, de heren J H, Scheen vice-voorzitter) en A. A. Fisser (commissaris) zal htj zich niet herkiesbaar stellen. Kandi daat voor het voorzitterschap is de heer E van Steeden en voor het vice- voorzitterschap de heer S. Henstra De heer G. v. d. Heyden heeft zich beschikbaar gesteld voor de plaats van de heer Fisser. Tot nu toe zijn er geen tegenkandidaten gesteld. Het ledental uon de honkbalbond ts het laatste jaar met 442 toegenomen en bedraagt nu 7710. Het aantal ver- enimnpen liep terug van 143 naar 141. Schoten bleef de grootste vereniging van de bond met 190 leden. ANTWERPEN, (ANP). Het Belgische wielerkoppel Van' Steenbergen-Severeyns zegevierde za terdagavond In het Antwerpse sport paleis in een americaine over 50 km met een ronde voorsprong op het Australische duo Baensch-Lawrie ep twee ropden winst op de Nederlanders Cqptein en Van der Lans. De andere uitdagen waren; Achtervolging over 5 km: 1. Theo Mer- ten< (Belg) in 6 min. 12; achterhaalde de Zwitser Zöeffel na 3341 meter. Individuele rit over 10 km: l Baenaeh (Austr.) 8 pnt., 2 Karsteng (Ned.) 7. 3.' Streng (Did) 6; 4. Lambrecht (Belg.), Coorreman (Belg) en Oudkerk (Ned.) Rit achter tandem* over 10 km: 1. Rik van Steenbergen [Belg.) 10.83. 2. Jo Üe Roo (Ned op 250 meter. AUCKLAND (N.-ZMland), 1 (AP) De Engelse autocoureur Gra-; ham Hill heeft met een BRM de inter- j nationale Grote Prijs van Nw.-Zeeland gewonnen. Zijn Schotse ploeggenoot] Jackie Stewart werd tweede en de} Nieuw-Zeelander Jim Palmer derde. Wereldkampioen Jun Clark bleef op de startlijn staan met een mankement aan de versnellingsbak van zijn Lotus Climax. Hij kon weliswaar later weg, maar nog voordat een derde van de wedstrijd verreden was, ging de ver snellingsbak definitief kapot (Van onze rwemmedewerker) WATERPOLO BOTTERDAM, dinsdag. SVH is het nieuwe Jaar overdonderend ge start met een 122 overwinning op Esca alt Arnhem. Hans Hagen was uitstekend op schot en met zeven treffers had hy een groot aandeel in de overwinning. Doelman Aad Lod ders hield de felste schoten en liet zleh slechts twee keer passeren. Bjj de dames nam de gedegradeer de hoofdklasser ODZ het op tegen het gepromoveerde GZC. De sMjd ein digde onbeslist 33. GZC kwam snel aan een fortuinlijke 0—1 voorsprong toen een foutief ge plaatste bal in handen kwam van een GZC-speelster die vry voor doel lag. Het spel ging over en weer, waarbij vooral de middenvoor van GZC de ODZ-verdediging handen vol werk gaf. Toch was het Hennie de Wit die met een hard schot succes had. Vlak voor rust kreeg Martha Wage naar de kans om een doeltreffend icbot te lossen (21). Toen GZC een veldmeerderheid kreeg werd het weer gelijk en zelfs kreeg GZC bij een zelfde gelegenheid een 23 voorsprong. ODZ deed alles om tot scoren te komen en toen een GZC-ster de kant op moest was het Martha Wagenaar die enkele secon den voor tijd gelijk maakte (33). SVH had met zijn eerste aanval reeds succes toen Hans Hagen zich razend snel op de rug keerde, de bal kreeg en de doelman passeerde. SVH kreeg het zwaar te verduren, maar het fantastische keeperswerk van Aad Lodders, gaf SVH de moed om gevaarlijk uit te vallen. Bij een duel Lussen Hagen en de Esca-doelman kende de scheidsrechter een straf- worp toe die werd benut: 2—0. De zelfde speler zorgde na een goede voorzet van Rob Visser voor 3—0. Het werd 40 (boogbal van Hagen) voordat Esca een veldmeerderheid wist uit te buiten: 41, Joop Hooft verraste de Esca-doelman daarna met een flitsende omhaal: 51, Nog even kwam Esca terug tot 5—2, maar SVH bleef doorgaan met goed opge zette aanvallen. Door Hans Hagen (3x) Joop Hooft (lx), Martin Bij (2x> en Leo v. d. Starre (lx) werd de eind stand 122, hetgeen niet eens geflat teerd was. Trainer Kees Krins is op de goede weg om de ploeg klaar te stomen voor kampioenschap en pro motie van de zomer. D« standen- HZPC 6—a CWC dunes: RZC 6—0 Robben 48 AZPC 5—2 HZC 5—8 Nept Afrt 5—2 Nereua 43 zwemlust 52 OPZ 5—5 Polar Bears 6—2 HZPC 4—3 Gooi 5—0 GZC 4—3 cWC II heren: ZIAN 2—2 GZC 5—8 GoOl 4—2 SVH 6—3 PSV 5-2 Nereus 5-8 Noarden 3—1 DJK 5—8 Esca 6—0 CWC heren; LZC 56 Nept. Arnh. 5—10 ÜZSC 5—4 Robben 8—10 Sleutelstad 5—4 ZIAN 69 Rotterdam 52 DZV 5—8 Nept. Za. 5—2 Meeuwen 68 HPC 5—2 PSV 6—7 Merwede 5—3 (Van onze schaakmedewerker) SCHAKEN ROTTERDAM, dins dag. Zaterdagmid dag om 2 uur luidt wedstrydleider K, A. Veerman de gong voor het in gaan van de eerste ronde van het toernooi om het persooniyk kam pioenschap van de Rotterdamse Schaakbond 1966. Het is een soort ju bileum-toernooi, het 20ste na de oor log, Nimmer schreef een zo groot aantal deelnemers in als ditmaal: 162. De wedstrijden worden gehouden In gebouw „Atrium", Karei Doorman straat 143 te Rotterdam, t.w, op de za terdagen 15 en 29 januari, 5 en 26 fe bruari, 5 en 26 maart, 2 en 23 april en 7 mei 1966. De deelnemers „stam men" uit 28 verschillende verenigin gen. In de hoofdklasse (inzet: RSB-titel) spelen volgens Zwitsers systeem: Dr. Bergsma, Maakenschjjn, het echt paar Vreeken, Van Baarle, Samme- lius) allen SV Rotterdam), Drs. Staal, Ir. den Ouden, Koevermans (allen SV Charlois), Ir. van Donk, Drs. Hoogendoorn (beiden Dordrecht), Dries en van den Bergh (beiden Spangen), Dekker (RSR-Ivoren To ren), Sio (WUhelm Steinitz) en R. J. Maliankay (Het Westen-Regina). In de overige afdelingen, promotie klasse A en B, eerste klasse A, B en C, tweede klasse A, B en C, derde klasse A en B, en vierde klasse A en B wordt volgens rooster gespeeld (10 deelnemers per afdeling). Ook het jeugdkampioenschap van de RSB staat voor de deur. Titelhou der Jaap v. d- Herik kan zijn titel om studieredenen met verdedigen. De volgende toekomstige Donnertjes, of zo u wilt Prinsjes, zullen een ferme goot naar de jeu-gdtitel gaan doen: J v. d. Berg, J. Riksen, Grund, Reis- inan, Böhm, van Maar en. Vollebregt, F. v. d. Berg, Bruijn, van Dijk, J. Huijzer, Joh. de Jong Jr„ de Neef, de Quack, van Wijnen en de" 15-jarige van Wijgerden, die in een vooruit ge speelde partij al vast in 20 zetten de zojuist genoemde van Wijnen ver sloeg. Ook deze groep speelt volgens het Zwitsers syste.m a la Veerman. Zaterdag in AMVJ-gebouiv (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. In de Mauritssaal van het A51VJ-gebouw aan de MaUrltswcg worden zaterdag avond de open karatekamploemchap- pen van Rotterdam gehouden. Aan vang acht uur. De wedstrijden worden omlijst door demonstraties stok vecht en en het op spectaculaire wijze breken van voor werpen, zoals stukken hout, dakpan nen en bakstenen. John Bluming (Qe dan) en Henri Serieae (3e dan) ver lenen hieraan hun medewerking. ROTTERDAM, dinsdag De Ne derlandse zaal-hockeyploeg is In het internationale toernooi in Antwerpen niet verder gekomen dan de vierde plaats. Van Beriyn werd met 3-6, van Westfalen met 2-8, van België A met 3-4 verloren. Slechts tegen België 2-1 en tegen Frankrijk -5-4 werd een positieve score bereikt. Maar de prUs voor de meest sportieve spe ler was voor Annema, de Nederlandse aanvoerder. En waren er negen sportiefs ten ge kozen, dan was dat de gehele oranje- ploeg geweest. Het zaalhockey zoals dat in Holland wordt gespeeld mist namelijk de harde zakelijkheid, die in andere tarnden wordt geprefereerd. Zowel door de spelers als door de scheidsrechters' Vooiral dat laatste is belangrij'k. In Duitsland en Belgie wordt meer toege staan, veel meer. Steeds weer verloren de Hollanders duels: het lijf-aan-lijf en slagwerk, dat hier als overtreding wordt gezien, verraste hen. Het zal voor de commissie van de K.N.H.B, voor zaalhockey een heel karwei zijn om Nederland „aan te passen." Te meer, omdat voor de uitleg van de regels, zoals die hier gebeurt bijzon der veel te zeggen is. Er zal dan ook veel nodig zijn om in een internationaal toernooi tot een andere uitslag te komen, dan die van Antwerpen; 1. Beriyn 9 punten; 2. Belgie 8 punten; 3. Westfalen 7 pun ten; 4. Nederland 4 punten; H. België B l punt; 6. Frankrijk 1 punt. (Van onze correspondent) GRONINGEN, De her nieuwde krachtmetingen op de korte haan na de vroege start in november is voor de Friese sprinterselite van het ys een grote teleurstelling gewor den. De nationale kampioen Geert Regts cn Jan Heitbrink, Idolen op de 160 m, kregen dit weekeinde enorme klappen. In St. Johannesga ging de ze ge naar dc Groninger Johannes Meij er, in Munnekeburen naar de Drent Boele de Vries. In St. Johannesga geloofden meer dan duizend toeschouwers hun ogen niet. Jan Heitbrink, dikwijls jjsmil- jonnair, werd in de tweede omloop schijnbaar moeiteloos door de Gro ninger kampioen Meijer overwonnen, Geert Regts zou echter revanche ne men, dacht men. Meijer was echter onstuitbaar. In de finale moest ook Regts met tweemaal duidelijk ver schil capituleren. De hoogst genoteer de waardebonnen gingen naar 1. J. Meijer, Boertange, 100.»2. G. Regts, Nieuwebrug, 60.3. Bo de Vries, Rolde, ƒ40. In Munnekeburen was Klaas Hen driks uit Assen de grote man, maar desondanks kwam hij niet op het ere podium, Hendriks trof het namelyk niet met zijn loting. Achtereenvolgens moest hij starten tegen Jan Heitbrink, Meijer, en Regts. De Drent werd de grote winnaar, maar dat kostte hem zoveel krachten, dart de veel meer be gunstigde veteraan Boele de Vries in de eindstrijd de vetste waardebon greep. Uitslag: 1. B. de Vries, Rolde 100.2, K. Hendriks, Assen, 60.3. G. Regts, Nieuwebrug, 40— UTRECHT (ANP). Prina Bernhard heeft de Stichting Europese Zwemkampioensehappen 1966 bericht de uitnodiging te aanvaarden het be schermheerschap van deze in Utrecht te houden kampioenschappen op zich te nemen. Op het verzoek de kampioenschap pen op 20 augustus te openen kon de prins niet ingaan, omdat hij tijdens die periode met vakantie is. VAL d'ISEHE, (ANP). In het ploegenkl assem ent van de Lage- landenskiwedstrijd in Val d'Isere is het Nederlandse herenteam op de eer ste plaats geëindigd. Bij de dames won Groot-Bnttannïë vóór Belgie en Nederland op de derde plaats. In het eindklassement alpinecombi natie werden de Nederlanders Peter Lukowski en Willem Calkoen respec tievelijk tweede en derde achter de winnende Engelsman Julian Vasey. HAARLEM, (ANP). In Haarlem is dit weekeinde een Badmin ton toernooi gehouden, waaraan enkele spelers uit het Engelse Kent deelna men. Bij de heren bleef de Engelsman Ray Sharpe in de finale de Velsenaar Jos Reymers met 15-4, 13-4 de baas. De grootste belangstelling was echter voor de eindstrijd by de dames, die de nationale kampioene Agnes Geene (Haarlem) en haar grote rivale Imre Rietveld (Velsen) binnen de lijnen bracht. Na een felle en gelijkopgaande strijd won laatstgenoemde ten slotte met 11-6, B-U en 11-8.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1