B. en w. niet fel genoeg rrm I f MORGEN PRENATAL PRÉNA Al 10°fo KORTING Kapitein grove schuld verweten op de beddenafdeling Üi ROTTERDAM RIJNMOND Raad kritiseert houding van college tegenover maatregelen rijk' Aantal fractie niet tevreden met wijze van begrotings behandeling opruiming KVP WIL DAT REDERIJEN KOSTEN HAVEN BETALEN VERBAASD APART STATUUT INFLATIE PLANNING CELSTRAFFEN VOOR LEDEN INBREKERS FAMILIE Kapitein van Mataram kwam door het leven gas om opruiming! Eis dertien maanden voor oplichting Boksen in Odeon stormloop 122 8° 69.80 DE KLERK&ZN opruiming bij profiteer nu voor straks Uitzetten Positiekleding Kleuterkleding Bovendien: Houtwaren, wiegen en wagens pag. 4 - woensdag 12 januari 1966 (Van een onzer verslaggevers) De meeste fracties lm dc gemeente- j raad *Uji niet tevreden over dc huidige manier van begrotingsbehandeling. Dit is gebleken uit verklaringen, dip gisteren, tijdens de eerste dag van dc behandeling van de begroting, door sommige fractievoorzitters zUn afge legd. De socialistische eerste man, de heer J. Reehorst zei, dat er over de beoordeling van de begrotingsbehan deling in zijn fractie verdeeldheid heerst. Eenderde vimidt, dat terugkeer naar de oude stijl (met behoud van de beleidsnota!) gewenst is. Tweedorde wil de commissoriale behandeling handhaven met dien verstande, dat er naar verbetering wordt gestreeld. De heer L. A. Struik (KVP) zei, dat uit het,huidige systeem van behande ling niet meer gehaald kan worden dan. er in zLt. Overigens pleitte hü voor een pf oef met het In Amsterdam voorgestelde experiment, aan elke raadsvergadering een vragenuurtje te laten vooraf gaan. De AR^fractie heeft niet veel bewon dering voor de huidige methode. Dit deelde de heer W. A, Fibbe mee. Hij voegde er aan. toe, dat hot oorspron kelijke systeem ook nadelen heeft. Htj concludeerde, dat er eigenlijk geen ideaal systeem te bedenken is. Advertentie LM.) van f3 januari tot 3 februari Wilt U morgan een karpet kopen... mooier dan U ooit ge had heeft en sterker dan U ooit •voor minder dan honderd veer tig gulden hebt kunnen kopen? Wij hebben betlag kunnen leg gen op een partij originele KVT karpetten, magnifieke, oerdegelijke haarvelours kar petten, In diverse dessins en kleuren, normale prijs f 195.- Morgen zoekt U Uw haarve lours karpet uit, een groot, royaal karpet, 200 x 300 cm, voor nog géén honderveartlg gulden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Verscheidene fractievoorzitters heb ben gisteren, tijdens de eerste dag van de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad, het college van b. en w. verweten zich niet agressief genoeg te hebben opgesteld tegenover het rijk en zijn voor Rotterdam zo onvoordelige en onbillijke maatregelen op financieel gebied. Voort» is er door enige gisteren aan bod gekomen sprekers sterk op aan- j gedrongen b(J het college van b. en w. j met een planning op langere termUn j te komen. Tijdens de eerste begrotingsdag zijn, cr zes van de acht fractievoorzitters aan bod gekomen. Vanmiddag om twee uur zouden de algemene be schouwingen worden voortgezet. H»arvei°ües kai"Pettcn fcwiUiï/ Morgen om 9 uur begint de Opruimingsverkoop van deze solide Haarvelours KVT karpet ten In diverse dessins en kleuren, 200 x 300 cm Géén laf. «f ichrlft. bait De heer J. Reehorst gaf cr de voor keur aan verscheidene onderwerpen te behandelen, zonder er daarbij op een of meer punten dlep(crr) in te gaan. Aan een financiële beschouwing met enige diepgang is hij, in tegen stelling tot andere sprekers, niet of nauwelijks toegekomen. Hij toonde zich verbaasd over dc uitlating van de minister met betrek king tot de (zeer hoge) grondprijzen in Ommoord. Ter geruststelling van het college stelde hij (eventueel) een motie in het vooruitzicht waarin tot uitdrukking zou komen, dat de fraclle van do PvdA het beleid van b. en w. in deze volledig steunt. De heer Reehorst drong er op aan de verbetering van het oude woning- bezit spoedig ter hand te nemen. De nieuwbouw blijkt voor vele mensen te duur. Zijns inziens moet het rijk bij dragen In de kosten van de diergaar de „Bi ij dorp". Hij wenst een investe ringsnota niet op basis van één jaar, zoals nu is uitgegeven, maar op böBls van vijf jaar bijv. Sprekend over de leefruimte in Rot terdam en omstreken, zei de heer Reehorst behoefte te hebben publlka- tio van de normen die voor de bedrij ven, die zich schuldig (kunnen) ma ken aan luchtvervuiling, worden ge steld. Ingaande op do re/ie van bur gemeester Thomassen, gehouden bli de installatie van de wijkraad Pen-, drccht. zei dc heer Reehorst, dat op-, splitsen van de stad in een aantal kleine gemeenten, een stap terug zou zijn. Een dergelijke ontwikkeling, zo als de heer Thomassen voorstaat, i zou ook verzwakkend werken voor! omliggende plaatsen. Ben en ander I zou ten koste gaan van geestlijkc enl materiële belangen. Dc KVP-afgevaardlgde, dc heer L. A. Struik, was de eerste die het apar te financiële statuut voor enige grote gemeenten ter sprake bracht, letó dergelijks voor drie gemeenten, Am sterdam, Den Haag en Rotterdam, leek hein niet bekoorlijk voor rege ring en kamer(s). Wél echter een statuut voor Amsterdam en Rotter dam, omdat beide steden een haven hebben. Over de haven gesproken: zou het zo vreemd zijn, suggereerde dc heer Struik, als niet de gemeente die ko lossale investeringen in de uitbreiding van dc haven, maar de rederijen, die er straks toch grote baten van incas-' scren, zelf doen? Andere suggestie: in hoeverre zou er eventueel getwijfeld kunnen wor den aan de onlangs door minister Suurhoff gedano uitspraken over de' spoedig le beginnen havenwerken? Heeft Rotterdam sindsdien definitieve! toezeggingen gekregen? Of: is er re-' den lot ongerustheid*' Uit de woorden j van de voorzitter van dc Kamer van; Koophandel, ir. J. van don Berg inj zijn nieuwjaarsrede -- is enige ongc-l vusihcid te concluderen Kit pabont pleitte mr. Struik voor dc instelling van een wal hU noemde.; llavcnrauil, waarin vertcjenwoordi- Kers van de gemeenten, dc Kamer! van Koophandel, du Scheepvaart Ver-' cnlging Zuid, dc werkgevers- en werk- nemersorganisatics en van dc RUn-| mondrand zitting hebben. Hg was niet goed te spreken over' de investeringsnota van het college van b. en w. Evenmin over de grond prijzen in Ommoord. De VVD-fractievoorzitter, ir. F. W. C. Blom verweet de regering, dat zij dc inflatie niet nicer in do hand heeft. Zijns inziens blijkt con groot; deel van de welvaart, schijnwelvaart! tc zijn. i Ook naar zijn smaak is een finan-| ciete regeling voor de (drie) grote ge meenten gewenst. Het havenbeheer' moet. ondanks de grote financiële' moeilijkheden, waarin Rotterdam verkeert, zo lang mogelijk in handen van Rotterdam blijven. Tenslotte pleitte hij voor een „masterplan" voor de leefbaarheid. Mevrouw A. P. Stckelcnburgvan, (Advertentie LM.) op alle corBBtterle, lingerie en nachtgoed, (m.u.v. een enkel merk artikel) de nieuwste modellen, de mooiste dessins. Wees ook in de opruiming prijsbewust en profiteer vanaf morgen van deze 10% korting (óók op Wala corsetterie en Hollandla tricot) WALA speciaalhuis Zwirtjanitraat 17. hoek PljnackerstrBot, Meent 67, Noordilnge!38. Groene Htlledljk M7, Dordtsalaan 112, Buro. Baumannlaan 124. flehladam: OranfMtrant 17, Vlaardlnoan. Kort# Hoogstraat, hoek Voerplein. Kwawegen (psp) zei een forser optre den van het college van b. en w. te hebben verwacht t.o.v. de rijks- maatregelen. Zij /ou een grotere strijdbaarheid van college op prijs ge steld hebben. AR-fractievoorzitter, de heer W. A. Fibbc, was een van degenen, die aan-, drong op planning op langere termijn.' Zijns inziens zou men in Dc Haag nu al op de hoogte moeten zijn van de Rotterdamse wensen voor 1067. Te vreden over de investeringsnota was hij allerminst. Die is maar pover. Sprekende over de haven, verklaar-' de dc heer Fibbe, dot het niet tot de' wezenlijke taak vaa de gemeente hoort die te bouwen en te onrierhou-, den. Waarmee niet gezegd wii zijn,' dat de gemeente het niet moet doen. Elgcnlijk zou de hnven moeten wor den gefinancierd buiten de gemeen le lijke begroting om. Hetzelfde geldt' voor andere niet-wezenlijke taken van de gemeente. Ook hij verweet het college niet agressief genoeg" te zijn opgetreden tegen het rijk. Hoe komt het overi gens, dat Rotterdam veel meer te kort komt dan andere grote steden? De laatste spreker van dc eerste dag was ir. P. Bocrsma van de CHU. Hij zei het ridicuul te vinden, dat de eerste havenstad tor wereld financieel zo In de nesten zit. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dc 23- jarlge loswerk man lierman G. en zijn 21-jarige broer Cor F. G., eveneens loswerk man, beduchten in september van het vorig Jaar dat zij best hun zwagers konden betrekken in hun in brekerspraktijken, En de zwagers, de 22-jarige rlcktroinontcur J. M. I,. en de 20-jarige chuuffcur O. I). zagen er wel een aardige bijverdienste Jn. De officier van justitie eiste gisteren tegen de twee broers één jaar en zes maanden mot af.rok, tegen L, eén jaar tn zeven maanden jeugciigevar.se tvs- straf en tegen D. een jaar met aftrek. Op 8 september stalen de twee broers on I.. uit een consumptive:it ana het Tankhocfd. een transistor, een klok, een boor ml, s1 ga re* ten en een grote hoeveelheid suiker. In de nacht van J5 op 18 september toog het viertal naar Betiswijk en stal daar uit oen winkel vier luchtbuksen een lucht drukpistool en een schrijf kassa met 7a. Vijf dagen later beproefden ze hun geluk m U.rech». U.: een eafe alen ze SI ga re! ten. chocolade en 12. Alles leek goed te gaan. tot Jat het viertal, dat met de aut3 van Herman wa*. werd aangehouden. Hennan bleek een vals rijbewijs te bezit en. En dl', b'-iu it de praktijken van do vier aan hel lich'. De twee broei s ha Iden n <g meer d et- Mallen op hun naam s'aan Ze zijn al eerder veroordee'ei gewees.:. De raadd.ederi van dc twee b:oc.s vroegen een gecombineerde straf. z< - flat er toezicht van de ree la.-sering komt. Do raadsman van D.. welke laat ste slechts een kleine rol bij de mis drijven had gespeeld, vroeg een ge combineerde straf, wuarvnn hot on voorwaardelijke gedeelte gelijk is aan de lijd in preventieve hechtenis door gebracht. Uitspraak dinsdag 25 januari. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De in specteur voor de scheepvaart heeft tijdens een onderzoek vastgesteld, dat dc toenmalige kapitein van de .Ma taram" van de Rotterdamsche Lloyd op 9 oktober 196 4 door gasvergiftiging Is overleden. Het gas was methylbromide, waar mee de ruimen, tijdens een verblijf' in Philadelphia, van copra torren wer den gezuiverd. Do inspecteur toonde zich bijzonder verbaasd over het feit. dat er bij een dergelijk gevaarlijk werk nog mensen aan boord waren. Een aantal factoren zijn de oorzaak van deze ramp. Men bad de scheeps- lciding niet op de hoogte gebracht van de gevaarlijke gaseigenschappcn, bet werk werd amateuristisch uitge voerd en bovendien stond de rookmel- J der niet op de buitenlucht, maar loos- j de deze in het brughuis, waardoor de gassen in de compartimenten van de1 kapitein konden trekken. In Nederland mag bij ultgassen niemand aan boord. Bovendien is hier altijd een dokter paraat. Toen de ka pilein van de Mataram ziek werd was er geen dokter in de buurt. Een poli- tieambulance bracht hem naar een ziekenhuis, waar hij echter overleed.! Vijf opvarenden liepen huiduitslag op. tAdvertentie LM.) van 13 januari tot 3 februari Misschien wel wat vroeg om nu al aan de schoonmaak te denken ...maar wat li straks In huis heeft - is altijd meegenomen. Terlenlca Vitrage, liefst 150 cm breed, In twee soorten: een prachtige fijngeweven kwaliteit, met een gekleurde streep, of in effen ivoor kleur... normale prijs 4.25 per meter. Morgen kiest U Uw nieuwe vitrages uit, voor minder dan de helft van de normale prijs, per meter voor nog géén twee gulden, Jütlüllllli llliilHn'IMiliH Morgenvroeg begint de verkoop van deze grote partij Terlenka vitrage In 2 soorten, 150 cm breed, door elkaar per meter Géén tel. «f schrift, fceit. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In de gevangenis maakte de 25-Jarige haven arbeider J. II. V. in 1964 kennis met' L. G. J. S. Daar werd het plan ge smeed voor de misdrijven waarvoor V. gisteren terecht moest staan. S. Is nog steeds voortvluchtig. De officier van justitie, mr. R..A. Schimmel, eiste één jaar ën drie maanden wegens op- lichting, verduistering ert heling. Dn twee ex-gevangenen g'ngcn. tc.cn ze op vrije voelen kwamen, samen-1 w .i: En dat werd V. noot IVOR Hij was zogenaamd in dienst van S., die .n texl el handelde. In plaa s van loon on vin.g V. vnj krM-en-jnw.nvr R, kle- dirji en verdere benodigdheden. Na eerst een maand of twee :n Den Haag ie hebben rondgekeken, verhuis de lut weetal naar Amsterdam. S. had een plan. Hij kocht een TV-toestel m huurkojp en verhandelde dit. Hij pr 'beetde het imjt een-. Dl, maal moest V. een valse ha lidteken me onder het cun ract zet en. Ook d:t tocs'cl werd d- tv. ilocht. Zc gingen op vakantie naar Enge land, maar V. keerde korte lijd daai- iia in Rotterdam terug. Hij zocht een ko bu.s. Maar bij hot bekijken van de ka nor ran hij in dc kamer ernaast een hele garderobe hangen. De klediw ua*lc iiem. dus waarom zou hij ze niet meenemen, dacht V. Bovendien stal hu een 1.: a muster radio, een j-ch eert pun- raat en een tas. Do raadsman, mr. H. de Waard, vor,dat S. de kwade gen ut was ge- weiM ui ci.t geval. Verdach e was dear hem meegesleept II j vroeg een stiaf van ten hoogste een jaar. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Maan dag wordt tn gebouw Odeon een begin gemaakt met de bokskampioenschap pen van het district Zuid-Holland. De nieuwelingen komen het eerst aan bod. De belangstelling van do deelnemers is bijzonder groot. Er hebben twintig mcuwehngen meer ingeschreven dat vorig jaar. D. L. Asjes verliet Vcroinie ROTTERDAM, dinsdoe Naar eerst thans bekend wordt, heeft de heer D. E. Asjes per 1 januari oj) ei gen verzoek zich teruggetrokken uit de directie van het Verolme-concern. Het k niet bekend welke nieuwe func- tie de heer Asjes zal gaan vervullen. Vlc-odmiraal b.d, A, de Booy, eveneens lid van de directie van Ver-1 oline, zal per 1 mei het concern ver-i laten wegens hel bereiken van de pen-' sioengevechtigde leeftijd. Geruchten die circuleerden dat ook de heer H. J. Hofslra zich uit dc di rectie zou terugtrekken, zijn door hem zelf met klem tegengesproken. „Het is niet mijn bedoeling weer in de po litiek terug te keren en evenmin ber» ik van plan het Verolme-concem te,' verlaten", was zijn commentaar. AMSTERDAM, woensdag (ANP).— Na een zitting, die de gehele dag in beslag nam, heeft de officier van jus- i tltie b(j de rechtbank te Amsterdam,! mr. II. W. P. de Vries, tegen de 47- jarige kapitein op de grote handels vaart A. L, P. uit Rotterdam een geldboete geëist van 500 subsidiair 30 dagen hechtenis, omdat aan diens grove schuld te wijten zou zijn dat dej sleepboot ,,Ika-Goed koop" door haar eigen sleep, het 1937 brt. metende) ms. Geestland" (waarop P. gezag-1 voerder was) op 24 maart van het vo- rig Jaar in het Noordzeekanaal te Amsterdam werd aangevaren. Daar-j bij kwam de kapitein van de sleep- j boot C. Wortel door verdrinking om het leven. Ook de subsidiair ten laste gelegde overtredingoverschijding ran de maximaal toegestane snelheid, achtte; de officier bewezen. Mr. De Vries vroeg vrijspraak ten aanzien van hetzelfde feit voor de 44- jorige rijksïoods 1ste klasse li. AB. wit Amsterdam, omdat rolpens mr. Dc Vries geen fouten zijn gemaakt bij de besturing, maar bij de bevel voering op het schip die onder ver antwoordelijkheid rait ran de kapi tein. De officier verweet de kapitein dat luj in ernstige mate was tekortgescho- ten door geen orders aan zijn beman- ving te geven om vanaf de bak bij voortduring op de sleepboot te letten, j „Terwijl verdachte wist", aldus mr. De Vries, „dat (a) er met forse snelheid loerd gevaren, (b) de sleep boot vanaf de brtip niet kon ivordeni waargenomen en ccr geen radio- pra/isch contact met cle sleepboot mogelijk was." De waarschuwingssignalen die de „1 ka-Goedkoop" nog vlak voor de -. noodlottige aanvaring had gegeven niet door de bemanning van de „(leestland" gehoord. I De raadsman van de kapitein, mr. K. de Waard (ex-le luitenant ter zee en lste stuurman) wees erop dat del rand voor de scheepvaart zijn cliënt j inmiddels de lichtste tuchtrechtelijke straf had gegeven die mogelijk is. nl. i een berisping. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart had de raad ver zocht de kapitein geen straf op te leggen, omdat met was gebleken dat hem enige blaam trof. Mr. De Waard betoogde dat niet het gesleepte vaartuig, maar de sleepboot de afstand tussen belde schepen be paalt. „De tros wordt nl. afgege ven" van het gesleepte vaartuig en op de gewenste afstand op de sleepboot bevestigd. Als de tros te kort tras, is de sieepbootbemanmng daar verant woordelijk voor". In dit rerband haal de de raadsman een vroegere uit spraak van de raad voor de scheep vaart aan, waarin in tegenstelling tot toat de o/jieier meende het juist de taak van de bemanning ran dc sleepboot wordt geacht om voortdu rend op de afstand met de sleep te letten. (Advertentie IMA ISJANUArtTMareSH. LUXE POLYETHER MATRASSEN van het bekende merk Excelsior met fraai geborduurd bovenblad, extra afgedekt met polyetherversterklnga- laag en overtrokken met prachtig damast, totale hoogte van de matras 12 om. 69.80 1 - pers. 80 x 190 van 95.- nu voor 2-pers. 130 x 190 van 165»- nu voor Een partij eerste kwaliteit SCHUIMRUBBERMATRASSEN, 10 cm hoog, afgewerkt met een vaste damast, deze prima matrassen, warmte- Isolerend, stofvrij en hygiënisch, 1-pers. 80x190 68.- van 97.50 nu voor Een importpartij 100 ZUIVER WOLLEN CORDUROY MERKDEKENS in camel, rood, groen, bleu en cognac, 43.80 150x 200 cm van 57.50 voor Bijzonder grote maat 200 x 240 van 95.- nu 'S MAANDAGS GESLOTEN: 100% servIcB op dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag en zaterdag B/68/370 COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEUERLANDSEUWJ RIDDERKERK, woensdag. De NW-bestuurdersbond organiseert vrijdag 21 januari de traditionele jaarlijkse klaverjaswedstrijd in de foyer van cinema Sint Joris. De wedstrijd begint 's avonds om half acht. Het inschrijfgeld bedraagt i. Er wordt individueel gespeeld. Montessorri-schoolhoofd P. van Vuure spreekt vrijdagavond in de zaal van de RTM aan de Rosestraat voor de Vrije Gedachte, vereniging tot bevordering van zelfstandig denken, over het boek De taaie rooie rakkers. Advertentie Vanaf morgen zeer veel opruimingskorting op positie- en kleuterkleding. Kom daarom meteen kijken. En kiezen. En kopen. Dat bespaart vééll Luiers het beste merK, nydrophiie en plké iets vuil, 1-rÖÖ f 1,21 Molton onderleggers het beste merk, iets vuil, fZfiZ f 1,98 Flanellen omslagluiers het beste merk Iets vuil, f f t,46 Luiertruitjes 1,58 Interlock babyhemdjes f 0,48 en f ü,58 Borstrokjes 0,68 Kleuterslipjes voor 1 en 2 jaar ƒ0,78 Kleuterhemdjes voor 1 en 2 jaar 0,78 Interlock navelbandjes 0,29 Baddoeken van 1,78, ƒ2,95, ƒ3,98 Badstof mouwslabben ƒ2,98 Badstof slabben ƒ0,39 Op alle niet afgeprijsde baby-uitzetartl- kelen 10% korting, uitgezonderd merk artikelen. Op de gehele collectie positiekleding kor tingen van 20%, 30%, 40% of 50%. ünze gehele voorraad geconfectioneerde kleuterkleding met kortingen van 20%, 30%, 40% of 50%. Pyama's met kleine weeffouten f 3,98 Pyama'e eerste keus fVrS f 4,98 Crylor vestjes f4,78 Crylor kleuterjurkjes f5,98 Crylor truitjes f 3,98 Maillots In zuiver wo! en draion f 3,93 Draion ballonbroekjes f 3,48 Teddy trappelzakken ƒ3£5 2,48 Verschillende soorten ledikanten, wiegen, commodes en wagens met 25% korting. Plastic badjes (Hostylen) f 7,98 Kinderstoelen met verchroomde poten, ook als tafeltje en stoeltje te gebruiken f54£C 39,87 Unieke aanbieding kinderwagens; onderstel opvouwbaar tot een zeer klein pakje, rlemverlng en afneembare reiswieg. Compleet ƒ119,78 Grote partij zuiver wollen dekens, wieg- en ledikantmaat en plaids met kortingen van 33Va% en 50% Opruiming 13 januari tot 3 februari. MOEDER Alles voor die negen maanden en de volgende EN KIND twee jaar! ROTTERDAM: Keeiweer 21 (bij Binnenweg), tel. 124245. AMSTERDAM, ARNHEM, BREDA, ENSCHEDE, GRONINGEN, DEN HAAG, HAARLEM, HILVERSUM, LEEUWARDEN, RIJSWIJK. TILBURG, UTRECHT ■'ir TuiAuf -'lariiui-Ett.i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1