Bom in Hellevoetsluis Stuurman in het water geslagen Kunst 1 vmm OMBUDSMAN NODIG VOOR TUSSEN RIJK EN PAR TIKULIEREN' voetm$M te i%m.. v*o"\ - €j BOETE VOOR VADER EN ZOON VOOR 1 AFRANSELINGj VAN JONGEN playlcx DRIEGULDEN Wandversiering van Johan van Reede Haatdragende vrouw krijgt boetes voor belediging DE IOÏÏEMMIUE KNOK llini If. ROTTERDAM RIJNMOND R.W.S. GAAT NIET OP DE KERN VAN KWESTS1E IN Onbereikbaar Hobby Dynamisch IspSIW Wr$,^. Niet lucratief Taxichauffeur moet boete en schade betalen IJshockey wedstrijd op Krulingeu Verkeersstagnatie Knap werk Kunstmarkt Overeenkomst bouw brug Dordtse Kil P. Hartog overleden Al weer duizend schepen binnen een geroutineerde typist(e) pag. 4 - zaterdag 15 januari 1966 (Van een onzer verslaggevers) HELLEVOETSLUIS, zater- dag, Het keurig verzorgde gebouwtje van de Stichting „Hadex" Deltaschouw trilt op zijn veste. Oorzaak: onenigheid tussen het stichtingsbestuur en ambtenaren van de Deltadienst van Rijkswaterstaat. De ruzie is in het rustige Hel levoetsluis ingeslagen ais een bom. Een voltreffer, geworpen met het doel het gebouw te tref fen. Dat is gelukt. Voor 31 ja nuari dient do stichting haar do micilie te hebben afgebroken. „Hadex" verzorgt al ruim vier jaren de boottochtjes van Helle voetsluis naar de bouwput ln het Haringvliet. Bovendien zorgt men voor voorlichtende filmpjes in vier talen, terwijl in een aangren zende ruimte een expOBitie wordt gehouden. D® ruimten sy« elfsndom vin de lUehtlnjr. De grond ta vsn Rtykswater- ***t (da dieiut d«r domeinen). Rijks waterstaat venorgt de expositie. De stichting tie taalt dexe. De oorzaak van de ruzie? „E«n be- Uldikwestle", zegt men bij water staat. Zo oppervlakkig wil men wel iet* meedelen over de zaak. Maar op de kern weigert (of kan men) niet In gaan. De ambtenaren, die het haarfijn kunnen weten, zijn loovnllig nfet bereikbaar. Het hoofd van de Delta-; dienst ir. J. VoiJ.ers verblijft tot maan dag ln Duitsland. De man van zijn voorlichtingsdienst: tot maandag niet bereikbaar. De inspecteur van de do meinen (die ln een eerste gesprekje zegt niet zo veel met de kwestie te maken te hebben, maar die we later Weer willen «preken) ts tot maandag niet te bereiken. De «ecretarii-pennlngmeester van „Hadex", de heer W. Kleykamp, be aamt: „Inderdaad, het is een beleids kwestie. RIJkawöter»laat is het er niet mee eens, dat wij naast de atlchting een NV hebben opgericht voor het ex ploiteren van boten, die de mensen naar de bouwput zouden kunnen ver voeren. D« NS had er eerst wel oren naar me© te doen. We huurden vroe ger altijd de ichccnies bij rederijen maar dat liep niet altijd best" Dan gaat de beer Kleykamp, die door deze zorgen veel li geplaagd uit een zetten hoe de vork in de steel zit. HIJ vertelt met enthousiasme over zijn bobby. Een hobby die hl) nu verloren ziet gaan. „Al heb ik Rijkswaterstaat aangeboden alles van ons over te ne men, ook de bestuursplsatscn. Ik was bereid een Jaar lang belangeloos in het werk te adviseren. Maar men wei- fiertl" /ANQEVEER vijf jaar geleden wll- v de hU een oude molen in Helle- voetaluis een. museumpje Inrichten over de geschiedenis van deze oude (marine)gemeente. Ook do burgemees ter was enthousiast, evenals Ir. W, Ltc- venase, die toen nog bij Rijkswater staat werkte, maar die nu een flore rend Ingenieursbureau in Breda ex ploiteert. De heer Kleykamp: „Lievense is een zeer dynamische figuur. HU is geen ambtenaar, zo bruisend." Deze drie mensen vonden elkaar. De ge dachte aan een museumpje werd meer en meer verdrongen door de gedach te: „Laten we lets mot de Deltawer ken doen." Men begon ts bouwen aan een on derkomen voor de voorlichtingstaak van de Inmiddels ln het leven geroepen stichting .Hadex", waarvan de dyna mieche ir. Llevenee voorzitter werd, de heer Kjeyksmp secretarls-pcnnlng- meeater cn de burgemeester T. A. J. van E!z inga a tgr meen-bestuurslid. Toen er al gebouwd werd. wijzigde men de plannen. Voor de mensen van de Deltadienst en bezoekers was et-n restaurant nodig. De NV .Sextant" werd opgericht He: gebouw werd aan gepast. Hel staat eveneens op grond van de Staat Het is eveneen» neerge zet voor de tijd van vier jaar en zes maanden maar de toestemming werd verlengd. De heer Kleykamp: „Sex tant houdt men bulten hot conflict." DAARNA bouwde men het gebouw voor de Deltasehouw, waar 'i zomers duizenden en duizenden wor den voorgelicht over het „visite"- kwartje" van Nederland: d<" Delta werken. Van een leien dakje Is dat alles niet gegaen. „Er was kapitaal nodig voor het nabouwt je, het In-terleur, de grote luchtfoto's, de folders, de schepen, de dure filmapparatuur enzovoorts", zegt de heer Kleykamp. „We moesten geld lenen bij de Algemene Bank Neder land. toen nog Ned. Handel Maat schappij. We kregen het geld. maar we «tonden persoonlijk borg, ook voor de hypotheek op het gebouw, later. Het it Ijk wilde niet als borg optreden. Nu willen de ambtenaren wel de dienst uitmaken, maar verantwoording wil len ze niet nemenl" JURIDISCH zit het niet fout, dat Domeinen do „huur" heeft opge MNWk.-.- A-xs.y&k\'"*fci.r HET GEBOUWTJE van de „Hadex" dat moet verdwijnen. DE HEER W. KLEYKAMP in de gewezen expositieruimte. zegd. De tijd van het contract 1» om. 1 SMoreel zijn ze fout", aldu» d« heer Jeykamp, „ze hebben toen gezegd: laten we de grond voor vier jaar on zch' maanden beschikbaar stellen. Dan la er geen goedkeuring van de minister voor nodig. Na die tijd kun voor een zelfde tijd weer toestemming gegeven wor-1 den.'1 Dat laatste is dus niet gebeurd. Dej Slichting is net haar «chulden kwijl- Winut wordt er niet gemuuk. „Er zyn j misschien mensen, die denken, dat wljj met „Sextant" winst maken of dat we, dat het geval met de nieuwe NV Water- voste (voor de schepen exploitatie) zouden maken. Maai- lucratief Is dat' echt niet, want 's winters ligt het be drijf nagenoeg stil, We kunnen 'szu-, mors de kosten er uit halen", vertelt de heer Kleykamp. tl IJ vertelt ook, dat hij vaak kas-; geld uit eigen middelen heeft voor-; geschoten om de boel te laten draaien. Nu moet hel gebouwtje weg. Tien man personeel en een voor zich zelf wer kend® fotograaf zijn gedupeerd. De voorlichting ven de Deltadienst: „We gaan nu self een gebouwtje neer zetten. Filmpjes gaan wc niet draaien. Zo'n apparaat ts nogal kostbaar." De heer Kleykamp: „Dat gebouwtje faan ze bij de Werkhaven neerzetten, ten ongunstige plaats. Bovendien: zo'n optreksel kost celd. Dat betaalt dus de belastingbetaler. En wij hebben zo'n gebouw, maar het moet weg!" HU «egt: „Zelf hebben we een on-i derhoud met de minister aangevraagd. Dat ts geWeiierd." De bom La daar ln Helievoetaluia goed Ingeslagen. Het waa geen blindganger J)e hrer Key- ksmp alaakt de vcrxuehtlng: „Had den we maar een derde partij, een ombudsmn die tussen bet rijk en particulieren kon bemiddelen. Ik ion me bU een beslissing van een der de partij neerleggen (Van een omer verslat*"*»!*»-** ROTTERDAM, saterdag. IMJson- der misselijk en onbeschaafd vond po- lltierechter mr. A. llcUnsiui het uptre- den van de 48-jarige monUgebaas C. van der 8. en diens 24-Jarige soon uit Ridderkerk. Gisteren moesten ie te- recht staan wegens het mishandelen; van de 14-jarlgc Barend van Drtel op1 19 Juni van het vorig Jaar. Barend waa krantenbezorger. Om de krenten te holen iwnwt hll over het erf van clc familie Van der S. Dit zin- de vader Van der S. al lang niet. Ver draagzaamheid was hem volkomen - vreemd. Op de bewuste dag rtcp vader Van dor S. de jongen toe: „Ais je weer achterom fietst. sla ik je ln de vernie ling". Toen de jongen terug kwam met zijn met kranten beladen fieta, pakte i de moniagebeas hem beet en «loeg er- op los met een troffel. Alsof dat nog niet genoeg was kwam de zoon erbij i cn sloeg en trapte de Jongen, wsar hij i maar kon. i De zoon ontkende ten stelligste., Maar mr. Heyiulu* geloofde er niet in j llij vond het een misselijke streok. te meer. daar de jongen «en rechthou dt' recorset droeg, Vader werd veroor deeld tot een geldboete van 60 of 121 dogen, de zoon tot een geldboete van f HO of 16 dagen, tien dagen cel voor- wsardelük met een proeftijd van twee iaar. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, saterdar. De han den van de 17-J»rige ltasgse taxi- i chauffeur J, W. J, hadden op 10 ok tober v»n het vorig Jaar erg los ge seten, Op de werf van Boele te Ridder kerk had hij een Noorse stuurman so'u klap gegeven, dat deie van de kade ln het water viel. De man waa bijzonder ongelukkig terecht gekomen: hU kreeg een bar* tb een breuk en een wervel breuk. Gisteren moest de taxichauffeur te recht stean voor politierechter mr. Heyneius. Zijrv onfatsoenlijke houding tijdens de zLting wekte de toorn van nu-. Heynsius op. Ook het feit, waar voor de man terecht «tend, vond mr. Heynsius zeer onbeschaafd. ..Dat doet iemand uit de residentie niet". De aanleiding tot de mishandeling was de betaling van de rit geweest. Verdachte dacht, dat de Noor bij de Van Bricnenuordbrug moes: zijn. Maar Boele was verder. De taxichauffeur wilde toen tien gulden nicer dan de af gesproken prijs. Dat was billijk, maar toen de Noor geen aans alten maakte om moer te betalen, gaf de Haagse taxichauffeur de man eert klap, Het water, waarin deze terecht kwam was niet hoger dan veertig centimeter en was bezaaid met kebtintfmi en drijfhout. De Noor werkt nog steeds niet en heeft een schade van 363 ner maand. Vla hat Noorse Consulaat stelde hij een civiele vordering in van 500. ,.!k wil wel eens een keer met het Consulaat gaan praten", was het com- mcnioar van verdachte. „Zeker me: Bint Ju'lenius". beet de officier van jiwïltie. mr. I. H. van der Roemer, de, taxichauffeur t'>e. De officier achUej mishandeling niet zwaar lichamelijk' Iet-set als gevolg bewezen. Mr. Heynsius veroordeelde de man: lol een vrij lage s'.raf: een geldboete vim ƒ75 of 15 dagen, één maand ge vangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. roet de speciale v." or tv narde, dat de gevorderde 500 binnen een jaar betaald ztjn. Mr. Heynsius vroeg verdachte of hij nog Ln hoger beroep ging. ..Ja", whs he-t an woord. Mr. Heynsius: „Ja. dat moet Je voor-, al doen. En nu ga je meteen uit". Waarop verdachte heel onbesehnf; j „dag" nep. naar de deur ging en deze met e«'» Knal dichtsmeet. J ROTTERDAM, zaterdag De tjs«j hockeyclub Rotterdam speelt zondag- middag om twee uur op de IJsclub KraUtwcn een ijshockeyweda'rijd te gen Hys HoklJ. I A river tent ie I M.) beloont U in deze oprui ming met een reductie op beha's van b.v. een beha van 18,75 voor 13.75 en een Deha van 20,75 voor 23,75 2wartjan»iras! 17 hoek Pljnaciisfstraat, M»«nt 87, Noorda.ng»! QfOeno Hil- ledijk 287, DardlselMrt 112. Buig. Bau- msnnlaan 124. Schledent; Oranjattraal iT.VHarrtlnflen: Kon* Hoogstraat hotK Veer plein. Nu «Ok |n Winkelcentrum 06 KOPERWIEK, Capette e.d. Mm*L EN IN ALLE FILIALEN VAN (Van een onzer vertlaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag Op de Westzeedijk ter hoogte van de Van Vollenhovenstraat ontstond gistermid dag van 14.10 uur tot 13.40 uur een ernstige verkeersstagnatie. Van een truck met oplegger braken de hnofdveerbladen van de achterwie len van de oplegger. Hierdoor sloeg de gehele achtertrein onder de opleg ger uit. De oorzaak wei, volgen* de politie, onvoldoende technisch onder houd. T\E Rotterdamse politie heeft kunst in haar huis gehaald. In het eertijds nogal sombere trappenhuis van het hoofdbureau aan het Haagse veer vervaardigde de Rotterdammer Jo han van Reede een wandversiering van moza- ïekscherven die een lust voor het oog is en die de dienaren van Hermandad wel met welbe hagen moet vervullen. Deze wand is dan ook een illuster voorbeeld hoe kunst bevrijdend op haar omgeving werkt Het was geen gemakkelijke taak, waarvoor Johan van Reede zich enkele maanden geleden geplaatst zag. De wand ln het trappenhuis ls zestien meter hoog en bijna vijf meter breed, zo op het oog vrij moeilijke maten om Iets mee te beginnen. Bovendien bevinden zich in die wand een drietal langwerpige vensters, die aan portiersloges van klein formaat op verschillende verdiepingen toebehoren. Deze vensters delen de wand als het ware in stukken en onderbreken hem op een hinderlijke manier. Het trappenhuis zelf Is van een misschien wel doelmatige, maar toch fantasieloze be tonconstructie, Er zijn dus nogal wat factoren, die be paald niet hebben meegewerkt om een kunstenaar te inspireren. Het is dan ook vermoedelijk een van de heetste vuren geweest, waarvoor de kunstenaar, die al verscheidene wandversieringen op bijzonder ver nuftige wijze uitvoerde, heeft gestaan. "j^U ze klaar is en het grauwe trappenhuis met kleur doorstraalt, kunnen wij van een geslaagd en tege lijk knap kunstwerk spreken. Van Reede gebruikte plantaardige motieven In gestileerde, soms abstracte vormen om de wand te verlevendigen. Hij kiest daar bij nooit de gemakkelijkste weg; integendeel, zijn pa tronen hebben altijd tets Ingewikkelds en vragen er om met belangstelling bekeken te worden. Ze ont luiken aan de voet, ln de hal, waat hij zijn eerste ob stakel, een ingang, vond en hebben daar ook de groot ste dichtheid. Toch puste hij voortgaande de motieven met mate toe. Deze werkwijze stelde hem in staat de kleur vrijer aan te wenden, grotera velden te gebrui ken en zodoende een evenwicht te zoeken van koel en warm. Da plaatsing van de scherven gebeurde ten slotte volgens een systeem, dat de stukjes ritmisch doet meegolven in het totaal. Een klok werd er vol komen harmonisch in opgenomen. Nog ntet helemaal tevreden breidde hü ziin arbeid ook uit tot het trappenhuis zelf door dit van onder tot boven voor een deel in gebroken wit en voor éen deel Detail van de zestien meter hoge wand van mozaïekscheiven in het hoofdbureau van politie aan het Haagseveer. in grijs te laten schilderen. Op deze wijze bereikte hij een passend akkoord met de wand. Door de plaats van de wand, de afmetingen en de oplossing, die Van Ree de er voor vond, is hij ongetwijfeld een van de spec taculairste in ons land. Hij moet de politieambtenaren, die er dagelijks voorbijgaan, wel blijmoedig en ver gevensgezind stemmen. yO0R een tweede maal in wel zeer korte tijd heeft men het aangedurfd in het warenhuis van Ter Meulen aan de Binnenweg een kunstmarkt te houden. Het succes van de eerste verkoopexpositie is daar na tuurlijk niet vreemd aan geweest. Ook nu valt het op hoe serieus de zaak werd aangepakt Het niveau van de kunstwerken is alleszins bevredigend en leek mij zelfs nog iets beter geworden. Het aanbod van grafiek is groot, maar deze techniek leent er zich dan ook bijzonder voor om de prijs binnen de perken te hou den. De beeldhouwers pakten al evenzeer goed uit, vooral met klelnplastiek. Niemans schijnt zijn atelier een grondige schoonmaakbeurt te hebben moeten ge ven om een paar belegen werkjes te kunnen vinden. Bij de kunstenaars, dit is duidelijk, leefde het besef om kritisch keus te maken. Of ook dit tweede experiment zal slagen, is een vraag, die pas over enkele weken kan worden beant woord. Luidt dit antwoord positief, dan is er alle reden voor om zich te bezinnen over wat nu verder te doen staat. Want dan schort er toch duidelijk iets aan galeries en expositiezalen, die zich soms kunst matig in het leven moeten houden, en moet er mis schien wel worden gedacht aan een heel andere aan pak van het vraagstuk kunst/publiek. Drempel en drempelvrees zijn dan geen loze woorden, maar een niet weg te redeneren feit. Luidt het antwoord nega tief, wel, dan is er nog geen man over boord. Dan zijn we nog even ver als we waren. Met dit verschil, dat wij, één ding heel zeker weten: het loont om eenmaal per jaar een kunstmarkt te houden. L. W. SCHMIDT (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, xaterdag, Brieven met rrove beledigingen ln allerlei va riatie» bad de 50-Jarige Petronella van W,-de L. uit Maassluis aan de 49-Jarl- ge mevrouw M. C. M.-de R. gestuurd. Vorige keer was verdachte niet ver- schtnrn, maar mr. Heynsius liet haar gilleren door de politie halen. Zij moest nu tevens terecht staan wegens mondelinge belediging. Het was allemaal begonnen, omdat de zoon van verdachte inwoont bij mevrouw M., met wier dochter hij verkering heeft. Verdachte geloofde hier echter niet in. ZU maakte mevr, M. uit voor alles wat mooi en lelijk is en trok de zeden van mevr. M. sterk ïn twijfel, Mevr, M.. die als ge.u:ge was ge dagvaard. r!ep verontwaardigd uit: ..Ik kruip heus niet met mevrouw d'r zoon in bed. Wat denkt ze wel-" De officier van justitie, mr. I. H. van der Roemer, vond dat dit gescheld maar eens uit moest zij-n. „De politie wordt hat ook beu om steeds maar tus sen belde te komen". Mr. Heijnsius veroordeelde de vrouw w&gens het eerste feit tot een geldboete van f 10 of twee dagen en voor het tweede feit tot een geldboete van 30 of zob dagen. En als een stok achter de deur kreeig de haatdragende verdachte veertien dagen cel voor waardelijk met een proeftijd van twee inar. DORDRECHT, saterdl, (AND) Omtrent de verdeling van koeten voor de bouw van een brug ovar de Dordtse KU hebben de provincie Zuid- Holland en de gemeenten Dordrecht. Dubbeldam, 'a Gravendeel, Strtteo, Maasdam cn Puttershoek een overeen komst bereikt. Het rijk U echter niet bereid een deel van de kosten, die op lï'/i mil joen gulden worden geraamd, voor zijn rekendng te nemen. De provincie wil de helft van de kosten dragen, de ge meenten de andere helft. Gedeputeer de Staten zullen Provinciale Staten voorstellen de bouw op dezelfde wijze be financieren als de Merwedebrug. De brug wordt, als dit voorstel wordt aanvaard, voor rekening van de provincie gebouwd. De provincie dtent elk kwartaal bU de gemeenten een declaratie ln. Men verwacht dat de brug over vier vijf Jaar tot •tand gekomen zal zijn. Zij zal een schakel vormen in de verbinding van de Beneluxweg via een geprojecteerde Rondweg rond Dordrecht an de Mer wedebrug met het centrum van hat tend. ROTTERDAM, zaterdag- Te Overschie is overleden de hee>r P. Har tog, lid vaSi de wijkraad voor de Chr. Hist. Unie. De heor Hartog, die 71 ja-ar is ge worden, ls vele jaren voorzitter van. de Overscblese Werkliedervvereniging; hij -is beaiuuralid geweest van de win kel iereverenigfcng Oud Overschie en de buurtvereniging mot dezelfde neam. De overledene wordt amaandag middag op Hofwijk begraven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De Rot terdamse haven heeft dit jaar al weer meer dan duizend schepen zien binnen komen. He* duizendste kwam giste ren, net ais in 1965, op 14 januari. Ditmaal was het de Nederlandse coaster Arran, die naar de Persoons haven ging, me* graan. PIM Doesburg is de nieuwe leider van ons voetballersklassement. Lazar Radovic, die zondag door een blessure niet kon spelenis naar de derde plaats afgezakt, maar zoals we maandag reeds meld den betekent dit niet dat de Joegoslaaf nu meteen is uitgeschakeld voor de Parool-beker Ole Madsen is inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats. Met twee achfcn en een negen teas hij de hoogst gewaardeerde spe ler van de laatste drie wedstrijden. De stand is nu: 1. Doesburg (Sparta) 107 punten uit 14 wedstrij den; 2. Madsen (Sparta) 104 uit 14; 3. Radouic (Xerxes) 102 uit 13; 4. Treytel (Xerxes) 100 uit 14; 5. Spinhoven (Xerxes) 100 uit 14; 6. Kriesch (Xerxes) 99 uit 14; 7. Kruiuer (Feijenoord) 98 uit 13; 8. tot en met 10. Eykenbroek (Spa7Ta), Bosveld (Sparta) en Snoecfc (Xerxes) 89 uit 14; 11. Van Dijk (SVV) 96 uit 13; 12. Hubert (SVV) 95 uit 13; 13. Heijerman (Xerxes) 94 uit 13; 14. Vail Toledo (Xerxes) 94 uit 14; 15. Bentzon Sparta93 utt 14; 16. Don (Fortuna) 92 uit 12; 17. Jacobs (Xerxes) 92 uit 13; 18. en 19. Teeuw (Excelsior) en Van ISde (Hermes DVS) 91 uit13. j»v«tlg<i t* Rotterdam, Haljplaatetraat 21, vraagt voor haar laboratorium Middelbare of M.U.LO. opleiding vereist Geboden wordt een interessante werkkring en eerti goéfa ealarlërlng, V Soll.cltaües te richten aan: f. De Rotterdamtche Droogdok Mij. N.V., v Poatbua 913, Rotterdam. -••• 1 v its-fy.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1