2.792 ongevallen in het verkeer 4? ihm;m£' Ook als ruïne nog groots Help de vogels aan voedsel in de winter Rotterdam! en zijn j omgeving spekken schatkist Schiedam dansles OUDE SLOT VANMATHENESSE IN 1619 Motie in raad APART FINANCIEEL STATUUT GROTE STEDEN JAAROVERZICHT Totaal 650 slachtoffers9 vijf doden Automobielbedrijf WALDO N.V. Doe liet wel met o verleg Sted. Museum in het weekend VOOR VELEN HOGERE BIJSTAND Brussel was model voor GAB-gebouw Rotterdam Vrachtauto's en bussen niet meer in woonstraten parkeren SCHIEDAM VROUW RIJDT MET AUTO IN GAT KERKDIENSTEN DIERENBESCHERMING VRAAGT: PROFESSOREN Citroen agent Brand ontstaan door oververhitte kachel opruiming HOOGOVEN Artsendienst Oorzaken Op zebra's KOERIERSTERS „De Club" zaterdag 15 januari 1986 - pag, S ujlW", *7 us i ClOM-ts. De stichtingsdatum van het slot van Mathenesse of „Huis te Ro- viere", waarschijnlijk gebouwd als tolhuis, gaat in de nevelen van het verleden verloren. Na de dood van gravin Aleid, die er woonde, werd het kasteel door de landvorst in teen gegeven aan Diederik van Mathenesse, naar wie het slot sindsdien genoemd is. De ruïne die wij nu nog bezitten, is slechts een klein stukje van de hoektoren van het eertijds vrij ruime kasteel. Dat het verval van het gebouw steeds verder voort schrijdt, is te zien aan de teke ning die ontleend is aan gegevens uit 1619. Ofschoon hierop nog slechts resten van het oorspron kelijk slot voorkomen is de ruïne toch nog heel wat groter dan het chameie stukje waar we riu tegen aan kijken. Het is duidelijk dat de ruïne van Mathenesse snel restau ratie behoeft, wil zij niet helemaal verpulveren. Octave DeConinck ,DE SCHIEDAMMER' is verhuisd Het kantoor van De Schie dammer is verplaatst van Lange Haven 103 naar Hoogstraat 76. Onze telefoonnummers zijn dezelfde gebleven, n.L redac tie 26 65 05, alle overige afde lingen: 2672 79, en 's avonds na half zes: 13 54 30. (Van een onzer verslaegevers) ROTTERDAM, Vrijdag. De 65- jarige mevrouw C. L. van Stolk moest gisteravond op de Van Oldenbarne- veltstraat uit haar auto vla het dak worden bevrijd. Zij was de tramrails gevolgd om de Coolsingel te bereiken. Te laat reali seerde zij zich, dat zij op een voor Let overige verkeer verboden rijbaan reed. Zij probeerde op de rails te blij ven, de auto raakte echter naast de 'rambaan en zakte weg in een put. Een 'b kei wagen bracht de auto weer op da weg. (Advertentie IM.) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Rot terdara stuurt aan op een afzon derlijk financieel statuut voor Amsterdam, Den Haag en Rotter dam, in overleg met deze beide steden zal er by de rijksoverheid op worden aangedrongen een zo danige financiële positie in uit zicht te stellen, dat een redelijk verzorgingspeil mogelijk Is. Dit is de strekking van een gisteren door zes van de acht fractievoorzitters ondertekende motie, die sonder hoof delijke stemming werd aangenomen. De motie werd ingediend door KVP- fractlevoorzittermr. L. A. Struik en niet me de-ondertekend door de PvdA en de VVD. Een en ander speelde zich gisteren af tijdens de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad. Een en ander speelde zich gisteren af tijdens de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad, Er werd nog een motie ingediend. Deze keer door PvdA-fractievoorzit- ter, de heer J. Reehorst en mede-on dertekend door alle overige fractie voorzitters. Aanneming was daardoor verzekerd. Daarin staat, dat de gemeenteraad pal achter het college van b. en w. staat, niet akkoord te gaan met de ministeriële beslissing waarbij het aandeel in de {zeer hoge) grondprijs voor de zogenoemde (ruim 2000 ERA-wonlngen wordt veriaaal van f5370.- tot f4150.- Wethouder R. Langerak van Sport en Recreatie, deelde gisteravond mee van de minister bericht te hebben gekregen, dat hij de rijksgoedkeuring voor de bouw van de sporthal De Enk op korte termijn tegemoet kan zien. Er mag met de bouw begonnen wor den, mits dit jaar niet meer dan zes ton wordt uitgegeven. SCHIEDAM Ned. Hervormde Gun. Grot» k«k: 10 uur en U7 uur de. H. W. Hem mes (H. Avondmaal). BetheBwik: 10 uur ds. B. J. Spattng en 19 wr da. J. G. Jwnen. Opstairfag&eifc: 10 uur dra. R. H. W*8- atnk en 1» uur ds, A. le Coq (Jeugddienst), Viedeakerk: 10 uur <J«. J. G. Jtnun en 10 uur ds. D. J.. SpaUn« Herv. Gem. Kethel De Rank 8.30 uur ds. W. Voni en 19 uur da W. Vans (Jeugddienst. Dorpskerk: 10 uur ds. W. Vans. Ned. Herv. Geref. Evstnr. Gebouw Ire ne: 10 uur en 10.30 uur d». J, Poort (Kime- rtic). Oad-K*th. kerk. Dam 18: 10 uur H. Leger dei üelli. Lar*« Haven 37: 10 uur HeÜlgingasamenkomBt en 19.30 uur Ver- toatingjtftmenknm*. Oerrtt Verboonstraat Op*n)uci)it»a«n«iaiom»t Alle «- mróNMtCQ oJ.v. majoor en mevr. A. DrttvwHSatoiuon. - ,,Chr. Geief. Kerk., Wanmd*: 10 uur ie*a- djeoatea^U uur di. H. vaDjMUvea Rotte r- Jehers'sGetuigen. VoSkggebouw: 18 uur Openbare towiuk en 19 uur Wachttoren- ROTTERDAM, vrijdag. Het: rijk ontving in 1964 van Rotter-i dam aan invoerrechten 977 mil-! joen gulden. Dat is tweederde van! het totale bedrag, dat de schatkist] aan invoerrechten incasseert,1 namelijk 1547 miljoen gulden. Per hoofd van de bevolking bracht Rotterdam in 1964 circa 1700 gulden op. Voor overig Nederland is dat be drag 950 gulden. Inclusief de invoer rechten betaalde Rotterdam per hoofd van de bevolking 2900 gulden en de rest van Nederland 1000 gulden. Te zamen bracht Nederland per hoofd van de bevolking 1120 gulden in 'b rUks schatkist. Dit zijn cijfers, die burgemeester w. Thomassen van Rotterdam gisteren aan de gemeenteraad meedeelde tij dens de laatste (derde) dag van de be handeling van de begroting voor 1906. De gemeenteraad is zonder hoofdelijke stemming akkoord gegaan met de be groting, ook ai staat er een tekort op yan 67 miljoen gulden. Een tekort, dat in de loop var dit jaar zal oplopen tot 90 miljoen gulden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Het ver keer in Schiedam heeft ook in 1965 een zware tol geëist. Er deden zich vorig jaar 2.792 verkeers-ongevallen voor, wat een niet onaanzienlijke stij ging betekent vergeleken bü 1964 met 2.486 ongevallen en b(j 1963 met 2,245. Daarbij zijn in totaal 650 slachtoffers gevallen (vorig jaar 635), waaronder, vijf doden (vj. 7), 134 zwaar gewon den (vj. 116)waaronder 28 (vj. 29) kinderen onder de vijftien jaar, en 511 (v.j. 512) lichtgewonden, waaronder 90 (vj, 107) onder de vijftien jaar. Zo blijkt uit het jaar-overzicht van de Verkecrsdient van dc Schiedamse po litie. {Aduertentifi IM.) Bokelweg 8890, Schiedam Tel. 15 3655. SCHIEDAM, rater lag. Nu de winter is ingevallen, Is het voor de vogels moeilijk om vcldoende voedsel te vinden. De afdeling Schiedam van de Nederlandsche Vereniging tot Be scherming van Dieren d. >et op alle vo gel- en natuurvrienden e m beroep om de nood onder de vogel? te lenigen. Laat ook de kinderen in le zorg voor de vogels delen. Hieronder volgen richt unen voor het voederen van vogels. Door vrijwel alle vot els wordt bruin brood met graagte gegeten. Ge kookte aardappelen en antere resten van de warme maaltijd, stepbeende- ren enz. vallen eveneens in de smaak. Bij vorst zijn vochthoudem e voeder- soorten minder geschikt, om' lat zij snel bevriezen. Er mag niet veel ..out in het voedsel verwerkt zijn. Ongekookte havermout dijkt een traktatie te zijn voor roodborstjes, merels en Lijsters, Ook doet men lijs ters en spreeuwen een plezii r met rotte appels, snippers appelschil t n klokhuis. Vooral bij vorst hebben vogels veel behoefte aan vet in de vorm van olie- riike zaden zoals zonnepit ten, hennep zaad en pinda's. Ook ongezouten spek, spekzwoerd, reuzel en - gestold vet wordt met graagte geg' ten. Men kan ook vetbollen maken of geheel klaar in de winkel kopen. Voer vooral 's ochtends, zodra het licht wordt en vlak voor de avond en dan kleine hoeveelheden die direct worden opgpgeten. op sneeuwvrije plaatsen en zorg dat de dieren niet aangevallen kupnen worden door kat ten. Drinkbakken worden tijdens de vorst afgedekt met kippegaas, waar alleen de kopjes van de vogels door kunnen (dit is om het baden te voorkomen). Doe eventueel een schepje suiker door het water om het vriespunt te verla gen. Watervogels Zorg ervoor dat de vogels niet van hun toevluchtsolaatsen worden ver jaagd, stort dus het voedsel vooral in het begin niet op de rand van een wak. maar in de nabijheid daarvan. Voeder niet op of vlak langs de openbare weg, daar dit leder jaar aan honderden vogela het leven kost en bovendien de dieren een gevaar wor den voor het verkeer. Hst voedsel dat men aan watervo gels kan geven is brood, in dobbel steentjes gesneden, geplette granen, graanafval, ongezouten gedroogde garnalen, grasmeel, mals. fijngesneden ongezouten vis, vlee«afval en vetten. Zwanen kan men fijngesneden boe renkool voeren. Om te voorkomen dat kraaien en meeuwen, die toch wel aan hun trekken komen, alles wegpikken, is het raadzaam in elk geval tegen de avond te voederen. SCHIEDAM, zaterdag. Een over verhitte kachel was de oorzaak dat er In het bedrijfspand van de firma Vfth dorp aan de Kommkuenlaam brand ontstond. De brandweer moest eerst oyer hot afgesloten hek kllmmen om bij hot vuur te kunnen komen, dat met een neveleteaal werd geblust. SCHIEDAM, zaterdag. Gezien de grote belangstelling voor de tentoon stelling Van schilderijen en tekeningen van Jan Roëde en de tentoonstelling van grafiek uit de jaren 1906-1920 van Erich Heckel, zal het Stedelijk Mu seum te Schiedam ook op zaterdag 15 en zondag 16 januari gratis toeganke lijk zijn. Van 17 januari tot 3 maart 1Ö66 zal het museum voor het publiek gesloten rijn. Voor het verkrijgen van inlichtin gen over kunstvoorwerpen bent u har telijk welkom op het spreekuur op maandagochtend van 10-12 uur. (Advertentie ïM.) van IJ januari tot 3 februari Weer zo'n uitgekookte aanble- ding Polyesterbandrecorder banden, die U, Uw leven niet zult vergetenI Eerste keus onbreekbare Poly ester langs peelb and en. (4 en 2 sporen) voor hen. die nooit genoeg banden hebben om ge luld op vast te leggen of die gesproken brieven naar familie leden ver weg sturen 1 Eerste keus Polyester band record erbanden, 300 meter In luxe plastic stapelcassette, banden die normaal fl. 18.- kosten. Maandag als speciale Opruimings-aanbledlng voor nog géén twee rijksdaalders, polyester bandrecorder band, In doos, 4 en 1 spo-1 ren. 300 meter. _j MAANDAG om 9 uur begint de verxoop van deze polyester langspeelbandep In luxe casset tes, 300 meter, In onze Disco- hoek beneden. jfe J%£Ê per band *jfj Per dient niet meer dan 2 binden, ef schrift, beu. Met de door burgemeester Thomas sen genoemde cijfers, zal Rotterdam te zijner tijd, na bestudering door een tweetal professoren, naar de ministers van financiën en binnenlandse zaken stappen. Het matena-al, dat is verza meld en uitgewerkt door het Gemeen* lelijk Havenbedrijf van Rotterdam, moet dienen de regering tot de over tuiging te brengen, dat de „grootste kostwinner van Nederland" zonder grotere steun van de overheid onmo gelijk kan werken. In dit verband merkte burgemeester Thomassen op, dal de haven Rotter dam Nederland in 1975, als Europoort en de Maasvlakte (totaal 4000 ha) ge heel klaar zijn en tot exploitatie rijn gebracht, één miljard gulden per jaar oplevert (250,000 gulden per ha). Een en ander is berekend op basis van de cijfers van 1961. De ..toegevoegde t waarde van de industrie bedroeg in dat jaar 15 miljard of één miljoen per ha industrieterrein. Een vierde gedeel te hiervan vloeide toe aan het rijk. Het Havenbedrijf verwacht intussen, dat Rotterdam, wat dc haven betreft, in 1975 praktisch gelijk zal spelen. De lasten worden geraamd op 80 miljoen en de baten op 79.6 miljoen gulden. Over de plannen op de Maasvlakte een Hoogovenbedrijf te stichten, kon burgemeester Thomassen niet meer meedelen dan dat er pas over acht 3 negen maanden een beslissing te verwachten is. Het bureau Koppers International, dat deze zaak in onderzoek heeft, heeft al eerder om uitstel gevraagd. Andere mededelingn, die de heer Thomassen met betrekking tot de ha ven deed, waren: de pijpleidingen, die Rotterdam als begin- of eindpunt heb ben, zijn geen gevaar voor de Maas stad integendeel. Over „gevaarlijk" kan hooguit gesproken worden ten aan zien van de pijpleidingen waar Rot terdam niet bij betrokken is. Steden aan de uiteinden van een pijpleiding trekken er belde profijt van. Per week wordt door Rotterdam voor een miljoen gulden aan zand ver werkt. De grote diepte waarop de monding van de Nieuwe Waterweg en de Wa terweg zelf wordt gebracht, levert geen gevaar op. Bovendien houdt Rijkswa terstaat deze zaak goed in het oog. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Circa 811 procent van het aantal ontvangers van bijstond zal een hogere vergoeding ontvangen. Het gaat om een verhoging van S 63,- naar 73,-. Het college van b, en w„ dat dit voorstelt aan de ge meenteraad, heeft de raad om een kre diet van acht miljoen gulden ge vraagd. De bijstand wordt met tien gulden verhoogd voor degenen die niet of niet meer bij het arbeidsstelsel met in begrip van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening zijn of kunnen worden betrokken en van wie moet worden aangenomen, dat zü blijvend op bijstand zijn aangewezen. Ook verhoging krijgen de zelfstan dig wonende alleenstaanden, kostgan gers en gezinsleden. Het Is overigens waarschijnlijk, dat het bedrag van ƒ63,- in de loop van dit Jaar nog met enkele guldens zal stijgen. SCHIEDAM In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: W H. Metier, Swammerdamstngel 43, tel. 209096: F. Jungerius, Jacob Catalaan 8, tel. 267355 en G. In 't Veld, Willem de Zwijger la an 23, tel. 2Ö8509: Geopend is apotheek t Gouden Hert, St Udulnastraat 58, die ook geduren de de volgende week de nachtdienst waarneemt. Er zijn nog veel moei* trieste cijfers te geven, waarbij we steeds als ver gel (jlcmg van 1964 er 'tussen haakjes achter vermelden. Bij al diie verkeers ongevallen wend vn 267 (213) gevallen zware schade aangericht en in, 2.403 (2.37) gevallen lichte schade. Bij de aair-rijduntgen zijn betrokken geweest 2.891 (2.345) auto's, waaruit wel spreekt dat het aantal auto's sterk is toegenomen; 71 (106) autobussen 280 (250) bestelwagens, 542 (555) vrachtauto's, 112 (101) opleggers, 751 (684) bromfietsers, 25 (22) carriers, 171 (139) mo'-oirfueéspn al dan ma! met zijspan en 288 (316) fietsers. 97 (94) vocttgangens boven de vijftien jaar zijn onvtxirzichtig geweest bij het overste ken en 78 (86) kinderen beneden die leeft(jd. Ach Micro (nogen) dieren wa ren oorzaak vam een ongeval. Er z(jn tol van oorzaken aan te w(J- zen voor dit grote aantal verkeers ongevallen. Als voornaamslen worden in het overzicht genoemd: niet verle nen van voorrang 534 (446); niet vol doende afstand houden 343 (270): doorgang niet vrijlaten voor verkeer 222 (193); onvoorzichtig wegrijden 95 (80); onvoorzichtig achteruitrijden 168 (168); technische gebreken aan de voertuigen 36 (35); onvoorzichtig ope nen van het portier 20 (15). Maar ook zyn 343 250) personen bekeurd wegens onoplettendheid, 125 (119) voor onvoorzichtig oversteken, 189 (170) voor slippen, 54 (41) voor on voorzichtig kerefn. 23 (20) voor „snij den". De irveeaie verkeersongevallen bob' ben zich voorgedaan op de drukke rou te Rotterdam-Vlaardiïigen en op ande re straten in bot stadscentrum. Ge specificeerd zijn dit Burg. Knappent- toan 249, Rötiendmnsedijk 194, Koe markt 107, Broersvest 181, Vlaardin- gordijk 113, Nieuwe Haven 155, Singel 56, Rubensplein 48, Gemrt Verboou- straat 42, Oranj est raat 19. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het nieuwe gebouw van het ge westelijk Arbeidsbureau aan de Schiedamsevest is gereed, staats secretaris dr. J. F. de Meijer zal het pand op dinsdag 18 januari officieel in gebruik stellen. Uitwendig lijkt het nieuwe Ar beidsbureau op een normaal kan toorgebouw. Binnen is echter al les anders. Uitgangspunt bij het ontwerp was de grote hal, op de begane grond, waarin de bemid delaars centraal centraal zijn ge groepeerd, daaromheen zijn de wachtruimten voor het publiek. Op of b|j zebra-paden hadden- 64 (192) ongevallen plaats, waarbij 25 personen verwondingen opliepen, in drie gevallen zwaar letsel- 20 bestuur ders van motorrijtuigen en 16 van bromfietsen kregen een rijverbod op gelegd. 21 (15) automobilisten en 30 fietsers en bromfietsers werden be keurd, omdat zU onder invloed van sterke drank bleken. 427 (353) maal is controle gehouden op voertuigen, waaruit 106 processen- verhaal voortvloeiden. Bij rijdende controle werden 136 bonnetjes uitge deeld wegens defecten aan de voer tuigen. vexxr gtadde banden alleen al 41. Er is weer te hard gereden. 543 (325) autorijders en 640 (801) brom- f: etsers kregen een bekeuring wegens hot overschrijden van de xnaxiarium- snalheid- De Jeugd werd b|j het verkeer be trokken. 122 jongens en meisjes van elf verschillende scholen doen als ver- keersbrigadiers dienst op acht over steekplaatsen to de stad. 1.372 leerlin gen van 47 scholen hebben deelgeno men aan het jaarlijkse iengd-verkeers- examen. Voor het schriftelijk examen zakten 89 kinderen en voor het practi- sche rU-examen nog eens 188, zodat tenslotte 1.037 (1.004) schoolkinderen het diploma verwierven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Grote voertuigen moren voortaan niet meer hinderlijk voor parten e woningen worden geparkeerd, Het college van b. en w. heeft een voorstel in die rich ting aan de gemeenteraad voorgelegd. Het plaatsen en laten staan van groto vrachtauto's e>n autobussen tn woonstraten Is de laatste Jaren vrij sterk toegenomen. Meermalen ont- "ö»gt de politie er klachten over. Ia het bijzonder van bewoners In straten met smalle trottoirs. In dergelijke gevallen tracht de poli tie bemiddeling te verlenen, door te bevorderen, dat de grote voertuigen op de in de omgeving gelegen parkeerter reinen e.d. worden geparkeerd. Hoe wel over het algemeen bevredigende resultaten werden bereikt, wordt niet temin, zo zeggen b. en w., het ontbre ken van een strafbepaling aoms als een gemis gevoeld. In bepaalde gevallen ken de politie ontheffing verlenen. De bemiddelaars ontvangen Iedere bezoeker in een zogenaamde box. De ze boxen zijn door verplaatsbare wan den van elkaar gescheiden. Om de be zoekers In een rustige sfeer te kun nen ontvangen is aan de akoestische afwerking, verlichting en ventilatie van de boxen grote aandacht be steed. Een groep bemiddelaars vormt een bemiddelIngssectie onder leiding van een chef. Het nieuwe GAB bestaat uit een hoofdgebouw van zes verdiepingen. De aan de Blekerstraat getegen zij vleugel telt drie verdiepingen. Ondor het complex bevindt zich een kelder ruimte, waar fietsen kunnen worden gestald. Met de parkeerruimte is het droe vig gesteld. Toen het gebouw in 1950 werd ontworpen was de gemeentelijke regeling aat bij grote gebouwen parkeerruimte moet worden aange bracht nog niet van kracht. Op de zesde verdieping Ls de voor- lichttngszaal (2000 mensen) en op de vijfde verdieping zullen beroepen ten toonstellingen worden gehouden. Op de begane grond is de bijzondere bemiddeling gehuisvest, o.a. voor in valide bezoekers. Het gebouw is zo ingedeeld dat ge makkelijk wijzigingen kunnen worden aangebracht. Mocht de werkloosheid plotseling sterk toenemen dan is er voldoende ruimte om alle bezoekers te ontvangen. Onder leiding van deskundigen van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid worden ter oriënta tie bezoeken gebracht aan arbeidsbu reaus in Aken, Dilsseldorf, Luik, Brus sel, Amsterdam, Den Haag en Den Bosch. De Duitse bureaus kennen het boxensysteem niet. Maar het Brussel se gebouw kwam het meest met de Nederlandse opvattingen overeen. E;ussel heeft dan ook min of meer model gestaan voor het nieuwe Rot terdamse kantoor. !lli Foto - Film ROLFtLMS VERGETEN? D« automaat Btaat voor u klaar, Alle aoorteo film. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. R19 PASFOTO'S. Klaar terwijl u wacht. Foto Van VUUren, Hoog. straat 6. Schiedam, tel. 206720. Let op Juiste adres, Rl» Diversen KAPSALON lIÉUtNE De eatern voor do betore por. manent. Stroomloos voor icdor haar geschikt, 7.M. Hélène tlede -permanent. de meest ideale natuurlijke permanent 110. Gratis helen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène. Rembrandt- toan 22. Schiedam, tel, 267170. 11,— reductie, H30 A'Ol'ie CtuhH'fi njar ÓOb voor (johuwdon an ji. umrnn Ook prtvétos alle bals in hilton Dansinstituut Giaaf PloriTiütf.i.il -14 HvtfluiU.irn Telwloori i i 2ti 2 2 Aijnjj.. Retor Dansandorwiis SDfi-Ja

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2