rie maanden voor Turk Tekort niet in belang van het land ZWAGER MET DOLK IN RUG GESTOKEN Jansen bokst tegen Martin De 'Gijsbreght BURG. THOMASSEN WIL MEER GELD Positie grote gemeenten vergt aparte regeling ROTTERDAM RIJNMOND Officier hield rekening met belediging van gelovige verdachte door slachtoffer Chauffeur lichtte even bij REUMATISCHE EN SPIERPIJNEN in Rotterdam Feijenoord weer zonder Moidijn Vecrlijï jaar bij Energiebedrijf Mutua Ainii'itia met stuk van Maugham PLUIMPJE VOOR RAADSMAN VAN PRESIDENT RECHTBANK VOOR GLOEDVOL PLEIDOOI <;i:ln concrete PLANNEN VOOR ERTSIM.fl'I.F.IDINC IN BRAZILIË BELEDIGING Frequentie bus diensten Ragom gaat omhoog en Harry Bild Marquitos w il weer spelen bij Blauw Wit Twee jaar geëist tegen inbreker CANADESE BANK Opbrengst fancy-fair VESTIGT ZICII Rennies(;% IN ROTTERDAM BEGRIP BRIEF door HANS BAAY DRUK PROBLEEM GEEN OPZET Ledenver gaderin g Consumentenbond Plaats een KottitttUt Telefoon 13 64 30 ELECTROSTOOM adm. medewerkers(sters) bankwerker twee leerjongens WINKEL pag. 4 - woensdag 19 januari 1966 GISTERAVOND om kwart over acht wilde de 44-jarige chauffeur G, W. J. van Wijk in da Hartdra versstraat even zijn auto repare ren. Met een brandende sigaret- tenaansteker trachtte hij het defect In de motor op te sporen. De wagen raakte echter in brand en de brandweer moest eraan te pat komen om het vuur te doven. De auto Vauxhall werd zwaar beschadigd. (Adverttntiê LM (Md<MII|k« vtrilcMlng van "Doorstraalt" tcrlkhtmd wettel» tn splereo lot la dt gewrichten DeumnUKht pljnin, »plt, sanuwpljntn. vtr»tulklngtn, «lijve nek «n l«demal«n n*«ti w«rkt uulltr, ni«t* werkt «angenamer lw vtrllchtlng van nljn dan Al gu*l-balsem. Onmiddellijk ln da huid doordringend, warkt AJgtial dlip op d« vmluli In tot aan d« hxu/d van de pijn (ronder opparvlakklue wamtauniatU of Irritatie van da huid t« veroorzaken) in doorslroalt verlichtend wvafHla an »pl«r*n tot In da gewrichten Reumatiwhe pijnen en «tljfhald maken apotdlg plaat* voor «en durend gevoel van verlichting tn welbehagen. v/arht niet Int de pijn uitbreekt I Zorgt 4«t U thul» altijd een tube Alaual bij n* hand hebt om extra bet nodig It de pijn ta varlkhtan. A 1-GI.SAL bij alle aputh. ca drog. DfcN HAAG, woe nadat (ANP), In de hoofdpartij ven een Internatio naal bokt pro gram ma, dat promotor Theo Ifulinuar maandag II januari in de Hugae dierentuin houdt, aal del Rotterdammer A»d Janeen uitkomen, tegen de Fr mm w« I terg c wicht Roger, Martin. j Voor de alt prof nog ongeslagen! Janzoo zal het de eorirte maal tljn dat htj over acht ronden van drie minuten' bokat Martin bok#te tot nu loe zeven- t.en maal al* prof, by behaalde negen' overwinningen Kr /tin d av<»nd twee protfpsrtUen j De AineterdarnM bantemgew eht Ge rard Berkhout komt eveneena over' acht ronden uit en wel tegen de in, Zwiticrland wonende Italiaan Antonio Spano, die enkolt maanden geleden onbeiliet bokite tegen de Inmlddeli frof geworden Olym plecht kampioen W4 ln het vlieggewicht, Fernando A'zorl It De halfrwaargewieht Jan Lubber* (Amsterdam), die aan Jaar geleden lijn profdebuut maakte, maar daarna n et meer tn de ring kwam, krijgt tn i zijn tweede partij de Parljzenaar Jean i CapltolJn, die zUn debuut als beroepa- bokser maakt tot tegenetander, Deee pariij gaat over zei ronden Het programma In Den Haag wordt aangevuld met amateurpartijen waar- In o a bokaen Rudl Lubben (Amzter- dam} en Tommy Netten (Den Bosch), heiden Nederlands kampioen in res pectievelijk het htlfïwaatgew Icht en in ddengewu ht (Van ocue kunstredactie) T\E Nederlandse Comedie heeft fli- teravcwul ln de «otterdam** Schouwburg Vondels „GUsbreght van Aemeael" gespoeld tn <1e r*gle-opvat- tuig van Han Hentx van den Berg met ia dw voornaamste rollen Ha na Boa- winkel en Loua Heneen. Deze voorstel- I ling ie in deze krant al zo grondig gt-1 kraakt dat we hierop niet meer terug hoeven te komen Dat U voor de Rotterdamse voor •telling ook nauwelijks nodig want n* overgrote deel van het publiek kond niet naar dt- schouwburg om een •vond tonerlgonot, maar om op «en nie', teveel tU 1 i« beslag nemende wu- at eern verplioht punt van de Utera- tuurltjat voor het eindexamen van de middelbare school ai te werken Het la eigenlijk wel jammer dat deze )o.i- gelul dan een dergelijke voorstelling voorgeschoteld krijgen, want t.Wzc be derft ln één avond waar why nlljk I meer dan de kunatcomniiMlr voor de j Jeugd i» maanden kan goed maken ROTTENDAM, woensdag G later- morgen Ls in de nevenzaal van café Boulevard aun ri< Burgemeester Bau- msnulaau de heer G Lansbergen, op zichter A bij het Energiebedrijf. af deling keuring \#n installaties gehul digd omdat hü veertig jaar ln gemeen tedienst was De jubilaris werd toegesproken door Ir K A Wuliirlngh adjunct-dit ex teur van hot Ehergiel» dtyf du* hem na men» het gemeentebestuur meerite ld* dut de zilveren eremedaille verbonden ain de Orde van Üranje-Nassau was toegekend (Van een omrr vrralass everat ROTTERDAM, woensdag, In de goed bezeil* grate taal van gebouw Palace gaf (Ulrravond de dit jaar BFventtg Jaar bestaande Rotterdamse dfrtmnutle rlub Mutua Amklta. een van haar jaarlükse opvoeringen. Nadat de v*»orzitler, de heer Reyn- goudt de aanwezigen nog even herin nerd had aan het komende carnavals- feest dat dinr deze verenig'ng in rie1 Rlvlèrahol wordt gr organ! aeerd werd da conMNlia „Heeft Constance gelijk" van Somerset Maugham, onder re gie van de heer Zevenbergen opge-1 voerd, Na afloop uu er bal mrnv t Cor da Graaf en *Un or kaai (Van ecti omar verslaggeefster*) ROTTERDAM, woensdag. - De karakters van de 35-jarige Turkte wegwerker Haci Turan A. en zjjn zwager AH Ayik, die belden sinds korte Ujd in Nederland werken, liepen nogal uiteen. Op 22 december kwam het tot een uitbarsting: A. stak «Un zwager een dolk in de rug. De rechtbank veroordeelde de Turk gistermiddag na beraad tot een zeer milde ztraf: drie maanden met aftrek. Het boterde ai lang niet tussen Ha ci en zijn zw*g*r Ze wf-en naar Ne- de.land gekomen om meer geld tc verinnen Belden werden aanKrs.ttla sis wegwerkers by de Spoorwegen Han is een zeer gelovig mohamme daan, zijn zwager daarentegen neemt het niet zo nauw Ook daarovar ont- atorvden runea. Haci atuurxle veel geld naar zjjn vtvmw ln Turkije. Maar AU, die wal Miillpr en Co.: ROTTEFtDAM. woensdag (ANP) Naar aanleiding van een bericht, ont- Ifeml aan ..Porta and dredging", een uitgave van I H.C als zou MÜtler en C" NV lc Rotterdam overweg* o een pijpleiding van 400 km ta bouwen voor bet vervoer van IJterert» van haar wLngebied m da Braziliaanse een* de bloemetjes buiten zet en graag een glaasje minder nasr zijn vrouw Het gevolg drinkt, stuurde wai dat AU boze brieven van zijn vrouw kreeg. Ha cl en AU woonden in hetzelfde pension. Na het avondeten op 22 de cember moesten beidan hun borden tact Srovlncta Mina* Oer a Is naar Rio dt ansiro, wordt van d« zijda van de directie van Müllar en Co medege- wordt van d« ryde van de deeld, dat van enige concrete plannen voor de aanleg van deze pijpleiding op het ogenblik geon sprake Is Het' ond»*r/<jek, ingesteld door het llbr.ra* tor'um van IHC/Holland in Delft be-' trof volgens de directie slechts een; studie om de mogelijkheden m deze te onderzoeken (Van «ui correspondent) RIDDERKERK, waenadag, Da ntenwe directeur van de Ridderkerk- ae busonder neming Ragom mr. W. HuUman hoeft verklaard, dat hij de frequentla van de diensten wil opvoe ren. HIJ eel' ..Het publiek heeft lieve- e«n hogere frequentie dan een halte, d cht bij huls, waar alochti solden een bvu komt" Dt hogere frequentie gaat| dus ten koa'o van e«n to groot moge-1 lijke bediening van de wijken. I De huidige trajecten worden daar om Iets gewijzigd. De busdienst Rid derkerk-Rotterdam v v door de Maai-; (Van on se sportredactie) ROTTERDAM, woensdag: Het elftal, van Fe Urn oord dal aondag tegen MVV. speelt ta geltlk aan dat wal met 4—0 von F.C. Twente won. O >k al* Mculljn en B ld hersteld suilen z'in van hun x'ek*® zullen zij n.et worrier opgestclri Manager Brox' *n tra.ner Kment geven er de voor- k*ur aan hun ploeg, die zondag goed heeft grepeeirt. niet U wl)zl**n Harry Btid I* vandaag \oot het eerst bulten geweest De dcxtr angina geptakfde Kn Moul.jn lig n«g op bed (Van uitzi «.p.»rttv*tootlc AMSTERDAM, dinsdag Marqui- "os, rie hpeen* halfapeler van Blauw Wit dlc begin deux im*r plotseling cn /■nlir nu»lowweu xan zim vcrent- g ng t^ajt Spanje wrtn»k om riaar tr hcr»ttlLn van een brenbleaiur*. is in ons la.i l uruggrkvcrl HIJ heeft lila iw Wrt laten weten, dat hu weer wil «pelm lie \i»*n i latuw \trenig1ng die Mmquittis onmiriiellijk na zyn heime- luk irrtiek heeft geschorst, hreft h*m mvlegi» l»cH, riat ht| ztrh "p de eerU konun U 'watuumvrgadering zal die nen te vrn antwoordt n tunnel blijf' bes'aan, maar er kom» eveneens een d enst over de Van Brle- nenoordbrug De Nederlandse Spoorwegen heb ben onlangs aandelen van ae Ragom overgenomen Men maak e toen de heer Kt» iman directeur. d:e k »1 di recteur ts van de WSM, eveneens «en dochter >nd er neming van de NS J Van een oairr verslaggeefster») ROTTERDAM, woensdag. Twee jaar gevangen bates f met afteek eb- te de OffleUr raa Justitie, mr. I. D. de Jong gisteren tegen de XI-jarige havenarbeider H. B.. wegens een groot aan UI dbfstallm. Tegen de !9-J*rtge havenarbeider j M van der H werd twaalf maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk gcelat. Samen met B. had hij ongeveer zeetien diefstallen uit auto's gepleegd Het aan'al gevallen van diets al of me icpLcht ghv d aan d'efs'al, da. ten j laste wus gelegd, was slechts een; bloem'erng van het geheel B pleegde het merendeel der in braken samen mei zyn broer Meestal fungi-er de hy als uitkijk Dit alle* ge beurde tyden* het proefverlof van de! <erbewhikkuv0itell>ng. die B by zijn i laatste vonn-s krevg In totaal is hy| seven maal veroordeeld j De Officier zag geen heil meer in B„ I daarentegen wel ln Van der Hdia nog nooit eerder met de Justitie ln aantak-ng i* geweest Beide verdach ten werkten b(J hetzelfde bedrijf B sleepte de Jeugdig* Van der H mee' tn zUn tnbrekersoraktijken Uitspraak dinsdag l februari. (VdTi een i nret wnslaggevi «OrTERDAM. wroermlsg Dc opbrengst van de Un cef-fanc>-falr in de Blauwe Zaal van he' twu sgebouw heeft /IJ 4X180 opte- braiht De prijzen de op de hiervol- votuie munnier* vielen, zijn nog niet a fgt UuttUt IriSH, 1047. 1512, UO0 en 1187 Mdttprfenlig M firofidcfid /n<ioj;Z(iu/ hefpen Jirckt (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM. wo*n«d»| De Bsnk of N)vi Scot.ade op een na oudste bank van Canada. Heeft een kantoor tn Rotterdam taan de West- blaak) geopend Het li de eerste fl- ItaalveeLglng op het Europe»» conti- nen' Rotterdam werd ullgekozen omdat S3 procent van de handel met Cana da via Rotterdam tot a'and komt De Sco.ta Bank, die net to groot u at» de Amro Bank tn de Algemene Bank Nederland samen, gaat zich in hoofd taak bezighouden met de exportfi nanciering. en bestek naar de bijkeuken bren- Ïen. Op hst moment, dat »y er sten en, uitte All zo'n verschrikkelijk' belediging aan het adres van srin zwager, dat deze de dolk uit d* sche de trok en in All's rug stok. Dezt «ak te bloedend ineen. Haci rende In paniek weg Hst me» Is hO onderweg verloren. Enige tijd later werd hy op zyn kamer gearrer- teerd. AU wordt volgende week uit het ziekenhuis ontslagen. Hy Rep een wond en een bloeding ln de borsthol te op De rechtbank had wel begrip voor de omstandigheden, waaronder het mlslnjf had plaatagevonden. De Turk se tolk verklaarde, dat ieder* Turk tegen wie een dergelijke belediging was geuit, een klacht bij de politie in dient. De president van de rechtbemk, mr. R J Brunner nam drt graag aan. maar vroeg, waarom Heet een dolk had gekocht Daar wist rie rmademan. mr M. J P Verburgh. het antwoord op „Vijf maanden geleden Is er ln Limburg een Turkse arbeider gedood door en kele Nederlander*. Had voelde zich bedreigd en kocht een dolk" De tolk vertelde, dat in Turkije de rechtbank ledereen die ln het bezit i» van een riolk, zes maanrien de gevange nis ingaat, wanneer men wordt n- pakt. Verdachte, een magere man met binjfe ogen. overhandigde de recht bank «en brief Hierin schreef hü. dat hil het in de gevangenis niet uithield OTTERDAM zit al enige Jaren financieel omhoog. Dreigde het gemeentebestuur tn 1994 met de var koop van o a ziekenhuizen, vorige we** kwam burgemeester Thomas sen lo de gemeenteraad met cijfer* op tafel die moesten aewztonen dat het niet in de eerste pleet* «en Rot terdams, maar veeleer een nattooaad belang is om de Maasstad meer geld toe te wijzen. Helemaal zeker ia burgemeester Thomassen oiat van zijn zaak: „Km deel van cftixe cijfer* bekijken we met enige aarzeling. Daarom hebben we twee professoren verrooht om de ze cijferi zo kritisch mogelijk te be studeren om ons op voorhand te wa penen tegen kritiek van Den Haag," Het moet dus een zeer weloverwo meente zwaar zal zuchten onder de last een economisch centrum te »jn. Wanneer we de Waterweg en de havenbekken» langs de Waterweg nemen, daarvan betaal» Rijkswater staat twee derde en de gemeente een derde Maar de aanleg van in dustrie-terreinen wordt geh«el door Rotterdam betaald, zoals bijvoor beeld de Botlek. In België zou zoiets nooit gebeuren. Het voornaamste punt waarop wij hameren: er bestaat geen relatie tus sen wat we hier voor de gemeenschap verdienen en wat we ontvangen een dit mogelijk te maken. Hetzelfde Eeldt voor Amsterdam en Den Haag e moeilijkheid met de drie grote ste den is dat zij helemaal buiten de nor male gemeenteUJke schaal vallen. Ze zyn de kostwinners maar dat moeten ze ook kunnen bUjven. Dat houdt in dat er voor hen maatregelen getrof fen moeten worden, dw niet verge lijkbaar zlJn met maatregelen die je bijvoorbeeld voor Lelden of Maas tricht i P Burgemeester THOMASSEN vestermgen om geld te verdienen pri mair dienen te komen. We willen toch de welvaart draaiend houden? Wanneer we hier een kip hebben die gouden eieren legt. moeten we de mogelijkheden hebben om voor die kip een hok te bouwen De voornaamste bron van inkom sten wordt gevormd door de uitke ring uit het gemeentefonds. Deze uitkering stijgt progressief naar mate de gemeenten groter worden Maar die stijging is volgens burge meester Thomawen veel te gering, „Wanneer men de tekorten op het openbare vervoer van een middel grote gemeente vergelijkt met de tekorten in Rotterdam, dan blyken die niet tienmaal maar zeker hon derdmaal zo groot te zyn. Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen. Het zijn juist deze tekorten die heel zwaar op de grote iteden drukken. Maar in do uitkering van het gemeente fonds is dat niet verwerkt.,f Burgemeester Thomassen zou overigens niet van het gemeente fonds ef willen. „Den maken we al- la andere gemeenten tot onze vijand." gen takhsche beweging worden tb net spel om meer geld utt de rijks kas Eén ding wil burgemeester Tho- maeeen op voorband duktoHJk stel len: „We willen geen extra greep doen uit het Gemeentefonds, want dan zouden we <Je andere gemeenten benadelen." RIJK Wat hij dan wel wil „Het rijk moet bepaald* infrastructuurmsa'-re- gelen voor zijn rekening nemen, zo als het aanleggen van wegen, ha- venustruslngen. kanalen, bruggen. In Nederland betalen de gemeenten dergelijk» zaken of helemaal zelf of voor een groot deel. In ander* lan den is het zo dat he»t njk dergelijke projecten financiert en daarna het beheer overdraagt aan de gemeenten. Dit om te voorkomen dot een ge- zou treffen," Is het geen normaal economisch principe dat men daar het meeste geW investeert waar men verwacht het meeste te zullen verdienen? Burgemeester Thomassen: „Dat proberen wy ook duidelijk te maken door deze argumenten aan te voeren Maar waarom ls het kennelijk zo moeilijk dit duidelijk te maken? Burgemeester Thomassen: weet ik eigenlijk niet. Misschien om dat er in zovéél gemeenten allerlei dingen moeten gebeuren. Ze oefenen allemaal druk uit op het ryk. En op zichzelf zyn hun eisen niet onrede lijk- Ze vragen allemaal nuttige din gen, zoals wegen, recreatievoorzienin gen. bejaardentehuizen. Daardoor wordt de druk van de totaliteit der gemeenten op h®t rijk heel sterk. Met als gevolg dat er ln Den Haag een te- Senaruk ontstaat en men gaat zeggen at de gemeenten hun eisen moeten matigen. Maar dan zeggen wij dat men wèl tn de gaten moet houden dat de ln- Wat dan wel? „H«t probleem is in beginsel haast onoplosbaar, Man gaat er van utt dat de gemeenten hun eigen huishouding beaturen. Maar wanneer een huisvrouw niet rondkomt, kan zy twee dingen doen: haar uitgaven verminderen of zor gen dat er meer inkomsten komen. Dat ls voor ons onmogelijk. Waar moeten wy op bezuinigen? Op de sa larissen, het personeel, de politie? „Dat Dat kan niet. En onze Inkomsten kunnen we ook niet vergroten want de bronnen waar wij zelf over be schikken zijn van zeer onderge schikt belang" Burgemeester Thomassen beseft dat het voor de minister een zeer moeilijke materie is, „Alle gemeen ten trekken aan hem en voor de drie grote steden meer geld uit het ge meentefonds beschikbaar stellen, zou politiek geen haalbare kaart zijn Dat willen we ook niet. Wij wil len een aparte financiële regeling voor de drie grote gemeenten in verband met hun aparte plaats in onze economie Hij kon met niemand spreken Eelf up. pekt Haci maar twee woorden Ne derlands: rie naam van de straat, waarin zijn pension 1* en „Spoorwe gen" waar hij werkt De Officier van Justitie, mr. J. D. de Jong. achtte het opzettelijk toe brengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen „Ala een Nederlander een dergelijk miedrUf begaat, ets Ik een «tref van minstens een Jaar". Maar rie officier wilde rekening houden met ht>t feit, dat het hier twee Turken be trof met ander* gewoonten dan Ne- d*rianter» Teven» hield Hij rekening met de belediging Hij wild* daarom ln dit gtval cm lage straf vragen tw maanden met aftrek. De raadamaa «ehtta alaehta een voudige nüehandeltag bow—n. „Hü had s«en op—I tfja swager iwtsr |l- ehameiyk letsel t— tc brengen. Haci, i de naam aagt het al (maa die la Mek ka la gaweeet), Is sear gelerig. All1 hield aich niet san het vasten, Dsti wa« bet begin voa da moeilijkheden". Mr Verburgh hield een gloedvol be- toog. waarin hij wew op net feit, riat Hifi uitgeput ls door het vasten tij- lens de Ramadan en door het tsole- mtnt ln het Huis ion Bewirmg Ver lachte heeft tot dusver geen bezoek mogen ontvangen, behalve de tolk i Do raaisvnan vroeg een straf, die B«- 1 lijk was aan rie tijd in voorlopige hocht< nu doorgebracht. Mr Brunner maakte de raadsman i rm compliment voor aUn pleidooi- „Ik hoop, dat als Nederlander» In het! buitenland terechtstaan, *U een even' goede bUstand krijgen, als u nu aan riez« Turk hebt gegeven". Na beraad achtte rie rechtbank zwar» mishande ling b* weien. ROTTERDAM, woe—dag. „Het is schandalig, dat er nog onveilige elektrische apparaten op de markt sUn", sel gisteravond de directrice van het bondibttreau vin de Neder lands* Co—tune a tea bond, mej. A. G, Fronten UJdrtu een ledenvergadering van de afdeling Zuld-HoUaad IX la het gebouw ,J)e Heuvel". Mej Transen gaf een concreterI beeld van het wark van de Conaumen-j tenbood, dat gericht ls op onder ande- re ledenservice en warenonderzoek „Hel doel van dit warenonderzoek i». riat rie consument zyn keuze zo zuinig mogelijk kan doen", zei ze. Volgens haar blykt het bedrijfsleven gekant legen dit onderzoek. Van die kant wordt geredeneerd' ,.D* Co—urnen- lenbond praat de klsnt het goedkoop ste, dus ook het slechtte artikel aan". „WU willen juist de concurrentie ln voor de dienstverlenends sector ver- hogen", zei mej. Fransen. Zy weee cri op. dat de overheid, de semi-overheld en de Commissie Consumenten aanga-' tegenhed«n in de SER steeds metr be-j larzg hechten aan het oordeel vin de Consumentenbond. j kan plaauen enkele voor administratieve werkzaamheden van uiteenlopende aard In diverse afdelingen. Gegadigden In de leeftijd vin 16-16 Jaar, die een M.U.L.O.- of een daarmede gelijkstaande opleiding hebben genoten «n/of over enige kantoorervaring beschikken, genieten de voorkeur. Inlichtingen omtrent tewerkstelling, beloning ent. kunt U ver krijgen dagelijks tussen 9 en 16 uur op het kantoor Elektroweg 22. Gaarne na telefonische afspraak onder no. 180260 toesteJ 05. Schriftelijke sollicitaties aan: ELECTRICITEIT MAATSCHAPPIJ ELECTROSTOOM N.V. OQTTWOAM .MKT*OWt»«a- PO*TWJ«»OI.T*t_»»Oi»0 MENNINS ft CO'S HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. vraagt voóc direct een voor het repareren van onderdelen van tuigages e,d„ alsmede voor dezelfde afdeling reparatie. van IS19 jaar voor alle voorkomende werkzaam- beden. Goed loon en gosdt sociale voorzieningen. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan ons adres WIJNHAVEN 10, ROTTERDAM. Telefoon 010—144344. AANGEBODEN 1* Mlddtlkuuhitraat Sdiimng, i«rgf»MirpMn ei trtrrw gndw gr. ma fadgnrotórttibvneu wfT. fwg? da Haart..i| til Meariatn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1