Branden in Lyon en Frankfort richten aandacht op Rotterdam tegen Liberty- R'dams bedrijfsleven verkiest Noord boven Schiedam Piet Wijling BEDRIJVEN WERKEN SAMEN BIJ PREVENTIE schepen N.C. Brink (26); komt onder kantelende tractor Laatste kans/ voor DWS kampioen van Zuid-Holland ROTTERDAM RIJNMOND UNIEK '0fl Weer clllWtjc Stopplaats internationale treinen n r/c. MODERN Ir. it. Fokkin^a hield praatje over Pendreehl Twee Hamburgse werven gaun fuseren Jonjjens aaitjii'hiHiden voor plegen ontucht Sportprogramma BgaaaHiig MijiKluiliii» leidt tot Makingcn in I.uik I Leerling- en gevorderde naaisters gevraagd i- N.V. J. van Bekkum Joop y. d. Berg Boksen in Odeon dinsdagavond Rotterdam-V AS eindigde gelijk ftg. 4 - donderdag 20 Januari Wf Gevaarlijke opslag (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Rampzalige branden op olieraf finaderijen in Lyon en Frank furt hebben onuillekeung de aandacht nog eens gericht op de massale opslag van aardolie benzine en gassen langs de havetm van de /Vtenue Water weg. De beu oners van Hoogvliet zijn reeds long gen end arm het uitzicht op de olietanks van Shell, Galt ex en Rf'M. De vreem deling et hier uordt nog steeds gphoetd door het uoud van alu minium koepels, pijpleidingen en stalen geraamtes. Hur ublcr die metalen winden loert een gevaar. waarvan h(| *lrb niel altijd bewuei la. In totaal worden op Rotterdams gebied 7,1 miljoen ton aan aardolie, benzine en derivaten bewaard l>e meeaten aj)n brandje - vaariyk, aeer explosief en (sommige, «elfa aeer glfUg, Acrylo-nltrllc en foa- geen i(Jn voorbeelden van de*e laat- j sta troep, "Wc hebben op een gedetaiH#e-de kaar, vluchtig geteld hoe voel tank* 1 grote en kleine, er staan opges'eW j langs de Dorde Petroleumhaven HetJ zijn er 5D0 En dit is nog maar oen ge- t ring doel van da totals opilag j Gelukkig zijn cr mensen m itc/t»er- dam die zich zeer wel bewust zijn van het gevaar, da' ileze concentratie van explosieve stoffen Ui *k*h bergt Aller - ««rat natuurlijk de Rn* ten-damn brandweer, maar daarnaast zijn het de raffinaderijen en chemische mdu»- trleën die terdege onderkennen aan. welke rlatco's hun bedrijven bloed- •taan. Wat heeft Rot* terdam, en wat hebben de bedrijven i zelf daar nu legenovtr gesteld' I AUereerat 1» er binnen het kader van de itlchting Europoort-Botlek b«- tangen een «amenwerking lot stand ge- j komen, die uniek ia In Europa Vele grote Industrieën, onder meer Esso. SheU-Europoort, DOW Nieuwe Ma- tex, Verolme, en Pakhutameeeterrn, hebben tn de loop \a« iöfil reeds een „pool" gevormd, met het doel geza menlijk rampen te kunnen bestrijden Op het terrrein van de Nieuwe Mattx en op de raffinaderij van Gulf la voor gezamenlijke rekening een vooriaat); gevormd van 3 5 000 hier schulmvor- 4* Stalen geraamtes en opslagtanks benzine en gatssen (Van onze *cheepvaartredactie) BOTTERDAM, donderdag. Het voortbestaan van de ln de oorlog ge-1 bouwde achrpen van bet Llberty-lype ta alweer moeilijker geworden, door dat Liberia heeft besloten, na t Juli as. geen schepen meer In het register op Ie nenirn, die viW»r JÖtU «Un ge bouwd. Ui' beteken' dal a'lt g«-!u en Ie d* *1 wih fic Wcrcl i^*rli>g gel» «uw to «ilie- piii dm nok vele Liberty mot mo«r i n i'lnr <te vlug vah Liberia de zg godknpe vlug kunr.en wordt n ge bint bi Nada' <lt' t etzt kt-raari al bowl den hadden een extra premie ui te atollenI op do verrek ermg van gt «edeten die in» trfi l.bei'vvhp WHvien vcr- ik i «I kun d, iimniiiMtl vim d. 1 du rnansv ttger ng uit eon n <uw iuw- tp «yen ho I bt»r v-»t hip wo-den tH- j ui vd IITKIXIIT/ROTTKKDAM/VLAARDINGKN Niet de NS. maar liet Kolterdam^e hedryf sleten is te raat woordelijk \oor de lwnd-j linvinu vim hel Statuin Rotterdam-Noord nis stopplaat*» van de internationale treinen, die vui Utrecht naar en van Hoek van lltdlnnd rijden. It J Lohrnnn, president-directeur van de NS, heeft vorige week op zijn jaarlijkse petscmifetentie nadrukkelijk gesteld, dat de NSj Schiedam prefereert als stopplaats voor de internationale treinen, iti.1,1 r dut liet Rotteid.in^e bednjfslevcn blijft vasthouden aani Kotteid.u'i Noord HOEK VAN HOLLAND donderdag De 2S-jarlge Njc-> Cre-n^lH Brink u" Hinsb-'ck u woensdagmorgen om ht.'t ]e,,n g< komen in d> O-anjebui- Opol ic-r in Hoek van Holland Sa men "iet een college verrichtten zij met twee tractors werkzaamheden in de polder De betde machines waren m»t een kabel verbo-idrn Door de be varen grond kantelde een van de tractors en hoewel de kabel in zo'n I geval zou moeten breken gebeurde dat niet De bestuurder kwam onder dt d-ir 'on zware tractor te*echt en eon gewaarschuwde «n-Li kun slechts de duo 1 constat' ren ROTTERDAM, donderdag De «tame* vu DWS worgen door dagradaiU fcedrelgd Ala 4« Schiedamten hnn pluu ln de overgun- In rte SUSr wrfte klam heeft Rod* de punten bijeonder hard nodig H« zal daar om tegen atadgntoot 5c4mtterv wel ftka van 'eer trekken Een gelijkspel kom* ona niet onwaarachtJnUJk voor D« SneLwiekda- rnea «velen in de HoutriMthal legen EDH en krligen ItkHoti deze wedacrtfd wordt gewonnen bijzonder #terk« kampioen^»- pderen Ook ln de iM eerate kiaiae ataan wan nende wedanrilden te wachten De spar- taarv-dame* hebben hier de beste papleren en zuHen «egerj het Gourfae Vlrea moeten waarmaken dat ze «matige kamptornaaa- ptritte» hebben Hetzelfde geMt voor AAC en Actief die waaravhljnllfk m« bun te- genacandera Minerva en DWS J wa* min der moeite rut'en hebben Bti de heren in de overnngaklatae kan Bnerwiek zichzelf en Dynamo een grc*« dicnet bewijzen door m de Energiehal van EMM ie winnen De Dy-nar >o konden he* verleden week tegen de eterke Ze«w«n met verder brengen dan een gelijkspel zo dat Sn el wiek een moeilijke taak te waeh- u-n ataat Indien de oranje-blavwen echter •lagen plaataen m rtóh op gelijke hoogte met EMM en wie weet zelf» met Dynamo dat het m de Kwlrrfaheul» vetlinghal te gen Quintu» btiznndar moeilijk tal krijgen De Schuttrraheren kunnen weairtrt reed* zaterdagavond de kampioenevlag hij een Ze «pelen dan tn de Koutruethai tegen het eens xo gedochte Hellas en hebben nog slechte twee punten nodig om voor de ove rig* team* ln de dt*tr eerete k la tee on- bereikbaar te worden De kan» op «weet li)kt on* zeer groot In de tweede klaas* moet de derby RodaSchutter» een kr-ine overwinning v-oor Roda kunnen opleveren Actief dat tn d* tweede ktaa*» B de tweede plaat* be zet moei zijn taaiste kan» op de titel ver- dedigen Het onuangt namelijk leider KW dit bij een tnerwin-ning de titel bin- icii heeft Ook tri de afdellngakiaatwi neemt de spanning met de week toe We rijn byrw d, r benieuwd naar de resultaten van de wedstrijd WIK —Meeuwen tn de afd eersLe klasse en Atomlum—DWS 2 in de tiaeede klasse 'Advertentie l M SNACKBAR IN Kralinsen is het beticht ingeslagen als een bom. Terreinchef Piet Wijting (62) Raat Excelsior verlaten. Maandagavond heeft hij lijn ontslag gevraagd. Binnen kort treedt hij als controleur bij een kfatiftgmagazijn In dienst. Daar hoopt hij de 65 vol te maken. Ik moet u bekennen dat ik even paf stond toen ik het nieuws hoorde Piet Wijling is nauwelijks weg te denken op Woudestein Wat Jaap Barendrecht voor Feijenoord en Karei Pieters voor Sparta betekent, is Piet Wijling voor Excelsior. In de 21 Jaar dat hij nu met het onderhoud van de terreinen op Woudestein is belast, is hij vo'- komen met Excelsior vergroeid Hu was meer dan een terrein- knecht Hij verzorgde de schoenen en de kleding van de spelers, bu hielp tn de kantine, hij haalde het geld van de voetbalpool op co samen met Henk Zon stimuleerde hij tal van acties in de vereniging om de accomodate tc verbeteren Piet Wijlmg was dag en nacht op Woudestein te vindtn Ik weet n et hoeveel keer hij door de po li* ie ut* zijn bed is gtbeld omdat tr weer eens op Woudestein wav ingebroken Vol trots vertelt hu nu nog hoe hu eens een in breker op de vlucht heeft gejaagd Htj \oni het de gewoonste zaak van dc wereld om bij slecht weer des avon U laat nog ever naar Wou- desUin te gaan om te cont-olcren of alles in orde wa« Het hoofveld was zijn pronk juweel Men kon hem geen groter plezier doen dan te vertellen dat zijn veld het beste van Rotterdam wan Wie het waasfie zonder zijn toestemming een stap op het veld te doen nskee-de een pak slaag iedere geknakte giasspf'et was ei n rtooin m zijn oog Mollen wa- iu'i zijn grootste vijanden In de loop der Jaren moet hij er tiental len hebben gevangen Onder dit alles heeft Piet nu een streep gezet Over de redenen van zijn besluit praat hij liever met We gaan als vrienden uit el kaar, vertelde hij me. Een afscheid wordt het tn geen geval Excelsior kan altijd weer een beroep op hem do» n en de wedstrijden van het ee ste elftal zal hu trouw blijven volgen, maar zijn klompen, zim pet, zijn fluwelen broek en z^n geruite kiel gaat hij voorgoed op bergen YTTE blijven nog even in het wereldje van de terrein knechten Karei Pieters ts eind maart veertig jaar ln dienst van PIET WIJLING weg bij Excelsior Sparta Men zal het feit op het Kasteel met ongemerkt voorbu laten gaan TIET heeft er alle schijn van dat Sparta de vroegere Real-spc- ler V dal gaat contracteren In formaties die het in Spanje over hem heeft ingewonnen lulden gumtig, manager BUI Thompson is enthousiast over zijn kwalitei ten en de sectie betaald voetbal vindt dat Sparta nog wel een goede middenveldspeler kan ge bruiken «yRAINER Willy Kment, die -*■ Feijenoord aan het einde van dit seizoen gaat verlaten, vertelde me dat ïuj reeds van twee clubs aanbiedingen heeft gekregen De namen van de clubs wilde hy met noemen, maar het zou me mets verbazen als daar ook Telstar bij was De Velwnaren zijn ov« r hun huidige trainer. Gaspar, niet te vreden Zij hebben zijn bevoegd heden reods beperkt en dat zal straks dus wel tot een breuk lei den HE IJshockeyclub Rotterdam is 1-' er trots op dat het de neder laag tegen het oppermachtige Hijs Hoky tot 101 beperkt heeft weten te houden Voor de wed strijd hadden de Hagenaars ver kondigd dat zij de Rotterdammers met 400 zouden inmaken. Eer der hadden zij Deventer reeds met 390 verslagen. Bestuursleden van Rotterdam vertelden me dat de Hagenaars na afloop met boze gezichten zijn vertrokken KRISKRASSER GROOTHANDELSGEBOUW ROTTERDAM OOK OP ZONDAG lil! I dei mende vloeurtoL Bnlrtlbbrandweren van aangesloten industrieën kunnen over deze emirme voorraad beschik ken Daarnaast itm «r kaarten in de omloop waarop ae telefoonnummer» •taan van artsen, G G en G D «n de verschillende vuurbeatrl>dinc*icenhe- den die eventueel opgeroepen kunnen worden, In het gebouw van de Eiso-raffina-' derU zetelt dan nog eena de gepen sioneerde gezagvoerder C 11 veil in ga, die in geval van nood het coniat t met de D B onderhoudt Met de lli»*- tcrdamie brandweer zijn afspraken gemaakt terwijl de grootste raffinade rijen, zoal» Shrll, een directe lhmrr- bindLng hebben met de mcUlkattur 1 Daarnaast worden regelmatig m avondlijke cursussen leden voor de be- drijfibrandweren opgeteld Een brand- Ween>ffuIer was vul lof our d» ze he- drljfd'i u'hcrmlng die ovtr hit im»-| il *i mnhrhid beschikt en wier le- dm *n vakbekwame opleiding krljg«»n Anders dan t» Lyon en Frankfurt heeft men hier met opae( de opslag-, plaatsen ver van de «bewoond* we- raldM geaitiaeerd, Lr bevinden slch geen woonkernen binnen de opalagter- relnen. Op bet terrein van een raf/maderii wondtn vrrs*nkkenie voorforgsmaat- rtgcUm grnumen Ulteraatd is roken en open vuur daar vuboim maar zelfs mneten de beroekers bij de por tier hun aanetekera of lucifers afge ven Tol nu toe zijn al der» preventiev» maatrcgrlen voldoende geweest Maar zoals ren officier van dc Rotti rdarivu brandweer eens opmirkte HedrUfs-1 risico's bltif je altijd houden" En met 'leze uilspraak moeten Rot- leiism en omgeving zich dan maar neerleggen. (Van een onzer vt mlaggevers) ROTTERDAM, donderdag - Tu- dens dc vergadering van d« wijkraat! voor IVndrecht heeft de direct» ur van de dienst stadsontwikkeling ir B Fokkioga, een praatje gehouden over deze wijk Hij voorzag een parkecrrutmlvge- brek ln de toekomst „Men»cn die din nog caravans bezitten, moeten deze el ders b«rgen, mt«r niet voor hun deu- Archtteet H. C. Mlltu* v«rtelde, dat men sommige porallelparkcerkomm»» wil vervangen voor haaks* kommen, zodat ruimte wordt geapiard. schepenmark* het 1 i><er ch p t »l 1 up .1* )i»r I 150 0(H) gulden van d. ha t k»* uinii liet iu hip ha t lm*» dr ■vu vv 1 en kon dsard or e«n t pptifi bdi itin M<n ytrwai'iti echter op de markt. <1ai <le genvdrirt-i de waarde van een I^ber'v «en m l; Joen gulden of minder enl gaan b»- dragen (Van on»e scheepvaartredacHe) ROrrFRDAM, donder d ai ln Hamburg leldl hel Jaar 19156 een ont wikkeling ln. die in de toekomst van grote belrkenl* sal tUn iwir de uH- grbrrlde llamburgsr scheepsbouw In dustrie. De aan de staat toebehoren de llowaldtawrrke AG en de Stul- eken Werft hrbben namelijk be»loten te gaan aamenurrkrn. Een fu*le waar aan ook hrt Sirmensconiern dref- neemt De Ib'wnUltsweike A n de op eon na gnxvsv Hnmhurgsc wr'l wmt (v7(M) werkncniei>. in diens zijn In he* afgelopen jaar b 'uw.it' il»« werf ie k 'tnuar Ljvi h< (H*n 1 - Du '*r *vke n ng met e«*n ge/jmenl jk» t mingi V-in Hh 14» t> IV werf H i* S Gieken ei S »hn d faiTitlebez t i- li \cr ln l'X 5 een ni ten r.ichtich i> van II non In .if v rum ng vnn uil» a Ik' t'"f tut ft 4(1(1(1 Mi'kn«*mi*rs in i<n« en l» uw* umnwint'l 'k vuur de Pu l«e mftne IV ttmiwu geoonvhir eei te r- ncniin*. de de naam V»*" »■»- Hamlmrg*»r Werf /al krilgru Ome (omhisie Jip stem tan het Hottrrdainvr bedrtifslrven legt dm meer gewit ht tn de mImüI dan du» van de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas en van de gemeente besturen van Schiedam en Vlaardingen" werd door Ir. Loh- man bevestigd. In ciln jan re!' vier l< K v K Be- 11»i« n-Mans dit ir B Wibou giste- un Lri VI»ol lutwt u"sprak /»1 hij ni Ui nut Ut t ko*t mij in tite ie lugMip-n laf wtize i l >11 ui n vp w o,e- >ngr- i tdm >i n I R i u i1 S h c H n i i ij ill' la't' v o 'san, *al s'i pp *i En de iv-um* d f 'i'iu-ti \ni. (e a gjmetre'i fi«* al iru jan' in fin -ste annge- vi»»*rl zun urn Schiedam weer te 7 i ia» h tk"l t als ■*«tpplna*s v hm ile in t ai riaie tuin«n En ouk l>at li ij» n.rwtgv i Ugti vlees mi Un m ia* ra ha-n- ik ivkig wo df v «m*.i hou\n aan het tn. t i fr i i ngt vt'i R - dam N >r t n s ent<e <t p'aaf »ir dc ïn'r-u'i nuk treirm li WU'iti was w.in Mhnnlik me' >p d« h"Ki van lr l ihinans wuor lm ioi igi w« i k T t vi vu c» i\ jaar of vin was Svhu da n di hsltcplaa's voor u tv i»tn- nalo trolpen /ij werd tijlvhiit inmr It ill. Hvm N onl verplaa'st k i n i i I in t rm't d( Ikuivv van iff« i Si'hit' t U'n i) nio latu 0 l< 'u'm 1 hu f? schn 1.1 iti tin ji nï\*ig M'a'ion i 5 ii i' ten et uit |iaikcei gf K ip nheid Zulk-» >n tegen -rolling tol Rotferuam-Nuorl waar rnen hn' ouk mtt wangt om t ikelt dagtn di auto tc parkeren Fr /ijn de laatste jartn vele vcr- n eksv'hrtft» n de »pr>orwcgrB*d K'mn Un met «iN wins :l» v "•engere i s a ui t._ lu lvn 1 ooral de Rniterdamsr KvK heeft lii li htrttegen verzet i\in (l;izv cc rvspoilnM VFNLO donderdag De rijkspo. li* v I \*crn heeft twee jongemannen gic im i die /ich gt'iimm tij 1 heh- lt whuHig gi maakt aan hit pk gen w' i iim n' ine* kk 1 u wlidfcn in h(t um tin in hn ui Vel» gikgi" plaatsje l mnni Hi l z jn twie luricnzons de twin tigjarige W Wdie is Opgesloten m In l huis van bewaring te Roermond tr k negcntien-jarigo BP Hij is op- m u men in de p>vc hiatrtarhe af iehng vj i h. t S' Jnscphz k( nhuis te Venlu Het Schiedamse station BETA ILD VOETBAL Ko'ro rent* kli.o V t lenc'am II— I Bti ii i 1 II M\\ fl SC Twei- te II PBV It \elox I! -TeUlar GVAV 11 CJo Ahead It ADO II—Keraclea II SW II Sparli II DWS II Excels or II Kr»er>e twrede klasse A RCH II—Blauw Wil IT Xerxe» II—FC Zaanstreek II ZFC Tf Kllientum rt Hermes DVS nDHC II I.DO II BcTtima 'VM II De Volewljekers II— Haarlem II Alkmaar II—Holland Sport II Z tALHA\I)BAL Ov ei DWS Went B te/we klasse Hvgiea II—Velo RO- *1\ S Ul t \t |J H hfjj IMp*. de klikte V \ninw-W J n Dvnamo— Het- i H 4 \ltr "B B Tu n.U'l-CO- SA run Sne li i» ri (f V - Athene II Vrtrlln» Knftrrdarn Ferit* klasse Aetief DWS II Mn nu-AAC «5 Spartaan—Vi res T*re«ie klasie ADO—RHC Schutters' II—Rovi» Hullandlaan—HV Zuid Derde klasse Meeuwen—Otlvco Aiomium—Dvna- mo II .loog' lietAAC 85 II zesde klasse Schurter* III -ADO HI Spartaan II—Veio DWS Olueo II 1IERFN' fdilAIe'Slt jre*t West n Eerate klasse H<* las-Ss hutter DWS. OpeiaUe Tl Tweede kU.je A Alt- mo -Heiïav [t RODA seiuUrnH Olim- (ita -AHC 2fl n \i tef-HVT» W tm Hela» III KIL Frido» Vfdellng Rotterdam Eervte klasse Dyna mo ft—AAC M WIK--Meeuwen Tweede klasse AU>mium--DWS II HV Zuid—Veto "4"e wiek II—Otvmpla Derde klasse Dyna mo Ut -Actief n Vleide klasse Actief ttl— DWS III HortgvU»!Meeuwen II Hollan- duan-Snelwiek IJl V ijlde klasse Wilton I—t'nlta* tl V\C -WIK t! zal Itaniruirj^-r 11 in rwi *vr i j*t" ü-ii bitx' mm d«n t J 000 wvk'wnirM 'n kiuevfst* Matubutgw si h>M psKiuwbc dr jf in rite* een Jsnr' jkvc cnpn «*it sur» rnfiiwb uiw vin ton O00 ion HKERIKN dondcidtg (ANP) In Luik Kiaimb'u g'atcrcn 15 000 werkm mcri uit j>r<»*cït tegm dc vlutttig van mkcle mijnen onii'i dit vnor vtt- vangendc inliuun U gernrgd D< nujuwerkciH staak ten de hele dag I a- tcr leg ten «w>K gemeentepcramircl bru'ksm b«'i-1**rv winkctpersTuecI m ambten aren van dc posterijen hi t werk neer omdat /n het met cvn* zitn met de verhoging van de tatleven van tic artien met 25 proem* Ongeveer 80HO mensen hielden un| protwliTiBr» door het cent tuin van Luik en 3500 monaen woonden een bijeenkoiuM bij 1 t f STRIJEN, donderdag Joop van den berg uit Woerden is gisteren ln StrUen Un re baan kamp toen v»n Zuid- Holland geworden. HQ won de 1500 en de 5000 meter en eindigde op de 500 meter op een gedeelde vierde plaats. Bas van Os uit Waarder werd tweede Jan Hordijk kwam als eerste Rotterdammer op de derde plaats. Wielrenner Gerben Karstens eindigde m het to taal klassement als zesde Dc uitslagen waren 500 meter: 1 Hartman ('s Gravendeel) 46 8 sec; 2 i J Hordijk (Rotterdam) 4T.3 sec: 3 H Waaserval (CgpeÜe) 47 4 sec, 4 V Berg (Woerden) 47 9 sec. 1504 meter: 1 J v. d Berg 2 27 8; 2 B van Os (Waarder) 2 30 6; 3. J van Hemert 2 318 500Q meter: 1 J v. d Berg 8 28: 2 r B van Os 8 33 6, 3 J HordUk 8.47. 4 Gehonoreerde onucholing lot bandagiste en/of M corsettiére Ounatlge arbeldivoorwaarden, goede »alan«r.ng Persoonlijke sollicitatie* 's zaterdagsmorgen» tussen 0 DO en tl 00 uur. Of na lel afspraak Ooud»ertJw»f 13I». Rottardam Tel 010—1134Tft (Van onze sportredactie) LVJJJ1I ROTTERDAM, donder- iyikrJttkJ dag. Dinsdagavond worden ln Odeon de finales gehouden van de bokskampioenschappen van Zuid-Holland voor Nlewelingen. Het programma, dat aangevuld wordt met 4-A-klasse partijen, waar van er minstens drie door ae televisie worden uitgezonden, ziet er als volgt Finales nieuwelingen: bantamge- wicht F v d Lubbe (Straatman) te gen J Keijzer (Nicolaas) Ltchtwel- tergew W ten Boske (Nicolaas) te gen P Scheurleer (Nicolaas) Welter- gewicht W van Buuren (Oorschot) egen M Overvoorde (Ooi'chot) Zw aarvveltergew C Richardson (S* raatman) tegen J Ooster veen (Nicolaas) Mdden gewicht "W Zwane-veld (Huizenaar) tegen L K«r- reman (RBV) Halfzwaargew,: P Jan- se (Vlissmgen) tegen W. Verheul (Oorschot). Zwaargewicht; H. Ouwe hand (Hoogenband) tegen C Hoek (Le Noble Sport) F nalepartljen c*klas»e junioren, lichtgewicht- J Verschoor (V. 't Hof) tegen E Eversteijn (V 't Hof) Llcht- weltergew L v. Diggele (Huizen&ar) •egen D Gevaerts )V *t Hof) A-k lassers zwaargew.ehf E Ktks (Nederland) tegen Krenz (Duitsland) Zw aarweltergewicht- D. Schenk (Ne derland) tegen Schroder (Duitsland), Weltergewicht. L Koolmees (Neder land) tegen Hoffman (Duitsland). Lichtgewicht J Bisschop (Nederland) tegen Wilhelmus (Duitsland) W!F'VB?I ROTTERDAM, rnii»bnü donderdag. D* hoofdktassewedsirtjd Rotterdam-VAS 1$ geemd.gd in een gelijkspel: 5—5. De afgebroken partij tussen Wlthulj en mr Mulder werd door Withuis gewon nen Rotterdam houdt de leiding met 7 matchpunten (26 bordpunten).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1