er deling nog niet vast W gordijnstoffen WEDEROM NEGENDUIZEND HUIZEN VOOR GEHELE WATERWEGGEBIED LLLL Terlenka vkL H. W. Selbeck overleden ROTTERDAM RIJNMOND opruiming slechts een dag Ds. F.A. den Boeft overleden opruiming pantalons ZUID-HOLLAND DELUDE NIET IN DE VERHOGING Krotten Zuid-Holland j Nieuw bedrijf van Yerolme Uil hnrukkrn gezette Ambonezen weigeren - voorzitter tun SMV -| gulden onder de prijs 1 IP© 1 A-po 17PO BEDRIJFSLEIDER VERDUISTERDE HALVE TON KINDERKAMPEN IN RIJEN (N.B.) Jaar geëist voor mishandelen schoonzoon EIS VAN DRIE MAANDEN WEGENS VEROORZAKEN AANRIJDING Voor diefstal f 20.000 twee man vuor reehter stormloop Bond van Ouden van Daren heeft hij jubileum tienduizend leden Esso produceerde vorig jaar 48 meer dan iu '64 opruiming DEKLERK&ZN Meer dan 60 J Dc Coureur kreeg beker voor zege ronden in Zuid-Holland in clubcompetitie Cycle-cross in j Spaanse Polder opruiming pag. 4 - vrijdag 21 januari 1968 (Advertentie i.Wj v-in 13 januari tot 3 februari De mooiste meubeli zien er on ooglijk uit als de bekleding te wensen overliet of ilIJtaje ver toont.,. Maar nieuwe meubelstof kost meest handenvol geld.., dut wicht niet langer, maar zoek morgen Uw nieuwe meubelstof tilt, als Uw meubelt aan een nieuw Jasje toe zijn. Modern* wollen Deense meubelttof, normale prijs 16,50. in een bijzonder mooi en solide weefsel, van wollen mélé garens, 130 cm breed, morgen per meter voor nog géén zet gulden. f Advertentw I M Morgen begint de verkoop van wollen deerne meubelstoffen, waar U Jarenlang plezier van hebt, 130 cm breed, In fraaie mllé tinten, per meter voor 644e M. *f ithrift. to«. ROTTERDAM, vrijdag, Morgen zal In Rotterdam het stoffelijk over schot ter aarde worden besteld van <ii F. H. den Boeft, emeritus predikant van de gereformeerde kerk var» Groningen - Helpman. In de gereformeerde kerken „vrijge maakt" was da. Den Boeft onder meer lid van de Generale Synode, deputnat voor de correspondentie met de hoge overheid en deputaat voor de geeste lijke verzorging van militairen en bui tenkerkelijken. Ds. Don Boeft was voorzitter van het Gereformeerd Poli tiek Verbond. Mdvertmtle LM.) van 13 januari tot 3 februari Al» U er morgen op uit gaat om een gezelligblouse te kopen en een prijs van dertien gulden ligt U wel... kom dan toch nog even langs, want dan gaat U zeven gulden vardienen. Morgen begint de speciale ver koop van sportieve flannel blouses, In een pracht kwaliteit, In do nieuwe Madrasrulten en Cashmere dessins, morgen Uw nieuwe sportblouse voor nog géén zet gulden. Jongens Morgenvroeg begint de verkoop var» deze flannel sportblouse», In perfecte pasvorm, diverse kleurstellingener» in alle courante maten, per stuk, voo QMit lef. ef iihrfft. tot (Van oen onzer verslaggevers; ROTTERDAM, vrijdag. -Aan het Waterweggebied is voor 1966 het woninghouwcontingent opnieuw op negenduizend woningen vastgesteld met de conditie dat er 2000 in de indu striële bouw worden uitgevoerd Toch is er een verschil met dc toewijzing van vorig jaar. liet aantal „geïndustrialiseerde woningen" dat boven de tweeduizend wordt uit gevoerd, zal niet van het contingent van 7000 woningen nie»- itiduslriële houw (waarbij nog zoveel moge lijk arbeidsbesparende methoden behoren te worden toegepast) worden afgetrokken. De commissie uit de gemeenten m het Waterweggebied heeft de mi nis ter van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening de verdeling van het contingent over de samenwerkende gemeenten ter goed keuring voorgelegd Vrrwarht wordt, dat zijn beslissing spoedig bekend wordt Ondertussen U evenwel reeds ge bleken, dit 6e Interpretatie omtrent geïndustrialiseerde Ihhjw np het de partement en In hel Waterweggebied niet geheel overeenstemt. Er I* na melijk een bouwsysteem, dat In „Den Haag" niet Industriële bouw wordt erkend, terwijl d*t volgen» „Rotterdam" wel hel geval ix. [)c tf**i(ewercri mjfendui/end wonin gen /Ijri al* volKi geklasseerd, 450 woningwetwoningen, 2250 premiewo- ntrigen en 1401) onKe*»utifuitvcrdi- wo ningen Dwo aantallen zijn door de minister verhoogd rnei reupit tievc- iijk 300, 200 rn iïOO woningen uit de „UlJksreseTve". Hot provinciale bestuur spreekt In zijn «K'hrljven san de Waterwegge- meenten, waarin te toewijzing werd hek end gemaakt, hot vertrouwen uit, dal de nodige aandacht zal worden gewhonken aan de opruiming var» krotten, aangezien een aanzienlijk aan tal woningen van dit contingent op ti tel van vervanging 1* toegewezen. Er wordt voort» op gewezen, dat van het toegewezen contingent wo ningwetwoningen vijf percent dient te worden bestemd voor de hulsvesting bij voorrang van in de Wnterweggc- mcenten woonachtige bouwvakarbei der». In de Jaren 1DG3, 10Ü4 en 1005 is aan de gemeenten in hel Waterweggebied 1 onder bepaalde voorwaarde» even-i eens een contingent van 9.000 wonin gen toegewezen, j De min kater van volkshuisvesting j en ruimtelijke ordening wil deze vorm j van (orwfjilng voor 1966 handhaven In afwachting van de aan het open- baar lichaam Rijnmond gevraagde nadere advtearn omtrent de toewU- ■Ings- en venJellngsmethoden voor 1967 en volgende Jaren. Hoewel het landelijke bouw pro- J gramma veel hoger dun vorig jaar ligt. namelijk 125.000 woningen, hetgeen een stijging van 25 pet betekent, mag Zuid-Holland in 1B66 net aoveel wo ningwetwoningen bouwen ala In 19G5, te weten: 9.280. Het in "tal prenilewonmgcn steeg van 4 970 tot 5 000, waarvan 2 500 hum woningen en 2 50Ö woningen met' bezitsvorming bijdragen Het aantal ongesubsidieerde woningen werd ver hoogd van 3.040 tot 3 900. Het contin- gent voor lütiö Is derhalve 330 wonin gen (tbl, nog geen 2 procent) groter dan dat voor vorig jaar. Dv minister meende het Initieel \vo- nlngcxmtrngcnl voor de provincies minder Ie moeien verhogen mn een grotere rljksreservc te kunnen vor-1 men. Gedeputeerde Staten vu» Zuid-1 Holland hehtxtn de minister hun on gerustheid hiennei kiMtbiuu ge in ua kt l)e grote rijksreserve vergroot de onzekerheid Inj provinciale en ge- ineeiitebe.ituren naar de mening van G S. Bovendien zul io'n reserve de tnlliclc verdeling over do provincies en gemeenten dooi kruisen. j ROTTERDAM, vrijdag Scheeps bouwer C. Verolme heeft tot alge meen directeur van Verolme Interna tionaal NV. een vennootschap dat nog dit Jaar zijn nieuwe zon new c- ringsprodukten Metalon en Vcrolon op de markt xtl brengen benoemd de heer K. F. J, Goelet, die de afge- lopen vijf Jaar werkzaam was als «1- 1 gemeen directeur van N, J. Mrnko NV te Enschede. De voortgaande 9 Jaren werkte iiij ftl> verkoop] erch*- voor Weet- en Noord - 1 Kuropu bij Stoffel en Co. Sr Callvn Zwj.Mtilatnci. Aangezien de lonntwerlngssectur nauw verbonden ia met de icxtMln- I duitrie zijn wik de Metalon- Verolon- fabrieken, waarin het revolutionaire procédé wend ontwik kold nu ook w 1 K>n afzonderlijk gecombineerde wn- ruKitsch»p ondergebracht correspondent) WESTERBORK. vrijdag. De vier AmbonCbc gezinnen, die woensdag on- tlcr polltletoeglcht uit hun barakken werden gezet weigerden de hun toeft'- wezcii woonruimte te betrekken, Juin huisraad werd overgebracht naar an dere gebouwen in hot woonoord Schat tenberg bij Westerbnrk, maar de circa zeventig Aboneren betrokken demon stratief de admliustratiebarak van het kamp. Zij weigeren steun ln welke vorm ook, staan hun kinderen niet toe ntar school te gaan cn betalen de elektrict- Kornli-kt m lunKvn«paniiilnii* »n ori ginele loilonku 5r>, I». Uit munt tuut model In do moderne lijn, bollede, vcrzofgde afwerking. S-12 jaar. ALUK MATEN 13-10 jaar, ALLE MATEN' 7o|ang de \oormad al rekt] KQItf SPAM *Oltl«U4M 8 OIU10A M ROtli 8DAM HOOoVUtl SC Hit Dam VVAisOiNCCN ifietN urn AINHtM f Vam onze sportrwlac t. e ROTTERDAM, vrijdag In de ouderdvm van C3 jaa- v3°m~rg€n vroeg m he: DijkzigU.oke.T.iuji de voo-z t'cr van de Rot er ia m"*' voet balvereniging SMV. HenviRi. W Sel- beik, c-lfHen. De hoer Se.berk wa.» «■cn zeer gt-z ene fijruur ir, de Roter- fia;n>i rK' bal were ld F<e''- ,n 1932 kreez hij van de RVB h»»' fndior.- dersfiicidingsteketo, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De veertigjarige bedrijfsleider L, J. v. R uit de N.V. Kopak Super markets in Rotterdam-zuid is ge-_ arresteerd. Hij heeft bekend 7500 te hebben verduisterd. Inmiddels is door het bedrijf aan gifte gedaan van een verduiste ring van veertig a vijftigduizend gulden. De man is inmiddels voorgeleid. De winkel* van de aupermarkets plegen bij aankoop van een gulden, ze- gels aan dc klanten te aehenken, Le-j vert men nu een kaart van tien ze-, Kels in, dan krijgt de klant 12,50 te rug De bedrijfalelder kreeg daarna dc/c kaarten. Vele verzilverde htji voor de tweede keer. Hij vergat echter dat het aantal! ui'betalingen moest kloppen met het aantal ingeleverde kaar'en Aan dc hand van de administratie op het kan- 10»- werd op rte/e manier de verduis ter ing ontdekt. Het is voorlopig nog een rua is el waar dc rest van het geld Is gebleven. i ROTTERDAM, vrijdag. De Rot-1 lerdam'ïC ILnd voor Lich Opvoed.r-g organiseert dit jaar weer dert.tndaag- sc k.mterkampen m Rijen (NB). He mc.sjckamp wo.rdt gehouden van 18 juli Lm 30 juli en he. Jongenskamp van 30 juli t-in. II augus'us. De kaïn pen zijn. toegankelijk voor kinderen van 9 Lm 14 jaar. De kosten bedragen 50 gulden peri kind, voor hei tweede kind uit hetzelf de gcz'n 45 gulden voor de volgende klnde-en 40 gulden H erbif s al1^ trk dc re ik os en mbeg-ep^n verde ook het o igel in eertl gebr Ik wsn hv ra- siurbad „Surea", dat m de httbij- he.d van het kamp gelegen Voor minder draagkradi'igen kan eén aparte regeling worden ge rof'en URN HA AO. vrtJdaf (ANP). De officier van Justitie bU de ITaagxe rechtbank heeft gislermiddag een Jaar met aftrek van voorlopige hech tenis gevorderd tegen de 54-Jarl*e timmerman B. B. HU eUte «even maanden met aftrek tegen diens ne gentienjarige «oon. Belden stonden te recht wegen* mishandeling en bedrei ging tegen het leven. Op 5 november had B., samen met zun zoon, gcvoch*?» met ztfn schoon- zui n en et»» vriend. Aanleiding was het zevenjarige kleindochtertje Bep- pic. Jar tot die oaium bh haar groot- ou Iers had gewoonI. Haar mneder, j dn daar aanvankelijk ook woonde,' \mh weer getrouwd. Op 3 november haal Jv zij zelf het meisje uit school en bi acht haar naar een adres in Loos-j dmncn Grootvader ging met zijn zoon;, het kind zoeken en kwam ziln Jchoon--: zoon tc^en. Daarop ontatondi esn vechtpartij, waarbij filcn gewond' t ien. B, zou met een bandenlichter uit de auto hebben geslagen en met 'n nns naa.- aijn schoonzoon hebben ge stoken De schoonzoon deed aangifte on B. en zijn zoon werden daarop aan gehouden Een verzoek van de verde diger de vader en dc zoon onmiddel lijk up vrye voeten te stellen wees de rechtbank af. De uitspraak ts op 3 februari. (Van «en onzer verslaggeefster*) ROTTERDAM, vrijdag Na nachu enige glazen whisky te heb ben gedronken, reed de 22-Jariie buf fetjuffrouw C, J, S. op 3 augustus van het vorig Jaar 's morgens om half acht op de kruising Boezemsingei-Goudae RU***g een vrouw en een kind aau. De Officier van Justitie, mr. R. A. Schimmel elite gistermiddag bij ver stek een gevangenisstraf van drie msanlm en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van vier jaar Mej S was niet m het bezit van een r'j be wij-. Vo'grns ve'Sch.llende getui- g"n rtc 1 zij me' een snelheid van on- gevc zr-vtn.ig kilom-ter Z» nam een' grofc bocht, raakte dc stoeprand naast; het terrein van de veemarkt, kreeg een klapband, stuurde raar links en reed i wvolgt.ni met grote vaart het trottoir op np he» h"k van -'c v oma "kt za' een meisje. An.M P Es barn Haa- moe der stored achter haar tegen dc lan taarnpaal. Beiden stonden r.aar «ie paarden op de markt te kijken Het meisje werd door de auto om hoog geworpen. Zij liep verschillende bekkenbreuken op Volgem de me- Advertentie IM.) school tc ga iciisrekenuigeQ niat V*u een onter correspondent) HAARLEM, visdag. De officier va» Jusiit.c hij de Haarlemse recht bank riste giieren tegen de Stl-iartge puffertjesbakker B- S. uit Dordrecht 2' i jaar Jeugdgevangenis en tegen de. 43'jarige kapper Van H uil Kutter- dam drie Jaar gevangenisstraf. Dv twee mannen worden ervan ver dacht op 30 augustus van het vorige jaar twintigduizend gulden te hebben gestolen uit een grote poffertjes kraam op het Houtplem ln Haarlem Zu hl uien hjidnekktg ontkennen meei d,m vijfdm/end gulden In han den te hebben gehad Unspiaak 3 februari Do WSM-dienst in het Westland werd tijdelijk gestaakt. Enkele diensten va ti de „Twee Prdvlnciën" en van de andere Interlokale buslijnen naar Rot- terdatn vielen uit. evenals het vervoer op dc Zuidhollandse eilanden. Doordat dv ketel van de verwar- mhvgsinslallatie \an de remoas trant- se kerk aan de Mathenesserlam lek ts, wondt ar zonda^nargen es. om 10 30 uur e«n diebet gehouden m de SL Laurenskerk, Aan de heer Ph. Dol wel ts verleend do gv>uden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Mr F van Heyrop ton Ham is be noemd tot plaatsvervangend voorot- tr v*n de raad van beroep te Ro4- Wrdem 13 JANUARI TM 2 FEBR. 'liitóie veritlar.ng Is de kans op volle dige genezing onzeker. De Officier vond de wijze waarop verdachte had gereden bijzonder sclianJaLg Uitspraak donderdag 3 februari. (Van een oneer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Rot- terdamse Bond van Ouden van Dagen telt b(J het 12'/i-jarlg bestaan, dat fla termiddag In de Rlvièraha! werd ge vierd, ruim 10.000 leden, kon voorzit ter A, de Hooge meedelen. Men hoopt bij het 15-jarig bestaan i 15 000 leden te hebben. Gehuldigd! werden gisteren mevr. A, Hopman als 1 10 000 lid, mevr. G. Wijntjes als 9099st lid en mevr B. de Leur als 10001ste lui. Ook vandaag is dit feest gevierd, var»margen t»m 10 uur begon het pro- giamma weer en vanmiddag werd door het gezelschap „De Toverfluit" uit Hilversum voor de derde keer het cabaret opgevoerd. ROTTERDAM. vrUdag (ANP). Hu Esso raffinadery Rotterdam heefl ln 1965 in totaal 6.448.015 ton ruwe olie verwerkt tegen 4.3*2. 707 ton in het Jaar daarvoor, e« i stijging van ruim 48 procent, een uitbreiding van de capaciteit van de fabriek. Van 5 tot 8 miljoen ton per Jaar kwam ln de loop van 1965 gereed. Van de verwerk'e ruwe olie was 1 190.588 ton afkom»'g uit Nederland-i se b-riom. het Esso-aandeel uit de pro- duk e van de NAM In 1964 werdi 1 234 805 on Nelorlandse aardolie verwerk Md eer ten lie LM van 13 januari toi 3 februari Alj U nu toch binnenkort vitra ge nodig heeft. Is deze aan biedingvoor U bedoeld. Morgen schaft U zich «en prach tige Terlenka Marquliett» aan, In twee uitvoeringen, per meter voor nog géén één gulden dertig. Terlenka Marquisette in fijn unl weefsel en Terlenka Marquisette in een leuk flock dessin, 90 cm breed, normale pnjj 2.75... eer» prach tige tollde en probleemloze vitrage. Opruiming van een assortiment ORIGINELE PLOEGSTOFFEN. Proef stukken en niet meer volledige series van 1965. Geweven en bedrukt, 120 cm breed. Nu voor de halve prijs. A QQ O 98 per meter en Oi IMPORT DAMASTEN, restantstukken van exclusieve series, zowel in um als in streepdessms, 120 cm breed. Nu per meter slechts "Ti Restanten BLOEMSATIJN„Toscane" in3 kleurstellingen,beige,groen en fraise, 120 cm breed, 4,78 bijzonder voordeligper meter COUPONS VOOR MINDER DAN DE HELFT DER WAARDE 'S MAANDAGS GESLOTEN COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN ROTTÊHDAM/DENHAAQ/UTflECHT/VLISSINGEN ■OEVENTEH (Van onze sportredactie) WIELRENNEN Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dubbelt aanbieding Terlenka Marquiset te, tw« uitvoeringen, belde 90 cm breed, door elkaar, per meter voor k "kJ Géén iti. «f KMjl. t«*t. ROTTERDAM, vrijdag De wie- lerkalender voor 1966 Is gereed. Onder voorsitterechap van de heer B. H. Goud nlt Dordrecht hebben de be stuurders van de Zuldhollandse wie- Ierclubs to Den Haag het schema op gesteld. Het aantal ronden is In ver- houding met verleden Jaar met tien uitgebreid en bedraagt nu ruim aeatlg. Uitschieters zijn op 17 april de seml- klassteker'Ster van Den Haag (voer het eeret ln Zuid-Holland); 11 mei aankomst eerste etappe van Olympfa's toer Nederland ln Den Haag; 28 mei ronde van Zuid-Holland; 4 tot en met 9 juli Internationale a vond zesdaagse, te houden ln de Betje Wolfstraat te Den Haag, Rozenburg, Rijswijk. Be verwijk, Halfweg en finish Lelden; 31 augustus ronde voor professional* In Lisst. Zevenhuizen (nieuw) en Het Witte Dorp (Rotterdam) verzorgen op 10 maart de opening van het wlelersel- 2oen. Het prograrruna luidt voorts ln chro nologische volgorde: 10 april ronde van Ockervburg (camping Den Haag); 16 april ronde van Rhoon; 23 april ronde van Dlrksland (nieuw); 30 april ronden van Feyenoord, Delft, Voor burg, Llsse en MLddelharnis (nieuw); 5 met ronden van Capitool (Den Haag) en Vlaardmgen; 7 mei ronden van Pa- pendreeht. Leiderdorp en Sp(jkenisse; 19 mei ronde van de Haagse Markt; 21 mei ronden van Scheveningen (nieuw) en Puttershoek; 25 mei ronde van. Naaldwijk; 4 juni ronden van Hendrik-: Ido-Ambacht .Lekkerkerk en Rijswijk;' 11 juni ronden van Hillegom en Zwijndrecht; 12 juni ronde van Crooa- wijk; 15 jum ronde van Maasdijk; 16 Juni ronden van Steen voorden en Bou- aliestlaan (Den Haag); 18 juni ronde van 's-Gravendeel; 20 juni ronde van Bennebroek; 22 juni ronde van Poel dijk; 23 juni ronde van Maassluis; 25] juni provinciale kampioenschappen; 30, jum ronde van Gouda; 2 juli ronden van Dordrecht en Alphen aan de Rijn;1 13 juli ronde van Pijnakker, 15 juJi ronde van Delft; 21 juli ronde van] Nootdorp; 23 juli ronde van Oostvoor- ne; 27 juli ronde van Alblasserdam; 28 juli ronde van 'a-Gravenzande; 30 juli ronden van het Zuiderpark (Den Haag) en Sassenheim; 3 augustus ron de van het Heeswijkplein (Den Haag); 13 augustus ronde van Strijen; 20 au gustus ronde van Schiedam; 27 augus tus ronde van De Zilk; 31 augustus ronde van Zoetermeer; 7 september ronde van Noordwijkerhout; 10 sep tember ronde van Berkel en het sei zoen wordt op 11 september besloten met de teamkampioenschappen van' Zuid-Holland, die in Gouda zullen worden verreden (Van onse sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag De Pe- daal ridder* organiseert ïondai ln de Spaanse Polder het cycle-erow kam pioenschap van Zuid-Holland. Bij de A-klasaers. die om drie uur, van start gaan. zyn Van Tol Brink man, Van Geest. Hoogerheid, Michiel- sen en Mulder de bekendste figuren. Bij de nieuwelingen (start 13.45 uur) zal Meijer uit Denekamp, die on-i langs de veHrtt in het Krallngse Bos won, de meeste tegenstand krijgen van de Schiedammer P. Hetjster en de Rot-, terdammer W. Looyschelder. ln de adsp ir a nt en -klasse (start om' 13 uur) le H. van Zandbeek uit Vugt' favoriet. De prijzen gullen worden uitgereikt' in Ruitens-taria aan de Schuttevaer weg. WIEL'RENNE DEN HAAG, vrlj- k dag, De vroe gere consul van de KNWU in Zuidhol land, de heer Westerlaken, heeft de prijzen van de in het voorbije seizoen in de provincie Zuid-Holland gehouden verenigingscompetitie uitgereikt. Zelf had de oud-consul daarvoor een beker beschikbaar gesteld. Hij overhandigde die aan voorzatter Sloot van De Cou reur uit Vlaardingen, waarvan ook schaatscrack Rudi Liebrechts lid is. „We hadden nooit gedroomd die te kunnen winnen," zei de heer Sloot Aan het slot van de prijsuitreiking stelde de heer Westerlaken voor het komende seizoen opnieuw een beker in het vooruitzicht. (Advertentie J Af.) van 13 januari tot 3 februari Zo'n extra grote 2-persoons Cretonne deken, met moder ne Acryl-vullmg... licht In ge wicht en één en at koesterende "warmte... Is dit een luxe of doodgewoon een noodzakelijk heid in dit barre klimaat? V/Ij dachten dat wirm slapen - góed slapen Is... en veel narig heid en klachten voorkomen kan, en daarom koopt U morgen deze Acryl 2-persoons dekens méér dan tien gulden goedkoper dan normaal. Prachtige, moderne 2-persoons- dekens, prima wasbaar, in snlj- maat 180 x 215 cm, met fleurige cretonne overtrek, voor nog géén vier en twintig gulden. Morgenvroeg begint de verkoop van deze juperieure Acryl de kens, een genot voor hen, die warmte onmisbaar vinden, eert luit voor het oog, f) A 180 x 215 cm. 5|W OM* tel. «f (thrift, tot-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1