Machinisten zonder werk Honderd percent zakenvrouw Henk Briër dirigeerde Symphonia' Toeloop lager machinekamer-personeel zo groot dat zeventig man werkloos zijn ALTOMATlSERI\G IS ODER MEER OORZAAK LRbUIOl DE GEMEENTE IN EXPLOITATIE VAN HADEX Stichting RTN wil zendtijd aanvragen AUSTRALISCHE EXPOSITIE IN ROTTERDAM Inbraak door jongen», van zes en vier Iluwelijksbekei Barendiechtse schoolkinderen op 10 maart Winst voor EtZCenR'dani DOORZETTEN GEEN RUSTMENS Sparta en Vidal kwamen dichter Opnieuw een nieuwe klasse toegelaten Eaaasaa GR°N(AKpf De Ne EERSTE Y A\ DERTIEN CONT \INER- KRNNEN t (Van onze scheef v arbeidsmarkt in Prttcrd kr«*r '<-r Jd o it Toch staan er ruim z venti'* r ar ia0 r ch karn r rers neel als we-kioos te ck Lmg rruu den t u a 1 rV d nog vyftxg m n Dc afdeling K f dj r oilrg j instantie vaar alle rnenstiand r cdr landse vloot staan geb ekt verdacht oat r t a ilod an lager maehmek rnerpcrsjn ci /c f n t J /al tjc n Het is altemttn lekend dat r /eer vele bu te laid rs p dt Nederlandse Schtpen vurtn VVa r n I ri l t t,r 1 lantui trk lozen' De plaatnverv ascend directeur an j. het Gewestelijk Arbe dsbureau in Rot f l K ter dam de heer B A C M üruen* r Er beslaat bnoridhtld hierover Het ovencbot aan lazer mac I lnekamerper aoneel U bil om een pant van cenprck geweest. We nraden eigenlijk hel aan bod wel wat willen afremmen Het portoneet dat teen werk heeft bestaat voornamelijk uil oudere mensen Hot hoofd vian de afde nj» H p vaa-d i bemlddeRn« de heer L B a enb x diw zich t dt e-*icl voorzichtig u SC HM'I NBTSI LH Gezien hot ch n sch pe**or««- e kort voor de baan als Jonger Ke telb nkfe of boe da da ©o* tfen> tnd wordt moe en wo dc nod g v sorr h tigbeid betrachten met het r n «en overschot a in pe —on -el p de schepen To ebt k n ene een terugt np hebben i a ere*»* voo dc 1 x t Er -dj d o '•ndena het aanbod van lager mach nekamc m r» n*. e m» r "nh" 1 j (1 p b e H ie d c b— ga V v rdrn De v •ci a ra dc c ifd z g n d ma h k IIELEEV OETSLUIS (Van een ouaer vemlaggever*) BOTTERDAM dinsdag De ge meente Hellevoetalul* U bereid de exploitatie nn het Delta voorllch Uaxaoentrura Hade* op aleh te ne men. Mierover wordt overleg ge pleegd met rükrwatemtaa t. t Zoal* bokend w*« een ve -ach 1 van menLng tuaaen do «tlchtina Hadex en rük*w»t«mlaat er de oorzaak van dat het voorlichtingscentrum mowt verdwijnen Rijkswaterstaat 1 ot hot contract voör huur vin de domeinen grond waarop t voo licht ngacen trurn «taat per 31 december J I aflo I pon De atlóhting werd verplicht het gebouw voor 1 februari af te breken c net epe II sven de 0 000 >pe d e d a e bwc ng van e f man an he gen oma s ®-de j <ler f o nr»« m ken n twee man n d nndh d er» CK\ e e n n oo he grof «r n c Cen a Zeev e en koop au CK\ De her J Buque an de CKV z - - V zon n h n k D «Is I o kz jaar kreeg men door be roek aan he voorlichtingscentrum {waar v»n1*« ook vaartochten nu de bouwp n het Haringvliet werden georgnnl «brd) ongeveer 30 000 gulden aan be laating binnen De afb aak tan he gebouw zou vanmorgen hebben moe ten beginnen Het twiatp nt tuasen de «tlcht ng Hadex (door partieul eren opgezet) en rijkswaterstaat La gelegen in de prlja voor bezoek uin voorl ch Inga ct-htru n en vaartocht RljVwwa er* an metnl dat deze prlja kan worden verlaagd Binnenkort 2^0 000f to lid vernacht (Van onze UnfH redactie) DEN IIAAC din dag De natli» nale omroepatlchtlng Radio e II sic Veder land (RTN) heeft u ter lag op een vergadering In 1 et Kurl a t In bchevenlngcn aangekondigd bij de 1 nieter van cultuur recreatie en maat schappelijke werk een send ergunnlng te zullen aanvrager De RTN d e op d mimen °J8 1 leden heef e wach b nn nkor h 250 000a e lid In te schrU en De RTN waarvan Arnhem* bu ge meestor Chr G Ma a r c dc oud journalist P A G de Ruwe d oo mannen zijn. gaat ervan u t v e uur zendtijd en 28 uur rartlozendthd e k U gen Door zich te r ehten op «en leden »1 van een kwar m ooen b Uk "te RTN te verwacb en ah b-organ vat e erk nd •te worden In he tegenwoord ge "Ovp bentel zjn c alleen a-organ ne v er g -o e) e een c-c g A Tl O De hcei Du Ruw. e a a a dag mot nadmk d t de s e ng RTN de ontw kkel ng nn d reg nn visie .met Krach *ai b d De heer Ma d fungerend v oo rinser "an d RTN s ^ef K haU* ra erdag gezegd »t Un organ satle de bedoeling heeft zowel het hoofdbestuur als de p-og «mmaraad plus de over ge bes uunscoUeges op zo breed mogelijke nat onalc i, ondvlag uit te bre den De heer Mu-ser dc ld van dc Ecrete Kamer voor dc KVP als bur gem eedter van Arnhem aan zUn laa ambtsperiode bezig Over dr e joa gaat hJJ met pc socn. Over enige weken worden de bestuurs j colleges van de RTN in de definitieve I vorm samengesteld. ng i E k cka He L xh da we e e e dse sch pe rgc p d N J d oo hebben z t- de Jtu pe Mc» e n aoen and e n bep ng bu •de de e Symphon a R dams neoa p o m ner an a u o ke* n e nan i d ra het ut he d an I u s S J ove off an om» c bi ten n e en ouwe d ger m»a et ii e ns ee Jorge gas d gen en v d se z en ng g e men ROTT) fin AM dlncdag ANP) V Ufennegentig Australische onderne mingen zullen produkten van dc mee»t uiteenlopende aard tonen op de eerste Au*trall*el e handelutenioon »tc ling In Neder! nd die van rr aan d»z 14 februari tot vrijdag 18 f bruarl wordt gehouden ln het Hilton hotel te R tterdum On 1 de g xpo*oe de pod k en n bon Ju en spo a «t en da me» en herenmode a ke au o on orde en xunstartike n en prod k Ba He eer*. m. W ff n n h i n N Vu S rr ph tnd du* gemakkc k e we k km en Voort» zijn er not an lere ingrijpen de vijrlgrgri i de werkzaaml cdr \»n het n hinekamer personeel l»c NI II t» n al t zlg om de br annlng ji ha r U ker» te integreren het t el ka erper* t rl gaat ok 1 k v rrkzaantrl n doen en mg keer! w r l de dekmen*en Ook Ingezet vtx r teel lach werk k m g d k k I Uuq u er oe j da s dn nt. n d n g He olko en beg Jpe jk da e en wj h be i op h o nb k dan end EEG o d n F ank k I a Du s and B ge en l w bu g De g-ocit* c ofnem s r a Au* a i 7 n C o B ann e I Japan En go a abc oor V ra fcchc po It en wo dt s nd* ko ooit n a J c Ar c tnd n gevo den a smede In a den aan dc S l n aan dc In whe Oceaan r k d J>e jk g n f Sf U* u 8 S >t gen d ve"Me k gen ot of V h bt w n e e ««o Kivr nv i. d be n me de n ac e Mn ne de no i nc oorz ngrn e k u gkund ge kan an n z h p ten paneel ze d ekan g be d he nn g d e be rr nt» e han a en O econo sche Van onze correspondent) M\ANkLtlN dlnidag In Maas slul erde nt n html lel e twee r i x I ge Ir k r gei kt Het ren 4 n e n 6 Jur s J een 1 kan t ld n g r n d r 1 et n kornet ln de Ma reist raat Datr mank t f e p r nai bu t met een II 0 INsPK 1 IE De buitenlandse werknemer* op de Nederlandse v not vormen ook een moeilijk p ml vindt de heer VV G Nollkamper hoofd van dc afdeling Zee en V Uvaartdlploma n van de Scheepvaart inspectie ln Den llaag De S m f Esp de g x>k pa ng h a k h an he g oo O k oe dc was oen ga ego k vg D O t. 2 n p b p eau K e \V van o par w den g s e na r>np an Op he u ca sb h b anon a «ton t en g an bo e k nde t \N W \1 ge ee deze f V vo e ude ens» en de resa rSest-hoo d J he ng sc Da aanbod zond j« rmdrd De heer Bru n an I et Cew telijk Arbeidsbureau in Rotterdam segt Jonge mensen zou lei met orrlehti* held hun keuze moetej maken \1* z j van de LJfb komen moeten «U zich goed bezinnen elke richting ze kie zen V oor dat machlrekamerpemoneel geldt dat men beneden do dertig Jaar nog wel voer een andere baan ln aan merktng komt desuood* door otnscho Hag Maar bet ongeschoolde deel dat veruit In de meerderheid Is komt niet meer so gemakkelijk aan do slag N MEROFI \oor alle 1400 Gt anpt m-pi i (hkant uk t ]H riNiot n i een nnr vervlaggeve ROTTt R1HM dinsdag Ce an geni pre llkant ds D ester ld g vt per 1 fehru ri n et pen e liy heeft al* pred kant v wr bultengewo ne erkzaamheden l(J de Ned her vormde kerk dear functie *|nd 1951 De C a J II ervj i ha h op Ma t n n t n Char D e ed k«o na z^n pens o ner ng de h g a oei cede predbean p aa s n h bed ij&pas o raa te R en g oo b».re den BARENDRECHT d nsdag VNP) V\ »naga ond aan a e be t e d gemeente ad an Ba n h hc oo va b en on al e en N hue en nde pa g eg h d an he hu w d** a p Bea een b< ke h nk gececoreerd et een ee k urg bru lof e rt bl*e DE EERSTE van de derten door Conrad Sto k n Haarem gebouwde con a nerk anen s n en gsz ns be s had gde oestand n Rotte dam aangekomen De k aan za worden gep aats op het ter e n van Mu e P og ess n de Pr nses Beatr xhaven en vandaag ste en techn c van de fab ek een onderzoek n naar de ch e schade d e gedurende de re s s ontstaan De por-aal van de kraan staat a op z jn p aats A s een drj vende bok besch kbaa s za mor gen de g ek {waar men op de foto doorheen kjkt) worden gepaatst (Van onze walcrpolomedewerker) EZZSBXEE! R tt rdam hebben m dc v nt rcom pet l e ruime o erw n ngen b h aid K/C vcrsloce «Cwemlust met 10—2 en R dam bleef het hoger geklasseerde Nereus met 5Z de baas i De wedstrijd tussen RZC en Zwem I lust wa» zeer eenr jdlR Dc Rotterdan mers bouw en in de eerste Iwlg spe 1 por oden een voorsprong va 5-—0 op door doelpunten van Gerard v d Ko k (2x) Peter Doeleman (2x) en Henk Delwei Joop Vermeulen zorgde ln de derde po ode voor cen tegenpunt Gerard 1 Ko k maakte er ondanks een vel n nde hc d 81 van In de laatste pe r o c I cp RZC verder u t Docr tref tere nn Peter Doeleman (2e) Servaa Ka ncrl rf. Kees van Beek en nog ten doelpunt van Joop Vermeulen voo Zwcml st werd de e nds^and (10—2) bc o kt R am had tegen Ne cus na twee pe r oden ten voorsprong van 4—0 Maar de Zaanka te herstelden z eh en haal en in de derde periode tot 4—2 p In dc juts e per ode «telde R dam de zeg et nog etn treiter ve 1 g In dc jeugdcompct t e leed RZC twee n n n Gou e ve d n o 4J e HZÏ C z If n t 13—0 vt o en Ro da n d cd het beter Het ve o t. G7C et 0—1 Etr-te bijeenkomst ]N cilei landIsrael- Genootschap Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM dinsdag In de aula an de olk unl ersltelt hield het G noot hap Nel rivnd I rael g t ra ond t jn eerate bijeenkomst van dl p r I»e af lellng Rotterdam van het ge ot chap op 21 november 19t>j gestart en telt reed» ruim 200 leden H doel s om doo rr ddel van le z gei g»sp k a oden mee bc kc dhe d n e I ao k gen n eon a n e 1 «gx. n de be olk ng daa H bv.« neef e ct« he ~o n o "Oo z n eden een i. na I a 1 o gan c n Op a ft ond gehouden bj t -na p it n 4b Herzbe e n amp zaal o a o *c De ga g a p-of d J P e Hu erd de k e aarom he b a zijn m ng een e «teerde e c. ang He j dendom S we aa g e d n aa n et ten on d g Na pa ze d d f m Da des e p n d un comba an de Frar e Ch Ma ke er oond een k n moe net I rael an deze Inlichtingen aan Denen goraagd o\er aanvaring! Nederlandse treiler TJ MUI DEN d nsdag ANP) De pol n IJmu den heeft eind vorge ■»ek na In e pol een -e zoek ger ch EX in a o «e en om nl h n o e n aa a n£ waarvan gc v\k oen dag de «^c re lc L«c m Ru g r la be ch I b n be nanr n'M *j heef geen emtel resultaat op g vc-d De pol e IJmuiden wil d3a-om g-aag het -nssu «at von he c-xoek ln Denemarken veten x,ral vaarom men n Denemarken n n dat hc de VL 153 en geen ander sch p moe* zijn geweest die bij I de aanvaring wu betrokken JOÜKE MULDER ¥3? sa a£é.^. DIT werd bj het 50 jar-g bc staan van N j voor Woninginrichting P van Reeu vt j/ over direc Mce Johanna Mara van Reeu wijk Van Wal sum gesch even Zj noemt vergade en zaKcn doen en p a ter de sterKe kan en van ^aar persoon In he zakenle er kent men haar als een vrou v met w e men erdegc re «en mg moe hou den E nd december trok zjzch te ug als d ree r ce om adv seu sc e order Hoe denk j o er bo en staande woorden' (Aan Reeuv jk 00 werknemers beu s«voe s de aandelen 63a) open e In he p v soepe e t nd etn «.ezegd J heb tw ge d J£ENE TWINTIG jaa wa ove- n n he-^e cc a van haar twee zoors) aan e K p s sa een meubelzaak opzette We begonnen om 7 uur s mo gens e na ode na h pas wa«? he we k kaa Vk tj k. zfeacen boekhouden ve «vopen He s h «»n an ee dnsanc deken begon en g oo we d n d g a z ondank, w -e g o k p s agen b and 9) en suadsbomba denvert Tweemaal opn euw b g n nen dus a aaa mo" j do«" "lts rm gn jr hbe V\ hb ben ha d vee no n we k 1 En oen na dc dood van haa man ond r c alleen voo Haa ma*, van zakenv ouw moet s ndsd en z n geg oo d Gesecondeerd doo m n zoon d nu pres den d re eu een fantas che jongen of jongen h s een mar van 50 jaa en m n d ee eu e n f ne m n aL 1 ja rgc bj mo gekomen bouwde z de zaak e o -en p n a b r f an c ho de k n b h 50 it g aan 10 d d n 0 stotkd vldond en 30 h rkap a a e geannon ccrd da ze«.t el ex. Ma» he z g n ts o c mev ou J M van Reeuw hVan Wa urn z f (Mn vaJer was de Van Wa sum an t abat or hU deed in vetten dar men en zo TK heb een hu sh oud ster Ik heb 1 noo t gekook k n het n h gaa me t langzaam k ben e on gedur g voor Ik b n geen m n k heb hc ook n et nod g o ru« ko men Vee p ve te en h b «c n e ge had naar k ben w e vee op e s ge wees zak lijk n p ve I as n Pa airu. bo T mdad Joegos a e Noorw gen Zweden G eken and Curacao Ik heb pas een cru se met de N euw Ams erdam naar N w Yo k gemaakt Veer en dagen net lang genoeg Een vere drc s van 60 dagen dat zou k n et kunren Ne )o k k ond er n el* aan n ko e ake gc ad Ik heb ever Pa u« k was o n k 16 wat a s pav ng gue Wa n e k op c ga »e k de e t s pocke d f auw «»u ngetjos WerK h n Ro lerdam dan heb ik daar geen rust voor na dr e regels schei k er al mee tut Elk Jaar ga ik een t d naa N ce missch en w 1 tweemaal per jaa Nee geen bu etvhu s k woon dan n hotels Ik hou van werken van bez g zijn Ik ben graag onder n ensen In de zaak z t k noo t op kan oo Ik heb veil v nden onaer zaken m n en Mode Daar heb ik geen tijd voor k ga d e en d e zaak n en dan ben ik klaa Ja ik zou n c los van het bedr f kunnen a aan Ik k»n er n ct biuten Ik b uf t-rbu zo ang I gezond ben Ik ben adv s use ge wo den goed maar vandaag b oorbeeld erk ik ge voon to b u Met k an en pra en kijken of er goed geholpen word z en e horen dat is het Ik ben oor bes uren aangezocht Ik heb het noo t gedaan Het kan n et Je moet Je 100®» aan ets geven nd ik De worungin ch ors zjn op maan dag d ch ja Ik v hd dat af chu ve 1 k Een doo e dag Ze zegt nog Je bent of hu s vrou v of zakevrouw dat is mijn mening Je kunt je n et m t eeen delen Het gaat om 100 Mevr J M van Reeuwyk Van Walsum n et zacht wel menselijk. OVERSCHIE KAN DEGRADATIE NOG ONTLOPEN (Van onze schaak medewerker) 'fb rvfrm ROTTERDAM zon fcSjaaUJ dag In de vierde ronde van het toernooi om het kam pioenschap van Rotter cL*m heeft Overscble het gepresteerd Charlols 2 een gelijkspel af te dwingen ds met 24 te hebben achtergestaan Uit de vier afgebroken partijen peuterden de Gharlo aenaren zegge en schrijve puntje ofschoon de bereikte standen op de borden hen toch zeker 2 pnn ten beloofden Dc frisse Jonge Over chiesc ploeg kan nu nog aan degraöa t e ontkomen Ho Zuiden de roieuwe leider ver s oeg het Vlaardmgse HVO dat wel erg egenvalt, met 84 De b g n atch Het Zuiden Charlols in de 6e onde (op 4 maar zal vermoedelijk be-c s«en.d z jn voor ho kamp oen ch p De P on Rotterdam Zu d won me 5 4V* an NRSG zij het onde p o e an aaU en oom d earn Heef o h poe op z ch a we n. g kans op u e de afgeb oken s e n0 an d on e ha ge par b cd <L e enm n Ie maker Gouda) nam tegen Ro erdam 3 welks degrada e ge z en he oodzwo e p og amma dat het oo de boeg heeft -pa sch ast een 6 2Lt! voorsprong tip 26 bp 2 Cha o DePonHzl mp 2 ke 4 rapt 20 !r bp j 18 bp 6 Oversch A ARVERG ADERI'S G BUS KVNWV Van onze zei medewerker) AMSTERDAM De Kon nk ke Ve bcnaen Neder andse Wa er «po Ve en g ngen hebben za e-dag op ae n Am erd«im gehouden aa v rgader ng het niet geringe aan al k as en aa aarlljks aan de nat ooa e ze wes ijden mag deelnemen op n e v met eén u tgebreid He* ko m nde seizoen zal ooa de Tempo k e een n eu en s ccesvol ont we p van de n Zu d Afrika wonende N de ander Jack Koper tot de wed s den w o-den toege aten De toe a ng Is voo op ft voor een se zoen Voor de O K jd de vor g jaar al e d g accep ee d s de toeJat ng met aa ngd Een no epunt u het zomerprogram n a s de ntenationale Drakenweek d e van 10 tot 13 juni op het Ussel mee b Medembl k wordt gehouden De s uctuurw Jzig ng van de KVNWV za op een m mei te houden bu tenge wone ergaderitig def nit ef zijn be~ s ag k ij gen Het zitting hebbende be u za ot d e ijd aan bl jven Yvonne Thierry en Kardolufe naar bij elkaar winst in Groningen (Van onze sportredactie) ROTTERDAM dinsdag D« on derhand ei legen tussen Sport* en de Spanjaard Vidal hebben ook gister as ond nog met tot een resultaat ge leid. Maar zei Dolf A. se dc voorzit ter an de cown ssie betaald voetbal van Spa .a Vidal heeft een conces sie gedaan Wjj zjj« wat d chter bij el kaa gekomen Donderdagavond worden de onderhandelingen voortge zet. j derlandse schermster Yvonne Th erry heef b j in Groningen gehouden wed srjaen verrassend van de F-ancaise R e u gevonnen Haar aantal over nn ngen n oe f nalepoule kwam daarme op dr e wat de ee ste plaats betekende Bij de heren won Kasper Kardolus de sabelweas r den Op fio-et was de Belg Hu n de s e kste Gluluan beren Floret 1 Hulin (Belg J SG^ 2 G*11 3 3*ck±a Sobol 1 Kordoiu* NodS 2 Tw Weer (NedJ O" Ba*nl 1» Beukor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1