Zandzuiger ruimt drie wrakken op derde carrier m Jury schonk Kiks de overwinning 40% 40% 40% house or enqiana Kapitein vrijgesproken van dood door schuld Veel sterke partijen O., w? 'i ssi.v.v." MOORDZAAK Carrie1, met 'bulb' voor nieuwe eigenaar ROCKANJE Mij. Triton kreeg 'OPERATIE DRIELINO' KOMT OVER WEEK VOOR - Herkapitalisatie Concertgebouw orkest onder Ernest Bour j Bejaarde man in huis heroofd Op eigen benen speelde 'vader Jol»* Begonnen niet sloof) van Deltaschomv Man veroorzaakt Schcffers N.V. zware botsing Aardgas-storing ojj gehele Linker-Maasoever Caltex I)reidt uit in Europoort SPORT DUITSER KRKNZ BENADEELD 40% 40% fjnderdaadt veertig procent) Richardson provinciaal kampioen rtsranyi rottfrdam. Nieuwelingen Driebandcntoernooi Berkhout bokst tegen Chervet Walcheren' werd gisteren overgedragen M.s. Jolancla Smits maakt geslaagde proeftocht Veel belangstelling bij begrafenis van Herman Selbeck p*g 4 - woensdag 28 januari 1888 Hf M - r: :v AMSTERDAM, wwnrfif (ANP) I)i rtektUik Ui AmiUrdim heeft (UtannoriBn de 47-Jirlft kapitein op de rroU handelsvaart A. I- P. alt Rotterdam we##n» de hem «ubtldialr ten beta gelegde overschrUdlng ran de *v M Neordteekiaul maximaal UtfMliM antiheld veroordeeld tot «en geldboete van 184 galden «abt, vijf dagen hechtenis. Dr officier van justitie, mr, II. W. F, de Vrtes, had een geldboete van 300 gnldcvi geelst wi«g«*n>i dood door schuld pu «verschrijf let» tier maxi mumsnelheid. Il*-t //ju aan grove achuM te wijten rijn geweeet dat de aleeptaot 1 ka-Goedkoop'" op 24 maart van hrt vorig Jaar door haar ellen sleep, het 1.M7 brt. metend» motorschip „Gcwrtlanri" (waarop P, gwagtvoerder we*». werd aangeva ren. met al* gevolg dal de sleepboot- kipitelr» Wortel door verdrinking om het lavwt kwam. De rechtbank •prak de kapitein vanochtend vrU van d# hem primair Urn Jaetc gelegde dood door aohuld. D« 44-Jarige rjkaloodi eer ate klaas# H. A. B. uit Amsterdam werd con form het veraoek van de officier vrU- DE 'Slledracht XIX' aan anorma zuiger van Adriaan Vol kar ii bij da Noordarpiar bagonnan mat da „Operatie-Drieling*: hat dieper doan zinkan van da rattan van drie scheepswrakken dia omtrent da aauwwitseling in da buurt van Hoek van Holland op da bodom van da zae lerechtga komen zijn. DE ZUIGER, /al ongeveer ander half miljoen kubieke meter grond moeten wegwerken en tot een diepte van 45 meter moeten zuigen. De foto van de maquette taat de zeebodem bi) de Noorderpier/»en van zee uit. De drie wrakken lig gen vrij dicht bij elkaar. De an de foto geeft de 'Sliedrerht XIX' weer. De opvarenden van de ze zuiger /ijn zeer afhankelijk van weer en wmd. Kon men regelma tig doorwerken, dan zou het varzmken van de wrakken m acht weken voltooid kunnen zijn, (Van ren onzer verslaggeefster*) ROTTERDAM, woensdag. Ntel minder dan elf getuigen stJn gedag vaard In dr zaak tegen de 58-Jarlge tn»sarbrlder Plrk ft. uit Rockanjc. HIJ ral volgende werk donderdag terecht staan wegeiw moord of doodslag op de 13-Jirlgr Jamei van Hoey Bmith op diens landgoed Ktrypemonde. De itag vóór fh mei vaar* «dag h- v.r'g jair w. d- hpjaer-ls» v~ g—.-, Üw-zl! ■■■■- >r ruim wrikt; ï'.c-V.t-:-, '-rn hf.ri I"V :i ge brat ht. D:c t de d»g werri Dirk B. gcarrewiecrd. Verlach'e. rJic tijdens h*ri vooron derroek alle vragen heeft beantwoord met: ..Ik weet het niet", heeft tegen de Officier van Juat:<t:e. mr. 1. H. van de; R'iW?r een gedee-lttlljke bekentenis •fgeletfrl. Tweemaal heeft hij gezegd: „Pc heb het gedaan". De men heeft' deze verklaring echter weer onmiddel lijk ingetrokken. Hr» mes. waarvan eer» pon*, in het lichaam van het slacht, ff- r a~hter bleef is nog steeds niet ge vinden Dirk B. :t> 'n h-t hez t was vvo «en mes. maar d" r!*'. irv»? ia 1 V- n hil wed g»srres'Be-d, vvrklav ie. dat hij zijn mes sinds enige tijd al kwijt was. Mr. Van 'ie H ,crn*r heef! de zaak overgedragen aan zijn collega mr. A. C van de- Spec. Deze Van daardoor gedeeltelijke bekentenis, die Dirk tegenover mr. Van de Roemer heeft afgelegd, als bewijs gebruiken. Maar het Is nog nie: z-k-r of mr. Van de Roemer Inderdtad a1x getuige zal wor den (f dagvaard W .-l nv hli zich ril den» dbehandeling VBn de be nch kba er hvri?-:. De bohandel ng van de zaak za' de hrde dag in beVag nem*n. M'-^spT» vinden de verh'ren van verdachte en getuigen p'a?i.« rrv drieg* worden re quisitoir en pleidooi gehouden. gMpcoken t«n aanxlen van hetzelfde lelt. „omdat geen fouten zijn ge mankt bij da besturing, maar bij d« bevelvoering op het achlp, die onder ds verantwoonlelijkheid van de kapi tein valt. Dw raad voor de schaepvsart heeft de jgazagvoerder inmkldela de llchtat* tuohtelljTta etraf gegeven, namelijk een beriaptng. D« Inspecteur-gen era al voor de scheepvaart had de raad gevraagd (te kapitein geen straf op te leggen. BE faatdirectle van Kroaat Bour bUj het Concertgebouworkest heeft óe loden van de Sodetslt Harmonie gis- j tcravond in de Rotlerdaimie Schouw-! bur* een concertprogramma opgele-J vara, dat uitmuntte door evenwnentig- hfW in öe bouw. Dit evenwicht kwam I lan*a verschillende denklijnen tol aland. Het publiek hoosde aowel voor als na de pauze achtereenvolgens een klzMdak en een modem wwrfc, waarin par groepering weer bepaalde paral- lellen waren te trekken. De geaatver- wuxtachap va» Haydn (In diana wei nig gespaeide BDrte aymftoie) met Moaart, van wie Herman Krabbers het vlootooncert K-V. 218 vertoBrts. ts wundakenbaar en »o Strawinaky's bal- lat -Agon" uit 1837 qua muzikale in houd al geen enkele relatie met Rous- Hta Suite opa» 33 In F onderhoudt, din hebben beide «lukken toch g«- meeei. dat alj, elk op hun eigen wijze, i teruggrijpen op oude danevormen. Ernest Bour is een bruisende muzi-i kile persoonlijkheid. Zjjn belangstel-1 llng richt zich vrij geprononceerd op' da muziek van drze eeuw. reden waar om h|j ta uitverkoren ali opvolger van da «rule Hana Riwbaud bij het in deze materie doorknede orkest van dr Sild- wcetfunk tc Baden-Baden. Onder *Un wakkere leiding kreeg Strawin*y*s HA*oo"-muziek dan cx»k vonrtreffeluk gMtake, hetgeen dr beoordeling van hst stuk als compositie sterk vareen- vo««tigt. Strawuwtky, kameleontische figuur als hij nu eenmaal i». ver weidt te op zUn 73sta Jaar dodecafonl- ach* en serièle elementen nut even veel gemak ala de oudere cmtt positie- tectuu«ken üi het verleden. Hu kwam buitendien op allerlei lumineuze idee- en inzake het orknrtrale colonel, zwh ook daarmee scharend onder Ue scheppende toonkunstenaars, die up toztefs ROTTERDAM, woensdag - t>« Tj-Jarlg»- man ts maandagavond In zijn woning van /un portefeuille met 4S0Q gulden tHtrnufd. Van drre dlcf- sia] wordt dr 30»jarige l«»w«rkman J. A. G. uit Rotterdam verdacht, die1 dr oikU- »nan dc/»'lfile avund had thuisgebracht. De 7.1-Jarige had in. wn cafó te veel gedronken (Van een onzer verslaggever»} ROrriRDAH. w«.n«d.« i!,t jeugdgoftiouw aan 't Slag trok gister-1 ■vond minder belangstellenden voor; de toneelavond vso de toneelgroep ,,Dp Eigen Benen" In samenwerking mcl de rt'isvereniglng „Vtwr Ons l'lr- zier" dan beide verenigingen gewoon zijn. Het upgw'Xrtic Wneeistrcl „Vader Ji»h" van Hans Netna, bleek echier de gang naar *t Slag alleszins waard, want ouder regie van de heer P Burg. zelf de vaderrol «pelend, zijn da bedoelingen van do auteur voor-, treffelbk tot hun recht eek omen De; heer J. den Butter (O.E.B.) opende j de avond en de haer A. Franssen V. OP.) wenst» allen een tot ziens als! O EB ia «pril klaar ia met de mstu- I dering van het derde stuk tn dit set- zt»en- 1 Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Slo pers aljn vandaag begonnen met dr afbraak van het voorlichtingscentrum Deltasrhnuw van de stiehtlDg lladex In Hellevuetsluls. De gemeente Hellewietslula heeft het rllk nog aangeboden de steiger en de gebouwen t»* kopen, Maar het ge- i vraagde uitstel voor de #n»r«nk I» door rljkjwatrrstaat geweigerd, zodat i over het Hellevuetaiulae voorstel niet, nuicrhandcM kan worden. Ook andere pogingen om het rijk en de stichting bij elkaar te krijgen zijn I op nleta uitgelopen De verwachting' is nu dat df-ze zomer het ben-ck nan de Dvltawcrken flink terug zal lopen. De laatilr Jaren bozochlei» grnud- d- M 8OOU0 Ncdf-rlatnlers er» 4l>00ö buiU-nlHnde» s de bouwput in het IU- rmgvliet. OUDERKERK a. d IJSSEL. woens dag Voor zaterdag 2» januari staat, op hel Vv>ethalpri>gramina een cuinpe- tthe-wcvlstriid tuvn Melisannt 1 en Spirit I JniUen het terrein te Melis-: a.mt up the dag daarvo.'r geschikl zal zijn. Alle ovavige Spirit-vlftallcn heb ben nog rust. (Van een unser ver*l*ggevera» ROTTERDA.tf, woensdaz. Twee vernielde autu'a ta drie gewonden, waren het gevolg van een botsing gis- termorgen op de kruising van Oost- se«dUk en Umhcrtuilrut Een van de autobestuurders, de 24- jangr vertegenwoordiger C. N. M. M uit de Lambertusstraat, blwk niet In het btzii van een rijbewijs ie zijn. De man verleende v(w>rrang. M- werd in Iji wu.stt'lo/.c toestand en nufl een Ki-tiniken linkerbeen naar het DukzigUiekLiiiLuu vcrVuvril. Tw<*e Ie-inzittend en liepen «miiJ- wun'Jcn op. De auto van M., die ge heel vernield werd, raakte in brand De andere auto werd zwaar bescha digd. ROTTERDAM, woensdag (AN'Pi Mede in verhand met voorgeno men uitbreidingen heeft Scheffer-i Kledingbedrijven N.V. te Rotterdam, en Eindhoven zijn aandelenkapitaal verhoogd tot 1.50fl.000, waarvan! 1.083.000 is volgestort. Dit ia ge-i achird door middel van herkapitallsa- tie. Het oude kapitaal was 500.000, waarvan ƒ155.000 was volgestort. t>« uithretdtng van het bedrijf om vat een nieuwbouwproject in Krim pen aan de IJssel, waar binnenkort ondermeer het hoofdkantoor, de in koopafdelingen, de centrale admini stratie en het goederendiatrlbutiecen- triuu zullen worden ondergebrmcht. De bulkcarrier „Walcheren", de nieuwste aanwinst van de Scheepvaart Mij. Triton. Aan de voorsteven ziet men de cilindervormige bulp, waar- van de kapitein vineft dat hij maar ?o ve«l mogelijk onder water moet Zilten! <Vsd een unser vcrtlwggeveri) ROTTERDAM, woen^zg. Be woners van de Elnker-Maaaocver atyn vandaag van aardgas verstoken ge bleven. Door eea mechanische sto ring die zich vandaag voordeed ks de aanvoer van gas geheel opgehouden. CEB-direc'eur Van Goor gaf hei dringende advies; doof alle dagvlam men, kachels e-d. en slizit de hoofd kraan af, Politiewagens gaven deze raad aan de bevolking d-oor. Gis.eren waren er andere moeilijk- hedfn met d* aardgai-'/oorzzemng op d* l-:nker-Maa^oever, Er ontstond t*?n hyiraa -verstopp'ng :n de aab- yxr'lei d:ng. ROTTERDAM, woensdag. De opslagcapaciteit van de Caltex-Esst Maatschappij op Europoort zal dit jaar uitgebreid worden met twee tanks van ieder 58,000 kubieke meter Inhoud, du? in het najaar gereed zul len komen. De huidige opslagcapaciteit van heti complex is 348.000 kubiek# meter, i verdeeld over zeven tanks. f AdDfTtamtw l M.J ts zijn. Maar «elf» een filrowinaky cooclpisert op dezs wüz* >Ho waarlijk boetende munek. Men hl riten t de meettcr m het vak asnpo- nsrrn, hetgeen een waardering i» in hst horizontale vlak. Wie naar een an- d»r« dimensie soekt. komt bedrogen uit. Wat Ernsat Boura directie In het al- reen betreft heeft hel om getrnf- dat vitaliteit «r een dermat» ken merkende eigenschap van U. dat men weinig eubtiliielt kan verwachten Kleine ooeffeethedea in de boekdelen van Haydn en tn de Muaarttoegem- dln* we**n op oeigu* tot vergro- vin*, evenzeer ais onzuiverheden OU d« eer«te violen tn RoubobI. Dit zi) achter opgemerkt met de vw»r*i«'htii- hsid, waarmee de hoogste k rit lacht maatstaven dienen te worden aange- llgd. want daarmee kan men Erneat Bour meten. Herman Krebberz" Mourtspel waal al» etsede aubhem. HU ootfrtte een! 40% Vaertlg procent korting in do service-verkoop bij House of England. Dot geldt dan voor alle demi's. Voor talrUke koatuums. Voor grote aantallen kolberts. Voor vete pantalons. Voor een aanzien lijke hoeveelheid mode-artikelen. U hebt 100% kans dat U nog een fruale voordeelslag slaat. Mits U snel House of Engtand-wearts gaat. A Propos: Op 3f januari ia ds sarvlce-verkoop afgelopen. Vónafdete datum hang on in a/M Wielen ds eerste primaun uit onze voorjamrskoltaktia voor «f gereed. (Van onze sportredactie) het in de «er»l ronde er8 moeilijk, maar tuvn de Duitser in de tweede ronde et») openbare waarschuwing kreeg voor „hakken" kwam de kente ring. Koolmees tastte mei zuivere (■«muleis het zelfvertrouwen van Karb aan en was tenslotte in de laatste drie intnutcn zoveel sterker, dat hij te recht de zege kreeg toegewezen. De Nederlandse kampioen van Ne derland In het rwaarwellergewicht,! Douglas Schenk, was in zijn partij te gen Hoffman oppermachtig. De Duit ser wdM ztch m de eerste ronde nog staande tr houden, maar toen hij ver volgens twee keer tegen het canvas ging, greep de scheidsrechter terecht dinsdag - De Duitse zwaarRewicht-amateurbok ser Georfi Krenz, die van zijn 330 tot nu toe geleverde gevechten het respectabele aantal van 270 had gewonnen hij versloeg o.a. drie keer Karl Mitdenherger, thans vierde op de wereldranglijst van professionals had gister-, avond in Odeon na zijn partij te gen de Amsterdammer Eddv Kiks alle reden om zich benadeeld te voelen. l>c Jury rl*p Kikt tot ovrrwliuiaar uil, hotwtl d# UutUer naar sün rae- Blng rn ook maar da onsa met xUn sul ver# links# sen groU pun ten voor sprong had opgebouwd. De Jury was ochter kennelijk mee geïmponeerd d«»r de «toot waarmee1 Kiks zij" legcnztander in de derde runde neerhaalde D« geroutineerde Du Uier was niet groggy, maar nam' even rust om grotere moeilijkheden ie voorkomen OnniiddslIIJk nadat het ge\echt wn herval, nam hil het ini tial irf weer over en toen de laatste gong.tlag klonk, waandt hij zich ze ker van .Ie zege. maar de Jury had, ecu afwijkende mening. De Duitse lichtgewicht WilhelmusI De overig* resultaten waran liet het in zijn gevecht niet op e«n be- sliwlng van de jury aankomen Hij 1 overklast# d# Amsitrdammer Bl«- schop volkomen en nadat deze tn d# #erste rond# was n*#rg#g»an, wierp diens heljier In de twee ronde de handdoek ten teken va» overgave. LIET „televisie-programma" werd 11 omiUst door de finales ran de Zuid hol lauds# kamp loense happen voor nieuwelingen- De belangstelling van de dutsend toeschouwen ging tn de eerste plaats uit naar d# eindstrijd la hel s waarwei te rgewleht tussen de Cn- raeooëaaar Anthony Richardson, die verlge week een Imponerend debuut tn de Rotterdamse ring had gemaakt, en dr eveneens talentvolle Jan Ooster veen van (wheel Nicolas*. De twee boksers hadden kennelijk angst voor elkaar, maar na twee rus tig# ronden, ontbrandde ln de laatste drie minuten de strijd in volle hevig heid. Richardson durfde het eerste ri sico'* te nemen, nam het initiatief en verzekerde zich van de titel. Bij vie zwaargewichten moeit de Rotterdammer Hoek tegen de Hage naar Ouwehand heel wat Incasseren Ou weliand maakte een uitstekend ge bruik van zijn linkse directe, waar door hij een grots punten voorsprong kon opbouwen. Osais***wicht: V»n de Lubbe (Straal. m*n> wo.p v»n K*i)m tNlwiaaaï; ttehi- «rrlMijiw.: Scheurleer (Nlcoisss) w.ap. va» Trn fk>»ks iNicoIsmu w*turt*«r.t Over- oords (Oorachoti wo.p. vso Vsn Buren I Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, In de eindstrijd am het dlstrkUkamploen- schap tweede klas driebanden, die wordt gehouden ln de biljartzaal La- grand. wordt bUaonder sterk ge speeld want tol van partijen eindig den tot nu toe met moyenne», waar op eerste klit spelen trots «onden sU> de uofclUkheld Is niet uit gesloten, dat enkelen van de deelne men sullen promoveren. Er werden; ook verscheidene mooie series ge maakt, sodat het toernooi, dal door! de biljart verenig Log Kunst egt Vrten-1 schap wordt versorgd, scer aantrek-1 keiyk ia. Van de 42 gegadigden voor een plaats in de finale slaagden de Vol-! gende spelers er in de voorwedBtrij- Hen in tot de eindstrijd te wore en toegelatrt, te weten C. Asselman en W. Legrand v*n de verem*mf Jon ker Frans, H. Van Mourik van Het Westen, J. J. Kats van Caland. A. Ocnwn van Kunst en Vermaak. J. van Ark cl van St. Joris te Ridder kerk, S. van Dam van Rotterdam en J. van Leuoren vwn Ome Vrienden.; De partijen hebben een lengte van, 30 caramboles, terwijl de moyenne- j grenzen van 3,30 tot 4,73 lopen. VitU de drie speler*, cfee zich in de kop groep werkten, namelijk van Arkel,' Asaelman en van Mourik, won dins dagavond olleeti oerttgenoemde, xo- <Kt h(j in totaal achl maiehpuhten boekte, terwijl de twee anderen oen nederlaag leden. Opvallend waa daar bij. dat zij retp- met 0,607 en 0,364 als alfa ix er, gemiddelde knappe prei ta li es leverden en Van «Aritel met het ichraie gvtnlddelde van 0^77, dus[ maar iota boven het minimum, fe-j noegen moeet nemen. Lagrand, dlei slecht storOLa kwocn meer naar vo-! ren en bewt met vter mstchpunten.i doch een algemeen femsdderae van 0,338 de «nerde plaats. Van Mourik «coorde met 8 de grootate aerto en Aiselman maakte met 33 beurten voor dertig caramboles (gem. 0.808)' de beste party. DEN HAAG. woensdag (ANP). Gertr Berkhout, de Amsterdamse (Vsn onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, woensdag De N.V. Scheepvaart M|J „Triton" te Rotter dam, een dochter van de Kon. Rot terdamse he Lloyd, heeft na de „Goe- ree" en de „Schouwen" de beschik king gekregen over een derde bulk carrier „Walcheren". Het aefaip Izg gistermiddag met oranje nylontro»- scn aan de Parkkade gemeerd met een groot gezelschap aan boord voor de vlarwlsaellng. De „Walcheren" is een mooi werkstuk van de scheepswerf Van der Giesson- De Noord te Krimpen a.d. IJssel en de heer L, P. Ruys liet namens de rederij Triton weten, dat de reders het schip gaarne wilden aanvaarden. De doop ster mevr. C. H. Geijsen- Job uit Den Haag was ook aan boord um het schip een geschenk aan te bie den in de vorm van een gekleurde to pografische tekening van het eiland Walcheren in 1753. Kapriein G. J. A. Verhoeven van de „Walcheren", afkomstig uit Souburg op Walche ren, aanvaardde dit geschenk voor zijn schip met een vriendelijk dank woord, „De „Walcheren ia nagenoeg identiek aan de belde tevoren door Van der GieSsen voor de MIJ „Triton" ge bouwde bulkcarriers. Ala technische bijzonderheid moge gelden dat de „Walcheren" van een speciale cilin dervormige bulbstevenconstructie is vuorzien. Ala resultaat hiervan werd op de proeftocht, tn ballast varend, een snelheid van 18 knoop behaald. De „Walcheren" U uitgerust met een zes cilinder Sulzer-diesel met een vermogen van 14.000 a.p.k. De ma chine werd in Zwitserland gebouwd en ln onderdelen naar de werf in Krimpen a.d, IJssel gebracht waar de motor onder toezicht van Sulzer- i technici in de machinekamer weid opgebouwd. De Walcheren is gisteravond al voor zijn maidentrip naar de Golf van Mexico vertrokken, naar de reders hopen een vriendelijk gestemde vrach- t en markt tegemoet. ROTTERDAM, woensdag. Op de Noordzee werd een geslaagde techni sche proeftocht gehouden met het koolschip „Jolandt Smits". Dit schip is gebouwd door de N.V. Scheep*- bouwwerf, voorheen De Groot en Van Vliet te Slikkerveer, ln opdracht vin de heer M. Smits te Kopenhagen. De „Jol an da Smits", een zuster schip van de ..Louise Smits" en de „Dit* Smits" U het laatste achip van een serie van drie, welke door de werf ln opdracht van genoemde reder is gebouwd. Het achlp i* een dubbelschroef mo- torkoilschlp met bruto-inhoud van 409 ton. De voortrtuwing geschiedt door twee MWJd.-motoren van 1250 pk. per motor, die het schip een diensUnelheld geven van ca. 13 mijl. De overdracht zal volgende week plaatsvinden. 1\E Haagse we|t«rgewlchi Lo Kool- II1M1 tulakl» n »vmI* IMé AM A a in I V»n Dient# (Kutaaaaan *#y. vaa Oevierta bantam gewicht, zal op 31 Januari In «rrenun (Huiaenaar); de Haag*# Dierentuki niet tegen de Italiaan Spano bokean. De ln Zwitaar-, land wonend* Spano bokst vandaag lui ZUnch en h«e#t van tljo bond Wh*uf|*«: V*rheul (Oor*«ttotl ,v*n Jsiue Vttialnfentluln Jaateresi Duitser Karb. die reed* 176 maai tnjv»n¥iïfeie'i de ring bad gestaan. Koolmees had(Vm* T H«f>. toestemming pokrefon voor two* wed strijden binnen vut dafM. ontmoet nu de Zwitser Frlta Chervet Berkhout ROTTERDAM, woensdag. Dat lierman Heibeek In de Rotterdamse voetbalwereld eon grote flgnnr t# ge weest, bleek gistermiddag bQ a|]n ter- aordrbeatelling op de Algemene Be graafplaats CrooawQk. Van bijna alle verenigingen waren vertegenwoordi gen tonweeig, evenals van de KNVB •n de afdeliag Rotterdam. Een achat van bloemen dekte de kist toen de heer Daal als eerste spre ker namens SMV afscheid van zijn vroegere voorzitter nam en hem dankte voor het vele dat hU voor kJJn club gedaan heeft HU w«rd gevolgd door de heer J. J, Byloo, die met de heren J. Keur en E. Roelfsetna de RVB vertegenwoordigd*. In gevoel volle woorden schetste WJ dt ver diensten van Herman Selbeck, waar bij hU er vooral de nadruk op legde, dit Salbeck een man was geweest die zeer veel wist te rtvtn. doch slechts teer weinig nam. Namens de KNVB» die vertegenwoordigd was door de he ren D. NU«» O, Been, K. Zon en J. C. Brinckman, «prak de heer NUa De soon van de overtadane «prak aan dankwoord namens de famine.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1