adex is geveld VS VAN ISOLATIONISME TOT BONDGENOOTSCHAP AUSCHWITZ HERD AC HI1 IN A.M.V.J. GEBOUW Galapremièm van 10.32 John Riksen won vlot JOSE VIDAL BIJNA ZEKER BIJ SPARTA 'n slokje andere koffie... 'n slokje SUPRA 'n slokje andere koffie... 'n slokje SUPRA Burgemeester niet voor de-annexatie van Hoogvliet SECRET tlilS KI,EYKAMl' MISMOEDIG door .1 i:rlori:\ prestige slag llaapschi' (.'«medic met lessen in laster* in KoUerdam Onderzoek naar aanvaring overgedragen door dim L. METZEMAEKERS Bij Hofplein gepluSei voetgangerstunnel misschien verplaatst factor Moskou F rans karakter P. Luchthart 25 jaar bij gasfabriek Geen topduels in eerste klasse Rake uitspraken Van Ndla keurmelange met 2 extra's pag. 4 dondendaK 27 janusri 1866 EEN KRMNWAGEN trok df Del- «schouw krakend uit zijn voegen V'Wi een oneer verslaggever* BOTTERDAM, donderdaf In hel BetienUmee AMJV-tcbouw U gieter- kVOOd de ll*lte Auacfawltsherdrnklug gehouden. De bUeenkomal had het ka- raklervan een waarschuwing tot wesk- ■asmheld: datgene dat door mensen handen is gemaakt (gaskamers) kan weer worden gemaakt De voorzanger ven tie J uk in C*t - rte Ih Rotterdam drong run hcr- In4pifle4>ed voor Hlirna «prik Jgnenen Hij zei Wl) zijn hier niet bijeen om %mt# te rijn op <1 - den, zoeft zo veek jfobrur' M h«*-drn- Ictaden. Rouw wordt vsnk -rot* n verdriet zo vaak tiatUmaal zelfl»ewu»t- aU-n. Deze doden zijn ge«-n 'fo'i Uwit Voor mij hebben zij gem h sturiKhc 9&n" ~A1» een herdenk »ng r n hoeft lig* dit rvlert In het pnliUeke vlak maar tn de Sdeotite, dat wc* re hebben la'en ga**1 t we geen trema hebben opgeblazen dat we geen treinen hebben laten on'- aporan toen de Joden worden wegge voerd, dat fatsoen ft Jke iw*un»n hun ben ge tateowilljke plicht doden Nooit Md M het voor onmogelijk houden dal bet ohrt weer gebeurt Ala morgen een nieuw systeem een nieuwe groep an deren aanwljïi getx*urt het weer Niet het uitdelgen van d«- schuld beklemt mij. maar d« g«*d«i hte dat het «he- mul heeft gekurui" Het programma bevatte verder een optreden van de PooUc pianiste Regtna Sknmdzhinka met onder meer werken von Chopln en het Nationale Bollet rt „Romeo, Julia en de <ie duisternis" (Van een onser verslaggevers» BOTTERDAM, donderdag. Bur gemeester W. Thomassen Ui niet voor de annexatie van Hoogvliet Wel ia hij geporteerd voor een natuurlijke ont wikkeling van onderop om te komen kei een deel- of dletrlcUgemeente, go als hl andere grote ate den In liet bui- KOirUÜJWI. donderdag In hrt I umlére theater beeft gister avond de Nederlandse epeetfllm' '10 li* *l)n premiere beleefd In tegen woordigheid van een groot aantal autoriteiten en flgurra uit de vader landje 'alom hu«ine«H' Met «leve thiiiler vu, Ar hu l>rty- tu b.errie d» N®rif*rlenri«c filmpro- luk beman'artiappj) nJu v ijf/J. firn ttf D< f*v\f bSinenkirrt in t«' k'lnkite wit i«*n genomen Na af- 1 j ip var» «Ie ci r'umng \r>lgdi een pftr- *.y bij HulsJtamp* dist lleerds rl| v«/>r <li gen *1) grit it umUrr w.i* min, *t r vat» CRM tnr M Vrolijk staals- *eir«-tariï van ('HM f' hyn n <l« t amns orient %ati he* kort» mannier* genenint-inajour J fl M N'no (Van een on?rr verslaggevets KONKHIJAM, donderdag Ken nidcnde kraan heelt gisteren ai con deel van het gebouwtje Dettnschouw van de Sin titni'' Hatlex" in HellevoeLsluis uit elkaar gescheurd De haw balken en spanten knapten af als lucifertjes 1 Iicvn hrt krakend geweld en d( In lp (ent po Herkende arbeider» loopt ter neergeslagen de neeretarls-penning ine«'*ter van de MlrhUng. de beer H Klerkamp lilJ mompelt 7,bebben het gewonnen Het wm «en preatlge- *lag voor hen" fIIJ doelt op de amb tenaren, waarmee de stichting over haar Meld in de „clinch" heeft gele gen fen directe »tool beeft .Jladex" geveld em knock-out. anel en af doende D» h<Kl« vrnmj» ziet er bleek uit zijn <rt'< u i* )ki f» in/, naur 'Jaigf-m i< urn /ijn hotiby v/a* In vut rta~ gvn rn'crt feilen weg zijn Ook «Se *Vh gers De pi>lera moeten uit hc*t water 'rukki n v '»i'l« n t u to»il wc-rk zegt hij Ofj de steiger lope n rnan- noii niet /waar gereed* hap sntjbran- <|i n I)i aftirpak ia ce»k bur in v</lle gHiig D< k nu n ir /ofi). rulbn hier de houten planke <t i n to Op Ordc-r van Hijkiwateratfeat ver dwijnen mi grln/uw tj« n dn ir nog gloednieuw uitzien itljkav/atemtaat heeft «<h*tr het plan e« n ni'*uw v«*it Itnhttngw entrum te bouwen Of HiJkjcwak'rstaat rje spieuk uit d«. ftlmkamer van de heer ileykamp Niet wat wl) gifttere» nog haddt-n rn.uir wut w J nu gezamenlijk bouwi n verenigt om» tot een staat" zal over- ovtT/uviien, Weet niwnand Van een cAizer verslaggr- e-* ROTTERDAM donderdag De Haagse nc C c/medwr heeft gtsteravond n rii schouwburg de R t er f tanige piemi«-re «e*r-. «i van „Lei-en Usv/-1 een blijr^pel van de Richard II rins ley Sbendao Het u een koste lijke op/ dg geworden met als bs*>- dwid tdernim* de rrxJdclzucht die af- wiase'end nare en vroiUka gevolgen Wijk* 'e h**bben Een reeerune over „Lessen in lan ter vertaald door Victor E va» Vriesland, heeft u inmtddclj m deze kiarvt kunnen lezen, zodat hier kan v <rdcn volt taan met een vermeldmK v m de amusane scène waarin knbo] harles Surface aab zijn hem onbe- k« rvde oom Sir Oliver bij opbod di j) /rtretten uit de famtl legaler Ij ver- k >i»p Wun van RoolJ als Chrles en Max olae* mie Sir Obvar zorgdm hier vuor een opgewdet en onbekommer i ntukje toneelamusement Paul Steen bergen ve-tolkte da rol van Sir Pe ur Toazle Trawler beschuldigd f Va» een onzer verslaggever») UMUIDEN, donderdag. Het on derzoek naar de waarheid van Deen se beweringen, dat de Vlaardinroe trawler Lleaje en Ratger VI 155 vori ge week woensdag op de Noordzee de Deense kotter Ntat Mona heeft over varen, waarbij twee mensen om bet leven kwamen, bi door de politie Vel- sen overgedragen aan de politie VI aar dingen. Een rapport met verboren uu De- nemnrkem, onder meer vafc de enfge overlevende van de kotter ut inmid dels gearriveerd De politie kan d.e nu VM-gelijktu met de verhoren van de opvaart*--jen van de Vltia i ngs« trawler f>- VI 15J werd jfiftte- -riiddag un- d» tweede keer droogge/e» op 4< hel ling van het s'aatBvisscri>havf nhe- «Jrijf tn IJmtudenvoor een mlnltleua «>n k*r/u*-k ejc/or medewerktrs van het gerechtelijk laboratorium Het jiLstl- tide U-»lag thxir dc "ffit.er van jumi- tie in Haarlem uj inmicWels opgehe- vi n Hij acht rich —U r ni«. t compc- tent, omdat ck eigenaar van de traw ler, de N V Hars k-temaa schappij G Kornant ki Vlaardrngen is gevestigd Op \erz/ek van d»- Dten»« vcrztki- nrrgsmaatarhappij If'nton w rte traw- hr aan <k ketting gelegd v</or een ci- vielrwh'elijfke proce-Jure De rederij hd-ft daartegc-n proud aargcukend bij de officut van justitie in Rotter dam tn hi)«/pt het schip sp</edig weer in de vaart te kunnen brengen HIJ «telde dit gisteravond UJderui de, verader big van de wljkrawd \i»or: Hoogvliet De burgemeeeter vond. dat in de toe- komet het begluren van Rotterdam vanuit ran punt onmogelijk ral blijken (tD« burgerij moet tn nauw contact «taan met het gemeentebestuur meende hij De heer Thi«nawen kwam bit deze ufctaprakcn, nadat het wijk raadslid Duinkerk® in zijn toespraak het punt vand» de-*nnexatlc \»n lliK>g\l et ha«i eangeancden. Ook hij wa< «*r geer» voor stander van „Het zou gezien de huul - ge ontwikkeling van de hele stad toi - barig zijn oin Hoogvliet af te schei den, oordeelde hij Het openbaar vervoer noemde hij een zorgenkind. Hij iei' De Hoog vliet* beroepsbevolk lig wei kt \oo* hi t merendeel i« fUrtterdam Maar het openbaar vervoer w«>rdt behalve het vervoer \an de werkende bvsulkmg tovena «la gewtuie atadadiemt gebruikt (Van een uiuer verslaggever»» ROTTERDAM. tilMolerdag Rui- rvenkoct zal In dc gemeenu*raad een voorstel a«n d« urtke konwn om de voetgwigeratuimel. dl« bU het Hof- piekt onder het Weena zou worden gebouwd, kt wratelijke richtUig te vrawihuivm, namelijk In het verleng de van de Lijnbaan B. en w bobbin tol dn plan bealoten om twra redenen ren i voatgangerattunnel io bet verlengde, van de Lllnbaasi ta goeHkoper en met' de uitvoering kmn worden gewacht tot O* het gereedkomen van de metro.' •an nadeel van deze oplossing U, c^t hat tunnelti« niet zal uitmomlen hij •en trasuhal». From Manhall aid to Atlantic partnsrahlp" by Ernat H. van dtr Bsugal, Foreword by Hsnry A Kiaalnijer Elaovlsr PubHahlng Company Amitirdim London Now Vork 10(16 TAN Marshallhulp tot Atlantische deelgcmiotachap, L de til el van het In het Engel» geschicvrn proef schrift, waarop Ernit vast der Beu gel voormalig fttaatsiecretaib vim buitenland»® zake» vandaag aan «h Fitwm ilsthr HugeMhoul te RolUi- dam de doctutstitel verkireg H« t h een atialv#r van de Atnerika&uae bui tenlandse p dltlek tegennver We»l- Europi en In het bijzonder tegenover het voiachljiuiel .Integratie' In de pe riode van 1U45 tot 1BÖ5 Persoonlijk i» de schrijver nauw be trokken geweest bij de uitvoering van die Amerikaanse politiek en uit zijn 420 bladzijden tellende bock blijkt, dat hij «»p Intelligente e» indringende manier over die po!ltl«k heeft nage dacht Wat dc ft Hen betrrft vei lelt hu weinig nliuvvt maar hij doorweeft de geschiedenis die hij lu schrijft mvt ptioormlOK*' opmerkingen doordach te kniiek in eigen ov ei Uitgingen zo dat we hier met «tn oorspronkelijk wi*ik tt rnukeu hebben Bovendien griK-iMtrt hij dc feiten ovcizirhUlilk /•«lat <>"k «li nut idkvwijde hui een goede gid» geboden wordt in de na- (K)>l«»gM ges-eh'c di nis waaibij onk Nt- dei land ro nauw betrokken li ge weest De aanval van Japan op IVail Har- b.m in pilt duit 'igiii» sc hi ilvt i di lSU-jatlge ptiUxle vvn h«t Amerikaan» S, iHihtloniHine «f Van dn* da'ini af :t Ann* ika dirnt >etr«»kkrn btl de lotKom^t van de geluk wcield e» net int het gtkidehik de Britae vei- untWcHiid*lllkheul uur De uaooilo»,- s« oiittedderlng m West-Europa inaakte alk lauden van het oude we- lelddttl gi allleerdin Zowel *ts uvet- wonnencn in economisch en politiek opzicht volstrekt afhankelijk van Amerikaanse hulp Di ih;i(v«i anahitert di motnven til de gvleidelijk grvwlrnde overtui ging van dc Amerikaanse poli nekt wei e ld dat hier drastische hulp nood zakelijk was Dauibij mei kt hij op d*t <lc overhevi«uulc plaat» van hu Duitse ptobliem m d« Amerikaanst namulogkc politiek trgcnoiei Euro- pi nut vi'ltundi ou Ui>treept kan w Un Mi» i hu n oiidtiwhal hu dauilii) U tn kt iiis \.m tie Russlsihv* agiv tsiv m n .il« d Miiuu itiuU fuvtoi hp de bepulmg van het Amerikaanse Iveletd De verhouding Amerlka-Sowj et- Urne Is tixvuwena ln de hel» periode IXtk hit aandringen t>p Europex* een wording vuidt daarin lijn verklating Natuur Rik wrad en wordt die polRlek de IwiliMfmlc factor bij het ontstaan en d« w^sielingen van het Amerikaan- »t optu km tegcoH>vr West-Europa bepaald duur vele motieven, maar di* verhouding tot de andere frot» we- Dr E H VAN DER BEUGEL leldmacht uikt ou» m dit b(H*k viivol- doemiv tot zijn recht gekomen Deze f.utur 1» b«ter geanalyseerd ln het then Van der Beugel ln zun literatuur lijst niet geniwmde boek van dr B Vlekke De tweespalt der wereldrijken I* de duideluke verwarring k»U de Amerikaanse polUk 1 die sedert de ont npannmgnpoUtlek tegenover Moskou, mgezet door preaident Kennedy, tn de houding tegenover West-Europa li ont vlamt, niet het Iwwn» dat deze ont- »l>Aiining nttg nu i hit ft Uld tot v« tuiripjss ng in .i« tun p>i politnk i.i lat ul Int Duitse probleem tl ui l< \mt ik.uins» m'umK imt *.)- lil gtzun Wordt tn het overheersende Inht van de verhouding tot Moskou* De ank ut verwijt de regering-Eix*»- hower «n dan vooral zijn minister va» ImtlenlamUe zaken, Foster Dulles, ri giditeit i i dt steun aan die ene be paalde vorm van Eu-ope** eenwor-- ding, dn vrivat was in ln t plan-Srhu- man tn in de nu tin «luk van Jean Monnet waarop eerd <h èuiojKv D«- feiiile Gemeenachap in lattr dc EEG tn Euratom gebouwd /ij» dt formule du» van het „kleine Europa Ook hier I» dunkt ott», de verkhumgu zot kt n in de aUtMK>v4N-heers<. nd* nootizaak waarvoor Dulles shnid urn de agree- Mive politiek van Stalt» en het daar uit voortkomende gtvusr voor W*»t- uropa en du» voor Am»rika tt keren De verdeling van de Marshallhulp had dc Amerikaans* icgtruig gedwon gen zich dlapgaand met Europese za ken te bwnoclan tk'k tt»en dc ccono- miw*he telfstandlgheid dank sU hel mutt* van het Marahullplan een dtr- «i ujac diepgaande bemoelmta met metr noodzakelijk maakte, ging men emuf door. Deck wat dit uit gewoon te devk ook uit de nooduak ilch t« v« nladlgon tegenover dt atalUkltiacfet Van or ze achaakmedewerkc SCHAKEN ROTTERDAM, don- derdag Er heeft zich in de strijd om het jeugdkampi oenschap van de RSB al een tno R*" gemaakt van het peloton Crjnd z««*vterde ovtr Bohm J ktJcsen ver»io«* brei vlot Van WjJgerdw tr-°°T Van Maar-en maakte (met d« FfOft* k - -ia rr>*vvn met R«wu*«. John van den Berg d««d het tegen J HuiJ'-er nu heel wat beter na a it magere fcmu« r-e e«»r»1e ronde tegen F B«rg die er een punt] bijschool door Jon d# Jong Jr te verstaan Van Dl)* en De Quack wonnen resp van Bruljn »n De Neet Vol)«*>:«Wt—Van Wijnen we«i remloe^^ Het progtxnm» voor aterdat luwt Van MaarenJ Bikien T v d Berf- Grund Bubm-J v d Bei*- V-n DijH- Heuanan De Quack-De Jong Huiper- Van Wtjgerden Van Wijnen— Bruijn en De Neef—Voilebregt De sUod aan de hop 12 ronden geapeeldi j.2^ Grund Van Maoren en J Riksen 2 punten 4-5 J en r van den Berg (Van een onzer verslaggever*. ROTTERDAM donderdag - De heer P Luch'hart heeft gis^ren hel feit hemiach-, dat hj 25 jaar geleden m diwt kwam van de ge meer te Rot terdam Hij begon ais arbe.de- maai werkte zich op tot gemeen'e-a mbte- naar E aan de gasfabr.ek aan de K.ei- lehaven De jubilaris werd +c/egespro ken door ir J P Dommisse N Breed- v«td en E Veldkamp (Advertentie IM J (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. D« 30-jarige Jo«é VldaL de vroegere kazrthaif van Real Madrid, zal waar- •chijnlRfc vanavond een tweejarig contract b(J Sparta tekenen. De zaak waa vanmorgen bijna rond. Alleen op fiscaal gehieu moes ten er nog enkele problemen worden opgei os* De Spanjaard mag pas in de volgende compettoe voor Spana uitkomen (Van ome hwheymedewerker) l'VJNA'J ROTTERDAM, docder- UlMall dag. De hockeyers in de eerste klasse west honden de rileks klaar. Er U een programma op pa pier en er is een kansje om het op de grasmatten te realise ren. Het i= een rustig prograanma met ut gesproken favorieten. Amsterdam- H1 ver sum duidelijk voor de hoofd stad, zeker nu Voigt er weer ts HDM—Lareix HDM zal wel wannen; SCHC—Letden Leiden krijgt klop. HOC'—BMHC de gasrten zijn sterke- Vuurwerk bil HHYCKampong' Zeker met Kampong is op de weg erug HT1YC daarentegen is er met B»ma zo'n stuk s'erker op geworden, dat dc Hagenaars wel eens hoge Ogen konden gooien agicvuWK it Dulles verliet zich m zijn onvoorwaardelijke «teun aan de „zea" t n hun eenheids-streven geheel op het oordeel van Jean Monnct en wij zijn net geheel met schrijver eens als hij betoogt, dat hierdoor de EEG bijv een te eenzijdig Frans karakter kreeg waaronder wc op dit ogenblik nog lij den Mon nets gezag ln Washington bracht de regerlng-EUenbower ertoe dc andi rt vtif onder druk le zetten en te wil onccosles te doen aan oarede- luki Franse eism Hi t boek eindigt met een lange be schouwing over de conceptie van pre sident Kennedy vervat ln de term „Atlantisch deelgeno<)i»chap", die naar tie smaak van de schrijver nog ulterat verward en vaag ts gebleven Bijzon der belangwekkend lijkt ons zijn be toog. dat dit deelgenootschap in ieder geval niet volstrekt ofhankelijk moet worden gemaakt van dc politieke een heid in West-Europa Ook een multi lateraal declgenootachsp kan hecht en vruchtbaar zijn In ik huidige Europese eriaia zal nmnun 1 V.m dtr lUugcI tegenspreken els hij zt g* dat ik politieke eenwt»r- duig van Europa .niet vtx»r ue naaxtt toekomn" ia en dat Intussen de Eurc»- pese landen niettemin vso Amerika afhankelijk blijven voor hun veilig heid t»n zelfs nog voor him economische welvaart „Economische welvaart wordt in Europa vaak verward m«t politieke macht", Is een van de rake uitspraken, rik In dit boek kwistig gc- <1 UK)ld zun \Vu dekn zijn scepticisme ten san- zien \an de mogelijkheid rel fa vocu tin iiieuigd Lun>|t«t i.c „gelijkt* in macht WOithn \an de Verenigde Sta- t< n Dc gcilachti van West-Europa als U nk macht", dit* bewust of onbe wust dc aanhangers \an het „kleine Fumpadtr zes het ft gefnapircerd lijkt w« meer voortgekomen uit beim- wti* naar verloren grootheid dan uil uahU'itMUi Dat Wesi-Kuropa, ver deeld of verenigd, sijn Wende rul ln de wereld verloren hoeft, lükt «en de finitief historisch feit en d« tol, die dt Westeuropese naties b«t«nld hebben aan hun eigen onmacht ki het verle- dtn om ooi logen onderling te voor komt n Hit iHX'k van dt Vun dei Beugel guft bh|k van knim-h denken over ♦it ccnhcidspogmgi n in Europ« tn de Amerikaanse tesctlrs daarop. Hij be hoort tut de bcutkkelijk wemlgen in Nederland, die steeds krWsch hesbon gestaan ugemner dt getneeoachap van de zei en van oordeel zljfl dat tonder Engtltml deze gemeenschap slechts voorlopige en zeer betrekkelijk* mo gelijkheden heeft. Nu dit boek ver schijnt mkkien in wat mee noemt de „Europese crista", zullen dl ongenusn- ceerd denkende „Europeanen" er wel uit kunnen leren. Ze zulled, naar wij hopt*n. Van der Beugel» Inzichten met meer \s aarderlng overdenken dan voorheen wel eons ht*t geval ta ge weest. Mevrouw lanun Pewrs in acne op een van de Van Nelte koffiekeurtem. waar gemiddeld 7-ïjy, van de "proef sters" voor Supra stemde Doc ook een die kofflekeortest, Ais n uw ma ca Sasten dan 's avonds met Supra verwent, kunt u er nog een boeiend verhaal aan vastknopen. Over het nel regelmatiger nwalsel van de Van Neüe keunnelange. Dat hebt h immers met eigen ogen gezien. En over de luchtdichte vacuumverpakking die geur en aroma zoveel beter vasthoudt. Dat hebt u immer» zelf kunnen vergelijken. Maar waar het op aan komt; n proeft bet verschilt Soprm is brandvera, beeft een veel krachtiger afschrok en een geur... mmmt Doe morgen dl* proef bQ u thuis! Haal Supra fat bolsI Eea ontdekking! SUPRA 1. 3i i^tW gevtkt «tot tatósüfsï «fes-sak. 2. fewdmnwflm nrpakt toot tckMl «ut «Ib gm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1