Juwelensmokkel van f 40.000 door koopman timx WET k 5 Nieuwe vleugelspelers: Van leveren en v. d.Vall E •M 'weinig kans Vidal tekende Bouwers van wachten niet Velden zijn nog slecht inetroviaduct op beslissing ROTTERDAM RIJNMOND Dader na bekentenis voorlopig vrijgelaten opruiming töo* wy«ofl DOUANE VOND GOUD IN TAS M -28:- VTT-Rollcnltun: OP VINDEN VERLOKEN POSTZAKKEN' opruiming opruiming Ilan opruiming WIJZIGINGEN BU SPARTA EN FEIJENOORD UITVERKORENEN BESCHEIDEN PROGRAMMA opruiming Tot 4 jaar cel geëist voor PTT-zwendel opruiming pig, 4 - vrijdag 28 januari 1966 Advertentie IM (Aduertentle LM van 13 Januari tot 3 februari Nog nooit w«rd*n er zoveol psrsplulei verkocht ah nu «n of h«t nu m*«r of mlndar regent dsn vrofftr.,, het heeft er toch heul geen Invloed op. NMD.nn parapluie Ii«'n mode artikel geworden waar niemand meer bulten kan. ook. U niet. Moffen koopt U niet 20 maar •en parapluie, neen, morgen koopt U Uw Nylon Pencil paraplu)*, uit de luxe «rif, die u nergens onder de vijftien gulden krijgt. Een prachtife parapluie, met blank italen binnenwerk, één brok tollditalt, gepurd aan elagint* Nylon ovtrtrak, een klaaie ptrapiul* morgen voor nog géén «ebt gulden. Mor|envroef om 9 uur begint de verkoop van den Nylon parapluie» mat dubbele paragon baleinen, In de kleuren zwart, d.groen, rood, grl]., marine •n beige Tflj (Van een onzer vwralafgever») ROTTERDAM. vr|Jd»g. Giller- middag I» de Sfl-Jarlfe koopman J. F. van I,. oniaUgen uit de cel In het Rot terdamse hoofdbureau van politie. Na twrf langr verhoren bekende Kalf gou den aleraden en horloge* voor een to tale waarde van veertlgduliend gul- den over de Belgluh-Nederlandae gren« te hebben geamokkeld. In af wachting van de bcatlaalng van In spectie en directie van de JUennt In voerrechten en Accijnzen 1» h|J op vr|Je voeten grate ld en teruggekeerd naar aljn woning |n Kchiebroek. Het goud en hei platina (sommige rtr^n wurm l,f/»t mit flinriinnt'-fi ka«n,«ri int Italië Van I, had rle aie- r.ulm vofir onpevcer twlntlgdul/md fulfil ri gfkfxht vun <en handelaar m Ar.lw. r)" tU t va <l< twi'frli 11,aal il.it hi; w»*- K* e< './itiliiikiujr vin di* In voi nt htcn V» rinli. ru.inkte met de aurvrillanr e- dl' n> t vnri de douane De eerste keer arrinkkelrle hJJ eveneens goud Toon karton hi) »-r uf met r«n transactie l)i 'l'iiwnr hu ft turn ivhln vonrt- (Iumfi'1 In Int gi hnndi n Wf* n«- rlnguvorid iaat d»ed ij its 1 lrr.nl in ijn woning Nadat hit hun zorgvul dig maar tcvergeefa was rlonr/«xht vonden de beambten in rle b.ig„gi - ruimte Vin zijn. voor h»l hul» gi par keerde Citroen DS 1') twee (iklebiwri vol met tfe smokkelde- Mtr«d<n Van L verklaarde deze partij rcid* diu weken geleden In zijn auto ovi» de grens te hebben gebrti» ht Volg» na de douane la dit een paar d.igi r» voor zijn aanhouding gebeurd De amok kei aar pleegt de koopman ln verat hi Hen do ca ff- a en restaurant* van de hand te doen Hij gebruikte voor /l)n ritten naar Bel gil niet al leen de grote Citroen, maar ook we] etna em Tuunu* bentel wagen In de ze wagen, die eveneins weid door zocht, Werd niets gevonden Ala de douane hem niet in de geit - genheid «telt een transactie aan te gaan, zat de koopman gerechtelijk worden vervolgd In leder geval zat htj zo'n ze» h zevenduizend gulden aan Invoerrechten moeten betalen 200 cm vlnyfl** lOOcmbre*» Morgenvroeg begint de verkoop van linoleum an Vtnyflax, twee kwalkélturtlkelen, voor prlj- z«n, die allrtfl In de Opruiming mogelijk lijn. 0tén Iai, «helft. tal. (Van een onzer tenia*gever*» ROTTERDAM, vrijdag Niet» wl)«» er nog op, dat de drie poatzok- ken met aangetekende stukken die tij den# het vervoer van Rotterdam naar Middrlharnhi uit een vrachtauto van dr RfM ilJn gevallen tere» ht zullen komen De directeur van het pont- distrht Rotterdam de beer J C. Kre- nier iel on* vanmorgen: „We kunnen er ook nleta meer aan doen." Ijlt het onder/nek door de postale mturihe is gfblikcn dat de drie ziikkm /it<l aan gr teki ndt Mokken bo- m rmp hudc re /akk» n ai liter in de vrachtauto tiet,ben gelegen en dal de KTM-r hmiff» ur vergeten heeft de deu ren af te duihji lijden* de rit I* een der rifuren opengeslagen, waardoor de drie zakken mi dr vrarhr.iuto zijn gi vallen Dat kan gebeurd zijn ir. Kot- rrln/n of erifcna op de weg naar Mid- H aran pa rap lult* 9.90 HOEK VAN HOLLAND. vrijdag. Tijdens de laatste wedstrijden op de ijsbaan in Hoek van Holland zijn tal rijke goederen op het Ija verloren of achtergebleven. Het bestuur van de ijfclub heeft een hele eolleclle wan ten, ijaala, Jacks en een horloge Men kan de voorwerpen afhalen bij mor al t ter E Augustlnus, Van Ilpvmlam- «troat 30. (Advertentie 1.M.J v.in |j januari tot 3 februari 2IJ, dia al »tm «trdar tijden» de O prul mlnf vloerbedekking bij on» kochten, weten uit onder vinding dat prljtvtrichlllen, dl* aan het onmogelijke greftien, géén uitzonderingen zijn. Zo ook dei* partij linoleum en Vlnyflex, voor prijzen, vér ba- nedtn de helft van de normale Original* Linoleum, 200 cm breed, met jute rug In liefst 14 verschillende kleuren, normal» prlj» 1S.20 morgen per strekken de meter voor nog gién vijf gulden. Vlnyfte* met Jute rug m 10 verschillende kleuren, normaal voor 28.- per meter, 200 cm breed, morgen per strekkend» meter voor nog géén tientje. I Ui.i III M Dal do zakken met nangi t»-k« ndc post milt» rln Ingcn iv normiial lJ< zukki'ii woidnti altijd h» l laatst ingc- Inden omdat zo- het eerst uitgeladen muc ten worden Tot vanmorgen had de heer Kre nter nog geen meldingen gekregen von het vinden van de verloren poM Ik heb nog wel hoop", zei hij, „maar hoe hm gei hel duurt hoe kleiner de kan» wordt d«t de postzakken nog hoven wotei konii 11 De f*TT blijft veriintwwirdplijk voor het vervoer Voor de gewone zoekgeriidkl»' ingi lekende -.tukken wordt 21 - vergoed Er waren nok enkele stukken met aangegeven waar- da bij Tonvel 'n Vreemd paar van Nell Simon la bij NUT te /ten op vrijdag 20 januatl en zaterdag 5 februari onder regie van Pim Dikkers Met Luc Lutz en Jan Tauling* Amphitryon van Molière - regie Ton Lutz staat voor znierdag 29. zon dag 39 Januari, woensdag 2 en zon dag tl fel» tiar 1 op het NHT-pro- gramma Mt t Luc Lutz Pleter Lutz, F.rlc Schneider, Annet Nieuwenhuy- zun «n The u Vet heugen Een jaar viwr Iedere room van Tertnea- «ee WHliama en Ach arme Fred van Jarni-a Saundrra zijn de twee «cnakuna dm NUT op /ondagmld-i dug 10 jamiiin spctdl NedrrlumLa I>»n» Theater presenteert vijf balletten op maandag 31 Janu ari ,,Pe oiiafmheidelljkpn", „Dansea t incertantes", .Metaforen", „Don Qulchotte" „Symphony In three 111 ivtmi'iiL* Fiesta flluna ln Sevllla heet het zl- geunerrtanifei'st dat vrijdag 4 en za terdag 5 fcbiuml avonds én nacht* veitnond wordt Verder op /«■n lag n »ri uoKi'tdag 7 februari avond* \fttziek C'arnUnp Kaart, A de Jong (orgel) en hel knot Sursum Corda concerteren /iib-r l.ig 21 Januari In d«- Wilhehnl- nnkiik Kn»n/--I'aul Dit kei lei 't het Holtm1 am* PMIharnnmiach Orkeat op zotidagmi Idag 39 Januari Solis ten flabnr Hadnal Ers/ebet Hor- \a» Dinu'l tllti n 111 Jan-Magnc Bo- b»k, \lool Stichting Nieuwe Muxlek organiiecrt maandag 31 janua I n n «oncert ln Almmi in in Stcgfind l\dm \i"- loitcel en Ah<> a Kontarsky pianu llrt Rotterdams Opera Koor zingt don derdag 3 en vrijdag 4 februari in de Hl» lét aha! Itenryk Hseryng. \lool ia solist tijdens de oncer ten die R F*h O onder let - ding van Fran/-Haul Decker op don- dirdag 3 en vrijdag 4 februari geeft 1 n de Uutti-: hunse bchouwbuig Uavld Zlntnan dirigeert hel Neder land* Kamepnike*t dat aondagmld- dltg il fi'tuunn sp<i'lt in de Hnltei- t.iiu»t Sih'uittLnng (Van een unxer \eril«Bgc\cr») KOTTKRDAM, vrijdag. De unnneitu' mcombi natie Met ruvia- duet Zuid zal binnenkort begin nen met de prodnktie van voor- jft' spui uit111 liggers \u«r tU hmm vun een inetroviiiiluct iiiuir De SI Inge. Hiermee loopt men dus vooruit op eon nog te nemen be slissing van de Cietneenteraad ln> iuke de doortrekking van de' metrolijn naar ZuidvviJk en Hoog vliet. De ligger* zullen evens la dl* voor het than* m uitvoering zUnde metro-, viaduct tot aan het EuidploLn worden Adve'tentm I M van IJ januari tot 3 februari Laag niet Iedereen hteft «en Centraal verwarmde ilaipkamer, en om nu In de winter Uw ver kleumde voeten niet tutten Ijs koude laken» ia steken,., daar voor hebben wij morgen deze «peclale verkoop, Paitelkleurige flanellen la kens, niet allen gezellig modieus maar ook zalig warm (ze zijn donzig zacht geruwd) voor hen, die reuma gevoelig zijn, of alleen masr een hekel aan koud* heb ben. Msar bovendien koopt U dl* la kens, die U niet meer zult willen mitsen, morgen voor guldens lager dan normaal! ^.perioon* 210x150 cm eTloon» 470 cm Itmten diverse Morgenvroeg begint de verkoop vin deze prachtige flanellen la- kent, om warm te sUpen en prettig wakker te worden voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. tfMi» la). #f sehrlf». t*it. van 13 Januari tot 3 februari Waarom zou U het mïco lopen vandaag of morgen een ongeluk te krijgen door die oude, uit- geileten trap, als U nu een mo derne keukentrap kunt kopen voor nog géén twee tientje»! Morgen verkopen wij een partij keukentrappen, die van alles gemakken zijn voorzien Een zware, metalen wit gemof felde bult alt frame, met antl- sltp doppen, een trap met vier treden md. platform, ver chroomde beugel en emmer- haak Een extra stevige trap co boven al een veilige trap, want de tre den zijn voorzien van antl-slip- strips. Morgenvroeg begint de verkoop van deze solide keukentrappen, stahoogte 95 cm, totale hoogte 140 cm, (In verband met de e/pe- dttmdrukte 4Ê zelf meenemen U,Wm voori^ Gtin til. *f aehrlft. heit. IIPMIJ.|«| ROTTERDAM, don- IslJu'J'Ll! drrdar. In ver band met de «electlew edslrijden voor dr jeuzdteams en de heren-interland NederlandDulUland. die zonda* avond ln dr Ilaarse iloutrusthal wordt zeaperld, i* hrt competltirprogramma voor het urekrlnd beperkt. Maar niet zonder belang. In de dietricte rorsd* klasse bij de dninea speelt Schutters tegem het Di Iftae Rohda. Dc Schut tens-da me* /ijlt nog niet sfeheel buiten gevaar Een rx ge get ft de garatvue d»t /e niet zulk n c!egr.i k-ren In df districts tweeds kla.«ae A staat I Wil «ai op de laatste plaats met een! pin4 achUrstiiind «>p Holldn.iia lad .sndogav un l 4»p Ije/tx k komt Een kleine uvrerwinki.ng kan de Schiedam- stm even uit de degradadezorgen hel pen Snelwji-k krijgt Athene 2 te gast en kun btj een zege de kaïnpioensvlag hijgen Bil tie heren speelt kampioen Schut ter* tegen Operatie 2 Het kan de I)WS-licron een goede dienst bewijzen i duin voor een fik.se zege te zorgen Dei Sohuttera-rewerves hebben hun kansen op de titel ln eigen hand. Leider AHC'28 eta&t slechts een punt voor en een overwinning brengt Schutters 2 op de eerste plaats. In de pw-adleDtlasse heeft Actief geen kans meer op de titel en verkeert Wilton ln ernstige degroda:ie--zorgen. De Schiedammers hebben daarom een kans om de punten op de actieveUngen te veroveren. In de afd eerste klasse gaat de belangstelling bij de dames •*oor«l uit naar Actief—-AAC'35, Deze (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrfldag. Hoe- wel de vorst op de vlucht is ge jaagd, is het nog twijfelachtig of er zondag (overal) gevoet bald kan worden. In het groot ste deel van het land is het hal bijna uit de grond verdreven, maar in het noord-oosten heeft het in het begin van deze week nog gevroren. Volgens de grondteehnisehe dienst van de KNVB was de situatie gisteren nog verontrus tend Op de meeste velden is de ontdooide toplaag zo zacht en vochtig dat in één wedstrijd de hele grasmat vernield kan worden. De kans dat de wedstrijden van de 'Rotterdamse en Schledatnae clubs worden ultfeatetd, lijkt on» niet xo zroot. Spongen, Woudestein en Har- ia behoren tot de beate velden en Feüenoord, Xerxe* en SVV *oan naar het zuiden, waar de kwaliteit van de iroud gewoonlijk voortref felijk U. Feijerirjfjrri heeft Bi ld en Moulijn weer m de ploeg opgenomen Een verras sing is de opstelling van Kfck van der Val! als rechtsbuiten Logischer zou zijn geweest, dat Henny Wee ring door Hans Venneker was ver vangen Venneker scoorde tegen F C Twente met alleen twee doel punten. maar bovendien heeft hij re gelmatig op de vleugel gespeeld Van der Vall, die tegen Twente eveneens goed speelde, Is een uit gesproken schakelspeler. Ook bij Sparta een wijziging Henk Prinsen heeft zijn plaats moeten af staan aan Wit van Beveren Dat is al eerder gebeurd ln dit seizoen en het zou ons niet verbazen als dit stuivertje wisselen in dc loop van dit seizoen nog enkele keren plaats vond Prinsen en Van Beveren zijn twee totaal verschillende voetbal ler» Prinsen moet het van zijn I kracht, zijn schol en zijn Inzet heb ben Van Beveren heeft een gavel techniek, maar ts fysiek nog met sterk Tegen een vrij trage en weke ploeg als Fortuna '54 krijgt hij trouwens geheel Sparta zondag! de gelegenheid om zich te nnder-i schelden PROBLEMEN Xerxes' trainer Bob Janae worstelt vlak voor de belangrijke wedstrijd tegen Slttardla met een paar pro blemen. Ton Faniler heeft woens dagavond tijdens de training *tjn enkel ver»wikt en ook Heljermau en Fafié i(jn nog niet fit. Het Js de vraag of i{j ion dag kunnen spelen. Janse wacht met de samenstelling van ijjn ploeg tot saterdagmorgen. Kinus Smits neeft bil Excelsior andere problemen. Verscheidene spelers zijn of gaan binnenkort ln militaire dienst, waardoor zijn tralningspro- FEIJENOORD- Pieters Graaf- land; Haak, Kraay, Veldhoen, Fransen en Luyten; v d Valt, Kruiver, Btld, Bouwmeester en JVfouhjn. SPARTA Doesburg, Ter Horst, Eu ken broek, LG<rerom3 Bentron, Kemper en Bosselaari> d Kerkhof, Matteen, Bosveld en Van Beveren XERXESelftal nog met sfl- menpesteld. EXCELSIOR v d Wekke, G den Butter, Luck, JVfuhlenbruth, Teeuto. A den Butter en Kosten, Kalkman, Munne, Beek, Brand SVVv d Velden, Klemdijk, Van Dongen, GlaudemansVan Leeuwen; Van Beek en Van Schte, Hubert, Van Dyk, Van Meeleren en Corpeleyn HERMES DVS Van Gogh; Van Ede, v d Burg, Rijke, Heikamp, f'laes en Monster, Gouwe leeuw, Van Kooten, Van Mullem, Smit de laatste maal het veld gerold, de Lijnen gekalkt en de ballen opge pompt SVV is in de tweede divisie, waar de drie bovenste clubs aan het eind van het seizoen piomoveren, door de nederlagen tegen DFC en Rod a JC een beetje achterop geraakt Zondag staan de Schiedammers op nieuw voor een zware opgave Den Bosch Is op eigen veld heel wat mans Een gelijkspel zou al een goe de prestatie van SVV zyn De ploeg van Gosens is ongewijzigd Hermes DVS heeft geboft dat er vori ge week niet is gespeeld Van dc Burg, Heikamp en Van Muilen we ten toen geblesseerd Ze zijn inmid dels zover hersteld, dat ze zondag tegen Wilhelm ma weet van de partij kunnen zijn Trainer Hung van der Moer heeft Tonny van Ede op de rechtsachterplaats gehandhaafd ïri de voorhoede heeft Rof.t zyn plaat* verspeeld en krijgt de jonge Gerril Gouweleeuw, d.e in het \onge set- zoen enkele keren als linksbuiten meespeelde, nu een kans op de rech ter» leugel Verder is Munster naar de midclenhnie vethimd (Advertentie IMJ van 13 januari tot 3 februari Onze klanten weten uit onder vinding dat het dragen van een flanellen pyjsma ln elf maanden van het jur een genot Is... Morgen koopt U zo'n heertijk warm*, kep*rfl*neli*n da mespyjama, geen luxe, maar een noodzaak... om beter en prettiger te slapen. Keperflanellen damespyjama's, het jasje In veelkleurig bioem- dessm. de pantalons in bijpas sende kleur, morgen voor nog géén vijf guld«n. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze mooie, keperflanel leh damespyjama's. In de maten 4Qt/m48 voor OMn taf, of ichrlft, fctJt gramma in de war dreigt te lopen. Zondag Is zijn ploeg echter voltallig Voor de scheldende terreinchef Piet Wijling zou het bijzonder plezierig 2yn ais de roodbroeken Limburg:a klopten. Hij heeft deze week voor teams delen de tweede en derde plaats met «on punt achterstond op leidster Spartaan, dat vrij gemakkelijk van Ml- gemaakt in de betonfabrlek aan de Zuiderparkweg tussen Zuid wijk en iVndrecht Met de produkti* vin ligger» voor tut »iaduet tuseen Parallelweg en Zuldplem is men vruwet klaar Hiaten in de bovengrondse lijn zijn nog enkele k mispunten Dij het Zuldplem wvrdt inmiddels al rekening gehouden met doortrek- k ng naar De Slinge ln de plannen zijn enkele wijzigingen gebracht, zo- d«i zonder ingrepen a»n ae verlenging ».in het viaduct kan worden begonnen Dat d« bouwcumblnatie Metrovit- duct met d* produklte van liggers doorgaat biedt uiteraard belangrijke financléle voordelen, omdat nu geen tpd en dus getd verloren gaat mot het stUl.eggen en weer op gang brengen »dn de produktie nerva kan winnen, de ..iachemde derde" (Van reu onxrr verslaggever») AMSTERDAM, vrU«Uf. De of ficier van justitie bU de Amsterdam se rechtbank, mr. Vt. Tonckena, heeft vanmorren tegen dr acht jongeman nen die ervan verdacht worden de ITT ln h*t voor- «11 najaar van 1964 »t>or bijna twre ton te hebben opge licht door middel van valse Duitse postwissel» en valse spaarbankboek je», de volgende «traffen geelst: Omeh* B (27), *tude*it, vter jaar mat aftrek, Theodoor K. (25), jour- na U> vner jaar met aftrek; Reimer \an H tï(H, studen.. twee jaai met aftrek, Jacobus de K (27), student, •wee Jaar mot af-rek, Sunon van V. (Jl), administratieve kracht, tweeën half jaar met af rek, Pie'er L (23). *,udeiv, anderhalf jaar mol aftrek, Nlcotaai van dei E (24), j»tud«tit, arvlerhalf jaar me af rek. Dl rit W (36) geoloog, reo .ntandon, waarvan vier maanden voorwaardelijk en wet aftrek Mr Tonckenj deelde mee dit de neaerHle verdachte, de 28-Jarige typis te Mux de F than* met terecht stornl omdat »u een bezwaarschrift togeh de dagvaarding h-ef". inge<ÉeruJ. Advertentie t M van 13 januari tot 3 februari De mikken van Tetoron zelf- «trljkende en Tricot Enkalon overhemden zijn genoeg bekend ...ook de prijs rond de 12.- fï geen nieuwtje voor UI Daarom moet U er morgan be slist bij zijn, want dan verkopen wij **n grote partij Tetoron (Po/yester/Kateen) en Tricot Enkalon streep overh«md*n. door elkaar voor nog géén 8 gulden. Belde soorten In perfect* pas vorm, zó gewassen, zó droog, en *«n genot om t« dragen. Tetoron Tricot Enkalon OUDERKERK A D IJSSEL, vrij dag De afdeling Ouderkerk a.d. IJ is el van de vereniging voor Veilig Vorkevi tuisvn IJssel en Lek houdt ln iamcnwerklng met de rijkspolitie op woensdag 10 februari een verkcers- rursus, die zal worden gehouden ln hot wrkeerslokaal bo\-en het politie bureau aan de Kalverxtraat. Men kan zich hiervoor opgeven bU d* heer J. Taal ter gemeentesecretarie. Morgenvroeg begint davtrkoop van Tetoron overhtmdtn In wit tn Trloot Enkalon ov#rh*mdwt_ In bleu of grijs itreapdeuln, door al kaar CM* t*/. af thrift. Hst. DE koge! is eindelijk door de kerk. Gisteravond heeft José Maria Vidal zijn handtekening gezet onder het contract dat hem voor twee jaar aan Sparta verbindt. Vrijwel alle Sparta-bestuur- ders waren naar het Kasteel gekomen om de gebeurtenis luister bij te zetten. Vidal lachte vriendelijk naar de fotografen. Hij was kennelijk opgelucht dat er een einde was gekomen aan de onzeker heid, waarin hjj sinds zjjn komst in Rotterdam had ver keerd. Sparta heeft heel lang ge aarzeld voordat het besloot de vroegere speler van Real Madrid te contracteren. Het heeft in het verleden veel slechte ervaringen gehad met buitenlanders. Maar relaties in Spanje hebben over Vidal niets dan goeds weten te mel den. En tijdens de training is gebleken dat „Pepe" roals vrijwel alle José's in Spanje worden genoemd een con sciëntieuze kerel is, die bereid is om flink aan te pakken. •Het feit dat Sparta aan Vidala Lev; VIDAL tekent het Contract. transfersom behoefde te betalen en de Spanjaard geen handgeld vroeg, maakte de zaak natuurlijk we. wat gemakkelijker, maar V,dal vroeg zo'n hoog salaris, dat bpana toen nog heel lang heeft z.nen dubben en afdingen, voor dat het Ja zei. VTIDAL is niet jong meer voor een voetballer. In mei wordt hu 31, maar Sparta heeft hier met le zwaar aan getild. „Het -is best mogeluk dat hij voor het Spaanse topvoetbal een beetje te langzaam ts geworden", zei me een Sparta-beatuurder. „raaor dan is hij voor ons waarschijnlijk nog snel genoeg". Sparta zal dit seizoen nog niet van de diensten van VWal gebruik mogen maken. Wel kan hij even tueel in de inlertoto-competUle meespelen. Er zijn ook plannen om speciaal voor Vtdal enkele oefen wedstrijden tegen buitenlandse clubs te organiseren. Men denkt daarbij aan de huwelijksdag van Prinses Beatrix (10 maart) en zaterdag 16 april, de dag voor Ne der land—België. In leder geval la Vidal heel wat goedkoper dan 01* Madien. Zijn jaarsalaris is uiteraard niet be kend gemaakt. We menen echter te weten dat dit In de buurt van de 25.000 gulden ligt. Na afloop van het contract is de Spanjaard niet vrij zoals de Deen. Sports kan dus een transferbedrag voor hem vragen. KR1SKRASFER laatste club Lev ante geen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1