Raad wil toekomstbeeld Bijbels avontuur NIEUWS MEEST GEZIEN Sf R.O.K. BUSDIENST R.T.iVL GAAT! SNELLER WERKEN Italiaanse solisten bij' Ondanks besluit tol doortrekken lijn 5 Visseizoen 28 mei open RYB reikte diploma's uit Terlenka Grandioos spel van Szeryng in Brahmsconcert Schilder valt acht meter ROTTERDAM RIJNMOND ENIGE" BEDENKING TEGEN LANG, DUUR VIADUCT BELOFTE VAN WETHOUDER: SPOEDIG NOTA Trein stopt vlak voor kleuters Geen onderzoek huisvesting arbeiders Eerste journaal wint van tweede TENTOONSTELLING IN 'VOLKENKUNDE' Voldoende stof Vraagtekens Geen houvast gulden onder de prijs 1 1 90 14.QO 17.9° Veronica ontkent daling animo voor radioreclame Vastgelopen tanker omhoog gepompt en los getrokken pag. 4 - vrijdag 4 februari 1966 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. On danks het feit, dat de gemeente raad zonder hoofdelijke stem ming akkoord is gegaan met het voorstel tramlijn 5 tot Schiebroek te verlengen, heeft het college enige verwijten moeten incasse ren. Verwijten als; wanneer wordt nu eindelijk is duidelijk uit de doeken gedaan, wat er in de toekomst in het algemeen met het openbaar vervoer gaat gebeuren om de problemen op te lossen of te voorkomen. De heer J. Worst (ar) o.a. stelde met teleurstelling vast, dat het UJn 5- voorstel al meer dan anderhalt Jaar geleden voor het eerst In de commis sie Is geweest. Sindsdien Is cr bar wei nig door het college mee gedaan. HU zei er bezwaar tegen te hebben inci denteel verkeersknoopjes op te moe ten lossen, zoals nu weer het geval is. „Er hlUkt een gebrek aan visie te zijn. En niemand kan biykbaar die visie aangeven. Met de metro Is ken nelijk alle krult verschoten." De wethouder van openbare nutsbe drijven de heer H. W. Jcttinghoff, zei, voor het eind van het jaar oen nota over de totale vervoersproblematiek aan de raad te kunnen voorleggen. Veel raadsleden o.a. de heer L. den Adel (pvda) bleken het zeer jammer te vinden, dat, ondanks verbeterin gen, lijn 5 toch nog voor 20 procent van het traject niet op een vrije baan zou rijden, Ook h(j drong aan op een ruimer toekomstbeeld. „Wat kunnen we verwachter» binnen een periode van vijf Jaax*?" Volgens do CHU-fractlelelder, Ir. P. Boersma zou de beste oplossing van veel vraagstukken, zijn het „Rapport Rechter Maasoever" in één keer te realiseren. Voorrang geven aan een bepaald stadsdeel geeft elders scheve gezichten. Veel bedenkingen had ook hij tegen het 750 meter lange viaduct, dat de omgeving van de Gordelweg komt ontsieren. Hij was het die wellicht do meeste bezwaren tegen het voorstel Het horen. Niettemin kondigde hij na de eerste ronde al aan er mee ak koord te gaan. Volgens wethouder Jettinghoff is de Indiening van het voorstel vertraagd tengevolge van de financiële moeilijk heden waarin Rotterdam nu al jaren verkeert. Het college achtte het nood zakelijk nu zo gauw mogelijk een be slissing over lijn 5 te nemen, hiertoe gedwongen door de aanleg van een aantal rijkswegen. Als nu geen besluit wordt genomen, betekent dat een ver traging van nog eens anderhalf jaar vanwege uitvoerige omleggingen van het verkeer. Naar zijn mening is het ongewenst het traject van lijn 5 te splitsen. Hij geeft er do voorkeur aan de tram straks nog steeds van af het Willems plein, via het centraal station, naar, in dat geval, Schiebroek te laten rij den. Het lijkt hem ongewenst lijn 5 tot het centraal station te laten gaan. Op de vraag of er een oplossing denkbaar was geweest door autobus sen naar Schiebroek te laten rijden, zei de heer Jettinghoff, dat dit onmo gelijk is. De toestand zou zijns inziens i chaotisch worden. j Er ligt voor de toekomstige (gelede) tram een dienstregeling van zes mi-j nu ten voor de spitsuren jn het ver-l schiet. Gedurende de rest van de dag I zal er een tien minuten- en de» avonds een twaalf mlmitendiensl worden uit gevoerd. De wijk 11 O-Morgen zal ln de toe komst door lijn 14 die, als er meer geld voorhanden ls, wordt verlengd worden bediend. Blik op eindpunt van lijn 5 van waaruit deze lijn zal worden doorgetrokken. DEN HAAG, donderdag (ANJP). Zaterdag 28 mei wordt het visjelzoeu geopend, en das niet op 1 juni. Dit heeft de minister van landbouw en visserü besloten. 1IÜ wil de vele ben gelaars tegemoetkomen door ook dit Jaar de opening te verschuiven naar de voorafgaande vrije saterdag. Het visseizoen voor de speciale hen gel wordt als gebruikalUk pas 1 juli geopend. Dit betekent dat een snoek die aan de gowone hengel voor 1 juli zou worden gevangen, onmiddellijk en ln hetzelfde viswater moet worden (Van onze correspondent) HELMOND, vrUdug. Twee Hel- mondse kleuters, de vierjarige Hans van de Broek en zijn even oude vriendje Jan Schoenmakers, zijn gis teren op het nippertje aan de dood ontsnapt. Z(j waren ter hoogte van de Houtse Parallelweg in Helmond tussen de spoorrails aan het spelen toen de trein uit Venlo, die om 11.29 uit Helmond vertrok, naderde- Wagenvoebder G- Willems uit Ven lo zag de twee peuters en door krach tig te remmen wist hij de trein vlak bij de Jongens tot stilstand te brengen. De twee vriendjes waren zo geschrok- ken dat zij de vlucht namen. De trein had een kwartier vertraging. (Van ecu onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag, De dienstregeling van de RTM op Voorne en Putten wordt met Ingang van dins dag 15 februari verbeterd. De wijzigin gen zijn: De bus tussen Spijkenisse en Rot terdam gaat om de twintig minuten rijden (nu om de dertig minuten) op zondagen gaat er om de dertig minuten een bus (nu 45 minuten); de dienst Rotterdam-Oostvoorne wordt door getrokken tot Rockanje, Hierdoor ver valt het overstappen en het wachten te Oostvoorne voor passagiers naar/van Rockanje; tussen Oudenhoorn en Rot terdam wordt teder uur via Zuldland een dienst ingelegd. Deze geeft tien keer per dag aansluiting naar/van Hel le voets luis; lussen Hellcvoctsluis- Briclle wordt door de week tien keer per dag en op zondagen zes keer per dag een dienst ingelegd: het dorp Vler- polders is opgenomen ln deze dienst. Enkele diensten gelden voorlopig als proef. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. In ge bouw Atrium werd gisteravond aan de geslaagden voor dc cursus jeugd- voctbnlleldcr het basisdiploma ultge reikt. De cursussen vour dit diploma, ge orgnnlseerd door de RVB (Afdeling Rotterdam van de KNVB) begonnen in september van vorig jaar. In ja nuari van dit Jaar werden de exa mens afgenomen. Van de Gl kandida ten slaagden er 56. Deze geslaagden kunnen zich opgeven voor de vervolg cursussen A en B, die in februari be ginnen. j Voor een groot deel werd de avond i gevuld met Interessante voetbalfilm- jes van de Nederlandse sportfedera-1 tic. 's Werelds grootste voetbalster- j ren lieten hierin zien, dat we in Ne- derland nog wel Iets te kort komen om dit niveau te bereiken. De diploma's werden na de pauze! met een toepasselijk woord uitgereikt door de heer J. C. Brinckmann, de voorzitter van de L.B.V.A. (Van een onzer verslaggevers) j ROTTERDAM, vrijdag. Onge wenste toestanden op het gebied van huisvesting van buitenlandse arbeids krachten komen ln Schiedam niet voor, dit heelt het college van b. en w. verklaard op vragen van vijf raadsleden. Er zijn hoogstens tien adressen waar vijf of meer vreemde lingen zijn gehuisvest, echter niet meer dan 10 A 12 op één adres. Van de 530 buitenlandse werkne mers verblijven ongeveer 150 Turken op het hotelschip Rotterdam. De ove rigen zijn in pensions b(J particulie ren ondergebracht. Het college acht het op dit moment niet noodzakelijk een onderzoek naar de huisvesting van de arbeiders uit den vreemde in te stellen. DEN HAAG, vrijdag. Het uitgebreide NTS-jour- naal op Nederland 1 (20 uur tot 20.20) is gemiddeld het meest bekeken program ma van de Nederlandse tele visie. Van alle tv-kijkers bo ven dc vijftien jaar kijkt 57 procent naar het eerste jour naal, naar het tweede jour naal, aan het eind van de uitzendingen 28 procent. Er Is een duidelijke relatie tus sen de populariteit van het eer ste journaal cn de belangstelling voor liet programma dat er aan vooraf gaat of er op volgt. Het kUkcn naar het tweede journaal wordt in nog sterkere mate be paald door de belangstelling voor het vorige programma. Deze conclusies staan in een kijk onderzoekrapport van de NTS. („de kijkerskring van het NTS- j on maal"). Hel gemiddelde van 57 procent is de uitkomst van een onderzoek naar de kijkgewoonten op 179 da gen in het eerste half jaar van 1965. lil het rapport is ook een ana lyse gepubliceerd van het kijkge drag in de eerst week van april 1965, waarin gemiddeld 55 procent van de tv-bezitters het eerste journaal bekeek. Uit deze „mo mentopname" is gebleken dat van zaterdag tot zaterdag een der de van de kijkers alle of bijna al le journaals van 8 uur op Neder land 1 ziet en zeventig procent tenminste driemaal per week, De selecterende kijkers (min der dan anderhalf uur tv per dag) zetten op de journaaltijd minder vaak hun toestel aan dan de „utt- zitters" (meer dan drie uur per dag). De eerste categoric bevindt zich twaalf procent onder het ge middelde, de tweede zes procent er boven. Abonnees van de VARA-gids kijken vaker naar het NTS-jour- nanl, dan lezers van Vrije Gelui den (VPRO). De eerste groep zit drie procent boven hot gemiddel de, de tweede zit cr zeven pro cent onder. GROTE STEDEN I)e k(ikdichtheid in dc grote le den is lager dan het gemiddelde, in plattelandsgemeenten hoger. Een van de conclusies, door de sociologen van dc omroep voor zien van de aantekening dat ze voorlopig nog van speoulntieve aard zijn, luidt: Hoe hoger het op leidingsniveau, hoe lager de kijk dichtheid. De groep met do kwalificatie „alleen lager onderwijs" (37 pro ven van de tv-kijkers) heeft een kijkdichtheid van zestig proent. Mensen van vijftig jaar en ouder kijken het meest ,(64 pet.). De leeftijdsgroep van 25-49 jaar zit een procent onder het gemiddelde. Van dc jongere kijkers ziel 42 pro cent het eerste journaal. De be langstelling ls merkbaar minder als Nederland II de avond roet een graag bekeken programma begint. Het continue programmaonder- zoek van NRU en NTS ls ln ja nuari 1065 gestart. Hierdoor heeft men in Hilversum van week tot weck een inzicht-in het luister- en kijkgedrag, voor het onderzoek hebben NRU en NTS 3000 vaste medewerkers die in twee groepen van 1500 beurtelings een week naar de radio luisteren en een weck tv zien en daarover weke lijks verslag uitbrengen. (Advertentie f.M.) MEER dan 40G0 personen bezoehten in nog geen maand tijd de tentoonstelling „De Wereld van de Bijbel" in het Museum voor Land- en Volkenkunde aan de Willemskade te Rotterdam. Een opmerkelijk groot aantal als wij bedenken dat het gemiddelde totaal voor een expositie in dit museum ongeveer halver wege ligt. Ze blijft tot en met 20 maart a.s. geopend en een recordcijfer zit er dus wel in. Vanwaar dit succes? Is het weetgierigheid of nieuwsgierigheid? Het land van de bijbei, dat is het Nabije- en het Midden-Oosten. In zijn tegenwoordige staat doet het in niets meer denken aan wat het eens, enkele duizenden jaren geleden is geweest. Wel heb ben opgravingen enige klaarheid gebracht, maar ook een aantal vragen laten voortbestaan. Conclusies trekken uit het gevonden materiaal is met recht een bijbels avontuur. Aan de hand van archeologische voorwerpen, foto's, kaarten, planten en enkele reconstructies heeft men op deze tentoonstelling geprobeerd een beeld op te roepen van de omgeving waarin de bijbelse verhalen zich zouden hebben afgespeeld. Onze eigen verbeel ding mag met dit materiaal gaan stoeien. Ieder zal dat dan op zijn eigen manier doen. TJET Ned. Bijbelgenootschap hoopt dat door deze expositie de bijbelverhalen verlevendigd 2ullcn worden. Stof daartoe is er voldoende. Vaak is er ge bruik gemaakt van de originele stukken, die bij de opgravingen zijn gevonden. Het grootste deel der objecten is Nederlands bezit. Wanneer de stukken te kostbiar waren, werd volstaan met een kopie. Al gaande van het ene voorwerp naar het andere wordt echter de bijbel een steeds betrekkelijker document. Niet de legendarische aartsvaders gaan het hoogste woord spreken, maar de kolonialisten van toen, de Egyptenaren, Perzen, Grieken en Romeinen, die hun spoor in de woestijnen en gebergten hebben getrokken. Beeldje van de god Osiris van de bijbel schaars zijn en dat de grote hiaten de archeoloog verbieden tot voorbarige identificaties te komen. Het volgende voorbeeld is tekenend. "V/OOR de bijbel rijzen in Egypte al de eerste moei- lij kh eden. De teksten der Egyptenaren zwijgen over Jozef en zijn familie en nergens worden Israëlieten als tijdelijke bewoners van-Egypte vermeld. Omgekeerd noemt de bijbelse overlevering geen enkele naam, die een historisch houvast zou kunnen bieden. Dit maakt het chronologisch probleem van het oponthoud in Egypte tot op heden onoplosbaar, constateert de cata logus. Zo worden er meer voorbehouden gemaakt. Over Jozua's veldtocht in Kanaïn bijvoorbeeld en de verwoesting van een cultuurlaag in die periode, die ook veroorzaakt kan zijn door de plundertochten der zogenaamde Zeevolkeren. Maar hoe men de wereld van de bijbel ook inter preteert, geschiedenis is nu eenmaal iets geweldig boeiends en daarom zal men ook gemakkelijk onder de indruk komen van de golfbeweging der culturen in die omstreden gebieden. Vrijmoedig geven de samenstellers van de tentoonstelling toe dat, gezien over een lang tijdsbestek, de historische mededelingen A LS men paardestallen vindt in Megiddo is de bijbelkenner gauw geneigd deze toe te schrijven aan Salomo, omdat de bijbel hem deze gedachte aan de hand doet. Als ten zuiden van Jeruzalem op de hoegte van Ram at Racheel een mysterieuze burcht ontdekt wordt roept men haastig dat men het „af gezonderd huis" van de melaatse Uzzia heeft gevon den. Een opgegraven waterreservoir bij Gibeon wordt in verband gebracht met de schermutseling tussen Joabs en Abners soldaten. Maar een onafhankelijke methode verplaatste de paardestallen naar de tijd van Omri, dateerde de koningsburcht een eeuw jonger en zette een vraagteken achter de identificatie van de vijver oij Gibeon Aan de waarde van de tentoonstelling doet dit alles weinig af of aan. Het is een goede tentoonstelling, waarop veel te zien is. Van kruikjes en olielampjes uit de vroege Bronstijd, kleitabletten uit Ur, rolzegels van steen uit Mesopotamië, zegelringen en goden- beeldjes uit Egypte, perkamenten Estherrollen en Chanoeka-lampen uit Israël tot Romeinse zwaarden, helmen en dobbelstenen toe. De plagen worden in beeld gebracht door een glazen bak met kanjers van sprinkhanen. L. W. SCHMIDT Jongens Eersteklas Jongenspantalons tn ori ginele Terlenka 55/45. Uitmuntend model In de moderne lijn, sollede, verzorgde afwerking, tot 8 Jaar, ALLE MATEN 9-12 jaar, ALLE MATEN 13-18 jour. ALLE MATEN Zolang de voorraad strekt! WailKruiiW» Korts Hoonilraat ROTTERDAM ROTTEBDAM ROTTEBDAM ROTTEBDAM KOOGVUET SCHIEDAM YLAARDINGEN tEIOEN ZEIST ARNHEM Kalsnd,. lagsdl|k Winlulcsnlruni HoOfitt'OOl WïnUlt»rt»tv« U« tvsld Ho o rl, mm, ril raai Slotlnon Winlikantrlim Ersilkhool TkIRECTE weerslag zoals Rudolf Eschers partituur „Musique pour l'esprit en deuil" is, van het oorlogs gebeuren in de veertiger jaren, heeft dit langademige orkestwerk een be grijpelijke tijdgebondenheid en een onvermijdelijke programmatische klankstructuur (de laatste overigens, door de componist niet'erkend of al-I thans gewenst, maar kennelijk binnen-1 geslopen als noodzakelijk gevolg van' de buitenmuizikale impulsen die het stuk deden ontstaan). Het is zeker niet ondenkbaar, dat deze muziek onmid dellijk na de bevrijding een indruk op de concertbezoekers heeft kunnen ma ken, die verder reikte dan het ln ge sublimeerde vorm herinnerd worden aan onheilspellende uren, wrede ge beurtenissen en enorme spanningen. Eschers compositie na zoveel jaren be luisterend het E.Ph.O. opende er zJjr» donderdagavondconcert in de Rotter damse Schouwburg mee houdt als autonome klankwereld beschouwd, er heel weinig van over. Men ontkomt in geen enkel opzicht aan de idee van overladenheid. De tijdsduur, de zware instrumentatie, de verwrongen harmo niek, de overvloed aan muzikaal ma teriaal zelfs, alles wijst op een uit leven van een emotionele toestand. Escher zegt ergens, dat hij op het ogenblik heel anders componeert. Dat lijkt ons vanzelfsprekend. Hij Ls een te intelligent vakman om in een stra mien als dat van deze „Musique" te kunnen vastlopen. De respectaoele weergave, die het orkest onder Franz-Paul Deckers lei ding van dit eigentijdse werk" gat, vond veel weerklank bij het publiek, dat zich echter bepaald opgetogen be toonde na Henryk Szeryngs verklan king van Brahm's vioolconcert. Sze ryng speelde dit onvergankelijke con cert clan ook met onvergelijkelijke grandeur, toon voor toonzingend,maar tevens denkend ln grote bogen en lij nen. Het R.Ph.O. secundeerde door gaans fraai, behoudens enkele storen de oneffenheden in het Adagio bij ver schillende blazersgroepen. Regevs misschien wel mooiste werk: de Mozartvariatles, besloot het con cert. Decker heeft er een gloedvolle interpretatie var» gegeven, zonder het publiek er geheel van te kunnen over tuigen dat het oricest en hij elkaar volledig hadden begrepen, of dat oen waarlijke perfectie was nage streefd. Het bleef een wat globale re productie, zonder diepte- maar ook zonder hoogtepunten. ELLY SALOMé AMSTERDAM, donderdag. Ra dio Veronicï heeft ln een brie! aan een aantal reclamebureau's geprotes teerd tegen een artikel in Revue der Reclame van 19 januari. In dat arti kel werd geconcludeerd dat de ani mo bij het bedrijfsleven voor reclame via Veronica terugliep. Veronica vindt nu dat er een on juiste rekenmethode werd gebruikt (Advertentie i M.) nu... beduidend goedkoper Misschien verklaart men ons voor stapelgek om Juist nu ln hartje winter... terwijl de vraag het grootst ls... de mooiste zuiver wollen pullovers te gaan verkopen voor nog géén tientje. Zuiver wollen pullovers, fully fashioned (geheel geminderd) uit de series van 15.95 en 18.95, heerlijk warme pullovers, soepel en behaaglijk, in diverse mo dellen. Morgenvroeg begint de verkoop van deze zuiver wollen pullovers In diverse modellen, Ir» vele kleuren en in alle courante 'maten, GUn liof ichr//t, fem. Van een onzer verslmgg evers SCHIEDAM, vr(Jdag. De 63-Ja- rlge schilder J. W. H. Zeegers, uit dc De la Re y straat in Rotterdam, is tU- dens sehllderwerkiaamheden op het vllegdekscbip „Karei Doorman", voor reparatie bö de werf Wilton-Fyen- oord, van een platform gevallen en acht meter lager op het dek terecht gekomen. De man werd ln zorgwek- kenhnis vervoerd en is enige tijd later overleden. TJET Rotterdams Opera Koor heeft AJi onder leiding van Piet Struyk weer een concert in de Rivlèro-hal gegeven, d.w.z. het leverde zijn bij drage aan het losse nurranerspro- gramma, dat als. vanouds zijn attrac tie vooral ontleende aan de solisten, die ditmaal allen uit Milaan, afkarri- stig bleken. Het waren de sopraan Ileana Sin- nonne, met wier fraai gecultiveer de, warme stem en natuurlijke voor dracht wij reeds enige maanden ge leden kennismaakten, en twee aan de Milanese Scala verbonden zangers, de bas Boris Carmeli en de tenor Doro Antonloü, welk laatste hier aan de getrouwen van het R.O.K. werd voor gesteld. De drie genoemde vocalisten bezitten zonder uitzondering de echte bel canto-kwaliteiten. Niet alleen doet hun zingen sympathiek aan (ge chargeerde effecten lieten zij ach terwege), maar muzikaal en stem- technisch zijn zij geheel terzake kun dig. Dat bleek o.a. uit hun toonzui- verheid' en uit hun toonkwaliteit die in alle dynamische gradaties zeer fraai bleef. Voor hun prestaties in aria's en ensembles uit opera's van o. a. Bellini, Puccine, Donizetti en Ver di heerste .er terecht grote bewonde ring in de zaal. Het zingen van het R.O.K, vertoonde, zijn bekende feilen (een ongenu anceerde en in het forte weinig soepe le toonproductie' o.a.), maar ook een zeker „heilig vuur", dat in de gege ven omstandigheden zeker geen luxe is. De geroutineerde pianisten Bram Boelee en Kees Steinroth begeleid den koor en solisten individueel of getweeën met veel kennis van zaken. S. NTEBOER ROSSOM, vrijdag <AlJP). De Duitse tanker Patrla ls gistermiddag van de uiterwaard btf Rossum aan de Waal, losgetrokken. Het schip was daar op 13 Januari, misleid door de zeer hoge waterstand, aan de grond gelopen. Bergers uit. Hamburg hebben een voor Nederland nieuwe methode ge bruikt om het schip vlot te krijgen, dat na het zakken van de waterstand droog was komen te liggen. ZiJ plaat sten enorme rubber zakken onder het schip, pompten die vol lucht en trok ken via een lier met kabels het vaar tuig stukje voor stukje naar de rivier toe. Het karwei heeft enkele dagen ge duurd. Als het schip over zijn lucht bed voortschoof kwamen de zakken er aan de zijkant boven uitschieten. Ze moesten wordan opgevangen en opnieuw geplaatst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1