Club-Bet je uit haar stoeltje verwijderd AUTOVERHUUR STRIJDT TEGEN OPLICHTERS Tiende lustrum meisjesstudenten gouden Raadsel in Krimpen Halve veld werd spoedig opgelost al kansloos MANNEN Wie is beste voetballer? Russen spelen simultaan STREVEN NAAR! MELDSYSTEEM j Naaicursus is belangrijker dan feest voor Beatrix ROTTERDAM RIJNMOND BINNENKORT NIET MEER KLEINSTE VERENIGING Middeleeuwen Kleinste Verlichting Tweede klas kader 38-2 Ilenk van den Ende overleden Fiesta Gitana in Lantaren LUXQR THEATER HEBKLUK DUURT HIT IANGST Drs. Joh. Luykenaar Franken gehuldigd fiean krant ontvangen ln Zwarteimul: Operatie Drieling mogelijk binnen een maand klaar Vier jubilarissen bij de RET jpag, 4 - zaterdag 5 februari 1906 HENNY v, d. HARST (I.) en Hinke Brouwer. Op tafel club-Betje's stoeltje en aan de muur het lustrum symbool. J£R zijn mannelijke be zoeker» (verslaggever en fotograaf) in ile socië teit van de RotterdamBche Vrouwelijke Studenten Vereniging aan de Heem- raadssingel. Daarom is het stoeltje van club-Betje leeg. Traditie („mos" heet dat in de studenten wereld, meervoud: „mo res") is dat de pop bij mannelijk bezoek ver dwijnt, want de sociëteit is dan geëmancipeerd. We horen dat clnh-Betje een jurkje in de kleuren van de vereniging heeft (groen en goud) en dat de pop bij het achtste lustrum door het Rotter- datnsch Studenten Corps werd aangeboden. Inmiddels is men twee lus tra verder: volgende week beginnen de feestelijkheden rond het tiende lustrum. Het is onwaarschijnlijk dat club- Betje nu van het Corps een mannelijke partner krijgt. Emancipatie bullen de eocië- teltsmuren bestaat overlsene wel en naar ieders tevredenheid. Jon- gens- en meisjesstudenten «aan gewoon gezellig" met elkaar om. De tijd dat vrouwelijke stu denten niet voor vol werden aan gezien, is voorbij. Misschien al leen omdat bleek dat ze óók bier konden drinken („Maar de mees ten houden het toch liever bij port of sherry", zegt Hinke Brou wer, bestuurslid van de RVSV. TT ET tiende lustrum, oftewel het 50-jarig bestaan, staat in het teken van de Middeleeuwen. Lus trumsymbool: een Middeleeuws burger. De bultendag in het oude fort Prins Willem Frederik te Ooltgensplaat moet in Mlddel- ecuwso kledij worden bezocht. Het programma vermeldt „spe len, drank, cabaret, spijs, min streel ende weer drank, dansen, hossen, springen". Hinkè JJromver, 21, tweede jaars rechten1 „Kleding uit die tijd kun je huren, maar velen zul len zelf wel wat moeten maken. De heren ln maillot, fluwelen jack, ceintuur, baret, als het monneka van hot lustrumsym bool". De luütrumcoinnussie heeft voor het programmapunt „spelen" pijlen en bogen weten te bemachtigen. Bij het fort worde een middeleeuws schandblok op- gesteld. Men kan zich met het hoofd erdoor laten fotograferen. Morgen (zondag) worden de laatste toebereidselen getroffen. Ooltgensplaat is zwaar gelovig en daarom werd de gemeentesecre taris wel even van de werkzaam- neden od de wekelijkse rustdag op de hoogte gesteld. „We zullen bulten het dorp omgaan", zegt i Hinke Brouwer. TIET lustrumprogramma bestaat verder uit de gebruikelijke onderdelen; receptie, galitoneel, bal, enzovoort. Zo'n weekje komt het lid (of liever; haar begelei der) op een honderdvijftig gulden te staan, de kosten voor corsage, kapper, taxi en kleding niet inbe grepen. Geld voor de organisatie van de verschillende festiviteiten kwam bijeen door toegangsprij zen, aclies, en bijdragen van het bedrijfsleven en reünisten. De wUzc waarop het lustrumfonds gevormd werd is identiek aan die van andere studentenverenigin gen. En die honderdvijftig gulden (voor entrees, drank en eten) schijnt een standaardbedrag te zUn. De Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging telt 75) le den, en ia daarmee de kleinste van het land, zegt He.my van der Harat (21, vierdejaars economie), die praesea van het bestuur la. Bij de oprichting telde de vereni ging negen leden. Henny van der Harst: „We hebben nu zoveel le den dat we net niet met verlies werken, maar in die begintijd was er bijna geen geld. Wanneer de vakantie inging, werd de huur van de kamers wuar men bijeen kwam tot nader order opgezegd. Voor de goedkoopte. Maar dat be tekende dat bij het nieuwe sei zoen meestal naar Iets anders moest worden uitgekeken", CINDS 1922 is de RVSV onder- gebracht in het pand aan de HeemraadssinKel, dat voor de symbolische prijs van een gulden 's jaar» van de Hogeschool kan worden gehuurd. Dat hield een eerste verlichting in. De tweede volgde vele jaren later, toen er naast de economische faculteit een juridische en sociologische fa culteit kwam, waardoor het le dental van de RVSV toenam. „In plaats van 8 d 10 eerstejaars dien den zich er 25 5 30 aan", zegt Henny van der Harst. Komend seizoen is er opnieuw een gunsti ge ontwikkeling: de stichting van de medische faculteit brengt wéér meer studenten naar Rot terdam. Henny van der Harst verwacht daarom dat de RVSV haar langste tijd als kleinste stu dentenvereniging heeft gehad. „De meisjes in Delft komen dan op de onderste plaats". Nadelig gevolg van deze groei is. dat naar andere sociëteits- ruimtc moet worden omgezien. De twee verdiepingen aan de Heemraadssingel zijn nu al niet meer voldoende. „We gaan waar schijnlijk naar Kralingen, in de buurt van de Hogeschoolnieuw- bouw", zegt Henny van der Harst. Wil zij nog even wat over emancipatie in het algemeen zeggen? „Als vrouwen maar niet typisch mannenwerk gaan doen", zegt zij. JOUKE MULDER Vrouwelijke studenten en professoren bij de ingebruikname van de sociëteit aan de Heemraadssingel in 1922. (Advertentie 1M.) «Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, zaterdag. Slecht* te* kaderspeler» kwamen uit ln de eindstrijd om het districiskampioeo- schap tweede klas kader 38-2. Dat waren Asbreuk, Pauw en Roosen schoon. allen van De Maasstad. A. Hendriks van LMO, B. II. Borukatnp van „Rotterdam", als mede. J. Waar denburg. Nauwelijks is het toernooi' begonnen of drie van de zes dcelne- men zUn al uitgeschakeld, want Waarden burg. Born kamp en Roosen- schoon boekten uitsluitend verllespar- tUen waardoor se geen rol meer mee spelen. Hendriks heeft veruit het beste alge- mt-on gemiddelde, want met 18.21 komt hij zelfs uit boven de promotie- giens (zestien). Er werden in de ont moetingen, die nu achter de rug zijn al enkele series van drie cijfers ge scoord, Pauw en Hendriks maakten ieder een beurt van 109 caramboles. Het minst fortuinlijk was Waarden burg, want zowel bij Pauw als bij As- breuk bleef hij maar weinig achter. De enige, die tot nu toe ver beneden zijn kunnen bleef, was Bornkamp. Hij zal heel hard moeten aanpakken om degrad&.ie te ontlopen. Dinsdagavond wordt de wedstrijd, die door de biljartvereniging Linker Maasoever (LMO) wordt verzorgd tn het clublokaal Monopole-Zuid aan de Hillelaan voortgezet. „Het hangt aan de lijn en *t is witterconstateerde mevrouw Groenevelt, Buys BaUotstraat 22, Krimpen aan de IJssel, toen een Sunil team bij wijze van proef kaar was had gedaan. „Maar yt blijft voor mij een raadsel hoe dat kan!"... 't Was snel verklaard: Sunil-sop is anders, heeft meer waskracht, geen vlekje, geen vuildeeltje krijgt daar- in een kans. Geen wonder dat het aantal Sunil-gebntiksters met de (was)-dag toeneemt Resultaten: Asbreuk 300 15 00 20.— Roosenschoon 243 15 82 16.20 Pauw 300 23 86 13,04 Waardenburg 280 23 59 12.17 Hendriks 300 18 109 16.66 Waardenburg 248 18 53 13.77 Pauw 300 28 55 10.71 Roosenschoon 288 28 35 10.28 Asbreuk 300 26 69 11.53 Bornkamp 170 28 25 6.92 Pauw 300 22 109 13.63 Bornkamp 195 22 36 8.86 Asbreuk 300 22 62 13.03 Waardenburg 226 22 56 10.72 Hendriks 300 19 63 15.78 Bornkamp 123 19 40 0,47 De stand is nu: 1 Asbreuk 6 900 63 69* 14.28 2 Pauw 6 BOO 73 109 12.32 3 Hendriks 4 600 37 109 16.21 4 Roosenschoon 0 531 43 82 12.36 5 Waardenburg 0 754 63 57 12.12 Bornkamp 0 494 67 40 7.36 ROTTERDAM, zaterdag. Op dej begraafplaats Crooswijk is vanmorgen j het stoffelijk overschot ter aarde be-j steld van de heer Henk van den Ende, een' bekende figuur in sport- en brand- weerkringen, die dinsdag in de leeftijd van 74 jaar is overleden. De heer Van den Ende maakte vele jaren deel uit van verschillende com missies van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Voor de oorlog was hij scheidsrechter in de eerste klas. In de periode 1914-1950 was hij brandmeester van spuit 29, die in de binnenstad grote branden heeft ge blust. (Advertentie) SCHAKEN 'Van onze sportredactie) ROTTERDAM, za- teldag. Op maan dag 21 februari wordt de jaarlijkse V. en D. almultaan-seance gehouden. Ruim 200 Rotterdamse amateurs zullen het opnemen tegen de Rus Lev Poloegajewsky, die onlangs het Hoog oventoernooi won, zijn 50-jarige land genoot P»ul Keres, de Hungaar Lajim Portlach en de Nederlanders Jan Hem Donner, drs. C. B. v. d. Berg en B. Withuis, Liefhebbers voor deze simultaan- wedstrijden kunnen zich tot 17 februa ri opgeven bij de heer K. A. Veerman, DJambistreat 12d. Hoogvliet. Telefoon; 162394. (Vast onze kunstredactie) TOESTA Gitana, de zigeunershow van de Hagenaar Da Silva is voor enkele dagen in de Lantaren neerge streken waar gisteravond en vannacht de eerste twee voorslellitngen van een reeks van zes werden gegeven voor een soms uüt-bundiig enthousiast pu bliek. Naar aanleiding van de eerste voor stelling hebben wij geschreven dat dit Fiesia Gitana (de negende die Da Sil va uitbrengt) eofn sensuele show is. waarbij het danswerk voornamelijk van de mannen moot komen en het oog dat niet alleen dans wil bij de zeer fraaie dames terecht kan. Een mee slepend festijn. Advertentie l.M„ De strut opbreken... ep 100 m. afstand vin de Bink... wiar voor miljoenen iin goud ligt.. vanaf vrij.II fabr. Pm dU rart 8 uur CONNY BTUAKT EN ANDRÊ v.d. HEUVEL wan Annie M. Q.Schmidt an Hury BSrtnink CONNY STUART ANORÉ VAN OeN HEUVEL mal Wlnnlfrsd doaboom, Fraddy Alback, Le«n Jongawaard, n... ...n U..4.P .Inhr, Kiunari ATI UlHni. ter Linden. Rob van Houtan.Jühn Kuiper» PrIUans I 2.50, f f B.50,118.BD t n t*vo<an. Ook lalaf. tJ 83 PlaaUbaap Maandap 14 tabru&ri bes/oten voorsfeitfnp zondag tl tabruart B uur Bijzondere vooretelling van Annlo M. G. Bohmldt'a muaioal Onder auapldln van J00DI NATIONAAl TONUS mW.U.1 PrIJran van I 4.80 lot f 18.-, Kaartverkoop op 8 an 7 Februari )n do hat van hat Luior Thaatar van 1V1S uur of lalalonlaeh 101887 Opfc'tno«f nor Ontginning on Ktndorttlwlton tn ISRAËL (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De Ra- j vero, het Rotterdamse taxi- en ver-; huurbedrLJf. zoekt uitbreiding voor het alarmsysteem dat in begin no- vember met veertig andere verhuur- bedrijven, van start ging. Met soort-; gelijke bedrijven ln Den Haag en Am- sterdam ls contact gezocht Ook ln deze steden functioneren >zlj het op be- schelden sohaal, alarmsystemen die j malafide autohuurders weinig kans i van slagen bieden. Ia Rotterdam beschikt men nu over zo'n 150 namen. In de twee maanden dat een dergelijk systeem hier be slaat, heeft het reeds verschillende malen succes geboekt. Op het Ravero- kantoor aan de Schiedam se Vest ko men de gegevens die de bedrijven in de loop der tijden van onbetrouwbare huurders hebben verzameld, binnen. Vandaar worden ze naar de veertig aangesloten verhuurbedrijven gezon den, die dan eon. nieuwe kaant kun nen toevoegen aan hun kaartsysteem. Dient een huurder zich aan, dan kan men op eenvoudige wijze nagaan of, de man of vrouw elders reeds auto's heeft verduisterd of naderhand de I huur van de wageai niet wilde voldoen, I Het is van het begin af aan de be-| doeling geweest, dat dit lokale sys-j teem waarin overigens internatio-, naai bekende oplichters voorkomen zou uitgroeien tot een landelijk mel dingssysteem. Groeit het de Ravero boven het hoofd, waar nu nog geen kans op is, dan is de directie van dit bedrijf van plan het geheel over te dragen aan de Nederlandse Autoverhuur Associa tie. Als er overeenkomst kan worden bereikt tussen de verhuurbedrijven i<n Amsterdam, Rotterdam en Don Haag, is de eerste stap naar een landelijk systeem gezet. In het buitenland, vooral in Duits land, bestaan reeds van deze alarm systemen, die veel succes hebben op geleverd. Verschillende bedrijven in Den Haag en Amsterdam voor het me rendeel filialen van Rotterdamse ver huurbedrijven zijn reeds op het lo- 1 kale systeem aangesloten. (Vafri een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. „Ik ben zeventig geworden. Maar ik heib nog zo verschrikkelijk veei te doen".i 1 Dat zegt drs. Joh. Luykenaar Fran-i ken, -neerlandicus, organist, pedagoog en psalmberUoner. Gisteravond, tijdens een huldigings-j bijeenkomst in het Rijnhotel, is hij om j zijn vele verdiensten ln het zonnetje- gezet. Tijdens een receptie vooraf. HET gaat er hoe langer hoe meer op Itfken dat de strijdt om de Parool-heter een duel gaat worden tussen Ptw Doesburg van Sparta en Lazar Radovic van Xerxes. Doesburg heeft op dit mo ment de meeste punten, maar de Joegoslaaf, die een wedstrijd we gens een blessure juiste, het hoogste gemiddelde. Kruiver en Mad- st'ïi rijn wat verder achterop geraakt. Kruiver moest deze week genoegen nemen met een 7 en de Deen zelfs met een 6. Het klassement ziet er nu als rofgt uit.' 1. Doesburg fSparta) 115 punten uit 15 wedstrijden; 2. Kruiver (Feijenoord) 113 uit 15; 3. Radovic Xerxes110 uit H; 4 en 5 Madseu (Sparta) en Van Dijk (SVV) 110 uit 15; 6. Hubert (SVV) 109 uit 15; 7. Treytel (Xerxes) 108 uit 15: 8 en 9 Spinhoven Xerxesen Van £de Hermes DVS) 107 uit 15: 10 en 11 Kriesch Xerxesen EijJcenbroek (Sparta) 206 uit 25; 12 en 13 Bosreld (Sparta) en Snoeck (Xerxes) 105 uit 15; 14. He\}erman (Xerxes) 102 uit 14; 15 tot en met 17 V.d, Velden (SVV) V.d, Burg fff ermee DVS) en Van Toledo (Xerxes) 102 uit 25; 18. Glaudemans (SVV) 101 uit 25; 29. Jacobs (Xerxes) 100 uit 14; moest h(j tientallen handen drukken. „Hoe kan een mens tot zoveel ifn staat zün". vroeg de voorzit:er van he-: huldigingBComité, de heer Al je Bolt zich af. Hij zei ontzag, sympa thie en dankbaarheid te hebben voor de persoon en wenk van de heer Luy kenaar Franken. Het RotterdamMh Parool-abonnoeo kunnen ona dit telefonisch melden ven maandag tm. u tordag ven 17.3020.00 uur Telefoon 13 54 30 Abonnees buiten R'dam•Schiedam kunnen ilch wenden tot oozn plaatselijke agenten. i Z\VARTEWAAL, visdag. - „Als het er op aan komt vind Ik een naaicursus voor onze gemeente veel belangrijker dan een feeat ln Zwartewaal voor het huwelijk van prinses Beatrix." Het raadslid J. Stolk (pvda) verkondigde deze mening vanmorgen kt een raads vergadering. Zonder strubbeiinficm verleende de raad een subsidie voor het organiseren van een naaicursus in Zwartewaal, maar cm subsidie voorstel voor 't hu- welil'-.direct hierna aan de orde, wen ..under grif aanvaard. Maar het kw«an er, ondanks de kritiek van de heer Stolk, toch door. ROTTERDAM, zaterdag. De „Operatie Drieling" het verzinken van drie scheepswrakken in de haven mond van de Nieuwe Waterweg, maakt goede vorderingen. Nadat men op 24 januari begon ora rond de eeuwwisseling bij het Noor- derhoofd gezonken schepen op groter diepte te brengen, is men nu al zo ver dat alleen het laatste wrak nog ondergezogen moet worden. Dit laatste wrak is van het Spaanse stoomschip „Bakio" dat met koper erts was geladen. Het Engelse stoom schip „Fenham" en de Engelse „Wil liam Hartman" zUn reeds in hun ge heel tot op een diepte van 21,30 me ter beneden de waterlijn gebracht, bracht. Wanneer het weer blijft meewer ken, is er een gerede kans dat men binnen een maand het karwei zal kla ren, terwijl men oorspronkelijk twee maande had gedacht. De kosten van deze werkzaamheden, die door de zuiger „Sliodrecht 19" wordt uitgevoerd, zijn begroot op circa een miljoen gulden, I ROTTERDAM, saterdag Op he* hoofdkantoer van de RET waren vrijdag vier personeelsleden. dJe ln Ja nuari bun 25-Jnrig Jubileum hadden g vlerd, het middelpunt van een feeste lijke ontvangst. De directeur, dra. C. G, van Leeu wen, «prak de mannen allen Rotter dammers, allen ook vergeteld van hun echtgenote hartelijk toe. Al eerder was hun de bronzen draagpennlng en het vererend getuigschrift van de Ne derlandse Mij. voor Nijverheid en Handeil uitgereikt. De jubilarissen waren de h*m v. d, Veeke, eerste opzichter bü de afdeling automateriaal, D. B. Laker- veld, opzichter A bij diezelfde «idt- ling, J. J. Eykenboom, voorman-pa* lenzetter bij de afdeling elektrisch ma terieel (bovenleiding) en W. op den Brouw, baas bij de afdeling weg «n werken. Alleen de heer Eykenboom bseft rijn 28 gemeentelljke dienstjaren niet uitsluitend bij de R£T doorgebracht. Hij was vlak na de oorlog enige tijd werkzaam bij het gasbedrijf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1