Haitink per seizoen nu drie keer in Londen met 8000 honden KUNST jazzclub B14 Londense Cruft's Haitink gaat akkoord met aanbod RADIO EN TV Milly Scott mag naar Luxemburgs festival Sensatieloze, effen Mies scene AMSTERDAM BIJ MIJ OP EERSTE PLAATS Big band bijpoe^ beste op stootse show Valse meester in Brits museum Sowjet-schrijver Tarsis mag naar Engeland FOKKERS KUNNEN Brittenburg Romeinse graanopslagplaats, meent jeugdbond Niet-erkende stambomen van honden in omloop Dad a-beweging herdacht GEHOORZAAMHEID Bluiulen hoogleraar poëzie in Oxford 'FERNANDO' IS WINNENDE LIEDJE PROGRAMMA S Première bij Nederlands Kamerorkest SERENADE VAN BERNSTEIN WEINIG ZEGGINGSKRACHT Voortreffelijke rol van Held ZONDAG V ana voedRadio Teleiisic MorgenRadio Televisie pag. 4 - maandag 7 februari 1966 (Van onze muziekredacteur) WAT het Londens Filharmonisch Orkest mij heeit aangeboden, W is altijd een bartewens van mij geweest. In de toekomst ga ik gelukkig veel minder reizen, ik kan mij nu rustig concentreren op mijn werkzaamheden m Amsterdam en London. Dat biedt mij enorme voordelen, lichamelijk en mentaal IIcus, ik vind dit zalig YTET de zxn „een voer Nederlandse j.T.1 begrippen unieke ja/j'-combina-i tie" had jazzsodeteit B-14 het concert van zaterdagavond m gebouw De Heu vel door een Amsterdamse big band van 15 man aangekondigd Nu begint een b band steeds minder uniek te worden, maar al* verschijnsel zo'n formatie altijd nog wei interessant Ek meerderheid van B-14-leden was het h.ermet met eens, do opkomst was ma ig V'lgcns voorzitter Fians Fran-of houdt dit ook verband met de vele fn-t ja/7 die B-14 dt laatste maanden hetft gebracht. Deze muziek blijkt mt.tr mensen af te stoten dan aan te trekken FVet jazz was er overigens bij i het o kest van Hans van tic Vetn niet bij" Met arrangementen, die bewonde-i nog altijd een onweerstaanbare aan- EEN viertalige folder, via de voornaamste reisbureaus over de gehele wereld verspreid, werd dit jaar voor de eerste maal gebruikt om de internationale Kynologie nog eens (ten over vloede te wijzen op dat grootse spektakelstuk, dat ieder jaar weer op de eerste vrijdag en zaterdag in februari in Londen wordt opgevoerd, namelijk de vermaarde Cruft's hondenshow. En het bleek geen vergeefse moei te te zijn geweest „Cruft's" blijkt Want' „ïk heb nu 7 jaar achter el kaar allerlei gostdirecties, verspreid over de wereld, vervuld Dat lever de natuurlijk een massa belangwek- kpnde ervaringen op, maar ook de overtuiging dat je op die manier niet kunt biljven doorgaan. Ik ga niet over één nacht ijs, dat weet je wel Wat ik allang wenste was een werk kring, die mij net genoeg te doen gaf, zonder al dat gejakker. Het Londens Filharmonisch Orkest heeft daarvoor nu gezorgd, op een enorm sportieve manier. In Londen zag men namelijk van het begin af aan in dat men dc be langen van het Concertgebouworkest niet moest aantasten. Die staan bij mij uiteraard ook op de eerste plaats. En die zal ik in de toekomst op minstens even goede wijze kun nen behartigen als voorheen Ik ga gedurende drie perioden per seizoen net Londense orkest dirigeren, drie weken in november, drie in januari en twee in maart. Dat zijn precies dezelfde tijdvakken als waarin ik tot dusverre toch al gastdirecties ver vulde." Of hij in Londen in beslag genomen zal worden door de verantwoorde lijkheid voor het artistieke beleid, zoals hij dat ook in Amsterdam draagt? „Nee, zo zal het bepaald niet zijn" verklaart hij. „Er Is een hele staf voor alle or ganisatorisch© en artistieke pro blemen en met al die rompslomp hoef ik mli dus niet bezig te houden Wel krijg Ik er een adviserende stem in het artistieke kapittel en zal men regelmatig overleg met mij plegen over gastdli-igenten, solisten en re pertoire. Dat laatate betekent in zo verre een voordeel voor mij, dat ik In <1« keuze van mijn programma's een gecombineerd beleid zal kunnen voeren, dat twee kanten utt kan werken." Het staat dus vast dat Haitink, die gelijk zoveel bekende dirigenten met uitnodigingen voor gastdirecties overstelpt pleegt te worden in zijn geval is vooral de vraag uit Amerika bijzonder groot In de naaste toe komst de meeste invitaties zal af slaan. „Het enige dat ik wil voort zetten, zijn mijn concerten met de Berlljnse Filharmonie. Dat is nu eenmaal zo fijn dat ik er niet graag afstand van zou willen doen. Amsterdam en Londen blijven ech ter voorop staan. Aan belde heb Ik mijn hart verpand. Wat het Concert gebouworkest betreft, behoeft dat geen nader betoog, dat spreekt van zelf. nietwaar? En wat Londen aan gaat. die stad is cultureel zo enorm gaat. die sb inspirerend en ik werk daar altijd zo ongelooflijk prettig met het LFO dat Ik mij geen betere combinatie kan voorstellen" (Van onze correspondent) MOSKOU, maandag, Terwijl aan staande donderdag in Moskou het proces begint tegen de schrijvers An- drej Sinjawsky cn Joely Daniel, die enkele maanden geleden werden ge arresteerd wegens publikatie van boe ken in het buitenland, heeft een andere „illegale" Russische schrijver, Valerie Tarsis, van de Bowjet-autoriUilten tor- J stemming gekregen om zes maanden in Engeland gastcolleges te geven. Deze toestemming betekent een sen satie van de eerste orde Valeric Tar sis is enjge jaren geleden in een krank- zinnigengestlcht opges-loten na de pu blikatie in het buitenland van een no velle getiteld „Legende over een blau we vlieg" Zijn ervaringen in het ge sticht beschreef hij daarna in de ro-1 man „Zaal nummer 7" (een toespe ling op de Tsjechow-novelle „Zaal nummer 6"), die hij ook het land wsst uit te smokkelen In dit boek komt dc uitspiaak voor: „Een gekkenhuis ss in' het huidige Rusland de enige plaats voor een eerlijk schrijver" Tarsis vertelde aan westerse Jour-1 na listen dat hij een visum voor een half jaar had gekregen Hij zal colle ges gaan geven aan de universiteit van Leicester Sinjawsky en Daniel zullen donder dag terecht staan wegens overtreding van artikel 70 van het Russische wet boek van strafrecht, dat betrekking i heeft op antt-SowJet-agitatic en propa- 1 ganda. De schrijver Arkadi Wasslejew j en de literaire critica Zoja Kedrlna 1 /uilen als „aanklagers namens de gr-i meenschap" dienst doen Algemeen wordt aangenomen dat Smjawsky'sj vonnis nle-t ver van de vijf Jaar vrU- heidsberoving zal afliggen Het verschil In behandcl'ng tussen enerzijds Sinjawsky en Dnn'el en an derzijds Tarsis is verrassend Mis schien willen de Russ sche autoriteiten naast het eerstgenoemde proces, dat in hot buitenland zeker slecht ontvan gen ral worden, een liberale geste stel- len Bovendien is naar Sowjet-notmen het gediag van Sinjawsky en Daniel erger geweest Zij publiceerden im-i mers in het buitenland ernstige kn-> tiek op ItiKsi.sche tekortkomingen, ter- I wijl /ij in ejgtn land (vooral S.njawb- j ky) literair een goede naam hadden Het is niet onmogelijk, dat men hoopt dat Tarsn» niet riteer naar de Sowjet- i Unie zal terugkeren* aan Chroesjtsjew had hij al een verzoek gericht te mo gen emigreren (Van onze muziekredacteur) AMSTERDAM, maandag. Bernard Haitink, de chef-dirigent van liet Concertgebouworkest, heeft het aanbod om artistiek ad viseur en dirigent te worden van het Londens Filharmonisch Or kest geaccepteerd, In dc afgelopen dagen hebben be sprekingen plaats gevonden tussen de betrokken partijen, en dus ook met het stichtingsbestuur van het Concert- gebouworkest. Men Is daarbU tot vol- j ledige overeenstemming gekomen.' Het contract met het Londense orkest, zal dezer dagen worden getekend. Het) zal, zoals in onze krant reeds werd bericht, z(jn optreden met het L.F.O.' in drie perloden van het Jaar behel zen. De functie, du* Bernard Haitink in Engeland op zich ne< mt, zal geen ver- i anderlng brengen ln zijn werkzaam-] heden tnj het Concertgebouworkest Dat Im tekent o a ct.it hij hetzelfde nnntitl com ei ten zal blijven leiden als hij vuoihuen dirigeerde Dc verant- worjj(lelijkheid vooi het aitislieke be leid behoudt hij er eveneens Iri Lon den zal hij m een verantwooi (lelijk heid met dragen, maai we! /al hij daar als adviseur een belangi uk stem pel op de artistieke gang van zaken kunnen drukken ring voor Count Flasu. verreden, maakte Hans van de Veen duidelijk, dat zijn voorkeur met afhankelijk is van de laa sta jazzontwikkdingci Men moet bij een Nederlandse big, band altijd wat soepel /ijri maatstaven hanteren Wanneer men. gaat vergelij ken met grote Amerikaanse orkesten blijft net piodukt van cige-n bodem mees al nergens Wie dus zo'n band vriendelijk wil bejegenen komt vaak terecht bij zaken, die met de muziek niets te maken hebben, zaken die bij voorbeeld wijzen op een mooi karakter zoals durf, initiatief ed Dat wil overigens niet zeggen dat deze band muzikaal niets voorstelde Bij vlagen was het erisembiespel zeer verzorgd en ook He arrangementen klonken sums goed. Solistisch viel er echter - met uitzondering van Car! Schulze, vibrafoon bar weinig tc gc n eten Het publiek werd ook vergast op een optreden van de Amerikaanse hip- ster-anhter-trovtpettisl Ted Joans, die duidelijk maakte, dat in) het goed met de mensheid voorheeft En dat kan je trekkingskracht te hebben op iedere rechtgeaarde honden liefhebber, waér ook ter wereld Naast tienduizenden Britten be zochten honderden buitenlanders vrijdag en zaterdag dit machtige en belangwekkendste kynologische eve nement ter wereld Ook nu weer vormden de twee gi gant sc-he hallen van Olympia. in de Londense wyk Kensington, het to neel v an deze tweedaagse strijd 50 CiOO toeschouwers bewonderden bijna 8000 (7773 ituks precies) ras honden, verdeeld over met minder dan 121 verschillende rassen Dat het Britse fokproduk* nog steeds zeer hoog mag worden aan geslagen blijkt met alléén uit het export-cijfer over 1965 (bijna 6000 stuks')maar ook ud de hoge door snee-kwaliteit van de tentoongestel de dieren Ondanks deze enorme export, waar elk ander land, kynologiseh gesproken, binnen éen jaar defmi- besitsf niet zeggen van alle mensen,' tief aan ten gronde zou gaan, toont .j ^e/e cruft's jaar in jaar uit een ver rassend groot aantal hoogwaardige dieren, zonder enige teruggang in welkras dan ook De Engelsen hebben hun verfijn de fokkersbunnen ook uitgeleefd op niet oorspronkelijk Britse ras sen, zoals bv. de Dobermailn pincher, de boxer en de dwergpincher. Zo zag men bv. thans reeds, na nauwelijks 15 jaar serieuze fok, 35 dwergpinchers van uitzonderlijke klasse en, wat belangrijker is, alle met een perfect staand, natuurlijk oortje, ongecoupeerd dus. Terwijl men nota bene In het land van oor sprong, Duitsland, maar ook bij ons, nog steeds (al of niet geoorloofd!) naar de coupeerachaar moet grijpen om hetzelfde resultaat te verkrijgen! Qua ingeschreven aantallen zou men op hc*t eerste gezicht zeggen, dat de Duitse herdershonden (367 st zeer hoog op de Engelse populariteits- ladder staan, doch aantallen als 271 boxers, 287 cockerspamels, 271 gol den retrievers en 200 welsh corgi's tonen toch wel aan, dat ook deze ras sen zeer ruim ingang hebben gevon den De Britten, fervente jachtliefheb- bers als zij zijn, hebben van oudsher ging zijn nog herkenbaar in pop-art! een bijzonder oog gehad voor hun en het absurde theater i onmisbare helpers daarbij, nl. de (Van onze correspondent) LEIDEN, vrijdag. De Brittenburg moet vroeger een Romeinse graanop slagplaats geweest zijn. Dit is de con. clasie van een aantal jonge onderzoe kers van de Nederlandse Jeugdbond ter bestudering van de Geschiedenis, De fundamenten van de Brittenburg, een „castellum" dat m de Romeinse tijd in de nabijheid van de monding van de Rijn lag, liggen verzonken even buiten de kust van Katwijk. De jonge onderzoekers hebben vjjf jaar lang oude bronnen bestudeerd, gravures en tekeningen bekeken en de resultaten daarvan vastgelegd in een boekje: „Brittenburg, raadsels rond een verdronken ruiïne", waarvan gis teren het eerste exemplaar werd aan geboden aan minister-president mr. j. M L. T, Cals. (Van onze correspond ent) LEEUWARDEN, maandag De ky- nologenclub Friesland heeft liefheb bers van rashonden gewaarschuwd kritisch te zijn ten opzichte van het ko pen van honden met een stamboom van het internationale bureau voor de uit gifte van stambomen ,J)e Nieuwe Ky- nologe" te Tilburg. Het bureau is niet aangesloten by de Federation Cynologlque Internatio nale Dat betekent dat honden met stambomen van De Nieuwe Kynologe met worden toegelaten op tentoonstel lingen in binnen- en buitenland van verenigingen die zijn aangesloten bij de F.CI. die een veel groter artistiek talent heb ben HANS BAAIJ ZURICH, maandag (Reuter) Bur gemeester Emil Landolt beeft zater dagavond In Zurich een plaquette ont huld, voorstellende een menselijke na- 1 vel: het was de officiële herdenking van het begin van de dada anti-kunst beweging De plaquette is aangebracht aan de muur van een oud café in een pand, waar de beweging, vijftig jaar geleden m 1915, begon De burgemeester trachtte, hangen de utt een raam van het huis, een gro te groep mensen toe te spreken oves de achtergronden van Dada, maar dit werd hem onmogelijk gemaakt door een Dada-band en lawaai uit een huis aan de overkan/t van de straat, waar i Lenra vóór de Russische revolutie zou hebben gewoond 1 De naam Dada is het eerst gebruikt door de in Roemenië geboren Franse dichter Tristan Tzara, die daarvoor het eerste het beste woord dat hij tn een woordenboek zag had aangestreept Dada vormde de basis voor het sur realisme, de invloeden van de bewe- DE Toy poedel: de alterbeste specifieke jachthondenrassen. Ook nu brachten zij, verhoudingsgewijze, enorme aantallen in de ring Immers, nergens ter wereld La het mogelijk om bv. 126 Ierse setters of 250 La brador retrievers of 103 Springerspa- mels op eén enkele tentoonstelling te verenigen! Eveneens van uitzonderlijke klasse waren de, ook al weer typisch Bntse, terrierrassen Niet minder dan 23 va riëteiten gaven acte de presence en vooral by de foxterners (167 stuks), de Calim-terriers (126 st.) en de Bad- lingtons (40 st) waren exemplaren van een verbijsterende schoonheid. Zéér geliefd b(j de Engelsen zijn de gehoorzaamheids-kampioenschap pen, welke vrijdag werden gehou den. Hieraan kan iedere hond, ras of geen ras, deelnemen, mits hy (of zij) in het voorgaande jaar tenmin ste één kampioenschapsprtls in deze kynologlsche sporttak heeft verwor ven. 19 reuen en 17 teven namen deel, waaronder de beroemde tienvoudige Bordet-coIUe kampioen: Megan of Monksmead. Het geheel was ook nu weer een perfekte demonstratie van goedaardige dressuur. De Engelsen beperken zich by de erekeunngen tot een vijftal groepen plus de uiterst populaire poedels (504 stuks, een show op zichzelf). Elk van deze groepswirmers ontving een zuiver gouden vaas. Bu de windhonden ging de Af ghaanse windhond Ch. Klsmati Khan of Ta ml aan de kop, terwijl men de dwergkeeshond Sweet Dreams of Au ram tot beste dameshondje ver klaarde. Beste van de 1060 terriers werd de Lakeland terrier Stingray ot Derry Abah. De grote ,non-sporting"-groep, wonderlijke mengeling van vele ras sen, was voor de eerste maal in tweeen gesplitst, zulks naar Ameri kaans voorbeeld. Machtige triomfa tor was hierbij de toy poedel Supr. Ch. Oakington Pucks' HUI Amber Sun Blush. De bijzonder imposante jachthon den groep, werd gewonnen door een schier volmaakte painter teef ni Ch. B lakes hay Avant Tout. Twee internationaal vermaarde keurmeesters, de heren Fred Cross en Bill Siggers, verkozen tenslotte éénstemmig de toy poedel tot beste hond van de gehele tentoonstelling: G. H. O VERDIEP. LONDEN, maandag (Reuter). Het enige werk van de zeventiende- eeuwse lUriiaanse sc 'Ider Givettoj Aberragi heeft Iwee wrken lang in het! Brfctee Nationale Museum gehangen j Tot grote schrik van de museumdi- LONDEN, maandag (Reuter) De' rectie bleek het schilderij toen een'Britse dichter Edmund Blunden is za-, zelfportret te zijn van een Italiaansejterdag geko/en tot hoogleiaar ln dei meester, die nimmer bestaan heeft pne/ic aan dc umvcisitelt van Oxfmd j Het doek was geschilderd door een Mot hein stond voor deze functu kan-1 twintigjarige student van de AbeTyd- wyth-unlvprai'teU tn Wales De student had het doek het mu seum binnengesmokkeld. Hij wilde hiermee publiciteit werven vooi het jaarlijkse studentenbal Do naam van de zogenaamde meester was een sa menstelling van de woorden „Give to Aber(ystwyth) Rag" (geef voor het Aberystwyth studentenfeest). didaat de Ameilkaanse dichter Robert Lowell. De 89-jange Blunden kreeg 477 en de 48-Jarige Lowell 241 stemmen Del traditie schrijft voor, dat de man die hoogleraar tn de poe/ie m Oxford wordt, goko/en moet worden door mensen die in Oxfoid een graad tn de lettci en en wijsbegeerte hebben behaald Edmund Blunden wordt de opvolgt'! \an dc Bnt se dichter Robert Gtavo (Van onze radio- en tv-redactie) BUSSUM, maandag „Als ik met win hou ik helemaal op met zingen, dat heb ik steeds gedacht En nu heb ik het idee, dab ik weer helemaal opnieuw begin", onthulde een overgelukkige Milly Scott zaterdagavond toen zij omringd door Hilversummers op het podium van Concordia stond na te gemeten „En", zei ze, „ik vind het een enoime eer dat ik als West-Indische Nederland mag vertegenwoor-1 digen 1 T EONARD BERNSTEIN heeft Li alleen musicals op zbn i niet alleen musicals op zijn naam staan, waarvan vooral Westside Story een wereldsucces werd, maar ook werken voor de concertzaal Met en kele stukken maakte men hier al eens kennis en zaterdagavond is daar in de Grote Concertgebouwzaal van Amster dam de m 1953 ontstane Serenade voor viool, strijkorkest, harp en slagwerk aan. toegevoegd, dank zij 't Nederlands Kamerorkest o 1 v. David Zinman. Bot terdam kreeg zondagmiddag in de Schouwburg dit werk te horen. Het ontpopte zich bovenal als een volgens neoklassieke lijnen opgetrokken mu ziek, waailn da menigte noten omge keerd evenredig bleek met de zeg gingskracht. Dat betekende dit: dat de snelle de len van hot vijfdelige geheel meer no ten op hun zang hebben dan geloof waardigheid, waartegenover het lang zame vierde fragment (Adagio) Bern stein tot spaarzaamheid en tegelijker tijd tot een boeiende tere lyriek leid de. Anders gezegd: Bernstein bezit duidelijk melodische talenten, die in Ingetogen bewegingen de innigheid van een zuiver karakter uitstralen, maar tevans de neiging zich roekeloos aan de verleiding van drukke, sportieve notenlawlnea bloot te stellen. En aan gezien discipline hem dan ontbreekt, stoit hy zich onhenoepehjk in een on gebreideld spel met zinloos voortda-i verende pationen vol ncivcuze ritmen en smakeloze cafe-sjablonen Hoe wetmg hier van zindelijk denken spiake is, blijkt overigens ook uit Bernsteins toelichting bij deze dooi Plato's Symposion geïnspireerde com-' positie ,Er ligt geen Uteidir pro gramma ten grondslag aan deze Se- icnade," schrijft hy m het begin, maar enkele regels vei der' „Ten behoeve van diegenen die belangstellen in een) liteiaire handleiding, zou ik de vol gende punten als houvast kunnen ge ven En dan volgt het hele verhaat, I in vijf etappes Een merkwaardige contradictie I Thomas Magyar vertolkte de viool solo kundig, maar met weinig geloof in de betekenis van zijn taak Dat kon I men hem nauwclyks kwalijk nemen, I evenmin als men Zininan het soms wriemelende totaalbeeld euvel kon duiden. HU zorgde overigens in een Concerto grosso van Handel, Slra- winski's Concert ln D en Haydns 88ste symfonie voor een fris mmlceien, dat een levendige tinteling bezat en in Haydn tot een bevrijdende en spiritue le warmbloedigheid aanleiding gaf. LEX VAN DELDEN Torn het zoveelste Nederlandse songfestival sondrr storingen voorbij gegleden was. begon dc trudltionele „party" waarbij nllc vakmensen de ge legenheid hadden de xa.vk te bespreken. Natuurlijk was winnares Milly Scott het middelpunt. „Ik had het'idee dat Helen Shepherd zou winnen',, zed ze. Dc reden waarom de zangeres aan dit festival (waarvoor ook dit jaar weer ctn aantal art.csten bedankt heeft) wilde meedoen is eenvoudig „Ik zit nu veertien jaar in het vak, nee mijn leeftijd zeg ik maar niet, en ik heb van alles gedaan, werkelijk van alles Maar het songfestival was ci nog met by aldus Mitlv Scott the g s- tot.uond by haai NTS-(bankje van velschillende kanton aanbiedingen kreeg onder meer voor een optreden in VARA's t -piogranuna Fanclub Milly Scott raakte n.el uiigep-aat over de dansues Hl len Lt Clereq, dc mei haar de bewegingen bij het bedje „Fernando en Filip" heeft Ingestu deerd Gerrit den Braber b» dc tekstschrij ver van hrt winnende liedje, een van de vier die hU had ingezonden. „Ik ben hoofd van het programmabureau van Phonogram, maar de grammo- foonpUtenniuatsohapplj Rood geeft de plaat van Milly Scott uit. Dat komt omdat ik het liedje vorig jaar al heb ingezonden, toen Ik nog bU de AVRO was." De heer Den Braber maakte het liedje een dag voor de sluitingsdatum. „Ik had al een tekst maar die voldeed niet. Ik ben heel vroeg mijn bed uit gegaan om iets nieuws te bedenken." HILVERSUM^"maandag (ANP) Iu do vakntuie van dc KRO, gciezeni door het overlijden ven pater dr. C Pauwels O P, Is professor dr. J C j Groot benoemd. j (Van onze radio- en tv-redactie) DE FILM VAN vanavond AMSTERDAM, maandag. Wolf gang Staudte, de regisseur van de film die de NTS vanavond om vUf over negen op het scherm brengt (Nederland 1). heeft een uitmuntend gegeven veraw.ikt door zich te laten gaan in bfoakelUk- hrden. Dat schreef onze criticus in 1960 over de film In naam van het onrecht (Roven fur den Stnalsanw»lt).i Martin lleld speelt er de voortref- felUke rol ln van de voze justitie- officier, een gestangd karikaturaal portret. Deze officier, dt Schramm veroor deelde in de oorlog voor dc krijgsraad een soUlnat voor diefstal van een reep chocola tot de doodstraf De soldaat nntkomt en ontmoet Schramm na de oorlog Dan is hij venter ln de stad1 tic-agenten) um.u Schramm officier van justitie is Het weor/ien met dc soldaat tast diens! zelfverzekerdheid aan. Hij neemt wraak oor de ventvergunning af tel nomen. rkE zaterdagavond stond tn het teken van de /inale van het Nederlands Songfestival 1966, al zullen de meeste kijker*? eerst Mies en scène op Neder land 2 hebben totllen uitzitten. Zij hoorden dan de finale van Mies Bouwmans programma (een vraagge sprek] e met A den Doolaard) in plaats van het eerste optreden m de finale van het zangfeestje. Ze hebben niets gemist, want de zangeres die het eerst aan bod kwam, Milly Scott, won ook; met een overweldigende meerderheid, zodat ze haar nummer aan het slot nog eens moest herhalen Dat de beste gewonnen heeft mogen we, ook zonder de 75-koppige jury, wei aannemen, maar zeker niet dat hier Nederlands beste zangers en zan geressen aan bod zijn gekomen -Ook was het een zeer heterogeen gezel schap dat meedong naar de eer om mee te mogen doen aan het Europese songfestival op 5 maart in Luxemburg. De meesten broddelen voort aan een genre dat al melig was toen het begon; zij zingen geen liedjes maar songr dat wil zeggen door geijkte melodietjes ge dragen cliché-woorden die met een cliché-stem en begeleid door geijkte gebaren de bedompte atmosfeer In tril ling moeten brengen Milly Scott behoort tot een ander genre: zij is een jazz-zangeres en haar grotere vitaliteit kwam, ondanks haar door en door conventionele liedje (Fernando, tutanst uit Santiago hoe verzinnen ze' het»), duidelijk over in dit mlbeu Ook anders was Bob Bou- ber, een tienerzanger die in deze nogal tuttige entourage bepaald een originele indruk maakte door de tekst van zijn liedje, het timbre van zijn stem en zijn dansende voordracht; hij kreeg dan ook een zeer laag aantal punten. Aan het slot verklaarden zowel de componist als de tekstschrijver van het winnende lledie. twee door de wol gr\ erfde routiniers, dat zij het ding in een nacht hadden gemaakt ,van mid dernacht tot kwart over twaalf waar- sehiinliik Mies en scene is meer een actual!- teitenfestfval Deze aflevering verliep alweer wat soepeler dan de vorige Er, waren dit keer geen blunders, maar ook geen sensaties; een wat effen pro-' gramma, al is Leo Horn altijd goed voor een lach en al maakte Den Dool aard een paar mooie opmerkingen, onder meer over de Duitsers als onze hofleveranciers (door de zaal met ge juich ontvangen; het lijkt soms wel of er alleen nog maar orangisten te vin den zijn onder onze ministers en poll- Staudle rond het verhaal dan af met een vervaarlijk effect dat hem in staat stelt voluit op satirieke toeren te draaien. Het slot is dan weer wat aoet tui uit dc toon vallend. De AVRO bracht gisteravond een korte documentaire over Johan Kaart, die dit Jaar een halve eeuw acteur Is, en daarna diens optreden als hoofdin specteur Brett in De waarheid en niets dan de waarheid, BU een dusdanig jubileum en een acteur van deze kwa liteit zou misschien een wat beter stuk hebben gepast, maar Kaart heeft altijd HILVERSUM I 18 00 Kerkorgel- concert: Semi-klassieke en moderne muziek 18.20 Uitz. van de ARP. 18.30 Stereo: Lichte grammofoonmuzlek 18.58 Nieuws over de wedstrijd Mara thon. 19 00 Nws. 19.10 Radiokrant. 19 30 Amsuementsmuz 19 55 Op de man af, praatje 20 00 Lichte latyns- Amertkaanse muz. 20 20 Catherma Cornaro, hoorspel. 21.10 Klass gram mof oonmuz 2150 Vioolrecital: klass muziek 22.15 Avondoverdenkmg. 22 30 Nws, 22.40 Boekbespreking. 22 50 Lichte grammof oonmuz. 23.10 Sig naal: muziek van eigen tijd 23.40 Het Evangelie in Esperanto. 23.55—24.00 Nieisws. HILVERSUM II 18.00 Nws. 18.15 Aktualitelten. 18.25 Lichte orkestmuz. en zangsolisto. 18.50 Openbaar Kunst bezit. 19.00 Voor de jeugd. 19.30 Lichte orkestmuziek. 19 45 Overheidsvoorl.: Den Haag aan de lijn. 20.00 Nws. 20 05 Weet ik veel, een wedstrijd in kennis tussen twee bedrUven. 20.30 Zingen geblazen: liedjesprogr. 20 55 De horizon voorbij: toeristische rubr. 21 35 Radar: radioperiodiek 22.05 Inl tot muziekbegrip: muzikale lezing, 22.20 Moderne accordeonmuz 22.30 Nws. 22 40 Aktualiteiten. 23.00 Licht instr ensemble. 23.15 Almanak' aktu- aliteitenprogr. uit de universitaire wereld 23 30 Moderne kamermuziek. 23.55—24 00 Nws NEDERLAND 1 19 00 Nws in het kort. 19 01 Klaas Vaak. 19 05 De jacht een comedy caper. 19.20 Openbaar Kunstbezit. 19,35 Flipper, TV-film, 20 00 Journaal. 20.20 Uitz van de ARP 20 30 Deltawerken 3 periode febru ari 1965 februari 1966, doc. film 21 05 In naam van het onrecht, speel film. 22 40 Uitz. Socutera. 22.45—22.50 Journaal. NEDERLAND 2 20 00 Nws in het kort. 20.01 De Antwoordman. 20.20 Is zó bij de luchtmacht, TV-fiimse- rie. 20 45 Hullabaloo: licht muziekpro gramma. 21.25 Wijzer worden: popu lair wetensch, progr, 21.50 Attentie. 22.05 Dagsluiting 22 10—22.13 Jour naal. geëxcelleerd ln niet zulke beste films en weinig subtiele comedies, zodat zijn knap gespeelde rol ln deze doorsnee tv-thriller eigenlijk toch wel bij dit jubileum paste. Een zeer goede kunstgreep pleegde ook Pierre Janssen, die begon met een filosofietje over een paar schilderijen van tafels door de jonge Arnhemse schilder Klaas Gubbels, waarna hij een wat raadselachtige sprong maakte naar zijn geliefd Egypte, waar we te recht kwamen in het smalle graf van Cheops' moeder. Het werd gewoon een bijzonder nauwkeurig en toch mee slepend verhaal, al bleef de verbinding met de schilderijen van. Gubbels een onopgelost geheim. J.E. HILVERSUM L 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord: meditatie. 7.15 Lichte grammof oonmuz. (Om 7.30-7.32 Nieuws. 7.45 KNAC/ANWB wegeninformatie). 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws, 8.10 Lichte grammofoon muzlek. (8.30—8 32 Nws.). 8 40 Voor de huisvrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte grammofoon- muz. 10 50 Lichtbaken, godsd. lezing 11 00 Voor de huisvrouw. 11.30 Lichte grammofoonmuz. 11.50 Volaan vooruit, lezing. 12.00 Angelus. 12.03 Stereo: Licht ensemble. 12.20 Voor de boeren. 12.27 Land- en tuinbouwmede- delingen. 12.30 Nieuws. 12.40 Actuali teiten. of grammofoonmuz. 12,50 Lich te grammafoonmuziek, 13.35 Voor de plattelandsvrouwen. 13.45 Amuse mentsmuziek. 14.45 Zie, ik maak alles nieuw, cursus over geloofsleven en gods. vorming. 15.00 Licht orkest met zangsolisten. 16.00 Voor de zieken. 16.40 Ondertveg, 'n progr.. voor oude re luisteraars. 17.00 Voor de jeugd. 17.40 Kinderboekenbus. 17,50 Over heidsvoorlichting: Culturele ontmoe tingen in Suriname en de Nederlandse Antillen. HILVERSUM H. 7.00 NleUWS. 7.10 Ochtendgymnastiek, 7.20 Lichte grammofoonmuziek. 7.50 Dagopening 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte grammofoon muzlek. (8.25 De groenteman). 8-45 Morgenwijding. 9.00 Voor de zieken, 10 00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeids vitaminen. (Om 11.00 Nieuws) 12 00 Lichte orkestmuziek. 12.27 Mededelin gen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Overheidsvoorl.: Voor de landbouw. 12.40 Orgelspel; amusementsmuziek. 13 00 Nieuws. 13.10 Journaal en beurs berichten. 13 30 't Muzikantenuur: I. Fluit en piano: klassieke muziek. II Amsterdams Strijkkwartet; klassieke en moderne muziek; III. Gitaarspel 14.40 Schoolradio. 15.00 Voor de vrouw 15 40 Weens Filharmonisch orkest: amusementsmuziek. 16.00 Nieuws. 16 02 Musette-orkest, 16.15 Voor de jeugd. 17.15 New York Calling, praat je. 17.20 Lichte grammofoonmuziek voor de tieners, 17 00 Nieuws. 17.02- wedstrijd Marathon. HILVERSUM ÖI. 9.00 Nieuws. 9 02 Instrumentaal allerlei. IM» Nieuws 10 02 Licht platenporgr. (Om 1100 Nieuws). 12 00 Nieuws. 1202 Volksmuziek 12 30 De Top Tien van deze week. 13.00 Nieuws, event, aktua- litelteh. 13 02 Elektronisch pianospel met ritmische begeleiding. 13.30 Klan ken van eigen bodem. 14.00 Nieuws. 14.02 Lichte vokale muziekjes. 15-00 Nieuws. 15 02 Licht pi a ten program ma. 16 00 Nieuws. 16.02 Platenshow voor de tieners 17 00 Nieuw». 17.02- 18 00 Verzoekplatenprogrammi. Schooltelevisie. NEDERLAND 1 10.45—12-°° EERSTE NET. 10.00 NieUW» 10.05 Journaal. 10,30 Actualiteiten. 11.00 Muzikaal progr. 13.00—1»*™ Actualiteitenkronlek. 16,45 Voor de kinderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1