Sparta werd overklast 1 1 SFF sloeg na rust zijn slag Andries van Dijk weerstond aanval van Holland Sport SPORT *r. r* ZEGE VAN ADO (4 0) TRIOMF VAN HET MODERNE VOETBAL Verhoeven te traag voor Aarts Jochems en de Zoete beheersten middenveld Betaalde reserves Drie treffers van Onsman Strijd op Woudestein korte tijd gestaakt XERXES WON MET MOEITE: 3—1 RADOV1C WERD MET VEEL MANKRACHT BEDWONGEN Kcal Madrid drie puntc ■a voor Anderlecht liacl veel moeite met Inhaalprogramma Racing White op 20 februari Kostbare winst voor Quick I f maandag 7 februari 1966 - pag, 7 (door Dick van den Polder) ROTTERDAM, zondag. De strijd tussen de intcrtoto-kandi- daten, Sparta en ADO, is reeds in de eerste helft beslist. De su bliem spelende Hagenaars over klasten de Rotterdammers in de ze periode volkomen en namen door fraaie doelpunten van De Zoete, Van Miert cn Heijnen een veilige voorsprong van 30, die na de rust door Heynen nog tot 4—0 werd opgevoerd. De Haagse zege was een triomf van het moderne voetbal. ADO beheerste het 4-2-4 systeem van middag tot in de perfectie. Met Joop Jochems en Piet de Zoete op het middenveld als zeer bekwa me spelopbouwers bereikte hel voetbal van ADO voor de rust een hoogte die men slechts zel den op de Nederlandse voetbal velden. krijgt te aanschouwen. Het applaus van de 20..000 toe schouwers bij het rustsignaal was dan ook volkomen verdiend. ADO heeft niet veel tyd nodig ge had om de zwakke plekken in de Sparta-ploeg te ontdekken. Reeds na enkele minuten bleek, dat de 32- jarige Ad Verhoeven, die de geblesseerde Ter Horst op de rechtsachterplaats verving, In de sprints met linksbuiten Kees Aarts vele meters te kort kwam. De Sparta-de fens ie kwam daardoor op losse schroeven te staan. Mogelijk had de wedstrijd voor de Rotterdammers een wat minder sma delijk verlooop gekregen als de ver dediging van man op positiedekking was overgeschakeld, maar Eijken- broek en Laseroms bleven consequent bij Maassen en Van Miert, waardoor de Spartaanse ondergang werd ver sneld. Het was niet de enige tactische fout van de Spangenaren. Coaeh Bill Thompson had Kemper en Boeaelaar van plaats laten verwis selen, waarschijnlijk met de gedachte dat de laatste de snelle rechtsbuiten Gerard v. d. Kerkhof beter zou lan ceren, maar de wijziging had een ave rechts effect. Kemper raakte op links volkomen uit zijn normale doen, ging hoe langer hoe sleehter plaatsen en kwam bovendien in een ongunstige po sitie te «taan voor zijn gevaar Hike schoten met het rechterbeen. BELOFTE TOCH leek het er in de eerste ml- nuten niet op dat Sparta een de biele tegemoet ging. Enkele vlotte combinaties tussen Bosveld en links buiten Jan Bounian hielden een be lofte in, maar de ijzingwekkend kalme Haagge defensie met de oud-Spartaan Jan Villerlus en Freek van der Lee, ?af weinig kansen weg en toen De Zoele en Jochems het middenveld ste vig in hun bezit namen, begon de ne derlaag van Sparta zich af te tekenen. De ene fraaie aanval na de andere rolde op het Rotterdamse doel af. Aarts, Maassen, Van Miert en Heij nen onttrokken zich door snelle po sitieverwisselingen. aan hun dekking eni Pim Doesburg kreeg een regen van schoten te verwerken. Een flitsend schot van De Zoete kon ny met een formidabele reactie nog uit de benedenhoek tikken, een kanjer van Hennen zag hij langs de paal vliegen, maar in de 17e minuut werd de vierde Haagse hoekschop Sparta noodlottig. Doesburg stompte de bal naar de op de rand van het straf schopgebied staande Piet de Zoete, jbe een strak schot loste dal langs en kele Spartanen en onder de opsprin gende Maassen in de rechterbeneden hoek verdween (0l). ADO zou het initiatief voor de rust wet meer uit handen geven. Met ver bluffend goed voetbal bracht het de oparta-defensie tot wanhoop en alleen vim Doesburg kon de doorgebroken Van Miert en De Zoete van doelpun ten afhouden. In de dertigstg minuuut was ook hij echter kansloos tegen een prachtige «opstoot van Piet van Miert na een vloeiende aanval, waarin vijf Hage naars een aandeel hadden (0—2), J]EN overtreding van Hans EUken- broek leidde zes minuten iater tot het derde doelpunt. Een tikje in de breedte deed de muur van Sparta- ▼erdedigers uiteenvallen en HeUnen «wde de bal bulten bereik van Does- ™ri in de bovenhoek (03), In de tweede helft heeft Sparta z;ch Wigszins hersteld. Eijkenbroek, Bos- selaar en Bouman brachten wat lijn1 m het Rotterdamse spel en Theo La-1 seroms ok wat meer stoolkracht in de Aanval. VlUerius, Mansfeld en doel- man Thje losten de problemen echter vry gemakkelijk op en een reële kans °P een doelpunt heeft Sparta dan ook 1 ni«t gehad. urn0 blee* aanvallend veel gevaar-! r^er. Van Miert, Aarts en Heijnen Kramen om beurten in kansrijke po-' voor Doesburg, maar Leo Horn, in het begin van de wedstrijd een tegen zijn gezicht had gekregen, noefde alleen nog maar te fluiten voor een treffer van Heijnen. In de «ve minuut maakte de Haagse rechts man de triomf van ADO volledig wor enkele hele en halve missers in Sparta-defenafe met een doeltref- «ad schot al te «traliën (04). '.lil THEO LASEROMS maakt een verontschuldigend gebaar naar ADO's doelman Ton Th ie. die evenals rechtsachter Van den Burch bij een felle aanval van da Spartaan ten val is gekomen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag Dc cx- AFC'cr Co Onsman, die er tot nu. toe niet is In geslaagd door te drln- j gen tot het eerste elftal van Sparta, l was zaterdag btf de betaalde reser- j ves de succesvolste speler. In dei wedstrijd ADOSparta (1—-3) scoorde hü alle drie Rotterdamse doelpunten. Feijcnoord won na een ruststand van 00 toch nog me? ruim versehi' (4—0) vsn PSV. Piet Vrauwdeun; Henny Weering en Koos dc Gouye zorgden voor de doelpunten. in de onderste regionen versloeg SVV Excelsior met 32. Van Gent, Fels cn Van Meeleren gaven de Schie dammers een voorsprong van 30. waarna Excelsior door Piel Siui tol 32 ophaalde. Hij SVV maakte dc Turk Göral Küral een redelijk debuut. Trainer Rinus Gosens zei na afloop: „Küral heeft een gave techniek, die in het eerste elftal misschien nog beter tot haar recht zal komen, maar de Turk zal zijn mentaliteit moeten veranderen. Hij heeft vanmiddag te veel aan z'chzelf gedacht". EXCELSIOR HAD 2—0 VOORSPRONG (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag, Een; twijfelachtige beslissing uan i scheidsrecïiter Regtop tiit Assen na een duet tussen Excels tor-spit! Freek Mühlenbruch en SVV- linksbinnen Dick van Dijk heeft bijzonder onprettige consequen ties tot gevolg gehad. De Schie dammers protesteerden hevig, waarbij rechtsbuiten Leen Hubert het wel wat al te bont maakte. Hij voegde de scheidsrechter een dermate o"r-Hollands scheld woord toe. dat deze de SVV-er onmiddellijk het verder spelen ontzegde. Voor enkele fervente Schiedamse supporters was dat het sein het veld te betreden, Hoewel suppoosten en politie snel ter plaatse waren om na der onheil te voorkomen, voelde de heer Rcgtop zich dermate bedreigd, dat hif met z(jn heide grensrechters de kleedkamer opzocht. V:or Excrlfisr cn SW bleef or geen pnrtr-i-n kous over dan liet veld even en? te veria.'en en hoewel or not» tien m '"nuten te spelen waren clron een o(,k clc 5.000 ioCschmiwers langzaam nis?" z.rknr in de richting van dc uitgang. Dc onzekerheid duurde zes mini ton. Toen verscheen SW zonder Leen Hubert als eerste weer op he' veld, onmiddellijk gevolgd door de Riferdammor én arbiter Rcgtop me', zijn beide assisteni'en. Het snel werd me' een scheidsrech tersbal herval, maar In do resterende periode zav dc jong Tee Excelsior-formatie, die door de gebeurtenissen nog het meeste on der de Indruk was gekomen, geen kans meer om de 2 -3 achterstand wte werken. Dc strubbelingen aan hp? slot buiten beschouwing gelaten was het een aan-j trekke]ijk duel. De voor durend neer-, stromende regen deerde de spelers! niet en met knap, snel en bij vlagen' zelfs voortreffelijk aanvalsspel wer den belde doelen belaagd. Daarbij hadden de Woudesteiners met Da- men en Weber als goede vervangers voor de militairen Luck en Aad den But'er voorlopig dc beste papieren.: Reeds na aehi* nvnuten namen zC de le'd'nv. Ar ie Kalkman brak op rechts1 behcmH? door en bcsloo' zijn act:e me*, een hard schot, dat door doelman Jan van der Velden onvoldoende werd gekeerd. De bal huppelde langzaam in de richt'ng van het onbeschermde doel, waar Munne, met Dick Beek naast zich, de bal voor alle zekerheid het beslissende tikje gaf. Met een schitterende acbie nam de Rotterdamse aanvalsleider ook het tweede doelpunt voor zijn rekening. T:i de 34ste minuut misleidde hij de Schier! am verdediging met een lis- t'sm «chiinbewegine. Munne kreeg' daardoor een vrij vct'l vonr zich cn me een «rhu'vcr :n dp reehlcrhene- denhrek !:e' hii Jan »an der Velden voltrekt kansloos: 20. MARTIN SNOECK legde in de eerste helft de basis voor de Xerxes-zege. Uit een la go voorzet van Kleinjan tikte hij de bal langs spil Visser cn doelman Louwerens in het doel van Holland Sport, (Van onze sportredactie) DEN HAAG, zondag. Xerxes heeft op Houtrust tegen Holland Sport een zwaar voetbalgevecht moeten leveren. De 3—1 overwin ning, die tenslotte behaald werd, was voor een belangrijk deel te danken aan Andries van Dijk, die na de rust het doel verdedigde, omdat Treytei geblesseerd was geraakt. Van Dijk verrichtte een aan tal meesterlijke reddingen. Vijf minuten voor hel einde by de stand 12 juichten de Hagenaars reeds voor de gelijkmaker, toen hun linksachter Van der Maas een klimmend schot afvuurde, dat vlak onder de lat en in de uiterste hoek dreigde te verdwijnen, maar de zwevende Van Dijk reikte ver genoeg en de Hagenaars hielden er slechts een hoekschop aan over. De stand: Ajax ADO Volendam Go Ahead DWS Sparta Heracles Fetjenoord 15 21 16 2! 15 19 PSV Telstar Velox MVV Twente GVAV Excels. SVV 15 15 13 13 13 13 JAN BOUMAN springt vergeefs. Doelman Thie heeft de bal stevig vast. MADRID, Bondag. De resultaten van de wedst;djden gespeeld voor de Spaanse competitie zijn: Elche—Malaga 02; Va lencia— Sabadell 0— 1; ExpanolReal Ma drid l1; Atletico Madrid—Barcelona 0—1: Card aba—MaLlorca 2—0: Zaragoza—Aucti on Bilbao 32; Pofftevedra—Betla 0—0: Se villaLaaPaJmas o—t. Na 22 wedstrijden leidt Real Madrid met 32 punten voor stadgenoot Atletico Madrid en FC Barcelona, die beide 29 punten ver zamelden. BEHEERST 7VTA de hervatting waren de rollen. I" omgedraaid. SVV trok zo fel In; het offensief, dat de Rotterdammers zich uitsluitend tot verdedigen moes- -t ten bepalen. Na zes minuten opende Osterholt dc Schiedamse score. Na een verre uittrap passeerde hij de ge hele Excelsior-defensie, waarna hij doelman Hans v. d. Wekke beheerst klopte: 2—1. In de volgende minuut was het reeds gelijk. Corpeleijn mocht oo links een hoekschop nemeh, van waaruit de bal via Van Beek scherp voor het doel werd geplaatst. Dick van Dijk sprong hoger dan wie ook en met een goed ge- rich te kopstoot verdween de bal vlak' langs de paal achter de niet reageren de Van de Wekke (2—2). Voor het derde Schiedamse doel- punt tot stand kwam kregen beidei teams nog enkele diverse doelrijpe' kansen. Bij Excelsior knalde vrije-; «choppenspecialist André Kosten de: bal vanaf zeker 30 meter afstand enorm hard tegen de la', en aah de andere zijde troffen ook Van Dijk en Hubert dit obstakel. In de 21e minuut was het clan zover,. Een mistrap van Excelsier-linksaeh-1 ter Jan Teeuw bood Hubert een vrij: veld ett van deze ongedachte kans pro-: fileerde de latere boosdoener uitsie-i kernl: 23. Het betekende ook de1 einduitslag. Een kopbal van Dick Beek werd door Van Leeuwen uit het Schiedamse doel geretourneerd en aan de overzijde plukte doelman Van de Wekke de bal bekwaam van de schoen van de doorgebroken Dick van Dijk. Die hoekschop betekende tevens de; genadeslag voor Holland Sport. De; bal werd gespeeld naar Clavim, die' epen aarzelde en daardoor het leer, moest a/staan aan Radouic. De Joe- pos laaf bereikte met een lange trap dej vrijstaande Jacobs, die de kortste weg naar het Haagse doel nam. Doel man Louwerens keerde het schot wel, maar Teuling tvas meegelopen en be sliste de wedstrijd (1—3). Xerxes werd in de eerste 20 minu ten volkomen verrast door de hard werkende tegenstanders, die op het middenveld geen meter weken en zich bovendien goede kansen wisten te: scheppen. Zo kon Treytei met moeite' een schot van Zuiderwijk keren en hadden de Rotterdammers geluk, toen de snelle Roode plotseling iti hun straf schopgebied verscheen, aanvoer Fa fié letterlijk omver schoot, maar na de bal tussen Fafié, Treytei en Jon- cic niet meer kon terugvinden. Het1 duurde enige minuten voor Treytei en Fafié weer konden spelen. De Xerxes- duelman moest zich na rust toch laten; vervangen. Tegen de verhouding in nam Xer-i xes na 20 minuten de leiding. Klein- jan werkte zich bij dc hoekvlag vrij en gaf een lange voorzet, die mis-1 scnién de paal getroffen zou hebben. Voor het zover was, liet Martin Snoeck de bal over zijn schoen caram boleren, die daardoor buiten bereik van de Hagenaars in de verste hoek verdween. 0—1. Holland Sport reageerde met nieu we aanvallen. Zuiderwijk kreeg echter enige meters voor Treytei de bal niet onder controle. Een scherpe voorzet van Van der Maas werd door Trey tei tot hoekschop verwerkt en een schot van dezelfde speler ging juist voor langs het doel. Alleen Jacobs kon meestal onderbroken door buitenspet. Dc protesten van Radovlc, toch reeds geplaagd door een stevige bewa king, lokten een vermaning van scheidsrechter Godding uit. Vijf minu ien voor de rust maakte Holland Sport gelijk. Rootle schoot van dichtbij hard tegen Treytei op en Piet de Vries werkte de terugkomende bal in het Rotterdamse doel. 1I. TEULING T inbsbuiten Teuling, die bU Xerxes -Lj opviel door zUn behendigheid en goede inzicht, forceerde daarna nog een hoekschop en sehoot vervolgens uit moel'Uke positie rakelings naast. Aan de andere «Ude verprutste De Vries nog een kans, voordat Clavan zijn tegenstander Radovlc haakte, maar onbestraft bleef, omdat de rust was aangebroken. Na de rust dus Andries van Dijk in het Xerxes-doel. Reeds na enige secon den moest hij gestrekt naar dc hoek om een vrije trap van De Vries te keren. Er was vijf mi-milten gespeeld, toen Xerxes opnieuw de leiding nam- Een goede voorzet van Kleinjan be landde bij Snoeck, die hard tegen de Haagse doelman schoot. Jacobs zorg de daarna voor de afwerking. 12. De Hagenaars kwa-men nog vinni ger opzetten. Een suizende omhaal van Roode ging juist naast. Een voor zet van dezelfde speler werd door iedereen gemist. En daarna leverde Roode het beste schot van de middag, vreselijk hard en juist binnen het doel- vlak, maar weer was het applaus voor Andries van Dijk, die bliksemsnel rea geerde. De vermoeide verdedigers begonnen wat steviger op te treden. Radovlc werd met veel mankracht bedwongen. aan de andere zijde doelman Louwe- Visser bezondigde zich in de Haagse rens tot een redding dwingen. De ove rige Rotterdamse acties werden (Advertentie MM.) HEEMRAAOSTRAAT 50 - TEL. 23 30 00 HET EERSTE DOELPUNT van Excelsior. Joop Munne (tweede van rechts) schuift de bal langs SVV's doelman Jan van der Velden in het net. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag Voor zon-' dag 20 februari heeft de KNVB behal ve een beker- ook een inhaalprogram ma voor dc competitie vastgesteld. El- zulten dan de volgende wedstrij den worden gespeeld: Eredivisie: GVAVElinkwijk. Eersie divisie: Cambuur—RBC en SUtardiaEindhoven. Tweede divisie A: HVCAGOVV, Zaanstreek—PEC, HilversumWage- ningen, TubantiaGooiland en Vi tesse— ZFC. Tweede divisie B: DFCHaarlem, Roda JC—Baronie, NO ADExcelsior en For tuna VL—Wllhelmina. ROTTERDAM, zondag. De KNVB overweegt de competitie in 't betaal-, de voetbal in het komende seizoen eer der te laten beginnen dan gewoonlijk. Het plan is de eredivisie op 14 augus tus te laten starten en de eerste eni tweede divisie reeds op 31 juli. (Van onze sportredactie) BRUSSEL, zondag. In de Belgi- schc voetbalcompetitie heeft Ander- lecht zUn voorsprong op St. Truiden tot acht punten vergroot. Anderlecht: won zelf met 30 van Racing While, j terwijl St. Trulden op eigen veld ver rassend van Lierse verloor. Racing White, de club van Norberto Höfling, heeft het Anderlecht heel wat moeilijker gemaakt dan de uitslag doet) vermoeden. Voor de rust hielp eenl achterspeler van Racing, Bortholo- meus, Anderlecht aan een voorsprong en het duurde heel lang in de tweede helft voordat Stockman er 2—0 van kon maken. Jan Mulder nam de derde treffer voor zijn rekening en is topscorer Pol van Himst (17) nu tot op een doel punt genaderd. De uitslagen: Racing White—Anderlecht 0—3. Be:chem—Beerechot 1—1, Standard- Daring 2—0, TlUeur—Luik 0—0. Beeringen- i MalinoU 0—1, FC Brugge—La Gantolie 11. AntwerpenCS Brugge 3—1, 8t, Trul-1 den—Llerse SK 0—1. I Anderlecht heeft met 33 punten uit negen-1 tien wedstrijden de leiding. St. Trulden be zet nu met 37 uit 18 de tweede plaats. verdediging een paar maal aan vast houden en Joncic zwiepte Piet de Vries nogal onvriendelijk van de bal. In de slotfase ging heel Holland Sport in de aanval met het bekende gevolg. Teuling kreeg met die laatste treffer loon naar werken en daarmede was voor Xerxes het gevaar geweken. Dat Spinhoven in de laatste minuut zijn doelman nog koppend te hulp moest komen, was voor niemand be langrijk meer. zondag. Drie wedstrijden hebben in dc tweede klas se de zondvloed van deze eerste fe bruarizondag overlee'd. Twee in 2A en een in 2B. In 2A werd de aloude Haagse der by gespeeld tussen Quick en HBS. Quick, won deze belangrijke wedstrijd mot 10, waardoor de spanning er onderaan de ranglijst weer helemaal in zit. Die spannin gwerd nog ver hoogd door de nederlaag van Blauw Zwart tegen RVC (Q.2) waardoor nu vier clubs met 7 uit 9 hekkeslulter Quick voorafgaan. Leider EBOH in 2B behaalde in de moeilijke uitwedstrijd in Gouda met 0—1 beide punten op G-SV, Fluks en RFC, de naaste concurrenten van de Dordtenaren, moeten maar weer zien dat zij de wedstrijd die ze nu op EBOH achterstaan ook in winst om zetten. (Advertentie l.M.) SPORTPRIJZEN SLIER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 4