Veel meer vlootpredikan ten Grootste Rijnmond-bestuur loodsgelden bij wil strengere voorwaarden raffinaderijen meens verhuurde terrein naar BP in haven 40 procent omhoog Hendriks moet afwachten Anderhalfjaar en jaar geëist voor poging in te breken j Duiker snel genezen door advies marine-arts Charlois 2 aan de leiding Drie spelers nog kans ROTTERDAM RIJNMOND NA REIS LANGS 17 HAVENS Dominee Zijlstra ziet uitbreiding van zielzorg voor koopvaardij VOORSTELE. EN W. In Durban en Sydney woont gemeenschap van Nederlandse koopvaardij mensen Negers Meer predikanten Nassi Fries G. Howell van S. en R, niet pensioen JONGEREN VAN 1 KVI'EHS !-AR WERKEN SAMEN SHURHOFF KOMT WEER PRATEN IN ROTTERDAM NIEUWE GAB MEER AFTREK Vragen over hinder chemische fabriek Vondelingenplaat SPORT Tweede klas kader 38-2 'Woensdreelit' aan de grond Eerste Mas libre pag, 4 - woensdag S februari 1966 •yLOOTI'RETHKANT K. S. G. Zijlstrapas terug van een reis langs zeventien havensteden in drie werelddelen'Een mens leeft nu eenmaal niet van brood alleen Daarom is het goed zo t\ reis te maken. Vooral zeelieden zijn steile in het geloof geïnteresseerd. Als ik een dienst leidde aan hoard van een schip ivas zestig, zeventig procent van de opvarenden aan - wczig. Een ongekend hoog aantal Dominee „Klaas" Zijlstra maakte at In vier maanden-lange reis niet alleen voor de geestelijke verzor ging van zeevarend on, werk neme: s van haven bouw- en baggerbedrij ven, maar zocht ook naar wegen om die geestelijke verzorging en sociale zotg voor <lc Nederlandse zeeman uit lc bielden Zijn reis doel was het contact inet zeemans hui zon, bezoeken aan schepen in de havens en koopvaardij gom een- schappen in Sydney en Durban. „Je moet mijn werk bieed zien", zegt dominee, „al ben Ik dan gercfoi- meerd, ik ben geen „mono-kerk 1st". Ik heb geen hekel aan Rome. Trou wens, Ik heb wel met nonnetjes ge wandeld. Als je maar wel in cifrn God gelooft, dan is het goed". K. S. G. ZIJLSTRA Die geloven nog in kw.t le rnach- iLii Niet alleen hc«.fl het geoMijk welzij n van de vat enden mijn belang stelling," zegt dominee Zljl- f»tia, „ook Jiehiiinolijku aspecten vei waut loos ik niet" IN UiEMENTLE heb tk rond de kemt ,bfj ccn temperatuur van 39 (/raden Ce lelie», een voelbalioed* strijd georganiseerd hts ven tic „WieUtret hi" vn de „Simonxkerk" Het winnende cl} lal kreeg een biertje i an mij zijn tocht bracht predikant Zljl- stra ook een bezoek aan West- en Zuid-Afriku. IliJ heeft over dc ras senscheiding een gedecideerd standpunt: ,*AJ» Ut zelf een neger was, zou ik be slist In Zuld-Afrlka het liefste wil len wonen. Alles loopt daar op tU«1. er la water, Kas en licht. Neem nu eens bijvoorbeeld Transkei: de ne gers hebben daar vruchtbare grond geschonken door do blanken". Biedt Zuid-Afrika, waar blaak en zwart gescheiden naar de kerk gaan, dus ideale omstandigheden voor de kleurling'' „Het beste bewijs dat icdeieen te vreden is, blijkt uit de toeloop van negers naar het zuiden. Er gaan steeds meer negers naar de stad", oldus dominee Zijlstra. Hij was ook in 1D62 enkele maanden in Zuid-Afrika. Van zijn hand ver scheen een artikel In „Die Burget", een christelijke krant, die ook las- sonscheidlng voorslaat. „Maar laten we daar over ophouden", vindt de dominee, „het Is zo moei lijk daar over to oordelen als je ei nooit geweest bent. Een missiona ris, die daai tien jaar heeft gezeten ziet zoiets heel anders Iedereen is immers vum gelijke rtrit ten,,.. als ze je maar met vermom- den!" T)OMJNEE ZIJLSTRA heeft na zijn bezoek aan de beide koopvaar' dtjgemeenschappen in Durban eri Sydney ycpleif voor meer predi kanten. Belde havens zijn knoop punten van scheepsverbindingen in Durban komen per jaar zo'u 400 Nederlandse schepen, m Sydney bijna 200 Bovendien wonen m Durhun ruim 80 gezinnen van, schecpsoHiciPieu en in Sydney lets meer dan 20 „In Sydney hebben we tot nu toe een dominee van de reformed church „gekocht": voor drieduizend gul den per jaar doet hij een dag per week dienst als vlootpredlkant Maar een vaste man is natuurlijk ideaal. Op het ogenblik telt Neder land 11 vlootpredikanten; Rotter dam twee, en voorts een In Am sterdam, Antwerpen, Rouaan, Lon den, Liverpool, Hamburg, Curacao, New Orleans en Singapore", aldus domtnee Zijlstra. „Ik doe dit werk nu 19 jaar en het blijft boeiend. Het werken als dominee op een schip verschilt toch wel van de geeste lijke zorg voor een gemeente aan de wal. Je moet veel directer zijn. En ook niet te veel uitweiden over liturgische zaken F stond laatst op de brug van een echip om op zondagmorgen ie dereen uit te nodigen de kerkdienst te bezoeken. Ik zei dat we immers niet alleen van brood alleen leven. „Nee", zei toen de kapitein, „daar om eten we vandaag ook nasi- gorenK!" De problemen zijn echter overal de zelfde: alleen zie je ze op een schip in een andere omllisting. Ik spreek veel over kerk en doop. Ook over gemengde verkering heb ik het veel. Lectuur verstrek ik ook, hoe wel meestal aan boord oen biblio theek Is. Zelfs met boeken van Jan Wolkers, Op schepen van de „Ro yal Interocean Lines" komen piak- tisch alleen do officieren naar de dienst. De rest van de bemanning ls Aziatisch. Confucianen of zoiets. Ovei bier schrijft dominee Zijlstra m du Zuid afrik aan se krant „Die Burger" ook nog een vermakel'Jk verhaal „Toen ik in Indonesië ais koopvaar dij pi edik ant w eik te, hield ik in de grote havens daar ook kerkdiens ten. Om de Nederlandse schepen kenbuar te maken, dat Ik zo'n dienst /ou houden, km-g ik het idee om een vlag to hijsen Dat was een witte vlag met een grote blau we „b", de oud-tos turnen tisehe af korting van Bethel, het huls van God Na elke kerkdienst bood ik dan de aanwezigen een glas bier aan liet gevolg was dat die vlag ai gauw de „bier"-vlag werd ge noemd Predikant Zijlstra heeft In de 18 jaar op de vloot wel meer voor verras singen gestaan „Op een grote tan ker in de Tafelbaai ging de beman ning, zoals Ruin uikelljk, inkopen doen Ze gaven dan hun spaargeld bet tekkel ijk vlug uit Eén zeeman had zelfs alles uitgegeven Voordat ik in de mess-zaal een kort gebed uitsprak, kwam er een matroos, gaf mij een stevige handdruk, en vroeg „bent u een helper van God? Ge troffen door deze openhartigheid en godsdienstige belangstelling antwoordde Ik blijmoedig. Ja! Waai op hij onmiddellijk liet vol gen: „Mooi, geef nuj dan maar lug dllr pond van u". yoOR dominee ZIJMra in 1946 vlootpredlkant werd. was li Ij do minee in dc Noord-Oostpotder In wording, litJ woonde daur In dorp A. Daarna kwjm hij in Friesland terecht, Standplaats voor hem en zijn vrouw, belden van Friese af komst, werd het dorpje lïemerik. Nil de bevrijding kwam dominee ZijKtra in Rotterdam. „Ja, we leefden toen uit koffers We woonden tn het zeemanshuis: ui wmen immeis g«. en huizon Na.ia' we op kamers woonden, kregen wc deze woning aan de Stalen weg Wc wonen hier nu 14 jaar" De flat, met fraai antiek meubilair. kijkt (toepasselijk) uit «P een sj- uagc „We wonen hier gemakke lijk. je kunt gemakkelijk in dc ha- vi n komen Mijn hobby is dia's maken nee, geen psalmen be- i Umen als u dat soms mocht den ken". Vlootpredlkant Zijlstra heeft na zijn t eis langs de havensteden gepleit voor moei predikanten „Maar dat ligt moeilijk, ons werk moet van de collectes betaald wot den". Aan het einde van het gesprek, bij het afscheid aan de deur, zegt dominee Zijlstra nog: „Kunt u die passage over de ne gers in Zuid-Afrika maar niet beter schrappen? Je timmert als dominee toch al zo aan de weg i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dc ut- tlelcr van Justitie, mr. A. C. van der Spel eiste gisteren tegen dc 41-jarige montage-arbeider, C. J. G'. en de eveneens 41-jarige automonteur A. D„! beiden uit Utrecht gevangenisstraffen van respectievelijk een Jaar en zesi maanden en twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk wegens poging tot diefstal en medeplichtig-1 held. In de nacht van 28 op 29 septembui van het vorig Jaar zou het tweetal el kaar in een café to Ut vecht hebben ontmoet. Ze kenden elkaar tueds enke le Jat on Belden zaten zonder geld C zou voorgesteld hebben een kiaak te zetten Dit werd echter ten stelligste dooi D ontkend. „Ik ben meegegaan, omdat C zei, dal hij boodschappen ging doen" „Om twee uur 's nachts zeker''", viocg de piesident mi*. R. J. Brunner. Met de auto van C. gingen ze naar Gouda. Daar gooide C. een steen door een ruit van een winkel aan de Klei weg. Het maakte nogal lawaai, waai op beiden weggingen C. vei zette minid-, dels zijn auu». *poen ei niemand op het glnsgeiinkel afkwam, liepC. de portiek' in D bleef op de uitkijk .staan Op een| gegeven moment nep C naar D.* „Lo pen. lopen". Maar hel tweetal zag een politiewa gen aankomen D werd geariesteerd. C sloeg op de vlucht Hij werd de vol gende dag in Utrecht aangehouden Tijdens de zitting bleef D die Pooi mui geboorte is steeds ontkennen. Ook dat hij de glasscherven zou hebben verwijderd, wat door C. onder ede werd vetklaard. De raadsman van C achtte poging tot diefstal niet bewezen Wel poging tot braak, hetgeen zou moeten lolden tol ontslag van i echts vei volging, aldus de raadsman. De taadsman van D. achtte de opzet tot medeplichtigheid niet bewezen. I Ook hl) vioeg ontslag i an icchtsvei- volging en onmiddellijke in vrijheids- stelling. welk verzoek door de recht bank weid afgewezen. Uitspraak dinsdag 22 lobman ROTTERDAM, woensdag Op 18 feluuari as zai de heei G Bosch,, .eerste commies bij de secretarieafde- 1 ling sport en recieatie wegens pensio nering de gemeentedienst vei laten. In de person eels kantine van het stad huis wordt hem op die dag een af scheid» eeeptie aangeboden van 15 30 tot lti 3ü uut (Van oen onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Rotterdam gaat het grootste sluk grond dat tot nog toe ineens is uitgegeven verhuren aan de British Petroleum Com pany Ltd Dit terrein is gelegen op de Beer en samen met talud en water beslaat het ongeveer 330 ha Het betreft het stuk giond dat oorspronkelijk voor de Badische Anilin- und Soda- fnbrik AG was gereserveerd Wanneer dc gemeenteraad akkoord gaat, zal de BP voor dit terrein, waarop dc maatschappij voorlopig alleen ccn raffinaderij voor 5 mil joen ton olie per Jaar zal bouwen (eind 1966 worden de eerste sche pen verwacht), een huurprijs beta len van 1.10 per m2 per Jaar voor dc grond en 0,30 per m2 voor talud en water. Do >r ussenkomst van de gemeente zal het terrein op nader overeen te kamen redelijke voorwaarden wor den aangesloten op het spoorweg net Omdat de vestigingsplaats van deze raffinaderij op het gebied van meet dan een gemeem'e lig", zal de hin derwetvergunning door Gedepu-! teerde Staten van Zuid-Holland wor den verleend Bij het ops ellen van de voorwaarden zijn de ryksinspec- teur voor dc milieuhygiëne, het dix- truUhoofd van de arheidsm-,pect e en rleskund gen van de gemeente R f'tei dam ingeschakeld De BP zal voor deze meuwe raffina derij gebruik maken van de gunsti-| ge ervaringen die dut bedrijf heeftf opgedaan bij de bouw van del (.schone") raffinaderij bu D:nsia-' ken in Duitsland. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De Rotterdamse jongerenorganisaties van de KVP, de CHU en de AR willen toti s*amenwerking komen. Het ligt in dej bedoeling dat de activiteiten worden gebundeld Zo zullen er gezamenlijke kadercursussen worden georganiseerd Ah eerste activiteit houden de KVP JC, de CHJO en de AKJOS maandag in gebouw Alimm een manifestatie waarop zullen spreken de Tweede Ka- merfraetievoorzitters van de KVP en de AR, drs WKN, Schmelzer en de heer B, Roolvmk en mr. Y. Schollen i van de CHU. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De 28-jarlgc klkvorsman P. van der Weide uit Gorlnchem is na een behandeling van ongeveer negen uur genezen van de gevreesde duikerziekte dank zij het advies van een marine-arts uit Den Hel der. Dc man had gistermorgen op de zeebodem bij Zijpe een hoog spanningskabel hersteld. Door de steike stroming kwam hij te snel naar boven. Hij werd onwel. Toen hij uit het water weid gehaald vertoonde h(] verschijnselen van duikerziekte (stikstof m het bloed). Een aits uit Wemcldinge liet een locnmpressietank komen uit Maas sluis, waann de kikvorsman weid gelegd Toen na enkele uien nog geen enkele verbetering was in getreden nam de Wcmeldmgse arts contact op met een van de imirme-arts.cn m Den Helder, waai men veel ei\aiing heeft met do behandeling \an duikerziekten. Dc maime-ai ts advlseeidc de kiksorsmaii in een verwarmde dc- eomprcssletank te leggen Een dei gehjkc tank weid op een bct- gmgsvaaitmg m gereedheid ge- biacht lei wijl de duiker per taxi naar Vlaardingen werd gebracht. De „warme" behandeling had resultaat Na negen uur kon de heer Van der Weide de deccm- piossietank geheel hersteld te ver laten (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het dagelijks bestuur van Rijnmond is van mening, dat ju de toekomst nog stringenter vestigingsvoor waarden moeten worden gesteld aan raffinaderijen. Het heeft dit geconcludeerd na de door de Culf-raffinaderü veroorzaakte overlast. Dit zegt het dagelijks bestuur van Rijnmond in antwoord op schrif telijke vragen van een aantal leden van de Rijnmondraad. Aan de door Gulf aan te vragen hln- derwetvergunning zal bijzondere aan dacht worden besteed, zo neemt het dagelijks bestuur aan. Het voegt er, desgevraagd, aan toe, dat de voor- j waarden, die gelden voor Alobil Oil in i Amsterdam zeer goed als richtsnoer1 kunnen dienen voor de vestiging van de B.i'. raffinaderij. Ii d>t verband is het bereid de vesti- g ngs voo! waar den, die gelden voor Mob.l Oil, bij de rijksoverheid op te vragen en toestemming te vragen deze mee te delen aan de leden van de Rijn- mondi aad Volgens het bestuur van de Rijn mondraad overweegt hel gemeentebe stuur van Rot tel dam de voorwaarden, die gelden voor Gulf Oil cn BP, be kend te maken, precies zoals dat zal gebeuren tav de voorwaarden die aan Mobil Oil zijn gesteld Met de staatssecretarissen van socia le zaken en volksgezondheid is reeds gesproken over de wenselijkheid van spoedige inschakeling van het Rijn mondgebied In het meetprogramma en het net van meetstations, waarover de beide staatsecretarissen onlangs heb ben gesproken in de Tweede Kamer. Er zijn inmiddels reeds meer dan twintig meetpunten in gebruik geno men (Van een onzer verslaggevers) i ROTTERDAM, dinsdag. Binnen- kort komt de minister van verkeer en waterstaat, mr. J. G. Suurhoff weer naar Rotterdam om enige havens-, verkeeru- en wellicht ook tunnelpro blemen te bespreken. Dc gemeente-secretaris, mr. J. C. Knap deelde ons mee, dat het een pu bliek geheim is, dat de minister van verkeer en waterstaat om de zoveel tijd naar Rotterdam komt om Rotter damse aangelegenheden te bespreken. „De laatste keer dat de heer Suur hoff hier was, was in oktober. Hij komt nu binnenkort weer. Het is met zo, dat hij tn het bijzonder over de aanleg van de Wülcmstunnel komt praten." Zoals bekend is de bouw van deze oeververbinding een voor Rotterdam bijzonder dringende aangelegenheid. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Als de gemeenteraad er mee in stemt worden de havenloodsgel den met 40 procent verhoogd. De eerste verhoging van 20 procent gaat op 1 april in en de ander op 1 januari 1967. Het college van b en w zegt in het voorstel aan de raad, dat de verhoging van de havenloodsgelden van decem ber 1962 met 42 procent er niet toe heeft geleid, dat de exploitatietekor ten van de havenloodsdlenst werden opgeheven. De tekorten over 1963, 1964 en 1965 hebben resp. 120.000, ƒ563.000.en 820.000,bedragen. Het verlies voor dit jaar wordt ge raamd op 703.000, De minister van economische zaken heeft geen bezwaar tegen een verho ging in fasen. De berekening van het havenloods geld zal ook verandering ondergaan. Voortaan is met meer de bruto-regis- tertonnage maatgevend, maar de leng te van het vaartuig over alles. Het college van b en w maakt van deze gelegenheid gebruik de raad voor te stellen om in de verordening op het zeetijdingen- en havenloodsgeld enige wijziging aan te brengen. Voor elke periode van twee uren of een gedeelte daarvan, dat de loods langer dan drie uren aan boord moet verblijven, zal een toeslag op het havenloodsgeld worden geheven van vijftig procent. Het dagelijks bestuur Is van mening, dat ter bescherming van het Rijn mondgebied bundeling van büorganea, instellingen en deskundige aanwezige kennis geboden Is. Momenteel vindt die bundeling plaats in de vorm van regelmatig overleg tussen de afdeling hinderwet- i zaken van de gemeente Rotterdam, de i inspect e van de volksgezondheid be last met het toezicht op de h.vg'ene n n het milieu en de arbeidsinspectie mr* betiekkmg tot de industrie in het Bot lek- en Euiopoortgeb.ed. Het dagelijks bestuur zegt er op uit te zijn bn dit overleg te worden be trokken, Reeds is contact gezocht met de raad voor milieuhygiëne in het Wa terweggebied. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Het Ge westelijk Arbeidsbureau heeft het in het nieuwe, gebouw aan de Schiedam- sc Vest aanmerkelijk drukker met verzoeken om arbeidsbemiddeling dan in het oude gebouw in de Middel- j i landstraat. Het blijkt dat de moderne huisves- tlng zo aantrekkelijk is, dat honder den mensen meer dan vroeger metl hun arbeidsproblemen naar het G.AB slaopen Meer dim ooit komen oudeis naai de Schieclamse Vest toe ran over het weik van hun kind* ien te piaten „Soms kunnen we net met aan", zei vanmoigen de plaatsvervangend duec- leur, de heer B A C M Biuens, tij- 1 dens de maandelijkse persconferentie van het GAB. I Bij deze gelegenheid deelde hij mee. i dat de geregistieeido arbeidsresei ve i in vergelijking met december 1965 in I januari van dit jaar met ruim 2001 mannen is gestegen, dit is niet ver ontrustend. In een sector blijkt dat er een tijdelijke werkeloosheid Is opge treden Door hel dichtvi lezen van bin- nenwateicn kwam er werk stil tc liggen Ook slachterijen en veebedrijven konden vanwege de vorst (en mond en klauwzeer) moeilijker werken en hadden minder mensen nodig. Aan gezien het vervoer van auto's sinds, 1 januari zeer sterk is teruggelopen, I kwamen enige chauffeurs „op straat i te staan." i (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, woensdag Het socialistische lid van de Tweede Ka-| mer mr Engelsman heeft de staats- seciotans van sociale zaken en volks-, gezondheid, dr. A. ,T. H Bartds, ge vraagd, of hij kennis heeft genomen! van de berichten van 3 februari vaarln woidt vermeld, dat door eer»l mankement in de installatie van dc, Chemische Fabuek Vondelingen plaat de afgelopen dagen ernstige hinder i»j «ndervonden van een bijzondere on aangename lucht. Het Kamerlid wil weten of de bewindsman hiervan ook' kennis heeft gekregen langs deze weg van het meldingssysteem en of er con- j tact met de fabriek is gezocht. Hij; vraagt verder of het gebeurde aan-; leiding geeft tot het stellen van na-j deie beveiligingseisen hetzij b(j de be-j (tokken fabuek hetzij bij de chemische mdusti ie in het algemeen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dat Hendriks (L.M.O.) ten onder ging te gen Roosenschoon, een van de deel nemers, die al uitgeschakeld was voor dc titel in de wedstrijd om het dis- tr iets kam pioenschap tweede klas kader 382, was een verrassing, doch droeg er ook toe b(j, dat de spanning in bet toernooi bleef, tot de laatste partö, Van Asbrenk en Pauw won de L.M.O.'er daarna. H(j is nu Uitgespeeld en, moet nu afwachten wat zün beide' rivalen op de slotavond doen. Dan ko men Pauw en Asbrenk tegen elkaar uit cn van die uitslag hangt het af of Hendriks het kampioenschap ten deel zal vallen of niet. Voor Pauw is bet al i zeker, dat h(j geen kampioen wordt, zodat het alleen gaat tussen zfjn club-l genoot en Hendriks. Deze heeft thans acht matchpunten en een algemeen moyenne van 13 50. waaruit blijkt, dat promotie voor hem is uitgesloten. Wanneer Asbrenk aan staande vrijdag van Pauw wint, dan heeft hij ook 8 winstpunten. Hij moet clan de zege behalen m met nieer dan 29 beu: ten om de titel te bemachtigen, want clan blijft zijn algemeen gemid delde, dat nu 14 82 is, boven dat van Hendriks Zou Pauw winnen, dan krijgt hij acht matchpunten, doch zijn gemiddelde blijft beneden dat van Hendriks, zodat deze dan kampioen wordt. Bijzonder knap was de partij tussen Hendriks en Asbrenk, die din«- dagavorid werd gespeeld. In vijftien beurten was eerstgenoemde klaar, niettegenstaande Asbrenk hem een serie van 113 voortoverde. Bornkamp is de enige, die de mintmumgiens (10) niet behaalde en zal moeten degra- dci cn. Dc uitslagen: (Van onze scheepvaart redactie) ROTTERDAM, woensdag Het npar Hambuig op weg zijnde motoi tankschip „Woensdrecht" (10450 ton) van Phs. Ommeren (Rotterdam N V is vanmoi gen tussen de vuurschepen „Elbe 2" en „Elbe 3" bij ton F aan do giond gtlopcu Aangezien het schip niet op eigen kracht vlot wildo komen heeft de kapitein om slcepboothulp gevraagd Twee sleepboten boothulp gevraagd. Twee sleepboten gaan de „Woensdrecht" assistentie vet- Ienen, R losenschoon 300 23 63 13.04 Hendriks 164 23 58 7.13 Hendriks 300 26 49 11.53 Pauw 164 26 44 6.30 Roosenschoon 300 24 50 J2.50 Bornkamp 146 24 37 6.08 Waardenburg 300 29 66 10,34 Bornkamp 283 29 36 9.75 Hendriks 300 15 59 20.— Asbrenk 256 15 113 17.06 De stand is nu: I Hendriks 8 1384 101 109 13.50 2 Asbrenk 6 1156 78 113 14.82 3 Pauw 6 1064 99 109 10.73 4 Roosenschoon 4 1131 90 84 12.56 5 Waardenburg 2 1064 92 66 11.56 6 Bornkamp 0 923 120 59 7.69 (Adoertemtfi l M SCHAKEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Na de vfjfde ronde in de promotiecompetltie van de Rotterdamse Schaakbond heeft Charlois 2 de leiding genomen. Met forse cijfers werd het Goudse Messemaker verslagen: 9—1. Roos, Van der Sehee, Offerman, Bakker, Vijge boom, Verolme, Bezemer en Visser zetten hun partijen in winst om. Ploeger en Rijkee bereikten remise. Charlois 2 krijgt nog twee moeilijke wedstrijden te spelen, namelijk tegen Het Zuiden en Pion-Rotterdam-Zuid. Hoewel, Het Zuiden heeft het mo menteel zeer moeilijk tegen Rotterdam 3. Het team staat met 32 achter, maar gezien de stand van de hangpar- tijen kan het slechts hopen op een 55 eindstand. De Pion heeft met de huidige stand 3^3V& tegen het Vlaardingse HVO nog geringe winstkansen. Bovendien heeft NRSG nog een protest lopen te gen De Pion, zodat de laatste vereni ging nog winstpunten afgenomen kun nen worden. Overschte brak tegen NRSG af met een 41 voorsprong. De winst lijkt wel veilig. Het ziet cr dus naar uit dat in de zesde ronde de wedstrijd Charlois 2 Het Zuiden de beslissing zal brengen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In de wedstrijd, die bU de biljartvereniging Rembrandt wordt gehouden en waar in het gaat om het districtskampioen- schap eerste klas libre, hééft Hoogen- djjk, die aanvankelijk de leiding had genomen, ernstige concurrentie gekre gen. Want Van de Hoek en In 't Veld zorgden er na hardnekkige gevechten voor, dat ze evenveel winstplnten kon den boeken als de kopman. Het trio is nog ongeslagen. Van de Hoek, die tot nu toe een algemeen gemiddelde van 6.97 heeft, drong Hoogerdljk achter zich, aangezien deze 6.31 bereikte, ter wijl In 't Veld met 6.18 de derde man is. Tussen deze drie zal het verder wel gaan. Theoretisch heeft ook VeentJer nog wel een mogelijkheid, maar of hU het tegen Van die Hoek en HoogendUk kan bolwerken, valt te bezien. Over 't algemeen worden geen hoge moyennes gemaakt en daarom viel de partij, die Van de Hoek tegen Hofstede speelde, zo op. Hij had maar zevenden beurten nodig om de man van Tediro te verslaan. Een moyenne van bijna 12, was wel om op te snoeven. Mam- dat dit fraaie resultaat tot de zeld zaamheden gerekend mocht worden, demonstreerde Van de Hoek later in de ontmoeting tegen Wassenaar. Tegen hem had Van de Hoek vijfendertig beurten nodig en kreeg een gemiddelde van 5.71. Hofstede, Van de Berg en Vis kregen nog geen matchpunten. Aller aandacht Ts vooral gevestigd op wat het driemanschap in de nog res- tesende vier ronden zal bereiken. Resultaten: Veen tj er 200 38 36 5.26 Vis 173 38 27 4.55 In 't Veld 200 29 45 6.89 Van de Berg 127 29 21 4.37 Van de Hoek 200 17 50 11.76 Hofstede 79 17 14 4.64 Van de Hoek 200 35 25 5.71 Wassenaar 130 35 44 3.71 Hoogondijk 200 37 43 5.40 Van de Berg 178 37 36 4.81 In 't Veld 200 38 26 5.20 Hofstede 116 38 30 4.81

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1