Rijnmond: geen tekort tten. WET Brand aan boord van Liberiaan Rijnmond gaat naar Schiedam Elftal van Sparta gereorganiseerd ONTWERP BEGROTING VOOR 1966 KOMT SPOEDIG IN BEHA NDELING Sleepboten van L. Smit verspreid over hele aardbol Officieren bleven kijken ROTTERDAM RIJNMOND GROOTSTE DEEL BEMANNING NAAR WAL Grootste hafipennolen nu in Indonesië binnen* KRITISCHE REACTIES OP BIJDRAGEN GEMEENTES 0|nlrii!'lilt'ii M'hoitl prenten Ca buret Muziek Zaterdag geen R\ B-voetbal Erie van Woerkoiu in »electic|)Ioeg Hosselaar en Verhoeven vervangen I»«*d Hiylon* 20 dervlef fagina 4 - vrijdag 11 februari 1966 ROTTERDAM, donderdag. De grootste ti a bagger mol en ter wereld, de Banka-I la nu op de plmU van be stemming, het Un-eiland Bank* in Indonesië aangekomen. Het enorme gevaarte van ruim ftn meter lang en dat een hoogte heeft van eirea 30 meter, vertrok op 13 novem ber van het vorig Jaar uil Glasgow, gesleept door de sleepboot „Ierse. Zee" van L Knit en Co. Do „Banka-1" werd In Glasgow ge bouwd voor rekening van d< „Indom - tian Stole Tm-fnmlng Enterprise" L, Smit en Co heeft voor, en vl.ik na de Tweede Wercldooi log. een gioot aantal sleepreimt im t tinhaggei mo lens van Nederland riuitr Irntoncvb uitgevoerd Dere reis van «Ie „Ieis« Zee is echter de eerate sinds 194? De andere sleepboten van de vloot van L. Smit en Co, zijn op andt te plaatsen actief De „Zwarte Zee", tüe met een vijf hoekige ol I eboor Install» tie „lie France" naar Dakar onderweg h wordt begin volgende week daar vn- watht Ue sleepboot „Thames die *an>« n met de „Mississippi" een gedeelte var. een 50 000-lons droogdok vim Italh naar Japan sleept, bevond zich begin deze weck ter hoogte van Swgnpou De „Mlwdislppl" 7*1 nu h Zee" worden afgelost i nu door de „l«r- Het andere deel van dit dok A F D - 35 wordt gesleept door de „Elbe" en de „Tasman Zee Dit transport wordt daar eerstdaags verwacht Het boorschip „Western Offshore 3 is onderweg naar de Perzische Golf Voor dit karwei ia de sleepboot „Hud son" Ingezet. Een baggermolen wordt van Glas gow naar Durban gesleept door d< „Maaa" Eind februari wordt dit transport In Durban verwacht L. Smit en Co'a International». Sk« p- dlcrüt heeft voorts rontra«Un geslot* n voor een aantal belangt Dke sleeprei zen, die In de nabije toekomst gemankt zullen worden. Hierbli behoren do transporten \.m twee drijvende oUeboor-lnstallatie» de „Transworld 58" en de „Seeiko U5d respectievelijk in aanbouw bij Wilton- Fijenoord en bU de H D M Belde boorinstallaties hebben Wt-.t- Afrlkaanae havent ala bestemming Advertentie I Af nu... beduidend goedkoper- Dit zal niet de enige binnen veer matrat zijn. dl* U nu en dan wordt aangeboden. Maar dit Is wel de enige 2-per- toont binnenveer matrat, met een uitgekiend solide interieur en met volledige garantie voor nog géén zot an zestig gulden. Het sublieme figging, dank zij het verend Interieur, met fraaie demsit overtrokken en met pri ma dolerende afdeklaag ..geheel genopt. Is dit een matrat die U 100% alaapgenot geeft. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige binnenveer matrassen, 2-per- soonj. 120 x 190 cm, 1/5 - 2 3, een droom bed. voor een bijzonder lage prljl, voor w cm, i/u - i w iP 2-persoone dlvmnledikant, fakwerk fels beicAad/gd, mrt ver- Sterkt tptrul, 120* t90cm (Van eon on/cr verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Het ziet er naar uit dal de begroting voor lOfif» %an Rijnmond gnnt fluiten dank zij de (forse) bijdrage ïun de 21 aangesloten gemeenten Zij dragen, zo is uit de ontwerp, begroting duidelijk geworden, te /amen 1 242.500 gulden bjj. De rijks bijdrage wordt voorlopig gesteld op ruim 500 000 gulden. \D- bfgiotmg voor dit jaui is t< lijk aan de 81 leden aangeboden ',u-t de bf grot mg v«>«>r 1005 Ook /ij i sluitend gemaakt met de bijdra- 0 Toned gui van de g meenten te weten 104 OUD gulden De rijksbijdrage wordt ges< hdt op ruim twee U»n liet totaal benoilljfde bedrag voor lftflf> I* I 75 miljoen galden Daarvan U 1 34? 60(1 be*lemd voor be*luur en .trim in k tralie van Rijnmond Voorts i» driemaal een ton u iter trok ken voor d vrrkeer vrrvoer en eionomün he aangelegenheden; b ruimtelijke or dening havenaanlez en volkshukvcs- tints r. milieu-hygiene, volksgezond- held en recreatie l" t-.o'i an 4' noo tl t' 'rt i 't' i.< I: g« i,<m in It; M«U<f 15 00(11 ls tn'g'terjkPi r, vo'jr kovt«*rj 'il« V«l- ban 1 no j n uit n chnlscn» i n adrrn- ji stratic/e MiL Land aan geneer l* r, aan kasv(fevU«/.ingen denkt men 8000 i /i ririn /mvnoj/iene liasttn 50 000 gul- Men reKPnt trop dat d< volgen l«* IaV'n vix/r rukening van het rijk ko mt i 1 «1» Jaarmdle van de v >o /i - t> r f121700 2 'l< joarwi 'I len van «le zev g> «ummit'i j tli n li l» i van het dagelijks bes'uur) ƒ250 000 l «ie vergoedingen aan de 81 ruad.nl» d« n 140 000, 4 de jaarwedde van «ie a«- cretail» (vei modelij kj ƒ72 400 Poortugaal ƒ12 034, Hh«xtn Otiut» Ridderkerk dB 478, Rotkanj». 439J Rozcnhurg ƒ7210 Spijkenust M6 25Ö. Vierpolders ƒ1221, Zuid- land 3010, Zv-artowaal /8t3 l)e ontwerp-begroting 1* enlte tfjd geleden aan de gemeenten toegestuurd tr z(ln inmiddels se* reacties b(J het dagelUka bestuur Van Kljnniond bln- nengekurnen. De gemeen'.» raa/t van P'jortugaal heeft Ixviloten «ie bijdrage per Inwoner niet meer dan 0,50 te doen bedragen De gemeenteraad van Krimpen aan d»n IJvsel vei klaart dat diverse posten op de begroting „overtrokken' zijn ..Dit gekit tn het bijzonder voor de sa larissen van de voorzitter, de sweta rn en van de leden van het dagelijks beat uur Het heelt de KrUnpense raad ver wonderd, dat in dit atadlum, waann ji »g gec/is/trjs kan woulen vastgestel I hoe gro>st bet nuttig effect van het optn'uir lichaam zal wo-den, teedv /ulke hogt bediagm vr>«>r salnnscen eb 11 uw» Ui ii /ij» g< raam I Dc ramln- g« n sldj'i nu t in een juUle vei houding U>t h» I vv> i k, dat hli r v ü>i n <lt b« - trokken funehonarlaven moet worden vctrliht zo staat In «le bnef te le/en De rand van de gemeente Brleile mtrkt in zijn kritiek op, dat de bijdra gen van de gemeenten d»* sluitpoet vormen Ih i«u«d kan dit al - uitgangs punt bemaaslijk aanvaarden om«.at Riirun m 1 g<n m ganiwehe binding heeft uw t de getneentt u In het gebied II e'i u san bihletiani /«-«gen dnt de rijhsbudiagr „te em-n male «unol- (ifinifli K" De germ en'eraad van Gc« rvliet d'ingl aan op soberheid en gi iiwitijulhi I huig» aridiii ficiimn- ten, waaronder Ro'te'dam en Rozen burg atemmen in niet de begroting De verdere specificatie van de las ten maakt duidelijk dat de Jaarwedde van de voonltter ala volgt tot stand h gekomen- A stdum tn tinddgcii 7 t 000. !1 falai Htnaaticgelen van algemene amd ƒ8300, C sociale lasten 18 «00, D it is- ou verblijfkosten, im lusief dicnst- niitu ƒ6000 E vethulskosten ƒ21200 Do jdurvvtdde van de secretaris is samengesteld uit A satans toeing* n en gifltiflcatle J48OQ0, B aalaits- maa ti egt leu van algemene aard tlÜOo C aoflalö lasten To 000 D reis- vei- blilf- en veihulshrnton ƒ7300 Di zo* gecoiumlthcrdcn «mtvangtn li /urnen a jaarwedde ƒ180 000 b saluiisiiiuatiegidi n van algemene antd 20 300, t sociale lasten ƒ25 000 «I nis- in vei blljfkuslt n 23 000 t Het bodiag san 148 000 vóoi «ie iaa«l ls Ml» vnlgt »aim ngesteld a pi« - sent lege Men ƒ.11300, h ptesentiegrl- ili n .mdsiniiiniiisles ƒ37 800. i hum veigadeiruttuten f 8400. d reis- in vei blijf kosten raad ƒ.11500. e Idi m t aadsmnunisslcs 37 800. f kusten \«u tcihulschc hulpmldd» leii lOOO He hlldrage per Inwoner van de 24 eciut'eiiti'ii komt nerr »p per Jaar clr< a f I 20 KuMrrdam draagt uiteraardl als grootste inmentr het tnec*t Idj te welen H71 t(80 n. (VdM kiili-ti i «I n lu i Di \MSriRD\M nu'Ksler v m t u''iiui Rei reatu en Maa sehappellik Wek hei f' a.i't de heel Urn l« k in -1« i aar» J Itimnei w R »tei la ii J Be uma li Am- erda n l h Duiker te Dticcli' 1' K'iuive 'i nsti -dam K l.bb le Anv- te lam l i i (>s te Hn 'erdam en J M l'.ii.t ti B lekei, npd tiu ht \i"- lee id '"i 'ut vervaardigen van ivo aihiH'lpu nt De kunatviiuai» /nu daur- bu v i Hg» lati*i ti de keuzo an hun eii- derworp De i,iafusel«? pten'etwijri be-j Jtemd vcau de v«r»ieruig van kl&j-{ lokalen Advtrtenti» I M l nu... beduidend goedkoper E«n raam, waarvoor 0 armanette hangt It niet zo maar een raam met vitrage' Neen, van zo'n raam kunnen w« ruttlg zeggar»: „Zo iett ft nog nooit eerder vertoond'" Een rijke Myttfcra van Garma- nette, met Ingekapïetde lood veter, en daardoor bijzonder prachtig hangend, een nieuwe vezel, die u met meer hoeft te jtrijken en dit zó droog I» Morgen koopt U deze rijke Myitcre guldens voordeliger dan normaal, per meter voor nog géén drie en oen halve gulden. met loodveter Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze magnifieke Myitèra van Garmanetta, 150 cm hoog, met loodveter, per meter voor ook 100 cm boor h i ii Schiedam met i»7 l>r-4 m Vliiiinliiu.cn met ƒ6680!) I>e an- Heil' Ui nu nlt ti illUKili bit Abbcli bin k Buit lull echt U 1U1 l'i it 1I< '«>rim ('npi H« n in iImi I Jss( 1 1«) 421 (m ei vliet 1M5 lb nv In t lt.t>4 Hl hlIM tl f 1 Ml IblIlVlHt- slttis 'Itilu Kiirnpt't nan H« 11 IJs- si 1 14 838. Maassim» lb 350. l>mt- vwoiiie (401 Oud« nlt m>,m f1157 BASKETBALL Arsenicum en oude kant, de gruwel- kojnedle v*n Joaeph Kesselrlng voor Nederland bewerkt door Joekie Broedelet, beleeft vrijdag II februa ri zijn première bij Nieuw Rotter- fiams Toneel onder regie van Jan Teulings In de voornaamste rollen Enny Meunier en Eüp Stekelenburg Araeniruin en oude kant ia ook te zien op zaterdag 12, zondag 13 en zondag 20 februsit Er is een moord gepleegd van Jack Popple we 11 wordt maandag door de Hasgsrhe Comedle weer gespeeld in deze door Eric v an fngen g'-regia- aeerde komedie wordt de voornaam ste rol gespeeld door Ida Wasser man Norit te laat. de komedie van Sumner Arthur I.ong, beleeft zateidag 19 fe bruari tiij NRT zijn 50ste voorstel ling Ob.ildi-ido vier xmpiomptus van Rt— fi« Otinlflia. is te 71» n /ater«l«ig 12 fibmuri in De I.itit.inn Dt/e vnnj- stcllinf* van «le toneelgroep Studio w» i«l Kciefiisseerd «ioor Johan Gr«— t< 1 I h«t Pu oir» Thtater vertixmt NRT i.p /oruliigmidfiag 1 5 tn znnrlaginKi- d<ig 20 februari de eenaktets f«n j.Mi Vfior Iedere roosvan Temu - -< Williams tn Ach dime bel van Jumos S«»un/lt 1 s Hum luk duurt het lungst van Annit M G S< hmidt en Harry Bannink is vari.if lijdag 11 ffbmarl inh'ic avond in l.uxor tr /t«n DE BEMANNING van de „South America' verlaat hier in Hoek van Holland de Harwichboot „Avaion Wie is bang voor Jurelei' I n provo- ceicnde happening) is 111 De I.antri- rt n t«' zien op zondag 13, maandag 14, dinsdag 15 vuldag 16, zaterdag 1!) en Z'jmlag 20 hbruuii (Van een onaer veralaggevera) ROTTERDAM, vrUdag RUnmonri krUfft in april bureauruüntc in een kantorenflat aan het Stationaplein Schiedam. Toen Rijnmond vortt Jaar van «tart King, werd een kantoor in gericht in hel gebouw van de Algeme ne Bank Nederland aan de Ulaak. In de SchledatnM kantorenflat krijgt men de beachlkktng over l»e« verdie pingen. De \eihuizing houdt niet tn, dnt Rijnmond nu een definitieve behuizing heeft gevonden Plannen daarvoor worden pas ontwikkeld als voldoende inzicht Is verkregen In de omvang vari rie werkzaamheden en het nodige pet st meel Het gebouw 111 Schiedam heeft suui Ihjiinu tui een guristigi ligging 1 muni- <1 link hij het station n.el rui m pat ki 11,1 h c.« iiheid en uan de mi uw 1 m. buiding»weg naar Rotterdam De vergaderingen van Rijnmond worden gehouden in de Doelen Kt)I'D KI» \M, vrijdag. Üe afde ling Rotterdam van de KNVB heeft alle voet ha Iwedslrljclen die v«ur mor gen waren vaat|e«teld, afgekeurd in verband met de atechle toeataad van de terrrineu. RGTTEHDW 11- da». De 18-jai ge Sc liiedum^e b.iskc tbullei En* van W. i W m is g* k»' -i 11 de »c Ut tie- plo» g waa'uit d* Nt i* Undw jumo- injiloeg gifirnu*i4 /«il wonU v die van 4 tot 10 april aan het Albert ScvhvvoiUm-loarnooi in Mannheim zal. de«Lnam»n I Vret'Wijks Kerkkoor zingt zaterdag 12 februari m de Vrcde»kcik Het Hon gaars Sltijkkwartet speelt /omlag- middag 13 en maandag 14 febtuan in de aula van Museum Bovmans- van Beuningcn De politiemannenzangverenigtng Hcr- mundnet geefl maandagavond 14 le- bruarl een operaconcert in de Hi- vletahal tnmv het Rotterdams da- meskoot „Zanglluslen het Opeia- orktstolv dir P Stiujk Lc nozze «li Figaro van Mo/.nrt wmdt dinadaK 15 februari uitgcvoeid dooi de Nederlandse Operastichting Mu zikale leiding Ptero Bellugi Regie Sandro SequT Elizabeth van Malde, piano tn Maiia Potdussen. fluit, spelen tijdens het so Haten concert van de Rotterdamse Kunststicking op woensdag 18 fe bruari in de aula van Museum Bov- mans-vnn Bcuningen Roberto Benzi dirigeert het Radh; Phlllhatmonisch Orkest tijdens de concerten op donderdag 17 en vrij dag 18 fehrunri in de Rotterdamse Schouwburg Solist Shmuel Aahke- naal, viool f AtïüertentM! t M j IN HET RODE KRUISGEBOUWin Hoek V3n Holland werden de 25 man van het Liberiaanse vracht schip gastvrij opgenomen nu... beduidend goedkoper- Wzarop zou U nog wzchttnf... all U nu deze heerlijk zuiver Lam»wol pullover! kunt kopen voor nog fé*n echt gulden? Fully faihlonad pullovers, van een prima kwaliteit zuiver lami- wol. gezellige pull», die U eigen lijk het hele Jaar door kunt dra gen, omdat zt zalig wirm, lltht en flatteus HJn Zuiver Lam»wol pullover» koopt U morgen voor rog géén «cht guidon. Morgen«roej om 9 uur begint de verkoop vin deze dametpull- oven In vele Meuren, wo, camel bleu beige enz. enz. In de mtten 30 t/m 46 n G*éa af Mknfl. geit. (Van ooie sportredactie) ROTTERDAM, VrUdag Voor eom- petitirldder Thjji Jansen is er alle reden om zich zorgen te maken. In een groot deel vsn het land zijn de velden mrl Uh en sneeuw bedekt sodat het irer dubieus 1» of er zondag over de gehete linie gevoetbald kan worden. Het lijkt vrUwrl uitgesloten dat de wedstrijd GVAV—Sparta doorgang kan vinden. Op een deel van het veld ligt een halve meter sneeuw. Veiligheidshalve hebben de Rotter damse en Sihiedamse cluba hun elf tallen toch maar samengesteld Kloonde \vuitgingen zyn bij Sparta te melden Hosselaar en Verhoeven zijn vei vangen Buitendijk debuteeit op de rechtsachterplaata. Prinsen krijgt een nieuwe kans op de linksbuitenplaats en Bonman keert terug in de middenlime Fehvnoord kan weer beschikken over Plet Krui ver Ook Coen Moulijn speelt Alleen achter de naam van Veldhoen »daat nog ten vraagt ken lltj woidt eventueel vervangen <io«»r Ro me ijn De opstelling* 11 zijn Feijenonrd Pietera Gtaafland. Haak Kraav, Veldhoen (of Romeyn), Fran sen en Luyten; Veoneker, Kruiver. Bild Bouwmeester en Mouiijn Sparta Doesburg; Buitendijk. Eij- kenbioek. Laseroms. Bcnüon, Bonman en Kemper, v d Kerkhof, Madsen. Bosveld P» ingeri Xiivts Ti cv tel (of Van Dijk), Pan sier (of F va Heide), Spinhoven. Joint Fafie, Van Toledo er» Snoeck, Pansiei (of Klemjan), Radovk, Ja cobs en Teuling Excelsior v d Wekke, G. den But ler, l.uvk, MUhlenbruch, Toeuw, Kos ten en A den Buttei, Kalkman, Mun- ne. Beek, Brand Heruuii DVS Bezem. Van Ede, v d Buig RUke, Monster. Flaes en Van der Koo*Gouwe leeuw. Van Kooien, Von Mullein, Smit SVV v d Velden, Kleindijk. Van Dingen Uluudemans, Van Leeuwen; Van Beek en Van Schie; Hubartl*), Van Dijk, Ozterholt en Corpeleyn. CAduerfentte J.M.) voor moei u toch bij ter meulen xim Naadloze laddarvrije Nylons zijn tot nog toe jteeds voor beduidend hogere prijzen ver kocht dan die van gewone Ny lon». Maar U kunt uiteraard veel ho gere enen stallen, want bij deze Nylon» is de mogelijkheid van ladderen tot een minimum beperkt. Morgen verkopen wij deze laddervrlje Nylont voor een prlj». die niet» meer met de waarde te maken heeft, want dan betaalt U voor deze zeer bijzondere laddervrlje Nylon* nog géén een gulden dertig per paar. eerste keus Morgenvroeg om 9 uur begint verkoop van deza eerste keua.nwdiose laddervrlje Ny lon» In lont... elegante fraaie Ny de nieumte kleuren maten 8^ t/m 11 eer paar (Van ome scheepvaartredaclie) ROTTERDAM, vrijdag. Van nacht om twee uur werd in Hoek van Holland ccn noodsignaal op gevangen van het Liberiaanse vrachtschip 'South America', dat zich op 15 zeemylen ten westen van de Hoek bevond met brand aan boord. Na enige tijd meldde de kapi tein van de 'South America' (eigendom van de 'Empire Shipping Corp.' te Monrovia) dat hij geen hulp nodig had en dat hij zijn schip op eigen kracht naar Hoek van Holland zou laten op- stomen Om half vijf vanmorgen echter vroeg de kapitein opnieuw om hulp, omdat de brand, die op het achterschip woedde zich sterk uitbreidde Intussen was de sleepboot „Maas- bank" ter hulpverlening van Hoek van Holland vertrokken en ook de ka pitein van de Harwichboot „Avaion" die op weg wan van Harwich naar Hoek van Holland koerste naar het brandende schip. Het bleek dat op de South America" de toestand dermate kritiek wa* geworden, dat het bevel tot verlaten van het schip gegeven moest worden. De „Avaion" nam 25 opvarenden van de South America" over en de „Maasbank" gaf onderdak aan zes of ficieren van het Liberiaanse schip. De „Avaion" zette «le reis voort en de „Maasbank" nam onmiddellijk «le blussing van de brand ter hand. Ook de sleepboot „Schouwenbonk" ver trok van Hoek van Holland om de Maasbank" bij het blussen te assis teren Met een vertraging van ruim een half uur arm eerde vanmorgen de Har wichboot Avaion" m Hoek van Hol land. De 25 zeelieden van de „South America" waarbij een licht gewonde, zijn daat aan land gegaan en voorlo pig ondergebracht in het Rode Krais- gebouw ui Hoek van Holland om w»t op verhaal te komen. Uiterlijk in het geheel niet onder de indruk van het gebeurde, verlieten de 25 geredden de „Avaion" de Harwich- boot, die ao'n belangrijke rol speelde In de reddingsoperatie. Vreemd genoeg had bijna niemand van de Avalonpassaglers de specta culaire redding van de „South Ame- rtca"-bemanning opgemerkt. Alleen de weinigen die omstreeks half drie nog in de bar waren, hebben de ge beurtenissen gevolgd. De rest sliep. De 25 zeelieden waren tevoren met vtjf officieren en de kapitein Stanis las Colombus via een touwladder aan boord van de sleper „Maasbank" ge klommen Juist toen dat gebeurd whs kwam de „Avaion" in zicht D« kapitem van de „Avaion", die via de radio al op de hoogte was. Let vervol gens éen van de reddingsboten strij ken Met die reddingssloep werden de 23 schipbreukelingen van de „Maas- bsnk" gehaald en naar de „Avaion* gevaren De kapitein en de officieren bleven aan boord van de „Maas bank", die druk be/ig was het razen de vuur op het achterdek te bestrij den De „South America" kwam uit Pe ru en was op weg naar eon haven m Polen Om even over achten was de „Maasbank" nog steeds bezig met blussen De met vismeel geladen ruimen 4 en 5 achter de machinekamer van de „South America" stonden vanmorgen nog tn lichterlaaie. Met de ileepboot „Maasbank" aan stuurb<x>rd en d« sleepboot Schouwenbank aan bakboord werd uit alle macht geprobeerd het vuur onder controle te krijgan. Het blussingswerk waa gevaarlijk door het onverwacht exploderen van flessen acytelecn en vaten kasolle. Aan boord van de sleepboten denkt men vanmorgen de „South America' nog wel te kunnen behouden door t* proberen het vuur te local lieren zo dra het ontploffingsgevaar la gewekrn. Dit zal echter nog wel even durett want de achaej end. itut roodgloti-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1