Aanslibbing bestrijden STUDIEBUREA U NEEMT TALRIJKE PROEVEN Tunnel onder Gordchveg R.Y.S.V. met 'bestseller' van Thomas Gevluchte dief verbleef maanden in Spanje 'HEERLIJK DUURT 'V LANGST ROTTERDAM RIJNMOND VOORAL HET ZO UTE WATER BRENGT VEEL KI,FA AAN IR, J. DE NEKKER: HAVENS ZIJN NET BLINDEDARMEN /'roeren Zöiit-zoet Eb cn vloed Afscheid II. Diks van rechtbank JmMB r» w.y.14 --O» -f..,r >T/,TT/MnSM)^ Mannen verbergen gestolen lironnner Jeu gel festival komt dit jaar in voorjaar Vismeelhrand blijkt moeilijk te lied win gen i LIFT KNELT VINGERS AF Telecommunicatie- gebouw over anderhalf jaar klaar Cabaret van De Baanbrekers Modéla heropend Gemeenschappelijke installatie zuivering rioolwater in de Hoek Timmerman viel van kade op schip pag, 4 - zaterdag 12 februari 1966 (door Murius van Vliet) JR. J. de Nekker van het Studiebureau Aanslibbing en Yrrzilting merkt seberti-eml »ji: „Ik huoj». flat Ave er ons op den duur zelf uit werken' Met die opmerking drukt bij de wen» uit eens mid delen te vinden, waarmee de aanslibbing en de verzilting van hel Rotterdamse havengebied afdoende bestreden kunnen worden. Maar bij gelooft niet, dal het baggeren overbodig wordt. i PpT9*1»|1f Aanleiding t</t dit gesprek over hot .stiidieiiureau, waarbij 46 mensen werkzaam zijn en dat vijf metingsvaartuigen bezit, is een proef, die dinsdag in de Schcurhuven {Europoort) geno men zal worden. I)c mannen van het bureau gaan In MamemverklnE met rijkswaterstaat dan een organl»che kleurstof „fthoria- mlne B extra" In het water spuiten, een gevaarloze «tof. die zich aan de waterdruppel* hecht. Men probeert uit te vissen hoe het water zich ver plaatst en ook waar naar toe. Het doel is te weten le komen wat er gebeurt met chemische afvalstof fen van de industrie, die zich niet hel water verinengen, en waar die uit eindelijk terecht komen. Muur de taak van het bureau is vee] uitgebreider. Naast de da«elijki.e peilingen In de havens wordt een diepgaande studie van de aanslibbing en verzilting gemaakt. „Vooral de zout-zoet-beweging daarbij van groot belang", zegt ir. De Nekker. „We werken nauw samen met rijks waterstaat. Met die instantie gaan wc ook een zout-zoet-model gebruiken In de nieuw te bouwen afdeling van het Wntcrloopkundlglaboratoriufn In Delft". Hij heeft veel vertrouwen in do mogelijkheden van dit model. De be- staande modellen van de Waterweg on de hnvena zijn alleen zoetwnter- modellen, waarmee niet alle proeven te nemen zijn, die riten eigenlijk zou moeten doen". I IET bureau heeft in de Tweede 1 Petroleum ha ven indertijd een luchtbellen „scherm" aangelegd. Op de grond liggen dan op de „drempel" Water weg-Petroleumhaven twee dikke geperforeerde slangen, die lucht uitblazen, Er ontstaan bell die de vooral langs de grond bin nenkruipende slib moeten tegenhou den. Een kostbare methode. Boven dien vernielen scheep stinker» de slan gen wet eens. „Wat het geld betreft spelen we quitte met deze oplossing," merkt hij op. TEGENWOORDIC MAAKT men vaak gebruik van sleephopperzuigers. IR. DE NEKKER: „Ze zeggen wel een»: door uitbreiding van tie havens werkt Rotterdam oan zijn eigen verzilting. Maar leuk vinden we dat niet. Niet uiteen geeft dat moeilijkheden met de drinkwater voorziening: ook werkt de verzilting de aanslibbing in de hand. En dat Is een geweldig probleem. In de havens Slibt per jaar ongeveer negen milj kubieke nieter zand en klei aan". De slib wordt voor een doel door de rivier zelf aangevoerd. Maar voor het uller grootste deel brengt de zee het slib dc rivier op. Ir. De Nekker (,.lk werkte een paar jaar op het Waterloopkundlglaboratorhim cn oen paar jaar bij Rijkswaterstaat") ver telt, dut de aanslibbing in de rivier zelf echt wel meevult: „Die hot uil 'A zich zelf haast schoon". Door dc zout-zoct-beweglng. die ontstaat bij th> wisseling van eb en i vloed krijgt het zwaardere zoute j water op den duur de overhand en dat water nu brengt de meeste al tb. Vooral In de havens langs de rivier I blijft dit achter. „Het zijn net blinde- lamieu waarin alles blijft steken", vergelijkt ir. De Nekker. Vroeger bestreed men de slib utt- duitend met baggermolens, die de bagger op de waltekant brachten. „I.wallen", heet dat, De grond langs de kant la echter te kostbaar. Er ver rijzen sleedt meer fabrieken. De bag - jer mort dua veel verder worden weggebracht. Dat U duur. „Dat is tién van de redenen, waar om wc nu gebruik maken van sleep hopperzuigers. Die brengen tegen woordig de opgebaggerde slik» zeven kilometer ver do zee in. Natuurlijk ten noorden van Hook van Holland. Want dc slib die de rivier binnen- dringt, kond uit het zuiden: dc Maas- vinkte enzovoort", vertelt hl/. (Van eer» outer verslaggevers) ROTTERDAM, saterdag. ïn het bU<U» v«n het voltallige personeel van de rechtbank heeft gistermiddag het hoofd van de sittlniadmlnlstratie, de heer II. J- Dikt, afscheid genomen. l^-.Dit gebeurde ter gelegenheid van heb bereiken van dc penslnengerecht Ju do leef Hid, HO is 41$ Jaar 1>U de recht bank werkzaam geweest. Maar hij legt dan uit, dal men in het WatrrJoopkumtlglnboratnrHim proeven neemt met een sterk plastic gordijn, flat voor zo'n haveningang gehangen moet worden. Luchtzakken moe!en het omhoog houden. Muur niet tot arm dp oppervlakte. Kleine M-hepeit kunnen er overheen ca Voor gmtc zeeschepen moet rnen dc lucht uitrte zakken loten Jopen, zodat het gordijn zakt. Later dient de lucht er weer ingepompt te worden. „Lukt dit systeem, dsn zU» we toch ook weer bang voor dc xchreps- unkcr»", huivert Ir. De Nekker. Wus men vroeger alleen in dc ver dediging (baggeren!), rut is men dus op de scheiding rivier -havens in dc aanval. Maar in de toekomst wordt die aanval verlegd naar de rivier zelf. ATEN wil sailieu met Rukswaler- slnat plannen opzetten om te nu- derziteken welke invloeden van dc Deltawerken uitgaan. „Want als het Haringvliet is afgesloten", zegt ir. De Nekker, „kan er bij hoge waterstand op de Rijn meer zoet water door dc Waterweg gelaten worden, zodat liet zout kon worden teruggedrongen, fa hoever re dit systeem gv Volgt I kun worden is nog met bekend, omdat dc rivier /.'."If Kik slib 1111 i'rbrrngt. .«dat ooi) jm-sli* zoet wn forti ia-vi.tr ■ik-hl Ruttirdai li kampt dos cvi ■mils anrl'.M'e ha* ven» iiii't d,1 prnM cein. maar mei fi.'ii combi initio \:ui ul Ir iiitgi-dokter- de svstfii n-n kon dc Ni'hi't'pvnarl zonder en ine himW van elk vuil dc havens vun de Maai .stad plaatsvindt* li. (Van reit outer verslag govern) ROTTERDAM, zalerdag. liet col lege vun b. rit tv. herft dr gemeente* raad voorgesteld in de CWdetwcg, ter hoogte v«u de Ceintuurbaan en het Noorderkunusl een tuimel te maken. De kosten worden geraumd up 4.25 miljoen gulden. B. en w. grijpen terug op het raad— besluit v:m ail vu-." us lülil ttn een weg met l»i)k'iie-ide werken i;i hiv \cr- lervtfite van de Sehtewen aan *c leggcti De Srhlewtg zal tie n"or.lelhke rand weg kruisen cn zal aan stuiten «>p do gr* |»!\jjecleerde prut :m-:n!e ivog ii!' li'. l>e kosten werden destijds geraamd op 21''t mi'.jartT gulden. In overt tx niet njknvj-'rrdaiit 7i.l| de plannen verder u.'tgvwenkt, waar bij imvie gelet vip de prognose van het op di: punt te verwachten ver keer - de vraag naar vuren is geko men of de capaciteit van hol eireula- Leplerti Ui^ru het Noirderkamtal on zie Ct» min urbaan wel vu [doei.de z,il zijn. Een nader nhderzoek heeft uitgewc- ziMi, du: d\! op ,".cti/.e!f wel het geval zal zijn. maar du*; zieh hi et" em in up he: PJd'n mee. lijk heden kidinen uoriKwri. vivia', het verkeer, vhrec: nadat dit het PI en heef. gepasseerd, de dirukke Ooi* de!wng uioet kruiven, Derhalve word1 het n .-udrakcluk geacht up di-ï punt een! vrije kruis mui aan :e brengen. D..* .«Ctuadt* ter plaatse, waarbij re ken 'ts' moet w■■rde:i geti neicn me: de doortrekkiiu vim hm viif miur Se hie- I»;- u.t hui s up! .sïsir.s toe en wel <l«t de oust -west-verb in ding un der di* ri.ird-zu li-i'iidb.U'.iitig WvH* d i!*ïe!tV 1. De tunnel kri.K een rtibiiiVibive-dte v;m acht iiuvor en een h>.»gte van 4 2n J. DE NEKKER toont de plaats m Europoort, waar men het meest last van aanslibbing heeft: 4'j miljoen Kubieke meter per jaar, i Vut slngi-ev si HOTTER DAM, zuterda« Dc Rm- lorihmiseh,- Viuiiwelijkt* Sludenlcn Vevvviuv.mn heeft de viering van haar tiende lustrum vriidipiuvoiid vrolijk licsluten tiiet een gula-vi* irslelliiiK van een toneelstuk Hl dc Groole Schuuw- Imrg-Zuid en i-en j;idnb.il in Mansluis. Mc! .i; K'ahiviui sti ili;ig kwam dc RVSV k t vu' r de dag. Het blijspel „1! Et r" mi. IVm! !"h'mms kreetj na een mij aai /deml L-ecm een anui- srnte cn up gue l peil staa::*'ie upvik'- nr.A. Ei i.< >»v,r het algemeen vlot en zcui Ji. \vi i*i;li)h geaetet't' L Opvallen wus dc va-.;, t.din mus. Over dc keuze van het „tuk va li te twi-teii. „Bestseller" is een /.eer mid-' delimitblijspel. De climax zit niet uim het eind muar In hel midden. Het gaat nv< r een (umilii' wuurvan dc ach'üH njur.Rf d<-ehter een Jan CromiT-auhtig tn.ek heeft geschreven. Vilder en m e.lel tfe'ükcii dat zi.i hier door in up-pViUik kernen. Muur dat blukcn lui: g i nmnsKi ducluen ,e z:jn. Vrienden van de familie vinden Int ven „Re We Uiig fijn" lut'k. Het slot is dan dat vrijwel iedereen elkaar in de Hrnu'ji valt. De levendige regie was van Hans vun De vim'. Het warme applaus en de vele bloe- miw wdien wel wzdien t (Van een unxer verdaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Hel Rut- terdam* Jeugdfestlval voor tie wer kende Jeugd wordt dit jaar nm tech nische redenen In hel voorjaar gehou den en wel o|i de zaterdagen 2S april. 7 mei, 21 mei en 4 Juni. H-'t program!n'J vermeld; onder meer een voursiclling van Schillers ..Dm Carlos" du. r N:« uw Rutter.l«:iw Tunvol t.n een bezoek san hit pr me nu iet*.'divert Hl d» Du-z'; :i. Dc «n'intic- tlng tussen de kunstenaars in de jon- Hf-rrn heeft in de ozli'cr. in:* -, olaut- {Vun onze scheepvaart redactie) ROTTERDAM, zaterdag. Drie sleepboten van de Nieuwe; Rotterdamse Sleepboot Mij (doch-' ter van L. Smit en Co) de „Maas- bank", „Schouwenbank" en „Sluenbnnk" elk uitgerust met zeer zwaar blusgerei, zijn er gis termiddag niet in geklaagd de brand aan boord van de Liberiaan „South America" enigszins te be dwingen. Brandende vismeel blussen Is geer moeilijk. Het Is neer brandbaar «pul, dat met een enorme rookontwikkeling en hitte in vlammen opgaat. De hitte is zo groot dat het achterdek van de „South America" begint le smelten en de achtermast langzaam maar zeker gaat overhellen. De sleepboot „Maasbank" heeft gis termiddag de L.beriaan op sleeptouw genomen m de richting van de Nieuwe Waterweg. Gistermiddag om drie uur passerde men het. lichtschip Goeree en gistei»avotvd om t> uur had men bij de Maasvlakte een geschikte plek gevon den om hel schip in ondiep water aan de ankers te lo-ggen. H.er is men nu al dc gehele nacht bezit; te pre beren de brand te „vemi pcu" uf althans te Z »!a:ig het vuur nic! geblust is zal jieeii l.es.t-mniing w-rccn verleend het schip do Nieuwe Waterweg op te slepen. Dz autorite ten herinneren oh maar ai tegoed welke r.slcu's aan een brandend schip verhonden zijn door de onlangs in brand geraakte vrachtschip „Akti", dat eveneens met vismeel geladen was. Het brandende schip werd de Waterweg binnen-ge- s'eepi, doch bij het blussen kanteid? het va art u g en ht t ligt nu als wrtk in de haven van Enropjort. Hel cprui- men van zo'n wrak. da* immers altijd ■Ji dc weg i;i. seat een g:c.: bedrag k sten en w e m. i'! ia; betaler.? (Van een outer verslaggevers) j ROTTERDAM, zaterdag, In het huls van bewaring aan de Noordsingel zit nu reeds enige maanden de 25-Jarl- ge assistent-verkoper Jan H. Op 30 Juli verleden jaar verdween h{j met 8300 gulden en de crème-kleurige Peugeot van de adjunct-directeur L. R. Koop man van Wlllemsens Industrie- en Handelmaatschappij naar Spanje. De assistent-verkopex. die reeds een vakantie in dit land had doorgebracht: heeft tot 17 augusus verblijf gezocht; in het plaatsje Llonat de Mar aan de; Costa Biava. Daarna reed hij naarj Barcelona, waar hij et*n ticket kocht' voor de boot naar Mallorca. De wagen parkeerde hij in het havengebied van Barcelona. Op de boot werd hij echter herkend door dc havenpolitie, die via de telex uit Rotterdam een bericht over de ver- dwijning van Jan H. had doorgekre-1 g.n. De jtriigeman, die bij zijn aanhou ding r.zg drie du'ze nd gulden over had. woéd u'zorgelcverd aan de guardia ci- vij. Via dt* Rotterdamse officier van justitie werd om zijn uitlevering ge- vraagd. Op 22 november kwam Jan H. beg1-'- leid door de rijkspolitiemensen diej hein aan de Spaanse grens hadden op- I gewacht in Nederland aan. Na een verhoor waarin hij bekende de 8300; gulden, die hij voor de adjunct-direc teur Koopman zou ophalen aan de! Nederlandse Middensta-ndsbank aan de Schick a de, te hebben verduisterd, werd hij overgebracht naar de Noord- singel. Hij wacht nu op zijn berech ting. De wagon staat tot nu toe in Spanit*. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. een arbeidsongeval op een bouwwerk aan dc Dumastraat raakte donderdag de achttienjarige verwarmlngsmonttur 4V. van Hout uit Vught. gewond. De verwarmingsmonteur bevond tich te gen de voorschriften, op een goederen lift waarmee een brede radiator naar boven werd gehesen. Hij hield op de lift de radiator in evenwicht, maar verloor zelf ter hoog te van de vierde etage het evenwicht. Hij zocht met zijn hand steun aan de geleiderall van de lift. Terwijl de laad vloer van de lift omhoog kwam, reed het geleidewiel van deze vloer over zijn linkerhand, waarbij de pink en de ringvinger werden af gekneld. Op het gegil van de monteur stopte de lifbediende onmiddellijk. De monteur sprong op de bouwstelling van de vierde etage, sloeg daar een ruit stuk en liep de trappen af. Hij is naar het Zuiderziekenhuis gebracht, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De j plaatsvervangend hoofddirecteur alge- roene zaken en radio, ir. D. A. Alberts, j van de centrale directie PTT In Deni Haag, heeft gisteren de vlag gehesen j op het tweede t*lecommunlcatiege- houw van de telefoondienst In het dis trict Rotterdam aan de Anthonle Fok- ktrwïj b{j de Waalhaven. Het zal waarschijnlijk over ongeveer ander half Jaar klaar zijn. He', nieuwe gebouw, dat vlak by <je enorme straatzendertorem s:aa t, vomvt j het belangrijkste onderdeel van een I complex, dat voor de üelecammunaca- j tie zad verrijzen. De bouw van deze; tweede districtscentrale is enerzijds; noodzakelijk doordat het PTT-gebouw «ah de Oootsjnigel overbezet geraakt. Anderzijds acht men het gewenst in geval van storingen e.d. van dte ene op de andere distrieiscentnale te kunnen .terugvallen. !n het gebouw zal een wijJscentraJe me: een ca.pac.tejt van 20.0DU aatului- :.!wrsu wydtb opgenomen. Sinds gisteravond kan Rotterdam nu ook de Nederlandse musical „Heerlijk duurt het langst" van Annie M. G. Schmidt en Harry Bannink (muziek) gaan zien en horen in Luxor, Als we een voorspelling moeten doen aan de hand van de reacties van het publiek tijdens de Rotterdamse pre mière, dan lijkt, het ons waarschijn lijk dat „Heerlijk" het ook hier wel goed zal doen. Het is duidelijk dat deze musical, na de première In Amsterdam al ruim vier maanden gespeeld is. Er zit een enorme vaart in deze voorstelling en er zijn nagenoeg geen punten meer aan te wijzen die technisch veel beter zouden kunnen, In deze musical heeft Annie Schmidt een onderwerp aangesneden dat vele mensen zal aanspreken. Het huwelijk van een gezin met bijna volwassen dochter dreigt aan overspel ten onder te gaan, maar aan het slot blijken de huwelijksjaren zwaarder te wegen dan de uitstapjes die gemaakt worden naar een buitenechtelijk bed. Het verhaal is vol ironie en afstand verteld met als „boodschap" dat men niet zo zwaar aan die sex moet tillen. Maar ook allerlei andere zaken wor den door Annie Schmidt met een knip oog behandeld en dat zal niemand verbazen die wel eens Iets meer heeft gehoord, van deze deskundige van het Hollandse binnenhuis. Het succes moet ook voor een be langrijk deel worden toegeschreven aan componist Harry Bannink die een aantal zeer prettig in het gehoor lig gende melodieën schreef, melodieën die door het onder leiding staande zesmansorkest bekwaam worden uit gevoerd. Van alle medewerkenden aan deze produktie noemen we ten slotte Connie Stuart en André van den Heuvel die uitstekend gesteund door de anderen het centrale echt paar bijzonder goed neerzetten, HANS BAAIJ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Het Rot terdamse cabaretensemble „De Baan brekers" heeft donderdagavond in het wijkhuis Het Oude Noorden zijn nieu we programma „Nachtegaal en neon" gepresenteerd, een programma dat door het vrij talrijke publiek goed ont vangen werd. Dit groepje, bestaande uit Wim Corljé, Willy Goeman, Hanny K&psen- berg, Jaap van Osnabrugge, Herman Romer en Hannelore Teetenburg, liet zien dat het niet uit de weg ging voor „moeilijke" onderwerpen zoals de rid der van Rappard, Vietnam, de pil en ook een aantal Rotterdamse zaken vooral het kunstleven werd in het zonnetje gezet. Gezien de soms aardige vondsten, mag men het wel terecht noemen dat het publiek zich tevreden toonde. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag. Modéla hield gistermiddag een receptie ter ge legenheid van de heropening van de zaak aan de lijnbaan. Het interieur op de eerste etage ls geheel opgetrokken in de stijl van de Franse modehuizen. Dit is zelfs doorgevoerd in de pas kamers, waar de kristallen verlichting een aparte sfeer schept. (Van een on ter verslaggevers) ROTTERDAM, xaterdag. Het ooi lege van b. en w. heeft de gemeente raad voorgesteld een gemeenschappe lijke regeling aan té gaan met 's-Gra- venzande en Naaldwijk voor de bouw en exploitatie van een rioolwaterzui veringsinstallatie in Hoek van Hol land. B. en w. zeggen in het voorstel, dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden, dat binnenkort zal worden verboden nog langer ongezuiverd rioolwater op de rivier te lozen. Het is met onmogelijk, dat de installatie wordt geplaatst aan de Haakweg. De wijkraad van Hoek va« Holland heeft daar bezwaren tegen, vandaar da; hot college van b. en w. op de plaats van de installatie nog terug ko-mt. (Van unzer verslaggevers) De officier van Justitie, inr, S. van dor Hoeven, pives dc heer Diks' ver antwoordelijkheidsgevoel en werk kracht. Numons de presidenten cn al het op de reehthank werkzame per soneel, waaronder de rijkspolitie, bood hij een geschenk onder couvert aan. Hy werd vervolgens toegesproken floor de chef van het parket, R, Sich- (erlle, die namens de AHKA sprak. Namens do Orde van Advocaten sprak i deken mr. J. A. L. M. Loeff eu namens! d* rijkspolitie de adjudant J. Smit. (Vun ■sluggcoMovs) ROTTERDAM, zaterdag, jungu timmerman J. Gemlsen van do Heideveld weg viel gistermiddag van de kade aan de Merwehaven op een drie meter lager in het water gelegen jolderachuU. De man ia mei borst- klachten naar Ivct Havenziekenhuis ge bracht. ROTTERDAM, .-ateniag. -- De 2(5- jange lo.-werkmun Th. M. H. en de 3li- ,invige koopman J. V. zijn donderdag voor do officier vun justitie geleid. Hoi.Ion wui on ophemel kt door buurtbe woners terwijl ze in een onbewoond pwi.l aan de Zwarte Paardenstraat een bromfiets m een fiets hadden verbol gen. lïu nvt onderzoek bleek dat de fiets onlangs in dc Van Spt*>kslruttl wa> ge stolen. Van de brom flets oen „NSU Quickly" is geen eigenaar bekend. De politie verzoekt hen die inlichtingen kunnen geven zich met haar in verbin ding te stellen. HET Liberiaanse vrachtschip South America dat door een broeiende ladmg vismeel in brand raakte, is door de sleepboot Maasbank naar de Maasvlakte gesleept en in ondiep water aan de ankers gelegd. Het vuur woedt nog steeds lievig. De hitte is zo groot, dat het achterdek van de Liberiaan begint te smelten en de achtermast ItnKaam maar zeker begint te zakken. Men probeert nu het vuur te ^«nuTpeD' of althans te localiseren. Zolang de brand niet geblust U mag da South America niet de Nieuwe Waterweg op worden gesleept.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1