Havenwater is oranje België zal moeilijk regeerbaar blijven Hörburgers morgen tachtig jaar TOESTAND VAN' LIBERIAAN IS HOPELOOS O Jaap Sehmitt kampioen Gemeentelijk studiebureau wil door proeven verspreiding afval nagaan Voorwedstrijd bij Engels' Van der Hoek aan de top ROTTERDAM RIJNMOND IJSBREKERS MOESTEN SCHEPEN ONTZETTEN Groepsbelangen TANKERS VAN 250.000 TON GEEN FICTIE KLEURSTOF IS VOLSTREKT ONGEVAARLIJK VOETBALLENDE TWEELING VAN VOC Carnaval bij Mutua Amicitia Fortuna-Willielmiiia j begint om 12 uur Hoofdklasse 57-2 Ereklasse Bandstoten Eerste klas libre i pag, 4 - woensdag 16 februari 1968 250 kilo kleurstof wordt in het water gepompt. TJAT dc parlementaire democratie in België In verval Is en een crisis doormaakt ln al vele malen gezegd en de Belgische politici zien dat beter ln dan wie ook. De vorige week uitgebro ken kabinetscrisis is daar opnieuw een duidelijke demonstratie van. Toch Is België in dit opzicht geen uitzondering. Het is eerder een extreem voorbeeld van een ontwikkeling, die vrijwel in alle Westeuropose democratieën plaats vindt. Enkele wezenstrekken van dit procos zijn bv. dut het bij algemene verkiezingen gevormde parlement do macht geleidelijk ziet overgaan In de handen %'on de politieke partijen, de belangengroeperingen en dc admini stratieve organen van de overheid. In België zijn dc drie politieke par tijen, die meestal als „traditioneel" of „nationaal" worden aangeduid, uitge groeid tot Instellingen, die onderling om de politieke beslissingsmacht strij den en deze macht naar ongeschreven wet onderling verdelen, teneinde een zeker evenwicht to bereiken. Het zijn ai lang geen politieke par tijen meer in dc klassieke zin, Ze heb bed alle hun eigen sociale, economi sche en culturele mantelorganisaties, die hen verzekeren van hot behoud der machL Die mantelorganisaties spelen ln de partijbureaus een doorslaggevcri de rol. Hel centrale bestuur van de so cialistische ziekenfondsen dwong het partijbestuur vorige weck om de so cialistische ministers uit de regering terug te trokken. Het parlement is daar niet aan te pas gekomen ondanks do koninklijke brief, die aan dc eerste mi nister vroeg het conflict voor de Ka mer uit te vechten. De partijbesturen moeten inderdaad de sociaal-economische organisaties der belangengroeperingen naar de ogen zien omdat van de voordelen, dio zij voor hun leden weten te bereiken, de stombuauitslag afhangt van de par tij en d"i do hoevec#ieid macht die kan worden uitgeoefend. De politici worden zodoende de directe verdedi gers van de groepsljchingen, dit? wor den nagestreefd zonder dut effectief, rekening wordt gehouden met zoiets i als „het algemeen belang". j Naast deze algemene karaktertrek- ken van het verval der parlementaire j democratie zijn er een aantal factoren, j die typisch voor België zijn. Als staat j kwam België lot stond door druk van i bulten. Het la een produkt van dc ne-| gentiende ceuwse even wichtspol it lok der grote mogendheden. Daarvóór had In Brussel eeuwenlang een vreemde macht ge2ag uitgeoefend. De twee vol ken, die België in één staat verbindt, hebben daarom nooit de Brusselse cen trals macht als de hunne kunnen zien. Er bestaat een groot wantrouwen te gen elke centrale macht. De gemeen telijke en gewestelijke gemeenschap pen Zijn sterk en ondervinden een veel grotere loyaliteit van de burgers dan de slaat. Extremistische partijtjes alsj de Vlaamse Volksunie en de Waalse socialistische sp'intergroepen ontlenen daaraan hun succes. De traditionele partijen kunnen hun machtspositie alleen maar handhaven door ernstig rekening te houden met en soms zich geheel te schikken naar de regionale en groepsbelangen. De staat Is de vijand van eike Beig. Hij j veroorlooft zich een volstrekt negatie- Ifjye houding tegenover het centrale go- *ag» maor verwacht daarvan levens iveel mogelijk voordelen. De huidige crisis is ontstuan naar Aanleiding van het conflict om do toe passing van de ziekte- en lnvatldlteJts- Hoe de huidige regeringscrisis in België ook zal worden opgelost, het land zal In elk geval nog lange tijd moeilijk regeerbaar blijven. Dit is de conclusie van drs. L. METZEMAEKERS, onze correspondent te Brussel, in deze beschouwing over de achtergronden van de huidige moeilijk heden. verzekering. Do dreigende staking van de artsen was niet dc oorzaak. De re gering viel uiteen omdat de vertegen woordigers van de socialistische en van dc christelijke ziekenfondsen on derling ruzie kregen over de kosteloze geneeskundige behandeling, die in de socialistIsclic ziekenhuizen en kliniek wordt verschaft en die om allerlei re denen elders niet bestaat. De socialisten waren niet rouwig om do voor hen gunstige aanleiding, zich uit de regering terug te trekken, /.ij hebben diu aanleiding In felle al eer der gezocht. Dc eigenlijke oorzaken van hel socialistische onbehagen mot d«> regering liggen niet bij hel conflict om da ziekteverzekering zelf, maar in hun eigen interne moeilijkheden en tegenstellingen, Al.s publieke en sociale machtsgroep dreigen tic socialisten uiteen te vullen vanwege dc middelpuntvliedende krachten ln hun eigen midden. Vlaam se en W nul se socialisten ondervinden steeds meer onderlinge wrijvingen, zo- dal de unitaire structuur van de partij die bv. tie katholieken al lang hebben opgegeven, steeds moeilijker te hand haven is. Het grote verlies hij de laat ste verkiezingen heeft dit duidelijk aan het licht gebracht. Dc Waalse socialisten hadden daar na He ver een oppositie-kuur gewild, maar door omstandigheden gedwongen bv. de onmacht om zonder hen een regering te vormen moesten zü op nieuw met dc Christelijke Volkspartij in zee gaan. Deze partij had eveneens gevoelige verliezen geleden en moeat vooral op financieel economisch gebied het roer naar rechts trekken om de liberale kritiek op te vangen. (Van oase s c heep vna r tred;» c tie) ROTTERDAM, dinsdagUt Tokio wordt gemeld, dat pen Amerikaanse re-; derU, de Marine Transport Lliiea litc, te' New York, vier grote Japanse aoherp»- werven heeft benaderd voor de bouw van drie stoom tank schepen met een draagvermogen van 250.000 ton d.w. Mocht dll verzoek om prijsopgave een bouwcontract ten gevolge hebben, dan kun men vaststellen dat het draagver mogen van een tankschip onvoorstel baar snel blUkt te groeien. De scheep*- bouwwereld is nog muur pas verrast met het bericht van de bouw van oen tanker van 203,000 ton d.w. Het kabinet-Harm cd heeft de «pan- i rtlng om het financieel-economisch be- leid In eigen kring nooit kunnen over- winnen. De socialisten hebben van de aanvang af geprobeerd oppositie en regeringspartij tegelijk te zijn. De aan- leiding die zij tenslotte vonden om zich terug te trekken uit deze onhoudbare1 positie was temeer welkom omdat er binnen de partij geen meningsverschil len over bestonden. In rpiu? hebben de politieke partijen nu slechts twee mogelijkheden om uit de crisis te geraken: een nieuwe so- j «iatisUsch-kuthüÜvke coalitieregering of nieuwe verkiezingen. De laatste mo gelijkheid is nog niet in overweging. ito wel socialisten als katholieken vre zen een nieuwe uitspraak van de kie zers en niet zonder gegronde redenen. De liberalen /.ouden wellicht nog ster- ker uit de strijd tevoorschijn komen en de behoefte uan een opposltiekuur zou dan bij de socialisten nog groter wor den. De li benden hebben zich door hun verwerping van het taidenmpromis' vnn de i'Cgorilig'L.cfèvre als regerlngs- partner on mogelijk gemaakt. Kr blijft dus niets anders over dan een nieuwe rooms-rode coalitie met andere personen, Gezien tic wrevelige stemming tussen de beide regerings partners zal een oplossing in deze rich-. Uiig veel tijd vergen. Zij kan ook on mogelijk blijken als gevolg van sterke Waalse druk om ln oppositie te gaan. Maar hoc ook opgelost, de crisis zal geen wezenlijke wending brengen in het verval waarin de Belgische parle- meirtaire de moe ra tie verkeert. Dit lami zal vuorlopjg zeer moeilijk regeerbaar blijven. (Van een onzer verslaggevers.) ROTTERDAM, woensdag. Het water in de 4e en 5e Petro leumhaven en het Calandkanaal is oranje van kleur. Oin maar di rect aan alle misverstanden een eind te maken: er is geen onge lukje gebeurd bjj een raffinaderij of chemische industrie. De gisteren begonnen verkleuring vaa de havenbekkens in het Europoort- gebied is opzettelijk teweeg gebracht en wel door het studiebureau aanslib- blng en vcrzütlng van dc dienst van gemeentewerken, dat een ruimer in- zicht wil krijgen ln de verspreiding van in het water geloosde afvalstoffen d/-*™* en de v/a terwisseling die zo'n belang- j*yT ORG EN wor- rijke rol spelen bij de aanriibbing. J,Vi ^en de „prut- Cistermorgen werd midden in dc 4e!sers" tachtig jaar. Petroleumhaven 250 kg. rhodamlne B De „prutsers" extra (een organische kleurstof) het,zijn de twcelings- wnter ln gepompt. Het verwachte re-:broers Anton en Bultaat liet niet lang op zich wachten. Arnold Hörbur- De kleurstof hechtte zich aan het water ger, die de huidi- cn verspreidde zich over een steeds ,ge voet balgen era- grotcr oppervlak. tie weinig of niets Op grond van Amerikaanse rappor- /uilen zegen, ten en rijles waterstaat-ervaringen opmaar lp het begin de Noordzee wordt verwacht, dat de vnn in verkleuring vandaag nog zal doorzet- j affL ten, Daarna zal het water waarschijn- ue bloeiperiode lijk weer zijn oude kleur terug krijgen, van het Rotter- Maar zeker is dit geenszins, omdat ^ro^e men nog onvoldoende weet van ytro-bekendheid geno mingen. De duur van dc verkleuring ten. zal op zichzelf een indicatie geven. Bij rijkswaterstaat - die adviseert hij de Er niet proef zegt men dan ook: „Doei van „efeeEt wordcn in de proef is te kijken hoe lang hij duurt*. de WOning aan de Borchsatelaan in MmVtiTTt liC: Hillu«ersber« De O 1 JLjIXO gezondheid van de .voetballende twee- Gedurendc twee weken (of langer, j ling" zoals ze vroc- of korter) zullen op twaalf plaatsen f^Trvwlweilt't;n noema laat thaiès om de twee uur monsters worden ge- 2ovcej ie wensen nomen en wel aan de oppervlakte van over dat men de het water, op de bodem en ongeveerverjaardag in alle halverwege. Gisteren genomen lucht- foto's zullen het feitenmateriaal corn- burger is als vele pieteren. jaren invalide en ook zfjn broer is De plaatsen waar de watermonsters niet sterk meer. Na worden genomen zijn: do steiger vanteen k°ri verblijf in de Guit-raffinaderij, do Sholl-steicer.Df;j SwL'ya"! QJulck hebb;„ de g?. do mond van de Europoort, het Beer- kanaal bij het B P-terreln. De proeft strekt zich ln totaal uit over een af- stuud van 17 km. Dc resultaten van het experiment (het eerste op binnen wateren in Ne- der In ml) zullen worden bestudeerd1 door experts van het laboratorium voor grondmechanica van gemeente werken. Hiermee zullen enkele maan den heengaan. Om geen paniek te zaaien zijn alle; bedrijven In de omgeving, de haven- j dienst on loodsdlenst op de hoogte ge- i bracht van het experiment. Men zou eens mogen denken, dat «r een of an dere chemische «tof in het water is geloosd, die gevaar zou kunnen ople- veren hij het koelen van «cheepsmotu- ren oli fa Grieks-insta ila ties, Rhodumino B is echter volstrekt niet gevaarlijk, noch voor menson, noch voor dieren, noch voor het koelwater. broeders HÖrburge van 1905 tot 1920 onafgebroken deel uitgemaakt van het eerste elftal van VOC, dat in die tijd in de hoogste afdeling van de KNVB speelde en ln 1920 kampioen werd van. de westelijke afdeling. Arnold en Anton teken verwarrend veel op elkaar. Beiden droegen een grote snor en ook hun speltype ver toonde een grpte overeenkomst. Bei den waren ..aartsplngelaars" vandaar dan ook hun bij naam de ..prutsers". Arnold, die gewoonlijk linkshalf speelde, ahd wat meer kwaliteit dan- zijn broer, die de rechtshalf bezette. Arnold werd acht maal gekozen in het, Nederlands elftal. Dee eerste keer in' 1910 voor de wedstrijd tegen België; die door Nederland met 70 werd ge- wonnen, de laatste maal in 1912 toen; Oranje In Zwolle met 52 gelijk i speelde teken Duitsland. Anton bracht het officieel nooit ver- der dan reserve, maar een sterk ver-* haal wil dat hij in de wedstrijd tegen; Duitsland een helft op de plaats vanj zUn broer heeft gespeeld zonder dat; iemand dat heeft gemerkt. Overigens kunnen de tankers nog gro ter worden, aldus is gebleken uit een verklaring van sir William Llthgow. Eresident vnn dc grote scheepswerf ithgowa in Port Glasgow. Do technici van deze werf hebben een ontwerp ge maakt voor een tankschip van 300.000 ton d.w., een ontwerp waaraan «een twijfol bestaat dat het uit technisch oogpunt knn worden gerealiseerd. Deze tanker wordt wel formidabel wat afmetingen betreft: 411 meter lang bil een diepgang van 25.5 meter. Sir William Llthgow heeft er echter niet bij [verteld, waar precies op de wereld een schip mei een diepgang van meer dan 125 meter z|Jn lading kan luuetil ROTTERDAM, nuundaf. De Rot terdamse toneel verenig Ing „Mutua AmlcUta", die dit jaar haar 70-Jartg brstiiuii hoopt te vieren, vierde «aler- dusavoud carnaval la (le Rivlcrahal. Nadat het dansorkest van Cor v. d, Graaf voor de luiste feeststemming gezorgd bad. brak bet grote moment uan, toen Br ine Rum uu tam I. begeleid door het hoempu-orkest De Oelewap- pers en gevolgd door ruim 200 gekos- mineerden zijn intocht maakte, j l>e voorzitter van „Mutua Amicitia".' dc he«-r A. Keungouclt, gnf Prins Car- 1 naval dv algehele leiding van de avond In handen, waarna de uitbundige feest vreugde. die tut diep in de nacht vdort zou duren, geen grenzen moer kende.. Omstreeks m.ddernacht maakte een, i Jury dc winnaars van het ba]-masqué i bekend en volgde liet demasqué. I Ere- en cerate prijzen werden toege-; ikorni aan: GuUifiuger (ereprijs),; j Sneeuw koningin (eerste prijs fraai),; Slipgevaar (eerste prijs origineel). Pa-, [pa's lieveling (eerste prijs komisch),! Babi Ion lache tempelpriester (ereprU®; i solo-herenPaladin teerste prijs! fraai, solo-heren). Mefisto teerfte prijs origineel, solo-heivnClown teerste prys komisch, solo-heren), Spaanse fantasie teerste prjja fraai, i groepen), het heksen gilde vnn Oude- water teerste prijs origineel-komisch, (groepen), De veteranen van Mutua teerste prijs fraai, paren). ROTTERDAM, woensdag. De toestand van het nog steeds bran- dende Liberiaanse Empire-schip „South America" wordt door de berging-inspecteur Rom Colthoff van L. Smit en Co als hopeloos beschouwd. Het kort n« de oorlog \ebouwde vrachtschip arriveerde vorige week -met brand aan boord voor dé Water-- weg. Slndx die tijd heeft het vuur be zit genomen van het gehele «chip. Gistermiddag zijn enkele huldplatcr, van de Liberiaan gespringen waardwr het bluswater dat in het schip wordt gespoten, er weer Wen snel uitloopt. Om bij dc vuurhaard tussendeks te komen zou men aan boord moeten ggan. Dit is echter gezien de gevaar lijke toestand niet mogelijk. j Men houdt bij L. Snut on Co ook re- j kening met ontploffingsgevaar. Het j vuur kan zich met geweld een weg naar buiten zoeken. De .South America' is op vijf mijl zuidelijk van de Maasvlakte aan de< grond gezet. Daardoor U het niet mo-voetbalwedstrijd in de tweede divisie gelijk dot het schip, wanneer de brand B, Fortuna Vl. -Wiihelminu. begint is uitgewoed, kan zinken, zondag om twaalf uur. Dit ln verband; DlthipiK met rit! televisie"uhzcnding van de we-; reldkampioenschappcn schaatsend]- Vandaag voert de bcrglnga-deekun-1 den in Gotcnburg. di«e van L. Smit en Co een bespreking; met de njkswatersiaat over dc bestem- j imng van hel Liberiaanse schip. De; mogelijkheden variëren van laten zak- ken in diep water, tot slopen of bin-' n ei miepen. Zoab het zich nu laat aanziet,, wacht: roeit rustig af to; het schip is uitge- bran:l. Pas daarna kan men een be-: aliasing némen-. VLAARD1NGEN, svoensdag. Dï Vau een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De! verwachting, dat het duel tussen Jaap SchmUt en Bep van Amen, de twee' clubgenoten die kans hadden om kampioen te worden, uitermate fel en spannend zou wórden, is ln geen en- kei opzicht bewaarheid geworden: SchmUt heeft op z'n sloffen de over- winning behaald. Van Amen was ner- j gens en niet alleen verloor hU met| grote achterstand, doch in de laatste party verknoeide h|j ook zijn alge- meen gemiddelde en dat hield ln, dat; van Amen degradeerde, SchmUt werd dus dUtrictskampioen hoofdklasse 57- 2, Toen h(J de 300 caramboles bijeen had, stond zün rivaal nog op 124. In tegenstelling met dit slappe gedoe van Van Amen wag de prestatie van Jan Lieshout. Deze had geen kans meer om beslag op de kampioenstitel te leggen, maar hij demonstreerde, dat h() met wat meer fortuin, ook verder had kunnen komen, dan een derde plaat». Lieshout scoorde in acht beurten] zijn totaal van 300 caramboles bijeen,! Het was de kortste partij in het ge- j hele toernooi en zijn moyenne van 37,50 is één ontmoeting was door geen van de andere deelnemers benaderd. Bovendien kwam Lieshout in de korte partlj met een serie boven de hon derd, nameiyk met 163, waarmee hij alle concurrenten overtrof. Op de slotavond gaf Lieshout glans aan de wedstrijd. Stonden Btk, Van Eyweren en; Eickelsheim reeds na zes ronden op de nominatie om te degraderen, ter wijl Horsten daar al zeker van was, in de laatste ronde zakte<n ook Van Amen en Barzilay beneden de limiet, zodat zes van acht spelers onder het algemeen gemiddelde van 15 bleven.] Het moyenne van 17.50 van Schmltt! en 17,46 van Lieshout steke-n daarbij; af. DE TOESTAND voor de scheep vaart in de Oostzee is uitermate slacht. Veie schepen hebben het tegen de dikke ijsmassa's moe ten afleggen en konden slechts met hulp van ijsbrekers worden ontzet. Deze foto werd gemaakt vanaf de brug van een Zweedse ijsbreker, die drie ingevroren schepen komt verlo'ssen uit hun ijzig isolement. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Voor de acht plaatsen in de finale om het nationale kampioenschap ere-klasse bandstoten heeft de Biljartbond veer tien kandidaten. Daarvan zijn de vier spelers die verleden Jaar ln de kop groep eindigden, verzekerd van een plaats. Dat zijn de kampioen Hans Vultink. Tinl WUnen. Cees van Ooster hout en Joop Roodenburg. De overige tien moeten voorwedstrtjden spelen om uit te maken welke vier van de tien de resterende finaleplaatsen toe gewezen krjjgen. De selectie wordt in twee plaatsen gehouden, namelijk te Rotterdam en in Oss. De Brabantse groep wordt gc- vormd door Jacobs, Henk Scholte, Henk de Kleine, Lambert van Leur, A. van Loon en Jansen. In Rotterdam spelen Bert 'I'eegeiaar, Piet van de Pol, Herman Ppopeyus en Plet Buys. De biljartvereniging En.f;els verzorgt de voor wed strüd te Rotterdam. Dinsdagavond werden in het Groot handelsgebouw de eerste partijen ge speeld. Van de Pol had geen moeite met Buys, doch had het tegen Teege- laar vcol moeilijker. Aanvankelijk bleef hij voor, doch toon Teegelaar hem op zij kwam en na enkele beur ten een voorsprong had verworven, veranderde Van de Pol zienderogen en verloor. Teegelaar had daarvoor aan Popeyus geen kind gehad, Het duel tus sen Buys en Popeyus, dart; weinig be langwekkends bood, moest afgebroken worden, anders zou Popeyus zijn woon plaats Zwijndrecht niet meer kunnen bereiken. H«3ultat«n Van de Pol 300 39 30 3.12 Buys 112 39 S3 2.87 Teegelaar 200 38 43 6,26 Popeyus 101 38 11 2.65 Teegelaar 200 30 30 5.12 Van de Pol 144 39 16 3.» De laatste rond»: Ueehoul Van Etjmeren De eindstand: 1. SchmUt 2. Van Amen 3. Lieshout 4. Elcb«lsbeint 5. Van Ey meren ft. Barzilay 7. Bik B. Horsten 300 8 163 37.50 60 38 7.50 300 24 84 12,50 236 24 52 9.83 300 22 54 13.63 139 21 21 6,31 300 17 79 17.64 124 1? 19 7.89 13 2100 120 117 17.50 11 1924 137 93 14.04 10 20W 117 183 17.48 7 1818 136 118 13.38 6 1568 UB 68 13,28 5 1650 111 84 14.86 4 1825 138 72 11,77 0 1409 149 95 9,48 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Ver rassingen z|jn In de eindstrijd om het kampioenschap eerste klas libre van het district Rotterdam niet uitgeble ven, want Hoogendijk, die tot dinsdag avond nog geen enkele partR verloren had en rustig op de uiteindelijke over winning afstevende, moest tegen In 't Veld en tegen Wassenaar het onder spit delven. Dat betekende, dat dete L.M.O.-speler de leiding tn het toer nooi kwijt raakte. Plet van der Hoek. die van het begin af de gevaarlijkste concurrent was van Hoogendijk, kwam nu aan de kop van de ranglQaL Maar at heeft h(J de meeste winstpunten en ook het beate algemene moyenne, toch is hU nog lang niet zeker van de «ge. Vlak achter hem zitten drie oudere deelnemers op het vinketouw. Dat zijn Hoogendijk en In 't Veld, doch ook Cees Wassenaar, die heel slecht be gon, doch de ene partij na de andere won en zelfs Hoogendijk aan zijn ze gekar bond. Heeft van der Hoek 10 punten, het trio achter de kopman heeft er acht. Daarom zal Van der Hoek moeten winnen om de titel ln handen te krijgen. Mocht dat niet het geval zijn. dan zou zijn algemeen ge- middelde wel eens de doorslag kunnen seven. De kopman heeft nu 6,36, Hoogendijk is tweede en heeft 6.12 ala moyenne, Wassenaar volgt dan met 5,07 en In 't Veld noteerde 5,53- Ultekman: In t Veld 200 40 M fc Hoogendüfc IBS 40 24 4.73 Van der Hoek 300 29 40 8,88 Vwntjer 181 29 34 VeentJer Van den Berg Waaeenaar Hoogendijk Waa»«na«r Hofitede 107 SS 200 27 38 «je 18 s.» 46 7,40 M 1*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1