33 jaar scheeps controle I Jeugdige mode\ van Marg i 'Gotenburg' lijkt onbereikbaar voor Pleun Verkerk Herstel aan metrobuis met zuiger Scheepvaartinspecteur L. Mulder met pensioen MANKEMENTEN VAAK DOOR SCHEPELINGEN VERBORGEN Garderobe voor weinig geld VAN DEN HOEK Quintus kan IS KAMPIOEN titel grijpen Spido neemt werk van Hadex over per 1 april Sparta tegen Hongarije Cor Nederveen naar Gotenburg ROTTERDAM RIJNMOND ZEELUI VINDEN JE EEN STEEKNEUS TERWIJL JE INSPECTEERT OM HEN TEGEN REDERS TE BESCHERMEN' zijn rotterdammers a-culturcel Huizenveiling sic.5 'Mkmm 9 AANVAL VAN HERNIA PuLtcrsliock vreest dat Kees Verkerk zijn trouwste supporter zal moeten missen Op zaterdag 2 juli: rotterdamsche kunstkring 1 4 - donderdag 17 februari 1866 Dr jilinwin idjjL*| mm* i>it? .-cliccphtelcfp'iiJif in het trappenhui* vari ili: *rhn*pvmir tin*perl ie aan dc Park)aan Maal, ub ren ironische vingrrwijzinjr, np „volle krachE' vooruit. Tnrli paat wij u nol-in pro leur E. Mulder van deze dienM. dit- re**<irteert onder hel ministerie van verkeer en waterstaat, deze maand mei pensioen; na veertien jaar op zee te zijn geweest en na een loopbaan van drieëndertig jaar h ij de scherp vaar tin spent ie. In 1934 kwam dc heer Mulder, op drieëndertig jarige leeftijd, als hoofdwerktuigkundige, by de scheepvaart-inspectie in dienst. Een instelling die dateert uit de tijd van „Op hoop van zegen", van Herman Ifcyertnans, Adjunct-inspecteur L. MULDER vermoeiend werk.,. VLAABDINGEN, donderdag. De kciuiaal van de archiefdienst, Plein» Embus 5, Vlnardingen, zal gedurende de maeruden februari tot en met de cember 11)91» behalve op de gebrui kelijke tijden van opmstoiSr.g voor hot publick tevens worden openge steld op de eerste dinsdag en op de derde woensdag van elk# maand van 19,00 tot 22,00 uur. (Adverteniic I.M.J Natuurlijk zullen mliichlen da oer-Rott«rdunm«n z«g(«n: „Werken - eten tn il&pen... dat ti de uat dit wt] vantun en de raat la flauwe praatjes!1* Maar li dit werkelijk z»„. or la het alleen maar het etiket dat de Rottardammeu atfch zelf zo graag opspelden? Vergeten zij niet. dat cr let* veranderd It? D#e zij In een andere tijd leven? De tijd van de vljfdaajie werkweek - maar ook de tijd van radio - televisie, meer onderwij» en lectuur voor Iedereen. Vergeten zij dat een nieuwe generatie Rotterdammer* zich heeft aangediend, met meer kansen, mogelijkheden en Inte ren* dm alleen de strijd om het dagelijks brood I Naar al Is Rotterdam een Wereldhaven... li het ook een Weroldttad? Voor al die duizen den Jongeren, de werken met meer vrije tijd en de gepenslon- neerden, wiar je een stadion mee kunt vullen? Hos staat het met de expositie ruimte (en geen museum) voor do 250 beeldende kunstenaars, die Rotterdam rijk Is? Er zijn toch plannen! Of wat denkt U van do kunst werken met een kleine ,k... vrucht van vrijetijdsbesteding van oude en jonge Rotterdam mers? Wat zou het niet zijn, als ook die eens konden exposeren? En wat te denken van middag concerten voor de 65.000 gepen- slohncorden? Om te genieten van Beethoven, Mozart of Bach heb Ja toch heus geen muilek- kennis nodigt En we hebbon toch de Doelen? Als er alleen al bij de expositie van de Rottcrdamsche Kunstkring „Kunst van Nu, Kunst voor U" 1 22,000 Rotterdammers kwamen kijken naar het werk van hun eigen Rotterdamse kunstenaars - wie durft dan nog vol t« hou- den, dat Rotterdam a-cultureel Is? Ook op deze tweede «expositie van de Rottcrdamsche Kunst kring hangen werken van 51 Rotterdamse kunstenaan om te kijken en te kopen. Tot 26 Februari op de tweede verdieping van ter Meiden. ROTTERDAM, donderdag. Open bare verkoping van onroerende goede ren door de N.V. Notarishui» op 10 fe bruari in de blauwe zaal. Deflrxltleve afslag: Not. L. A. J. Schuur» en Th. J. J. M. Haverman!1. pand en erf Hcndrlck Sorehstraat 10 H-h; Inzet: 10.200,—; afslag: 19.200,—. Not. J. H. Elfrink en drs. II. Jansen: 2. pund en erf Biommerdljksolaan 7 13.1100,3. pand en erf Blorwnerdtjk- sclnan 1-1.000,—27.040,—Not. mr. J. A. Mulder: 4, pand en erf Beukels- tiuk 39 S 33.ÖDQ,33.920,5. pand en erf Roehuwenitraat 207 32.000, 35.000; Voorlopige afslag: Not. mr, H. H. Nautn, H. Lambert on J. Schrijner: O. pand en erf Spanjaardstraat 120 9000, „Er werden toen werkelijk sche pen .weggebracht'. Het was crisis tijd en er was weinig te verdienen in de scheepvaart. Als een schip verging waren de verzekerings gelden uiterst welkom", vertelt de heer Mulder. „Daarom werd In ID09 de scheepvaartinspectie op gericht. Als bescherming van de zeevarenden tegen do reders. Daarom kijk je er toch wel vreemd van op, als je voor Inspec tie aan boord van een schip stapt en de zeelui noemen je een sleek- ncus." Dat mrn aan boord van rie «cheprn niet altijd op de ..bemoeienis" van de Koheepvaart-inapectle U gealeld, on dervindt de adjunct-Inspecteur meer dan een». „Op een oude kustvaorder vroeg Ik me af. waarom de waterdichte deur tuaeen de machinekamer en hot ach terschip gesloten was. Die deur hoort altijd open ie «taan: alleen bij nood gevallen gaal hij dicht. De machinist mompelde maar wat. dus Ik zei „Open maken!" En wnt bleek? De hele schroef tunnel stond onder water. Zo'n schip mag vanzelfsprekend nooit nanr zee", De schepelingen doen soms alle moeite, om bepaalde mankementen aan eon schip te verdoezelen. „Er word enige tijd geleden een schip binnengesleept, dat wat scheef In het water lag. De loods had daar onk al op gewezen, maar de kapitein vond het niet zo bijzonder. De luiken waren riU-ht en daarover lagen nog'eens zwa re dekzeilen. Ik liet ze er af halen en de luikhoofden opengooien. Wat was hel geval? Het schip had een lading mandflessen met een bijtend zuur nan boord. Door het slechte weer waren die flessen gebroken en was de vloei stof met de buitenlucht in aanraking gekomen. Er had zich toen In het ruim een soort zoutzuur gevormd, dat de ijzeren scheepswanden had kapot ge vreten. Daarom lag het schip zo scheef: het was zo lek ais een mandje!' Soms vindt de scheepvaart-Inspectie nok een reder op haar weg ais legen- partij. „Een vrouwelijke reder uit Gronin gen heeft, naar aanleiding van een procesverbaal dat Ik had opgemaakt, i een schadevergoeding van vijftien mille geelst bh bet gerecht. Het betrof een schip dat nier met een lading hout In de haven lag. Er was niemand aan boord en ik kon dus ongemerkt de ma- chinnekarner ingaan. Daar stond ctfh flinke l»3g wa'ter. j Toen <Jc machinist een half uur later aan boord kwam. en ik hem vroeg of> hij maar met pompen wilde beginnen,1 bleek alios verstop: te zitten. Het ruim stond ook vol met water en de peil-' installatie was weggerot. Na mijn ver- haal gelastte ik de lading hout weer! nil het ruim te halen. Daarop spande de reder een proces nan. De raad voorj de scheepvaart gaf me echter volku-1 men gelijk met mijn beslissing en de; vijftienduizend gulden werden dus niet] betaald", Odk wan-near or reparaties aan dc j scheepwrvachine's, ketels, leid togen j habbon plaatsgevonden, is de toeor: Mulder present voor controle. Pas! na zijn «goedkeuring mogen de «,-he-i f>on, met certificaat naar zee vertrokken, Deze inspectie, meestal in dokken on op werven, zijn zeer vor- moeiend. „Vooral'bij winterweer is, zo!ers geen pretje", vind; de heer: Mulder. „In die dokken liggen dan centimeters dikke IJsschotsen." Do Inapecbies vereisen een gedegen kennis van scheepsmachines en -techniek". Op mijn dor tiende ging ik; werken: als machinebankwerker In; mijn geboortestad Delfzijl. In 1919! baalde ik daar mijn voorlopig diploma i aan de zeevaartschool", kijkt de heer. .Mulder terug. „Eind 1920 Ring Ik voor ihet eerst varen: Ik werd assistent- .macbiuist bij de Javo-China-Japan lijn. Mijn gage? Negentig gulden per. maand. In Batavia in het toenmalige Ne-i der?andg Inclld haalde de heer Mulder i op de K.P.M.-school zijn diploma A. Pas in 1924 kon er voor het eerst met verlof worden gegaan naar Neder land. Een half jaar lang, dat besteed werd mn oen opleiding voor tweede machinist (nu werktuigkundige) te volgen. Om de twee jaar met verlof elk verlof ecu stapje hoger. ..In 1033 haalde ik mijn laatste diplo- inn aan de Academie voor beelden-: rie kunst en technische wetenschap- pen op de Ooolslhgel; daar s>taat nu het nieuwe beursgebouw". Op dc vraag of er heden ten dage nog schepen worden „weggebracht"] zegt dc heer Mulder bedachtzaam;] ..DhI ts moeilijk te beantwoorden.; Natuurlijk heb Ik zo mijn gevoelens,j nnar die zijn niet met bewijzen :c sta ven". Aanstaande woensdag gaa: adjunct- in spec tour L. Mulder met pensioen. Voor hem mag rie scheepstelegraaf in het trappenhuis oen stukje worden teruggezet: op „halve kracht" voor- '&MM IN DE KONINGSHAVEN is een zuiger begonnen zand weg te zuigen naast en onder het tun nelstuk, dat in oktober van het vorig jaar plotseling omhoog kwam en een lek in de metro, tunnel veroorzaakte. Da herstelwerkzaamheden aan de metrobuis gaan langzaam en zeker verder. De breuk tussen de tunnelstukken 9 en 10 is inmid dels hersteld. Nu gaat het erom het zand onder het omhoog ge komen tunnel stuk behoedzaam weg te zuigen. Dit moet nu zo voorzichtig ge beu- ren, dat er enkele maanden mee gemoeid zullen zijn. Millimeter voor millimeter moet het tunnal- stuk dan weer op zijn juiste plaats worden gebracht. Als alles volgens plan verloopt zullen de gevolgen van het me- trolek beperkt blijven tot het later proefrijden van de eerste metrotreinert. Dit proefrijden zal eerst begin 1967— een half jaar later dan gaplartd - kunnen plaatsvinden en ook nog op een ander traject, namelijk op het viaduct tussen de Parallel- en de Mijnsherenlaan. (Van een onzer verslaggevers) HANDBAL BILJARTEN fVttn ecu onzer verslaggeefsters) Margriet brengt ook dit jaar weer jeugd en élé- gance in haar modellen. Pas telkleuren voeren de boren- foon in de uitgebreide cotïec- lie, die gisteren in de Rivièra- h«l toerd getoond. Iedere pronto, die. een beetje handig is wiet naald en draad! kan Poor weinig geld een uitge breide zomergarderobe sa menstellen. Wout duur he li oe f het hos liet niet te zijn, gezien de eenvoud van de japonnen en pakjes. Wanneer tnen een eenvoudig In ij je katoen of linnen koopt, kan men ecu leuk Jurkje maken. Want vrijwel ulle modellen zijn recht of iets Kerend, mouwloos of met een kort mouwtje. Strikjes, sierstik- sel» en knopen Keven leuke effec ten, wanneer men ze op de Juiste wijze aanbrengt. Margriet toont een groot aan tal variatie* In japonnen. Wil de jonge vrouw iets aparts, rinn gar neert tmui een effen Jurk met stof van aTstekende kleur nou huls en armsgaten en do geseind p!c zoom. We zay.cn gewaagde kleuren combinaties. dk* we niet alle even geslaagd vonden. Misschien dat de tieners zich aangetrokken voe len tol een oranje pukje, gecom bineerd mei paars-ornnjc-rood geruite blouse, voor de iets rijpere vrouw vinden we dit bopouUi niet geschikt. Bent u wiskundig aangelegd? Dat kunt u dun tol uitdrukking brengen, door een zogenaamde vlakverdeling japon te maken. Dc modellen, die Margriet heeft, zijn wel niet ontleend aan Mondriaan, maar ze mogen toch zeer zeker worden gezien. Leuke japonnen EEN PIKANT MODEL, dit effen linnen jurkje: de harten van de bloemen, die op het middenstuk zijn aangebracht, bestaan uit gaten. uitgevoerd, In groen met wit en wit met turquoise. ,.Op een grote paddestoel, rood met witle stippen Aan dat kinderliedje moet Mnrgriet heb ben gedacht, toen zij een regenjas van lakplastie ontwierp in rood met wttle stippen-dessin. Prak tisch en leuk voor de tieners zijn deze „lak-aan-de-regen-Jasscn* Een petje van hetzelfde materia at is hierbjj onmisbaar. (Van een onier verslaggever») ROTTERDAM, donderdag Nu „Hadex" niet meer be»ta*t, gaat' „Spido" per 1 april rondvaarten v*n- uit Hellevoetslula naar dc bouwput: van het sluliencomplex Haringvliet! verzorgen, Toen Hadex door omstan- j dighrden enkele weken geleden; moest worden opgeheven, werd het vaarwater vrtl voor Spido. Z.?aU o-jk me: de t\>ndvaac:en van Hadex her gevut was, zal Spido voor af gelegenheid biedt*) tot het bezoe- kon van een expositieruimte. De t«n- toons'.cltiftfjpnuknie van Hadex werd afgebroken, maar rijkswateretaa.1 lad een nieuwe expositie inrichten. Zoals bekend, kwam na moellijiche- den «net rijkswaterstaat over de deel-1 hemersprljs aan do vaartochten een einde aan Hadex bestaan. Rjjkswa- terataa: namelijk besloot dc huur( van de grond (eigendom van domol-1 nen) waarop bot voorlichtingslokaal was ingericht nk»; te verlengen. (Van ome handbalmedewerker) ROTTERDAM, donderdag. In dc overgangsklasse «al zondag de beslis sing moeten vallen. Hoe dese zal lui den is moeilijk te voorspellen. Er zijn nog vele moKöliJkheden. Quintus staat ma.; een piuxi voor sprong op EMM en Sn el wiek op de eer- s.e plaats. De KwinpsheuJers moeten Ln Eindhoven tegen het reeds gedegra deerde WLC-DES spelen en staan er op papier dus zeer gunstig voor. De! Brabanders hebben echter kans gezien Dynamo verleden week een gelijkspel af te dwingen zodat ze zeker tot ecm verrassing in staat moeten worden ge~ j acht. Wint Quintus echter dan is d«| kous af en zijn de Westlanders kam-; pioen. Is dat niet het geval dan komen Sn ei wick en EMM on in'rschien zelfs' Dynamo nog aan bod. In de Bneigi'.ehal staa-: tie derby Dy-, namoSn el wiak on het prograjnma,1 Tn de eerste wens tri jri hebben dc: oranje-bia-uwen ®ich in de tweede helft door de groen-witten laten over-; bluffen. Ze leden toen een flinke ne-i derlaag. We betwijfelen of dit nu wcerj zal gebeuren, We verwachter, eerder; een kleine Snelwlekzege. EMM speelt tegen streekgenoot To-j nido. dat zonder zijn geblesseerde! doelman De Witte zal spelen, zodal een ruime VlissingFe overwinding ver wacht ken woj^den. De mogelijkheid da: in deze kla-sj n;g eïn -f meer be- slissingswe ds: rijden mesten worden gespeeld is nie.. uitgesloten. In de distr. eerste klasse bij de heren wordt de zaterdag afgelaste wedstrijd. ViresDWS gespeeld. De Schiedam-; mers 2ijn reods uit de degrad®tiezor- gen. Een Go'xise overwiiming brengt cx)k Vires in verlegenheid. Bij dc dames gaat Spartaan In de! afd. eerste klasse een ruime zege opi DWS 2 boeken, waardoor het kam-i pioenschap zeer dicht binnen bereik komt Actief, dat de tweede plaats be zet, moct op hokkcsluiter Minerva eveneetw een fikse zege kunnen beha len. Bij do heren komt Meeuwen steeds; dichter bij de titel. St. Lodewijk zal' geen kan® zien de Meeuwen van een overwinning af te h-ouden. WIK en: AAC '65 die elk twee punten minder: dan Meeuwen hebben zijn ooR goed' voor een overwininirag resp, od Dyna mo 2 en Viros 2. DAMlS *esde klas ROTTERDAM, donderdof. Onbe dreigd heeft Plet van der Hoek van de vereniging Malhenesnerplein het dis trictskampioenschap eerste klas libre gewonnen, doordat Iloogendijk, die ge ruime t(jd de leiding: in het biljart- tocmool had, in dc slotpartU, waarin h(J Van der Hoek als tegenstander had, geen verweer had. Al had Van der Hoek de beate papieren, toch begreep hy. dat er flink aangepakt moest wor den. Met succes drong hy z(Jn rivaal achter ilch en deze kwam daarvan zo onder de indruk, dat hil er niets van: terecht bracht. Zelfs heel eenvoudige; stoten miste de LMO'cr, Van der Hoek! daarentegen speelde alsof er gcenj VllUtJo aan de lucht was. Mot een handjevol caramboles en een laag moyenne moest Hoogendyk zich te vreden stellen. Deze slechte ontmoeting had -tot ge volg, dat hij ook van de -tweede naar de vierde plaats verhuisde. I-n 't Veld, zo goed begonnen in deze eindstrijd, verloor daarna terrein, maar herstelde zich zo. dat hy -toch nog voor een fraai i ■sluitstuk zorgde, aangezien hl) met een moyenne van acht zijn tegenstander Vis versloeg en achter Van der Hoek belandde. Deze bleef Hoog end ijk de baas met een gemteÉdel-de van 9.52, waanrioor zijn atg. moyenne tot 8.70 steeg, bet hoogste van alle deelnemers. Een mooie kans om aJs tweede op de ranglijst te komen, Heit Wassenaar glippen door tegen Van der Berg te verliezen, Van de acht! deelnemers bleef Hofstede mot 3.87 als algemeen moyenne, beneden de limiet en degra deerde naar rie tweede klas. Veentjer Hofstede l:i 't Veld VI» Van der Hoek Hoogendijk Van der Berg Wassenaar De eindstand werd: t. Van der Hoek 1. !n 't Veld 3. Wassenaar 4. Hoogendyk 3. Veentjer 6. Van der Berg 7. Vts 8. Kotslede 200 30 10 4.— 179 80 27 3,58] 20O 25 32 8.— 181 25 50 12 3293 193 53 6.70: iö 13Ö7 336 45 5.79' 8 1244 308 38 5.98' 8 1285 209 55 5,36 8 1274 237 36 5.371 6 1195 212 48 5.6a, 2 1207 213 93 5.66; 3 900 232 49 3.871 Hygi' Walcheren—DWS WLC/DESPSV ÏIERB.V Over» angiitis» Ata. RoUerdam Dymmo—Snelwiek eerste klas VVLC/DESQuintui Tc-ctj—EMM Otstr. eerste klas Viru»—DWS Tiveo SVeto BVS 5—ADO 3 iea—Attren* Setvutt. 3—DWS 4 Overgangiklashe AAC—V*tfe« Minerva—Actief Spart.—DWS n Het Amerikaanse consulaat- generaal Ls drn<4.iag 22 februari de ge- hele dag geüSoten ki verband met de viering van Washington's birthday. Holl Schutters 2 AAC—Vires 2 ADORod*» 2 WEK—Dynamo 2 Oliv-eoMinerva 2 Meeuw.St. Lodew. WIK—St Lcdew iweerie kiai Mm—n-tlVr. J A13n,._v«o vierde klas derde klu >n*lw J—Dynamo 2 Spart.—Rixia 2 Atomiuni— Hoogvl. AAC 2Actief 2 AAC 2 WW Oil 2 v|„d, vijfde klai Hoo«vH**t —Aeüef 3 UnHas—Viius 2 Actief 3AIX) 3 v,J,de kUs OWS 3—AAC 3 Atomium 3—Veto 3 1 (Van onte sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De Rot terdamse voetballiefhebbers krij sen op xaterdag 2 joli de geleren- held om Hongaar*e voetbalsterren als Florlan Albert en Fereac Bene aan het werk te *len. Op doorreis naar de wereldkampioenschappen in Engeland speelt het Hongaarse nationale elftal dan op het kasteel een oefenwedstrijd legen Sparta, Dei wedstrijd begint om half acht, j De Parijse voetbalmanager Ukraïn- scyk heeft eerst geprobeerd om heti Nederlandse elftal als tegenstander! voor de Hongaren te contracteren, maar Ge KNVB heeft zijn aanboo op advies van bondscoach Kess- ler niet geaccepteerd. 1 ROTTERDAM, donderdag. Puttershoek vreest dat Kees Ver kerk het zaterdag en zondag bij het wereldkampioenschap schaat senrijden in Gotenburg zonder de morele steun van zijn trouwste en fanatiekste supporter zal moeten doen. Weliswaar heeft zijn vader Pleun Verkerk (52) van een Rot terdams reisbureau twee gratis vliegtochten naar de Zweedse havenstad aangeboden gekregen, maar een aanval van hernia maakt hem het lopen op het ogen blik vrijwel onmogelijk. Wat een eventuele afwezigheid van »Un vader In Gotenburg voor Kees Verkerk zou betekenen is moeilijk in woorden uit te drukken. Tijdens het Europese kampioenschap in Deventer was Pleun Verkerk eeü onovertroffen „Cheer-master" die het enthousiaste publiek tot ongekende aanmoedigings orkanen wist op te xwepen. Vader Verkerk zei gistermiddag met een zorgelijk gezicht in zijn café ,,'t Veerhuis" bij het pittoreske ha ventje van Puttershoek: „Ik heb sinds vorige week maandag op bed gelegen. Vandaag ben ik ven- het oerst op, maar ik kan geen been verzetten. Achtentwintig jaar geleden heb ik die hernia bij een val van een vrachtauto opgelopen. Vooral als ik moe ben, heb ik er veel Jast van. Tij dens de Nederlandse kampioenschap pen wist ik al niet waar ik het zoeken moest, maar nu is het helemaal erg". Medicijnen en massage hebben Pleun Verkerk niet veel geholpen. Zijn laatste hoop is nu gevestigd op een Rotterdamse arts, die een reputatie heeft als „kraker". Door allerlei mani pulaties slaagt hij er vaak In de pa tient van zijn ergste pijnen te verba sen. „Ik zou er duizend gulden voir over hebben, als hij me van deze e'- lende afhelpt", zei Pleun Verkerk, „want ik wil er zaterdag en zon-dag per se bij zijn. Ik héb tot nu toe alle grote wedstrijden van Kees meege maakt. Het zou een teleurstelling voor hem zijn als ik er ditmaal niet bij was. Praten doen we meestal niet veel tij dens die grote wedstrijden, maar ik weet dat mijn aanwezigheid op de tri bune een grote steun voor Kees is. Een gebaar en een knipoog betekenen dan vaak meer dan woorden. Hoewel hij alle hoop nog niet heeft opgegeven en de wil om toch te gaan sterker wordt naarmate het weekend nadert, betwijfelt Pleun Verkerk het of hij zaterdag met zijn dochter Bep naar Gotenburg kan reizen. Voor zijn schoondochter, die achter de tapkast staat, is het echter geen vraag. „Natuurlijk gaat Pleun zaterdag naar Gotenburg, desnoods gaat hij kruipend". (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Op verzoek van de rijders zal de Rotter damse masseur Cor Nederveen zich vandaag by de Nederlandse schaats ploeg voegen, die zaterdag en zondag aan de Wereldkampioenschappen In Gothenburg deelneemt. Ook bij de Europese kampioenschappen in De venter heeft Nederveen de rijders ge masseerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1