Kleine partijen schaden parlementaire dialoog trim Conflict of 'ft bank FE de Spits RIJNMOND EN HOE HET NU ZIT MET SALARIS VAN MR. MARIJNEN De wet later aanpassen aan de gebleken behoeften Hans Baaij Koor van de Leibbraml gaat Prinsekerk »u vrii «>t jubileerde Sterk spel in finale ROTTERDAM RIJNMOND Samenstelling -door- Verhuiskosten Haspor Technocraat Initiatieven Nadelig ;$U(. Monologen Indirect Prof-ronde van Schiedam op 20 augustus Reëel kiezen Groot reiscongres in De Doelen pag. 4 - zaterdag 19 februari 196fi Boeiende opgave JJOE zit het rm toch met dat salaris van voorzitter mr. 0. M. Marijiirn van ric Iliiiiüioiidraad De begroting voor 1966 vprmclrit een post van 124.700 v»r de voorzitter. Dit bedrog is als volgt gespecificeerd: Salaris en toelagen 73.000 Salarismaatregelen van algemene aard 8.500 Sociale lasten j 16.000 Verhuiskosten 21.000 JVER t Ir di l de*e pont to *1 het titxflgr te doen ffutrM, In enkele Rijnmond* «meenten «Un made- leden boo# geworden. Ook Het Rotterdamse h Parool heeft er let# vsn tneid, Onder andere dit mr. MarUneo een hoger uUrta krijgt dan mtntater-president mr. Cal», Wint die «taat op *(Jn begroting voor 72.345 genoteerd. liet lijkt voldoende bewijs. Miar mr. Marijnen, geroiitltve<.Trl mot allerU-i iN-tptrtir.gsipapu-ri-n manipulerend, toont aan dat dit ntot het geval In. Want het Ixvirag van 73.000 ia niet Ver ge lijkbaar niet dut Van 72.345. Die 73.000 la namelijk samen gesteld uit f 65.000 salaris, 4000 representatie en 4000 vakantie toeslag De bedragen die mr. Cal» In handen krijgt naant zijn talaris van f 72.345: vakanttetrxwlag 2025 («Ut ia 4%; de vakantie» toealag van mr. Marijnen Is ge baseerd op het voor <fit jaar gel dende percentage van 6'/« plu» 30.000 representatie). Mr. Marij nen; ,41e f 30.000 1» overigen» niet te vergelijken mot de 4000 van mij want een mlnlxter-pce- aidenl heeft vw! meer verplich tingen." De salarlamA al regelen van al gemene aard: dit la een bedrag dat dient om de Uit J»»r te ver wachten salarisverhoging op tc vangen. Rel»- en verblijfkosten, inclu sief dienstauto: cteve 8000 gulden zijn bestemd «n dc declaratie- rekeningen van mr. Marijnen m« te betalen. Tm slotte de vrihulikoaten vin 21,200. Mr. Marijnen legt uit; „Ik had «en algen hul# in Den Haag, dat ik heb verkocht om hier naar toe te kunnen komen. Op de prlj» van hot hul» dat ik ln Schie dam heb getocht, komen allerlei extra kaaien, die voor rekening van het rijk zijn.'* Mr. Marijnen «tolt dat hij aan die 21.200 nog niet genoeg hevft. „Dié verhuizing heeft mij 8000 gekost." Desondanks 1» het voor stelbaar dat iemand aankijkt tc- ri een begrotingsbedrag van 124,700 voor één man. rn geld It ltU>, "pg«vlNn«- «-f va ringen beh'WU.-ri." A CIITEROROND Van veel kri- Hek op de begroting I» de slechte „Image" van Rijnmond, voor een groot deel te wijten aan de niet aflatende schrijfactivitei ten van Rotterdams oud-gemeen- te-secretaris J. Ilaspera. Deae noemde KUnmond onder meer ,.een karikatuur van wat een openbaar lichaam voor het gebied van de Waterweg urn moeten iUn." Mr. Marijnen u het daar al licht niet tiioc een»; „lk stel dat qua instituut dit boven gemeen telljKe orgaan héél krachtig is, Waarom? Omdat 110"- jrwond direct gebouwd is op de be volking van <Ut gebied. Dat er di recte verkiezingen voor gehouden *ün Is het bewijs. En nu kun je gaan twisten over de vraag of Rijnmond wel voldoende bevoegd heden zijn gegeven." HU geeft toe óók bezwaren te hebben legen de huidige situatie, maar gaat uitgebreid in op wat hij ziet ala cte vuurstalen: „Stel nu een» dat <ie directe bevoegdheden groter cn omvangrijker waren. Dan zou Het een ela van ©en goed bestuur x(Jn om die formele be- vogdhdon zo vuorzlche eliotnogt-g lijk gbruikn, Wil n Usuur Instuur zijn om die formele be voegdheden zo voorzichtig moge lijk te gebruiken. Wil ven bestuur efficiënt werken, dan moot het ge worteld zijn in de bestaande ge meenschap en daar la een zeker groeiproces \w nodig, óók gees telijk. De mensen moeien Rijn mond# gaan denken. Tc zijner tij tl bestaat dan de mogelijkheid - en dat tijdstip hoeft niet ln het verrs verschiet te liggen dat Hij spreekt van „eert boetende opgave Want „heel Nederland kijkt naar oru» u:t. Organen air, Rijnmond zijn dringend noodzak*.-- lijk, want de bestuursvormen txj- «U wij die nu kennen zijn niet nn'vr toereikend, schaalvergroting in de rnaat- ri'-liapjiij door de Uv vvolu'u- van techniek vn economie, zowel nationaal al» internationaal, kun riiat voorbijgaan san de beatuurs- vi*»t'zivrilng«;n tn «Ie gemeente en provincies. We zitten nu nog steeds met flc constellatie zoals «lie in 1851 werd ontworpen. Dat xiil moeten veranderen, het kan mot s'wler». itljiunond kan luier bij koploper zijn.' rrf-:OKN.ST ANDERS van K(Jn- 1 mond geloven daar niet ln. Mr. MarUnen: ,,/U drnken nog l« veel in ©ode patronen. Ik drnk in termen vsn een dynamische wereld, waarin be# tuura vormen sicb aanpassen aan de ontwikkelingen, zowel maatschappelijk ala geestelijk." Maar die bevoegdheden? Mr. Marijnen; „Ik zal u evii voorbeeld geven. Wat heeft de commissaris van de koningin voor werkelijk bevoegdheden? Die zijn uitermate gering. Maar (och kun zo'n man van enorme be-luke- nis zijn voor de provincie. Dat hangt van de figuur af Mr. Marijnen wijst het regeren uitsluitend gebaseerd op koeiwe- tctiM-happoliJke overwegingen vsn de hand. „Wanneer Je techno craat te werk gaat, verlies Je het contact tussen bestuurder en be stuurden. Dat betekent niet dat je je moet neerleggen hij de be staande toestand maar dat Je tot taak hebt urn de ontwikkeling in ik©t denken te bevtwdern." ||Ü01l overleg met geuieeiue- besturen en -raden, door hen er rijp voor te maken om zaken «tle niet van strikt lokale aard zijn tn een groter verband tot een op lossing te brengen. Dat l* een. groeiproces en daarin kun J« de achterban niet loslaten, al ben je dan eon voortrekker. Later zullen dc resultaten van <lat beleid dan geschraagd woeden door de over grote meerderheid van de bevol king. Nu ia het ook niet zo dar we onazelf alleen maar beschouwen u 1» een soort missie- of zendlnga- genveetisohap die een idee moet verbreiden. Er xUn wel degelijk dingen die we gaan aanpakken. Ittnnenkort hoort daar meer van. novendien blijkt dat er nu al uit dc gemeenten Initiatieven ko men om bepaalde bevoegdheden uun Rijnmond over Ie dragen. Veronderstel dat wc nu al dc mogelijkheden hadden om vele zaken met de wet In do hand aan t>riü te trekken Qua begluur is het veel beter als uit de gemeente zelf, dus van onderaf, Initiatieven komen? Mr. Marijnen wijst c*> artikel 38 van de Rljnmondwi*! HU'i in staat dat <ie gemeenten bevoegdheden kunnen overdragen auli Ruivmond. „Bovendien kan Kljiuiioiul zelf initiatieven ontwik kelen. „In theorie kan du» KUn mond alle bevoegdheden krijgen." Maar er Is niet veel tegenwer king van de kant der gemeenten nodig usn dit tegen te houden. Mr. Marijnen; „Ja, dat kan na il «Mig zijn. Maar voorlopig Ij het try.it wel dc plezierigste const rut tic. Bovendien Is Rijnmond als bestuursorgaan nog lang Mei zo ver dat het erg veel laken voor zijn rekening kan nemen. Het hele apparaat moet nog opgebouwd woiden." En wanneer het «over 1»? Dun zullen er wetswijzigingen komen om de zaken vast te leggen <U« organLsch gegroeid zJJf*." AUéén die zaken, of zullen er ook bevoegtih«>dcn konten waar- door het mogelijk woi-dt voor een ti.indcriicid lol» tegen tc houden Mr. MarUnen: „Dat Is wé! de bedoeling; we kunnen niet b 1(1 ven wachten op een paar achterbllj- Rijnmond voor zifter mr. V. G. M. Marijnen Aan de basis van de opvattingen over het „goed recht der kleine partij en" Hgt ln werkelijkheid een Slavische voorstelling over vertegen woordiglng, t.p.v. van een realistische, functionele, en dus ook; dynamische. Dit belet ve len de werkelijkheid te zien. en te be grijpen. dat kleine partijen vee!pl niet uiting zijn van spontane kiczerswil van onderaf, maar van kunstmatig gesteri- 1..teer de mach ssposi Hes, ;.lie hun oor- Sprong vinden in wtinjg meer, dan het verlegeriwoord;gen<l stelsel zelf. K;fi- rie partijen, die eenmaal in het parle ment doorgedrongen zijn. on.lcncn hun bestaansrecht spoetlig aan het simpele feit van hun b<«taan. Zij pro- ru.eren van de publiciteit, die het •iprtekgt-ato».'!^! htr. bu dt. er. de kri- 'ieJt der tegtnstanders hen ongewild gr* f'. Zij vawTvt'R ten zekere finan- r,i-U- bas;, in het sa!arii van hun af- w •.-■(lijkc vr-j IImg van ht-t storten vhü v/aafic i'sorn. Zij genieten de •.■criVr. ii!,- (i.- parh-men-talre im- i:uVit h. a;< •-('!. Z;j verwerven au- bfiia'bch zenlrijd voor televisie en radin. Dogmatiek en dt-magogie heb ben vrij juist waar hun gebrek aar» reële Lnvk^d hen niet dwinïft tot tmg compromis nut de werkelijkheid, uf Ix.'.sef v<K>r maai en vv-ran-twfxzrde- Lijkheid. fablus Wilde destijds in de Kamer korrv-o, na air hij openlijk in Wr,r:n'-rv<vj-rklaardi- „om een grote bek yp c zetten". Zeegers hoopt op al thans één kamerztU*I voor de nieuwe (.'hriston-Denvxrraten Unie, „want dan hebben wij tenminste ook televisie". Door de lage eis van Intree heft men in wezen bepaalde jstromingen boven hun eigen intrinsieke betekenis uit. En men bevriest wellicht nieuwe krachten meer dan flat men hen de volle kans laat op het ver werven van invloed in eer. flexibeler stelsel. In het tweede deel van zijn betoog over de betekenis van de kleine partijen In Nederland houdt prof. dr. H. DAALDER zich bezig met hun invloed op de gang van zaken in het parlement. Het eerste deel stond in de krant van donderdag. ting in plenaire vergadering spraken dc vijf kleinste fracties tezamen 22 uur en 36 minuten, dat is evenveel als de Partij van de Arbeid alleen, en minder dan de hen officieel toegemeten tijd van 5/17 van het totaal. In de open bare com missie-vergade ringen roeren j z:eh gewoonlijk nog minder, en bij 'ie behandeling van andere onderwer pen dan de begroting vu I-den zij Ln to taal slechts 1/6 van het aantal kolom men. Een van mijn medewerkers heeft voor hetzelfde jaar nagegaan, hoeveel vragen door de kleine partijen werden gesteld, in vergelijking met de grote partijen. Op een totaal vam 483 schrif telijke vragen, werdon er 90 gesteld d:>or de kleine partijen, waarbij opvalt flat de Boerenpartij en de PSP zeer ac- t.cf waren, duch dat de CPN dit niet r»nix;langrijke politieke middel weinig benutte. Wanneer het percentage vra gen van de kleine partijen meer Is dan hun percentage Kamerzetel» bedraagt, dan moet men dit naar mlj-n am aak echter eerder verwijten aan de grote partijen, die te weinig, dan aan kleine partijen, die te veel vragen. IN zijn streven, van het Prinsckerk- koor een vocaal ensemble te maken,' waarvan de capaciteiten ut Ut ij gen boven wat voor zijn directe lonk het zingen vnn het geestelijk lied in dc eredienst nodig is, gaat euntor-orgn- nlst And v. d. Hoeven geen moeilijk heden uit de w«>g. Hel programma, gisteravond in de goed bezette kerk uitgevoerd ter gelegenheid van het lü- jarlg bestaan van het knor, legde er getuigenis van af, dat Vuri der Hnevens didactische leidraad In eer «Ie instantie een veelzijdig gerichte vorming is. Een knor, dat zich prewnteert in polyfone a capella-wei'ken van Schiltz en Ales- sandro Scarlatti otn vervolgens niet orgelbegeleiding het slotkoor van Char pen tiers „Te Drum", de hymne „O worship the Lord" van Hol tins en Pjtalin 1 SO van Kranck te vertolken, be weegt zich In sterk «n'terseheidene sferen, lie ook kmntechm^ch vcrscii l- lende eisen stellen. In de bewu»twording van deze stijl- verscheidenheid moet het Prlnsekerk- koor uiteraard nog dieper doordringen, maar de frisse, vitale klank, die deze zangers produceren en de vrijwel ner-i gen» weifelende intonaties leveren toch zeer positieve roultaten op waar- mee koor en dirigent blij kunnen zijn. In de nuanceringen, vooral bij een polyfoon stem men weefsel, lijn beter uitgewerkte schakeringen denkbaar, de sopranen kunnen hun hoge tonen wat lichter leren plaateen eu de tenoren dienen zich te hoeden voor de neiging een fractie te hoog te intoneren. Een koor. dat met zoveel enthousiasme studeert, overwint echter zeker ook dvzo moeilijkheden. Aud v, d. Hoeven vervulde deze avond nog een tweede omvangrijke taak HIJ vertolkte een vijftal grote orgelwerken (van Bach, Boyce, Handel,: Ouitmant en Franck) waarin zijn be duidende instrumentale verworvenhe- tien duidelijk tot uiting konden komen.! Een iets meer geprofllterde speeltrant,; zowel wat betreft de interpuncties als. de ritmische scandering, zou zijn spel: nog ten goede kunnen komen. Addle de Jong verzorgde attent de kuurbegeleidingen en iwee leden van liet koor, mevrouw Van Gijn en de heer v. d, Heuvel, zongen zeer ver dienstelijk hun kleine soil, ELLYSALOME fAdi'Srlenlii f.M.J STUTTGART, vrijdag (OPA). Dc internat ionaal bekende vcrkeerK- (leskunclige. dr. Kurt Lelbbrand (58), die in de oorlog betrokken is geweest, bij de executie van zeker 2fi Italiaan- se arbeider» in Frankrijk, Is vandaog. In Stuttgart ontslagen van rechtsver- i volging. De rechtbank ia van mening, dat hem hoogs ten» doodslag ten laste kan worden gelegd, die inmiddels is verjaard (Van een onsrr verslaggever») n||M.lJJJ| ROTTERDAM, sa- ÜIT/anlUkl Irriiag. Acht dia- Irirtskampioenen zijn vrijdagavond ln de biljartzaal i.agraml begonnen aan <lc wedstrijd om het gewestelijk kam pioenschap tweede kla* Hbre. In de twee ronden, die afgewerkt konden worden, waren verscheiden deelne mers, die ren gemiddelde noteerden, Hst ver uitging boven de maximum grens van deze klasse Muilwijk kwam jelfs tot een moyenne van 7.14. Drie spelers bleven ongeslagen en vormen een kopgroep, die op zaterdag en ion- dar moeten uitvechten, aan wie de tltet sa) worden toegrkend. Uit het gewest Het Westen kwamen G. Kou won hoven uiistr. RrtUTlam). p. Muilwijk (Bollenstreek 1, K. van Haasteren iDctfl), T. v. «I. Nieuwen- dijk (Gouda), ft. A v, d. Berg Den Haag), P. van Dam t Ki irnjnmer- waard), K. van Dorp (Schiedam) en G. K'mk (Veen- en Rijnst.cck in tic finale. In de eerste partijen nv-esi het terrein worden verkend en moest hot achttal nagaan boe hot niet de strijd- lust van de concurrenten gestold was. De Hagenaar Van tie Berg en dc Rot terdammer Kauwen hoven kwamen resp. met S.55 en 4.68 al dadelijk bo ven de promotiegrem van -l.-)0 en toonden, dat ze gevaarlijke tcgeiu>tan- tiers waren. In de on.t moe tuigen, later op de avond maakte Muilwijk dc hos te partij van de kvon.i, terwijl Van dc Berg mot 48 de hoog>tc «ene maakte. Van Kaastoren, Van Dam en Van Dorp, die ieder twee keer vor luren, werden daardoor mt^esehakeld. Lhtslagen: Laat ik dan vrxiropstellen, dat één veel-gehoord argument tegen tie kleine partijen weinig steek houdt. Rijpperda Wierdsma h«'eft er terecht op gewezen, dat tic vele moeilijkheden bij de kabinet» format ie geschreven moeten worden, nU t in het debet van de kleine partijen, doch in dat van de huidige grt»;«- partijen. Hoogstens kan men een indirecte invloed aan de klei ne partijen toekennen: men zou kun nen betogen, dat de omstandigheid dat KVP, AlU' en CHU te samen rondom hei dode pum van de helft der Kamer zweven, tc wijten is aan de afval van SGP en GPV, terwijl het eveneens aan deze partijen te wijten zou zijn, dat de Christen-democratische «a- in en werking niet hechter is. dan zij is. Hel eerste lijkt weinig, het laatste misschien wa-t meer steekhoudend. Evenmin is overtuigend het typlsch- H dia»;Ise argument, dat dc kleine partijen in de Tweede Kamer „onze" „nalienAle tijd" zouden verdoen. De griffier van de Tweede Kamer heeft op mijn verzoek doen nagaan, haevfvl .spreektijd de kleine partijen in beslag hebben genomen in de Twee de Kamer gedurende hej zittitligsjaar 1:163-1964, Bij dc begroting!»behamde- Snijden bezwaren tegen de kwanti tatieve aandacht, die de kleine partijen van kamers en regering vragen rela tief weimg hout, anders is dit met de kwalitatieve invloed, die zij op de be raadslagingen uitoefenen. Het achter elkaar optraden van tien sprekers, na mens tien fracties, maakt hot parle mentair debat onvermijdelijk tot een serie monologen, i.p.v, tot een actieve dialoog tussen regering en oppositie. Veel aandacht wordt besteed aan kwesties, die de partijen in h*st parle ment gu'seheiden houden, terwijl de schijnbaar gecontroleerde regering zich dikwijls terugtrekt op een ondui delijk vtandpunt „boven" de partijen uit. Waar een minister moet antwoor den op de opmerkingen van een tien tal woordvoerdere, kan hij gemakke lijk dc aandacht voor hoofdzaken af leiden door uitvoerig ln te gaan op punten van secundair belang. De vrees, dat nogmaals een vruchteloze ronie van sprekers zal volgen, houdt velen van replieken af. Niet het feh, dat de kleine partijen „nationale tijd" kosten is daarom een huudbare klacht, maar de omstandig heid, dat het optreden van vele woord voerders een duidelijke confrontatie tegenhoudt tussen regering en parle ment over zaken, waarin de regering cv. zwak staat. Te veel tijd wordt be- Kouwsnhoveii Van ds N'istiwemtek 1?3 33 32 32 t na 3 81 Mwh»lJR Van Dam 130 i rx IH 1 .a 2 11 Klink Van Haastem» 130 133 33 .13 ;a :i r Van dr Berg Vad CNnfl i3n 3? 27 Vs 3 53 3 22 Muil* u* Vdü lUlstCltil u' •üi 3 47 Vuil -Ir Nu-it*x:uii:k Kim* :;n 2b S'T 5 78 K.Hi»"*ntn>\en V.lli Du Hl :jo 1(3 38 38 21 2t> 3 35 3 17 V.m .1n Brrg Win Dam I3it 1l 3« 3« (8 ;a 4 IS 3 ta trim chocoladc-ntints: van binnen hard/zachte mint, van buiten fijne chocolade. Verras uzelf - met trim! CHOCOLADE-MINTS (Van een onger verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Be stuursleden van de Rennersclub Schiedam hebben medegedeeld, dut de traditionele profronde van Schiedam dit jaar gehouden zal worden op zaterdag 20 augustus. De wielerclub voert nog steeds ac tie» voor hot wh-Ierbaanfonds en het clubgebouw. Tui vurige maand wa ren 1 miljoen postzegel* ingeleverd, maar men hoopt hel aantal nog dit jaar tc vmluhMen steed aan onderlinge, en ongerichte, discussie, en .te wei rug aan het duide lijk stellen van fouten en afdingen van verantwoordelijkheden op een wijze en in een taal, die de kiezer be grijpt, en die de ministeriële verant woordelijkheid werkelijke inhoud geeft. Hierdoor wordt het parlement niet een voor de kiezers kenbaar fo rum, doch een onduidelijk iets. Telkens weer blijkt uit onderzoek, dat de kiezer regering en parlement nauwelijks good weet te onderschei den. Dit ales bevordert opnieuw tie dissociatie tussen de politieke stom die de kiezer uitbrengt, en zijn mogelijk oordeel over het gevoerde beleid. Men kan in deze situatie berusten, en de hoop op hervorming van het parlement, op een wijze die dit dichter bij de dagelijkse beslommeringen van de kiezer brengt, opgeven. Men kan daarom in plaats, zoals Glastra van Loon wil, de kiezer een directe uit spraak laten doen over de aanwijzing van de minister-pre si dent. Men kan echter ook trachten het kiesstelsel zo in te richten, dat de kiezer toch ge dwongen wordt tot een reëel kiezen tussen een veel beperkter aantal par tijen. Dit laatste schijnt mij ondanks alles verkieslijker dan het voorstel van Van Loon, dat mij te veel herinnert aan Cort van der Lindens Regering van de Volkswil bulten het parlement om. Niet ten onrechte hield Struycken Cort van der Linden voor, dat men zo vlucht voor de noodzaak hot parle ment zodanig samen te stellen, dat dit de meerderheid dwingt effectief de verantwoordelijkheid voor het regeren op zich te nemen. Van Loons dubbele s.em: kiezend in. het geval van de mi nister-president, belijdend in het ge val van de keuze voor het parlement, symbol iaeert het dilemma van de di vergentie tussen het politieke stem men, en het feitelijke politieke willen, dat ik atraks signaleerde, Van Loon verwacht, dat uit zijn voorstel een ver andering van het partijstelsel zal re sulteren, die regering en parlement weer dichter bijeen zal brengen, in één complex van verantwoordelijkhe den. Wij hebben hetzelfde doel, doch ik zou dit liever bereiken door veran deringen ln de samenstelling van het parlement als het dan moet door een meerderheid van de grote partijen tegen de kleine partijen ln dan van het onzekere plebiscitaire element, dat Van Loon mogelfik binnenhaalt. Mdoertentl* LM - (Jok Spana heeft nu een .Jluiskes-uffairc". Trai ner-coach Bill Thompson heeft geweigerd naar de py- pen van het bestuur te dansen en zgn bevoegdheden betref fende de samenstelling van hel eerste en het tweede teruggegeven aan zijn werk gevers. De Schoot weet welke con sequenties uit zijn houding kunnen voortvloeien, maar boord te gooien neemt hij het risico van een ontslag, liever dan zijn principes over BUt Thompson ka bereid alle ver antwoordelijk beid voor de pres taties van Sparta op ilch te ne men, maar lijn absolute voor waarde Is, dat hij alleen het elf tal mag samenstellen. „Ik wil, al» dat nodig la, boeten voor de fou ten die lk heb gemaakt", sect hU, „maar ik wens geen verantwoor delijkheid te dragen voor de fou ten van anderen". Het probleem van BUI Thomp son u» .n feite het probleem van alle trainer» en coaches ln Neder land. Dc tn eesten zwijgen er ech ter oyer. Ze denken aan hun baantje, hun gezin en hun Uw- komat, Mnar zo nu en dan komt er iemand m opstond en veroor zaakt een conflict. HÖfUng en Km ent doden dat achtereenvol gen» bij Fegenoord, Huiskea bij Je schaatsbond en nu dus Thomp son bij Sparta De wortel van alle kwaad is de halfalachttghaW van ons voetbalbon tel. waarin een ktoine groep professional» ia on derworpen aan de macht van een leger amateurs. 'FOEVALLÏG klaagde een ande- L re bekende trainer daar deze week ook zijn nood over. „Wij, voet bal train era", zei b(j. ,^Un de hele week mert voetbal bezig. Wij gaan er mee naar bed en we staan er mee op. Maar wat gebeurt er? Om vijf uur 's middags stapt er 'n clubbestuurder achter zijn schrijf machine vandaan en komt ons vertellen hoe we ons elftal moe ten samenstellen. Dat to een ab surde toestand. Een trainer die geen moeilijkheden wil hebben met zijn bestuur moet een tweede Toon Herman» zijn. Hij moet ko medie kunnen spelen als de beete acteur. Anders mat hy ln een wip op straat". Bill Thompson weigert komedie te spelen. Een Spartaan heeft me eens gezegd: „Thompson tor te eer lijk". Het klonk bijna ala een ver wijt, I I ET vervelende van dit soort 1L zaken is do4 er alleen maar slachtoffers, geen overwinnaar* zijn. Linksbuiten Henk Prinsen heeft er op een ontgoochelende wijze zijn plaats door verspeeld, Bill Thompson raakt er misschien zijn baan door kwüt, Co OusRuin zal vanavond in de bekerwedstrijd tegen FC Den Borch onder bijzon der moeilijke omstandigheden zijn verkieoing waar moeien maken en Sparta moet maar zien hoe bet de stemming onder de #p«l*rs weer op poll brengt an het ver trouwen bij hen terugwint. Want een ding staat voor mij vaat: ln dergelijke conflicten kiezen sport mensen of het nu voetballer» zijn of schaatsers voor de trainer of ds ooach. O* al heeft h() niet helemaal gelijk. KRISKRAS3ER of uw gthele interieur,.. Bij de Spits kunt u terecht, Bij de Spit» ont vangt u adviezen* die afgestemd zijn op uw stijlgevoel en budget. Samen met u. ontwerpt de Spits uw interieurpUa. voor een zéér persoonlijk interieur... Hoogstraat 99 Td. 0KM22I98 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De ver eniging van Britse reisagenten houdt van 8 bot 11 november haar JaarWJJue congres ln De Doelen. Het ta de ©er» e keer did het oongrea van deze .vereni ging buiten Engeland wordt gehouden. Ongeveer 1500 reisagenten sullen naar Ruïmrdi k

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1